You are on page 1of 1

930000 940000 950000 960000 970000 .

!
980000 NOTAS
...0209 ...0878 ...0055 ...0055 ...0668
...010 1 .. .07 1
PLA YA RICA 9 LUCITANIA LUCITANIA EL VERGEL

EL CAIR O
AI RES LA C
BUE NOS

...09 79
... 12 11 AB A
N A

...041 3
3
69 LA GUA
.. . 0 ...0128

YA
CAM AY

.. . 0
...0423 A

NA

06
LAS PALME RA S
...0443

CU
1
AGUA S CLA

EL
...0414

GUACAM AYA S CASA 2


...1061 ...62000

...540 00
LA ESM ERA LDA

EL VERG
...0473
EL CAIRO PALESTINA

...10 60

N
QFN-C-1 X

AST IA
...0422 ...1016 RUBI-1

00
...1221
.
!
...1129 ...0145

EL POR TA L

.. .57 0
950000

EL OASIS

950000
...1054
!
.

RA S

SE B
PAYA CA

...12 10
HATO CA NA GUA Y
...0973

SAN
SAN PE DRO

µ
...29000
LA CAS ANDRA
...0095

A 2
SAB -E STRAT-1 4 SAB -E STRAT-1 4
EL SOCORRO

AL EN
...0129
.
!

...097 5
...0127
VENDA VAL

LA MAGD
...1055 SINA LOA
...26000
.. . 0
... 08 53

LA 09 SAB -1 3 SANTA M ARTHA


QF-2 3 LO 1
RE
!
.
NA
.
!
SAB -3

D
.
!
SAB -E STRAT-1 2

ID A
4
25
QFN-D-1 X

AL
.
!

.. . 1
...1056

RE
!
.
SAB -6

SABANERO

LA
2

IO P L A N AS
SAB -E STRAT-1 0
!
.
47

RIO SABANERO
.. . 0

!
.
PL

LO
...0966 SAB -9

07
AN

A
R

PA B

EN
EL ROCIO SAB -1

GD 4
.. .12
...0503
!
.
AS

MA 09 7
AL
...1057 SAB -E STRAT-4

SAN
.
!

.. .
SIKUANI DE AWALIBA
...1218
!
.
...1058 SAB -4
YUM ARU

LA
7 OPAL O-7
!
.
99 ...0771
.. . 0 EL EDE N
SAB -5
!
.
SAB -E STA RT-7
!
.
...0118
!
. SAB -S E2
CPO 7 CPO-8
!
.
OPAL O-2 9 LA COLOMB INA
.
! SAB -E STRAT-8
OPAL O-8
!
.
QF-O PA LO -2 OPAL O-2 OPAL O-6 ...0963
...0299
.
!
...0965 SAN GERMA N
.
!
SAB -E STRAT-3
!
.
EL EDE N ...0029 LA PISTA
...1059
!
.
...1205 ...0298 VILLA CLA UDIA OPAL O-4
EL ZA FIRO
.
!
...0311
OPAL O-3
!
. LA FONTANA
AMB AR-3 4
AMB AR-4 7 AMB AR-4 0
...0998
!
.
!
.
...0733
.
! SAB -S W-2
...0094
OPAL O-3 5 AMB AR-7
!
.
940000

940000
PARDOLANDIA
...0336
...043 7

OPAL O-1 !
. !
.
LA POCHOLA

E
AMB AR-3 3
.
!

GRA ND
.. .12
06 AMB AR-9 .

CONVENCIONES
AMB AR-4 6 !

... 00 93
!
.
...0310
2

!
.
3

AMB AR-3 8

LL AN O
01

LAURELES
.. .

AMB AR-6 ...0338


.
!

LOS LA
AMB AR-3 9 EL SILE NCIO
.
!
AMB AR-8

... 01 19
AMB AR-4 8 ! Facilid ades Hidrografia principal
...

