You are on page 1of 8

Code No.

89/91/1-1

F~ÉíÁÓ $LSª«sVVÌÁV ¾»½ÌÁVgRiV −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi


POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
FsLi.G. ÇÜ[ù¼½xtsQLi c ®ªsVVµR¶ÉÓÁ xqsLiª«s»R½=LRiLi : ªyL<ij NRP xmsLkiORPQÌÁV c @Ní]Ê[ ÁL`i, 2009
M.A. JYOTHISHAM FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATIONS - OCTOBER, 2009

}msxmsL`i - 1 ÇÜ[ù¼½xtsQaSxqsòQû ¿RÁLjiú»R½ c ÅÁg][ÎÁÏ úFy´R¶−sVNSLiaSÌÁV


PAPER - 1 : History of Astrology

xqsª«sV¸R¶VLi : 3 gRiLiÈÁÌÁV ª«sWLRiVäÌÁV : 100


T ime : 3 Hrs. M arks : 100

I. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 4 x 15 = 60


Answer any FOUR of the following questions

1. mx sn ÖÁ»R½ ÇÜ[ù¼½xtsQLiÍÜ[ NRPLRiø zqsµôðyLi»R½ Fyú»R½©«sV −sZaPý z[ tsQLi¿RÁLi²T¶.


Analyze the role of the theory of Karma in Predictive Astrology.
2. ÊÁVVgê]Q[ ù¼½xtsQLi úxms¾»½[ùNRP»R½ÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Unique features of "Rik-Jyothisha" in detail.
3. Aµ³¶R V¬sNRP ¸R¶VVgRiLiÍÜ[ ÇÜ[ù¼½xtsQaSxqsòQû úxms¹¸¶WÇÁ©y¬sõ ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[¸¶R VLi²T¶.
What are the uses and utilities of Astrology in Modern Times.
4. ˳ØLRi¼d½¸R¶V ÇÜ[ù¼½xtsQaSxqsòQû ¿RÁLjiú»R½ÍÜ[ \ÛÇÁ©«sVÌÁ Fyú»R½©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Describe the part played by the Jains in the History of Indian Astrology.
5. u¡²³¶R aRPª«sLæiR VÌÁ©«sV ¾»½ÌÁVxmso¿RÁW ªyÉÓÁ Dxms¹¸¶WgSÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁVª«sVV.
Explain the "Shodasa Vargas" in detail and their uses.
6. ®ªs[µyÌÁÍÜ[¬s ÇÜ[ù¼½uyLiaSÌÁ\|ms −saRPµR¶ª«sVVgS −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain the gist of Astrological items in Vedas in detail.
II. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 4 x 10 = 40
Answer any FOUR of the following questions

1. ¸R¶VVgRi−s˳ÁÏ ÇÁ©«sÍÜ[ −sÕ³Á©«sõ xmsµô¶ðR »R½VÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.


Explain different methods in Divisions of Yuga.
2. ÇÜ[ù¼½xtsQaSxqsòQû úxmsª«sLRiNò PR VÌÁ©«sV gRiWLjiè −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain about the Pravarthakas in Astrology.
P.T.O.
3. ®ªs[Vµj¶¬ds ÇÜ[ù¼½xtsQLiÍÜ[ 12 ˳تyÌÁV xqsWÀÁLi¿Á[ −sxtsQ¸¶R WÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
What do the twelve bhavas in "Medini Jyothisha" denote, Explain in detail.
4. FyaSè»R½VùÌÁ ÇÜ[ù¼½xtsQLiÍÜ[ ¿Á[zqs©«s xmsLjia][µ¶³R ©«sÌÁ©«sV ¾»½ÌÁxmsLi²T¶.
Write about the Westerns Research in Astrology.
5. ˳ØLRi¼d½¸R¶V ÇÜ[ù¼½xtsQaSxqsòQû −sNSxqsLiÍÜ[ ª«sLSx¤¦¦¦−sVz¤¦¦¦LRiV¬s Fyú»R½©«sV ¾»½ÌÁxmsLi²T¶.
Explain the role of "Varahamihira" in the development in Astrology.
6. C úNTPLiµj¶ ªyLjiÍÜ[ Bµô¶R Lji¬s gRiVLjiLiÀÁ −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Describe any TWO of the following.
Fs) NS×ÁµyxqsV ÕÁ) xmsLSaRPLRi
a) Kalidas b) Parasara
zqs) ª«sVLiú¾»½[aPR *LRiV²R¶V ²T¶) NRPÎØùß᪫sLRiø
c) Mantreswara d) Kalyana Varma

