You are on page 1of 2

Napakahalagang kasanayan dapat na matutuhan

Ano ang Pagbasa? ng mga estudyante ang isang matibay na pag-


unawa sa proseso ng pagbasa. May iba’t ibang
Ang pagbasa ay pagkilala at pagkuha ng paniniwala o pananaw na maaaring magamit sa
mga ideya at kaisipan sa mga sagisag pagtalakay sa konsepto ng pagbasa.
nanakalimbag. Isa ito sa mga makrong
kasanayang pangwika at isa sa mga Sa kasalukuyan, apat (4) ang popular na modelo,
pinakagamitinsa lahat. teorya o pananaw tungkol sa pagbasa. Tunghayan
ang mga paniniwala tungkol sa pagbasa batay sa
Ito ay proseso ng pag-unawa sa mensaheng nais mga modelong makikita sa tsart: (A)teoryang
iparating ng may-akda sa mambabasa.Dahil sa itaas-pababa (top-down), (B)teoryang ibaba-
Knowledge explosion, naging lalong mahalaga pataas (bottom-up), (C)teoryang interaktibo, at
ang pagbabasa sa sangkatauhan. (D)teoryang iskema.

Teoryang Itaas – Pababa (Top-Down)


Ang pagbasa ay isang proseso ng
pagbibigay-kahulugan ng mga simbolo at salita. Pagpapaliwanag ng Teoryang Itaas – Pababa:
Bilang proseso, ito ay may apat na hakbang ayon
Ang teoryang ito ay naniniwalang ang pag-unawa
kay William S. Gray(1950), ang kinilalang “Ama ay nagmumula sa isipan ng mambabasa mayroon
ng Pagbasa”: (Belvez, et al., 1990; Villamin, et nang dating kaalaman at karanasan.
al., 1994; Resuma at Semorlan, 2002).
Ang daloy ng impormasyon sa teoryang ito ay
 Persepsyon - Ito ay pagkilala at nagsisimula sa itaas (top) patungo sa ibaba (down)
na ang ibig sabihin, ang pag-unawa ay batay sa
pagtukoy sa mga nakalimbag na
kabuuang kahulugan ng teksto.
simbolo at kakayahan sa pagbigkas
ng mga tunog. Ang impormasyon ay nagmumula sa dating
 Komprehensyon - Ito ay pag- kaalaman ng mambabasa patungo sa teksto
(Smith, 1994).
unawa sa mga nakalimbag na
simbolo o salita. Ang mambabasa ay gumagamit ng kanyang dating
 Reaksyon - Ito ay kaalaman sa kaalaman (prior knowledge) at mga kaalaman
pagpasiya o paghatol ng (schema) na nabubuo na sa kanyang isipan batay
kawastuhan, kahusayan, sa kanyang mga karanasan at pananaw sa paligid.
pagpapahalaga at pagdama sa Nakabubuo siya ng mga palagay at hinuha at ito
teksto. ay iniuugnay niya sa mga ideya na inilahad ng
 Integrasyon - Ito ay kaalaman sa may-akda sa teksto.
pagsasanib o pag-uugnay at
paggamit ng mambabasa sa Ayon kay Goodman (1967), ang pagbasa ay isang
kanyang dati at mga bagong saykolinguwistikong larong pahulaan
karanasan sa tunay na buhay. (psycholinguistic guessing game). Sa larong ito,
ang mambabasa ay nagsisilbing “taya” kung saan
siya ay bumubuo ng sariling hula, hinuha at
Mga Teorya sa Pagbasa ipotesis kaugnay ng tekstong binasa. Sa teoryang
ito, ang mambabasa ang sentro ng proseso ng
Ano ang teorya sa pagbasa? pagbasa sa halip na ang teksto dahil ang
mambabasa ay madalas nang may dating
Ang teorya sa pagbasa ay pananaw ukol sa kaalaman o iskema tungkol sa paksa.
pagbasa. Ito ay nagtatangkang ipaliwanag sa mga Samakatuwid, sa teoryang ito, ang mambabasa ay
proseso at salik na kasangkot at may kaugnayan sa higit na nakapokus sa kung ano ang alam niya
mga gawaing nararanasan sa akto ng pagbasa at upang maunawaan ang binabasa.
ang pag-unawa sa mga ito (Singer at Ruddell,
1985).
Ang teoryang ito ay tinatawag ding inside-out Sa paggamit ng dalawang paraan (bottom-up at
model, concept-driven model, at whole to part top-down), nagaganap ang interaksyon sa pagitan
model (Goodman, 1985 at Smith 1994). ng teksto at ng mambabasa. Ito’y nabubuo mula sa
kaalaman at ideya na dala ng mambabasa sa pag-
Mga Proponent ng Teoryang Itaas – Pababa: unawa sa teksto.

