You are on page 1of 128

' DEORVM 1

DEARVMQVE
CAPI TA
P/c> r-fP r
numiimati
//vetus ns

'us in

'lotorum ejji

edfttLA

ABRAHAMI OKTEUh

Noua editio 3 aliquot iconibus autta


CLARISSIMO VIRO,
D, IOANNI SAMBVCO, I M P.

JM*“- HISTORICO, ABRAHAMVS


Ortelivs s.

VVmego ab ineunte aetate, naturae quodam,


an cuius Genij nefcio du&u, citra mea (India &
occupationes, et(i mihi fortuna fatis tenuis , &
L*ngf»ninm pvile fuerit , (emper mihi tamen fo-
leam huiufmodi antiqua numifmata comparare, iifdemquc
tamquam (ludiorum deliciis, (nam ISc ea libenter, & n5 im-
raerito,vt mihi videtur, rede appellauerim Joble&ari; ti-
bique eo nomine , dodiflime Sambuce ,quum tu ex Italia
redien hinc Aibionem petebas, <pritmim innotuerim : non
s,

potui non has noftras eius generis primitias »cxij (dem


no-
flris antiquitatis monumentis produ&as , tuae humanitati
dedicare. Non quod haec tibi, aut tuis Mufis vtilirati aut
ornatui efle pofle putauerim.jvtquiipla numifmata ( (iue
protypa) vnde haec edypafumptafunt , abunde poflideas;
& praeter omnem venerandae Antiquitatis fupede&ilem,
quam tanta copia, in Italia, aliifque tuis peregrinationibus,
vt iis ipfam Italiam quodammodo cxpilafle dicebaris,etiam
ex aere & marmoribus huiufmodi Deorum Dearumque fta-
tuas, figna&figilla tibi ad miraculum vfque congefTeris;
fcd vc hic noder partus qualis qualis fit, dumtaxat amicitiae
& beneuolentiae Mnemofynon inter nos exftaret.
Vale vir ornatiflime. Antverpiaej
do. I 3. LXXIII.
Kal. Aug.

A ij
AD EFFIGIES DEORVM
DEARVM VETERVM, ABRA-
ETp
hamiOrte Lii^dodiflirai .antiquat y \]

induftri a editas.

wu* yrtiAtv j t+r/rt* vips+j Uf CJ vfe


PffCXp

Ne quid tam felix induflria linquat inaufum


Jpforum,ecce, refers ora fepultaDeum.
orte carent, per te rediuiut lucis inoras
Qui (tnete,quamuis Dij ,
potuere mori.
Quin immortales illorum reddis ab arte
Effigies : genij gratia tanta tui ejl.
Quos adeo vanos coluit tam vana vetufias :

Sed non ifle tuus vanus, vt illa, labor.


Quippe pijs lucem donant hac ora Carnee nis^
Monjlrat vt in tenebris prauia lampas iter .
JO e.uinxti ante tibi,calum
% ^folumtf^falumq^ %
Qeuincis, mirum, nunc A brahame Deos

AuguffoTrenobantum, tuus
Daniel Rogerfius.
:,

CANDIDIS
SPECTATORI BVS.

L, vr i M i fuerunt & olim , & nofira


at at e, qui D eorum firipfirut H (loria*
t

at qui ipfas iconicas imagines


exhiberet y

hatfenus ( quodfciam) inuentus tfl ne-


_
mo . JjluQd tamen nonnihil aliquandot
antiquarum
admiratus fum, cum huiufmodi imagines
lettionum pitturarum amatoribus multum
& obleila-r

menti adferre notum fit. Nam qui hoc genus


delinea-

tionis , litterarum candidatis inutile


infrugiferum^ &
commentar ia,& quicqutd
ejTe clamant , etiam omnia illa
viris traditum
in litteris de talibus d maximi nominis
eadem ratione nihilfacere
ejly
ad rerum , & cognitio-

nem non conducere , temere blaterant: quodquam ab-


furdum fit, aliis iudicandum relinquo. Nas
certe ex

imaginibus
t .
&
pici uris , ipfits res de quibus firmo ha-
. i/. Tonl+ttv inteHioi-

fiepius experimur.Nonne videmus d Geographta lecto-


ribus, pofl fummorum virorum, vtfunt P tolemai,
Stra-

bonis, MeU, Plinij, &


do cl i(sima (cripta volumina ,
c.

etiam i])[as tabulas vehementer expeti ? Anne nofira


Medica reiprofeffores fatagunt , vt pofl Galeni ,
retatis
herba-
Theophrafii, Dioficoridis , &c. exatti fimos de
rum natura libros , ipfas herbas veris quam (imillimas