****
Code No.89/91/1-2

F~ÉíÁÓ $LSª«sVVÌÁV ¾»½ÌÁVgRiV −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi


POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
FsLi.G. ÇÜ[ù¼½xtsQLi c ®ªsVVµR¶ÉÓÁ xqsLiª«s»R½=LRiLi : ªyL<ij NRP xmsLkiORPQÌÁV c @Ní]Ê[ ÁL`i, 2009
M.A. JYOTHISHAM FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATIONS - OCTOBER, 2009

}msxmsL`i - 2 ÇÜ[ù¼½xtsQaSxqsòQû úFy´R¶−sVNSLiaSÌÁV


PAPER - 2 : Fundamentals of Astrology

xqsª«sV¸R¶VLi : 3 gRiLiÈÁÌÁV ª«sWLRiVäÌÁV : 100


T ime : 3 Hrs. M arks : 100

I. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 4 x 15 = 60


Answer any FOUR of the following questions

1. ˳ت«s−s˳ÁÏ ÇÁ©«s xmsµô¶ðR »R½VÌÁV ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[¸¶R VVª«sVV.


Give the methods of divisions of Bhavas.
2. úgRix¤¦¦¦ª«sVVÌÁNRPV µR¶Xxtsí vÌÁV Fs¬sõ −sµ³¶R ª«sVVÌÁVgS ª«so©«sõª¯[ ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[zqs ªyÉÓÁ aRPV˳ØaRPV˳ÁÏ xmsn ÖÁ»R½ª«sVVÌÁV
−s¿yLjiLi¿RÁLi²T¶.
While detailing the different aspects to the planets, examine their good and bad
effects.
3. úFyLi¼d½¸R¶V xmsLi¿yLigRiª«sVV ©«s©«sVxqsLjiLiÀÁ, ÇØ»R½NRPNRPVLi²R¶ÖÁ LRiÀÁLi¿RÁV xmsµô¶ðR ¼½¬s −sª«sLRiª«sVVgS LS¸R¶VLi²T¶.
Give the method of constructing the Horoscope vividly from a local almanac.
4. C úNTPLiµj¶ ª«soµyx¤¦¦¦LRißá ÇØ»R½NRPª«sVVÍÜ[, LSbP, ©«sªyLiaRP, ˳ت«s¿RÁúNRPª«sVVÌÁ©«sV ¬sLjiøLi¿RÁLi²T¶.
LRi−s : 222²T¶.16¬s. aRP¬s : 76²T¶.35¬s. ª«sLRiVßáV²R¶V : 45²T¶.14¬s.
¿RÁLiúµR¶ : 10²T¶.45¬s. ÊÁVµ³¶R : 241²T¶.51¬s. µR¶aRPª«sVZNP[LiúµR¶Li : 12²T¶.29¬s.
NRPVÇÁ : 218²T¶.22¬s. ZNP[»½R V : 266²T¶.02¬s. (˳ت«sª«sVµ³¶R ùª«sV)
LSx¤¦¦¦§ : 86²T¶.02¬s. aRPVúNRP : 260²T¶.34¬s.
gRiVLRiV : 151²T¶.19¬s. BLiúµR¶ : 162²T¶.52¬s.
In the following example horoscope, prepare the Rasi, Navamsa and Bhava charts.
Sun : 222 deg.16 min. Saturn : 76 deg. 35 min.
Moon : 10 deg. 45 min. Mercury : 241 deg. 51 min.
Mars : 218 deg. 22 min. Ketu : 266 deg. 02 min.
Rahu : 86 deg. 02 min. Venus : 260 deg. 34 min.
Jupiter : 151 deg.19 min. Uranus : 162 deg. 52 min.
Neptune : 45 deg. 14 min. Tenth House : 12 deg. 29 min.
(Bhava-Mid)

P.T.O.
5. ©«sW»R½©«s xqsLiª«s»R½=LSµj¶ ©y²R¶V úxmsÇÁÌÁV ÊÁx¤¦¦¦§AxqsNTPgò S 'xmsLi¿yLigRi úaRPª«sßáLi'©«sV @Õ³Áª«sW¬sryòLiR V. @LiµR¶V
}msL]ä¬s©«s G −sxtsQ¸¶R Vª«sVVÌÁV ANRPL<ij Li¿RÁV©¯[, xqs−sxqsòLiR ª«sVVgS ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[¸¶R VVª«sVV.
People patronise 'rendering of Panchanga' with great attention on a New Year's day.
Which contents of the almanac attract them, be expounded in detail.
6. ÀdÁNRPÉÓÁ¬s FyLRiúµ][ÌÁVÈÁNRPV µk¶xms ®ªsVÈýÁV ª«soxms¹¸¶WgRixms²R¶V©¯[ @ÈÁVÌÁ®©s[ ª«sW©«sª«s ÒÁ−s»R½ª«sVV xqsµj¶*¬s¹¸¶WgRixmsLRiÀÁ,
¿RÁ»R½VLji*µ³¶R xmsoLRiVuyLîiR ª«sVVÌÁV zqsµô¶ðj Lixms¿Á[xqsVN]©«sVÈÁNRPV, ÇÜ[ù¼½LRi*µR¶ù ª«soxmsNRPLjiLi¿RÁV©«sV. −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
The Science of Astrology is useful to attain the four kinds of Purushardhas (prime
desires) to make good of the human life. Just as a lit-lamp dispels darkness. Analyse.

II. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 4 x 10 = 40


Answer any FOUR of the following questions

1. úgRix¤¦¦¦ª«sVVÌÁ ª«sLñiR ª«sVVÌÁV, µj¶NRPVäÌÁV, ÇØ»R½VÌÁV ¾»½ÌÁVxmso©«sµj¶.


Mention the colours, directions and castes of the planets.
2. ®µ¶[aPR g][¿yLRiLiÍÜ[ ª«sLñiR ÌÁgRiõ, ÇÁgRiÌýÁgRiõ Fyú»R½ÌÁ©«sV −saRPµk¶NRPLjixqsWò, LSÇÁNUP¸R¶V, ALóij NRP xmsLjizqsó »R½VÌÁ @ª«sgSx¤¦¦¦©«s,
FsÈýÁV ¿Áxmsöª«s¿RÁV詯[ NýPR VxmsòLigS −s¿yLjiLi¿RÁLi²T¶.
In the mandane astrology, for a nation, describe the part played by Varsha lagna or
Jagellagna in delineating the political and economic affairs, in brief.
3. úgRix¤¦¦¦ª«sVVÌÁ ª«sLæik NRPLRißá©«sV gRiVLjiLiÀÁ úªy¸R¶VLi²T¶.
Write the 'Vargikarana' (Classifications) of planets.
4. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ ª«sVW²T¶LiÉÓÁNTP xqsª«sWµ³y©yÌÁV úªy¸R¶VLi²T¶.
Answer any THREE of the following.
Fs) @LiVV©yLiaRP Ayanamsa ÕÁ) @µ³¶j NRP ORPQ¸¶R V ª«sWryÌÁV Adhika and Kshaya months
zqs) ry¸R¶V©«s xqsLiª«s»R½=LRiª«sVV, −s¬s¹¸¶WgRiª«sVV Sayana year and its use
²T¶) BLiµR¶VÌÁgRiõLi Indu Lagna
5. ÇØ»R½NRP µR¶aSxmsµô¶ðR »R½VÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Describe the Dasa systems in horoscopy.
6. |\ qs²U¶Lji¸R¶VÍÞ xqsª«sV¸R¶Vª«sVV gRiVLjiLiÀÁ ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[zqs ª«soxms¹¸¶WgRiª«sVV −sª«sLjiLixmsoª«sVV.
Explain the Sidereal Time and its use.

****
Code No.89/91/1-3

F~ÉíÁÓ $LSª«sVVÌÁV ¾»½ÌÁVgRiV −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi


POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
FsLi.G. ÇÜ[ù¼½xtsQLi c ®ªsVVµR¶ÉÓÁ xqsLiª«s»R½=LRiLi : ªyL<ij NRP xmsLkiORPQÌÁV c @Ní]Ê[ ÁL`i, 2009
M.A. JYOTHISHAM FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATIONS - OCTOBER, 2009

