You are on page 1of 4

MODEL 34 Manager Proiect (Informatic)

Manager Proiect (Informatic)

I. Identificarea postului

1. Numele [i prenumele titularului: .....................


Această fişă de post şi alte încă 100 vă sunt disponibile,
2. Denumirea postului: Manager Proiect Informatic
atât în variantă tipărită, cât şi pe CD,
[Dac` \n organigrama dvs. denumirea postului difer` de cea din COR, va trebui s` men]iona]i
cu lucrarea “101 modele de FIŞE DE POST” –
\n fi[` [i denumirea din COR.]
ghidul dvs. practic pentru a elabora rapid şi corect
3. Pozi]ia \n COR / Cod: 213906 toate fişele de post de care aveţi nevoie.
[|n cazul \n care denumirea postului din firma dvs. nu se reg`se[te \n COR, va trebui s` trece]i

IT
Cd-ul cea
codul din COR pentru denumirea lucrează pentru din
mai apropiat` dvs. simplu
punctul deşivedere
rapid!al sarcinilor [i
responsabilit`]ilor.] • Selectaţi modelul dorit.
101 Modele de FIŞE DE POST

• Adaptaţi uşor conţinutul fişei la specificul firmei dvs.


• Printaţi.Informa]iei
4. Departamentul / loca]ia: Tehnologia În 3 minute
(IT) aveţi gata orice fişă de post vă este
[Repartizarea se va face conformnecesară!
m`rimii, specificului [i organigramei firmei.]

5. Nivelul postului Scopul, obiectivele, activităţile şi responsabilităţile


a. Conducere / coordonare: Middle diferă mult de la un post la altul!
b. Execu]ie: Nu este cazul Ca să le stabiliţi corect şi complet, fără efort,
pentru toate fişele de post necesare în firma dvs.,
6. Rela]iile: folosiţi lucrarea “101 modele de FIŞE DE POST”.
a. Ierarhice (control, \ndrumare, posturi supervizate):
● se subordoneaz`: Managerului IT
Posibilităţi de comandă:
● are \n subordine: Programatori [i Anali[ti Programatori, membrii echipei de proiect
• Online (click aici)
b. Func]ionale (colaborare, pe orizontal`): Colaboreaz` cu Inginerul de Sistem pentru
• Telefonic, la numărul 021/209.45.45.
rezolvarea unor probleme legate de func]ionarea re]elei, accesul la internet, Livrare:
func]ionarea hard / soft a postului de lucru; cu responsabilul
Primiţi asigur`riicu
lucrarea împreună calit`]ii
CD-ul CADOU
c. Reprezentare (colaborare, consultan]`)
şi factura : Firme
fiscală în maximumde consultan]`
10 zile de la confirmarea plăţii.
[Pentru punctele a, b [i c se va ]ine cont de Livrarea se face prin [i
m`rimea, specificul curier sau prinfirmei.]
organigrama poştă simplă.

II. Descrierea postului


Aveţi la îndemână, oricând vă trebuie:
• 101 exemple de fişe de post, elaborate în detaliu de
1. Scopul general al postului
specialişti practicieni;
Coordonarea eficient` a proiectelor \n vederea atingerii obiectivelor stabilite.
• sfaturi practice pentru a le adapta perfect la specificul
[|n func]ie de m`rimea, specificul firmei
[i organigrama
dvs.;
firmei, scopul poate diferi. Scopul postului se
va reg`si detaliat \n obiectul contractului definit \n
• recomandări oferite CIMdesemnat de p`r]i.]
inspectori de muncă.

2. Obiectivele postului
● Ob]inerea Puteţi răsfoi
unor rezultate (\n cadrul lucrarea
activit`]ilor şi o puteţi
de proiect), achiziţiona
care pe loc
s` satisfac`
la librăria Rentrop
a[tept`rile privind cerin]ele de timp, cost [i calitate. & Straton din Bucureşti,
Bdul Naţiunile Unite nr. 3-5 (luni-vineri, orele 9-17).
● Estimarea periodic` a proiectului [i, dac` este cazul, actualizarea planului de
© RENTROP & STRATON

dezvoltare a proiectului, pentru a asigura \ndeplinirea obiectivelor generale ale


acestuia.
Aveţi imediat orice fişă de post necesară în firma dvs.:
[|n func]ie de m`rimea, specificul [i organigrama firmei, obiectivele pot diferi.]
corectă, exactă şi completă!
click aici
3. Descrierea sarcinilor / atribu]iilor / activit`]ilor postului
● Urm`re[te desf`[urarea proiectului \n vederea \ndeplinirii obiectivelor stabilite.

