You are on page 1of 6

nP.OTOL11KEIO AGHN.

ON
TMHMA YnOGE2:E.ON ANAIKA2:TIKH2: EKTE/\E2:H2:
\
\
\..__./'

A.r.~~roc; Arroq>acrflc;
~~6 /2018
(AVOKOTT~ 536580/1 009/2017)
TO MONOME1\El: nPOTO.aiKE!O A0HNON

ATTon:AOUIJEVO OTTO Hl L11KOOT~ A8ovoofo MOVETO, np6c:opo


npwTOOIKWV, TrlV OTTO[O OpiO£ 0 npoc:opo<; TOU Tpij..J£Aou<; LUIJ~OuAfou

Lli£U8UVOr]<; TOU npwTOOIK£iou A8r]VWV KOI Hl lpOi..JiJOTEO lwavvo BETTOU.


LUVC:Opfooc: Or]i..JOOIO OTO OKpOOT~plO TOU OTI<; 12 £1£K£j..J~pfou 2017 YIO
vo OJKCt0£1 TflV UTT08£0fl i..JETO~u :
Tou AVOKOTTTOVTO<; : Gc:oowpou T~wpT~r] TOU novoyJWTr], KOTOlKOU
A8r]vwv (ooo<; Ai..JEPIK~<; opi8i..J. 23), o oTTofo<; EKTTpoowTT~8flK£ oTTo rov
rrAr]pE~ouoJo OJKrwopo rou /\c:wvfoo 2:ra1Jou .
Tr]<; Ko8' ~<; f1 ovoKoTT~ : AvwvUIJfl<; TpoTTE~JK~<; Ermpc:foc; IJE rr1v
c:rrwvui..Jfo «TpaTTc:~o Eurobank Ergasias Avwvui..Jfl ErmpEio» KOJ TO OJOKplTJKO
rirAo «Eurobank Ergasias» (TTPWflV «Tparrc:~a E.F.G . Eurobank Ergasias
AvwvUIJfl Ermpc:fo»), rrou c:opc:uc:J OTflV A8~vo (oooc; 08wvoc; opi81J. 8) KOJ
EKTTpOOWTTEiTOJ VOIJIIJO, r] OTTOfO EKTTpOOWTT~8r]KE OTTO TOV TTAr]pE~OUOIO

OJKfly6po Tfl<; 2:rrupfowvo /\aMo.


0 OVOKOTTTWV sflT£[ vo yiv£1 0£KT~ r] OTTO 17-05-2017 OVOKOTT~ TOU , TTOU
KOTOTE8r]K£ OTr] ipOf..Jf..JOT£[0 TOU LliKOOTr]plOU TOUTOU f..J£ OU~OVTO Op18f..JO
£K8£ar]<; Karo8£a£w<; OIKoypa<pou 536580/1009/2017 , TTpoaolopiarr]K£ y1o Tr]V
ovo<p£pof..J£Vr] arrJv opx~ TrJ<; TTopouao<; OIKOOif..JO KOI ypa<prr]K£ oro mvaKIO.
Kara Tr] aus~Tr]Ofl Tr]<; UTT08EO£W<;, 01 TTAr]p£~0UOIOI OIKflVOPOI TWV
OIOOlKWV OVETTTU~OV roue; IOXUPIOf..JOU<; roue; KOI s~TflOOV vo yivouv 0£KTO 000
OVO<pEpOVTOI OTO TTpOKTIKO Tfl<; OlKil<; KOI OTI<; £yypo<p£<; TTpOT00£1<; TTOU
Kart8£aov.

A<POY MEA ETHrE TH LliKOrPA<PIA


r KE<l>0HKE r YM<PQNA ME TO NOMO

M£ Tr]V UTTO KplOil OVOKOTT~ TOU , 0 OVOKOTTTWV silT£[ YIO TOU<;


ovo<p£pOf..J£vouc; a ' our~ A6youc; TllV oKupwoll i) Ko.r' ap8po 632 KnoAll, Til<;
uTT' opl8f..JOV 2204/2017 01oray~c; TTAilPWf..J~<; rou ll1Koar~ rou Movof..J£Aouc;
npwTOOIK£iou A81lvwv , ll oTToio £Koo8r]K£ y1o oTToiTilOil oTTo ouf..J~Oall
TTlOTWOfl<; f..J£ OVOIKTO (oAAflAoxpw) AoyopiOOf..JO KOI ii) Kar' ap8po 933 KnoAll ,
Til<; OTTO 10-05-201 7 £ TTITOV~<; TTpoc; TTAilPWf..J~, TTOU EX£1 r£8£i Kdrw aTTo
ovriypocpo rou TTpwrou £KT£A£arou orroypacpou Til<; ovwrtpw 01aroy~c;

TTAflpWf..J~<; TOU LliKOOT~ TOU MoVOf..J£Aouc; npwTOOIK£lOU A8flVWV , ~00£1 Til<;