.
! . Ñ

U R EL
ZIRCO N-2X ZIRCO N-1
.
!
QF-A MBA R-4 AMB AR-4 AMB AR-1 5
RI AS
Hidrografia terciaria

e
.
!

ES
OP
.
!
.
!

LE
Aero puertos
AN
.
!
AMB AR-5 LLA 76 Hidrografia se cunda ria
...0131
!
.
...0253
L
AMB AR-1 6 Linea Electrica C hivor - PEL
UA

LA ARG
AMB AR-1 7 AMB AR-1 0 ...0337 PUE RTO NUEVO
Locaciones

...018 2
LA MARIA
!
.
...0120
Ole oductos
!
. .
!

BU
!
.
JA SP E-3
RR

EL PORVENIR QF-PAD Inyeccion


! !

...000 8
CAP ER NA
ELIA
.
!
"
/
AMB AR-6 3D Comercialidad Quifa Cajua
MA

...0078 ...0067
AMB AR-8 1D ...0252 RBS-PAD Inye ccion
.
!
ENTRERIOS MARACUY A
/
"
HOLANDA Comercialidad Quifa SW
!
.

RI
SU

...0313 ESTE -1X ...0224


Campamentos
EL POVENIR !
.
TE RE CA Y
ú Puen tes
ÑO

AMB AR-6 2D
RI

!
.
...0151 AMB AR-8 3D
Fincas
CA

GUAP AL
PI

... 31 000
.
! j
10
.. .02 AD
ÑO

LID
QF-6 JA SP E-4 REA
LA ...0312
B Canteras
.. . 0

AMATIS TA -3D
!
. !
.
CA

AMB AR-1 EL REFUGIO


12

FA
AMATIS TA -9D
3

.
!
...0124
!
.
QFE- S-1 X
.
!

ON
OS

21
EL
GUAM ITO PIRRIRI VENCEDO R ...0134

GU 3 0
UI
...0171

.. . 0

AM
!
.

A RR
QF-S 1

.. .00
0
TipoVia

TR

.. . 0
LA NUTRIA

21

OQ
AMATIS TA -10

UE
1

CIM
!
.

S
NO
!
.

LO

...0110 C
AMB AR-2
LA FORTUNA
PRINCIPAL
AMB AR-3
.
!
AZAB ACHE -1
.. . 0

QFE- B2 ...98000
!
. QFN-CS -1 ...0225 SECUND AR IA
15

LA
!
.
COM UNIDA D S IKUANI
!
.
...0186 SANTA HELENA
.
!
9

.. . 0
...0160
RI

MI
LOS ARAGUATOS TERCIARIA

20
LA
UT

9
GR
...0282
ON QFE- K-1 X
COMU NITARIA

OS
...0130 AÑ

A
!
.

PROV IDE NCIA


930000

00

930000
... 02 8 ...0129 1 S
.. . 0 RE
6 QF-2
AI

...0111
PRIV VENDA VAL
AD O ...0170 ...0251 OS
EN
.
!
QF-1 BU
LA SULTANA BUE NOS AIRES
...0208
!
.

LA ROM ERIA ...0207


...0250
QFN-U-1 X QF-PAD-1 VILLA LIZETH
ALIA NZA
QDW-3

.. .
...0254
!
.
...0169
.
! /
"
CPO 13

QUIFA
...0297

QUIFA ...86000
QFE- A-1 X
!
. ...0249
LA ALA MEDA II ...0128 GUALIA
QF-2 8 GALA PAGOS
QF-PAD-3 ...0220

PLANOS DE REFERENCIA
!
.
QDW-4 EL SALADILLO
QF-B o p2
.
! /
" QF-4 ...0265
!
.

LO
QF-2 2 EL PORVENIR

S
!
.
QF-1 78

.. . 1
PO
...0283
!
.

20
.
!