209
101 modele de fi[e de post

● Respect` planificarea activit`]ilor proiectului, cu priorit`]ile adecvate, [i controleaz`


activit`]ile critice ale proiectului.
● Estimeaz` [i planific` activitatea de proiect realizånd un plan de dezvoltare a
proiectului (pe baza obiectivelor generale ale proiectului se definesc fazele,
activit`]ile, constrångerile [i termenele acestuia).
● Precizeaz` \n planul de dezvoltare de proiect puncte de control / avizare prin care
s` se asigure o monitorizare corect` a desf`[ur`rii proiectului.
● Men]ine leg`tura (de preferin]` scris`) cu clientul pentru toate problemele care
privesc proiectul.
● Evalueaz` necesarul de resurse umane, informa]ionale, financiare pentru realizarea
proiectului. Această fişă de post şi alte încă 100 vă sunt disponibile,
● Elaboreaz` un sistem de raportare atât în variantă
pentru tipărită,
a realiza cât şicorect`
o informare pe CD, [i obiectiv`
a tuturor persoanelor implicate cu lucrarea “101 modele de FIŞE DE POST” –
in proiect.
● Programeaz` [i modereaz` ghidul dvs. practic
\ntålnirile pentru
cu echipa a elabora
de proiect rapid şiprogresele
sumarizånd corect
realizate. toate fişele de post de care aveţi nevoie.
● Evalueaz` impactul pe care l-a avut proiectul asupra clien]ilor.
● Stabile[te, conform structurii organizatorice [i ROF, sarcinile [i responsabilit`]ile
Cd-ul lucrează pentru dvs. simplu şi rapid!
personalului din subordine, \n baza fi[elor de post.
pontajul • lunar
Selectaţi modelul dorit.
101 Modele de FIŞE DE POST

