BA KA TOPOLA

AKVAKULTURA
TEMA: KVALITET VODE ZA GAJENJE CIPRINIDA

PROFESOR: Prof.dr Aleksandar Ivanc

STUDENT: Stefan Lopu ina 115/07/200

.....UVOD 2.................................................................................SARANSKI RIBNJACI 5............................GAJENJE RIBA 3...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................LITERATURA ........................... EKOLOSKI USLOVI 6...........................................................SISTEMI GAJENJA 4........SADRZAJ: 1.....................................

UVOD: Akvakultura je sve znacajnija ekonomska grana u svetu Grana ribarstva koja se bavi gajenjem organizama koji zive u vodi Nadoknadjuje smanjene potencijale iz prirodnih izvora Prvi tragovi gajenja vodenih organizama poticu iz kine 2500 pne Popularizacija akvakulture pocinje 60-ih godina zbog porasta cene ribe kao posledice iscrpljenosti ribljeg fonda 2003 godine je iz akvakulture dobijeno 41.9 miliona tona ribe sto je iznosilo 31% od ukupne kolicine ribe .

koji ini preko 80% ukupno proizvedene ribe. U pastrmskim ribnjacima gotovo se isklju ivo gaji kalifornijska pastrmka (u veoma malom procentu poto na pastrmka). ogra enim ili pregra enim delovima prirodnih i antropogenih voda Ukupna proizvodnja ribe u Srbiji na godi njem nivou se poslednjih godina kre e izme u 9 000 i 15 000 tona. Statisti ki podaci (nepublikovani) ukazuju na znatno manju proizvodnju.Gajenje riba se najve im delom obavlja u aranskim (toplovodnim) i pastrmskim (hladnovodnim) ribnjacima (preko 95% ukupne koli ine proizvedene ribe) u malim koli inama u kavezima. ija se vrednost procenjuje na 16 do 36 miliona evra. dok je u aranskim ribnjacima dominantna gajena vrsta aran. kao i da se deo prometa ribom obavlja u nelegalnim tokovima. Od ukupne koli ine proizvedene ribe u pastrmskim ribnjacima se poslednjih godina proizvodilo od 1 500 do 2 000 tona (od ega oko 75% konzumne pastrmke). ogra enim ili pregra enim delovima prirodnih i antropogenih voda u malim koli inama u kavezima. a u aranskim 7 500 do 13 000 tona (od ega oko 70% konzumne ribe). . a to je posledica injenice da ribnjaci ne prijavljuju pravo stanje proizvodnje.

Pove anjem nasada uz kori enje koncentrovanih hraniva prirodna hrana sve vi e zanemaruje. Prinosi po hektaru u poluintenzivnom sistemu uz prihranjivanje itaricama se kre u od oko 700 kg/ha.Sistemi gajenja Zastupljena su sva tri sistema gajenja: ekstenzivni. ime se prelazi u intenzivni sistem gajenja aranskih vrsta riba. Proizvodnja po jedinici povr ine aranskih ribnjaka uz kori enje koncentrovanih hraniva kre u se od manje od 1 500. U zavisnosti od vrste dodatne hrane se posti u i razli iti proizvodni rezultati. Ekstenzivna proizvodnja je sporadi na i javlja se u toplovodnim aranskim ribnjacima koji nemaju obrtni kapital ili u zapu tenim ribnjacima. sa aranom kao glavnom vrstom (preko 80 % od ukupne proizvednje riba u aranskim ribnjacima). pa do preko 1 500 kg/ha. poluintenzivni (poluekstenzivan) i intenzivan. pa i do preko 10 000 kg/ha. tako da se uz dodatno aerisanje (ili uz obezbe ivanje dovoljnog osve avanja vode u ribnjaku) na pojedinim ribnjacima uglavnom manjih povr ina proizvodnja se mo e pove ati na nivo preko 5 000 kg/ha. . pa do preko 3 000 kg/ha (sa ekstrudiranim hranivima). odnosno u proseku oko 1 000 kg/ha. u kojima se ne bi isplatilo intenziviranje proizvodnje Dominantan oblik proizvodnje je (preko 80% proizvedene ribe) je poluintenzivan sistem proizvodnje aranskih vrsta.

slika br. 2: odnos izlovljene i gajene ribe u svetu po regionima u milionima tona .

