You are on page 1of 24

Monografie contabilă

Situaţia unei societăţi comerciale este dată de următorul bilanţ iniţial:

Bilanţul iniţial

ACTIV PASIV
-LEI-
Nr. Denumirea Suma Nr. Denumirea Suma
crt. elementului crt. elementului
1. Terenuri 1250 1. Capital subscris 750
nevărsat
2. Utilaje 5850 2. Capital subscris vărsat 4050
3. Materii prime 245 3. Rezerve legale 320
4. Imobilizări necorporale în 125 4. Amortizare imobilizări 1170
curs de execuţie corporale
5. Clienţi 300 5. Furnizori 600
6. Clienţi incerţi 75 6. Furnizori de 1000
imobilizări
7. Decontări cu asociaţi 450 7. Personal remuneraţii 500
privind capitalul datorate
8. Conturi la bănci în lei 560 8. Venituri înregistrate în 34
avans
9. Casa în lei 485 9. Credite bancare pe 900
termen scurt
10. Cheltuieli înregistrate în 68 10. Dobânzi aferente 84
avans creditelor bancare pe
termen scurt
11. Mărfuri 20 11. Efecte de plătit 100
12. Combustibil 130 12. Profit 50
13. Piese de schimb 20 13. Alte datori sociale 50
14. Debitori diverşi 30 14.
Total Activ 9608 Total Pasiv 9608

1
Deschiderea conturilor de activ :

1a
% = 891 - 9608
2111 1250 -
2131 5850 -
233 125 -
301 245 -
3022 130 -
3024 20 -
371 20 -
4111 300 -
4118 75 -
456 450 -
461 30 -
472 68 -
5121 560 -
5311 485 -

Deschiderea conturilor de activ în


valoare de 9608 lei

2
Deschiderea conturilor de pasiv :

1b
891 = % 9608 -
1011 - 750
1012 - 4050
1061 - 320
121 - 50
281 - 1170
401 - 600
403 - 100
404 - 1000
421 - 500
4381 - 50
471 - 34
5191 900
5198 84
Deschiderea conturilor de pasiv în
valoare de 9608 lei

În cursul lunii februarie au loc următoarele operaţii economico – financiare :


1. Se achiziţionează pe data de 3 .02.2006 materii prime de la furnizorul „z”
conform facturii nr. 45263/03.02.2006 în valoare de 75lei , TVA 19% .
2. Se recepţionează un utilaj conform facturii nr.56231/04.02.2006 de la un furnizor
în valoare de 200lei , TVA 19 % .

3
3.Se achită furnizorul de materii prime conform extrasului de cont nr.10/06.02.2006
în sumă de 75 lei.
4.Se primeşte în contul de disponibil un credit bancar pe termen scurt conform
extrasului de cont nr. 11/16.02.2006 în valoare de 250 lei.
5. Se deschide un acreditiv în favoarea furnizorului de imobilizări în sumă de 400 lei
în data de 17.02.2006.
6. Se achită furnizorul de imobilizări din acreditiv în sumă de 238 lei pe data de
20.02.2006 .
7. Se acordă un avans în numerar administratorului societăţii pentru deplasare în
interes de serviciu în sumă de 55 lei în data de 24.02.2006 .
8.Se încasează creanţa de la clientul „X” în valoare de 100 lei în data de 28.02.2006.
9. Se plătesc în numerar salariile personalului conform statului de plată
nr.1/30.01.2006 .
10.Se înregistrează un aport în natură , sub forma unui utilaj vărsat de acţionarul A în
valoare de 100 lei în data de 20.02.2006.
11. Se dau în consum materii prime în valoare de 200 lei conform notei de comanda şi
a bonului de consum pe data de 21.02.2006
12.Se plăteşte cu numerar chiria către proprietar pentru spaţiul închiriat , conform
contractului nr.10/01/2005 în valoare de 100 lei în data de 21.02/2006 .
13. Se primesc comenzi pentru produse în valoare de 250 lei în data 22.02.2006 .
14. Se înregistrează vânzarea către clienţi a produselor fabricate în valoare de 250
lei , TVA 19 % conform facturii nr.12365/25.02.2006 .
15. Se înregistrează statul de plată pentru luna ianuarie în valoare de 290 lei.
16.Se înregistrează contribuţiile datorate de salariaţi statului în valoare de 88 lei.
17. Se înregistrează contribuţiile sociale datorate statului de către unitate în valoare de
93 lei .

