INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE, PROIECTARE ŞI DIRECTIVARE ÎN 

CONSTRUCŢII 
Biroul executiv 

DECIZIA  Nr. 47 
din 10 decembrie 1986 

PENTRU    APROBAREA    „ÎNDRUMĂTORULUI     PRIVIND UTILIZAREA ÎN 
CONSTRUCŢII A PLĂCILOR DIN  AŞCHII DE LEMN ŞI A PLĂCILOR 
DIN FIBRE DE LEMN". 
INDICATIV C 36­86 

Biroul executiv al Consiliului ştiinţific al Institutului central  de cercetare,   proiectare şi 
directivare  în  construcţii; 
Având  în  vedere  prevederile  art.  5,  litera  „d"  din  Decretul  nr.  170/1976,  cât  şi  avizul 
CTE­ICCPDC nr. 544 din 23 octombrie 1986; 
În  temeiul  Decretului  nr.  170/1976,  modificat  prin  Decretul  nr.  31/1983,  privind 
organizarea  şi  funcţionarea  Institutului  central  de  cercetare,  proiectare  şi  directivare  în 
construcţii, cât şi Legea nr.   5/1978,   emite următoarea 
DECIZIE: 
1.  Se aprobă „Îndrumătorul, privind utilizarea în construcţii a plăcilor din aşchii de lemn 
şi a plăcilor din fibre de lemn" având  indicativul C 36­86. 
2.   Îndrumătorul de la pct. 1 intră în vigoare la data publicării în Buletinul construcţiilor. 
La aceeaşi dată încetează valabilitatea „Îndrumătorului privind utilizarea în construcţii a 
plăcilor din aşchii de lemn şi a plăcilor din fibre de lemn" indicativ C 36­79, aprobat de ICCPDC 
cu decizia nr.   169 din  10 septembrie  1979. 

PREŞEDINTELE BIROULUI EXECUTIV 
DIRECTOR GENERAL, 
Ing. VALERIU CRISTESCU

ÎNDRUMĂTOR PRIVIND UTILIZAREA 
ÎN CONSTRUCŢII A PLĂCILOR DIN AŞCHII 
DE LEMN ŞI A PLĂCILOR DIN FIBRE DE LEMN 
INDICATIV C 36—86 

Elaborat de: 
INSTITUTUL DE  CERCETARE  ŞI  PROIECTARE PENTRU 
INDUSTRIA LEMNULUI ­ ICPIL 

Director adj. ştiinţific: 
Şef de laborator: 
Responsabil lucrare: 
Responsabil din partea ICCPDC: 

dr.   ing.P.Drăgan 
ing. C.Popa 
ing. St.Iacob 
arh. C. Popeşteanu

ÎNDRUMĂTOR PRIVIND UTILIZAREA ÎN CONSTRUCŢII A 
PLĂCILOR DIN AŞCHII DE LEMN ŞI A PLĂCILOR DIN FIBRE 
DE LEMN 

Indicativ: C 36­86 
Înlocuieşte: C36­79 

1. OBIECT 
1.1. Prezentul îndrumător se referă la utilizarea în construcţii a plăcilor din aşchii de lemn 
şi a plăcilor din  fibre de lemn şi cuprinde caracteristicile, domeniile  şi condiţiile de  folosire în 
construcţii a acestor materiale. 
Îndrumătorul,  are  un  caracter  general,  utilizarea  în  construcţii  în  funcţie  de  domenii, 
urmând să se facă pe bază de normative, de proiecte, norme tehnice şi instrucţiuni de utilizare, în 
care datele privind caracteristicile, domeniile generale şi condiţiile tehnice ale materialelor se vor 
adopta din prezentul îndrumător. 

2. SORTIMENTE, DEFINIŢII, CARACTERISTICI, DIMENSIUNI DE FABRICAŢIE, 
CONDIŢII TEHNICE PENTRU PLĂCI DIN AŞCHII DE LEMN 
ŞI PLĂCI DIN FIBRE DE LEMN 
2.1. Plăci din aşchii de lemn. 
2.1.1. Sortimentele  de  plăci  din  aşchii  de  lemn  care  se produc industrial sunt cele 
indicate în tabelul 1. 
Nr. 
Crt. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Sortimente 

Plăci de interior presate 
perpendicular pe feţe 
Plăci aglomerate din puzderii 
de cânepă. Plăci de interior 
presate perpendicular pe feţe 
Plăci antiseptizate şi 
ignifugate 
Plăci de exterior presate 
perpendicular pe feţe 
Plăci melaminate din aşchii 
de lemn 
Plăci innobilate prin 
şpacluire, emailare şi 
texturare 

Standarde şi norme în 
vigoare 

PAL 

STAS 6438­83 

PAP­Ct 

STAS 12439­86 

PAL – IFI 

STAS 10164­80 

PAL – L100 

STAS 10371­79 

PAL – M 

STAS 10261­85 

PALS(C)(T) 

STAS 10805­80 

Simbolizare 

2.1.2.  Plăcile  din  aşchii  de  lemn  presate  perpendicular  pe  feţe  sunt  plăci  încleiate  cu 
răşină ureoformaldehidică şi presate perpendicular pe feţe, având densitatea de 550 kg/m 3 , pentru 
plăci  cu  grosimi  cuprinse  între  10  şi  22  mm,  destinate  pentru  utilizări  interioare  în  construcţii 
(simbolizate C,). 
Se produc următoarele tipuri de plăci: 

Elaborat de: 
INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI PROIECTARE PENTRU 
INDUSTRIA LEMNULUI ­ ICPIL 

Aprobat de ICCPDC 
cu decizia nr. 47 
din 10 decembrie 1986

a)    după      structură:      plăci    unistratificate      (nesimbolizate)      şi  plăci  tristratificate, 
simbolizate prin cifra 3. 
b)  după mărimea aşchiilor de feţe,  plăci cu feţe normale (simbolizate N), plăci cu feţe 
fine (simbolizate F). 
Dimensiunile de fabricaţie ale acestor plăci (şlefuite) sunt arătate în tabelul 2. 
Pentru utilizări în construcţii, dimensiunile curente de plăci, ţinând seama de modularea 
panourilor cât şi de domeniile de   utilizare,   sunt: 
­  grosimi: 8; 12; 16; 18; 22 mm 
­  formate: 2500.x 1250 mm şi 2440x 1220 mm 
Tabelul 2 
Grosimea plăcilor şlefuite (mm) 

Formatul 
(lungime x 
lăţime, mm) 

10 

12 

14 

15 

16 

18 

19 

25 

30 

40 

50 

60 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

4100 x 1830 
3660 x 1830 
3600 x 1800 
3220 x 1830 
2750 x 1830 
2600 x 1220 
2500 x 1250 
2440 x 1220 
1830 x 1830 

­ 
­ 
­ 
­ 
­ 
­ 
­ 
­ 
­ 

­ 
­ 
­ 
­ 
­ 
­ 
­ 
­ 
­ 


­ 
­ 


­ 
­ 
­ 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 

­ 
­ 
­ 
­ 
­ 
­ 


­ 
­ 
­ 
­ 
­ 
­ 


­ 

­ 
­ 
­ 
­ 
­ 
­ 


­ 

­ 
­ 
­ 
­ 
­ 
­ 


­ 

Abateri   limită:    la   grosimi  ≤  19    mm = 0,40  mm;   la   grosimi  22   mm = 0,50 mm; la lungime = 5 mm; la lăţime = 3 mm. 

