You are on page 1of 7

Udruženje "EKO FORUM" Zenica

Meokušnice 9
72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina
E-mail: info@ekoforumzenica.ba
Web: www.ekoforumzenica.ba
Tel/fax: +387 32 40 50 50

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona
- Ured Glavnog tužitelja -

PREDMET: Pritužba na OBAVJEŠTENJE o neprovođenju istrage
Veza: Vaš spis br. T04 0 KT 0023516 15
i Rješenje od 13.2.2018

Poštovani,
Dana 14.2.2018. godine dobili smo Obavještenje broj T04 0 KT 0023516 15 kojim nas Kantonalno tužilaštvo
ZDK obavještava da je donijelo Naredbu o neprovođenju istrage protiv privrednog društva Arcelor Mittal
d.o.o. Zenica i odgovornih lica u Društvu i to: Palavathu Karishnan Nair Biju i Mukund Vyankatesh Kulkarni,
zbog počinjenog krivičnog djela onečišćenje okoliša iz člana 303. stav 1. i 2. Krivičnog zakona FBiH i
krivičnog djela onečišćenje okoliša napravama iz člana 304 KZ FBiH, jer navodno ne postoje osnovi sumnje
da su prijavljeni počinili navedena krivična djela odnosno, ne postoje osnovi odgovornosti pravne osobe
u smislu člana 128 KZ FBiH.
Slijedom odredbi člana 231 stav 4 Zakona o krivičnom postupku F BIH, podnosimo Pritužbu naslovu jer
smatramo da je ovakav stav Tužilaštva neprihvatljiv, nezakonit i temeljen na površnom i pogrešnom
razumijevanju stvari, te je olako i "linijom manjeg otpora" zauzet stav da se krivična prijava ne prihvati i
istraga obustavi.
Ovo prije svega što stvarnost koju živimo demantuje svaki navod i svaku argumentaciju kojom je prijava
odbijena i istraga obustavljena.
Činjenica da je državni organ izdao okolinsku dozvolu ne znači da u svakodnevnom postupanju društva i
odgovornih u društvu ne može biti i nema onečišćenja zraka, zemlje, vode i dr. kojim su ugroženi životi
stanovnika ovog grada i njegove okoline.
Činjenica da je svjetski gigant kakav je ArcelorMittal doo Zenica pribavio papirologiju nadležnih organa za
rad ni u kom slučaju ne isključuje njegovu odgovornost za stvarno postupanje i svakodnevno zagađivanje
okoliša i životne sredine hiljada Zeničana.
Činjenica da je protiv ArcelorMittala podnijet čitav niz prekršajnih prijava ne isključuje odgovornost za
krivično djela nego je treba posmatrati kao alarm koji ukazuje na kršenje propisa, a sa aspekta krivične
odgovornosti predstavlja indikaciju da su otrovi i prašina zbog kojih su prekršajno kažnjavani zagadili vodu,
zrak i zemlju, jer isti nisu nestali u atmosferi nego su je pokupili Zeničani u svoja pluća, pojeli kroz hranu koju
konzumiraju i popili kroz vodu koja protiče zagađenim zemljištem. Da bi se ovo utvrdilo, valjalo je problem
posmatrati sa mnogo ozbiljnije pozicije i ozbiljnijim provođenjem dokaza.

Br. i mjesto reg. upisa: 06-05-4769-2/09, Registar udruženja ZDK (20.02.2009) ID broj: 4218656990007
Ž. račun: 134-010-00003923-88 ASA banka d.d. Sarajevo IBAN: BA391340071200118993 SWIFT: IKBZBA2X
Udruženje "EKO FORUM" Zenica
Meokušnice 9
72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina
E-mail: info@ekoforumzenica.ba
Web: www.ekoforumzenica.ba
Tel/fax: +387 32 40 50 50