4
18. Se regularizează TVA.
19. Se închid conturile de cheltuieli.
20. Se închid conturile de venituri

5
Înregisrarea operaţiilor economice în
Registrul Jurnal

6
Nr. Explicaţia operaţiei Cont Cont Sume Sume
crt. economice debitor creditor debitoare creditoare
1. Recepţionat materii prime de % 401 89,25
la furnizor conf. facturii 301 75
nr.45263/03.02.2006 4426 14,25

2. Recepţionat utilaje conform % 404 238


facturii nr.56231/04.02.2006 2131 200
4426 38
3. Achitat furnizorul de materii 401 5121 89,25 89,25
prime conform extrasului de
cont nr.10/06.02.2006
4. Primirea unui credit conform 5121 5191 250 250
extrasului de cont
nr. 11/16.02.2006

5. Deschiderea unui acreditiv 5411 5121 400 400

6. Achitarea furnizorului de 404 5411 238 238


imobilizări din acreditiv

7. Acordat avans 542 5311 55 55


adminisratorului

8. Încasat creanţa de la un 5121 4111 100 100


client

9. Plata drepturi salariale 421 5311 65 65


conform statului de plată

10. Înregistrat aport în natură la 2131 456 100 100


capital
11. Darea în consum de materii 601 301 200 200
prime

12. Plata chiriei proprietarului 658 5311 100 100


7
13. Recepţionarea produselor 345 711 250 250
Înregistrarea operaţiilor economice
în Registrul Cartea – Mare

D 1011 C D 1012 C
Sic 750 Sic 4050
Rd - Rc - Rd - Rc -
Tsd - Tsc 750 Tsd - Tsc -
Sfc 750
Sfc 4050

D 121 C D 401 C
Sic 50 Sic 600
Rd 678 Rc 500 Rd 89,25 Rc 89,25
Tsd 678 Tsc 550 Tsd 89,25 Tsc 689,25
Sfd 128
Sfc 600

D 2111 C D 1061 C
Si d 1250 Sic 320
Rd - Rc - Rd - Rc -
Tsd 1250 Tsc - Tsd - Tsc 320
Sfd 1250
Sfc 320

8
D 2113 C D 233 C
Si d 5850 Sid 125
Rd 300 Rc - Rd - Rc -
Tsd 6150 Tsc - Tsd 125 Tsc -
Sfd 6150
Sfd 125

D 301 C
Si d 245 D 3022 C
Rd 75 Rc 200 Sid 130
Tsd 320 Tsc 200 Rd - Rc -
Sfd 120 Tsd 130 Tsc -

Sfd 130

D 281 C
Si c 1170
Rd - Rc -
Tsd - Tsc 1170 D 3024 C
Sfc 1170 Sid 20
Rd - Rc -
Tsd 20 Tsc -

Sfd 20

9
D 371 C D 403 C
Sid 20 Sic 100
Rd - Rc - Rd - Rc -
Tsd 20 Tsc - Tsd - Tsc 100
Sfd 20
Sfc 100

D 345 C
D 404 C
Sic
Sic 1000
Rd 250 Rc -
Rd 238 Rc 298
Tsd 238 Tsc 1238 Tsd 250 Tsc -
Sfc 1000
Sfd 250

D 421 C
Sic 500 D 4111 C
Rd 153 Rc 290 Sid 300
Tsd 153 Tsc 790 Rd 297,5 Rc 100
Sfc 637 Tsd 597,5 Tsc 100

Sfd 497,5

D 4118 C
D 4381 C Sid 75
Sic 50 Rd - Rc -
Rd - Rc - Tsd 75 Tsc -
Tsd - Tsc 50 10
Sfc 50 Sfd 75
D 4311 C
D 4312 C
- -
-
Rd Rc 62
Rd - Rc 28
Tsd - Tsc 62
Tsd - Tsc 28
Sfc 62
Sfc 28

D 4314 C D 4313 C
- - -
Rd Rc 19 Rd - Rc 20
Tsd - Tsc 19 Tsd - Tsc 20
Sfc 19
Sfc 20

11
D 447 C D 444 C
- - -
Rd Rc 2 Rd - Rc 38
Tsd - Tsc 2 Tsd - Tsc 38
Sfc 2
Sfc 38

D 4426 C D 4427 C
- - -
Rd 52,25 Rc 52,25 Rd 47,5 Rc 47,5
Tsd 52,25 Tsc 52,25 Tsd 47,5 Tsc 47,5

D 456 C D 472 C
Sid 450 - Sid 68
Rd - Rc 100 Rd - Rc -
Tsd 450 Tsc 100 Tsd 68 Tsc -
Sfd 350
Sfd 68

12
D 461 C
D 4424 C Sid 30
- - Rd - Rc -
Rd 4,75 Rc - Tsd 30 Tsc -
Tsd 4,75 Tsc -
Sfd 4,75 Sfd 30

D 5121 C D 471 C
Sid 560 - Sic 34
Rd 350 Rc 489,25 Rd - Rc -
Tsd 910 Tsc 489,25 Tsd - Tsc 34
Sfd 420,75 13
Sfc 34
D 541 C
D 5311 C
- -
Sid 485
Rd 400 Rc 238
Rd - Rc 220
Tsd 400 Tsc 238
Tsd 485 Tsc 220
Sfd 162
Sfd 265

D 5191 C D 542 C
Sic 900 - -
Rd - Rc 250 Rd 55 Rc -
Tsd - Tsc 1150 Tsd 55 Tsc -
Sfc 1150
Sfd 55