Ukoliko se koncentracija kiseonika spusti ispod 3.5ppm aran pokazuje znakove hipoksije. u vodi. ugljenik. Tako voda mo e vezati 14 ppm kiseonika pri 0°C. pritisak kiseonika u vodi Porast temperature smanjuje sposobnost vode da ve e plinove. magnezijum I gvozdje. Optimalna koncentracija kiseonika je 7-9 ppm. mangan. kalcijum. Temperatura vode mo e biti do 30°C. fenoli. Ne eljeni su hlor. azot.. Optimalna temperatura za uzgoj arana je 25°C. Potrebni elementi za uzgoj riba su: kiseonik. a prikladan pH je izme u 7 i 8. 11 ppm pri 10°C i 8 ppm pri 25°C. fosfor.5 ppm i to potraje du e vreme. temperature i koncentracije organske mat.Toplovodni (saranski) ribnjaci su vodeni ekosistemi dubine 1-2 m. kod 3-3. Optimalna koncentracija kiseonika u ribnjaku je 7-9 ppm (mg/l). amonijak. sumpor. kalijum. to je ve i pritisak vazduha ve i je parcijalni pritisak kiseonika u vazduhu ve i je parc. silicijum. Sadr aj kiseonika rastvorenog u vodi zavisi od pritiska. .. vodonik. nastupi e uginuca.

Zaga enje tro i kiseonik. a delotvorno e suzbijati prekomeran rast vodenog bilja i algi.. Phytoplankton su autotrofni organizmi koji fotosintezom stvaraju organsku mat.2). Voda namijenjena uzgoju riba treba biti neutralna. odnosno poprimi bazna svojstva (pH>9. u vodi do i e do bujanja heterotrofnih (mikro)organizama koji potrebuju znatne koli ine kiseonika.8). pH od 6. pH=7. Dozvoljena su blaga odstupanja. Modro-zelene alge uzrokuju cvetanje vode. Ugljen dioksid se ve e s vodom i stvara karbonatnu kiselinu.2. Kriti na granica e biti 50-200 ppm CO2 u vodi. Kriti no stanje e nastupiti ukoliko se voda znatno zakiseli (pH<4. Ribe su poikilothermal-ni organizmi i ne mogu podneti velike temperaturne oscilacije kao eurythermal-ni ili homeothermal-ni organizmi. Biljojedne ribe pri tome ne e biti konkurenti aranu za hranu.. Ribe e dobro podnositi koncentraciju ugljen dioksida do 2 ppm (mg/l). Zelene alge (Chlorophyta) cine 50% fitoplanktona. Razvoj plankton-a i makrophyt-a mo e se kontrolisati biljojednim ribama. Fitoplankton predstavlja hranu za zooplankton . Tako e beli amur kvalitetno tamaniti vi e vodeno bilje. Usled pove ane koncentraciji organske mat.7-7. a srebrni aran alge.

copepoda. lopo . podvodno bilje mrijesnjak. biljke koje plutaju nadvodna le a.Zooplankton sa injavaju protozooa. a . paro ina Po eljna obraslost ribnjaka vodenim biljem ne bi smela biti ve a od 30%. bilo otpadnim organskim materijama (zaga enje!). Makrophite su velike biljke: nadvodne trska. vo ika. rogoz. paprat.. rotatoria. chladocera. . To su heterotrofni organizmi koji se hrane bilo phytiplankton-om..

LITERATURA: http://www.net/studentski_radovi/ribe/RibeSveZajedno.jpg .grida.pdf http://www.org/ http://maps.pdf http://www.pfst.hr/data/materijali/Ekologija%20mora%20-%20Predavanje%208.hlede.no/library/files/storage/state-of-world-fisheries-and-aquaculture.fao.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful