You are on page 1of 9

Dossier temàtic

HABITATGE I INTERVENCIÓ
SOCIAL
• Data de publicació: 14 de febrer de 2018
• Elaborat per: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials

En èpoques de crisi afloren necessitats socials en matèria d’habitatge que


posen en risc el dret fonamental de tota persona a un nivell de vida digna. Les
situacions de vulnerabilitat que sovint impliquen dificultats d’accés i
manteniment de l’habitatge, desnonaments, etc., interpel·len el conjunt de la
societat i requereixen un acompanyament i una intervenció eficaç dels
professionals de l’àmbit de l’acció social.

Aquest dossier recull documents i recursos diversos que permeten aprofundir


en aquest tema i conèixer experiències i iniciatives d’èxit.

Per ampliar i complementar-ne el contingut, podeu consultar els dossiers


temàtics afins publicats anteriorment per DIXIT sobre Pobresa energètica
(febrer 2017) i Persones sense llar (maig 2016).

Tots els documents referenciats estan disponibles per a consulta i préstec als
centres DIXIT.

DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials realitza periòdicament dossiers


temàtics sobre diferents temes d'actualitat. Aquests dossiers inclouen tot tipus de
documentació i recursos sobre una temàtica concreta, com referències bibliogràfiques,
articles, normatives o enllaços a webs d'interès.

Per a més informació podeu visitar el portal dixit.gencat.cat

Dossier temàtic DIXIT Habitatge i intervenció social 2


Monografies

- Anàlisi dels serveis d’allotjament i alimentació d’urgència: recomanacions


per a la seva cobertura des del món local. Barcelona: Diputació de Barcelona,
2014. 1 recurs en línia (75 p.)
Consulta en línia
Treball d’anàlisi elaborat per la Fundació Pere Tarrés i l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona, per tal de conèixer aquests serveis i
establir unes bases i recomanacions per als municipis i ajuntaments.

- Bases per a un plantejament global del reallotjament de població barraquista


gitana. Barcelona: Departament de Benestar Social i Família, Direcció General
d'Acció Cívica i Comunitària, 2015. 1 recurs en línia (79 p.). (Eines; 18)
Consulta en línia
En aquest treball es planteja el reallotjament de la població gitana que viu en
condicions d’infrahabitatge o barraquisme per erradicar la situació d’exclusió
residencial en què es troba. S’hi detallen les experiències i tendències de
reallotjament a Catalunya, l’Estat espanyol i Europa, i es descriuen les
consideracions necessàries en un programa de reallotjament i els elements per a
la seva gestió.

- Cervera, Carles; Sutrias, Trancesc; Trilla, Carme. La contribució del tercer


sector al lloguer social. Barcelona: Taula d'entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya, 2016. 1 recurs en línia (52 p.). (Debats Catalunya Social; 45)
Consulta en línia
Document que recull i dóna a conèixer tres iniciatives del grup de Treball
d’Habitatge: “Cens i estudi de la situació actual de les entitats del Tercer Sector en
relació a l’habitatge i necessitats futures”; “Gènesi i activitat de la Fundació
Hàbitat3 durant el 2015”; i “Noves estratègies d’integració social al Tercer Sector
basades en l’accés a l’habitatge i en l’atenció comunitària”.

- Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Comissió de Serveis Socials Bàsics.


Dictamen Habitatge i treball social. Barcelona: El Col·legi, 2017. 1 recurs en línia
(16 p.)
Consulta en línia
El document presentat en la Jornada Habitatge i Treball Social, organitzada per la
Comissió de Serveis Socials Bàsics del COTSC exposa l’estat de la qüestió
relativa a la figura del treballador social en matèria d’habitatge, a l’abordatge dels
desnonaments i al posicionament dels treballadors socials en l’ocupació
d’habitatges.

- Durrett, Charles. Manual del senior cohousing: autonomía personal a través de


la comunidad. Madrid: Dykinson, 2015. XXV, 416 p.
Descripció de diverses experiències de comunitats cohousing a Dinamarca,
Holanda i EEUU i es mostra les claus de l’èxit d’aquesta forma de vida. També es
considera el col·lectiu de la gent gran, que pot veure afavorida la seva autonomia i
resiliència en una comunitat autogestionada. Alhora cal entendre aquest model de
convivència com una opció per a les persones amb recursos limitats, perquè és
assequible i sostenible, orientat a la col·laboració i l’estalvi de recursos.