● Verific` pentru personalul din subordine [i-l transmite


• Adaptaţi uşor conţinutul fişei la specificul firmei dvs.
Departamentului Resurse Umane.
• Printaţi. În 3 minute aveţi gata orice fişă de post vă este
● Organizeaz` acordarea concediului de odihn` [i a zilelor libere pentru personalul
necesară!
din subordine.
● Exercit` permanent sau temporar, prin delegarea competen]elor, acele atribu]ii
Scopul,
specifice specialit`]ii sale, stabilite obiectivele,
prin actul activităţile
constitutiv şi responsabilităţile
al societ`]ii sau prin organul
decizional statutar (AGA, CA) \n sarcina reprezentantului legal. la un post la altul!
diferă mult de
● Execut` orice alte dispozi]ii date de Ca superiorul
să le stabiliţi corect
ierarhic şi complet,
\n realizarea fără efort,
strategiilor pe
pentru toate fişele de post
termen scurt ale companiei \n limitele respect`rii temeiului legal. necesare în firma dvs.,
folosiţi lucrarea
[|n func]ie de m`rimea, specificul [i organigrama firmei, “101 modele
sarcinile de FIŞE
/ atribu]iile DE POST”.
/ activit`]ile pot
diferi.]
Posibilităţi de comandă:
• Online
4. Descrierea responsabilit`]ilor postului(click aici)
• Telefonic,
a. Privind rela]iile interpersonale la numărul 021/209.45.45.
/ comunicarea
● R`spunde de rezolvarea prompt` a problemelor de comunicare ce apar \nLivrare: cadrul
activit`]ilor proiectului. Primiţi lucrarea împreună cu CD-ul CADOU
● Asigur` un climat de şi colaborare
factura fiscală
\ntre în
to]imaximum 10 zile \n
angaja]ii implica]i deproiect.
la confirmarea plăţii.
Livrarea se face prin curier sau prin poştă simplă.
● |l informeaz` pe superiorul direct despre apari]ia unor probleme importante care pot
avea impact asupra desf`[ur`rii proiectului.
b. Fa]` de echipamentul Aveţi la îndemână, oricând vă trebuie:
din dotare
● Respect` [i asigur`•\nsu[irea
101 exemple de fişe de
[i respectarea post, elaborate
procedurilor în detaliu
interne legate de
de utilizarea
specialişti
aparaturii din dotare (softuri, practicieni;
utilizarea internetului etc.) de c`tre \ntreg personalul
din subordine. • sfaturi practice pentru a le adapta perfect la specificul
● R`spunde de informarea firmeiimediat`
dvs.; a persoanelor responsabile privind orice
• recomandări
defec]iune \n func]ionare oferite cu
a echipamentului decare
inspectori de muncă.
\[i desf`[oar` activitatea.
● Respect` procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are \n
folosin]`. Puteţi răsfoi lucrarea şi o puteţi achiziţiona pe loc
c. |n raport cu obiectivele postului la librăria Rentrop & Straton din Bucureşti,
● R`spunde de gestionarea resurselor umane
Bdul Naţiunile [i anr.
Unite materialelor [i de alocarea
3-5 (luni-vineri, lor
orele 9-17).
corect` (ca efort, \nc`rcare) activit`]ilor proiectului.
● Identific`nevoile de instruire ale personalului din subordine [i asigur` formarea
continu` a acestuia. Aveţi imediat orice fişă de post necesară în firma dvs.:
● R`spunde de fundamentarea m`surilor corectă, exactă
de motivare şi completă!a personalului din
[i sanc]ionare
subordine, participånd (al`turi de persoanele abilitate) la luarea acestor click m`suri,
aici
conform procedurilor interne [i prevederilor legislative \n vigoare.
● R`spunde de p`strarea confiden]ialit`]ii informa]iilor la care are acces.

210
Manager Proiect (Informatic)

● R`spunde de rela]ia cu clien]ii, beneficiarii.


d. Privind securitatea [i s`n`tatea muncii
● Respect` normele de Securitate [i S`n`tate \n Munc` [i de PSI [i r`spunde de
\nsu[irea [i respectarea acestora de c`tre to]i angaja]ii din subordine.
● R`spunde de efectuarea instruirii la locul de munc` [i a celei periodice a tuturor
angaja]ilor din subordine.
● Consemneaz` rezultatul instruirii \n fi[ele de instruire individual`, cu indicarea
materialului predat, a duratei [i a datei instruirii.
● R`spunde de p`strarea fi[elor de instruire individual` ale angaja]ilor din subordine.
● R`spunde de luarea la cuno[tin]` [i de aplicarea m`surilor stabilite \n urma evalu`rii
Această
riscurilor \n zonele cu risc fişă de post şi alte încă 100 vă sunt disponibile,
ridicat.
● R`spunde de luarea tuturor m`suriloratât întehnice,
variantă tipărită, cât şi
organizatorice, pe CD,
igienico-sanitare sau
cu lucrarea
de alt` natur` stabilite de angajator “101de
\n Planul modele
prevenirede [iFIŞE DE \n
protec]ie POST” –
urma evalu`rii
ghidul
riscurilor, pentru asigurarea dvs. practic
securit`]ii pentru
[i s`n`t`]ii a elabora
angaja]ilor din rapid şi corect
subordine.
toatedefişele
e. Privind regulamentele / procedurile lucrude post de care aveţi nevoie.
● Respect` [i r`spunde de \nsu[irea [i respectarea procedurilor de lucru generale

IT
specifice, (programul de lucru, punctualitatea \n \ntocmirea [i predarea rapoartelor
Cd-ul lucrează pentru dvs. simplu şi rapid!
etc.) de c`tre \ntreg personalul din subordine.
• Selectaţi modelul dorit.
101 Modele de FIŞE DE POST

