You are on page 1of 1

NAMA JABATAN : SEKOLAH RENDAH ARAB JAIM PERNU

ALAMAT : KM 12. KAMPUNG PERNU, 75460


MELAKA

S.R.A.J.P
NO.TELEFON : 06 - 2618236
NO. FAKS : 06 - 2618236
EMEL : ppisrapernu@ustazmelaka.net
SEK REN ARAB sabkpernu@gmail.com
JAIM PERNU

FAIL KUASA