You are on page 1of 5

EIPHNOAIKEIO AMAPOYIIOY

nEPIOYIIAKEI .AIA<I>OPEI

Apt9J.16~ arr6q>aaq~

2. ~ /2017
TO EIPHNOAIKEIO AMAPOYIIOY
'i.uyKpor~9J1K£ cm6 TJ1V E1pJ1vooiKI1 re:wpyio MrrouvrouJ3~ KOJ orr6 Til
fpOJJJJOTeO ee:ocpovw KupiOKiOOU.
'i.uve:opfoo£ OJ1JJ6mo oro oKpoor~pJ6 rou TJ1V 2.0 Noe:JJJ3piou 2017 y1o vo
OJKdm:1 r11v urr68e:o11 JJ£ro~u:

T11~ OVOKOTTTOUOO~ Eu9UJJfO~ AKp1f3ouA11 TOU f£wpyiou, KOTOiKOU K11<p1a1d~


ATTIK~~. e:rri T11~ ooou Ay. Tpucpwvo~ op. 2°, JJ£ A<PM 046056338, 11 orrofo
rropoord911K£ 010 TJ1~ TTA11P£~ouofa~ TJ1~ OIKflVOPOU Kwvoravrivo~ 'i.rd'fKOU (AM 11LA
37590).
TJ1~ Ko9'11~ 11 ovoKorr~ ovwVUJ.l'l~ £Talp£io~ JJE TI1V £1TWVUJJio «AA<PA
TPAnEZA AN.ONYMO'i. ETAIPE!A» IJE o!aKpmK6 rfrAo «ALPHA BANK» TI'OU EOPEUEI
or11v A9~vo, e:rri TJ1~ ooou 'i.rooiou op.40, JJE A<PM 094014249 KOI £Krrpoowrr£frm
VOJ.liJ-10, 11 OlTOiO rropoord9r)KE 010 Tl1<; 1TAI1PE~OUO'iou OIKI1VOPOU Tl1~ XopiKA£10~
MOVT~IOU (AM /1'i.A 36780) y1o AoyopiOOJ-16 T'l<; OIKI1VOPIK~~ £TOipEio~ «A
KONTOnOY/\O'i. KOI 'i.uve:pydn:c; i11K'lVOPIK~ Ermpe:fo» (AM /1'i.A 80579).
H ovoK6rrrouoo JJ£ r11v orr6 22-3-2017 KOI JJ£ op19JJ6 Kard9£0'l~

1358/23/2017 avaKorr~ Tfl~, 11 orroia rrpoooJopfoTJ1K£ va ou~'lTI19£i Kard Til OIKOOIJJO


Til~ 19-10-2017 KOI KOTOlTIV ovafjoA~~ YIO l'llV W~ OVW OIKOal JJO KOI £K<pWV~91lKE orr6
Tfl 0£1pd TOU OIK£JOU E:K9eJJOTO~, sllT£1 TO ava<p£pOJJ£VO 0£ OUT~ KOI VIO roue; A6you~
lTOU £TfiKOAEiral. Kord Tl1 OUs~T'lOfl TJ1~ urr69£0il~ Of 1TAI1PE~OUOIOI OIKilVOPOI TWV
OlaOiKWV averrru~av TOU~ IOXUPIOJJOU~ TOU~ KaJ s~TJ100V va yfvouv OEKTO 6oa
ovacpf:.povrm ora rrpoKnKd Kal on~ rrpordo£1~ rou~

A<i>OY MEAETHIE TH AIKOrPA<!>IA


IKE<J>THKE IYM<J>ONA ME TO NOMO
Arr6 Til OIOTa~'l TOU dp9pou 8 § 6 TOU N. 1083/1980 «rr£pi oyopd~ KaJ
rrwA~m:w~ cruvoAAdyJJaroc; KaJ ~f:.vwv rporresJKwv ypaJJJJarfwv», rrpoKOrrr£1 6n 11
NOJJIOJJOTIK~ Emrporr~ JJE aTTO<p00£1~ Tl1~ OUVOTOI va £TTITpelT£1 TOV EKTOKIO'JJO TWV
O<pEIAOJJEVWV TOKWV ora lTIOTWTIKO IOpUJJOTa, lTOU Ae:rroupyouv OTI1V EAAdoa, xwpi~