Dossier temàtic DIXIT Habitatge i intervenció social 3


- Gentile, Alessandro. Emancipación juvenil en tiempos de crisis: un
diagnóstico para impulsar la inserción laboral y la transición residencial.
Madrid: Fundación Alternativas, 2013. 68 p. (Estudios de progreso; 73)
Consulta en línia
En època de crisi, la precarietat laboral i la dificultat per accedir al mercat de
l’habitatge fan difícil l’emancipació del joves. Es fa evident la necessitat de
polítiques públiques (a nivell formatiu, laboral i residencial) que els donin suport i
afavoreixin la seva transició vital, alhora que els comprometi socialment i els
empoderi per actuar com agents de canvi social.

- Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en


l’àmbit municipal: recull d’experiències positives en educació, joventut,
cultura i esport; serveis a les persones i cohesió social; treball i promoció
econòmica; sanitat i salut pública; urbanisme, habitatge i mobilitat. Mònica
Gelambí Torrell, dir. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2016. 1 recurs en línia
(280 p.). (Eines. Benestar i ciutadania; 2)
Consulta en línia
El capítol 6 d’aquest document dona a conèixer experiències d’èxit de polítiques
transversals de gènere en matèria d’urbanisme, habitatge i mobilitat, que
col·loquen les persones en el centre de la proposta i en la seva vida quotidiana. Hi
trobem exemples d’ajuntaments con Gavà, Mataró, Granollers, Barcelona,
Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Tremp o Fuenlabrada.

- Hemingway, Laura. Disabled people and housing: choices, opportunities and


barriers. Bristol: The Policy Press, 2011. vii, 216 p.
Aquest manual proporciona una visió global dels problemes d'habitatge de les
persones amb discapacitat des d'una perspectiva de model social, revisant les
polítiques existents, els significats de "casa" i els possibles obstacles per accedir a
un habitatge. També examina els entorns físicament inaccessibles, el mercat
laboral desavantatjós, les limitacions de comunicació així com les actituds,
suposicions i pràctiques a l'entorn de l'habitatge que tenen un efecte negatiu en
l'accés de les persones discapacitades.

- Informe de posición sobre vivienda. Madrid: Red Europea de Lucha contra la


Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, 2016. 1 recurs en línia (24 p.)
Consulta en línia
Document que analitza les problemàtiques existents a nivell estatal en l’àmbit de
l’exclusió residencial d’una part de la població més vulnerable així com les
mesures i iniciatives que diversos agents socials duen a terme per a fer-hi front.

- Informe sobre l’accés a l’habitatge social. Novembre 2015. Barcelona: Síndic


de Greuges de Catalunya, 2015. 1 recurs en línia (38 p.)
Consulta en línia
L’informe té per objectiu posar de manifest les problemàtiques més habituals que
actualment s’estan constatant, arran de les queixes rebudes, amb relació a les
dificultats per accedir a l’habitatge i fa proposta d’un seguit de mesures per donar-
hi resposta.

Dossier temàtic DIXIT Habitatge i intervenció social 4


- Portelli, Stefano. La ciutat horitzontal: urbanisme i resistència en un barri de
cases barates de Barcelona. Barcelona: Departament de Cultura, Direcció
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, 2015. 447 p.
(Temes d'etnologia de Catalunya ;26)
Consulta en línia
Aquesta monografia és el resultat d’un treball d’investigació, fet entre els anys
2009 i 2012 que “se situa a mig camí entre la investigació i l’activisme polític; en
línia amb la tendència global d’antropologia implicada –engaged anthropology–
que està prenent peu en les últimes dècades, l’etnografia es converteix en una
aportació a un moviment que s’oposa a la planificació urbanística contemporània,
estudiant les “conseqüències humanes” de processos globals”.

- Trabajo social e intervención en situaciones de riesgo de pérdida de


vivienda. Ana I. Lima Fernández, coord. Madrid: Consejo General del Trabajo
Social, 2013. 105 p. (Herramientas e instrumentos del trabajo social; 3)
Manual destinat als professionals que atenen i ajuden les persones en risc de
desnonament. Conté recursos per a la intervenció social, descripció de les
competències pròpies del treballador social, models d’informe social i indicacions
per elaborar projectes d’acompanyament social, etc.

