You are on page 1of 4

Załącznik 20c Arkusz obserwacji przebiegu egzaminu maturalnego

............................................... ........................... miejsce na naklejkę
z kodem paskowym szkoły,
miejscowość data pobranym od dyrektora szkoły,
w której prowadzona jest obserwacja,
lub pieczęć oraz identyfikator szkoły

ARKUSZ OBSERWACJI PRZEBIEGU EGZAMINU MATURALNEGO

Jednostka delegująca obserwatora ......................................................................................................................

Wypełniając arkusz obserwacji, proszę zamalować kwadrat odpowiadający zaobserwowanym faktom.
W przypadku pomyłki proszę otoczyć kwadrat kółkiem i zamalować właściwy. Wypełniony arkusz proszę
podpisać i przekazać przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
Oryginał dokumentu proszę przesłać do OKE, kopia pozostaje w dokumentacji szkoły.
Jeżeli podczas egzaminu maturalnego miało miejsce zachowanie niezgodne z przepisami lub inne zdarzenie,
które Pani/Pana zdaniem mogło mieć wpływ na przebieg i wynik egzaminu, proszę niezwłocznie skontaktować
się z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w/we ............................................., e-mail: ...........................................,
tel.: ..................................................., a zaistniałą sytuację opisać w punkcie III. Uwagi obserwatora.

I. Informacja o egzaminie

poziom podstawowy
EGZAMIN MATURALNY – część pisemna poziom rozszerzony

poziom dwujęzyczny

bez określania poziomu
EGZAMIN MATURALNY – część ustna
poziom dwujęzyczny

EGZAMIN W „STAREJ” FORMULE EGZAMIN W „NOWEJ” FORMULE

PRZEDMIOT MATURALNY

język polski fizyka (fizyka i astronomia)
matematyka geografia

język obcy .................................................. historia
wpisać jaki

język mniejszości narodowej ......................................... historia muzyki
wpisać jaki
język łemkowski historia sztuki
język kaszubski informatyka
biologia język łaciński i kultura antyczna
chemia wiedza o społeczeństwie

filozofia inny ...................................
wpisać jaki

Numer sali, w której prowadzono obserwację

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomniał zdającym. Stwierdzenia TAK NIE Warunki lokalowe i techniczne Materiały egzaminacyjne były przechowywane w sejfie/specjalnym i dobrze 1. poziom hałasu). Przed egzaminem 9. się podczas egzaminu. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomniał zdającym o obowiązku sprawdzenia 20. Zdający losowali numery stolików. . Przygotowany został Plan sali egzaminacyjnej. zdających. W miejscu widocznym dla wszystkich zdających umieszczony został zegar. Zespół nadzorujący składał się ze zgodnej z przepisami liczby osób (2 osoby – do 5 14. oświetlenie. 11. się podczas egzaminu. a odległość między nimi zapewniała samodzielność pracy. obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w sali. 13. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomniał zdającym o obowiązku zapoznania 18. w której odbywał się egzamin. Czas trwania egzaminu został zapisany w widocznym dla zdających miejscu. na każdych kolejnych 20 – jedna osoba więcej). Przebieg egzaminu Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomniał zdającym o zasadach zachowania 17. Część pisemna Lp. w placówce. 8. Materiały egzaminacyjne zostały wniesione na salę w obecności przedstawiciela 16. poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE oraz sposobie kodowania arkuszy. się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego. 7. zabezpieczonym pomieszczeniu. 12. egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym i egzaminu z języków obcych na każdym poziomie. TAK NIE II A. Każdy zdający siedział przy osobnym numerowanym stoliku. 3 osoby – od 6 do 30 zdających. spełnia warunki zapewniające zdającym bezpieczeństwo i higienę pracy (temperatura. przy których będą pracować. 5. Z sali usunięto pomoce dydaktyczne dotyczące danego egzaminu. 4. 3. Sprawdzono tożsamość obserwatora. Sala. Przed wejściem do sali umieszczona została lista zdających. W skład zespołu nadzorującego wchodził nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub 15. członkom zespołu oraz 10.II. Przewodniczący zespołu nadzorującego poinformował zdających o obowiązku zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi w przypadku 21. Sprawdzono dokumenty tożsamości zdających. zdających. Członkowie zespołu byli rozmieszczeni w sali w sposób umożliwiający nadzorowanie wszystkich zdających w ramach przydzielonego sektora. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomniał zdającym o zasadach zachowania 19. Przebieg egzaminu maturalnego Egzamin przebiegał zgodnie z przepisami. 6.

