You are on page 1of 6

Brangus vadove,

įstatai – svarbiausias organizacijos dokumentas, be kurio negali egzistuoti jokia organizacija. LS


suvažiavimas yra svarbiausias organizacijos organas, kuris gali savo sprendimu keisti organizacijos įstatus.
2017 m. LS taryba daug dirbo prie įstatų pakeitimų, todėl norime pristatyti kokie pakeitimai yra siūlomi. Visi
LS suvažiavimo dalyviai turintys balso teisę, turi galimybę reikšti savo nuomonę ir siūlymus. Delegatai
dalyvausiantys LS suvažiavime turėtų susipažinti su siūlomais pakeitimais ir atsakingai priiminėti sprendimus.
Susipažinus su siūlomais pakeitimais, prašome išsakyti savo nuomonę arba siūlymus iki LS suvažiavimo el.
paštu taryba@skautai.lt arba LS suvažiavimo metu, kuriame planuojamas įstatų projektas bus teikiamas
tvirtinimui.
Dalyvauk ir pareikšk savo nuomonę!
LS Tarybos siūlomi Įstatų pakeitimai 2018 m.

Įvadas
1924 m. Lietuvos skautų asociacija įregistruojama Pasaulio 1924 m. Lietuvos skautų asociacija įregistruojama Pasaulio Redakcinė pastaba
skautų judėjimo organizacijoje Pasaulinėje skautų judėjimo organizacijoje (angl. World Organization
of the Scout Movement – WOSM).
1928 m. Lietuvos skaučių skyrius tampa Pasaulio 1928 m. Lietuvos skaučių skyrius tampa Pasaulio mergaičių skaučių Redakcinė pastaba
mergaičių skaučių organizacijos nariu, taip pat yra vienas organizacijos (angl. World Association of Girl Guides and Girl Scouts
iš šios organizacijos steigėjų. – WAGGGS) nariu, taip pat yra vienas iš šios organizacijos steigėjų.
1997 m. liepos 25 d. atkuriama Lietuvos skautų narystė 1997 m. liepos 25 d. atkuriama Lietuvos skautų narystė Pasauliniame Redakcinė pastaba
Pasauliniame skautų judėjime – Lietuvos skautija tampa skautų judėjime – Lietuvos skautija tampa Pasaulinės skautų judėjimo
Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos WOSM nare. organizacijos WOSM nare.

Lietuvos skautija
Lietuvos skautija (toliau – LS) yra Lietuvos Lietuvos skautija (toliau – LS) yra Lietuvos Redakcinė pastaba
visuomeninė savanoriška nepolitinė organizacija, visuomeninė savanoriška nepolitinė organizacija,
veikianti pagal įstatuos suformuluotus tikslus, veikianti pagal Lietuvos skautijos įstatuose (toliau –
principus ir ugdymo metodus, atvira visiems Įstatai) suformuluotus tikslus, principus ir ugdymo
asmenims, nesvarbu, kokia jų lytis, rasė, tautybė, metodus, atvira visiems asmenims, nesvarbu, kokia jų
kalba, kilmė, socialinė padėtis, tikėjimas, lytis, rasė, tautybė, kalba, kilmė, socialinė padėtis,
įsitikinimai ar pažiūros. LS yra ribotos civilinės tikėjimas, įsitikinimai ar pažiūros. LS yra ribotos
atsakomybės viešasis juridinis asmuo. civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
PRIDEDAMA: 3.6. LS yra Pasaulinės skautų Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos
judėjimo organizacijos narė ir veikia konstitucijos komiteto reikalavimas
laikydamasi jos konstitucijos.
Kai to reikalauja galiojantys Lietuvos Kai to reikalauja galiojantys Lietuvos Respublikos Keičiama viešų pranešimų skelbimo tvarka,
Respublikos įstatymai ir šie Įstatai, vieši LS įstatymai ir šie Įstatai, vieši LS pranešimai skelbiami pereinama prie elektroninėje erdvėje VĮ
pranešimai skelbiami nacionaliniame nacionaliniame dienraštyje, kuris nustatomas Registrų centro leidžiamo leidinio, atsisakoma
dienraštyje, kuris nustatomas vadovaujantis vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų būti prisirišusiems prie LR viešųjų pirkimų
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įatatymo įatatymo nuostatomis.VĮ „Registrų centras“ įstatymo, nes mes nesame organizacija,
nuostatomis. leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių vykdanti viešuosius pirkimus
asmenų vieši pranešimai“.

Misija ir tikslas
Lietuvos skautijos misija – kurti sąlygas nariams Lietuvos skautijos LS misija – kurti sąlygas nariams ugdytis per Redakcinė pastaba
ugdytis per skautiškų vertybių sistemą, siekiant skautiškų vertybių sistemą, siekiant geresnės visuomenės, kurioje
geresnės visuomenės, kurioje žmonės yra pilnaverčiai žmonės yra pilnaverčiai ir vaidina konstruktyvų vaidmenį.
ir vaidina konstruktyvų vaidmenį.

Priėmimo į LS ir išstojimo iš jos sąlygos ir tvarka. Narystė


8.4. Išlaikęs atitinkamą kandidato programą, narys 8.4. Išlaikęs atitinkamą kandidato programą arba atitinkantis Redakcinė pastaba.
duoda vieną iš šių įžodžių: keliamus reikalavimus, narys duoda vieną iš šių įžodžių: Suderinama pagal esamus
1) jaunesniojo skauto; 1) jaunesniojo skauto; nuostatus.
2) skauto; 2) skauto;
3) patyrusio skauto; 3) patyrusio skauto;
4) vyresniojo skauto; 4) vyresniojo skauto;
5) suaugusio skautybėje; 5) suaugusio skautybėje;
6) skautininko. 6) skautininko.
Garbės nario vardą suteikia Taryba LS garbės narių 8.14. Garbės nario vardą suteikia Taryba LS garbės narių nuostatų, Redakcinė pastaba. Garbės
nuostatų, kuriuos tvirtina taryba, numatyta tvarka. kuriuos tvirtina taryba, narystės nuostatuose numatyta tvarka. narių nuostatai pakeisti
narystės nuostatais.
Struktūra
draugovės (laivai) draugovės (laivai) Redakcinė pastaba
Skiltis (valtis) yra mažiausias LS skautiškas vienetas, Skiltis (valtis) yra mažiausias LS skautiškas vienetas, iš Redakcinė pastaba
iš kurio sudaromi LS padaliniai. kurio sudaromi LS padaliniai.

Organai
Kolegialių organų posėdžiai yra teisėti, jei juose Kolegialių organų posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja Redakcinė pastaba, ne visiems
dalyvauja daugiau kaip pusė jų narių. Kolegialių daugiau kaip pusė jų narių. Kolegialių organų sprendimai Įstatuose ir nuostatuose numatytiems
organų sprendimai priimami balsuojant. Balsų priimami balsuojant. Balsų pasidalijimas po lygiai reiškia, atvejams yra būtina kvalifikuota
pasidalijimas po lygiai reiškia, kad tiek pat balsų gauta kad tiek pat balsų gauta už, tiek pat – prieš. Balsams dauguma
už, tiek pat – prieš. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia pasidalijus po lygiai, lemia kolegialaus organo pirmininko
kolegialaus organo pirmininko balsas. Jei kolegialaus balsas. Jei kolegialaus organo pirmininko nėra ar jis
organo pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus
sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu. Šių Įstatų arba
sprendimas laikomas nepriimtu. Šių Įstatų arba nuostatų numatytais atvejais sprendimams priimti gali būti
nuostatų numatytais atvejais sprendimams priimti būtina kvalifikuota dauguma.
būtina kvalifikuota dauguma.