- Vivienda e intervención social. Fernando Relinque Medina y Octavio Vázquez


Aguado, coords. Madrid: Dykinson, 2016. 223 p.
Llibre coral que analitza les bases d’un nou model de gestió dels habitatges socials
partint dels resultats d’una anàlisi en profunditat realitzada a Andalusia. Aquest
estudi comprèn quatre àrees: context sociodemogràfic, gestió i intervenció pública,
aspectes arquitectònics i urbanístics, i la incidència dels mateixos en el risc social.

Articles

- Aragón Vicente, Miguel; Botija Yagüe, María de las Mercedes. “Treball social i
habitatge social: binomi i oportunitat”. A: TS nova: trabajo social y servicios
sociales, núm. 8 (2013), p. 57-64
Consulta en línia

- Bosch Meda, Jordi. “La relación entre política de vivienda y emancipación


residencial de la juventud europea”. A: Papers, revista de sociologia, vol. 102,
núm. 1 (2017), p. 107-141
Consulta en línia

- Caravantes, Gloria María; Bueno, Lidia; Masiá, Rubén. “Una visión comparada del
barrio de Xenillet (Torrent) y la Coma (Patrena) desde la exlusión residencial: el
caso de la Comunidad Valenciana”. A: Revista de servicios sociales y política
social, vol. XXXIV, núm 3 (abr. 2017), p. 69-85

- “Childhood adversity, adult homelessness and the intergenerational transmission of


risk: a population-representative study of individuals in households with children”.
A: Child & family social work, vol. 22, issue 1 (feb. 2017), p. 116-125

Dossier temàtic DIXIT Habitatge i intervenció social 5


- “Client experiences with shelter and community care services in the Netherlands:
quality of services for homeless people, homeless youth, and abused women”. A:
Research on social work practice, vol. 27, num. 7 (nov. 2017), p.779-788

- Contijoch Pratdesaba, Ramon. “Llei del dret a l'habitatge i el seu vessant d'
habitatges destinats a polítiques socials”. A: Revista jurídica de Catalunya, vol.
108, núm. 1 (2009), p. 59-98

- “La diagnosi de vulnerabilitat social vinculada a l’habitatge: entrevista a fons”. A:


Benest@r, núm. 79 (des. 2015)
Consulta en línia

- “Habitatge: un debat necessari: a fons”. A: RTS: revista de treball social, núm.


209 (des. 2016), p. 9-106
Consulta en línia

- Herrera Gutiérrez, María Rosa; Díaz Jiménez, Rosa María; Rodríguez García,
María Jesús. “Innovación social comunitaria: miradas a una experiencia de
ocupación de vivienda”. A: Cuadernos de trabajo social, vol. 29 (2016), núm. 2,
p. 225-238

- Juan Toset, Eva Ma. “Aportaciones del trabajo social al análisis de la dimensión
territorial en los procesos de exclusión: una aproximación al ejercicio profesional
en el ámbito residencial”. A: Cuadernos de trabajo social, vol. 23 (2010), p. 125-
144

- Olejarczyk, Romina. “El tiempo de la (in)definición en las políticas de vivienda: de


‘tópicos del infortunio’ a ‘saberes expertos’”. A: Trabajo social hoy, núm. 82 (set.
2017), p. 89-110

- Palència, Laia; Vásquez-Vera , Hugo; Borrell, Carme. “Els problemes per fer front a
la hipoteca i el seu efecte en la salut”. A: Barcelona societat, núm. 20 (2016), p.
48-58
Consulta en línia

- Ponce, Juli. “Habitatge i cohesió social” A: Barcelona societat, núm. 19 (des.