Kenneth S. Goodman (1985) at Frank Smith Samakatuwid, nagkakaroon ng epektibong pag-


(1994) unawa sa teksto kapag ginagamit ng isang
mambabasa ang kaalaman niya sa estruktura ng
Teoryang Ibaba – Pataas (Bottom – Up) wika at sa bokabularyo kasabay ang paggamit ng
dating kaalaman (schema) at mga pananaw.
Pagpapaliwanag ng Teoryang Ibaba – Pataas:
Mga Proponent ng Teoryang Interaktibo:
Ito ay salungat sa teoryang top-down.
David E. Rumelhart (1985); Rebecca Barr,
Ito ay pananaw sa pagbasa na naniniwalang ang Marilyn Sadow, Camille Blachowicz (1990); at
pag-unawa sa teksto ay batay sa mga nakikita rito Robert Ruddell, Robert Speaker (1985)
tulad ng salita, pangungusap, larawan, diyagram o
iba pang simbolo. Teoryang Iskema (Schema)

Tinatawag itong teoryang ibaba-pataas o Pagpapaliwanag ng Teoryang Iskema:


bottom-up na nangangahulugang ang pag-unawa
ng isang bagay ay nag-uumpisa sa ibaba (bottom), Ang lahat ng ating naranasan at natutuhan ay
ito ang teksto (reading text) at napupunta sa itaas nakaimbak sa ating isipan o memorya. Ito ay
(up), sa utak ng mambabasa matapos maproseso nagiging dating kaalaman (prior knowledge). Ito’y
sa tulong ng mata at utak o isipan. nakakaimpluwensya nang malaki sa pag-unawa
kung ano ang alam na o hindi alam ng
Ang kaisipang ito ay batay sa teoryang behaviorist mambabasa.
at sa paniniwalang ang utak ay isang blangkong
papel o tabula raza. Iskemata (schemata), ang sistema ng pag-iimbak
ng impormasyon sa utak ng tao (Anderson at
Ayon kay Smith(1994), ang impormasyon ay Pearson, 1984).
hindi nagmumula sa mambabasa kundi sa teksto.
Ang dating kaalaman (iskema) ang unang
Ang teoryang ito ay tinatawag ding data-driven kailangan sa pag-unawa sa binasa upang
model o part to whole model. Ibig sabihin, higit na maunawaan ang binasang teksto.
umaasa ang mambabasa sa mga impormasyong
nasa teksto. Ang iskema ay nararagdagan, nalilinang,
nababago at napauunlad.
Mga Proponent ng Teoryang Ibaba – Pataas:
Ayon sa dating pananaw, ang pagbasa ay ang
Rudolf Flesch (1955), Philip B. Gough (1985), at pagbibigay ng ideya o kaisipang nasa teksto.sa
David La Berge at S. Jay Samuels (1985) kasalukuyang pananaw naman, ang mambabasa
ay may ideya nang nalalaman batay sa dati niyang
Teoryang Interaktibo kaalaman (iskema) sa paksa o tekstong babasahin.
Binabasa ang teksto upang patunayan kung ang
mga hinuha o palagay ng mambabasa ay tama,
Pagpapaliwanag ng Teoryang Interaktibo: wato, kulang o may dapat baguhin. Samakatuwid,
ang tekstong nabubuo sa isipan ng mambabasa
Ito ang kombinasyon ng teoryang bottom-up at ang sentrong iniikutan ng pang-unawa at hindi ang
top-down sapagkat ang proseso ng teksto mismo. Dahil ditto, dapat bigyang pansin
komprehensyon ay may dalawang direksyon ang interaksyon ng mambabasa sapagkat ito ang
(McCormick, 1998). nilalaman ng kanyang isipan.