Kako je Tužilaštvo zamislilo da će jedan vještak, inžinjer zaštite na radu, čiji domet nije analiza tla, vode i
zraka moći odgovoriti i dati validne parametre o zagađenju u Zenici (preciznije onečišćenju okoliša) i uzrocima
tog zagađenja koja su svakodnevna, nije nam jasno. Moglo bi se reći: kakav dokaz takva i odluka.
Ovo samo govori o površnosti u radu ovako važnog i složenog predmeta. Jasno je da su vještačenja morali
obaviti instituti i specijalizovane institucije pa i eksperti iz ovih oblasti koji raspolažu ne samo znanjima nego
i opremom.
U konkretnom, vještačenje na kom se temelji odluka Tužilaštva nije ni trebalo provoditi.
Analizu dokumenata koju je vještak dao, sasvim jasno je mogao sačiniti dobar pravnik, jer zna pročitati šta u
dokumentu stoji i zbog čega je isti izdat.
Dakle, neprimjeren pristup Tužilaštva, neprofesionalno odrađen posao istražnih radnji, neprovođenje
adekvatnog vještaćenja (vjerovatno zbog novca, jer vještačenje koje je u konkretnom valjalo provesti ne košta
par stotina maraka nego možda i desetak hiljada pa i više), doveli su do ovako neprimjereno sramnog rezultata.
Kantonalno tužilaštvo Zenica je dalo nagradu ArcelorMittalu a Zeničane prepustilo polako ali sigurno,
umiranju od onečišćenja okoliša uzrokovano radom ovog Društva.
Kantonalno tužilaštvo je propustilo da obavi profesionalno svoj posao.
Kantonalno tužilaštvo je poslalo nevjerovatnu poruku ovom gradu i svijetu da i zadnji bedem zaštite
osnovnih ljudskih prava i to: život, zdravlje, životna sredina, više nisu vrijednosti koje se danas štite.
Danas će to isto Tužilaštvo po hitnom postupku procesuirati "nasilje u porodici", gdje su na ovom Balkanu i u
ovoj Bosni žene postale nasilnici nad muževima koji ih godinama maltretiraju i zlostavljaju, ali koji su se
educirale kako pametno prvi podnijeti prijavu policiji, dobiti nalaz od poznanika ljekara itd., a sve ovo za račun
sačuvanja vrijednosti ljudskog dostojanstva. I norme su ispunjene.
Međutim, neće učiniti ništa da ti isti ljudi imaju čist zrak bez otrovnih teških metala koji trajno zagađuju zemlju
i vodu i koje polako truju i ubijaju i njih i generacije iza njih (ako ih jednog dana i bude).
Smatramo da ovo Kantonalno tužilaštvo nije provelo valjan postupak, nije angažiralo stručnjake da se utvrde
činjenice i pribave relevantni dokazi za optuženje.
Šta znači postaviti pitanje umišljaja u ovom slučaju?
Na način kako se to u Obavještenju iskazuje, moguće je razumjeti samo da tužioci nisu našli dokaz da odgovrni
i žele onečišćenje .... Pa naravno da niko nije lud da tako šta javno iskaže i da onda tužioci uoče umišljaj.
Umišljaj, u konkretnom, je u postupanju u procesu proizvodnje, u nalogu izvršiocima da rade po svaku cijenu
i da je finalni proizvod bitan bez obzira na rizike i žrtve. Umišljaj je i u nepostupanju po okolinskim dozvolama.
Umišljaj je odlaganje postupanja i izdejstvovanje novih rokova za postupanje po okolinskim dozvolama i dr.
Smatramo da kantonalni tužioci potpisani u Rješenju Tužilaštvo nisu pravilno primijenili stav (3) člana 231
Zakona o krivičnom postupku FBiH, te da nije ispravan zaključak da ne postoje osnovane sumnje o izvršenju
krivičnih djela na koja je ukazano u Prijavi podnesenoj 15.9.2015. godine,
Zahtijevamo da preispitate postupanje u ovom predmetu, da preispitate zaključke i provedene istražne radnje.
Uz površan pristup izvršilaca u ovom predmetu, neprovođenje adekvatnog vještačenja, bez provođenja više
vrsta vještačenja (medicinskog, ekološkog, geološkog i dr.) nije moguće doći do pravilne odluke o postojanju
krivičnog djela u postupanju osumnjičenih a naprijed naznačenih.
Stoga tražimo da se postupak obnovi, da se izdvoje i planiraju sredstva za istražne radnje i angažuju stručnjaci
koji mogu odgovoriti zadatku.
Samo primjera radi, ukazujemo na sljedeće:
I
Br. i mjesto reg. upisa: 06-05-4769-2/09, Registar udruženja ZDK (20.02.2009) ID broj: 4218656990007
Ž. račun: 134-010-00003923-88 ASA banka d.d. Sarajevo IBAN: BA391340071200118993 SWIFT: IKBZBA2X
Udruženje "EKO FORUM" Zenica
Meokušnice 9
72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina
E-mail: info@ekoforumzenica.ba
Web: www.ekoforumzenica.ba
Tel/fax: +387 32 40 50 50

