You are on page 1of 1

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNG SỐ OSP

Tầng 7, Tòa nhà Đại Phát, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, HN
ĐIỆN THOẠI: (84-4)-35682502 Fax: (84-4)-35682504

Số: TTr-OSP/2016
TỜ TRÌNH
V/v: Đề xuất xuất hóa đơn

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty

Tên tôi là : Nguyễn Thị Thuận


Trung tâm : Dự án
Đề nghị Xuất hóa đơn cho Hợp đồng số: 19/CTS-OSP.FIS/2015 ngày 27/10/2015 về việc
thực hiện gói thầu số 1 thuộc dự án “Hệ thống giám sát hoạt động kiểm soát tần số” giữa Cục
Tần Số Vô Tuyến Điện và Liên danh OSP – FIS.
Giá trị hóa đơn : 5.510.095.522 VNĐ
Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm mười triệu không trăm chín mười lăm nghìn năm
trăm hai mươi hai đồng.
Nội dung hóa đơn: Thanh toán 80% giá trị hợp đồng theo Hợp đồng 19/CTS-
OSP.FIS/2015
Tên khách hàng: Cục Tần Số Vô Tuyến Điện
Ngày xuất hóa đơn: 17/06/2016
Thông tin xuất hóa đơn:
Cục Tần Số Vô Tuyến Điện
Địa chỉ: Số 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
MST: 0100683550

Hà Nội ngày 17 tháng 006 năm 2015


Tổng Giám Đốc Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị

Lê Quang Dũng Phùng Mai Anh