● Respect` [i asigur` cunoa[terea [i aplicarea Regulamentului Intern [i a


• Adaptaţi[iuşor
Regulamentului de Organizare conţinutul fişei la specificul firmei dvs.
Func]ionare de c`tre \ntreg personalul din subordine.
• Printaţi. În 3 minute aveţi gata orice fişă de post vă este
● Respect` [i aplic` actele normative \n vigoare [i Contractul Colectiv de Munc`
necesară!
aplicabil.
[|n func]ie de m`rimea, specificul [i organigrama firmei, responsabilit`]ile postului pot diferi.
Aten]ie! R`spunderea juridic` generat` deScopul, obiectivele,
nerespectarea activităţile
obliga]iilor şi responsabilităţile
stabilite prin prezenta se
diferă mult de
va stabili \n conformitate cu prevederile legisla]iei \n vigoare, precum [i \n bazala un procedurilor
post la altul!
reglementate \n Regulamentul Intern al firmei.] Ca să le stabiliţi corect şi complet, fără efort,
pentru toate fişele de post necesare în firma dvs.,
5. Condi]iile postului de munc` folosiţi lucrarea “101 modele de FIŞE DE POST”.
a. Programul de lucru 8 ore [i suplimentar cånd este nevoie.
Posibilităţi
[Se va asigura corelarea acestor de acelea
dispozi]ii cu comandă:ale clauzei specifice din CIM, precum [i
cu prevederile din anexele la RI• / CCM
Online (clickdeaici)
la nivel unitate referitoare la alternan]a turelor, dac`
• Telefonic,
este cazul, respectiv la programul la numărul 021/209.45.45.
de lucru inegal.]
b. Condi]iile materiale Livrare:
● ambientale Are nevoie de condi]ii speciale: Primiţi lucrarea
umiditate împreună
sc`zut` [icu CD-ulmici
varia]ii CADOU
de
temperatur` necesareşi factura fiscală înutilizat.
echipamentului maximum 10 zile de la confirmarea plăţii.
Livrarea se face prin curier sau prin poştă simplă.
● deplas`ri Face deplas`ri frecvente, particip` la evenimente.
● spa]iu Are birou propriu.
● Aveţi
condi]ii suplimentare la parte
(fac îndemână, oricând
din categoria devă trebuie:Telefon mobil, PC,
beneficii)
ma[in` de serviciu.• 101 exemple de fişe de post, elaborate în detaliu de
specialiştiParticip`
c. Condi]ii de formare profesional` practicieni;
la diverse traininguri, seminare, congrese
de specialitate etc. • sfaturi practice pentru a le adapta perfect la specificul
d. Buget Gestioneaz` bugetul firmei dvs.;
de proiect.
[Condi]iile de la punctele a, b,• crecomandări
[i d se decidoferite de fiec`rei
la nivelul inspectori de\nmuncă.
firme func]ie de condi]iile
specifice [i de posibilit`]i, precum [i de nevoile pentru postul respectiv \n firm`.]
Puteţi răsfoi lucrarea şi o puteţi achiziţiona pe loc
6. Gradul de autonomie la librăria Rentrop & Straton din Bucureşti,
.........
a. Autoritate asupra altor posturiBdul Naţiunile Unite nr. 3-5 (luni-vineri, orele 9-17).
[Se refer` la alte posturi decåt cele aflate \n subordinea direct`. Autoritatea se stabile[te \n
© RENTROP & STRATON

fiecare firm` de c`tre conducere, pentru fiecare post \n parte – \n func]ie de m`rimea,
specificul [i organigrama firmei.] Aveţi imediat orice fişă de post necesară în firma dvs.:
b. Delegare (\nlocuitori, sarcini delegate)corectă, exactă şi completă!
● \nlocuie[te pe: Unul dintre membrii echipei de proiect. click aici
● este \nlocuit de: Unul dintre membrii echipei de proiect, cu responsabilit`]i [i
sarcini limitate.

211
101 modele de fi[e de post

[De obicei, fiecare firm` stabile[te [i men]ioneaz` numele persoanei \nlocuitoare, cu precizarea
responsabilit`]ilor [i a sarcinilor pe perioada deleg`rii.]

