You are on page 1of 1

Dinsdag 27 juli 2010

Cobouw 137 OPINIE · 5


CARTOON/WIEGEL COLUMN/GOSLINGA
Allemaal uniek

H et is crisis. En we zijn blij


met elk project dat we
kunnen binnenhalen.
Wel bizar hoe diep we daarbij
met de prijs moeten duiken om
deze eeuw, begin jaren negentig,
begin jaren tachtig en nu dus
ook, begin jaren tien. Kwestie van
economie. Moeten we daar dan
maar mee leren leven?
het werk te pakken. De prijzen Ja en nee. Aan conjunctuur-
zijn dramatisch, de concurrentie schommelingen kunnen we
lijkt wel gek. Dit moest niet weinig veranderen maar aan de
mogen. Hopen dat het herstel impact die ze op onze bedrijven
niet te lang op zich laat wachten hebben is veel te doen. De bouw
zodat we het kunnen uitzingen. maakt fantastische, complexe,
En ondertussen blijven schieten dikwijls unieke investeringsgoe-
op alles wat beweegt om de boel deren voor talloze zeer uiteenlo-
aan de praat te houden. Toch? pend opdrachtgevers. Daarbij
Nee! Dat is niet genoeg. En draait alles om de laagste prijs,
doodzonde. Een gemiste kans. In althans… als de rest er niet toe
het beste geval zitten we op die doet. Als we de o zo pluriforme
manier de crisis uit en zien we op vraag blijven beantwoorden met
een gegeven moment de prijzen commodities waar geen klant blij
langzaamaan weer wat verbete- van wordt.
ren, kunnen we onze wonden Laten we de markt toch als
likken en zien dat we weer wat uitgangspunt nemen en ons daar
vet op de botten krijgen voor- aan spiegelen. Dan wordt het
dat… de volgende crisis zich aanbod net zo pluriform als de
aandient. vraag en sluit er juist daardoor
Jazeker, maak uw borst maar nat perfect op aan. Niet langer
want deze crisis is geheid niet de dertien in een dozijn. Maar
laatste. Ik ben een aartsoptimist allemaal uniek.
maar zelfs door een roze bril valt
niet te ontkennen dat het zo eens Syto Goslinga
in de tien jaar bingo is. Begin van De Bouwer & Partners

Bouw heeft nieuwe


Vorige week gaven we op deze pagina ruimte aan de eerste gastcolumnist in
deze zomerperiode, Roel Reuser. Deze week de beurt aan Syto Goslinga.

leercultuur nodig Vaste prijs voor het gehele werk JURIDISCH

Remt de economische middel waarmee de concurrentie- een soort knooppunt waarbij de Het Hof ‘s-Gravenhage heeft zich onlangs uitgesproken over de vraag of in een
situatie het leren binnen de positie wordt bepaald. Door de verschillende bloedgroepen – aannemingsovereenkomst tussen hoofdaannemer en onderaannemer sprake was van
opkomst van onder andere Twitter, onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven een vaste prijs voor het gehele werk. De uitspraak is van groot belang. Het gaat immers
bouwsector? Nederland LinkedIn en Facebook liggen kennis en de publieke sector – worden om de veel voorkomende situatie waarin sprake is van een afwijking in de door de
heeft de ambitie om terug te en ervaring digitaal voor het verbonden. onderaannemer geoffreerde hoeveelheid werk en de daadwerkelijke omvang daarvan.
keren in de wereldtop van oprapen. Oplossingen worden
kennis- en innovatielanden. gevonden door crowdsourcing en Uitdagende vragen
co-creatie of het nu gaat om het Ten tweede; door uitdagende Hoofdaannemer vraagt onderaan- voorop dat de vraag moet worden
Benut de bouwsector het bouwen van een huis, de aanleg van vragen bij de werknemer zelf neer nemer een offerte met een totaal- beantwoord of de overeengekomen
ondernemend leervermogen een gebied of het beheren van een te leggen, roept het minder prijs voor leveren en aanbrengen prijs van 32.500 euro slaat op het
van haar mensen wel vol- woonwijk. Het motto ‘Kennis is weerstand op als ‘terug naar de van marmoleum vloerbedekking door onderaannemer genoemde
macht’ slaat om naar ‘kennissen schoolbanken’. Het benutten van de “volgens bijgesloten bestek en aantal vierkante meters of op het
doende om haar steen bij te maakt krachtiger’. werknemer en zijn/haar talenten tekeningen”. Bijgesloten is een door hele werk, ongeacht het aantal
dragen aan de ambitie van zal hierin centraal staan. de calculator van hoofdaannemer vierkante meters.
Nederland, vraagt Menno Sociale netwerken Bijvoorbeeld professionals van de opgestelde ‘staat van hoeveelheden’. Het Hof is van oordeel dat onder-
Deze sociale netwerken worden nieuwe generatie hebben vaak veel De uitnodiging vermeldt dat deze aannemer als professional uit de
Lammers zich af. Leren is steeds krachtiger en machtiger en energie, zijn erg gemotiveerd om staat ter informatie dient en geen uitnodiging tot een offerte en het
tenslotte vernieuwing en organisaties verliezen in toenemen- zich te ontwikkelen, hebben een basis voor verrekening kan zijn. latere verzoek van hoofdaannemer
vernieuwing is de motor de mate de binding met klant en frisse kijk op bestaande processen De onderaannemer brengt twee had moeten begrijpen dat deze het
achter welvaartsgroei. medewerker. Binnen organisaties en ruime ervaring met sociale offertes uit. Eerst één waarin werk bedoelde aan te besteden
moet dan ook een omslag gaan netwerken. Het benutten van deze opgenomen een specifiek aantal tegen uitsluitend een vaste prijs.
plaatsvinden: van gesloten, talenten levert een extra grote vierkante meters dat is overgeno- Volgens het Hof mocht hoofdaanne-
Het zou fijn zijn als je elke dag kunt hiërarchisch en onpersoonlijk naar bijdrage aan de kennisproductivi- men uit de ‘staat van hoeveelheden’, mer er dan ook vanuit gaan dat de
afsluiten met het idee dat je hebt open, authentiek en verbonden. Met teit, innovatiekracht en het nadien op verzoek van hoofdaanne- uiteindelijke offerte een prijs voor
gewerkt aan iets waar je zowel goed als doel het ondernemend leren ondernemend leervermogen van mer, één met een totaalprijs van het gehele werk betrof, ondanks dat
in bent als waar je de meeste optimaal te benutten en te vergro- een organisatie. 32.500 euro. Partijen spreken over onderaannemer ook een prijs per
energie van krijgt. ten. Ten derde is het noodzakelijk actief het uit te voeren werk. Tijdens, of vierkante meter noemde. Het Hof is
Toch blijkt dat nog geen twee van Wat is er nodig om er voor te de kracht van sociale netwerken en kort na, die bespreking ontdekt de bovendien van oordeel dat hoofd-
de tien mensen op het werk hun zorgen dat mensen uit zichzelf aan ‘Het Nieuwe Werken’ te ondervin- onderaannemer dat het aantal in de aannemer niet gehouden was te
sterke punten het merendeel van de den en te benutten. De kennis en ‘staat met hoeveelheden’ vermelde controleren of de door onderaanne-