MA
...0257 ...37000 ...0219
Comercialidad Quifa Cajua

00
...85000

RR
...0043 LA VORAGINE ... YAM ACA BANA

VILL A HER MOS


OS
LA ALA MEDA I QF-2 1 ...06000

OS
Comercialidad Quifa SW

...24 000
LOS LAURELES
.
!
QF-5 1 ...0228
!
.
EL JARDIN Comercialidad RBS

A
QFE- I- 1X

LAS SUERTES
QF-3 4
QUIFA CENTRAL
!
.
RB-3 72

...77 000
RB-4 14
.
!
...21000
!
.

AT AH UA
!
.
SAN JORGE QUIFA GLOBAL

...170 00
RB-3 55 QF-1 5
...0280
!
. !
.

LP A
EL GRA N V ALLE RB-6 19
...0314 RB-4 39 QUIFA NOROESTE
QF-2 72
!
.
POCO A POCO
!
. RB-9 25
...42000 ...0341 QF-2 56X ...16000 QUIFA NORTE-NORTE
!
. !
.
VILLA LUZ RB-3 57 RB-6 25
LA GAVIOTA
!
.
RB-4 13 !
...0279
VA
!
.
RB-4 40 MA .. . 0

LA
.
29 QF-1 6
!
.
VILLANUE VA QF-2 25 RB-4 12 RI
A 5
!
.

LA
...0136 AN ...27000 ...22000

.. . 7
.
! .
!
RB-5 3 DR
!
.

FL O

90
LOS GEME LOS EA LAS CO RALINAS RINCON DEL MANGO
...0064

L
00
!
.

R ID

TI
...0083 RB-4 05
QF-2 65 CAÑO F
PAD-7

A
RB-4 10 RB-4 15 RB-4 08 RB-9 24 E LIC R

IO
.
!
RB-4 41
920000

920000
RB-4 11
!
.
...52000 RB-3 79
...43000
!
. !
. !
. !
.
QF-1 90
!
.
RB-4 09 TA LA NQUERAS PAD-9 ...23000
!
.
/
"

IA
EL RUBY
.
!
...15000
.
!
...33000 RB-4 51 RB-3 56 PA D-9 YAM ACA MA
.
!

NO
LAGUNAS ...17000 BELRE Y
RB-9 26 .
RB-6 15 /
" C AÑ
!

OR
!
. .
!
...81000 RB-6 17
PARAGUAY
!
.
RB-4 44 RB-9 33 PAD-5

LA
UB
!
.
CALIFORNIA
.
!
RB-3 51
!
.
RB-8 7

IS LA
RB-1 47
.
!
RB-4 30 ...60000

.. .64
!
.
QF-2 22
!
. .
! /
"
GALILEA

DE L
QF-2 0 RB-8 63
.
!

0 00

I AL
RB-2 52 RB-6 42 RB-6 18 RB-4 42 ...18000
.
! .
! .
!

TE S
RB-1 22 RB-3 64 LOS CE RROS
!
. !
.
RB-4 16 RB-1 20
!
. !
.
QF-3 39 RB-1 46

ESPECIFICACIONES
RB-8 71

OR O

ES
.
!

El Roncador
.
! !
. !
.
RB-4 52 !
!
. .
!
RB-4 31
.
QF-1 45 QF-8 1 . RB-8 70
.
!
...53000
PAD-2
.
!
RB-7 20
!
LA CAS CA DA
RB-8 64
!
.
QF-3 38
!
.
RB-9 35
!
.
...0316 ...0028 RB-3 66 DW- 8 ...0013
!
.
...30000
!
.
.
! !RB-8
LAS CO ROCORAS
!
.
RB-8 2 ELIS A
ESPECIFICACION GLOBAL Y PROYECCION
GOGO RONCADO R
.
!
RB-9 54 RB-6 29 RB-1 21 RB-3 23
.
! /
" .
RB-3 25 !
.
RB-8 6
!
.