7. Indicatori de performan]`
Cre[terea num`rului de clien]i cu ...% \ntr-un an.
[|n func]ie de specificul firmei, pot fi utiliza]i indicatori diferi]i, cu valori diferite, \n limitele
responsabilit`]ilor [i performan]elor cerute de post.]

8. Perioada de evaluare a performan]elor


Bianual
Această
[Se stabile[te \n func]ie de sistemul fişă dedin
de evaluare post şi altefirm`.]
fiecare încă 100 vă sunt disponibile,
atât în variantă tipărită, cât şi pe CD,
9. Evolu]ii posibile cu lucrarea “101 modele de FIŞE DE POST” –
Poate evolua pe pozi]ia de Managerghidul
IT. dvs. practic pentru a elabora rapid şi corect
[Se stabile[te \n func]ie de planificarea carierei
toate fişele de post
din fiecare de care aveţi nevoie.
firm`.]

III. Specifica]iile postului


Cd-ul lucrează pentru dvs. simplu şi rapid!
• Selectaţi modelul dorit.
101 Modele de FIŞE DE POST

1. Nivelul de studii
Studii superioare \n domeniul• IT.Adaptaţi uşor conţinutul fişei la specificul firmei dvs.
• post
[Nivelul de studii pentru fiecare Printaţi. În 3 minute aveţi gata orice fişă de post vă este
difer` \n func]ie de specificul [i m`rimea firmei, precum
necesară!
[i de nevoile pentru postul respectiv \n firm`.]

2. Calificarea necesar` Scopul, obiectivele, activităţile şi responsabilităţile


diferă mult de la un post la altul!
Cursuri de specializare postuniversitare de managementul proiectelor.
Ca să le stabiliţi
[|n func]ie de specificul [i m`rimea firmei, precum [i de nevoile pentrucorectpostul
şi complet,
respectivfără efort,
\n firm`,
pentru
se pot solicita [i alte calific`ri / specializ`ri.] toate fişele de post necesare în firma dvs.,
folosiţi lucrarea “101 modele de FIŞE DE POST”.
3. Competen]ele postului (pachet de competen]e)
Posibilităţi
● capacitate de concentrare, de[icomandă:
analiz` sintez`;
• Online (click aici)
● abilit`]i de negociator;
• rela]ii,
● capacitate de a stabili Telefonic, la numărul
toleran]`, 021/209.45.45.
calm, perseveren]`;
● abilit`]ide comunicare interpersonal`; Livrare:
● capacitate Primiţi lucrarea împreună cu CD-ul CADOU
de decizie [i asumarea responsabilit`]ii;
şi factura
● competen]e de dezvoltare fiscală în amaximum
profesional` 10 zile de la confirmarea plăţii.
subordona]ilor;
Livrarea se face prin curier sau prin poştă simplă.
● atitudine pozitiv` [i abilit`]i de a mobiliza echipa din subordine;
● spirit creativ [i inovativ.
[|n func]ie de specificul [i m`rimea
Aveţifirmei,
la îndemână,
precum [i deoricând
nevoile vă trebuie:
pentru postul respectiv \n firm`,
• 101 exemple de fişe de post, elaborate în detaliu de
se pot solicita [i alte competen]e.]
specialişti practicieni;
• sfaturi practice pentru a le adapta perfect la specificul
4. Experien]a de lucru necesar`
firmei dvs.;
Minimum 3 ani experien]` \n domeniu.
[Experien]a de lucru necesar`• se
recomandări oferite
stabile[te de defirm`
fiecare inspectori de muncă.
\n func]ie de nevoile specifice
pentru postul respectiv.]
Puteţi răsfoi lucrarea şi o puteţi achiziţiona pe loc
Data, la librăria Rentrop & Straton din Bucureşti,
Bdul Naţiunile Unite nr. 3-5 (luni-vineri, orele 9-17).

Numele [i semn`tura titularului postului, Numele [i semn`tura superiorului ierarhic,


Aveţi imediat orice fişă de post necesară în firma dvs.:
corectă, exactă şi completă!
APROBAT click aici

Director General

212