You are on page 1of 5
‘etrece Jasto, 12 lutego 2038 rr. oddest ws 130000/1111/12/2018-5R ‘Artykul 61 Konstytucl RP DDotyeny wniosku o udzelene informaci publicne)z dna 29 styenia 203 Seanowni Paistwo, Realizujac wniosek o udticlenie informaci publican, preekazuje w zalgzeniu zestawienia ragréd wyplaconych pracownikom Oddtiatu 2US w Jasle za lata 2018 - 2017, 2 podtiatem na komérk organizacyjne, uzupetnione dodatkowo 0 lczbe etatéw w posrcregélnych komérkach Zgodnle 2 Zakladowym Uktadem Zbiorowym la. pracownikéw Zakadu Udezpleczen Spoteeznyeh nagrody wyplacane sq kwartalnie | stanowla element sHladowy funduszu wyagrodzeh osobowych, Funduse nagréd dodatkowo zwiekszaja oszeednoSei powstale na wynagrodzeniach chorobowych, zasthach chorobowych, zasitkach macierayiskich i rodsicielskich zasihach opiekuiceych oraz na éwiadezeniac rehablitacynych. Zuyrazami szacunks DReKrdq ovoziA i pynae a8 wor 208 entumObe leonzine} 28200 eto emaltctense 1a. 225601500 NAGRODY PRACOWNIKOW O/ZUS W JASLE W 2014 ROKU [enum osu krespondenw sramsch mere Rstowyeh 600] esol 3010009 [enum ob nsw Koermhau sadouch aco] aac] 106 72020) [enum Wepre atowegs 00] aso] 208000 omit ob oka eco] ae] 125 2000] onda Ong Ae 200] ssa] 2 20000 mst esl ocho ao] acco] 113 sen] lamodiy Ate rant seal so] 17 e100) [mioozobowe noi foots Ug Dotedoureh 200] aca] 17 s0000 [micosotowe anoisto ooras Ui Sadee renpano-eriowen | aol asa 13 ex, [wisest stant ven oma aeal 0] 903000) |mioorobowe anit Wylty Naik Prcowncneh 400] aca] 16 22000 [wou arin Gvpoey 11550004 [mvt onton Panu sage 2aoo|_aucol 111 4000) [wrt onto Weg 203] aco] 21 91009 ei beg tn iosenenc exo0|_erco] 298 72000 [ye beg reno sca 50 62000) ye recriva earego rswngh aca 113 32000) vei Racunowot 2c) 45 62000) yi Rake ont a soa esa 273 54000) ves Sr rzowieneh zo] neo] 21 22000 yi vas mesic Reach asco) was] 271 ax0ed] yi bench std sroal_ sr] 362 «2009 [nn pity Emenee sol eco| 2627000 yi tow aoa] aco] 263 62000 ee woo] wo] 12001 ize 2000] e32z5) ase 990.0 rave ajo wyplacone]pracowrihowi ZUS w ale nagrody [a0] [asadniene hwyioka absenachrobowa, na efekiynoi lok pracy or newieieiangntovarie w resize zea foot nos wipes pecwaow 5 w lenge [area] Uzzeadninie: Izgodnie 2 § 11 it 4 ZaKodowego UNadu Ziarowego Pracy da pracownikaw Zalada Ubemieceh Ispotecenyeh, iw drodze wenania a wyrnijgce wyik pracy Odea a diaania podejmowane na rzeet poprawy warunkéw pracy pracownikéw podlegchjednoste,realizacie dodatkowych zadat raz scregolne [sangatowanie w wykonyoane zdania, aceni Wives Spr feownczyeh book INAGRODY PRACOWNIKOW 0/2US W JASLE W 2015 ROKU (Risiaenseonpzsegney ty fans agra] cet cba KoesondeclwsorwachEnentano:Rentowrch soo soe] 2269000 cet bat Wood one Stowe aos] sao] 1054000 cet wipcc ahowegs oa] ace] 1939000 koma ott Skane soo] 2asc| 9715000 osc rani nat 1300] sao) 6038000 kos Resig ocho soo] 250d 9979000] {sodomy Rest Fans oo] ace] 163000 lesosobone trowiko BHP ora Geren Pasupotrowe 200 ase] essn00 lweiosonone trowino Koda ig Dochodonyeh 300] ace 1509000 lwesoxobowe trowiko Kooryaci be SwiceesmentanoRentwner | 300] aod 13,9000] [nsossbowe tows chron rag 200] ace] ae0.00 leiossboe trou Wty Naso Prownin 00] ae] 1480.00 [wrt neyo oxpsecy 201] sod 98.5000] [wpa nonot Patino 2aoo|_zaoq 30547000] lard ont Wewngyn 00] aco] 1729000 [wrt Ob hens Kersponensh 0a] eaod 2024000 [witb rowne nioi| sos 4373000] [wits osc stares rong 70a] z323] 3007000] [wrte tcrntowots 1202] sz «020000] [ata osc ont iw Sk 200] ca] 245 390,00 [writ seam Pacouiceh 00] so] 28 70000 [writ idee mean Rentngch 115.00) si60q 21205000] [wrt Ubeapcet stot 600] 9600] 346 07000 [mnt pty Emer Ree 200] 20 292000 [apenas x00] ase 65000 tra erwnirs wigs eee 1902] s00q 323 200.0] 5 azz) e,00 62575] 24897300) (kwotanajitsae] wyplacond) pracownikow! 