orro1oo~rron: xpoVIK6 ~ aAAo rr£plopiOJJ6. Me: J3ao11 aur~ Til voJJo9£nK~


e:~oumoo6n1ar), £K068rjK£ ll 289/30-10-1980 aTT6<paa11 Til<; Noi.IIOIJaTIK~<; EmTpoTT~<;
TTOU OlliJOOI£U81lKE O"Til E<plliJEpfoa Til<; Kuj3£pV~OEW<; KOI EXEI IOXU VOIJOU U3'A. ap8po
8 § 6 N. 1083/1980), IJE TllV OTTOia opi081lKE OTI «O EKTOKI0!-16<; TWV O<pEIAOIJEVWV El<;
TO<; tpdTT£~0<; KQI TOU<; AOITIOU<; 1TIOTWTIKOU<; opyaVIOiJOU<; EV Ka8uare:p~OEI TOKWV,
ouvarm va yive:ra1 aTT6 til<; Trpti.>T'1<; lliJEpac; Ka8ucrre:p~ae:wc; ave:u OIOUO~TTOTE
XPOVIKOU nclAAOU lTEplOPIOiJOU», EVW OTO EOcl<piO 13' Til<; lola<; ano<pdOEW<; ava<pEPETQI
OTI 0 'A6yor;, EKOOOEW<; . Til<; EJVOI ll avayKOIOTilTO TOU EKTOKIO"iJOU TWV
Ka8uan:poUj.lEVWV 'r6KWV OiJEOW<; iJOAI<; KQTQOTOUV QlTOITrJTOf y1a TllV KclAU4Jil TOU
OVTJO'TOIXOU EKTOKIOiJOU TWV TOKWV TIOU o<pEfAOUV 01 TpcllTE~E<; O"TOU<; KQT08ETE<; TOU<;
KOI 'Aomouc; oavEIOTE<;. ·rou<;. Me: Til o1dta~ll aur~ 8£aTTfcrtllK£ E~afpe:all, y1a nc;
tpaTIE~IKE<; OUVOAAOVE<;, W<; rrpo<; TOU<; TIEPIOplOiJOU<; TIOU tf8EVTQI OTI6 Tl<; OIOTcl~EI<;