Caracteristicile  fizico­mecanice ale plăcilor din aşchii de lemn presate perpendicular pe 
feţe cu utilizări de interior, şlefuite,  condiţionate conform STAS   1810­76,  sunt următoarele: 
a)  umiditatea de livrare (9±3),%; 
b)  densitatea aparentă 550 kg/m3 (plăci cu grosimi cuprinse între 10 şi 19 mm); 
c)  umflarea maximă în grosime după 2 ore imersie în apă %...10. 
d)  rezistenţa de rupere la  încovoiere statică  (minimum  în daN/cm2). 
­  pentru grosimi până la  12 mm ... 150. 
­  pentru grosimi de la 14 mm până la 19 mm ... 130 
­  pentru grosimi de şi peste 20 mm ... 100 
2.1.3. Plăcile aglomerate din puzderii de cânepă sunt plăci presate perpendicular pe feţe, 
tristratificate, încleiate cu adeziv ureoformaidehidic. 
Pentru construcţii se folosesc placi de clasele B şi C, având simbolul Ct. 
Dimensiunile plăcilor sunt: 
­  format 3660x1830 mm; 
­  grosimi curente:   12;  16;   18 şi 25 mm. 
Abateri limită: la grosimi = 1,5 mm; la lungime = ±5mm;  la lăţime ± 4mm. 
La cererea beneficiarului se pot produce şi plăci cu grosimea de 8 şi 19 mm. 
Caracteristicile plăcilor aglomerate din puzderii de cânepă pentru construcţii se prezintă 
în tabelul 3.

Tabelul 3 
Plăci pentru 
construcţii (Ct) 

Denumirea caracteristicii 

Clasa B 

Observaţii 

Clasa C 

Densitatea aparentă g/dm 3 

300 

400 

Umiditatea la livrare % 
Umflarea în grosime după 2 ore 
imersie în apă, % max. 
Rezistenţa la încovoiere statică 
N/mm 2 , min. 

9±3 

9±3 

Rezistenţa la coeziune internă 
transversală, N/mm 2 , min. 
­ pentru grosimi până la 12mm 
­ pentru grosimi de la 12...19mm 
­ pentru grosimi peste 19mm 

15 

15 

­ 
­ 

15,5 
13,0 

9,0 

9,5 

­ 
­ 
0,20 

0,40 
0,40 
0,30 

(grosimi de 8 şi 12mm) 
(grosimi de 16, 18 şi 19 
mm) 
(grosimi de 25mm) 

2.1.4.   Plăcile  din  aşchii  de  lemn  antiseptizate  şi  ignifugate  cu  utilizări  de  interior  sunt 
plăci din aşchii de lemn încleiate cu   răşină ureoformaldehidică şi presate perpendicular pe feţe, 
având înglobate   (în  cursul  fabricaţiei)   substanţe  de  protecţie  contra ciupercilor, insectelor 
xilofage şi a focului. 
Dimensiunile de fabricaţie ale acestor plăci sunt indicate în  tabelul 4. 
Tabelul 4 
Formatul plăcii 
(mm) 
3660 x 1830 

Grosimea plăcii  în stare şlefuită  (mm) 

10 

.    12 

16 

18 

22 

Abateri  limită:  la  grosimi  ≤ 18  mm = 0,30  mm;   la  grosimea de  22  mm = 0,50  mm;  la  lungime = ± 5  mm;  la lăţime = ± 3  mm. 

Caracteristicile fizico­mecanice pentru plăcile şlefuite sunt indicate în tabelul 5, iar cele 
de protecţie insectofungicidă şi ignifugă în tabelul 6. 
Tabelul  5 
Valori limită 
Caracteristici 

U/M 
Calitatea A 

Calitatea B 

.    0 
Umflarea în grosime după 2 h imersie totală 
în apă, maxim. 


daN/cm 2 

14 

16 

220 

220 

200 

180 

180 

160 

Rezistenţa la încovoiere statică: ­ pentru 
plăci cu grosimea până la 12 mm, minim 
­ pentru plăci cu grosimea de  la 13 la  18 
mm, minim 
­  pentru   plăci   cu   grosimea   de peste 19 
mm minim 
Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe 
feţe: 
­  pentru  plăci   cu  grosimea  până la  12 
mm, minim 
­ pentru plăci cu grosimea de 13 la  18 mm, 
minim 
­ pentru plăci cu grosimea peste 19 mm, 
minim 

daN/cm 2 

3,5 

3,5 

3,0

Tabelul   6 
Valori limită 
Caracteristicile de protecţie insectofungicidă şi  ignifugă 
Calitatea A şi B 
Indicii de rezistenţă micologică,  % 

85 

Rezistenţa la atacul insectelor xilofage prin metoda  ingerării 
forţate 

bună 

Pierderea de masă la încercarea eficacităţii ignifugării  % 

30 

Propagarea flăcării la suprafaţa plăcii, min. 

clasa P.V. 

2.1.5. Plăcile din aşchii de lemn presate perpendicular pe feţe, cu utilizări de exterior în 
construcţii, sunt plăci din aşchii de lemn încleiate cu răşini  fenolice şi presate perpendicular pe 
feţe, destinate pentru utilizări exterioare. Se notează cu simbolul I­100. 
Dimensiunile de fabricaţie ale acestor plăci sunt trecute în tabelul 7. 
Tabelul 7 
Formatul 
(lungime X lăţime) 

Starea 
suprafeţei 

Grosimea nominală (mm) 

şlefuită 

10 

12 

16 

18 

22 

neşlefuită 

9,5 

11,5 

13,5 

17,5 

19,5 

23,5 

2300 x 1250 

Abateri limită:  la   grosime ± 0,4  mm;   la   lungime ± 5  mm;   la   lăţime ± 3 mm. 

