You are on page 1of 6

Social Studies Examination

1. రత శ
ే ంల ా ాు ంద ా త ాం సంఖ

1) 27,7 2) 26,7 3) 28,7 4) 23,7
2. రత శ ే ంల ా ా ౖ ా ంల ఆంధప ే ానం

1) 2 2) 30 3) 4 4) 5
3. ాషంల లల ర
ీ ంల ద
1) క ంనగ 2) అనంతప రం 3) గ ంట ర 4) జయనగరం
4. త ర కనుమక మ ర
1) ిం చ ండ 2) ా ి ండ 3) 1 మ య 2 4) ఏ ాదు
5. ాచ ండ ఈ ాంతంల ఉ
1) త ర కనుమల 2) ప మకనుమల 3) పర ల 4) ంధ పర ల
6. ఒక ాంతంల ఒక పమ ణ ాంల ఉం ే ఉ గత వర ాతం, మ
ే ల ంట అం ా స ాస ె ా వరణ ి
ఏమంట ర

1) ఆరత 2) అవ ాతం 3) ష ి 4) ఉ గత
7. అ ం ా ఉ బట ఆంధప ే ఏమండంల ఉం
1) ఉషమండం 2) అయన ఖమండం 3) సమ ష మండం 4) ధృవమండం
8. మన ాషంల స ల అత క సగట ఉ గత న ద ాంతం
1) ామగ ండం 2) జయ ాడ 3) ద ాబ 4) ాజమం
9. ఎం ాంల అనుక ం ా ఉం ే దుసు
1) ఉ 2) నూ◌ు 3) ౖల 4) ౖవ
10. ల
ౖ దుసు ఏ ాంల ధ ం
1) స 2) వ ా ాం 3) చ ాం 4) అ
11. ఆ రపంట ీరంల ేశంల ఆంధప ే ానం

1) 5 2) 6 3) 4 4) 7
12. ాజ ంగపరం ా ా ా ాలక డ
1) ాషప 2) మ ఖ మం 3) గవర 4) ప నమం
13. ాషగవర ను ఎవర య ార .
1) ప నమం 2) ార ం 3) ాషప 4) మ ఖ మం
14. ంద, ాష పభ మధ ార
1) గవర 2) మ ఖ మం 3) ప నమం 4) ఉప మ ఖ మం
15. అ ా రణ ి ఏర నప డ ాష ాక డ
1) మ ఖ మం 2) ఉప మ ఖ మం 3) ీ క 4) గవర
16. నసభ సమ ాక అధ త వ ం ే
1) మ ఖ మం 2) ీ క 3) గవర 4) ఎవర ాదు
17. ాష మ ఖ మం ఎవర య ార .

ా తం నంతరం పం ా వ వసను సూ ం న క ట 1) బ ం ా హ క ట 2) యశ ం ా క ట 3) మ ఆ షయ క ట 4) బ ల జవహ క ట 22.ఎ ఎ ీు 3) ల ా అ ా 4) ౖ ారందర 31. 1) ందపభ త ం 2) ాషపభ త ం 3) ంద. మండప ష సమ ా ఎవర అధ త వ ార . ట ానల ా కస ప ానను ప శ టన గవర జనర 1) మ ం బ ట 2) ార ా 3) డయ 4) ప 21. ామ మధ డను ంచటం ఎవ ప 1) ామపం 2) మండప ష 3) ల ప ష 4) మ ా ట 30. 1) ప 2) ఓటర 3) ార సభ 4) సర ం 25. 1) ీరం 2) జ 3) వన 4) ఆ కసంపద 24. మండప ష ా అ ా 1) ఎ ఆ 2) ఎం ీ 3) ీఈ 4) ఆ 28. ా ా సంబం ం అత న త అ ారం ఎవ 1) గవర 2) మ ఖ మం 3) మం మండ 4) ీ క 19. పటన ాన సం ఏర న సంస 1) మ ా ట 2) మ ప ా ష 3) మండప ష 4) ల ప ష 33.ఎం ీు. ల ప ష క ధు ఎవర సమక ర ార . 1) ఎం ీట ీ 2) ఎం ీ 3) ఎం ీ ీ 4) జ ీట ీ 29. ఉపసర ం ను ఎవర ఎను క ంట ర . మ ా ట ా ార కమ క పభ త అ ా 1) ీఈ 2) కలక 3) ఆ 4) మ ప క షన 34. ామపం ావ న ి ధు ట ావ ా 1) ఇంటపను 2) వృ పను 3) టపను 4) ౖవ 26. మండప ష అధ పద ాం 1) 5సం॥ల 2) 6సం॥ 3) 4సం॥ల 4) 2సం॥ 27. ఆంధప ే ర ఎక డ ఉం 1) గ ంట ర 2) ద ాబ 3) కర ◌ు 4) జయ ాడ 20. ల ప ష సమ ాల ఎవర ాల ంట ర .1) ప నమం 2) ాషప 3) ీ క 4) గవర 18. ామపం అధ డ 1) ామ ార ద 2) ార ంబ 3) సర ం 4) ఉపసర ం 23. ాషపభ ు 4) మ ా టు 32. 1)జ ీట ుీ 2)ఎ లు . ం ాటల మ ప ా ష 1) జయ ాడ 2) గ ంట ర 3) ూర 4) వ ౖ . ామంల ే ఆ రం ా ార ా భ ం ర .

