You are on page 1of 4

MORFOLOGIJA – vježba za drugi razred srednje škole

MORFEM I PRIDJEVI

1. Dopuni:

Korijenski morfem sadrži_______________________________________________________________

Afiksalni morfemi su: __________________, _________________, ______________i ______________

Prema funkciji razlikujemo dvije vrste morfema:_______________________ i_____________________

2. Netočno je:

a) Rječotvorne morfeme čine korijenski i tvorbeni morfemi.


b) Tvorbeni morfemi su prefiksi, sufiksi i infiksi.
c) Gramatički nastavci čine oblikotvorne morfeme.
d) Singularia tantum je oznaka za množinu.

3. U zadanom tekstu označi padeže imenicama i pridjevima!

Krenula je u prohladno i svježe zimsko jutro. Duboko u sebi osjećala je zlatnu radost koja joj je grijala

umornu dušu. Kretala se polako izmeñu visokih zgrada koje su poput pospanih divova gledale u sivo nebo.

Najstarije drvo u opustošenom parku njihalo je sjetno svojim dugačkim granama.

4. Napiši komparativ zadanih pridjeva i označi glasovnu promjenu:

komparativ glasovna promjena

mlad _______________________________ ______________________________

sretan _______________________________ ______________________________

grub _______________________________ ______________________________

koristan _______________________________ ______________________________

suh _______________________________ ______________________________

skup _______________________________ ______________________________

5. a) U nizu pridjeva u komparativu podcrtaj uljeza!

žući, brži, draži, jači, viši, strmiji, gušći, luñi, blaži, crnji, niži, uži, dalji, krnji

5. b) Po kojemu je kriteriju podcrtan uljez?

____________________________________________________________________________

1
MORFOLOGIJA – vježba za drugi razred srednje škole

6. Napiši komparative zadanih pridjeva!

mrzak______________________________ krepak_________________________________

bijesan_____________________________ krotak__________________________________

dobar______________________________ zao____________________________________

7. Zaokruži točnost ili netočnost navedenih tvrdnji!

U komparativu nikad ne može biti – ije. DA NE


Komparirati se mogu samo opisni pridjevi. DA NE
Komparacija je usporeñivanje najmanje dvaju pridjeva. DA NE
Dobar, zao, malen, velik i dug imaju nepravilnu komparaciju. DA NE

8. Napiši posvojne pridjeve od zadanih imenica!

Krleža ______________________________ _____________________________

Matoš_______________________________ _____________________________

Shakespeare__________________________ _____________________________

Dante_______________________________ _____________________________

9. Što je zajedničko riječima u nizu?

kozji, današnji, unutrašnji, seoski, Ivanov, gradski, bakin, majčina, riječni

_______________________________________________________________________

10. Okomitom crtom odvoji morfeme u riječima i na crtu napiši broj morfema u tim riječima!

PRIMORSKI_________________ PIŠEM____________

ČUVAR_____________________ BIJASMO__________

11. U zadanim riječima označi i imenuj afiksalne morfeme!

NOSAČ STROJOPIS SREDNJOŠKOLAC

12. Zaokruži alomorfe u zadanim riječima!

ploviti, poplava, isplivati pišem, napisan blizu, blisko, približiti

2
MORFOLOGIJA – vježba za drugi razred srednje škole

IMENICE, BROJEVI I GLAGOLI

1. U tekstu promjenjivim riječima označi padež:

Oblaci, teški, crni, zabrinuti oblaci. A pod oblacima i u oblacima gluhonijema Ivančica. Ja sam se

prisjetio jedne francuske gore koja je puna uspomena, kao i ova gora. Vijugava cesta vodi me prema

grofovskom dvoru. On se nalazi pokraj visokih, snažnih jablanova i izmeñu drvenih kuća. Stoljetna

mahovina prekrila je slamnate krovove. Tko živi u tim kućama i čije su one tamne i šutljive šume?

U tom starom kamenom dvoru živjeli su grofovi Keglevići sa svojim obiteljima. Dva puta popravljali

su odlični majstori te dvore koji su se onda bijelili poput snijega u zelenilu prirode. Oko njega posadili

su četiri jablana koji su promatrali sjaj i propast tih dvora. Jednog dana možda će netko doći i vratiti

im sjaj. Moj prijatelj iz Zagreba divio se sivim ruševinama kao da u njima pronalazi trag prašnjave

prošlosti. Grofova želja da nitko ne posiječe ponosne jablane ostat će sigurno ispunjena još dugo

vremena. Tri sunčana dana tumarali smo tim zagonetnim krajem uz vijugavu rijeku. Svaki novi dan

donio nam je novo iskustvo. Naše putovanje završilo je sretno.

2. Iz teksta ispiši:

posvojne pridjeve:_____________________________________________________________

gradivne pridjeve:_____________________________________________________________

pokazne zamjenice:____________________________________________________________

upitne zamjenice:______________________________________________________________

osobne ili lične zamjenice:_______________________________________________________

posvojne zamjenice:____________________________________________________________

neodreñene zamjenice:__________________________________________________________

priloge:______________________________________________________________________

glagole u prezentu:_____________________________________________________________

prijedloge:____________________________________________________________________

3
MORFOLOGIJA – vježba za drugi razred srednje škole

3. Napiši tražene oblik broja dvanaest!

brojevni prilog____________________ brojevnu imenicu (muški rod)_____________________

4. Napiši tražene padeže zadanih brojeva:

tri (G, ž.r.)_____________ dva (L, m.r.)______________ dvije (D, ž.r.)_______________

5. Napiši glagolski prilog sadašnji zadanih glagola:

razmisliti____________________ gledati____________________ pričati____________________

6. Napiši tražene oblike navedenih glagola:

peći biti nositi

3. l. jd. prezenta _______________ _________________ ________________

3. l. mn. imperfekta______________ _________________ _________________

2. l. jd. imperativa ______________ _________________ _________________

3. l. futura drugog ______________ __________________ _________________

glag. pridjev trpni _______________ __________________ _________________

7. Napiši glagolski pridjev radni (1. l. m. r.) navedenih glagola:

živjeti_______________ vidjeti________________ htjeti_________________

8. Navedene glagole razvrstajte u tablicu: pasti, govoriti, zapljuskivati, biti, svladati, večerati,
izmišljati, čuti, planirati, popiti, početi, izreći, telefonirati, pomisliti, zamišljati.

svršeni nesvršeni dvovidni

__________________________________________________________________________________________________________________
Izvor: http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ss-
ekonomska-sk.skole.hr%2FJEZIK%25203.doc&ei=S1p9UbOuG-Kz4ATCsYGoBw&usg=AFQjCNEnlR-NjyUiJdRzht5h2at2V-
PrPg&sig2=Fp0QOW8kdxL-sKR6iWMOuA&bvm=bv.45645796,d.ZWU