You are on page 1of 9

I.

Layunin

 Nailalarawan ang gamit ng mga kagamitan sa pagtala ng panahon.

A. Pamantayang Pangnilalaman
 Ang mga mag-aaral ay makapagpapakita ng pag-unawa sa iba’t ibang uri ng
ulap, iba’t ibang uri ng panahon, iba’t ibang instrumentong tumutukoy sa
panahon at pag-iingat sa iba’t ibang uri ng panahon.

B. Pamantayan sa Pagganap
Ang mga mag-aaral ay inaasahang
 Naisasabuhay ang wastong pag-iingat sa iba’t ibang uri ng panahon.
 Naipamamalas ang kaalaman sa mga uri ng panahon, ulap at instrumentong
tumutukoy sa panahon.
 Naipakikita ang malasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng iba’t ibang
gawain.

C. Pamantayan sa Pagkatuto
 Nailalarawan ang gamit ng mga kagamitan sa pagtala ng panahon.

Code: S2ES-IVe-f-3

II. Paksang-Aralin
 Aralin 3.7 Nailalarawan ang gamit ng mga kagamitan sa pagtala ng panahon.

A. Kagamitan
-
B. Sanggunian
- CG sa Agham 3.7
C. Kasanayan
- Paglalarawan, pagkilala
D. Konsepto
- May iba’t ibang instrument na ginagamJit upang matukoy ang uri ng
panahon.

III. Pamamaraan

Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral

A. Panimulang gawain

a. Panalangin

Magsitayo ang lahat para sa


panalangin.

(Tatawag ng isang mag-aaral


upang pangunahan ang
panalangin.)
Panginoon, maraming salamat po sa
araw na ito na ipinagkaloob ninyo
sa amin, nawa’y gabayan mo po
kami sa mga gawain na aming
gagawin sa araw na ito. Sana po
gabayan ninyo rin ang aming mga
guro na siyang magtuturo sa amin.
Amen

b. Pagbati
Magandang-araw mga bata!
Magandang-araw rin po!

c. Pagsasaayos ng silid-aralan
Pagtetsek ng liban at hindi liban

Bago kayo umupo pakipulot ng mga


kalat na nasa ilalim ng inyong mga
lamesa at paki-ayos ang inyong
mga upuan.
(Magpupulot ng kalat ang mga
mag-aaral ay aayusin ang kanilang
mga upuan.)

Maari na kayong maupo.

Mayroon bang lumiban sa klase


ngayong araw?
Wala po, Teacher!
B. Pag-uugnay (Engagemanet)

1. Pamukaw Sigla

Magkakaroon tayo ng maikling


laro at tatawagin natin itong
“Ipasa mo, Hulaan ko”

Mayroon akong litrato ng iba’t


ibang uri ng ulap at sabihin ninyo
kung ano ito.

Kung kanino tumigil ang litrato


siya ang magsasabi kung anong
uri ng ulap ito.

Handa na ba kayo?

Handa na po kami!
Cirrus

Cumulus

Stratus

Mahusay mga bata, lahat ng


inyong sagot ay tama!

Nag-enjoy pa kayo sa atin laro?

Opo, Teacher!

2. Balik-aral

Ngayon naman, alam ba ninyo


kung ano ito?

Opo, isa po yang thermometer.

Tama, ito ay isang thermometer.


Alam ba ninyo kung saan to
ginagamit?
Ginagamit po ang thermometer
upang malaman ang temperatura
kung ang panahon ay mainit o
malamig.

Tama, nalalaman natin ang


temperatura ng panahon gamit ang
thermometer.

3. Pagganyak

Ayusin ang jumbled letter para


makabuo ng angkop na salita at
itapat ito sa nilalarawan nito.

A R M AU W A

M L A P U A

N L A M U A

N G H A M A I N

B O G M A Y A
MAARAW

MAULAN

MAULAP
MAHANGIN

MABAGYO

Ano ang pagkakaiba ng maaraw


sa maulan?
Kapag maaraw po ay mainit ang
panahon at kapag maulan naman po
ay malamig.

Ano ang pagkakaiba ng maulan sa


maulap?

Kapag maulan ay malamig at kapag


maulap naman ay hindi masyadong
mainit, hindi rin masyadong
malamig.

Ano ang pagkakaiba ng maulap sa


mahangin?
Kapag maulap po ay makulimlim at
maitim ang langit at kapag
mahangin naman po ay
nagsasayawan ang mga puno.
Ano ang pagkakaiba ng mahangin
sa mabagyong panahon?
Kapag mahangin po ay medyo
malamig at kapag mabagyong
panahon po ay may kidlat at kulog
at malakas ang ulan.

C. Pagsasaliksik (Exploration)

*Pantayan sa Pangkatang Gawain


Ano-ano nga ba ang dapat nating
gawain kapag gumagawa tayo ng
pangkatang gawain?

Dapat po ay tahimik na gumawa.


Tama, dapat ay tahimik.
Ano pang dapat na gawin?
Dapat po ay nagtutulungan.
Nagtutulungan! Tama, dapat ay
tahimik at nagtutulungan kapag
gumawa ng pangkatang gawain.

Ngayon magkakaroon tayo ng


pangkatang gawain pero bago tayo
ninyo ito simulant, panuoring muna
ninyo ang video.

(Magpapakita ng video ng iba’t


ibang paggamit ng weather
instrument at magbibigay ng isang
larawan sa bawat grupo)

Anong nakita ninyo sa video? Iba’t ibang weather instrument po.

Tama, iba’t ibang weather instrument


ang nasa video.

Bibigyan ko kayo ng tig-iisang


larawan ng weather instrument at
isulat kung paano ito ginagamit sa
pagtukoy ng panahon base sa inyong
napanuod na video.

Unang Grupo- thermometer


Ikalawang Grupo- Rain Gauge
Ikatlong Grupo- Wind Vane
Ika-apat na Grupo- Anemometer

Tanong: Paano ginagamit sa


pagtukoy ng panhon.

D. Pagpapaliwanag (Explanation)

(Suriin ang gawa at sagot ng bawat


grupo)
1. Ipaskil ang gawa ng mga bata sa
pisara.
2. Ipaulat sa bawat grupo.
E. Pagpapalawig (Elaboration)

Anong weather instrument ang


ginagamit sa pagsukat ng temperature
ng paligid?
Thermometer

Anong weather instrument naman ang


sumusukat sa pressure ng hangin sa
paligid?

Barometer
Kapag mahangin, at gusto mong
sukatin ang bilis at direkson nito,
anong weather instrument ang iyong
gagamiting?

Anemometer
Kapag gusto mong matukoy ang
direksyon ng hangin, ano ang dapat
mong gamiting instrumento?

Wind vane
At ano naman ang ginagamit sa
pagsusukat ng dami ng patak ng ulan?

Rain gauge

Ano-ano nga ulit ang iba’t ibang uri ng


weather instrument na nakatutulong
para matukoy ang pagpapalit ng
panahon?

Ang iba’t ibang uri ng weather


instrument ay thermometer,
barometer, anemometer, wind vane
at rain gauge.
F. Pagtataya (Evaluation

Panuto: Kilalanin ang pangalan ng mga sumusunod na weather instrument.

1. ______________________ 4. ______________________

2. ______________________ 5. _____________________

3. ______________________

IV. Takdang Gawain

Magdala ng mga kagamitan na gagamitin sa paggawa ng wind vane.