TWV ap8pwv 296 AK KOI 11 0 KQI 111 § 2 E1aNAK. Katd TllV EVVOia OE Til<;
ano<pacre:wc; aut~<; Til<; NoiJIO"iJOTIK~<; Emrpon~<;. o Kat' e:~afpEcrll an6 rou<;
TIEPIOpiOiJOU<; TOU OVOTOKIOIJOU «EKTOKIO"iJO<; TWV EV K08UO"TEp~O"f:l TOKWV»
e:mrpETIETOI !J6vo l-IE tllV npo0n68toll 6n mum EXEI cruiJ<pWVIl8Ef an6 ra iJEPil,
e:cp6aov 011'Aao~ o o<pe:IMtll<; EXEI anooe:x8e:liJE TllV mcrrwtiK~ cru1-113acrll, rov oucriJEV~
VI' QUTOV 6po y1a TOV KOTcl TOV Trapam:lvw tp6TIO avaTOKIOJ-10 TWV KOSUO"TEpOUIJEVWV
TQKWV·(OMn 8, 9/1998 LlEE 1998.177 ETI.). To VO!J08ETIK6 aur6 Ka8tcrt<.il<; ETI04JE
rrMov va IOXUEI yla Tl<; VEE<; (IJETcl Til 9EOil OE IOXU TOU VO!JOU) rpane:~IKE<; O"U!Jj3cXO'El<;
(ap8po 12 N. 2601/1998). LUIJ<pwva l-IE TllV e:~afptcrll aur~ Trou 8e:anfcrtllKE i-JE TllV
Kupw8e:faa iJE v61Jo aTT6<pacrll Til<; NO!JIOIJOT!K~<; EmTpon~<;. nape:x6rav one;
Tpdne:~e:<; KOI ora marwnKd topupara ll e:uxtpe:la, oro n'Aafmo rou e:mrpe:nrou
Kav6va OIKafou TTOU t8ETE ll OlclTO~Il. va EKTOK!~OUV, OllAOO~, KOTO TOV
XPilOIIJOTIOIOUIJEVO aur6 OIKOVOIJIK6 6po, va urro'Aoyf~ouv AOVIOTIKW<; r6Kou<; e:rrf
Ka8uare:poUIJEVWV r6Kwv arr6 TllV npwm lliJEpa Til<; Ka8ucrre:p~cre:wc; rou<; (f3'A. y1a
EVVOia EKTOKIOIJOU An 1355/1988 EAALlV'l1999.287 (290), no'AnAe 1443/2002 NoB
2003.683 (686)). ne:pantpw, 0 Kat' E<pOpiJOV~ TWV OVWTEpW OIOTO~EWV TOU ap8pou 8
lTEp. 6 TOU N. 1083/1980 KOI T'1<; QTIO<pOOEW<; 289/1980 Til<; NO!JIOiJOTIK~<; ETTITpOTI~<;
IOIOJTEpo<; tp6TIO<; QVQTOKIOIJOU TWV QTTQIT~OEWV TWV TpaTIEsWV E~QKOAOU8Ef va
OIETTEI OUTE<; KQI IJETO TOV E~OTIAIO"IJO TOU<; i-JE OIKQOTIK~ an6<p00'1 ~ a'A'Ao EKTE.AEOT6
TIT'Ao, Ka86crov KOI iJETd mum 01 o<pe:IAOiJEVOI y1a T'1V Kup1a aTTafT'10'1 T6Kol
E~OKOAOU80UV va EXOUV TO xapaKT~pa «O<pEIAOiJEVWV 0£ TTIOTWTIKO topUiJOTQ TOKWV»,
OTIW<; opf~EI TO ap8po 8 § 6 TOU N. 1083/1980 KOI '1 npoava<p£p8£faa QTIO<j>00'1 Til<;
No!JIOIJOTIK~c; EmTpon~c; (An 1782/2002 E'Al\Llvll 2002.1430). An6 n<; napanavw
2·~. q>UAAo TI}<; u1t' apt9!-L. ·2 '/ 12017 a1t6q>acr11<; ·wu EtpllVOOtKBiou A!!apoucriou (1teptoumaK8<;
8tacpop8<;)
PI1TE~ OlaTa~£1~ TOU lTpo'iOXUOVTO~ KQI TOU Uq>laTaj.IEVOU VOj.I09ETIKOU Ka9£aTWTO~,

ElTITpETITO~ EIVOI 0 avaTOKiaj.l6~ Ka9uaTEpOUJ.IEVWV TOKWV KOI j.IOVOV. L£ Kaj.lfa


TIEphTTWal1 OEV ElTITpETTETQI avaTOKiaj.l6~ q>6pwV, Elaq>opwv, rrpOJ.1119EIWV KQI
£~6owv. Ka9£ avrf9ET11 auJ.I~aa11 Elvm Eu9£w~ avrf9ETI1 aTI~ rraparravw 01ara~EI~, a£

Kcl9£ 0£ TT£pfTTTWO'I1 EMVXETOI j.l£aw TWV OlaTcl~EWV 174, 178, 179 AK. AKOIJI1 KQI j.l£
TEAEoA.oyiK~ EPJ.II1V£fa rwv axEriKwv olaTd~E{)JV To auj.lrr£paaj.la £fvm fo1o, aq>ou
EV04JEI TOU OTI 11 aTT6q>aa11 111~ NOj.llaj.laTIK~~ ETTITpOTT~~ 9£arrf~£1 E~afp£a11 TTpETT£1 va
EPIJI1VEU£Tal aTEVcl (Eq>A.aj.l 124/2007, noA.npA9 7607/2007, MnpA9 2461/2009,
7630/2006, nnprp£~ 20,2/2017, MnpA.aJ.I 10/2017, Mnprue 35/2017, Mnp0EaaaA.
14060/2017, 10002/2016, 1989/2016, Mnp/\ap 31/2016, E1pXav 44/2017, Elpl:Ep
21/2014 TNn N61JO~).