Ţinând seama de domeniile de utilizare în construcţii ale acestor plăci, grosimile care se 
recomandă sunt: 12, 16 şi 18 mm. 
Caracteristicile  fizico­mecanice ale plăcilor din aşchii de lemn presate perpendicular pe 
feţe cu utilizări de exterior în construcţii sunt următoarele: 
a)  umiditate la livrare (9 ± 3)%; 
b)  densitatea aparentă: 0,750 g/cm3; 
c)  umflarea maximă în grosime după 24 ore imersie în apă 
la 20°C :  12%; 
d)  rezistenţa la încovoiere statică, în daN/cm2; 
­  pentru plăci cu grosimea până la  12 mm ... 200. 
­  pentru plăci cu grosimea mai mare de   13 mm ... 180. 
e)  umflarea remanentă pentru plăci cu grosime   de 12 mm (%) 
­  după tratament de îmbătrânire V.313 (fără canturi protejate)                                        18 
­  după tratament de îmbătrânire V.313 (cu canturi protejate)                                            0 
Notă:   tratamentul  V.313   executat   conform  STAS   10165­75; 
­  imersie    în apă la 20°C                                        72 ore 
­  îngheţ în aer la ­25°C                                            24 ore 
­  expunere în aer la 70°C 
72 ore 
f)    variaţiile  dimensionale în  lungime  şi  lăţime,  pentru plăci  cu  grosimea  de 12  mm,  în 
medii cu t = 20°C şi umiditatea relativă a aerului de 33­95% = 0,28%. 
g)  rezistenţa  la  atacul  rozătoarelor: , 
­  atacul cu 75% mai redus faţă de speciile lemnoase brad şi fag; 
h) rezistenţa la atacul insectelor xilofage 
­  faţă de atacul larvelor de Anobium sp. (ordinul Coleoptera) = moderată; 
­  faţă  de  atacul  termitelor   (ordinul  Isoptera)  moderată.

2.1.6. Plăcile din aşchii de lemn melaminate PAL­M se obţin din plăci de lemn acoperite 
pe  ambele  feţe,  prin presare  la cald,  cu unul  sau  mai  multe  filme  de  răşini  sintetice,  filmul  de 
suprafaţă fiind în toate cazurile din răşină melaminică.     , 
În funcţie de structura filmelor de acoperire, se deosebesc trei tipuri de plăci melaminate: 
PAL­M plăci melaminate simplu (FD + PAL + FD); PAL­MB plăci melaminate cu film bariera 
(FD + (FB + PAL + FB + FD); PAL­MS plăci melaminate speciale FD + FB + FF + PAL + FB + 
FF + FB + FD). Notaţii: FD ­ film decor; FB ­ film barieră; FF ­ film fenolic. 
Dimensiunile  de  fabricaţie  ale  plăcilor  melaminate  sunt  trecute  în  tabelul  8,  iar 
caracteristicile fizico­mecanice în tabelul 9. 
Tabelul 8 
Formatul 
mm 
2440 x 1220 
2460 x 1720 
2750 x 1830 
3660 x 1830 

Grosime, mm 

4,0  6,0 

8,0 

10,0  12,0  14,0  16,0  18,0  19,0  22,0  25,0 

Abateri limită: la grosime = 0,2 mm,   pentru PAL­M şi 0,5 mm pentru PAL­MB şi PAL­MP; 
la lăţime =  ± 3 mm; la lungime =  ± 5 mm. 

Tabelul 9 
Caracteristici 

Densitatea aparentă, min. 
Rezistenţa la încovoiere statică 

U/M 

Valoarea 


g/cm 3 
daN/cm 2 


0,700 

­ pentru grosimi până 12 mm 
inclusiv 
­ pentru plăci cu grosimea de 
14, 16 şi 18 mm 
­ pentru grosimi mai mari de 19 
mm, inclusiv 
Stabilitatea dimensională şi a 
masei în funcţie de umiditatea 
relativă   a aerului, max. 

250 
200 


STAS 2160­69 

­ 
STAS 5855­69 

180 

Rezistenţa la: 
­ vase fierbinţi 
­ ţigară aprinsă 
­ vapori de apă (abur) 

­ 

Rezistenţa stratului decorativ la 
pătare 

­ 

Rezistenţa la fisurare 

Verificarea se 
efectuează conform: 

treapta de 
finisare 

Rezistenţa la lumină 

­ 

Inflamabilitate 

­ 

Clasa de combustibilitate 

­ 


STAS 7854­67 
În afară de o uşoară 
diminuare a luciului nu  STAS 7808­73 
se admite apariţia altor 
defecte persistente ale 
peliculei 
nu se admit modificări 
STAS 7809­73 
ale peliculei după 
contactul cu agenţii de 
pătare 

STAS  10299­75 
nu se admit de­colorări 
sau modificări de 
STAS  10299­75 
nuanţă ale peliculei 
nu se admit schimbări 
ale suprafeţei, fisuri 
STAS  10299­83 
sau alte modificări 
C3 – C4 

STAS  11357­79

Tabelul  10 
Formatul 
(lungime x lăţime) 
mm 

Grosimea mm 

10 

12 

16 

18 

19 

2500 x 1250 
2440 x 1200 

­ 


Abateri limită: la grosime = 0,40 mm; la lungime = 5 mm; la lăţime = 3 mm. 

2.1.7. Plăcile din aşchii de lemn înnobilate prin şpacluire, emailare şi texturate, denumite 
şi  plăci  înnobilate  sunt  plăci  finisate  pe  ambele  feţe  cu:  masă  de  şpaclu;  grund  de  texturare; 
cerneluri  de  imprimare  şi  lacuri  sau  combinaţii  ale  acestora. 
Dimensiunile de fabricaţie ale acestor plăci sunt trecute în tabelul  10,  iar caracteristicile 
fizico­mecanice,  în tabelul  11. 
Tabelul  11 
CARACTERISTICILE  FIZICE,   MECANICE   ŞI CHIMICE  ALE     PELICULEI DE 
ÎNNOBILARE 

Caracteristica 

Pal şpacluit 

Aspect: 
Abateri  limită  la gradul de luciu,  grade 
Aderenţa peliculei,  grilă 
Grosimea peliculei,   micrometri, min. 
Rezistenţa la     zgâriere  a  peliculei, 
masă/duritatea minei 
Rezistenţa    peliculei    la   imprimare 
Rezistenţa la impact, cm, min. 
Rezistenţa  la variaţia  de  temperatură 
(şoc  termic)   cicluri, min. 

PAL emailat şi  texturat 
faţa plăcii 
dosul plăcii 

Condiţii de admisibilitate 
pelicula trebuie sa fie neteda, cu acelaşi grad de luciu pe 
întreaga sa suprafaţă 
± 2 fata de gradul de luciu stabilit de prototip sau mostra 
etalon 
G2 
G3 
G3 
25 
300/3H 
125 

300/3H 
nici un marcaj vizibil 
100 

200/3H 
175 

12 
Rezistenţa la lumină, h, min. 
Rezistenţa la pătare cu : 
­  apă 
­  alcool, 50% 
­  amoniac,  10%, h,  min. 
­  cafea;  h,  min. 
­  acid acetic 10%, h, min. 