fibi & pofl erit att lineis & coloribus exprimant? Fide-
mus Natura omniparentis (edulis indagatoribus non
Oppianus
fatis ejfi, qua Arifloteles, Plinius, Aelianus ,
alijtfclarifsimi viri de eius omnis generis animantibus
litteris tradiderunt, nifi etiam ip(d animalia figuris ex--
preffai
-prejja ante oculoshabeant.Aflrologus quoque Cali for-
mam,ftel/arumd& Planetarum ineo difipofltiones , in
fidis imaginibus cofpicere defiderat. Et quis non etiam
Deorum ( quorum nos hic capita damus )fatuas ,quum
eorum Hiflorias legerit, non libenter cum libris confer -
ret? Poflent etiam integra eorum forma ex numifima-
tibu* depingi quidem at melius ex eorum flatu is
gillis, qua in Italia
:
&
regionibus publice proflant
fi-
, alijftf
,
aut in harum rerum admiratorum Mufeis hinc inde
friuatim latent. Miror equidem d nemine Italorum
hoc tentatum. Vellem fan e hocfieri at non d quibufiuis
,

ficu Iptoribus , qui tantum vt remfaciant quoduis male


imitatum euulgant fed d peritifiimo eius rei artifice:
illifif praefle cuper em virum multijuga eruditione pra-

ditum , & in hocgenerefludij inprimis diligenter v er -


fatum , qui interdum pictoris mamm[vt fic dicam) du-
ceret. Nam vtifcientiarum peritum ad quoduis penicil-
lo deline an dum
minime aptum efle non ignoramus fla
picioris interdum etiam dexterrimi oculosfugere qua
,
erudito perfpicua fiunt, procul dubio noutmus. Cum
vero mutuas coniungent operas, opera eorum multo ab-
fiolutioraeuaderequis dubitat ? Interim tamen, candi-
de Spe ilat or , horum cafiita {dum quis eorum integras
flatuasfludiofls exhibeat) ex noftro CWufeo boni con Cu-
las, & Vale.
SCRIPTORVM VETE-
RVM AC RECENTBVM, QV I EX
profefjo Deorumgentilium HiHorias vel Ima-
gines defer ipfirunty Elenchus.

Ex Veteribus ,

APOLLODORVS ATHENIENSIS, de Deo-


rum origine.
m. tvllivs cigero, de natura Deorum*
phvrnvtvs, fiue, vt alij;, cqrnvtys, Spe-
culatio de Deorum natura,
p h i lostratvs, de Iconibus,
e. ivLivs HiGiNivs, Fabularum liber.
albR c v s p hilO/Soph vs, de Deorum
i

imaginibus..
p a v s a n i a s, in fua Graecia admodum frequens
eftin deferibendis Deorum ftatuis.
Ex Neotericis.
ioannes bocativ s, de Genealogia Deora,
eilivs g regor v s g y r a l d v s ,de Deis
i

gentium,.
1VLIANVS AVRELIVS HAVRECHIVS,.
de cognominibus Deorum.
ioannes pictori v s, Apotheofim.
M e l c h o R b a r l ae vs de Diis gentium lib.
i

3. carmineElegiaco.
vincenti vs catarrvs, de imaginibus
Deoru m Italica lingua.
gvuelmvs chovlivs , de imaginibus &
Natura Deorti, Gallica lingua, nodum excufiis.
vlysses aldroan d v s , de ftatuis Vrbis Ro-
mae , Italica lingua.
.
, V, '
* •
*.

o 1 i \7 , £ : i r: a- i w . c y *; f
- •
j y

,0 ;> L . v :
i'i .
r 7 ;• •

--
y
*
,
> ‘ - K : 4:
y <0 •
; ,\. .i
t
-
y - >

:
.
• yl-Ali* ;••*.? •
; v .i v i.

y--'.-- J..* ,r, ?. r . 0 .:.

'-''-‘ i. ;
"•• •" i* A. :. i ,< v > { ;> i •
; y •. > ...

i>v i ii t
s v :? y c > o . i i. y ;» / jk, .y

-* •
-j
••
• • • , ... ••:
. :
.

.ruti 1 ri .
i

• < - i ... y 7 : t .

5
• -
t

... ...
,

i / i U £a Jl V A l’ : - f K

• ... i\ , [J :


*-y. : ... i. # , v' 7. b •*; " o i .y

- * ' -

zodii!; ' y ri . t: i v.

I. •ri Z'j ! <

: J' ;;


: v •: .
-
rtfc

piwi

j
ff
g
ap
ima
a

q
ME KC VRII

nummo an
C . D/Camil. /in

• MW9f Wi^/Ssx
. Oj
itmiw
rm

-
'&xCnummo araenteo
C.
C.iulij
iulii Cee
Cccfi
Caris^S>
'
li
*

-
-
• '


;

:
.
CA PITVM DEPICTORVM
H VIVS LIBRI ORDO, ET
Alphabeticus Index, qui
idem eft.

Aefculapius Hercules Penates


Apollo Honor Pietas
Apollo alter Ianus Pluto
Bacchus Iupiter Quirinus
Bonus Euentus Iupiter Ammon Roma
Canopus Iupiter Axur Salus
Caftor &c Pollux Ilis Sarapis
Ceres luno Regina Saturnus
Ceres altera luno fofpita Sol
Clementia Iuftitia Sol inui&us
Concordia Libera Sors
Cupido Libertas Spes
Cybele Mars Terminus
Diana Mercurius Veiouis
Felicitas Moneta Venus
Feronia Neptunus Vella
Fides Neptunus alter Vi&oria
Flora Pallas Virtus
Fortuna Antiat. Pan Vulcanus,
'

Genius P.R. Pax