Iz obrazloženja odluke Tužilaštva ne može se zaključiti da li su postupajući tužioci ispitivali postojanje osnova
odgovornosti pravne osobe u smislu člana 128 KZ FBiH:
a) Da li smisao učinjenih krivičnih djela proizlazi iz zaključka, naloga ili odobrenja rukovodećih ili
nadležnih organa pravne osobe?
b) Da li su rukovodeći ili nadzorni organi pravne osobe uticali na učinitelja ili mu oogućili da učini
krivična djela?
c) Da li pravna osoba raspolaže protivpravno ostvarenom imovinskom koristi?
d) Da li su rukovodeći ili nadzorni organi pravne osobe propustili dužni nadzor nad zakonitošću rada
zaposlenika?
II
Smatramo da nisu ispunjeni uvjeti iz stava (3) člana 231 Zakona o krivičnom postupku FBiH:
a) Iz prijave i pratećih spisa nije očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo
b) Postoje osnovi sumnje da je prijavljena osoba učinila krivično djelo
c) Nije nastupila zastarjelost niti je djelo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem
d) Ne postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje
III
Zadaci angažovanog stalnog sudskog vještaka bili su da utvrdi:
a) da li je AMZ svojim radom i emisijom bilo kojih vrsta čestica, gasova i drugih materija u zrak, vodu i
tlo na području Grada Zenice u periodu od puštanja integralne proizvodnje 2008. godine pa nadalje
mogao pogoršati uslove uslove života i zdralje ljudi i životinja, šuma, bilja i drugog rastinja?
b) da li je AMZ ispunio sve zadatke i obaveze iz izdarih okolipnih dozvola, a po odobrenom Planu
aktivnosti sa predviđenim mjerama i rokovima za postepeno smanjenje zagađenja u Gradu Zenici?
Iz obrazloženja se vidi da se vještačenje svelo samo na analizu dokumentacije priložene uz prijavu ili
prikupljene u istražnom postupku, a nisu vršena nikakva mjerenja niti analize na terenu.
Neke stvari u nalazu stoje i to:
Naime, iz nalaza vještaka može se uočiti da je vještak pravilno utvrdio i objasnio smisao pojma okolišne
dozvole, kojom se "za postojeća postrojenja i pogone planom mjera smanjenja produkcije opterećenja okoliša
u određenom periodu postignu određene vrijednosti emisija". Međutim, za to nam nije trebalo vještačenje.
Vještak nije utvrdio jesu li te vrijednosti postignute (jer ovaj vještak to i ne može utvrditi). Široj javnosti je
poznato da nisu jer su o tome pisane studije, novinski članci (istraživačko novinarstvo), akademska zajednica
se ovim bavila i sl.
Prema podacima kojima raspolaže Federalna Uprava za inspekcijske poslove, i koje je javno objavila RTV
Zenica na dan 16.2.2018. godine, "zagađenje emitovano iz pogona BOF-ove Čeličane, Aglomeracije i
Koksare, premašivale su okolinskom dozvolom i aktuelnim zakonima propisane granične vrijednosti emisija
čvrstih čestica, odnosno prašine, ograničenih na dozvoljenih 100 miligrama po kubnom metru zraka. Prosjek
količine tih emisija iz BOF-ove Čeličane, mjerenih na njenih sedam dimnjaka, kretao se od 337,8 do 363,1
miligrama po kubnom metru zraka, iz Aglomeracije od 150,4 do 188,4, a iz Koksare, sa koje su granične
emisije još niže i iznose 50 miligrama po kubnom metru zraka, od 121,8 u decembru do 852,5 miligrama po
kubnom metru zraka, izmjerenih u oktobru 2017. godine."