nici o modificare 
nici o modificare 


2.1.8.      Rezistenţele    admisibile,    modulele    de    elasticitate  de  calcul,  conductivitatea 
termică  de  calcul, coeficientul  de  permeabilitate  la  vapori de  calcul  şi  capacitatea  de    atenuare 
sonoră pentru sortimentele de plăci din aşchii de lemn din tabelul  1 sunt următoarele: 
a)  rezistenţele admisibile (daN/cm2) 
a 1.1.) plăci încleiate cu adezivi ureoformaldehidici de tipurile: PAL, PAP­Ct, PAL­IFI 
(notaţii conform tabelului 1)   .......................................................................................................30 
a 1.2.) plăci     încleiate     cu   adezivi     fenolici PAL­I100)...........................................35 
a 2) întindere paralelă    cu    feţele: 
a 2.1) PAL, PAP Ct,  PAL­IFI...........................................................................................20 
a 2.2.) PAL­I100................................................................................................................25

a 3) Compresiune paralelă cu fibrele: 
a 3.1) PAL, PAP Ct, PAL­IFI............................................................................................20 
a 3.2) PAL­I100.................................................................................................................25 
a 4) Forfecare  în planul plăcii (pentru toate sortimentele).................................................5 
b)  modulul  de  elasticitate   (daN/cm2): 
bl) PAL, PAP Ct, PAL­IFI.................................................................................. ........20000 
bl) PAL­I100................................................................................................................28000 
c)  conductivitatea termică (W/mk): (pentru toate sortimentele)....................................0,13 
d)  coeficientul de permeabilitate, la vapori: 
d1) PAL, PAP­Ct, PAL­IFI...............................................................................................50 
d2) PAL­I100...................................................................................................................100 
e)  capacitatea de atenuare sonoră (dB) pentru toate tipurile de plăci la frecvenţa de: 
150 ­ 550 Hz......................................................................................................................26 
550 ­ 3200 Hz....................................................................................................................43 
Valoare medie ...................................................................................................................35 
2.1.9.   Condiţiile tehnice, transportul şi depozitarea plăcilor din aşchii de lemn sunt  în 
conformitate cu standardele şi normele menţionate în tabelul 1. 
2.2. Sortimentele din plăci din fibre de lemn care se produc pe cale industrială sunt cele 
indicate în tabelul 12. 
Tabelul  12 
Nr. 
crt.

Sortimente 

Codificare 

Standarde   şi 
norme în vigoare 

Plăci noi: 
­ plăci standard 

­ plăci bitumate 
­ plăci bitumate şi antiseptizate 

PFL­m­S 
PFL­m­B 
PFL­m­BA 

Plăci aglomerate din fibre de lemn pentru 
2  utilizări interioare 

PAF 

Plăci   aglomerate   din   fibre   de   lemn 
3  protejate cu răşină fenolică 

PAF­RF 

Plăci dure: 
­ plăci standard 

­ plăci pentru înnobilare 
­ plăci impregnate 

PFL­d­S 
PFL­d­I 
PFL­Imp. 

STAS 6986­80 

Plăci emailate: 
­ plăci netede monocrome 
­ plăci netede imprimate cu desene 

­ plăci cu prelucrări speciale;   perforate 

PFL­M 
PFL­NI 
PFL­S 

STAS 7577­80 

Plăci melaminate 

PFL­M 

7  Plăci fonoabsorbante 
8  Panouri   stratificate din plăci din  fibre • de 
lemn 

STAS  7848­78 

NTR 9754­80 

NTR 9755­80 

STAS 7578­80 
STAS 8616­80 

PFL­ds 

STAS 8561­80 

2.2.1. Plăcile moi se obţin prin împâslirea fibrelor de lemn cu sau fără adăugare de lianţi, 
având  densitatea  cuprinsă  între  220  şi  350  kg/m3  şi  sunt  utilizate  ca  material  termic  şi 
fenoizolator. 
Plăcile moi se produc în următoarele tipuri: plăci standard (netratate),  plăci bituminate, 
plăci bitumate şi  antiseptizate. 
Dimensiunile de fabricaţie ale acestor plăci sunt trecute în tabelul  13.

Tabelul  13 

Format (mm) 
Tip 

lungime 

Plăci standard 

2750 

Plăci bitumate 

2750 

Plăci bitumate şi 
antiseptizate 

2440 

Grosime (m) 

lăţime 

1220 

12,0 

16,0 

20,0 

Abateri limită: la  grosime = ± 0,6;   ±0,8;  1 mm;   la   lungime = ± 5 mm; la lăţime = ± 3 mm. 

Caracteristicile fizico­mecanice ale plăcilor moi din fibre de lemn sunt trecute în tabelul 
14 pentru plăcile standard şi în tabelul 15 pentru plăcile bitumate şi antiseptizate. 
Tabelul  14 

Caracteristici 

Valori admise 

Metoda de 
determinare conform 

Densitatea aparentă, kg/m 
Umiditatea,  % 

Variaţiile dimensionale  în funcţie de 
umiditatea relativă  a aerului (30 ­ 90% la 
20°C); 
­  pentru lungime şi lăţime,  % 
­  pentru grosime,  % 

220­350 

STAS 2160­69 

8±2 

STAS 9492­73 

STAS 7854­75 
max. 0,4 
max. 7 

Rezistenţa de rupere la încovoiere statică 
(da.N/cm 2 , min.): 
­  pentru plăcile cu grosimi de la  10 mm până 
la  13 mm 

18 

­  pentru   plăcile     cu   grosimi   de   la 13,1 
mm până la  16 mm 

17 

­  pentru   plăcile   cu    grosimi   peste 16,1 
mm 

15 

Coeficientul de conductivitate termică W/mK 

0.058 

Coeficientul de    permeabilitate la vapori 

Compresibilitatea     pentru     sarcina 0,4 
N/mm 2 ,  %  maxim 

1,00

STAS 8762­70 

STAS 5912­71 

­ 

Tabelul   15 

Caracteristici 

Plăci 
bitumate 

Conţinut de antiseptic,   % 

­ 

Conţinutul de bitum, % maxim 
Densitatea aparentă, g/cm 3 
Umiditatea,  % 
Absorbţia de apă după  2      ore imersie 
în apă, % maxim 
Umflarea în grosime după 2   ore imersie 
în apă, % maxim 
Rezistenţa   la      încovoiere    statică, 
daN/cm 2 , minim: 

­ pentru plăci cu grosimi   până la 
10 mm 
­  pentru plăci cu grosimea   de la 
10,1 mm până la 13 mm 
­  pentru plăci cu grosimi de  la 13,1 
mm până la 16 mm 
­  pentru plăci cu grosimi   peste 
16,1 mm 
Coeficientul de conductivitate 
termică (W/mk), maximum 
Rezistenţa     la  atacul  ciupercii 
xilofage Merulius Lacrymanis % 
maxim 

Plăci 
Metoda  de determinare 
bituminate şi 
conform: 
antiseptizate 

1 raportat la 
masa de fibră  STAS 8023­77 
absolut uscată 

0,23...0,40  STAS 2160­69 
8±2 
STAS 9492­73 

30 

STAS 7156/2­71 

STAS 7156/2­71 

20 
18 
17 
15 

0,065 

STAS 5912­80 

Calitatea 
I;   10 
Calitatea 
II : 15 

STAS 9391­73 

2.2 2. Plăcile aglomerate din fibre de lemn pentru utilizări interioare (PAF) sunt plăci din 
fibre  de  lemn  cu  densitatea  cuprinsă  între  600  şi  850  kg/m3  fabricate  prin  procedeul  uscat. 
Plăcile prezintă o structură tristratificată. 
Plăcile se produc în dimensiunile arătate în tabelul 16. 
Tabelul   16 
Formatul 

Grosimi nominale, în mm: 

(lungimea x lăţimea) 
mm 

10 

12 

16 

18 

1500 x 1220 

­ 

­ 

­ 

­ 

1830 x 1220 

2000 x 1220 

­ 

­ 

­ 

­ 

2440 x 1220 

2750 x 1220 

3660 x 1220 

Observaţii: 
­  grosimile la plăcile de  4 la 8 mm se referă  la plăci neşlefuite, iar  plăcile de  10,   12,   16 şi  18 mm ­ la plăci 
şlefuite; 
­  plăcile cu grosimi peste  10 mm, livrate în stare neşlefuită, vor avea o supramăsură de 1,5 ­ 2,5 mm, în funcţie de 
grosimile nominale indicate în tabelul de mai sus.