1) 1945 2) 1947 3) 1946 4) 1948 43. ప రక ంభంల ండ ద గర 1) కశమ 2) మ ఆక 3) బ ాయ 4) ౖవ 36. ఏ ాజ ంగ సవరణ ా ాజ ం ా ామ ాద. ాజ ంగమ ా క ట యకత ం వ ం న 1) ॥ ాజందప ా 2) ॥ . 1) ీ క 2) ప క 3) ాథ కహక ల 4) ఆ ే క సూ ల 51. మన ాష ప ష ం ఏ ట 1) మర 2) కల వ 3) గ ల 4) మల 39. ప ట ె క సంబం ం స న 1) ా రగడ ా ాడ ర 2) మన ాషవృ ం 3) క య గ క వృ ం 4) ౖవ 41. ల క అ వను ాజ ంగ ీ కల ే ా ర. ేశంల అత న త య ానం 1) ార ం 2) ల సభ 3) ర 4) సు ీం ర 50. మం మండ ఎవర య ార 1) ప నమం 2) హంమం 3) ాషప 4) ఉప ాషప 49. 1) శంకరంబ సుంద ా 2) ర ంధ ాగ 3) బం ంచందఛట 4) ింగ ంకయ 40. మన ాష డ 1) 2) కబ 3) 4) ా బ 42. ాజ ంగ రచన ప ే ిన ావ వ 1) 2 సం॥ 11 ల 18 2) 2 సం॥ 8 ల11 3) 2 సం॥ 11 ల 8 4) 11 ల 8 45. ాజ ంగ ప షత ఎప డ ఏ ా ట ం . పపంచంల ండవ అత ంత గవంత న జంత వ 1) క ం ేు 2) ఖడమృగం 3) ర త 4) కృష ంక 37. రత ాజ ంగం అమ ల వ న సంవత రం 1) 1950 ఆగసు 15 2) 1947 ఆగసు 15 3) 1956 జనవ 26 4) 1950 జనవ 26 46. ఇం య య య అన ా .అంబడ 3) హ 4) బ 44. ‘‘మ గ త మలప దండ’’ యం ర ం ం . కంఠ అ ఈప ర 1) ా 2) 3) ా ిట 4) మ 38. ాజ ంగంల ఏ గంల జ య ఆశయ ను ే ా ర.35. 1) 42వ 2) 45వ 3) 72వ 4) 44వ 47. 1) ప 2) ాషప 3) ఉప ాషప 4) ఉప ాషప 48.ఆ . ేశంల అత వసర ప ి ఏర నప డ ా బ ధ త ఎవర ేపడ ర .