LTI1V TTpOKEIIJEV11 TT£pfTTTWal1 11 aVaKOITTOUaa IJE TI1V UTTO Kpfa11 avaKOTT~ Tl1~

sfln:f y1a TOU~ avaq>EpOj.IEVOU~ a£ aUT~ A.6you~ va aKUpW90UV 11 urr'apt9j.l. 58/2017


01aray~ TTAI1PWJ.I~~ TOU E1PI1VOOfK11 AjJapouafou KOI 11 KclTW91 aur~~ arr6 22-2-2017
ETTITay~ rrpo~ TTAI1PWIJ~ KOI va KaTaOIKaaTEI 11 Ka9'11~ aTI1V Kara~OA~ Tl1~ OIKaaTIK~~
Tfl~ oarravn.~. H KPIVOIJEVIl avaKOTT~ j.l£ TO rraparravw TTEPIEXOIJEVO KaTa rrapa0£KT~

awpeua11 KaT' ap9po 218 rrap.1 KtloM apjJOOfW~ EladyETOITTpO~ aus~TI1af1 EVWTTIOV
TOU i11KaaTI1pfou TOUTOU (ap9pa 14 rrap.1 TT£p. a' Kal w, 632 rrap.1 KOI 934 rrap.1°
KnoA.L1), KOTcl Tl1 OIOOIKaafa TWV TT£piOUaJaKWV Olaq>opwv (ap9po 632 TTap.2 £0. fin
a£ auvo. j.IE 937 rrap.3 KnoM) KOI EX£1 aaKI19£1 VOJ.IOTUTTa Kal £jJTTp69e:aj.la, aq>ou 11

rrpoavaq>£p61JEVI1 01aray~ TTAI1PWIJ~~ IJE TI1V rrapa rr6oa~ arr6 22-2-2017 ETTITOV~
rrpoc; 1TAI1PWf.J~ tmo6911KE ar11v avaK6rrTouaa an~ 3-3-2017 (~A. TI1V urr'ap18f.J. B-
8052/2017 EK9Eal1 ETTfooa11~ 111~ OIKOaTIK~~ ETTij.IEA~TptO~ aro npwTOOIKEiO nEipma
0£oowpa~ L1. narraoorrouA.ou) KOI auT~ (11 avaKoTT~) aaK~9r)K£ ar1~ 24-3-2017 (~A..
TrJV urr'apJ9j.l. 6194/8/2017 EK9Eaf1 ETTJOOal1~ TOU OIKOaTIKOU ETTij.IEAflT~ TOU
npwroOIKEfou A911VWV rEwpyfou Kwv/vou Kwar6TTouAou), rrptTT£1 auvETTW~ va
OIEpEUVrj9£f TT£p01T£pw W~ rrpo~ Trj VOIJIK~ KOI OUOIOaTIK~ ~QaJj.IOTrJTa.

Arr6 TO aUVOAO TWV j.IET'ETTIKA~aEW~ TTpoaKOJ.IIsOIJEVWV Eyypaq>WV, y1a K<l'JTOIQ


arr6 ra orrofa yfvETal tOiafrEprJ IJVEfa KOTwr£pw, xwpf~ 61Jw~ Kdrro1o arr6 aura va
rrapaA.r,q>9£f y1a rr,v KaT'ouafa o1ayvwaf1 T11~ otaq>opac;, m: auvouaa!J6 IJE ra
OIOclVJ.IaTa Tl1~ KOIV~~ rre:fpa~ OTTOO£fX911KOV TO OK6A.ou9a OUaJWOrJ rrpayJ.JaTIKO
rr£ptaTanKa: Kar6mv 111~ arr6 3-2-2017 afTr,ar,~ rr,c; Ka9'r,~ KOJ J.JE ~dar, TflV arr6 11-
1-2017 KOTayyEAia TrJ~ arr6 5-12-2005 O'UJ.Jj3aO'f]<; OQVEfOU, £K06911KE rJ UTI' ap18.
58/2017 OIOTay~ TTArjpWj.l~~ TOU Elpf]VOOfKr) AJ.Japouafou, Tf1<; OTToia~ ~f]TEi Tf]V
OKUpWOil ll aVaKOlTTOUcra yta TOV IJETasU aMwv lTEplEXOIJEVO UlTO TO OTOIXEfa 8-11-
EW<; B-57 -Tou OtKoypdcpou Til<; urr6 Kpfcrll avaKoTT~<; 'A6yo Kat cruyKEKPIIJEVa TO
OEUTEpo crK£'Aoc; auTou 6n TTapav61JW<; avaToKfl;ovrat ra rrocrd aTT6 TllV Ka8'1l<; TTOU
acpopouv TllV Etcrcpopd TOU V. 128n5 TTOU EfVat <p6po<;. ATT6 TllV ETTIOKOTTilOil 0£ Til<;
£v5tKil<; cru!J~Ooll<; oe ouvouao1J6 IJE Ta TTpooK01Jto8£vTa avrfypacpa KIVIlOil<; rwv
E~UTIIlPETOUVTWV OUT~ 'AoyaptOOIJWV Kat Tl<; lTpOTOOEI<; Til<; Ka8'1l<; (OEA. 10ETT.)
.. . ( i