Pentru utilizări în construcţii se recomandă formatul 2440 x 1220 mm şi grosimi de 12, 
16 şi 18 mm. 
Abateri limită: la grosimea de 4 mm = ±0,3 mm, la grosimi de 5...8 mm = ±0,4 mm; la 
grosimi de 10...18 mm = 0,60 mm; la lungime = ±5 mm; la lăţime = ±3 mm. 
Caracteristicile fizico­mecanice ale plăcilor aglomerate din fibre de lemn sunt trecute în 
tabelul 17. 
Tabelul  17 
Caracteristici 

U/M 

Plăci pentru construcţii 

Densitatea plăcilor de grosimi 
≤8 mm 
kg/m 3 
≥10 mm 
kg/m 3 
Abateri faţă de densitatea medie în cadrul plăcii 

Umiditatea de livrare 

Umflarea  în grosime: 
­ la plăci cu grosimi ≤8 mm după 24 ore,  imersie 

­ la plăci cu grosimi > 10 mm după două ore 

imersie 
Rezistenţa la încovoiere statică a plăcilor cu 
grosimi: 
≤ 8 mm 
N/mm 2 
10 ­ 12 mm 
N/mm 2 
16 ­18 mm 
N/mm 2 
Coeziunea internă  transversală la plăci cu 
grosimi ≥10 mm 

N/mm 2 

min. 850 
min. 800 
±15 
6±3 
max. 25 
max 10 

min. 30 
min 15 
min 13 
min. 0,15 

2.2.3. Plăcile aglomerate din fibre de lemn protejate cu răşină fenolică 
Aceste plăci se realizează din plăci aglomerate din fibre de lemn şlefuite, protejate pe feţe 
cu  răşină  fenolică,  cu  canturile  neprotejate  sau  protejate  cu  substanţe  hidrofuge,  destinate  lu­ 
crărilor de construcţii. 
Se produc în aceleaşi dimensiuni ca şi plăcile aglomerate din fibre, de lemn. 
Caracteristicile fizico­mecanice pentru plăcile aglomerate din fibre de lemn protejate cu 
răşină fenolică trebuie să corespundă condiţiilor din tabelul 18. 
Tabelul  18 
Calitatea: 
Caracteristici 

U/M 

kg/m 3 

800 
7±2 

800 
7±2 

­ 

12 

12 

Densitatea minimă 
Umiditatea la livrare 
Umflarea   în   grosime   după   24 ore 
imersie în apă 

Rezistenţa la încovoiere statică: 
­ până la  12 mm inclusiv 
­ peste  12 mm 

N/mm 2 

25
22 

20
18 

Coeziune internă transversală: 
­ până la 12 mm inclusiv 
­ peste  12 mm 

N/mm 2 

0,40 
0,35 

0,35 
0,30 

2.2.4. Plăcile din fibre de lemn dure se obţin prin împâslirea şi presarea fibrelor de lemn, 
cu sau fără adăugarea de lianţi, având densitatea mai mare de 850 kg/m3. Plăcile dure se produc 
cu o  faţă  netedă  (1  FN), prin  procedeul umed  şi  cu  ambele  feţe  netede  (2  FN), prin  procedeul 
uscat,  în  următoarele  tipuri:  plăci  standard  (PFL­dS),  plăci  pentru  înnobilare  (PFL­dI)  şi  plăci 
uleiate (PFL­dU).

Dimensiunile  nominale  de  fabricaţie  ale  plăcilor  din  fibre  de  lemn  dure  sunt  trecute  în 
tabelul 19. 

Tabelul   19 
Tip 

Lungimi, în mm 

Plăci 

1830; 2140; 
2440; 2750; 
3050;  3550; 
3660 
2140; 2440; 
2750; 3050; 
3350 

1FN 

2FN 
Abateri limită 

±5,0 

Lăţimi 
în mm 

Grosimi,  în mm 

1700 

2,5 

3,2 

4,0 

5,0 

6,0 

1220 

­ 

­ 

4,0 

5,0 

6,0 

±3,0 

±0,3 

±0,4 

Caracteristicile fizico­mecanice ale plăcilor din fibre de lemn dure sunt trecute în 
tabelul 20. 
Tabelul 20 
Plăci standard (S) 
Denumirea caracteristicii 
Densitatea aparentă,  g/cm 3 , min. 
Abateri la densitatea aparentă, % 

1 FN calitatea: 


+ 10 
­5 

Umiditatea la livrare,   % 
Absorbţia de apă după 24 ore imersie 
Umflarea   în   grosime   după   24   h 
imersie în apă  %  max. 
Rezistenţa    la     încovoiere    statică 
N/mm 2 ,  min. 
Modulul  de elasticitate la   încovoiere 
statică N/mm 2 ,  min. 

2 FN Calitatea 

II 
1,0 
+ 10 
­15 

II 

6 ± 2 
30 

40 

30 

40 

18 

25 

20 

25 

40 

30 

40 

30 

3000 

3000 

2500 

În calcule, pentru plăcile din fibre de lemn dure, se vor considera rezistenţele admisibile 
din tabelul 21. 
Tabelul 21 
Felul solicitării 
Încovoiere statică 
Întindere paralelă cu fibrele 
Compresiune paralelă cu suprafaţa plăcii 
Compresiune perpendiculară pe feţe 
Forfecare în planul plăcii 
Forfecare perpendiculară pe planul plăcii 
Modulul de elasticitate 
Conductivitatea termică 
Coeficientul de permeabilitate la vapori 

U/M 
daN/cm 2 
daN/cm 2 
daN/cm 2 
daN/cm 2 
daN/cm 2 
daN/cm 2 
daN/cm 2 
W/mk 

Valori 

80 
90 
40 
30 

15 
20000 
0.17 
70 

2.2.5. Plăcile  emailate  se  fabrică  din  plăci  dure pentru  înnobilare  (PFL­dI)  finisate  prin 
acoperirea feţei cu o peliculă de email sau lac pe bază de răşini  sintetice, cu uscare la cald. 
Plăcile emailate se produc în următoarele tipuri: plăci netede monocrome — notate cu M, 
plăci  netede  imprimate  cu  desene  ­  notate  cu  NI  şi  plăci  cu  prelucrări  speciale  (perforate  — 
canelate  etc.)  notate  cu  5".  Pelicula  de  email  trebuie  să  fie  aderentă  la  suport  şi  să  reziste  la 
îmbătrânire,  temperatură  (150°C),  abur,  variaţii  de  temperatură  (şoc  termic),  lovire  (impact), 
lumină (radiaţii ultraviolete), la zgâriere, pătare cu diferite substanţe, uzură.