Br. i mjesto reg. upisa: 06-05-4769-2/09, Registar udruženja ZDK (20.02.2009) ID broj: 4218656990007
Ž. račun: 134-010-00003923-88 ASA banka d.d. Sarajevo IBAN: BA391340071200118993 SWIFT: IKBZBA2X
Udruženje "EKO FORUM" Zenica
Meokušnice 9
72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina
E-mail: info@ekoforumzenica.ba
Web: www.ekoforumzenica.ba
Tel/fax: +387 32 40 50 50

Dakle, nakon skoro 10 godina rada postrojenja, izdata su dva seta okolinskih dozvola i planova
aktivnosti za prilagođavanje emisija propisima FBiH, koji su znatno blaži nego propisi EU (i za ovo je
neko odgovoran):
- izmjerene emisije sa BOF čeličane su i dalje 3,5 puta veće od dozvoljenih okolinskom dozvolom, 7
puta veće od dozvoljenih propisima FBiH, a 18 puta veće od onih dozvoljenih u EU,
- izmjerene emisije sa Aglomeracije su 1,5 puta veće od dozvoljenih okolinskom dozvolom, 3 puta veće
od dozvoljenih propisima FBiH, a 8 puta veće od onih dozvoljenih u EU,
- izmjerene emisije sa Koksare su 8,5 puta veće od dozvoljenih okolinskom dozvolom, 17 puta veće od
dozvoljenih propisima FBiH, a 43 puta veće od onih dozvoljenih u EU.
- fugitivne emisije sa navedenih postrojenja se uopšte ne mjere, a obuhvataju sva ona svakodnevna
ispuštanja iz pogona koja se dešavaju mimo dimnjaka, kroz zidove i krovove fabričkih hala, kao što
možete vidjeti iz priloženih fotografija, jer nikakav tekst ne može opisati takve pojave

Vještak je utvrdio da su Planovi aktivnosti za postepeno usaglašavanja sa najboljim raspoloživim tehnikama
analizirani od strane Federalnog ministarstva 2007. godine u saradnji sa stručnom komisijom od 30 članova,
ali je propustio reći da izvještaj te komisije nikad nije potpisan od strane svih 30 članova stručne
komisije, jer pojedini članovi komisije nisu htjeli prihvatiti zahtjeve i ucjene AMZ. Ovaj podatak je
bitan jer govori o tome kako se dobiva dozvola, u kojem ozračju i sl.
Površnost kod izrade Nalaza je i u činjenici da Vještak također nije pravilno utvrdio datume podnošenja
zahtjeva za obnovu isteklih okolinskih dozvola. Naime, AMZ je podnio zahtjeve samo za obnovu dozvola za
pogone BOF i EAF čeličane (10.9.2014), te Visoke peći sa havarijalnom jamom (januar 2015), a zahtjeve za
obnovu okolinskih dozvola za pogone koksare, aglomeracije, energetike, valjaonice, saobraćaja i deponije
Rača nije podnio u zakonskom roku, nego je tek u januaru 2016. godine podnio zahtjev za izdavanje integralne
okolinske dozvole za sve pogone osim deponije Rača. Mora se napomenuti da je integralnom okolinskom
dozvolom izdatom 7.4.2017 naređeno AMZ da pokrene postupak izdavanja posebne okolinske dozvole
za deponiju, ali to do danas nije urađeno i otpad se na deponiju odlaže protivno propisima FBiH, što
može imati elemenata krivičnog djela po članu 305 KZ FBiH.

Br. i mjesto reg. upisa: 06-05-4769-2/09, Registar udruženja ZDK (20.02.2009) ID broj: 4218656990007
Ž. račun: 134-010-00003923-88 ASA banka d.d. Sarajevo IBAN: BA391340071200118993 SWIFT: IKBZBA2X
Udruženje "EKO FORUM" Zenica
Meokušnice 9
72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina
E-mail: info@ekoforumzenica.ba
Web: www.ekoforumzenica.ba
Tel/fax: +387 32 40 50 50