}msxmsL`i - 3 ÇÜ[ù¼½xtsQaSxqsòQû xmsn ÌÁ¬sLRiWxmsßá


PAPER - 3 : Predictive Astrology

xqsª«sV¸R¶VLi : 3 gRiLiÈÁÌÁV ª«sWLRiVäÌÁV : 100


T ime : 3 Hrs. M arks : 100

I. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 4 x 15 = 60


Answer any FOUR of the following questions

1. NRPVÇÁÙ¬s Aµ³¶j xms»R½ùª«sVV©«s ©«sV©«sõ lLiLi²R¶V LSxqsVÌÁ NSLRiNRP»R½*ª«sVVÌÁ©«sV ¾»½ÖÁzms C LSaRPVÌÁÍÜ[ NRPVÇÁÙ¬s Õ³Á©«sõ
úxmsª«sLRiªò s« VV©«sV úªy¸R¶VLi²T¶.
Write the characteristics of the two signs owned by Mars and examine how Mars
behaves when posited in these signs.
2. ª«sXxtsQËÁ³Ï ÌÁgRiõª«sVV©«sNRPV xqsxmsòªs« V róy©«sª«sVV©«s ©«sV©«sõxmsöV²R¶V G¹¸¶[V úgRix¤¦¦¦®ªsVÉíÁÓ xmsn ÖÁ»R½ª«sVVÌÁ ¬s¿RÁV詯[
−sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Take Tourees as Ascendant, and explain the results given by each planet when
situated in seventh house.
3. ÇÁ©«søNSÌÁ µR¶aSZaP[xtsQªs« VV©«sV ¾»½ÌÁVxqsVN]©«sV xmsµô¶ðR ¼½¬s −sª«sLjiLiÀÁ µR¶aRPÌÁ©«sV xmsLjigRißÓáLi¿RÁV úNRPª«sVª«sVV©«sV
−saRPµk¶NRPLjiLi¿RÁLi²T¶.
How do you find out the balance of Dasa at the time of Birth? Explain how to
calculate all Dasas in serial order.
4. A¸R¶VVLôðS¸R¶Vª«sVV©«sV ¬sLñiR LiVVLi¿RÁV xmsµô¶ðR »R½VÌÁ©«sV lLiLi²T¶LiÉÓÁ¬s ¾»½ÌÁVöª«sVV.
Explain two methods of calculating Longivity (span of life).
5. ˳ت«sxmsn ÌÁª«sVV©«sV ¬sLñiR LiVVLi¿RÁVÈÁÍÜ[ ¹¸¶WgRiª«sVVÌÁNRPV gRiÌÁ úFyµ³y©«sù»R½©«sV ¬sLRiWzmsLi¿RÁV©«sµj¶.
Examine the importance of yogas in judging (a horoscope) the results of all houses.
6. ˳ت«sÊÁÌÁª«sVV©«sV ¬sLñiR LiVVLi¿Á²T¶ −sµ³y©«sª«sVV©«sV −saRPµk¶NRPLjiLi¿RÁV©«sµj¶.
Write the methods of finding the strength of Houses in Horosocpe.

P.T.O.
II. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 4 x 10 = 40
Answer any FOUR of the following questions

1. ¬ds¿RÁ˳ÁÏ LigRiLSÇÁ¹¸¶WgRi ®ªs[VLRiö²R¶V −sµ³y©«sª«sVVÌÁ©«sV r¡µyx¤¦¦¦LRiß᪫sVVgS ¿RÁLjièLi¿RÁLi²T¶.


Explain how a 'Neecha bhanga Rajayoga' is formed and give examples.
2. G¹¸¶[V úgRix¤¦¦¦úxms˳ت«sª«sVVÌÁV −sªyx¤¦¦¦ NSÌÁª«sVV©«sV xqsWÀÁLixmsgRiÌÁª¯[ −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Examine the influences of planets that indicate the time of marriage.
3. "©«sLRiLiú®µ¶³ a[ PR »R½* µ][xtsQxqsVò LRi−s¿RÁLiúµR¶ª«sVr¡Ë³ÁÏ # ®ªs[»½` c LRi−s¿RÁLiúµR¶VÌÁNRPV @xtsí Qªs« Wµ³¶j xms»R½ù µ][xtsQªs« VV ÛÍÁ[µ¶R V" c
−dsV¸R¶VÕ³ÁúFy¸R¶Vª«sVV©«sV ¾»½ÌÁVxmso©«sµj¶.
'Sun and moon do not become malifies when they own eighth house' - Write your
opinion.
4. mx sLi¿RÁª«sV¥¦¦¦xmsoLRiVxtsQ ¹¸¶WgRiª«sVVÌÁ©«sV Dµyx¤¦¦¦LRiß᪫sVVÌÁ»][ ¿RÁWxmso©«sµj¶.
Explain Pancha (Five) Mahapurusha yogas with examples.
5. ÇØ»R½NRPª«sVV©«s ©«sªyLiaRP NRPVLi²R¶ÖÁ ¹¸¶VVNRPä úFyµ³y©«sù»R½©«sV ¾»½ÌÁVöª«sVV.
Write the importance of "Navamsa Kundali" in a Horoscope.
.6. úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ lLiLi²T¶LiÉÓÁNTP xqsLiOTPQxmsò −sª«sLRiß᪫sVVÌÁV úªy¸R¶VVª«sVV.
Write brief answers to TWO of the following.
Fs) aRPVúNRPV©«sNRPV −sVú»R½aRPú»R½V úgRix¤¦¦¦ª«sVVÌÁV
Write friends and enimies of Venus among planets
ÕÁ) µj¶gRi÷ÌÁª«sVV c Directional strength
zqs) NRP©yùÌÁgRiõª«sVV©«sNRPV aRPV˳ØaRPV˳ÁÏ úgRix¤¦¦¦ª«sVVÌÁV
Benefics and Malifics of to the Ascendant of Virgo
²T¶) gRiÇÁZNP[xqsLRi ¹¸¶WgRiª«sVV c Gaja kesari yoga