Dimensiunile nominale ale plăcilor emailate şi abaterile limită admise la lungime, lăţime 
şi grosime sunt trecute în tabelul 22. 
Tabelul 22 
Lungime, mm 

Lăţime,  mm 

2750 ± 5 

1700±3 

Grosime, mm 
3,2 ± 0,3 

4,0 ± 3,5; 

Abaterile limită: 
­  de la unghiul drept (rectangularitate) ... 2 mm/m; 
­  rectilinitatea marginilor: 
± 3 mm la laturile longitudinale; 
±  5  mm  la    laturile  transversale,    cu  condiţia  ca  placa  emailată      să      nu     aibă 
abateri  negative   la   lungimea   şi lăţimea nominală. 
Caracteristicile  fizice,  mecanice  şi  chimice  ale  stratului de  acoperire  a plăcilor  emailate 
trebuie să îndeplinească condiţiile din tabelul 23. 
Tabelul 23 
Condiţii de admisibilitate pentru plăcile acoperite cu: 
Caracteristici 


Umiditatea la livrare a plăcii 
emailate % 
Rezistenţă la îmbătrânire 

Rezistenţa la temperatură 
ridicată 

Rezistenţa la abur 

Rezistenţă la variaţii de 
temperatură (şoc termic) 
Rezistenţa la lovire cu bila 
(impact) 
Aderenţa peliculei la suport 

2 straturi 

3 straturi 


6±2 

nu se admit fisuri sau băşici;  se admite numai o uşoară 
îngălbenire 
nu se admit schimbări de 
se admite o uşoară îngălbenire  intensităţi şi nuanţei culorii, 
crăpături sau desprinderi de 
peliculă, 
nu se admit fisuri, sau 
se admite o uşoară decolorare  decolorarea suprafeţei; se 
şi băşici 
admite o uşoară mătuire sau 
accentuare a gradului de mat. 
până la  15 cicluri nu se admit fisuri 
nu se admit fisuri sau exfolieri perceptibile cu ochiul liber de la 
o distanţă de 25 cm.  Urma bilei nu trebuie să fie mai mare de 8 
mm. 
nu   se    efectuează   încer­ 
după efectuarea    încercării cu 
carea 
grila de  1 mm se admite    o 
suprafaţă exfoliată de max. 5%. 

Rezistenţa la lumină (radiaţii  nu se admite schimbarea intensităţii şi nuanţei culorii. 
UV) 
Rezistenţa la zgâriere 
nu se admite urme pe suprafaţă 
Rezistenţa la pătare 

se admite o uşoară pătare la 
suprafaţa emailată nu trebuie să 
produsele: — acetonă, benzină,  se păteze 
acid clorhidric; pentru   restul 
produselor  nu  se admite păta­ 
rea suprafeţei; —  pentru 
plăcile mate se admite pătarea 

Observaţie: Determinarea la îmbătrânire, la variaţii de temperatură (şoc termic) şi la lumină (radiaţii UV), se face la 
cererea beneficiarului. 

2.2.6.  Plăcile  melaminate  se  fabrică  din  plăci  dure  pentru  înnobilare  (PFL­dl),  finisate 
prin presare la cald cu filme din hârtie impregnată cu răşină melaminică, aplicată pe una sau pe 
ambele feţe ale plăcii­suport. Filmele decorative din hârtie melaminată pot avea diferite desene, 
culori şi grad de luciu (mătăsos sau oglindă). 
Se produc următoarele tipuri de plăci melaminate, în funcţie de structura de acoperire: cu 
film decorativ (FD) şi cu film decor şi film barieră (FD + FB). 
Dimensiunile nominale ale plăcilor melaminate sunt trecute 
în tabelul 24.

Tabelul 24 
Lungime, mm 

Lăţime,  mm 

Grosime, mm 

3,2 
4,0 
8,0 
12,0 
Abateri limită: la grosimi de 3,2 şi 4 mm =0,3 mm; la grosimea de 8 mm = = ±0,6 mm; la grosimea de 12 mm = ±0,8 mm; 
la lungime = ±35 mm; la lăţime = ±3 mm. 
2700 

1700 

Caracteristicile fizico­mecanice şi chimice ale plăcilor melaminate din fibre de lemn sunt 
trecute în tabelul 25. 
Tabelul 25 

Caracteristici 

Condiţii de admisibilitate a)   La placa, melaminată Umiditate 
6 ± 2 
la livrare  % 
Raza   minimă  de   curbare   a 
plăcilor    melaminate    pe    o 
singură    faţă,    cu    grosimea max. 
de  4  mm,   transversal şi 
longitudinal; 
­ faţa plăcii, mm 
350 
­ dosul plăcii,  mm 
200 
Variaţia dimensională  % maximă: 
­  longitudinal 
0,25 
­  transversal 
0,28 
Rezistenţa la încovoiere statică 
500 
daN/cm 2 , minimă 
b)  La stratul decorativ rezistenţa  la  Nu se admit fisuri sau exfolieri perceptibile cu 
lovire cu  bila  (impact) 
ochiul liber de la distanţa de 25 cm, iar urma 
bilei nu trebuie să fie mai mare de 8  mm 
Rezistenţa  la  lumină  solară (radiaţii  Nu se admite schimbarea intensităţii şi a 
ultraviolete) 
nuanţei culorii 
Rezistenţa la abur 
Se admite o uşoară mătuire sau o uşoară 
accentuare a gradului de mat fără discolorarea 
sau fisurarea suprafeţei 
Rezistenţa la variaţii de temperatură  După 6 cicluri nu se admit umflături, 
(şoc termic) 
crăpături, decolorări, desprinderi ale peliculei 
Rezistenţa   la   căldură   prelungită 
Rezistenţa   la   vase   fierbinţi 
Rezistenţa la ţigară aprinsă 
Rezistenţa la pătări 
Rezistenţa la inflamabilitate 

Nu se admit fisuri perceptibile cu ochiul liber 
de la distanţa de 25 cm 
Nu se admit modificări remanente, se admite 
numai o uşoară mătuire 
Se admite o decolorare uşoară şi suprafaţa 
mată,  însă nu se admit alte defecte 
Faţa melaminată a plăcii nu trebuie să se 
păteze 
După 24 ore de la efectuarea încercării, nu 
trebuie să apară nici un fel de modificări ale 
stratului decorativ 

2.2.7. Plăcile  fonoabsorbante  se  obţin  prin  prelucrarea  suprafeţei  plăcilor moi  (poroase) 
din fibre de lemn ­ calitatea I­a prin perforaţii şi înţepături, în vederea folosirii lor pentru finisări 
interioare şi tratamente fonoabsorbante. 
Ele se livrează în culoarea naturală a lemnului sau cu pastă mecanică. 
Canturile plăcilor pot avea muchiile drepte sau teşite la 45°, cu sau fără uluc de îmbinare.

