You are on page 1of 5

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

MATAPELAJARAN : SAINS

Jenis Ujian / Peperiksaan : _________________

Format Ujian/ : ___________________

TAHUN TAJUK / NO. KONSTRUK MARKAH ARAS SOALAN


KEMAHIRAN SOALAN RENDAH SEDERHANA TINGGI

JUMLAH

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

............................................ ............................................. ............................................

( ) ( ) ( )
JADUAL PEMBINAAN ITEM SOALAN

MATAPELAJARAN : SAINS

JENIS UJIAN : ___________________

FORMAT UJIAN : __________________

NO. TAHUN TAJUK / KONSTRUK MARKAH ARAS


SOALAN /TEMA KEMAHIRAN R S T

JUMLAH
KONSTRUK SOALAN

KERTAS 1 ( DIKOTOMUS) KERTAS 2 ( ANALITIKAL )

40 ITEM ( 50 % ) 8 ITEM ( 40 MARKAH – 50 %)

PENGETAHUAN PENGETAHUAN

- P1 Fakta - P1 Fakta
- P2 Istilah/ Terminologi - P2 Istilah/ Terminologi
- P3 Pengelasan/ Kategori - P3 Pengelasan/ Kategori
- P4 Aliran/ Urutan - P4 Aliran/ Urutan
- P5 Pengkaedahan/ Metodologi - P5 Pengkaedahan/ Metodologi
- P6 Konsep/ Prinsip - P6 Konsep/ Prinsip

PEMAHAMAN
PEMAHAMAN
- K1 Penterjemahan
- K1 Penterjemahan - K2 Pentafsiran
- K2 Pentafsiran - K3 Ekstrapolasi
- K3 Ekstrapolasi
KBAT

- KB1 Aplikasi
APLIKASI ( HOTS ) - KB2 Analisis
- KB3 Menilai
- KB1 Mengaplikasi - KB4 Mencipta

KPS

- KPS1 Memerhati
- KPS2 Mengelas
- KPS3 Mengukur dan menggunakan
nombor
- KPS4 Membuat inferens
- KPS5 Meramal
- KPS6 Berkomunikasi
- KPS7 Menggunakan perhubungan
ruang dan masa
- KPS8 Mentafsir data
- KPS9 Mendefinisi secara operasi
- KPS10 Mengawal pembolehubah
- KPS11 Membuat hipotesis
- KPS12 Mengeksperimen
CONTOH ITEM UPSR SAINS 018/1 2016

NO KONSTRUK TEMA TAHUN ARAS


1 Pengelasan SH 4 R
2 Aplikasi SH 5 R
3 Aplikasi SH 6 S
4 Fakta SH 6 T
5 Aplikasi SH 6 S
6 Urutan SH 4 R
7 Pentafsiran SH 5 R
8 Pentafsiran SH 5 S
9 Pentafsiran SH 4 R
10 Pengelasan SH 5 S
11 Istilah SH 5 R
12 Pentafsiran SH 6 R
13 Pentafsiran SF 3 T
14 Fakta SF 4 R
15 Penterjemahan SF 6 T
16 Pengelasan SF 6 T
17 Kaedah SF 4 S
18 Aplikasi SF 5 T
19 Aplikasi SF 6 S
20 Aplikasi SF 6 S
21 Prinsip SB 5 S
22 Kaedah SB 5 T
23 Urutan SB 5 S
24 Pentafsiran SB 6 R
25 Prinsip SB 5 S
26 Ekstrapolasi SB 4 T
27 Fakta SB 4 R
28 Prinsip SB 5 S
29 Aplikasi SB 6 S
30 Aplikasi SB 5 S
31 Prinsip SA 5 T
32 Ekstrapolasi SA 4 S
33 Fakta SA 5 S
34 Pengelasan SA 4 S
35 Penterjemahan SA 6 S
36 Aplikasi SA 6 T
37 Aplikasi TKL 4 R
38 Istilah TKL 6 R
39 Fakta TKL
40 Ekstrapolasi TKL 6 T
CONTOH ITEM UPSR SAINS 018/2 2016

NO KONSTRUK ARAS
1a Pengetahuan (Fakta) R
1b Kefahaman (Pentafsiran) S
1c(i) Pengetahuan (Fakta) S
1c(ii) KBAT (Menilai) T
2a Pengetahuan (Fakta) R
2b(i) KPS5 (Meramal) S
2b(ii) KBAT (Analisis) S
2c KBAT (Analisis)
S
KPS4 (Membuat Inferens)
3a Pengetahuan (Fakta) T
3b(i) KBAT (Menilai) T
3b(ii) Kefahaman (Ekstrapolasi) S
3c KBAT (Analisis) T
4a Pengatahuan (Fakta) R
4b(i) KPS3 (Mengukur dan Menggunakan Nombor) R
4b(ii) Kefahaman (Ekstrapolasi) S
4c(i) Kefahaman (Ekstrapolasi) S
4c(ii) KBAT (Aplikasi) T
5a Pengetahuan (Fakta) R
5b KPS6 (Berkomunikasi) T
5c Kefahaman (Ekstrapolasi)
R
KBAT (Analisis)
6a(i) Pengetahuan (Fakta) S
6a(ii) Pengetahuan (Prinsip) S
6b KPS6 (Berkomunikasi) S
6c KPS8 (Mentafsir Data) R
7a KPS5 (Meramal) S
7b(i) KPS4 (Membuat Inferens) S
7b(ii) KBAT (Aplikasi) S
7c KPS10 (Mengawal Pembolehubah) S
8a Pengetahuan (Prinsip) S
8b KPS10 (Mengawal Pembolehubah) S
8c KPS5 (Meramal) S
8d KPS6 (Berkomunikasi) T