You are on page 1of 15

Untuk SULIT

kegunaan 15/2 (60 markah)


pemeriksa Jawab semua soalan.
1 Panjang tali A ialah 6 m 35cm manakala panjang tali B pula ialah 605 cm.

2 i) Nyatakan panjang tali B.

Tali B : _____m _______cm

(1 markah)

ii) Tali yang manakah lebih pendek?


(1 markah)
2 i) Rajah 2 (i) menunjukkan sebuah heksagon
.
2

Rajah 2 (i)

Dengan menggunakan protraktor, ukur sudut x dan nyatakan nilainya.


(1 markah)

ii) Rajah 2 (ii) menunjukkan sembilan keping kad huruf yang dimasukkan ke
dalam sebuah bekas.

Rajah 2 (ii)
Shahrul diminta mengambil satu kad huruf K daripada bekas itu.
Apakah kebolehjadiannya?
Sila tandakan pada kotak jawapan yang betul.
Pasti
Mustahil
Besar Kemungkinan
Kecil Kemungkinan (1 markah)
3 Rajah 3 menunjukkan data peratusan ahli Kelab Kebudayaan

4 SK Kg Durian.

Rajah 3(i)

Terdapat 100 orang ahli kelab tersebut.

i) Berapakah peratusan murid Tahun 3 dan Tahun 4 yang menyertai Kelab


Kebudayaan sekolah itu?

(2 markah)

Rajah 3(ii)

Rajah 3 (ii) menunjukkan bilangan murid Tahun 4 dan Tahun 5 yang baru menyertai
Kelab ini. Hitung jumlah ahli kelab kedua-dua Tahun itu sekarang?

(2 markah)
4 i) Rajah 4 (i) menunjukkan tiga jenis bentuk.

Rajah 4

Nyatakan nisbah kepada jumlah keseluruhan.

(1 markah)

ii) Bentuk ditambah kepada rajah di atas. Nisbah bilangan bentuk kepada
bentuk ialah 1 : 2.

Cari bilangan bentuk

(1 markah)

5. Jadual 5 menunjukkan tempoh masa diluangkan oleh Ayla untuk menyiapkan kerja
rumah bagi subjek Matematik, Sains, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
3
Subjek Tempoh masa
Matematik 45 minit
Sains 1
jam
2
Bahasa Melayu 15 minit kurang dari subjek Matematik
Bahasa Inggeris 1
jam lebih dari subjek Sains
4
Jadual 5
Berdasarkan jadual tempoh masa di atas, kira jumlah masa diperuntukkan oleh Ayla
untuk menyiapkan semua kerja rumah bagi subjek-subjek tersebut.
Nyatakan jawapan di dalam pecahan jam.
(3 markah)
6 Rajah 6 menunjukkan jisim sebiji nanas.

Rajah 6

i) Sekiranya sebiji mangga yang berjisim 450 g ditambahkan ke atas penimbang itu,

berapakah jumlah bacaan baru penimbang itu?

(2 markah)

ii) Razif membeli kedua-dua buah-buahan tersebut dengan jumlah RM3.80.


Sekiranya harga sekilogram nanas ialah RM1.00, berapakah harga sebiji mangga
itu?

(2 markah)
7 Jadual menunjukkan bilangan tuala yang dihasilkan oleh sebuah kilang dalam

5
empat bulan.

Bulan Bilangan Tuala

Mei 4 598

Jun 150 helai kurang daripada bulan Mei

Julai 2 900

Ogos Separuh daripada jumlah bulan Jun dan Julai

Jadual 7

i) Hitung bilangan tuala pada bulan Jun.

(1 markah)

ii) Hitung beza di antara bulan Jun dan Ogos.

(2 markah)

iii) Cari min bilangan tuala bagi setiap bulan.

(2 markah)
8 (i) Tuliskan “Lima ratus tiga puluh lapan ringgit dan lima belas sen”dalam angka.

(1 markah)

(ii) Sanusi mempunyai wang sebanyak RM 104. Rosnani pula mempunyai 75 %


lebih daripada wang Sanusi. Hitung jumlah wang yang dimiliki oleh mereka.