Plăcile fonoabsorbante se produc în formă pătrată, având latura de 500 mm şi în grosimi 
de 12 sau 16 mm. 
Abateri  limită:  la  grosimea  de  12  mm  0,6  mm,  la  grosimea  de  16  mm  ±  1,0  mm;  la 
lungime şi lăţime ±2 mm. 
Caracteristicile  fizice  ale  plăcilor  fonoabsorbante  din  fibră  de  lemn  sunt    trecute    în 
tabelul 26. 
Tabelul 26 
grosimi,  mm 
Caracteristici fizico­chimice 
Masa, g/m 3 
Umiditatea,  %  max. 
Rezistenţa la încovoiere statică,  N/mm , 
min 
Coeficientul de absorbţie la 
500 
frecventa sunetului de                        1000 
(Hz)                                                    2000 
5000 

12 
16 
ignifugate  netratate  ignifugate 
Condiţii de admisibilitate: 
3 ± 0,25 
4 ± 0,25 


0,75 
0,6 
0,45 

netratate 

0,18 
0,41 
0,86 
0,70 

0,17 
0,44 
0,90 
0,70 

0,23 
0,35 
0,91 
0,70 

0,20 
0,60 
0,88 
0,65 

2.2.8. Panourile stratificate din plăci din fibre de lemn se execută din două sau mai multe 
foi de plăci din fibre de lemn dure, încleiate cu adezivi sintetici. 
Panourile  stratificate  se  produc  într­o  singură  clasă  de  calitate,    iar  în  funcţie  de 
destinaţie, se   deosebesc două categorii: 
­ categoria I, pentru utilizări interioare; 
­ categoria E, pentru utilizări exterioare. 

Dimensiunile nominale ale panourilor stratificate sunt indicate în tabelul 27. 
Tabelul 27 
Specificaţii 

Dimensiuni nominale, în mm 

Grosime 
12;   17 
Lungime 
2350;  3000;  4000;  2750;  4500 
Lăţime 
500              700 
Abateri limită: la grosime = ±0,5 mm; 
la lungime = ±5 mm; la lăţime = ±3 mm 

Caracteristicile fizico­mecanice ale plăcilor stratificate sunt indicate în tabelul 28: 
Caracteristici 

Densitatea aparentă, g/cm 3 
Umiditatea la livrare,   % 
Absorbţia de apă după 24 h imersie, % maxim 
Umflarea în grosime după 24 h imersie în apă,  % 
Rezistenţa la încovoiere, N/mm 2 , minim 
Rezistenţa încleierii la forfecare, N/mm 2 , minim: 
­  în stare uscată 
­  în stare umedă 

Tabelul 28 
Condiţii de admisibilitate 
Categoria I 
Categoria E 


±0 , 100 

1 ± 0,050 

1 - 0 , 050 

5 ± 2 
30 
18 
35 

5  ± 2 
20 
12 
40 

1,0 
0,5 

1,2 
0,7 

2.2.9.  Condiţiile  tehnice,  transportul  şi  depozitarea  plăcilor  din  fibre  de  lemn  sunt  în 
conformitate cu standardele şi normele menţionate în tabelul 12.

3. DOMENIILE DE FOLOSIRE IN CONSTRUCŢII 
A PLĂCILOR DIN AŞCHII DE LEMN ŞI A   PLĂCILOR 
DIN FIBRE DE LEMN 

3.1. Plăcile din aşchii de lemn şi plăcile din fibre de lemn pot fi folosite în construcţii la 
lucrările menţionate în tabelele 29 şi 30. 
Tabelul 29 
Nr. 
crt. 


Sortimentul 

Elemente şi categorii de construcţii 

Plăci de interior presate perpendicular  Clădiri de locuit, social­culturale şi industriale ­ 
pe fete (PAL),  STAS 6438­83 
în încăperi cu umiditatea până la 65% ;  pereţi 
uşori despărţitori, foi de uşi, căptuşeli de uşi, 
placaje interioare,  măşti pentru radiatoare, 
parapete la scări, elemente pentru mobilă 
înzidită. 
Plăci aglomerate din puzderii de 
Clădiri   de   locuit   şi   social­culturale, 
cânepă  (PAP­Ct),  STAS 12439­86 
baracamente,  în încăperi cu umiditatea relativă a 
aerului până la 65%, ca izolări termice şi fonice 
la pereţii interiori şi exteriori de tip chesonat. 
Plăci de interior presate şi ignifugate.  Elemente  pentru   case  prefabricate  şi 
Plăci antiseptizate şi ignifugate 
baracamente din materiale lemnoase, în   încăperi 
(PAL ­ IFI), STAS  10164­80 
cu   umiditate   până   la 65% :  pereţi interiori şi 
faţa interioară  a   pereţilor   exteriori,   tavane, 
foi de uşi. 
Plăci de exterior presate perpendicular  Clădiri   de   locuit   şi   social   culturale, 
pe  fete  (PAL­I.100), 
astereală,    suport   pentru   pardoseli (duşumele 
STAS  10371­79 
oarbe), elemente de rezistenţă, pereţi interiori cu 
umiditatea relativă a aerului mai mare de 60%. 
Elemente  pentru  case  prefabricate  şi 
baracamente din materiale lemnoase : pereţi 
interiori în încăperi cu umiditatea relativă a 
aerului mai mare de 65%, pereţi exteriori (faţă 
exterioară),   astereală,   elemente  de rezistentă. 
Panouri sandviş pentru închideri perimetrale la 
clădiri industriale (cu excepţia mediilor puternic 
agresive) în încăperi cu umiditatea relativă a 
aerului de maxim 65%. 
Plăci melaminate din aşchii de lemn 
­ lambriuri decorative 
(PAL­M), STAS  10261­85 
­ măşti pentru radiatoare 
Plăci  înnobilate prin şpacluire, 
idem
emailare   si   texturare, 
STAS   10805­80 