lTpOKUlTTEI OTI ll EIO<popd TOU V. 128/75 OVOTOKisOTOV TiapdVOIJO K08E IJ~Va m: ~dpo<;
Til<; OVOKOTITOUOO<;, IJE OlTOTEAEOIJO Tr)V ETTI~dpuvo~ TOU 'AoyaptOOIJOU IJE rrapdVOIJE<;
XPEWOEI<; urrEpiJETpwv T6Kwv, evow1JaTw8£vTwv oro 5taraoo61Jevo va TI'Ailpw8E.f
KE<pd'AatO (~A. Kat dp8po 2 lTOp.6 V. 2251/1994 OTIW<; IOXUEI). EIOIK6TE:pa, KaTd TO
1Tpoavacpep61JEVO, TO lTOOO Til<; IJETaKUAIOil<; Til<; Elocpopd<; TOU N. 128/1975
Tipoon8EIJEVo orouc; r6Kouc; avaroKtl;6rav TIEptoOtKd !Jasf IJE aurouc;, ytv6rav Oll'Aao~
avaTOKIOJ..16<; cp6pou xwpf<; V61JIIJO Tipo<; rouro OtKafw!Ja, Kard Ta rrpoavacpep61JEVa
OTil VOIJIK~ OKE4Jil, yeyov6c; lTOU ElTI~dpUVE TllV OVOKOTTTOUOO IJE TOKOU<; UlTEpdVW
TWV VOIJ[IJWV. EITOIJEVW<;, W<; lTpO<; TO TTOOO Til<; arrafTilOil<; Til<; Ka8' ll<; ll OVOKOTT~,
yta ro orrofo EK0681lKE ll £v5tKil Otaray~ TTAilPWIJ~<;. oev rrpoKUTTTEt arr6 ra avrfypacpa
Til<; KlVI)Oil<; TOU 'AoyaptOOIJOU TO OUVOAO Til<; Oq>EIA~<;, AOYW Tl)<; OKUp6TilTO<; TWV
OUIJTTEpiAOIJ~OVOIJEVWV OTO 'AoyaptaOIJO lTOO'WV OVOTOKIOIJOU Tl)<; EIO<popd<; TOU N.
128/1975. H aKup6TI)TO OE rwv ETTitJEpouc; rrocrwv ETTilPEd~et rrw arro5EtKTtK6TilTa IJE
£yypacpa, a'A'Ad KOI TO EKK08ap101JEVO TOU OUV6AOU Hl<; OlTOIT~OEW<;, O<pOU OTO
TTpOOKOIJI08EVTO OTT6 TI)V Ka8'1l<; OVTiypacpa llAEKTpOVIK~<; KlVIlO'Il<; TWV Tl)pOUIJEVWV
'AoyaptaO!JWV, OEV Efvm ouvaT6<; 0 OIOXWPIOIJ6<; TWV ETTIIJEpouc; TTOOWV, acpEV6<; A.6yw
TOU EfOOU<; Til<; Eyypacp~<;, acptTEpOU 'A6yw Til<; EVOWIJOTWOI)<; OE EKOOTO Aoyapt001J6