(3 markah)
9 Rajah 9 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh Muzni
dalam empat bulan.
3

Januari

Februari

Mac

April

Mewakili 30 buku

Rajah 9

i) Hitung julat

(1 markah)

ii) Muzni mensasarkan pada akhir bulan Mei nanti, dia akan mencapai bacaannya
sebanyak 450 buku.
Hitung bilangan pada bulan Mei.
(2 markah)

10 Rajah 10 menunjukkan panjang segulung reben

5.4 m

Rajah 10

(i) Hitung panjang dua gulung reben yang sama.


Nyatakan panjang reben dalam cm.

(1markah)

(ii) Jadual menunjukkan panjang reben yang digunakan oleh Amani untuk
mengikat hadiah untuk diberikan kepada 2 orang rakannya
Hadiah Panjang

Suhana 460 cm

1
Rasyidah daripada Suhana
2

Nyatakan panjang reben, dalam m, yang diperlukan untuk mengikat


kedua-dua bungkusan.

(2 markah)
(iii) Harga bagi 1 meter reben ialah 50sen.
Amani menggunakan wang syiling untuk membayar harga reben yang
digunakan untuk membalut hadiah.

Tandakan (√ ) kombinasi wang syiling yang sesuai mengikut jumlah wang


yang dibayarnya.

(2 markah)
11 i) Rajah 11 menunjukkan sebuah bikar berisi air.

Rajah 11

Apakah isi padu, dalam ml, air itu.

(1 Markah)

1
ii) Ayub menggunakan l daripada air itu.
5
Hitung isi padu, dalam l, air yang tinggal.

(2 Markah)
iii) Isipadu air di (ii) tadi telah dituangkan ke dalam bekas A dan bekas B
mengikut nisbah 2:5.

Hitung isipadu, dalam l, air dalam bekas B.

(2 Markah)

12 Rajah 12 menunjukkan kedudukan Aiman pada satah Cartes.

Skala : 1 unit mewakili 2 km


Rajah 12

i) Nyatakan koordinat bagi rumah Sakinah.

(1 markah)

ii) Berapakah luas ladang kelapa sawit yang terdapat dalam rajah di atas.

(2 markah)
1
iii) Sekiranya daripada ladang itu sudah tidak mengeluarkan hasil,
3
berapakah baki keluasan ladang yang masih mengeluarkan hasil?

(2 markah)
13 Rajah 13 menunjukkan bilangan penduduk di Bandar A, B dan C untuk
satu tahun.
5
1 1 3
5 1 juta 1 juta 1 juta
5 10 10

Bandar A Bandar B Bandar C


Rajah 13
i) Susunkan bandar-bandar tersebut berdasarkan bilangan penduduk
mengikut turutan menaik.
(1 markah)

ii) Diberi sebuah lagi bandar iaitu Bandar D mempunyai bilangan


penduduk lebih daripada penduduk Bandar C.
Hitungkan jumlah penduduk Bandar D dan nyatakan jawapan di dalam
bentuk perpuluhan juta.
(2 markah)

iii) Setiap 3 tahun, bilangan penduduk ketiga-tiga bandar itu bertambah


seramai 10 000 orang.
Hitungkan min bagi penduduk Bandar A, B dan C selepas 12 tahun.
(2 markah)
14 i) Tukarkan 11.15 pm kepada sistem 24 jam.

4 (1 markah)

ii) 0.5 jam sebelum waktu di (i) ialah

(1 markah)

1
iii) Amin memperuntukkan masa 1 jam untuk membuat ulangkaji pelajarannya
2
pada setiap malam hari persekolahan. Dalam tempoh tersebut, Amin hanya dapat
menghabiskan masa sejumlah 430 minit sahaja.

Hitungkan waktu Amin tamat mengulangkaji pada hari terakhir, sekiranya dia bermula
pada pukul 9.00 pm .

(2 markah)
15 i) Nyatakan nilai tempat bagi digit lapan dalam ‘sifar perpuluhan lapan lima tujuh’.

5 (1 markah)

ii) Bundarkan nilai perpuluhan itu kepada persepuluh terdekat dan tukarkan kepada
bentuk pecahan.

(2 markah)

iii) Fahim membawa sebuah kotak yang berisi 4572 biji buah mangga. Sebanyak 924
biji terjatuh kerana kotak yang dibawanya koyak. Fahim kemudiannya
membahagikan baki mangga itu ke dalam 8 bakul kecil yang lain.

Berapakah jumlah mangga dalam 3 bakul kecil?

(2 markah)