JU
RB-2 42
!
.
RB-8 78 ...13000
!
. !
. !
.
QF-1 46
A

QF-2 54
Proyeccion Transversa de Mercator
.
!

CA
LA CAM ELA
.
! .
!
RB-4 34 RB-3 61
PAD-6
RUBIALES
RB-4 32! RB-6 39
ES
RB-2 53! RB-8 75 RB-6 30 RB-3 17 RB-8 77
.
!
RB-2 88
.
!

CAÑO RUB IA L
RB-5 29 Elipsoide GRS 80 (Epoca 1995.4) - Datum MAGNA
ÑO
!
.
RB-1 4
.
RB-3 10
. !
.
...56000
.
! !
. !
. !
. !
.
RB-4 92 RB-2 92
!
. !
.

A RB-1 43 Coordenadas Planas de Gauss-Kruger Origen Este


!
.
RB-9 27 HACIENDA MONZONERO
.
! .
! RB-2 85
.
! /
"
RB-6 16 !
. RB-2 17 ...54000 ...78000
!
.
.RB-4 33
Metros
!
.
QF-4 3 Unidades:
!
. .
!
...83000 RB-5 62 EL REFUGIO RB-6 27
C

RB-9 30 RB-9 31 LA FLORIDA


!
RB-114 RB-2 41 RB-8 1
EL RONCADOR
.
!
Latitud Origen: 04° 35' 46".32150
!
. !
. !
. !
.
RB-1 64
!
.
RB-1 29
!
. !
.
RB-6 35 RB-3 24 ! RB-3 16 RB-3 RB-1 26 ! RB-3 6 RB-1 59 ...0339
RB-2 51 RB-7 15 Longitud Origen: 71° 04' 39".02850
.
RB-6 28
.
RB-1 63 !
.
RB-1 053
.
!
ELIS A PA RTE
!
. .
!
...29000 RB-7 14
!
. !
. !
. !
.
1'000.000 m
!
.
Este del Origen:
.
!
O RB-6 87
.
!
5 RB-6 34

PIRIRI
ER
RB-2 8
!
.
9 QF-1 3 TIY ABA RB-1
.
!
01 U ...68000
.. .
RB-5 23 .
.
!
Q RB-5 59 Norte del Origen: 1'000.000 m
.
!
RB-3 58
!
AN
!
.
... RUSIA
!
.
RB-2 9 RB-8 0
TR
!
.
RB-2 4CPF-1
!
.
RB-1 27 6 378 137.000 m
!
.
EL
RB-4 43 RB-1 9 Semieje mayor (a):
!
. !
.
QF-5 0 QF-4 05D ! /
"
CAÑO SUR RB-1 40
. Ñ ! .
RB-1 039 . 1 PAD-1
.
! !
RB-9 32 RB-2 3 DW-
.
1/298,257222101
!
.
...30000 Aplanamiento reciproco (1/f):
.
!
RB-2 6 RB-1 60 RB-2 1
!
. !
RB-3 20BAT-4
.
!
RB-2 94
.
!
QF-3 20 RB-5 4
!
. .
!
LA ALEJANDRA RB-4 91 RB-1 99 RB-1 55 RB-1 39
!
.
QF-9
.
! .
!
Ñ !.RB-4 .
!

.. .
!
. .
! .
! RB-1 050
RUBIALES
.
!
QF-2 99H
.
!
RB-1 42
!
. !
.
RB-5 67
!
.
QF-4 0
!
.
RB-2 80 RB-6 24 ...68000 ...0196 RB-4 90H! RB-7 01D
!
.
RB-2
.