Vještak je pravilno utvrdio da je 2013. godine stručna komisija Federalnog ministarstva utvrdila da 14 mjera
iz okolinskih dozvola koje nisu realizirane predstavljaju krupne investicijske zahvate i suštinski bi trebale imati
najveći uticaj na smanjenje zagađenja okoliša. To znači da AMZ nije ispunio zadatke planirane okolinskim
dozvolama izdatim 2009-2010, odnosno nije prilagodio svoje emisije niti propisima FBiH niti najboljim
raspoloživim tehnologijama.
Smatramo da potpisivanje "Memoranduma o razumijevanju" između AMZ i Federalnog ministarstva čini
kršenje Zakona o zaštiti okoliša FBiH, jer takav pravni akt nije predviđen nijednim zakonskim ni
podzakonskim aktom FBiH i ne može imati pravnu vrijednost, a posebno ne može biti osnova i opravdanje za
prekomjerno zagađenje okoliša i ugrožavanje zdravlja ljudi. Posebnu težinu ima i činjenica koju je utvrdio
vještak da "AMZ nije ispoštovao ni većinu novih rokova iz Memoranduma"! Da li ovo može biti umišljaj
na izvršenje krivičnog djela .... ????? Ili je to olak pristup nedodirljivih koji mogu sve srediti i ostati
nekažnjeni?
Vještak je pravilno utvrdio da "pogoni AMZ spadaju u velike zagađivače koji svojim neprihvatljivim
emisijama ugrožavaju živote i zdravlje ljudi, životinja, šuma, bilja i drugog rastinja", što su karakteristike
krivičnih djela iz članova 303, 304 i 305 KZ FBiH.
Neprihvatljivo je složiti se sa konstatacijom da su pogoni za vrijeme trajanja izdatih okolinskih dozvola
"legalno zagađivali okoliš", odnosno da su "nesporno imali okolišnim dozvolama odobreni uticaj na
okoliš".
Neprihvatljivo je zaključiti
- ako je već utvrđeno da ključne mjere za smanjenje zagađenja nisu realizirane,
- ako nije vršeno vještačenje o količinama ispuštanih emisija (kako onih mjerenih tako i fugitivnih koje
se nisu mjerile),
- te ako je u postupku izdavanja integralne okolinske dozvole utvrđeno da sistemi za kontinuirani
monitoring na koksari i aglomeraciji nisu korišteni u skladu sa propisima i standardima, nego je dat
rok od 6 mjeseci nakon izdavanja nove dozvole da se taj sistem usaglasi sa propisima,
da je uticaj na okoliš bio u granicama dozvoljenog (mjere 1.2.1, 1.3.1 i 1.3.2 u tabeli 37 Integralne
okolinska dozvole od 7.4.2018).
Naročito je indikativno kada tužilac ističe da "AMZ ima veliki esencijalni značaj za Zenicu - radna mjesta,
pogoni grijanja grada", i podsjeća na politički kolorit kojim se pravdaju sve nesreće koje od toga dolaze, te
samo spominjanje "najrigoroznije mjere - zabrane obavljanja djelatnosti", upućuje na razmišljanje da u
konkretnom, Ustavom zagarantovana osnovna ljudska prava na koja se ukazuje ovom krivičnom prijavom,
nisu imperativ za tužilaštvo. Ovo su rečenice na koje političari možda imaju pravo ali Tužilaštvo sigurno nema.
Ovo iz razloga što provođenje krivičnog postupka ni u kom slučaju ne podrazumijeva zabranu obavljanja
djelatnosti, nego predstavlja instrument pravne države kojim se za kršenje krivičnog zakona snose
odgovarajuće sankcije u smislu kazni propisanih KZ FBiH.
Svako povezivanje zapošljavanja, socijalne politike, ekonomskog značaja za grad ili državu sa provođenjem
istrage o počinjenom krivičnom djelu zagađenja okoliša je samo bijedan izgovor.
To je isto kao da proizvođača narkotičkih sredstava traže: oslobodite krivice samo zato što zapošljavamo
vozače, dilere, plaćamo putarine, kirije, telefonske račune, PDV! On krši zakon i za to treba da krivično
odgovara.
O ekonomskom i socijalnom značaju treba da brigu vode nadležna ministarstva, a ne tužilaštvo, inspekcija ili
organi za zaštitu okoliša. Podsjećamo Vas na član 7 Zakona o krivičnom postupku FBiH koji kaže da je "svrha
krivičnopravnih sankcija preventivni uticaj na druge da poštuju pravni sistem i ne učine krivična djela".
Zabrana obavljanja djelatnosti ne smije biti ni izgovor ni opravdanje za neprovođenje postupka.

