CONTRACT DE DEZVOLTARE WEB SITE Nr. 01 / __.__.2009 Intre: S.C. ZUREG EXPRES S.R.L cu sediul in Arad str.Sibiului nr.

18, inregistrata la Registrul Comertului Arad cu nr. J02/407/2009, codul unic de inregistrare 25401989, e-mail: zuregexpres@yahoo.com, telefon/fax: 0257279850, reprezentata prin Morari Emanuel in calitate de Administrator, denumita in continuare ca FURNIZOR. Si __________________________ cu sediul în ________, str. ___________________, având cod unic de înregistrare: ___________, contul IBAN: _______________________________ deschis la banca _________________, Sucursala Arad , tel/fax: _____________, reprezentatã prin: ________________, având funcţia de: administrator si denumitã în acest contract BENEFICIAR. In conformitate cu acest Contract de Servicii, Beneficiarul comanda dezvoltarea unui sit web pentru adresa de internet www.zuregexpres.com Partile incheie acest Contract de Servicii (denumit in continuare drept Contract) in urmatorii termeni si conditii: 1. OBIECTIVUL CONTRACTULUI 1.1 Furnizorul se angajeaza sa dezvolte pentru Beneficiar un produs software (un program pentru computere), numit in continuare Web Site, ce corespunde cu detaliile cerute de acesta in Anexa 1, intr-un interval de timp, stabilit de comun acord de cele doua parti si specificat in Anexa 2. Intervalul de timp scurs se calculeaza de la data furnizarii de catre Beneficiar, catre Furnizor a tuturor informatiilor ce constituie continutului Web Site-ului. 2. OBLIGATIILE FURNIZORULUI 2.1 Furnizorul se angajeaza sa furnizeze urmatoarele servicii: a) Crearea de Site Web conform Anexei 1. b) Asistenta tehnica pe o perioada de 12 luni prin intermediul telefonului sau a postei electronice, asistenta tehnica la sediul Beneficiarului fiind facturata separat conform listei de preturi de servicii a Furnizorului. c) Hosting. Reprezinta stocarea continutului Web Site-ului si posibilitatea de a accesa aceste date din exterior de catre vizitatorii Web Site-ului. 3. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 3.1 Beneficiarul se angajeaza sa: a) Furnizeze toate materialele necesare realizarii de Site Web catre Furnizor b) Sa solicite si sa verifice specificarea in Anexa 1, a tuturor caracteristicilor

aspectuale si functionale ale site-ului. Caracteristicile nespecificate, se considera a fi lasate la latitudinea Furnizorului. c) Sa testeze Site Web in termenii stabiliti in acest Contract d) Sa-si respecte obligatiile de plata. 4. DURATA CONTRACTULUI 4.1 Durata contractului este de 12 luni de la data semnarii sale. 5. TARIFE 5.1 Tarifele pentru Serviciile oferite de Furnizor sunt specificate in Anexa 2 , fiind exprimate in EUR. Furnizorul va factura tarifele, in lei la rata de schimb anuntata de BNR in ziua facturarii. Tarifele nu includ TVA. 5.2 Furnizorul va factura suma totala la data prezentei, odata cu semnarea acestui Contract. Beneficiarul se obliga sa plateasca _______ in termen de o zi, iar restul de __________ dupa finalizarea proiectului. 5.3 Modificarile ulterioare fata de Anexa 1 – cum ar fi alte variante de design – se vor taxa conform tarifului pe ora. 6. REALIZAREA SI INSTALAREA PRODUSULUI 6.1 Furnizorul se obliga sa realizeze proiectarea si testarea de Site Web conform Anexei 1 respectand termenele specificate in Anexa 2. 6.2 Fiecare etapa va fi considerata incheiata in momentul in care Beneficiarul isi da acceptul in scris, dupa modelul din Anexa 4. Acceptul poate fi trimis catre Furnizor, prin fax, e-mail sau posta. 6.3 Lucrarea se considera incheiata cand Beneficiarul a acceptat ultima etapa. 6.4 Furnizorul se obliga sa publice Web Site pe serverul propriu in termen de 5 zile lucratoare de la data cand Beneficiarul a acceptat web site-ul. 6.5 Furnizorul se obliga sa ofere Beneficiarului suport pe serverele proprii pentru limbajele de programare si formatele de baze de date stipulate in Anexa 3 pana la expirarea prezentului contract. 7. RASPUNDEREA IN CAZUL NERESPECTARII ACESTUI CONTRACT 7.1 Pentru nerespectarea obligatiilor stipulate la sectiunea 2.1, Furnizorul se obliga sa ofere o reducere a tarifului, pentru fiecare zi de intarziere in cuantum de 0,5% din valoarea absoluta a contractului pana la predarea finala 7.2 Pentru nerespectarea obligatiilor de plata, stipulate in punctul 5.2, Beneficiarul se obliga sa plateasca, pentru fiecare zi de intarziere, o penalizare in valoare de 0.5% din valoarea absoluta a contractului. 8. REZILIEREA CONTRACTULUI 8.1 Acest contract poate fi reziliat fara plata vreunor daune, cu consimtamantul partilor, cu preaviz facut in scris in termen de 15 zile de la data semnarii contractului. 9. CONFIDENTIALITATEA 9.1 Nici una din parti nu poate dezvalui conditiile contractului fata de terti fara consimtamantul prealabil, in scris, al celeilalte, in timpul derularii contractului si 1 an dupa incetarea contractului. 9.2 Nici una din parti nu poate furniza informatii, legate de acest contract, cerute