Tabelul 30 
Nr. 
Sortimentul 
Elemente şi categorii de construcţii 
crt. 1  Plăci moi standard, (PFL­m­S), STAS  Clădiri   de   locuit   şi   social   culturale, 
7848­78 
baracamente,   în încăperi cu umiditatea relativă a 
aerului până la 65%, ca izolări termice si fonice 
la pereţii interiori şi exteriori de tip chesonat. 
2  Plăci moi bitumate (PFL­m­B), 
Case  prefabricate  şi  baracamente,   ca izolări 
STAS 7848­78 
termice  şi  fonice  la panouri de pereţi,  tavan şi 
acoperiş şi strat suport  la  pardoseli,   în  încăperi 
cu umiditatea   relativă  a   aerului  până la 65%. 
3  Plăci moi bitumate şi antiseptizate 
Clădiri de locuit şi social­culturale, ca izolări 
(PFL­m­BA),    STAS 7848­78 
fonice  la pereţi despărţitori, strat suport şi 
fonoizolator la pardoseli, în încăperi cu 
umiditatea relativă a aerului până la 65%. 
Construcţii agrozootehnice : izolări termice la 
pereţi, tavan şi acoperiş, în încăperi   cu 
umiditatea   relativă   a aerului până la 65%. 
4  Plăci dure standard  (PFL­d­S) STAS  Construcţii sezoniere, lucrări de organizarea 
6986­80 
şantierelor, baracamente, închideri provizorii, 
magazii, şoproane, construcţii agricole, cu umidi­ 
tatea relativă a aerului până la 65% : pereţi, 
tavane cu sau fără izolări termice, astereală sub 
învelitori de ţiglă şi azbociment (la clădiri cu 
poduri aerate). 
Clădiri de locuit (în interiorul apartamentelor), 
clădiri social­culturale, clădiri industriale cu 
umiditatea relativă a aerului până la 65%, case 
prefabricate din materiale lemnoase, construcţii 
sezoniere, baracamente, încăperi cu umiditatea 
relativă a aerului până la 65% : pereţi despărţitori 
şi placarea foilor de uşi. 
Clădiri de locuit, clădiri social­culturale, în 
încăperi cu umiditatea relativă a aerului până la 
65% : lambriuri. 
Panouri sandviş pentru închideri perimetrale la 
clădiri industriale în încăperi cu umiditatea 
relativă a aerului până la 65%. 
5  Plăci  dure  impregnate  (PFL­Imp.),  Clădiri de locuit, social­culturale, case 
STAS 6986­80 
prefabricate şi baracamente: strat de uzură la 
pardoseli, în încăperi cu umiditatea relativă a 
aerului până la 65%. 
6  Plăci aglomerate din fibre de lemn 
Clădiri de locuit şi social­culturale, construcţii 
pentru utilizări interi oare   (PAF), 
sezoniere, lucrări de organizarea şantierelor, 
NTR   9754­80 
baracamente, case din materiale lemnoase, maga­ 
zii, şoproane, construcţii agricole cu umiditatea 
relativă a aerului până la 65% : pereţi 
despărţitori, placări interioare la pereţi exteriori, 
tavane cu sau fără izolări termice (case pre­ 
fabricate, baracamente şi clădiri rurale). 
7  Plăci  aglomerate   din   fibre   de 
Construcţii sezoniere,  lucrări de organizarea 
lemn  protejate   cu   răşină fenolică 
şantierelor, baracamente, închideri    provizorii, 
(PAF­RF), NTR 9755­80 
şoproane,    construcţii agricole: pereţi 
despărţitori, placări interioare la pereţi exteriori, 
tavane  cu  sau  fără  izolări  termice (case 
prefabricate   şi  baracamente, clădiri rurale); — 
Panouri sandviş pentru acoperişuri la clădiri 
industriale. 
8  Plăci emailate din fibre de lemn, STAS  Clădiri de locuit,  clădiri social­culturale, în 
7577­80 
încăperi cu umiditatea relativă a aerului până la 
65%. Plăcile melaminate se pot folosi şi la băi şi 
bucătării 
9  Plăci melaminate, STAS 7578­80 
Placări interioare 
10  Panouri stratificate din plăci din fibre 
de   lemn   (PFL­ds), STAS 8561­80: 
­ categoria I (pentru   utilizări 
Panouri despărţitoare pentru case prefabricate 
interioare) 
din   materiale    lemnoase, baracamente. 
­  categoria E (pentru utilizări 
Panouri exterioare pentru case prefabricate din 
exterioare) 
materiale lemnoase, baracamente

4. CONDIŢIILE DE FOLOSIRE ÎN CONSTRUCŢII A PLĂCILOR DIN 
AŞCHII DE LEMN ŞI A  PLĂCILOR  DIN FIBRE  DE  LEMN 

Condiţii generale 
4.1. Pentru utilizarea în bune condiţii a plăcilor din aşchii de lemn şi a plăcilor din fibre 
de lemn, este necesar ca, în funcţie de sortimentele şi domeniile de utilizare menţionate la capito­ 
lul 3, să se ia următoarele măsuri: 
­  protecţia hidrofugă ; 
­  protecţia antiseptică ; 
­  măsuri pentru evitarea condensului; 
­  protecţia ignifugă; 
­  protecţia contra incendiilor. 
4.2.    Protecţia  hidrofugă  se  va  face  pe  şantier  cu  vopsele  emulsionate  acrilice  sau  cu 
vopsele pe bază de vinarom.  De asemenea, se vor lua măsuri de protecţie a canturilor, care se va 
face cu vopsele acrilice şi perclorvinilice. La folosirea acestor produse se va respecta tehnologia 
de aplicare specifică fiecărui produs. 
4.3.  Protecţia antiseptică.  În situaţia  în care plăcile nu sunt antiseptizate din fabricaţie şi 
condiţiile de exploatare impun acest lucru, se vor aplica măsurile de tratare antiseptică prevăzute 
în standardele şi normativele în vigoare. 
4.4.  Măsuri pentru evitarea  condensului.   Toate   elementele de construcţii în care este 
posibilă  apariţia      condensului    (pereţi  exteriori,  tavane  etc.)  se  vor  verifica  la  condens,  din 
conformitate cu normativele în vigoare şi se vor lua toate măsurile  necesare. 
4.5.  Condiţii de utilizare  din   punct    de   vedere    al   protecţiei contra incendiilor. Din 
punct  de  vedere  al  combustibilităţii,  plăcile  din  aşchii  de  lemn  şi  plăcile  din  fibre  de  lemn  se 
încadrează    în  grupa  materialelor  combustibile  şi  anume  cele  care  nu  sunt  ignifugate  din 
fabricaţie în clasa C. 3 (mediu inflamabile), iar cele   protejate   insectofungicid şi   ignifug în 
masă (STAS 10164­80), în clasa C.  2  (dificil inflamabile). 
4.6.  Protecţia ignifugă. Ignifugarea plăcilor din  aşchii de lemn şi a plăcilor din fibre de 
lemn în cazul când este' necesar acest lucru, se va face în conformitate cu „Normele tehnice pri­ 
vind ignifugarea materialelor combustibile din lemn şi textile utilizate  în  construcţii"   indicativ 
C  58 ­ 86. 
4.7.  Folosirea în construcţii a plăcilor din aşchii de lemn şi a plăcilor din fibre de lemn se 
va face în funcţie de structura panourilor,   limita  de   rezistenţă  la   foc   (STAS   7771/1—77), 
precum şi prevederile  următoarelor normative: 
­  Norme  generale    de  protecţie      împotriva      incendiilor    la  1  proiectarea  şi  realizare 
construcţiilor şi instalaţiilor,   aprobatei cu Decretul nr. 290/1977. 
­  Norme tehnice de proiectare şi realizarea   construcţiilor privind protecţia la acţiunea 
focului,  indicativ P  118 ­ 83. 
Limita de rezistenţă la foc trebuie determinată pentru fie care tip de structură de panou în 
parte, în funcţie de care se vor stabili domeniile şi condiţiile de utilizare  în   construcţii.