Br. i mjesto reg. upisa: 06-05-4769-2/09, Registar udruženja ZDK (20.02.2009) ID broj: 4218656990007
Ž. račun: 134-010-00003923-88 ASA banka d.d. Sarajevo IBAN: BA391340071200118993 SWIFT: IKBZBA2X
Udruženje "EKO FORUM" Zenica
Meokušnice 9
72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina
E-mail: info@ekoforumzenica.ba
Web: www.ekoforumzenica.ba
Tel/fax: +387 32 40 50 50

Nije tačno da "ne postoji umišljaj na strani prijavljenih", po čemu se krivična djela razlikuju od prekršaja. To
što je AMZ podnosio zahtjeve za izdavanje i obnovu okolinskih dozvola, samo po sebi ne dokazuje da nema
umišljaja, jer krivično djelo nije samo rad bez okolinske dozvole, krivično djelo je i prekomjerno zagađenje,
na širem području i u mjeri koja može pogoršati uvjete života.
Ni tužioci niti vještak nisu uvtrđivali da li su optuženi bili svjesni učinjenja djela i jesu li htjeli njegovo
izvršenje, nego su samo utvrđivali kada je AMZ imao važeće okolinske dozvole a kada nije.
Tužilaštvo nije provjeravalo da li je počinilac krivičnog djela ostvario profit ili smanjio troškove odgađanjem
investicija u postrojenja za smanjenje zagađenja, jer bi to bio veoma snažan motiv i pravi dokaz o postojanju
umišljaja za izvršenje krivičnog djela.
Tužilaštvo nije cijenilo da su neke radnje koje imaju obilježje bića krivičnog djela počinjena iz nehata a kako
to propisuju članovi 303 i 305 KZ FBiH.
Nevjerovatno je da u istražnim radnjama uopšte nema analize podaka o količinama ispuštenih zagađujućih
materija u zrak, za koje je nesporno utvrđeno da su prekoračivali dozvoljene granice, da nisu prikazivane u
izvještajima dostavljanim nadležnom ministarstvu i fondu za zaštitu okoliša FBiH, te da su mjerenja vršena na
način protivan propisima. Takvo postupanje ukazuje na propuste koji mogu imati i elemente krivičnog djela
po članu 261 stav (1) KZ FBiH, ali se tužioci time nisu uopšte bavili u obradi naše krivične projave.
Industrijska deponija Rača nema okolinsku dozvolu, niti je obuhvaćena integralnom okolinskom dozvolom za
pogone i postrojenja AMZ. Dakle, AMZ bez važeće okolinske dozvole odlaže ogromne količine industrijskog
otpada na tu deponiju, što može imati elemente krivičnog djela iz člana 305 KZ FBiH.
Generalno je neprihvatljiva odluka Kantonalnog tužilaštva ZDK da se akteri u lancu neprovođenja mjera iz
okolinskih dozvola za ArcelorMittal Zenica oslobode bilo kakve odgovornosti.
Takva odluka ohrabruje sve aktere u lancu odgvornosti da ništa ne poduzimaju ni po mjerama predviđenim
novom okolinskom dozvolom izdatom 7.4.2017, što se već vidi na osnovu podataka iz prethodnog
10-mjesečnog perioda važenja te dozvole.
Kantonalno tužilaštvo nije vezano samo za imenovane moguće počinioce krivičnih djela u podnesenoj
krivičnoj prijavi. Ono istragu može proširiti i na druge odgovorne i za druga krivična djela koja se dovode u
vezu sa ovim iz Prijave. Iako postoje indicije Tužilaštvo se time nije bavilo.
Primjera radi: za mjerenje i izvještavanje o emisijama, odnosno samo o količinama zagađujućih materija koje
se ispuštaju iz postrojenja za proizvodnju čelika, odgovorani su ArcelorMittal i nadležni organi koji trebaju
kontrolisati sisteme kojima se to mjeri (Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalno ministarstvo
okoliša i turizma, Federalni hidrometeorološki zavod, akreditovana ispitna tijela i Institut za akreditovanje
BiH).
Tužilaštvo svojom odlukom u stvari ignoriše i stav vlastitog vještaka koji je pored ostalog sasvim tačno naveo
propuste i odgovornosti u (ne)sprovođenju mjera iz prethodnog seta okolinskih dozvola. Tužilaštvo je
jednostrano interpretiralo iskaz ispitanog svjedoka da ArcelorMittal generalno nije odgovoran za propuste,
nego je sva krivica na organima vlasti.
Ukoliko se utvrdi da ArcelorMittal nije odgovoran za počinjena krivična djela, onda automatski nema ni
krivice nadležnih organa (ministarstva i inspekcije) jer nije utvrđeno kršenje zakona.
Očigledno je došlo do nesporazuma u razumijevanju stručnih pojmova sistema za mjerenje "emisija" i
"imisija".
Naime, gradska uprava i resorno kantonalno ministarstvo jesu odgovorni za mjerenje kvaliteta zraka (imisija),
dakle ukupne količine zagađenja koje ispuštaju svi zagađivači, zato što nisu uspostavili registar zagađenja i
tako definisali koliko koji zagađivač doprinosi ukupnom zagađenju.