.. .
!
.
RB-3 18
!
.
RB-4 89 ! EL PARAISO RB-1 28 RB-2 5RB-3 9BAT-1 BUE NOS AIRES RB-2 90 ...0180
.
! .
!
QF-4 1 RB-3 15
.
RB-11 .
.
! ! !
. . !
RB-3 8 LOS GIRAS OLE S
.
!
...55000
.
! .
! . !
! .Ñ
RB-6 32 RB-1 8
.
!
RB-1 41
.
! .
!
RB-1 30
.
!
QF-1 51 RB-2 84 LAGUNAZO
RB-1 45 RB-2 2 RB-4 0 RB-4 6 BAT-3 RB-3 0 RB-1 62
.
! .
!
QF-3 9
.
!
...10429
.
!
QF-4 32 PIRIRI ÑRB-1 2
.
!
RB-3 7 ...
.
! .
! .
! .
! .
! .
! .
!
...28000
RB-2 74 ...96000 ... RB-6
NACION RB-5 68 RB-2 7
.
!
RB-4 88
.
!
...41000
.
!
LA JULIANA LA RIVE RA RB-5 56
.
!
...31000 RB-3 1
.
!
910000

910000
.
! .
!
RUBIALES RB-3 65
.
!
QF-3 00H RB-1 58 RB-3 54
.
!
MALABA RE S
RB-4 86 RB-113 CPF-2 RB-3 3 RB-9 2 RB-5 34
...
.
!
RB-4 45
.
!
QF-5 3 RB-2 33 !
.
! .
!
QF-4 2 RB-119 ...77000
.
!
QF-5
.
! .
! .
!
RB-6 31 RB-2 70
.
! Ñ !.RB-1 44 RB-4 7 RB-4 1
.
! .
RB-2 20
.
! .
!
RB-8 5 LA PRA DE RA
.
! .
!
RB-7 74
.
!
RB-9 1 ...32000
.
! .
! .
! .
!
QF-3 8 RB-2 82 ...97000 RB-1 052
.
! .
!
QF-3 7 RB-1 7 EL REG RES O
.
!
RB-5 57
.
!
RB-4 87 RB-2 18 RB-2 65 LOS ARRAY ANES
.
! .
! .
!
.
! QF-IV1 QF-2 12 .
! RB-9 95 RB-2 69 .
! RB-4 04 .
!
. ! QF-1 42
. .
!
QF-3 3
.
!
.QF-1 39D ...87000 RB-112 RB-8 4
! .
!
QF-1 55 QF-2 43 !
.
! .
! .
!
RB-2 76
!
RB-3 59 MORELIA
RB-7 07H RB-9 0 RB-2 87
.
QF-1 37D RB-117
!
.
RB-4 56
.
! .
! .
! .
!
QF-3 03 RB-1 0 RB-3 52!
.
! .
!
QF-1 2 RB-118 RB-2 19 ! RB-1 04
.
! .
! .
! .!
!
QF-2 42 RB-4 60D
.!
. .
QF-8 ! RB-3 99
.
RB-5 1 RB-7 35
.
!
.
!
QF-1 57 RB-2 83
.
!
...0091 QF-4 06 !
. .
! .
! .
! .
!
QF-3 93H RB-4 57D ...64000
.
!
.. .

.
! .
! .
! .
!
SA

56 PE

. .
! .
!
PAD-4
.
!
QF-4 9 RB-3 4 RB-7 36 SAN FELIPE
00

RB-1 51
N

.
! .
!
RB-7 RB-4 49 RB-3 53 RB-4 03 ! RB-5 58
A

QF-1 7 QF-3 37 RB-7 00 .