de catre autoritatile oficiale sau prin alte cai legale fara sa notifice, in scris, in aceeasi zi, cealalta parte. 9.3 Marcile de fabrica ale Beneficiarului pot fi utilizate ca referinta numai cu aprobarea scrisa prealabila a acestuia. 9.4 Furnizorul va pastra confidentialitatea datelor Beneficiarului. 10. NOTIFICARI Toate notificarile pentru a fi opozabile fata de terti vor fi facute in scris si trimise la adresele mentionate la enumerarea partilor. 11.AMENDAMENTE LA CONTRACT Orice modificare la acest Contract se va face in scris prin Anexe si care vor fi semnate de ambele parti. 12. SUCCESIUNE LEGALA Succesorii legali, atat ai Furnizorului cat si ai Beneficiarului, vor fi indreptatiti la drepturile si supusi obligatiilor stabilite de acest Contract. 13. LEGEA APLICABILA Toate aspectele care nu sunt reglemantate in acest Contract vor fi guvernate de legile romane in vigoare din domeniu. 14. SOLUTIONAREA LITIGIILOR Partile sunt de acord sa solutioneze disputele generate de acest contract pe cale amiabila luand in cosiderare interesele justificate ale celelalte parti. Daca disputele nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, se va apela la competenta Curtii de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie Arad. Prezentul contract contine X (sapte) pagini. Prezentul contract a fost intocmit in limba romana, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi ___________, la sediul Beneficiarului.

Furnizor:

Beneficiar:

Anexa 1 Functii ale Web Site-ului cerute de Beneficiar – structura pe pagini: 6. Intro Contine: - un modul comutare limbaj, de unde se alege limbajul dorit si se intra pe site; - un modul de cautare rapida dupa ID articolului inregistrat in baza de date; - un modul de comutare regiunea tarii care se doreste vizitata. 7. Despre noi Contine: prezentare in format text a companiei 8. Servicii Contine: Prezentarea serviciilor oferite, fiecare dintre acestea cu descriere in format text 9. Parteneri prin linkuri Contine: parteneri cu poza si un mini Curriculum Vitae 10. Colaboratori Contine: colaboratori cu poza si un mini Curriculum Vitae 11. Contact: Contine: Date de contactare, harta cu locatia sediului, un formular de contact (prin e-mail) Pagini de confirmare pentru formular Preturi: Conceptie si creatie design website (o varianta) Dezvoltare pagini Html + CSS si optimizare Conceptie si creatie 1 animatie Flash (o varianta) Conceptie si creatie 1 intro flash (o varianta) Programarea modulului “language”(alegere intre limbi) Crearea formularului de contact (prin email) Gazduire (Hosting /an) include 5 casute postale gratuite Crearea si optimizarea bazei de date si testarea siteului Inregistrare nume de domain -– se plateste la RNC Tarife suplimentare Orice alta modificare fata de structura din continutul actual vor fi taxate suplimentar cu un tarif/ora de 15 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro USD

Preturile nu includ TVA.

Anexa 2 Etapa I Etapa II - Prezentare proiect – 7 zile lucratoare de la acceptarea ofertei. - Conceptie animatii – 10 zile/animatie de la acceptarea proiectului - Dezvoltate HTML+CSS+PHP – 15 Zile lucratoare de la acceptarea proiectului. Termenele specificate sunt perioade maximale. Daca se finalizeaza careva etapa intr-un interval mai scurt, automat perioadele se scad. *Nota: zilele necesare realizarii sitului se calculeaza incepind cu data la care Furnizorul intra in posesia tuturor materialelor necesare realizarii sitului.

Anexa 3 Limbaje de programare ce trebuie suportate de server: PHP, Java Script, HTML Formate de baze de date ce trebuie suportate de server: MySQL Modalitatile de acces pe server: INDIRECT (prin asistenta)

Anexa 4 Subsemnatul _______________________________________________________ __, accept formatul actual al site-ului, acceptand modelul prezentat in e-mail-ul din data de _______________________________________________________ __, ca fiind conform cu solicitarile noastre. Data, Semnatura: