You are on page 1of 7

School: PADANGITAN E/S Grade Level: V

GRADES 1 to 12 Teacher: MARIE FE G. HERNANDEZ Learning Area: ESP


DAILY LESSON LOG Teaching Dates and Time: JANUARY 22 – 26, 2018 (WEEK 2) Quarter: 4TH QUARTER

LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES


I. LAYUNIN Pakikiisa sa Pagdarasal para sa Kabutihan ng lahat
(EsP5PD - IVa-d - 14)
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pananalig sa Diyos na nagbigay ng buhay

B. Pamantayan sa Pagaganap Naisasabuhay ang tunay na pasasalamat sa Diyos na nagkaloob ng buhay


Hal.
- palagiang paggawa ng mabuti sa lahat

C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Pakikiisa sa Pagdarasal para sa Kabutihan ng lahat


(Isulat ang code ng bawat (EsP5PD - IVa-d - 14)
kasanayan)
II. NILALAMAN
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
2. Mga pahina sa Kagamitang
Pang-Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon, pah. 103
4. Karagdagang Kagamitan mula
sa portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Kuwaderno, bond paper, papel na sagutan
III. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang aralin Bilang mag-aaral, makakatulong Isagawa Natin (Day 2) Balikan ang nakaraang aralin Balikan ang nakaraang aralin Balikan ang nakaraang aralin
at/o pagsisimula ng bagong
din tayo at ang ating paaralan sa 1. Sa pagsisimula ng
aralin
mga taong nangangailangan. bahaging Isagawa Natin sa
Bukod sa pagkain, salapi, at kagamitan ng mag-aaral,
damit na ibinibigay, mabuti rin maaaring sabihin ito: “Balikan
na turuan natin sila ng mga nating muli ang tinalakay
gawaing mapagkakakitaan kahapon. Anong mga
upang makapagsarili sa mga pagpapahalaga ang inyong
darating na araw natutuhan?

B. Paghahabi sa layunin ng aralin


C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa Simulan ang sesyon sa Original File Submitted and
bagong aralin
pamamagitan ng pag-uugnay ng Formatted by DepEd Club
pinakabuod ng nakaraang aralin Member - visit depedclub.com
sa paksang tatalakayin. for more
Maaaring sabihin ito:
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto Ang buhay natin ang Ipagawa sa mga mag-aaral ang
at paglalahad ng bagong
pinakamahalagang regalo ng Gawain 1 at 2 sa isang araw
kasanayan #1
ating Panginoon sa atin. Dahil kaya tiyaking masunod ang
ang buhay ay isang ibang itatakdang minute sa
napakahalagang biyaya sa atin bawat Gawain (limang minute
na kailangan natin itong ingatan para sa Gawain 1, at 25 minuto
at pahalagahan upang para sa Gawain 2) Kung hindi
magkaroon ng kabuluhan ang possible maaaring hatiin sa
ating buhay sa mundong dalawang sesyon
nakapaligid sa atin. An gating
kapwa na dapat nating isaalang-
alang ang kapakanan at sa
kinabibilangang pamayanan.
E. Pagtatalakay ng bagong konsepto Ipagpatuloy. Maaaring ito ang Gabay para sa Gawain 2:
at paglalahad ng bagong
sasabihin: Ang mga tao ngayon a. Pangkatin ang klase sa
kasanayan #2
ay may iba’t- ibang ganitong mga pangalan:
pananampalataya. Iba-iba ang Pangkat Hesukristo- mga
paniniwala ngunit iisa lamang Romano Katoliko
ang katuruan ng lahat ng ito “ Pangkat Buddha- mga Buddhist
Ang Mahalin ang kapwa”. Pangkat Allah- mga Muslim
Maaaring bigkasin ang panimula Pangkat Kristo- Born Again
ng Aralin 30.2 sa kagamitan ng Linawin ang Panuto: Bawat
Mag-aaral. pangkat ay magpapakita ng
palabas kung paano
namamayani ang paggalang at
pagpapahalaga sa bawat isa
magkaiba man ang
kinabibilangang relihiyon
Magsagawa ng pagpaplano sa
loob ng limang minute at ipakita
ito sa loob ng tatlong minuto.
3. Linawin sa mag-aaral ang
pamantayan
4. Bigyan sila ng Smiley Board
na inihanda ng guro bago ang
gawain.
F. Paglinang sa Kabihasan Ipalabas ang kagamitan ng mag- . Isapuso Natin (Day 3)
(Tungo sa Formative Assessment)
aaral. Ipauwi sa kanila ang 1.Ipagawa ang nasa Isapuso
larawan at gabayan sila sa Natin( Gugupit ang mga mag-
pagsagot sa dalawang aaral ng hugis puso dahil dito
katanungan nila isusulat ang mga taong
nakasalamuha nila na kanilang
iginagalang at pinahahalagahan
na iba ang pananampalataya at
kung ano ang ginawa nila upang
ipakita ang paggalang at
pagpapahalaga sa mga taong
sinulat nila). Gabayan ang mga
mag-aaral sa gagawin
G. Paglalapat ng aralin sa pang- . Isabuhay Natin (Day 4)
araw-araw na buhay
1. Isagawa ang Isabuhay
Natin na nasa kagamitan ng Mag-
aaral. Linawin ang panuto.
2. Magpasulat ng isang
panalangin ng pasasalamat sa
buhay na kaloob ng diyos.
H. Paglalahat ng Arallin . Basahin at bigyang diin ang
Tandaan Natin. Ipabasa ito sa
mga mag-aaral nang may pang-
unawa. Ipaliwanag nang
mahusay ang mensahe nito
upang lubos na maisapuso ito ng
mga mag-aaral.
I. Pagtataya ng Aralin Subukin Natin (Day 5)
1. Ipagawa ang Subukin
Natin na nasa Kagamitan ng
Mag-aaral.
2. Maaaring sumulat ng
isang tula ang mga mag-aaral sa
halip na sanaysay.
3. Maaaring tapusin
ang sesyon sa pamamagitan ng
pagsasabi nito “Binabati Kita
J. Karagdagang gawain para sa Para sa aralin bukas, magpadala Natapos nang muli ang isang
takdang-aralin at remediation ng bond paper at gunting aralin. Naniniwala akong ang
pagpapahalaga sa buhay at
pakikiisa sa pananampalataya ng
iyong kapwa ay para sa
kabutihan ng lahat at
kinalulugdan ng Diyos.Inaasahan
kong ipagpapatuloy mo ito sa
lahat ng oras at pagkakataon.
Handa ka na ba sa susunod na
aralin? Ipagpatuloy mo ang
hangaring matuto. Pagpalain ka
ng Diyos.
IV. Mga Tala
V. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na ___Lesson carried. Move on to ___Lesson carried. Move on to ___Lesson carried. Move on to ___Lesson carried. Move on to the ___Lesson carried. Move on to
nakakuha ng 80% sa the next objective. the next objective. the next objective. next objective. the next objective.
pagtataya ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried.
_____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80%
mastery mastery mastery mastery mastery
B. Bilang ng mag-aaral na ___Pupils did not find ___Pupils did not find ___Pupils did not find difficulties ___Pupils did not find difficulties ___Pupils did not find difficulties
nangangailangan ng iba pang difficulties in answering their difficulties in answering their in answering their lesson. in answering their lesson. in answering their lesson.
gawain para sa remediation lesson. lesson. ___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties in
___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties in answering their lesson. answering their lesson. answering their lesson.
answering their lesson. answering their lesson. ___Pupils did not enjoy the ___Pupils did not enjoy the lesson ___Pupils did not enjoy the
___Pupils did not enjoy the ___Pupils did not enjoy the lesson because of lack of because of lack of knowledge, lesson because of lack of
lesson because of lack of lesson because of lack of knowledge, skills and interest skills and interest about the knowledge, skills and interest
knowledge, skills and interest knowledge, skills and interest about the lesson. lesson. about the lesson.
about the lesson. about the lesson. ___Pupils were interested on ___Pupils were interested on the ___Pupils were interested on
___Pupils were interested on ___Pupils were interested on the lesson, despite of some lesson, despite of some difficulties the lesson, despite of some
the lesson, despite of some the lesson, despite of some difficulties encountered in encountered in answering the difficulties encountered in
difficulties encountered in difficulties encountered in answering the questions asked questions asked by the teacher. answering the questions asked
answering the questions asked answering the questions asked by the teacher. ___Pupils mastered the lesson by the teacher.
by the teacher. by the teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of limited resources used ___Pupils mastered the lesson
___Pupils mastered the lesson ___Pupils mastered the lesson despite of limited resources by the teacher. despite of limited resources
despite of limited resources despite of limited resources used by the teacher. ___Majority of the pupils finished used by the teacher.
used by the teacher. used by the teacher. ___Majority of the pupils their work on time. ___Majority of the pupils
___Majority of the pupils ___Majority of the pupils finished their work on time. ___Some pupils did not finish their finished their work on time.
finished their work on time. finished their work on time. ___Some pupils did not finish work on time due to unnecessary ___Some pupils did not finish
___Some pupils did not finish ___Some pupils did not finish their work on time due to behavior. their work on time due to
their work on time due to their work on time due to unnecessary behavior. unnecessary behavior.
unnecessary behavior. unnecessary behavior.