డ ఎంత 1) 2 : 3 2) 4 : 2 3) 3 : 2 4) 2 : 4 53. రత ేశం ఏ ఖ ం ా మధ స ం ఉం 1) 804‘ నుం 370 6‘ ఉతర ఖ ం ాల 2) 680 5‘ నుం 90 6‘ త ర ఖ ం ాల 3) 3706‘ నుం 906‘ఉర ఖ ం ాల 4) 8607‘నుం 350 6‘ త ర ఖ ం ాల 59. దక ీఠభ ర ే న 1) గం ా 2) నర 3) తప 4) బహ ప త 62. 3) 1800 . 60. మనజ య ఏ సం॥ల దట ా ా ఆ ిం ర . రత ేశం ఏఅ ం ా మధ స ం ఉం .1) ందపభ త ం 2) ాషపభ త ం 3) ార ర హణ ాఖ 4) ంద. జ యజం ల ఎర ప ే సం తం 1) పవం 2) సూర డ 3) గం 4) ప తత 54. లర . 1) 1400 . ప మ కనుమ క ప శ ే ంఏ 1) ా ి ండల 2) ిం చం ండల 3) ండల 4) ాచం ండల 66. 1) 1911 2) 1912 3) 1913 4) 1914 55. ాషపభ త ం 52. ధుమ 2) ర ె క . 4) 2800 . ేశంల ర త పవ ష ి ారణం 1) అ ం ాల 2) ఖ ం ాల 3) సమ ల 4) మయల 61. ఏసంవత రంల దప జ యజంత వ ా గ ం ర 1) 1970 2) 1911 3) 1973 4) 1972 57. ఒండ ల పం ే మ ఖ పంట ఏ 1) వ . మ ల ీఠభ . ఆనం మ ఆశమ ా ిం న వె ర 1) ాగ 2)బం ంచంద 3) ాం 4) 56. త ర కనుమ . ఈ ం ా ల వన ా 1) గంగ 2) ంి ధు 3) సరస 4) బహ ప త 63. 1) 804‘ నుం 370 6‘ ఉతర అ ం ాల 2) 680 7‘ నుం 970 25 ‘ ద ణ అ ం ాల 3) 23 1/20 ఉతర అ ం ాల 4) 23 1/20 ద ణ అ ం ాల 58. ానూ 2) ారణ ి 3) క 4) ౖవ 64. 2) 2400 . ింధు ల ఉన నగ ాు ఏ 1) ఢ ◌ి. ర ు దక ఠ ీ భ ఎట ౖప స ం ఉ 1) త ర `ప మ ాన 2) ఉతర`ద ణబం ా 3) త ర క ా ఉ 4) ఉత ా ా ఉ 65. ప ా సరసు ఎక డ ఏర 1) గం ా నం 2) ింధూ నం 3) ప మ ర నం 4) త ర ర నం 67. గంగ. జ యప కం డవ . జనుమ 3) పప ు 4) వ ౖ . మన ే ా ఉతరం ా మ య ు ఎంత దూరం ా ిం ఉ .