!
RB-1 98
RB-2 71
.
! .
! .
! .
! .
RB-5 55
1

QF-3 05
.
! .
! .
! .
! .
!
QF-116 ...35000
.
! .
! /
" RB-7 9
.
!
RB-3 96 RB-8 8 DW- 13 RB-3 71 RB-7 34
.
!
e

QF-5 2
.
! .
!
QF-115 ...0156
.
!
QF-114 MALABA RE S 2
Morelia
.
!
QF-4 07 RB-2 21 RB-1 52 RB-115
.
!
RB-6 38 !
.
!
...29000
.
!
SANAPE RB-1 61 RB-7 37
.
! .
! .
!
RB-5 28 ...0433
.
! .
!
RB-1 65 RB-116
. .
! .
!
MATA NE GRA RB-2 93
.
!
QF-2 55 RB-7 79
.
! .
!
QF-4 8 .
! .
! .
! RB-111! . ESPE RA NZA LOTE 3
QF-1 0 RB-2 75 RB-3 70 RB-7 38 !RB-1 48
.
! .
!
QF-113 ...43000 QF-3 06 RB-1 49
.
!
...78000
...0102

.
!
RB-6 43 ...0202
.
!
QF-3
.
! .
PENJAM O RB-5 2 RB-2 91!
.
!
QF-1 36
PAD-3
.
! .
!
RB-2 81
.
! .
!
SARABIA
.
!
QF-3 22D ! RB-2 72 RB-3 97 RB-5 27
.
LA ESPE RA NZA
...56000 ...56000
.
! .
!
. RB-5 60 RB-8 3
. .
!
...0167
.
!
QF-4 04 ...56000
!
SANAPE 1 SANAPE 1 RB-5 61
.
! .
!
QF-1 49 QF-3 2QF-3 6 QF-1 93X ...56000
.
! /
" RB-7 33
LAS CO LINAS RB-5 24 RB-7 73
.
!
...0192 QF-2 9H ! SANAPE 1 RB-2 45 RB-7 71
.
! .
!
SANAPE 1RB-2 22
. .
!
QF-3 07
.
!
RB-7 41 !
.
! .
!
SA NFERNA NDO
.
! .
...32000 QF-8 4 QF-1 85 RB-2 77 RB-3 63 PROYECTO:
.
! .
! .
!
QF-7 RB-5 69
CAMPO RUBIALES - QUIFA
QF-1 53 QF-3 91 RB-2 73 RB-9
.
! .
!
RB-6 89
.
!
AÑORANZA VERDE QF-2 98D RB-1 50 5
32
QF-8 3 .. . 0
VA ...0125
.
!

LA
.
! .
! .
! .
!
RB-2 78
.
! .
!
...0167
.
!
...0203
.
! .
!
...26000 D
.
!
QF-3 1
.
!
N RES ERVA INDIGE NA
.
!
A

QF-4 5 ...35000 PE
QF-11 RB-6 21 RB-5 63
L
.
!
EL IC

ES
PEND! ...0164 RB-7 70
TI
LA ESPE RNZA LOTE 1-2
.
!
LAS NO VILLAS
0 00

QF-117
.
!

PE
RB-3 60
.
!
SAN REMO RB-2 44
IO T
.
!
QF-1 47 QF-1 41 PEND
.
! . .
!
QF-2 73 !
G

RB-2 24
.. . 88

.. . 0
RA
IO
.
! .
!
AN

IL L
.
!

43
QF-3 21 RB-6 88

NZ
...30000
.
! . .
! .
!
...27000 QF-1 75

4
AV A
...034 4

A
LA

EL FUTURO QF-3 64 !
.
! .
!
...0231 RB-6 22 ...0164

LO
SANTA CATALINA RB-6 37
.
QF-1 89 RB-7 39

R
TE
QF-2 15
.
!
RB-4 54 SAN LUIS !
.
! .
!
QF-2 21H QDW-1
.
!
RB-4 53
.

4
.
!
QF-118 QF-2 59
.
!
RB-7 21 RB-5 54
.
! QF-8 5 .
!
RB-7 22
.
! .
!
QF-1 20 RB-3 62
.
!
TITULO:
.
!
QF-1 56
.
!
RB-2 43
.
!

PLANO GENERAL DE CAMPO


MAG O QF-2 93H RB-6 41
.
!
RB-5 26 RB-7 40
.
! .
! .
!