tijd benutten. Doordat de leercul- ervaring ligt echt op straat en op aantal vierkante meters aanzienlijk mer opgegeven hoeveelheden juist
tuur – werknemers zijn zelf het moment dat je kunt delen, kun afwijkt van het werkelijke aantal waren. Kortom: geen meerwerk.
verantwoordelijk voor hun ontwik- je ook vermenigvuldigen. vierkante meters, berekend volgens Het Hof is ook van oordeel dat sprake
keling en inzetbaarheid – onvol- Reactief en Iedereen in de bouwsector moet bestek en tekeningen. Onderaanne- is van wederzijdse dwaling, gezien
doende ontwikkeld is neemt de zijn/haar ondernemend leervermo- mer meldt dit aan hoofdaannemer de fout in de ‘staat van hoeveelhe-
kans op langere werkloosheid toe ondernemend leren
“ gen optimaler benutten. Met als voor de aanvang van de werkzaam- den’. Deze dwaling blijft voor
en de snelheid van verbetering,
verandering en vernieuwing
nog buiten beeld doel gezamenlijk nog betere
prestaties voor de bouwsector en
heden, maar er ligt dan al een
overeenkomst voor waarin opgeno-
rekening van onderaannemer die de
‘staat’ had moeten controleren. Dat
daarentegen af. Waar komt dit haar omgeving, met veel positieve men een totaalprijs. Na uitvoering dit volgens hem niet gebruikelijk is,
vandaan? vernieuwende effecten voor nu en van het werk vordert onderaanne- vindt het Hof tot de risicosfeer van
Uit onderzoek blijkt dat binnen de in de toekomst. mer bijbetaling, met als een van de onderaannemer behoren. Verder
bouwsector voornamelijk voor- hun ontwikkeling en inzetbaar- Vernieuwing is de motor achter argumenten dat sprake is van waarschuwde hij ten onrechte niet
waardelijk leren wordt georgani- heid werken, en werkgevers de welvaartsgroei. Durft de bouwsec- meerwerk. Verder zou er volgens dat hij zijn offerte baseerde op de
seerd; dat wil zeggen leren gericht ontwikkeling van hun medewer- tor het ondernemende leervermo- onderaannemer onder meer sprake ‘staat van hoeveelheden’, in plaats
op diploma’s en certificaten, nodig kers aanmoedigen en ondersteu- gen te implementeren, waardoor zijn van wederzijdse dwaling. van op het bestek en tekeningen.
voor behoud van werk of verwerven nen? zij een grote steen bijdraagt aan de De rechtbank wijst de vorderingen Ik ben benieuwd of de de kwestie nog
van nieuwe posities. In geringe Ten eerste zal er een sectorale ambitie van Nederland om terug te van onderaannemer toe. Zij is van aan de Hoge Raad wordt voorgelegd.
mate vindt het reactieve leren ambitie en visie op ondernemend keren in de wereldtop van kennis- oordeel dat sprake is van wederzijd- De uitspraak van de rechtbank toont
plaats, gericht op bijblijven bij leren moeten worden ontwikkeld. en innovatielanden of is de se dwaling en dat deze voor reke- aan dat over de uitkomst verschillend
economische en technologische Bij het ontwikkelen moet de nieuwe economische situatie een goed ning van hoofdaannemer komt. kan worden gedacht.
ontwikkelingen. Ondernemend generatie een dominante rol excuus om alles bij het oude te Daarbij neemt zij in ogenschouw dat
leren, gericht op vernieuwing en vervullen. Per slot van rekening is laten? de calculator van hoofdaannemer Mr. Daniël Bercx
innovatie, wordt niet of nauwelijks zij de toekomst van de sector en van een forse fout maakte in de ‘staat van Advocaat/partner bij Heijltjes
geobserveerd. Nederland. Tijdens de visieontwik- Menno Lammers hoeveelheden’. Advocaten,
Kennis wordt binnen de bouwsec- keling is het essentieel dat de Vernieuwing Bouw In hoger beroep krijgt onderaanne- Nijmegen
tor nog steeds gezien als machts- krachten worden gebundeld, als info@vernieuwingbouw.nl mer nul op het rekest. Het Hof stelt bercx@heijltjes.nl