1) అభకం 2) ప ం 3) బ 4) ఇనుమ 82. ఈ ం ా ల అల హఖ జ ుఏ 1) ఇనుమ . పపంచంల ఎ ెన ఖరం ఏ 1) 2 ఖరం 2)ఎవ సు 3) ొ డబట 4) ాంచనగంగ 75. న గ ల ే ప వం వన నరంగ క ఉంట ం 1) ౖట జ 2) ట ియం 3) ఇనుమ 4) ాస ర 70. ాస 3) ట ౖ జ 4) వ ౖ 69. అూ్య యం ే నుం తయ ర ే ార . ద ణ రత శ ే ంల దన ఏ 1) కృష 2) ా 3) వ 4) న 74. 2 71. ి ం . ఏ ల ఉప . కృ ానదు ఏ సమ దంల క ా 1) అ య 2) బం ా ఖ తం 3) ప ి ి 4) ందూమ సమ దం 76. ఉతర రత శ ే ం ఏమండంల ఉం 1) ఉషమండం 2) త మండలం 3) సమ త మండలం 4) అ క ఉషమండలం 77.68. సున ం ఉంట ం 1) ఒండ 2) ఎర 3) న గ 4) 1. పపంచంల అభకం ఉత ల మనం ేశం ఎన వ ానం 1) పథమ 2) య 3) తృ య 4) చత ర . మన ాష జంత వ ఏ 1) ఆవ 2) ప 3) కృష ంక 4) ింహం 85. వ . ఎర వ ప శమల ా ే ఖ జం ఏ 1) అభకం 2) ప ం 3) బ 4) బ గ 84. బ 2) అూ్య యం 3) అభకం. రత ేశంల అత వర ాతం గ ాం ల 1) ఉతర ాంతం 2) ద ణ ాంతం 3) ఈ ాన ాంతం 4) ాయ వ ాంతం 80. 2 73. ఒండ ల ట ాళ ఎక వ ా ఉండ ను 1)ఇనుమ 2) ట . ద ణ రత శ ే ం ఏమండంల ఉం 1) అ తమండలం 2) సమ తమండలం 3) అ షమండలం 4) ఉషమండలం 78. తక వ ారవంత న ల ఏ 1) ఎర 2) ఒండ 3) న గ 4) 1. ప ం 4) బ గ 83. రత ేశంల అట ాంతం ఎక వ ా ఉన ాషం ఏ 1) ఉతరప ే 2) మధ ప ే 3) ఆంధప ే 4) మ ాష 81. మన ేశంల ఏ ాం ు అత క వర ా క ఉ 1) ద ణ ాం ల 2) ఈ ాన ాం ల 3) ాయ వ ాం ల 4) ఉతర ాం ల 79.

స ర ే ాయం ఏ ాషంల ఉం 1) ఉతరప ే 2) ఢ ◌ి 3) పంజ 4) మచ ప ే 92. పభ త గ ంప ఉన ప న ష ఎ 1) 16 2) 18 3) 20 4) 22 89. బం ార గ ఏ ాషంల ఉం 1)ఆంధప ే 2)త ళ డ 3) రళ 4)జ రం 88. త ళ డ 3) మ ాష. ఒ ా 94. ెం ాణ ాంతంల ఎ లు 1) 9 2) 10 3) 4 4) 8 96. డ వం న ె ఏన ౖ ఉం 1) గంగ 2) వ 3) కృష 4) త ంగభద 100. గను నుం ఏ ఖ జం సుం 1) బ గ 2) బం ారం 3) బ 4) ట యం 87. క ాటక. ఈ ం ాటల ాణజ పంట ఏ 1) ర శనగ 2) ెర క 3) రప 4) ౖవ   . ఛ ఘ . ాయ మ ీ ల ఎ లు 1) 9 2) 10 3) 4 4) 23 98.ఒ ా 2) మ ాష. భ చం ఏన ఒడ న ిం 1) వ 2) కృష 3) ా 4) త ంగభద 101. ంగళ ే తయ ర ే ార . మన ా ా ఎ ాం ల ా భ ం ర 1) 9 2) 8 3) 3 4) 5 95. 1) చర ం 2) ాట 3) ఉ 4) జనుమ 102. క ాటక. మ ం అబ ఏపర త ణ ల ఉం 1) ఆ ావ 2) మ య ల 3) ా ణ 4) ంద ాత ర పర ల 91. క ాటక. మన ా ా త ర న ఉన త ర కనుమను ఏమ ిు ార 1) త ర కనుమ 2) ిం చ ండల 3) ా ి ండల 4) 1.86. ాజమం రౖు◌ె. ిం భ . 2 99. ాంధ ాంతంల ఎ లు 1) 9 2) 10 3) 4 4) 23 97. మన ా ా ఉత ాన ఉన ా ాు ఏ 1) మ ాష. మన ాషంల ఎ లు 1) 25 2) 24 3) 23 4) 22 93. ఒ ా 4) త ళ డ. ందూ ా సం తం ప నం ా ాచుర ంల ఉన ాంతం 1) ద ణ రత ేశం 2) ఉతర రత ేశం 3) మధ రతం 4) ౖర రత శ ే ం 90.