You are on page 1of 8

Jabatan

Machinery & equipment

Nama Program
Teknologi mekatronik (robotik) Jam Kredit 3.0

MMR3013 Electrical domestic (elektrik domestik) Teori 2 jam Amali 3 jam


Kod dan Tajuk Kursus
Jangka masa Jun 2015 – November 2015 Minggu Pertemuan: 14 Minggu
pelaksanaan
Course Description:

This course provides the student with knowledge and skills of electrical components. It also provides the skills to build and install
domestic wiring at the site according toIEC standard.

Course Outcomes:

At the end of the course, students should be able to:-

 Identify the electrical components according to IEC standard (C1) (C4) (A1) (P1)

 Test electrical equipment and machine according to IEC standard (A3)

 Design electrical circuit according to electrical design (C6) (P7)

 Examine electrical circuitusing electrical tool measure according to IEC standard (C4)
 Operate electrical wiring according toIEC standard (C3)

KOLEJ
VOKA
SIONA
L
KEME
NTERI
AN PENDIDIKAN MALAYSIA RANCANGAN SESI LATIHAN (RSL)
SEMESTER 3
KAEDAH PENTAKSIRAN BAHAN & SUMBER
RUJUKAN
(sila rujuk kepada lampiran (senaraikan bahan sumber
STRATEGI & KAEDAH disediakan)
STANDARD KANDUNGAN pembelajaran seperti bahan
PENGAJARAN -nyatakan kaedah pentaksiran
MINGGU sebenar, buku istilah
(rujuk kepada lampiran)
(copy & paste daripada KSKV) seperti kuiz,folio, penghasilan kejuruteraan dan lain-lain yang
eviden produk atau proses dan sesuai)
lain-lain yang bersesuaian

1-5 Perbentangan . Kuiz Slide show


Describe of electrical  Pelajar menbentangkan  Pensyarah Nota elektrikal
hasilkerja mereka kepada mengadakan kuiz Video:youtube
pensyarah dan kelas. berkaitan dengan http://mshuq.blogspot.com/
tajuk yang diajar
Latihan praktikal berstruktur. (Teori
bersepadu dan praktikal) Soalan latihan
 Guru dan pelajar bekerjasama  Pensyarah memberi
untuk mengalami dan meneroka soalan latihan
teori dan amalan. Pembelajaran berkaitan dengan
ini dirancang, berstruktur dan tajuk yang diajar
diuruskan supaya setiap
melengkapi lain-lain. Untuk Latihan berkaitan
menyokong teori integrasi yang  Pensyarah memberi
berterusan, demonstrasi dan soalan berdasarkan
amalan pelajar, pembelajaran situasi berkaitan
berlaku. dengan tajuk yang
 Di kawasan Dilengkapi yang diajar
sesuai.
 Di mana bersedia untuk menilai Soalan yang ditanya oleh
kemudahan yang bersesuaian pensyarah
dalam pengajaran  Pensyarah memberi
soalan secara terus
Perbincangan Kumpulan (topik yang kepada pelajar
diberikan dalam kumpulan kecil). berdasarkan situasi
 diipantau oleh pensyarah berkaitan tajuk yang
dengan menentukan had masa diajar
Kuliah (Pengajaran yang disampaikan
oleh pensyarah)
 Menyediakan kandungan yang
penting dan konteks
 Bertindak sebagai fokus dan
rangsangan untuk aktiviti kelas
 Panduan dan mengarahkan
jawapan pelajar
Praktikal
 Pelatih menggunakan aktiviti
berstruktur untuk belajar dan
kemahiran amalan dengan
selamat.
 Pecahkan kepada kumpulan
kecil
 Reka bentuk dan menunjukkan
latihan praktikal
 Pensyarah menyokong dan
membantu pelajar
 Menguruskan peruntukan dan
penggunaan peralatan dan alat-
alat untuk memenuhi keperluan
pelajar dan hasil pembelajaran
 Menyelia kawasan praktikal
seluruh, termasuk pelajar,
projek, aktiviti dan peralatan
untuk memastikan persekitaran
pembelajaran yang selamat,
sehat dan berkesan