2010), p. 37-48
Consulta en línia

- Plujà, Marta. “No tenir llar perjudica (i molt) la salut”. A: Barcelona societat, núm.
20 (2016), p. 36-47
Consulta en línia

- “Resposta des del treball social grupal a la dificultat d'accés a l'habitatge”. A: RTS:
revista de treball social, núm. 201 (abr. 2014), p. 110-119

- Ruiz Errea, Pablo; Beteta, Patricia. “Reflexión sobre la baja exigencia: una
aproximación al trabajo con personas en exclusión residencial grave”. A:
Zerbitzuan, núm. 61 (may. 2016), p. 33-52
Consulta en línia

- Toran Puig, Esther; Vives García, Verònica. “El dret a l’habitatge”. A: RTS: revista
de treball social, núm. 209 (des. 2016), p. 71-82

Dossier temàtic DIXIT Habitatge i intervenció social 6


- “Trabajo social y vivenda: [monográfico]”. A: Trabajo social hoy, (Monográfico 2º
sem. 2008), p. 5-221

- Trilla i Bellart, Carme. “Habitatge i estat del benestar a Catalunya”. A: Revista


econòmica de Catalunya, núm. 69 (2014), p. 109-124
Consulta en línia

- Uribe Vilarrodona, Joan. “Dret a habitar, dret a habitatge (social)”. A: Barcelona


societat, núm. 20 (2016), p. 78-97
Consulta en línia

- Vergnano, Cecilia. “L’accés a l’habitatge per a Rom immigrants: un enfocament


comparatiu entre Torí i Barcelona”. A: Barcelona societat, núm. 20 (2016), p. 114-
129
Consulta en línia

Entitats i recursos

Agència de l’Habitatge de Catalunya


Espai web de l’agència que ofereix informació exhaustiva, normativa i un ampli ventall
de programes, recursos i serveis per a la ciutadania en matèria d’habitatge. En
destaquem, per exemple, la Una porta oberta a l'habitatge: guia d'ajuts i recursos i
Guia d’actuació per a les persones amb dificultats per pagar el lloguer de l’habitatge
habitual

Habitatge. Barcelonesjove
L’Oficina jove del Barcelonès ofereix informació al jovent sobre els recursos, els ajuts i
els tràmits a seguir en cas de comprar, compartir o llogar un pis.

Habitatge. Diputació de Barcelona


La Diputació ofereix un seguit d’actuacions en matèria d’habitatge a favor de la
inclusió social, entre les quals destaca el Servei d'Intermediació en Deutes de
l'Habitatge (SIDH), un servei de prevenció, informació, assessorament jurídic i
intermediació a l’abast dels ciutadans en situació de vulnerabilitat, en col·laboració
amb els ajuntaments i els consells comarcals, i amb la participació dels col·legis
d’advocats.

Fundació Hàbitat 3, habitatge per a la inclusió social


Fundació presidida per Carme Trilla i impulsada, l'any 2014, per la Taula d’Entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya, que vol donar una resposta col·lectiva i conjunta
del tercer sector a les necessitats existents en matèria d’habitatge entre els col·lectius
de persones en situació de vulnerabilitat.

Dossier temàtic DIXIT Habitatge i intervenció social 7


Fundació Foment de l’habitatge social
Creada per Càritas Diocesana de Barcelona, la fundació treballa des de l’any 1990
perquè les persones ateses puguin accedir a un habitatge d’estada temporal amb un
procés social d’acompanyament que culmini amb la seva inclusió residencial i social.

Normativa

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge


Consulta en línia

Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge


Consulta en línia

Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la


mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària
Consulta en línia

Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit


de l’habitatge i la pobresa energètica
Consulta en línia

Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de


persones en risc d’exclusió residencial
Consulta en línia

Dossier temàtic DIXIT Habitatge i intervenció social 8


DIXIT és un servei de:

Més informació a: dixit.gencat.cat

DIXIT
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Passeig del Taulat 266-270, 1a. planta
08019 Barcelona
Tel. 93 882 26 64
dixit.tsf@gencat.cat

DIXIT GIRONA
Fundació Campus Arnau d’Escala
Carrer Bernat Boades, 68
17005 Girona
Tel. 972 10 61 22
dixit.girona@campusarnau.org

DIXIT VIC
Universitat de Vic
Carrer Miquel Martí i Pol, 1
08500 Vic
Tel. 93 881 55 24
dixit.vic@uvic.cat

DIXIT LLEIDA
Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies
Avinguda del Segre, 5
25007 Lleida
Tel. 973 70 36 63
dixitlleida.tsf@gencat.cat

DIXIT TARRAGONA
Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies
Avinguda Andorra, 9
43002 Tarragona
Tel. 977 24 18 10
dixittarragona.tsf@gencat.cat

Dossier temàtic DIXIT Habitatge i intervenció social 9