Br. i mjesto reg. upisa: 06-05-4769-2/09, Registar udruženja ZDK (20.02.2009) ID broj: 4218656990007
Ž. račun: 134-010-00003923-88 ASA banka d.d. Sarajevo IBAN: BA391340071200118993 SWIFT: IKBZBA2X
Udruženje "EKO FORUM" Zenica
Meokušnice 9
72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina
E-mail: info@ekoforumzenica.ba
Web: www.ekoforumzenica.ba
Tel/fax: +387 32 40 50 50

Kako se postupajući tužioci nisu bavili sveobuhvatno ovim problemima (razumijemo da je u pitanju nedostatak
znanja iz ove oblasti, iskustvo i sl.), neophodno je da u nastavku istrage jasno razgraniče prije svega svi
pojmovi i prikupiti valjane informacije o količinama zagađujućih materija ispuštenih u zrak tokom perioda na
koji se odnosi izvršenje krivičnih djela zagađenja, da se pribave vještačenja stručnjaka iz ove oblasti za
pojedine vrste zagađenja tala, zraka i vode te zdravlja ljudi i sve to dovede u vezu sa izvorom i uzrokom
zagađenja/onečišćenja pa onda utvrdi da li postoje elementi odgovornosti i pod koje krivično djelo se ta
odgovornost može podvesti. Nečinjenje, olako propuštanje, nepostupanje, skriveni interesi odnosno
motivi, postignuti efekti i sl. sve skupa može ukazati na umišljaj i kada to na prvu izgleda da umišljaja
nema. Izostankom svega naprijed navedenog u postupanju Kantonalnog tužilaštva u ovom predmetu,
dobiven je neprihvatljivo pogrešan zaključak i nezakonita odluka kojom se ovaj postupak obustavlja
Predlažemo da sve naprijed navedeno uobzirite, ponovo otvorite istragu ali sada sa ozbiljnijim pristupom u
poduzimanju istražnih radnji i vrsti istražnih radnji koje trteba poduzeti uz angažovanje vještaka/instituta i
analizom dokaza o kojima smo naprijed govorili.
Takođe, spremni smo na punu saradnju i svaku konsultaciju stručnjaka koji vam se stavljaju na raspolaganje
preko "Eko forum" Zenica, u zajedničkom cilju da se ovaj predmet pravilno sagleda i donese ispravna odluka.
S tim u vezi stojimo Vam na raspolaganju:
na tel/fax 032 405050,
na e-mail adresi: info@ekoforumzenica.ba,
ili na adresi: Udruženje građana Eko forum Zenica, Meokušnice 9, 72000 Zenica.

S poštovanjem!

Za podnosioca

___________________________________________
Zlatan Alibegović
predsjednik Udruženja "Eko forum" Zenica

Br. i mjesto reg. upisa: 06-05-4769-2/09, Registar udruženja ZDK (20.02.2009) ID broj: 4218656990007
Ž. račun: 134-010-00003923-88 ASA banka d.d. Sarajevo IBAN: BA391340071200118993 SWIFT: IKBZBA2X