Kuiz
6-9 Latihan praktikal berstruktur. (Teori  Pensyarah Slide show
bersepadu dan praktikal) mengadakan kuiz Nota elektrikal
Explain the electrical
 Guru dan pelajar bekerjasama berkaitan dengan Video:youtube
components http://mshuq.blogspot.com/
untuk mengalami dan meneroka tajuk yang diajar
teori dan amalan. Pembelajaran
ini dirancang, berstruktur dan Soalan latihan
diuruskan supaya setiap  Pensyarah memberi
melengkapi lain-lain. Untuk soalan latihan
menyokong teori integrasi yang berkaitan dengan
berterusan, demonstrasi dan tajuk yang diajar
amalan pelajar, pembelajaran
berlaku.
 Di kawasan Dilengkapi yang Latihan berkaitan
sesuai.  Pensyarah memberi
 Di mana bersedia untuk menilai soalan berdasarkan
kemudahan yang bersesuaian situasi berkaitan
dalam pengajaran dengan tajuk yang
diajar
Perbincangan Kumpulan (topik yang
diberikan dalam kumpulan kecil). Soalan yang ditanya oleh
 diipantau oleh pensyarah pensyarah
dengan menentukan had masa  Pensyarah memberi
soalan secara terus
Kuliah (Pengajaran yang disampaikan kepada pelajar
oleh pensyarah) berdasarkan situasi
 Menyediakan kandungan yang berkaitan tajuk yang
penting dan konteks diajar
 Bertindak sebagai fokus dan
rangsangan untuk aktiviti kelas
 Panduan dan mengarahkan
jawapan pelajar

Praktikal
 Pelatih menggunakan aktiviti
berstruktur untuk belajar dan
kemahiran amalan dengan
selamat.
 Pecahkan kepada kumpulan
kecil
 Reka bentuk dan menunjukkan
latihan praktikal
 Pensyarah menyokong dan
membantu pelajar
 Menguruskan peruntukan dan
penggunaan peralatan dan alat-
alat untuk memenuhi keperluan
pelajar dan hasil pembelajaran
 Menyelia kawasan praktikal
seluruh, termasuk pelajar,
projek, aktiviti dan peralatan
untuk memastikan persekitaran
pembelajaran yang selamat,
sehat dan berkesan
10-13 Perbentangan . Kuiz Slide show
 Pelajar menbentangkan  Pensyarah Nota elektrikal
Perform the electrical hasilkerja mereka kepada mengadakan kuiz http://mshuq.blogspot.com/
circuit pensyarah dan kelas. berkaitan dengan
tajuk yang diajar
Latihan praktikal berstruktur. (Teori Soalan latihan
bersepadu dan praktikal)  Pensyarah memberi
 Guru dan pelajar bekerjasama soalan latihan
untuk mengalami dan meneroka berkaitan dengan
teori dan amalan. Pembelajaran tajuk yang diajar
ini dirancang, berstruktur dan Latihan berkaitan
diuruskan supaya setiap  Pensyarah memberi
melengkapi lain-lain. Untuk soalan berdasarkan
menyokong teori integrasi yang situasi berkaitan
berterusan, demonstrasi dan dengan tajuk yang
amalan pelajar, pembelajaran diajar
berlaku. Soalan yang ditanya oleh
 Di kawasan Dilengkapi yang pensyarah
sesuai.  Pensyarah memberi
 Di mana bersedia untuk menilai soalan secara terus
kemudahan yang bersesuaian kepada pelajar
dalam pengajaran berdasarkan situasi
berkaitan tajuk yang
Perbincangan Kumpulan (topik yang diajar
diberikan dalam kumpulan kecil). -
 diipantau oleh pensyarah
dengan menentukan had masa

Kuliah (Pengajaran yang disampaikan


oleh pensyarah)
 Menyediakan kandungan yang
penting dan konteks
 Bertindak sebagai fokus dan
rangsangan untuk aktiviti kelas
 Panduan dan mengarahkan
jawapan pelajar

Praktikal
 Pelatih menggunakan aktiviti
berstruktur untuk belajar dan
kemahiran amalan dengan
selamat.
 Pecahkan kepada kumpulan
kecil
 Reka bentuk dan menunjukkan
latihan praktikal
 Pensyarah menyokong dan
membantu pelajar
 Menguruskan peruntukan dan
penggunaan peralatan dan alat-
alat untuk memenuhi keperluan
pelajar dan hasil pembelajaran
 Menyelia kawasan praktikal
seluruh, termasuk pelajar,
projek, aktiviti dan peralatan
untuk memastikan persekitaran
pembelajaran yang selamat,
sehat dan berkesan

14 Final assessment