3. język mniejszości etnicznej. Sprawdzono dokumenty tożsamości zdających. Po egzaminie 28. Przebieg egzaminu Przewodniczący zespołu przedmiotowego kontrolował czas trwania egzaminu 11. poszczególnych zdających. oświetlenie. Członkowie zespołu nadzorującego udzielali wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych lub komentowali je. 27. 12. sprawdzali prace uczniów. że do końca pracy pozostało 10 minut. 9. czytali gazety. Przed wejściem do sali umieszczona została lista zdających. Przewodniczący zespołu przedmiotowego sprawdził poprawność działania 6. arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 8. Przy pakowaniu prac egzaminacyjnych w sali był obecny przedstawiciel zdających. W miejscu widocznym dla zdających został umieszczony zegar. poziom hałasu). Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazał niezwłocznie wszystkie spakowane 30. Członkowie zespołu przedmiotowego udzielali wyjaśnień dotyczących zadań 13. Sala. Członkowie zespołu nadzorującego w trakcie egzaminu wykonywali inne czynności (np. w której odbywał się egzamin. i uporządkowane materiały i dokumenty egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Członkowie zespołu przedmiotowego przeprowadzili egzamin zgodnie z przepisami. Stwierdzenia TAK NIE Warunki lokalowe i techniczne W sali znajdowały się trzy komputery: dla zespołu przedmiotowego. język mniejszości narodowej. bezpieczeństwo i higienę pracy (temperatura. 29. 23. 25. w placówce. Z sali usunięto pomoce dydaktyczne dotyczące danego egzaminu. 4. W trakcie egzaminu zdający korzystali wyłącznie z dozwolonych materiałów i przyborów. 26. egzaminacyjnych lub komentowali je. W trakcie egzaminu zdający korzystali z urządzeń telekomunikacyjnych. II B. . Członkowie zespołu przedmiotowego przerywali zdającemu wypowiedź monologową. Sprawdzono tożsamość obserwatora. język regionalny Lp. czy na pulpitach komputerów 7. 14. Część ustna – język polski. odpowiadającej oraz dla osoby przygotowującej się do egzaminu (dotyczy egzaminu z wykorzystaniem komputerów). rozmawiali). Przewodniczący zespołu nadzorującego poinformował zdających. znajdują się foldery z plikami zawierającymi zadania na dany dzień (w przypadku korzystania na egzaminie z komputerów). spełnia warunki zapewniające zdającym 2. a członkowie zespołu nadzorującego nie reagowali. 24. Członkowie zespołu nadzorującego przy odbiorze prac sprawdzali kompletność arkusza egzaminacyjnego. przygotowanego sprzętu (w przypadku korzystania na egzaminie z komputerów). Przewodniczący zespołu przedmiotowego sprawdził. dla osoby 1. Przed egzaminem 5. Przewodniczący zespołu nadzorującego poinformował zdających o zasadach oddawania 22. W skład zespołu przedmiotowego wchodził nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub 10.

Zdający korzystał ze słowników lub innych pomocy........... a nie z aplikacji w urządzeniu telekomunikacyjnym................................. Uwagi obserwatora Jeżeli podczas egzaminu miało miejsce postępowanie niezgodne z przepisami lub inne zdarzenie.................................................................. Część ustna – język obcy nowożytny Lp................................... egzaminu... zgodne z zasadami wpisanymi do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązującej w r.............. przewodniczącego i członka zespołu przedmiotowego. i uporządkowane materiały i dokumenty egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.... Egzamin dla danego zdającego przeprowadzał wyłącznie jeden członek zespołu... z których korzystali......... 7.......................................... 2015/2016................... proszę je opisać............... Przed wejściem do sali umieszczona została lista zdających......... 3................. oceniając wypowiedzi zdających...... Przewodniczący zespołu przedmiotowego przekazał niezwłocznie wszystkie spakowane 13................ czytelny podpis obserwatora wypełniającego arkusz obserwacji przebiegu egzaminu maturalnego ........... Stwierdzenia TAK NIE 1........... oceniając wypowiedzi zdających........ Członkowie zespołu przedmiotowego posiadali kryteria oceniania......... z których korzystali. 16............ 4........ Członkowie zespołu przedmiotowego wypełniali protokół indywidualnej oceny po 12.. które mogło mieć wpływ na przebieg i wynik egzaminu........................ Członkowie zespołu przedmiotowego posiadali kryteria oceniania.................................... Członkowie zespołu przedmiotowego przeprowadzali losowanie zadań przez zdających 15..... Sprawdzono tożsamość obserwatora......... II C........................... przewodniczącego i członka zespołu przedmiotowego po zakończeniu egzaminu dla grupy 5 zdających........................... 5...... Liczba punktów uzyskana przez danego zdającego była ustalona wspólnie przez 11...... III............ ........ 10........................... 9....... .................... każdym zdającym............... szk........................ .............................. 2............. omawiając reakcje osób znajdujących się w sali..... Po egzaminie Członkowie zespołu przedmiotowego po egzaminie zebrali wydruki zadań oraz wszystkie 18... wskazany przez przewodniczącego zespołu przedmiotowego.............................................. ........... W skład zespołu przedmiotowego wchodził nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce............ Członkowie zespołu przedmiotowego kontrolowali czas trwania poszczególnych części 6......... ... Od momentu wylosowania zestawu egzamin prowadzony był wyłącznie w języku obcym.............. Przewodniczący zespołu przedmiotowego przekazał niezwłocznie wszystkie spakowane 19... Liczba punktów uzyskana przez danego zdającego była ustalona wspólnie przez 17................ 8. Sprawdzono dokumenty tożsamości zdających.. notatki zdających............................................... korzystając z zegara z sekundnikiem/stopera......... i uporządkowane materiały i dokumenty egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego........... Zdający sporządzał notatki.....