D 601 C D 5198 C
- Sic 84
Rd 200 Rc 200 Rd - Rc 84
Tsd 200 Tsc 200 Tsd - Tsc 84

Sf c 84

14
D 641 C D 635 C
- -
Rd 290 Rc 290 Rd 2 Rc 2
Tsd 290 Tsc 290 Tsd 2 Tsc 2

D 658 C D 6451 C
- -
Rd 100 Rc 100 Rd 62 Rc 62
Tsd 100 Tsc 100 Tsd 62 Tsc 62

D 6452 C
D 6453 C
-
-
Rd 7 Rc 7
Rd 20 Rc 20
Tsd 7 Tsc 7
Tsd 20 Tsc 20

15
D 711 C
-
Rd 250 Rc 250 D 701 C
Tsd 250 Tsc 250 -
Rd 250 Rc 250
Tsd 250 Tsc 250

Balanţa de verificare
cu patru serii de egalităţi

Solduri iniţiale Rulaje Total sume Solduri finale

16
Simbo Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
l
Cont
1011 - 750 - - - 750 - 750
1012 - 4050 - - - 4050 - 4050 -
1061 - 320 - - - 320 - 320
121 - 50 681 500 681 550 131 -
2111 1250 - - - 1250 - 1250 -
2131 5850 - 300 - 6150 - 6150 -
233 125 - - - 125 - 125 -
281 - 1170 - - - 1170 - 1170
301 245 - 75 200 320 200 120 -
3022 130 - - - 130 - 130 -
3024 20 - - - 20 - 20 -
345 - - 250 - 250 - 250 -
371 20 - - - 20 - 20 -
401 - 600 89,25 89,25 89,25 689,25 - 600
403 - 100 - - - 100 - 100
404 - 1000 238 238 238 1238 - 1000
4111 300 - 297,5 100 597,5 100 497,5 -
4118 75 - - - 75 - 75 -
421 - 500 153 290 153 790 - 637
4381 - 50 - - - 50 - 50
4311 - - - 62 - 62 - 62
4312 - - - 28 - 28 - 28
4313 - - - 20 - 20 - 20
4314 - - - 19 - 19 - 19
4371 - - - 7 - 7 - 7
4372 - - - 3 - 3 - 3
444 - - - 38 - 38 - 38
447 - - - 2 - 2 - 2
4424 - - 4,75 - 4,75 - 4,75 -
4426 - - 52,25 52,25 52,25 52,25 - -
4427 - - 47,5 47,5 47,5 47,5 - -
456 450 - - 100 450 100 350 -
461 30 - - - 30 - 30 -
471 - 34 - - - 34 - 34
472 68 - - - 68 - 68 -
5121 560 - 350 489,25 910 489,25 420,75 -

17
5191 - 900 - 250 - 1150 - 1150
5198 - 84 - - - 84 - 84
5311 485 - - 220 485 220 265 -
5411 - - 400 238 400 238 162 -
542 - - 55 - 55 - 55 -
601 - - 200 200 200 200 - -
635 2 2 2 2 - -
641 290 290 290 290 - -
6451 62 62 62 62 - -
6452 7 7 7 7 - -
6453 20 20 20 20 - -
658 100 100 100 100 - -
701 250 250 250 250 - -
711 250 250 250 250 - -
Total 9608 9608 4174,25 4174,25 13782,25 13782,25 10115 10115

18
19
20
Balanţă de verificare cu

21
patru serii de egalităţi

22
Simbol Solduri iniţiale Rulaje Total sume Solduri finale
Cont Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
1011 - 450 - - - 450 - 450
1012 - 4050 - - - 4050 - 4050 -
1061 - 320 - - - 320 - 320
121 - 50 - - - 50 - 50
2111 1250 - - - 1250 - 1250 -
2131 5850 - 300 - 6150 - 6150 -
233 125 - - - 125 - 125 -
281 - 1170 - - - 1170 - 1170
301 245 - 75 - 320 - 320 -
3022 130 - - - 130 - 130 -
3024 20 - - - 20 - 20 -
371 20 - - - 20 - 20 -
401 - 600 75 75 75 675 - 600
403 - 100 - - - 100 - 100
404 - 1000 200 200 200 1200 - 1000
4111 300 - - 100 300 100 200 -
4118 75 - - - 75 - 75 -
421 - 500 65 - 65 500 - 435
4381 - 50 - - - 50 - 50
456 450 - - 100 450 100 350 -
461 30 - - - 30 - 30 -
471 - 34 - - - 34 - 34
472 68 - - - 68 - 68 -
5121 560 - 350 475 910 475 435 -
5191 - 900 - 250 - 1150 - 1150
5198 - 84 - - - 84 - 84
5311 185 - - 120 185 120 65 -
5411 - - 400 200 400 200 200 -
542 - - 55 - 55 - 55 -
Total 9308 9308 1520 1520 10828 10828 9493 9493

23
24