C. Nakatulong ba ang remedial? ___ of Learners who earned ___ of Learners who earned ___ of Learners who earned ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned
Bilang ng mag-aaral na 80% above 80% above 80% above above 80% above
nakaunawa sa aralin
D. Bilang ng mga mag-aaral na ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who require
magpapatuloy sa remediation additional activities for additional activities for additional activities for additional activities for additional activities for
remediation remediation remediation remediation remediation

E. Alin sa mga istratehiyang ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No
pagtuturo nakatulong ng lubos? ____ of Learners who caught up ____ of Learners who caught up ____ of Learners who caught up ____ of Learners who caught up ____ of Learners who caught up
Paano ito nakatulong? the lesson the lesson the lesson the lesson the lesson
F. Anong suliranin ang aking ___ of Learners who continue ___ of Learners who continue ___ of Learners who continue ___ of Learners who continue to ___ of Learners who continue
naranasan na solusyunan sa to require remediation to require remediation to require remediation require remediation to require remediation
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well:
aking nadibuho na nais kong  ___Metacognitive  ___Metacognitive  ___Metacognitive  ___Metacognitive Development:  ___Metacognitive
ibahagi sa mga kapwa ko guro? Development: Examples: Self Development: Examples: Self Development: Examples: Self Examples: Self assessments, note Development: Examples: Self
assessments, note taking and assessments, note taking and assessments, note taking and taking and studying techniques, assessments, note taking and
studying techniques, and studying techniques, and studying techniques, and and vocabulary assignments. studying techniques, and
vocabulary assignments. vocabulary assignments. vocabulary assignments.  ___Bridging: Examples: Think- vocabulary assignments.
 ___Bridging: Examples: Think-  ___Bridging: Examples: Think-  ___Bridging: Examples: Think- pair-share, quick-writes, 
and ___Bridging: Examples: Think-
pair-share, quick-writes, and pair-share, quick-writes, and pair-share, quick-writes, and anticipatory charts. pair-share, quick-writes, and
anticipatory charts. anticipatory charts. anticipatory charts.  anticipatory charts.
    
___Schema-Building: Examples:
 
___Schema-Building: Examples: 
___Schema-Building: Examples: ___Schema-Building: Examples: 
Compare and contrast, jigsaw ___Schema-Building: Examples:
Compare and contrast, jigsaw Compare and contrast, jigsaw Compare and contrast, jigsaw learning, peer teaching, and Compare and contrast, jigsaw
learning, peer teaching, and learning, peer teaching, and learning, peer teaching, and projects. learning, peer teaching, and
projects. projects. projects.  projects.
    ___Contextualization: 
 ___Contextualization:  ___Contextualization:  ___Contextualization:  Examples: 
Demonstrations, ___Contextualization:
 Examples: 
Demonstrations, Examples: 
Demonstrations, Examples: Demonstrations, 
media, manipulatives, repetition, Examples: Demonstrations,
media, manipulatives, media, manipulatives, media, manipulatives, and local opportunities. media, manipulatives,
repetition, and local repetition, and local repetition, and local
 repetition, and local
opportunities. opportunities. opportunities. opportunities.
 ___Text Representation:
    Examples: Student created ___Text Representation:
 ___Text Representation:  ___Text Representation:  ___Text Representation: drawings, videos, and games.  Examples: Student created
 Examples: Student created  Examples: Student created  Examples: Student created drawings, videos, and games.
 ___Modeling: Examples: Speaking
drawings, videos, and games. drawings, videos, and games. drawings, videos, and games. slowly and clearly, modeling the ___Modeling: Examples:
 ___Modeling: Examples:  ___Modeling: Examples:  ___Modeling: Examples: language you want students to Speaking slowly and clearly,
Speaking slowly and clearly, Speaking slowly and clearly, Speaking slowly and clearly, use, and providing samples of modeling the language you want
modeling the language you modeling the language you modeling the language you want student work. students to use, and providing
want students to use, and want students to use, and students to use, and providing samples of student work.
providing samples of student providing samples of student samples of student work. Other Techniques and Strategies Other Techniques and
work. work. used: Strategies used:
Other Techniques and ___ Explicit Teaching ___ Explicit Teaching
Other Techniques and Other Techniques and Strategies used: ___ Group collaboration ___ Group collaboration
Strategies used: Strategies used: ___ Explicit Teaching ___Gamification/Learning throuh ___Gamification/Learning
___ Explicit Teaching ___ Explicit Teaching ___ Group collaboration play throuh play
___ Group collaboration ___ Group collaboration ___Gamification/Learning ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
___Gamification/Learning ___Gamification/Learning throuh play activities/exercises activities/exercises
throuh play throuh play ___ Answering preliminary ___ Carousel ___ Carousel
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Diads ___ Diads
activities/exercises activities/exercises ___ Carousel ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Carousel ___ Carousel ___ Diads ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Diads ___ Diads ___ Differentiated Instruction ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Lecture Method ___ Lecture Method
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method Why? Why?
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Lecture Method ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Lecture Method ___ Lecture Method Why? ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
Why? Why? ___ Complete IMs ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Group member’s ___ Group member’s
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn collaboration/cooperation collaboration/cooperation
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s in doing their tasks in doing their tasks
___ Group member’s ___ Group member’s collaboration/cooperation ___ Audio Visual Presentation ___AudioVisual Presentation
collaboration/cooperation collaboration/cooperation in doing their tasks of the lesson of the lesson
in doing their tasks in doing their tasks ___ Audio Visual Presentation
___ Audio Visual Presentation ___ Audio Visual Presentation of the lesson
of the lesson of the lesson