Suvažiavimas
Renkant Tarybos, Kontrolės bei Etikos komisijų narius, Renkant Tarybos narius, išrinktais laikomi asmenys gavę Tarybos nariai atstovauja visai
išrinktais laikomi asmenys, gavę daugiausia daugiausia, bet ne mažiau kaip 1/3 balsavusiųjų balsų. organizacijai ir turi turėti pilną narių
balsavusiųjų balsų. Renkant Kontrolės bei Etikos komisijų narius, išrinktais pasitikėjimą. Iki šiol, pagal esamus
laikomi asmenys gavę daugiausia balsavusiųjų balsų. pavyzdžius, nariu galima tapti
suirnkus net 1 balsą. Šis įstatų
punktas įneštų daugiau aiškumo,
atskaitomybės ir atsakomybės.
Taryba
Tarybą sudaro 16 Suvažiavime išrinktų narių. Tarybos Tarybą sudaro 12-16 Suvažiavime išrinktų narių. Jau kelis metus LS Taryba labai sunkiai
nariais gali būti renkami asmenys, turintys ne žemesnį Tarybos nariais gali būti renkami asmenys, turintys ne surenka narius. Šiuo punktu siūloma,
nei paskautininko laipsnį. Tarybos nario kadencija yra žemesnį nei paskautininko laipsnį. Tarybos nario kad Tarybą galėtų sudaryti ir mažiau,
2 metai, kiekvienais metais išrenkant 8 naujus Tarybos kadencija yra 2 metai, kiekvienais metais išrenkant 6-8 nei 16 narių, tačiau jie veikloje
narius ir rotacijos principu pakeičiant tuos 8 narius, naujus Tarybos narius ir rotacijos principu pakeičiant dalyvautų savo noru. Pagal esamą
kurių kadencija jau baigėsi. Tarybos nariai renkami 2 tuos 6-8 narius, kurių kadencija jau baigėsi. situaciją įkalbėti nariai net nepasirodo
metams. posėdžiuose bei neatstovauja jiems
patikėto mandato bei LS narių.
Kiekvienais metais Taryba iš savo narių renka Tarybos Tarybos kadencija yra 1 metai. Kiekvienais metais Redakcinė pastaba
pirmininką ir jo pavaduotoją. Tarybos pirmininkui Taryba iš savo narių renka Tarybos pirmininką ir jo
negalint eiti savo pareigų, jo pareigas atlieka Tarybos pavaduotoją. Tarybos pirmininkui negalint eiti savo
pirmininko pavaduotojas. pareigų, jo pareigas atlieka Tarybos pirmininko
pavaduotojas.
suteikia skautininkų laipsnius; suteikia skautininkų aukštesniuosius vyresniškumo Redakcinė pastaba
laipsnius;
Tarybos nariui raštu atsisakius pareigų arba jam tapus Tarybos nariui raštu atsisakius pareigų arba jam tapus Redakcinė pastaba pagal įstatų 11.9.
Vyriausiuoju skautininku, Taryba gali sustabdyti jo Vyriausiuoju skautininku, Taryba gali sustabdyti jo punktą
įgaliojimus ir kviesti į jo vietą Suvažiavimo metu įgaliojimus ir kviesti į jo vietą Suvažiavimo metu
neišrinktą kandidatą, gavusį daugiausia balsų. neišrinktą kandidatą, gavusį daugiausia, bet ne mažiau
kaip 1/3 Suvažiavime balsavusiųjų balsų.

Kontrolės komisija
Kontrolės komisija bent kartą per metus tikrina Kontrolės komisija bent kartą per metus tikrina Tarybos, Siūloma išbraukti dažnumo
Tarybos, Vyriausiojo skautininko, LS padalinių bei LS Vyriausiojo skautininko, LS padalinių bei LS įstaigų ūkinę reikalavimą, kadangi jo įvykdymas
įstaigų ūkinę ir finansinę veiklą bei teikia Suvažiavimui ir finansinę veiklą bei teikia Suvažiavimui ataskaitą. reikalauja per daug finansinių ir
ataskaitą. žmogiškųjų resursų
Etikos komisija
Etikos komisiją sudaro trys nariai bei du kandidatai, Etikos komisiją sudaro trys nariai bei du kandidatai, išrinkti suvažiavime, Redakcinė pastaba
išrinkti suvažiavime. Etikos komisijos kadencija yra 2 3 Suvažiavime išrinkti nariai. Etikos komisijos kadencija yra 2 metai.
metai.
Etikos komisija nagrinėja svarbesnius LS narių Etikos komisija nagrinėja svarbesnius LS narių nusižengimus Redakcinė pastaba
nusižengimus principams, tvarkai ar drausmei, principams, tvarkai ar drausmei, vadovaudamasi Suvažiavimo
vadovaudamasi Suvažiavimo patvirtintais nuostatais. patvirtintais nuostatais.
Etikos komisija nagrinėjimą gali pradėti pagal Tarybos, Etikos komisija nagrinėjimą gali pradėti pagal Tarybos, Kontrolės Redakcinė pastaba
Kontrolės komisijos ar Vyriausiojo skautininko komisijos ar Vyriausiojo skautininko reikalavimą. nagrinėjimus vykdo
reikalavimą. Komisija savo išvadas pateikia Tarybai, vadovaudamasi Etikos komisijos nuostatuose numatyta tvarka. Komisija
kuri priima galutinį sprendimą. savo išvadas pateikia iniciatoriams ir Tarybai, kuri priima galutinį
sprendimą.

Pertvarkymas, reorganizavimas ir likvidavimas


LS gali būti pertvarkoma, reorganizuojama ar LS gali būti pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Redakcinė pastaba
likviduojama Civilinio kodekso bei Asociacijų LR civilinio kodekso bei LR asociacijų įstatymo nustatyta
įstatymo nustatyta tvarka. tvarka.
LS pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti gali LS pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti gali Redakcinė pastaba
Suvažiavimas 2/3 balsų dauguma. Suvažiavimas 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių delegatų
balsų dauguma.