****
Code No.89/91/1-4

F~ÉíÁÓ $LSª«sVVÌÁV ¾»½ÌÁVgRiV −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi


POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
FsLi.G. ÇÜ[ù¼½xtsQLi c ®ªsVVµR¶ÉÓÁ xqsLiª«s»R½=LRiLi : ªyL<ij NRP xmsLkiORPQÌÁV c @Ní]Ê[ ÁL`i, 2009
M.A. JYOTHISHAM FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATIONS - OCTOBER, 2009

}msxmsL`i - 4 ªyxqsVòaSxqsòQûLi
PAPER - 4 : Vasthu Sastra

xqsª«sV¸R¶VLi : 3 gRiLiÈÁÌÁV ª«sWLRiVäÌÁV : 100


T ime : 3 Hrs. M arks : 100

I. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 4 x 15 = 60


Answer any FOUR of the following questions

1. ªyxqsVò aSxqsòQû Dxms¹¸¶WgSÌÁ©«sV −sª«sLjixqsWò ¿RÁ»R½VLji*µ³¶R ªyxqsVòªs« oÌÁ gRiVLjiLiÀÁ ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[¸¶R VLi²T¶.
Explain the uses of Vastu Sastra and Four types of Vastu.
2. u¡²R¶aRP ˳ÁÏ W ANRPX»R½VÌÁV, ªy¬s xmsn ÖÁ»yÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Write a detailed note on sixteen types of Land faces and results.
3. ©«sª«sª«sLæiR V gRißÓá»R½Li µy*LS A¸R¶WÌÁ©«sV NRPÛÉÁí [ −sµ³y©y¬sõ −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain the Aya calculation through Nava Varga Ganitha.
4. gRiXx¤¦¦¦¬sLSøßáLiÍÜ[ @Li»R½LRi÷éªs« ©«s ˳ØgSÌÁV, ªy¬s ÌÁORPQßØÌÁ©«sV xqs−sª«sLRiLigS ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[¸¶R VLi²T¶.
Explain the main characteristics of Antarbhavana in House construction.
5. ˳ÁÏ ª«s©«s ¬sLSøßáLiÍÜ[ µ][uyÌÁV, ®ªs[µ¶³R ÌÁ gRiWLjiè INRP ªyùxqsLi úªy¸R¶VLi²T¶.
Write an essay on defects and Vedhas in house building construction.
6. gRiX¥¦¦¦LRiLi˳ÁÏ ª«sVVx¤¦¦¦¨LRiò ¬sLñiR ¸R¶VLiÍÜ[¬s ¬s¸R¶Vª«sWÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain the principles of Muhurtha for laying foundations.
II. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 4 x 10 = 40
Answer any FOUR of the following questions

1. ªyxqsVò @LiÛÉÁ[ G−sVÉÓÁ? ªyxqsVò xmsoLRiVxtsQ D»R½ö¼½ò NRP´R¶©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.


What is Vastu? Explain the Vastu Purusha story.
2. ˳ÁÏ W xmsLkiOSQ −sµ³y©y¬sõ ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[¸¶R VLi²T¶.
Explain the Soil testing methods.
P.T.O.
3. úxmsaRPõaSxqsòQûLki»yù aRPÍØùÌÁ©«sV gRiVLjiLò i¿Á[ −sµ³y©y¬sõ ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[¸¶R VLi²T¶.
Explain the identification method of 'Salyas' through horary system.
4. r¡Fy©yÌÁ ANRPX»R½VÌÁV, ¬sLSøßá µj¶aRPÌÁ©«sV gRiWLjiè ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[¸¶R VLi²T¶.
Explain the various shapes, constructing directions of the Stair case.
5. gRiXx¤¦¦¦úxms®ªs[aPR −sµ³y©y¬sõ −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Write a brief note on System of entering the New House.
6. ªyxqsVòaSryòQû¬sõ \®ªsÇìجsNRP N][ßáLiÍÜ[ −sZaPý z[ tsQLi¿RÁLi²T¶.
Analyse the Vastu as a Science.

****