TWV TTOOWV Til<; EIO<popd<; OTO lTOOd TWV T6KWV, IJE rrapa1T£pa OUVETT£10 TllV
OOUVOIJfO TTpooOtopiOIJOU TOU TIPOVIJOTIKOU TTOOOU Til<; O<pEIA~<; Kat aVT[OTOIXO Til<;
OTTOlTilOil<; Tl)<; K08' I)<; (Ecp/\a!J 124/2007 O.lT.). Kar'aKOAOU8fav 0 KpiV61JEVO<; A.6yo<;
OVOKOTT~<; TipElTEI va yfVEI OEKT6<; W<; KaT' ouofa ~dOIIJO<;, lTOpEAKOUOil<; Tl)<; E~ETOOil<;

TWV AOilTWV 'A6ywv OVOKOTI~<;, IJE OUVETTEIO I) OTTOJTI)Oil Til<; Ka8' ll<; va KpiVETallTAEOV
!-ill OlTOITI1T~ W<; OV£KKa8dpiOTI1 Kar' dp8po 624 Trap. 1Kno'AL\. 0<; EK TOUTOU lTpETIEI
va yfVEI 0£KT~ 11 OVOKOTT~, va OKUpW8Ef 11 UTT'apt81J. 58/2017 Otaray~ TTA11PWIJ~<; TOU
Etp11voofKI1 AJ..iapouofou Kat Kd9E rrpoo~aM61JEVI1 IJE T11V £v5tK11 avaKorr~ TIPdsl1
avayKaonK~<; £KTEAE011<; aur~c;. ~rot TO urr'apt81J. 68/2017 a' arr6ypa<po £KTE'A£crr6
OUT~<; KOJ 11 KOTW81 OUT~<; OTTO 22/2/2017 ETTITOY~ rrpo<; TTAI1PWIJ~ Kat KOTOlTIV
rrapaOOX~<; OXETIKOU OIT~IJOTO<; (ap8po 106 Kno'Afl) Va KOTOOIKOOTEf 11 Ka8'11<; OTI1V
7D :
?.~<puA.A.o Til<; un'apt8J.l. 2_9 /2017 an6<pacrrv:; 'tou EtpT}vo8u(eiou AJ.Lapoucriou (nepwumaK6c;
8ta<pop8c;)
lTAr]pWIJ~ TWV OIKOOTIKWV £~00WV Tfl~ OVOKOlTTOUOO~ A6yw Tfl~ ~TTO~ Tfl~ (dp9po 176
KnoALl) KOTa TO £101KOT£p0 Opi~OIJEVO OTO OIOTOKTIKO.
riA TOYr .AOroYr AYTOYr
LliKAZEI OVTIIJWAIO TWV OIOOlKWV.
LlEXETAI TflV urr6 Kplcrr, avaKOTT~

AKYPONEI TflV UTT' Op191J.58/2017 OIOTOV~ rrAr,pwi.J~~ TOU ElpflVOOlK'l


AI.Japoucrfou KOI Ka9e rrpocr~aAA61J£Vfl IJE TflV £vo1K'l avaKorr~ rrpa~r, ovayKOOTIK~~
£KTEA£0fl~ OUT~~. ~TOI TO U1T'Opi91J. 68/2017 a' OTT6ypa<pO £KT£A£OT6 OUT~~ Kal TflV
KOTW91 OUT~~ OTTO 22/2/2017 £TTITOV~ TTpO~ TTAr]pWIJ~.
KaraOIKcl~£1 TflV Ka9'r]~ OTfl OIKOOTIK~ OOTTOVfl Tfl~ OVOKOlTTOUOO~, TflV OTTOia
opl~£1 crra o1aK601a (200,00) eupw.
Kpl9r]K£, arro<pacrfcrTflK£ KOI Ofli.JOOI£UTflK£ OTO Mopo(Jm OTI~ lG- 11-2017 0£
EKTOKTfl, OlliJOOIO KOI OTO OKpaaT~p16 TOU OUV£Opfacr11, XWpf~ TflV TTOpoucrlo TWV
OIOOiKwv Kat rwv rrAr,pe~oucrfwv Tau~ OIK'lVOPWV.

H EIPHNOLilKHr