You are on page 1of 1

Antara objektif kajian ini ialah untuk: 1. Mengenal pasti jenis-jenis kegiatan ekonomi. 2.

Menerangkan sumbangan kegiatan ekonomi. 3. Membincangkan kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. 4. Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Saya bersyukur kepada Tuhan kerana dilahirkan di kawasan kajian ini kerana kawasan ini kaya dengan sumber ekonominya.