20S w alle nagrody [39] iasadhinie Nska efeinywnaiZ kod pracy or laine mangstowaie w relaary adh kwota najuyisse| wyplacone)pracownikowi 2US w late nagrody [3 s9) Uiasadniene: lege § 11 os 4avadowego Utada Zorowego Paty la pracowntGw Zviadu Ubepieaeh Sptecaneh, ti, w rode wana a wedinjace wynik pracy Oda, podeimowanie slaw akreste peiostenis ots, srewnoic!|efltyunot realize) zade, aw sczegainotlzapewreni nso koi sg Swiadronych a rec letu,poprawe wacunkou prac ora sttegSneZangaiouane lwvionwane aaa, aczz NAGRODY PRACOWNIKOW 0/ZUS W JASLE W 2016 ROKU [centrum Dofinrsowania Patri ool sao] 2065000 [centrum Otsu Krespondencl w sprawach marino Rentowich ool 6a] 2720009 contra Obs Weise Konark Sydowyeh 13533000] centrum sparc Zsthoweno 1910000) oméra Osu Ootumentach 105 45,09 loméra oanzag Ana 00] 9a] 4853009 oméra Resting Dood 200] zo] 12012000] amasny Retest Fnsson 00] 4a] 1304000 wishcsohowe Stanowisko BHP raz Otrony Precwpotaow zoo] aso] 51500 |witoosobewe tanowishoHooréynad Ui Dochodomeh 300] aco] 1548000 wilosobowe tnowisoHooreyagh Use Sviadcrf Emerto-Rentowyeh soo] am] 17 ata09 [witosobowe tanowiso Ochre formic 200] 200] 9annc) |Wilosobowe tanowiso Wypaty NeletnassPracowniryeh 00] 3a] 7 67009 [yada Adminsracyne ospoearcey n100o| zxao| 107 52000 {Wado Koos Patrik ak za0o| 2am] 1203870,00 [adr Kontron Wenner ‘aoi] aa] 2077009 {vy ons enw Kovespondeng 7.00) oa] 31908000 [ves one Prawn soo] | a9 oso [eda onccriwa ears | rewendh 2500) 25] 105 72250 [yao Racurtowede 200] za 5217000 leit Roslees kort Paton Sade zoo) cz] 274 140,00 [yet spraw Prazowniye 00] 6a] 2930000 {yes SosensEmeryaine Rertowyeh 0400] so%00] 47a x00) [ya beni tadek soo] osm] 412 160,00 [ya wypay Emery Rent 00] 6a] 29 04000 [vet stow 4400] «4,co] 188 860.00 ase ronnie wysngo cba cco] so.) 105 210,00 2 ae i 633,00] 627,75] 2900 067,50) [Keota najnsrej wyplacone)pracownikowiZUS w ladle nagrody [2009 [Uzasadnienie: [sola absenca w aviqaia7 wflapem macleryfakim. [kwota najwyiste) wyplacone] pracownikowi ZUS w Jaile nagrody a 75050) Urasadnienie: [zgcnie 26 11 ust. 4 ZaNladowego UNladu Zoorowapn Prac dla pracownikw Zaid Uberpleceh Ispotecanych jw drodzewanania a wyétnajgce wy pracy Oda, podejmowanie diana rrece Joptymalzac proceséw relzowanych w Zakladi | wdratanie nowyeh roxwisahorgeizacjch na reece poprawy efetyunose pracy oraz srzegsne aangatowanie w wykonywane zdanl 1 NAGRODY PRACOWNIKOW 0/ZUS W JASLE W 2017 ROKU [em Og oripondngw sh Eman enone nol roo] 985200 [em costo seco] seco] w95s00d etm cn vine Komori Sau asco aso] 126e000] [et wap stows 20s] eo] 247500 omits chug omen sco aasal ined omits regina suo seo] sree [omit ocho 2a] ans] sarod sin ter Fan so] uol oma [wetocstow Stns Bien Ocampo 2] aso] sd lalesbowe StanowsoKorac Us Dachodowch o_o] asssnod |wscestowe Snowiso Kora Unie Sve Grenranonetomeh | a0e| aso) 2400 [wotecbow Snowe Oem nas 2020] xo |tsshowe ows vp NaletoksPacowsch soo] zoomal is Adnan ond 2a] 22:0] 0100] [os nro nw Sede 0] 211o] 158 65009 [i Ko Wenge soi] uol 257m |nis obs Kenn torspndech seo] yo) ars so [ws cbr solo cron nis crcmite elaine ewan 2c] 230s] scone) [erst crntvods xa] 2] seen) [sis Ree on iw See sso sso] a 0a [srw racowneeh coolio] sana [wri Side mera Rech x01 sox] 79 72m sin Ure se seo] seio] 553200 yas pny Ener | 00] sco! 37 so0d i te x00] co) 238 0000 lta ero gy te xo] soo] 14573000 ra rel cs] 00 02000 [wot nase wyplcone] pracownikow US w le nagrody [aia Urasadnini [Wyola absenw wig wopem matin wot njwiste] wyplacone]pracownikowiZUS w Jade nagrody [ama zasadnieni: Feo 5 11 on &Zaadowage Ui oawego Pac Sa poco Faeds UbeTpecey srotecenye, i w dae wnana a wince mi pracy Oi reaia doth Prot ado nee pawns proceso reslzonench Zaid ore tcregsne agains w lnvonywane dai.