OTTOlO<; OUTO<; UTTOXP£WV£TOI VO KOTO~aA£1 OTilV K08' ~<; TO TTOOO TWV
90 .639 ,05 wpw , W<; £TTIOIK008£v K£<pOAOIO , TTA£ov VOf..Jlf..JWV TOKWV
UTT£Pilf..J£pio<; KOI £~00WV , ll OTTOJO TOU £lTI0081lK£ VOf..Jif..JO TllV 12-05-2017. ZllT£l
OKOf..Jfl vo Karo61KOOT£i r] Ko8' ~<; OTilV TTAilPWf..J~ Til<; OIKOOTIK~<; rou OoTTOVfl<; .
Arro TO TT£p1£XOf..J£VO KOI TO OIT~f..JOTO Til<; Kp1VOf..J£VIl<; OVOKOTT~<;
auvaynm ao<pwc; or1 oro OIKoypacpo our~<; awpEuovrm rropoOEKTa roao rJ
O VOKOTT~ KOTO O laroy~<; TTAr]pWf..J~<; TOU ap8pou 632 KnoAll, oao KOI r]
o vo K orr~ Kara Tr]<; OIOOIKooio<; Tr]<; ovoyKoaTIK~<; EKTEAEall<;, TTou ouvdf..JEI
O UT~<; £TTIOTT£UOETOI (f..J£ Tr]V £TTl0001l £ lTITOV~<; TTpo<; £KTEAE01l) TOU dp8pou 933
KnoAll , ETT £ 10~, OUf..J<pWVO f..J£ Tfl OIOTO~Il TOU ap8pou 218 TTOp . 1 TT£p . 6 ' TOU
KnoAll , of..Jcpor£pE<; EKOIKasovrm Kara Tllv £ IOIK~ 61o01Koaio rwv TTEploualoKwv
01ocpopwv (ap8po 614 ETT. , 632 TTop. 2 £6acp1o rEAwraio , 937 TTop . 3 KnoAll ,
OTTW<; TpOTTOTT01~81lKOV KOI OVTIKOTOOT081lKOV OTTO Tl<; OIOT0~£1<; TOU VOf..JOU

433 5/2015, 5£5o~ £vou 6T1 ~c a~aKo~rd r~<; QIGTay~<; rrA~pw~~<;

~ ~~ I './
2
2° <puAAo Til<; UTT' api8[J63 G:-t/2018 QTTO<pCtO£W<; TOU MOVO[J£Aouc; npwTOOIK£iou A81lVWV
( TfJ~[Ja Yrro8to£wv AvayKaOTIK~<; EKrt Awll<;
EIOIK£<; t,laOIKaoi£<;)

KOTOTE8flK£ OTfl lpafJfJaT£ia TOU rrap6VTO<; L'liKaOTflpiou TflV 17/05/2017, £VW


KaTcl TO fJEpO<; Tfl<;, fJ£ TO orroio 'l avaKOTT~ ~aAA£1 KaTcl Tfl<; £KTEA£Ofl<;, 'l
E KTEAEOTIK~ OlaOIKaoia clPXIOE TflV 12/05/2017 fJ£ TflV £TTiOOOfl Tfl<;
avaKOTTTOfJ£Vfl<; ETTITaY~<; rrpo<; TTAflpWfJ~, ~TOI fJ£Tcl TflV 01 .01 .2016) Kal
UTTclVOVTal OTflV UAIK~ Kal TOTTIK~ apfJOOIOTflTa TOU L'liKaOTflpiou TOUTOU (ap8pa
632 rrap . 1 Km 933 rrap. 1 EO . a ' KnoAL'l) , 'l 0£ ouyxpov'l EKOiKao~ rou<; OEV
ETTI<pEp£1 ouyxuofl . E~aAAou , EX£1 aOKfl8£i VOfJOTUTTa Kal £fJTTp68£0fJa KaT'
ap8pa 632 rrap. 2 Kal 934 rrap. 1 rr£p . a ' KnoAL'l , Ka86oov Kmmt81lK£ OTil
lpafJfJaTEia TOU rrap6VTO<; L'liKaOTilpiOU TflV 17/05/2017 Kal £TTI0081lK£ OTilV
Ka8' ~<; Tparr£~a TllV 19 Maiou 2017 (~A. TllV urr' ap18f..l . 6451 B'/19-05-2017
EK8£0fl ETTiOOOil<; TOU OIKaOTIKOU ETTifJEAilT~ Til<; TT£pl<pEp£1a<; TOU E<p£T£iou
A81lVWV , fJ£ tapa TO npwTOOIKEio A81lVWV, l£wpyiou KwoT6rrouAou), ~TOI

£VT6<; Til<; v6f..Jif..lll<; rrpo8£0f..Jia<; TWV atKa rrtvT£ (15) t:pyaoifJWV llfJEpwv Tou
ap8pou 632 rrap. 2 KnoAL'l arr6 TllV £TTiOOOil Til<; Olamy~<; TTAflpWfJ~<; OTOV
avaK6TTTovm TllV 12/05/2017 Kal xwpi<; va rrpoKUTTT£1 6n Kara TO xpoviK6 auT6
OllfJEio EiX£ E TTaKoAou8~0£1 aAAil TTpcl~'l £KTEA£0fl<;. ETTOfJEVW<; , ll w<; avw
a vaKOTT~ rrpETT£1 va £p£UVIl8£i TTEpmTtpw w<; TTpo<; To rrapa6£KT6 Kal Til
VOf.JIK~ Kal OUOiaOTIK~ ~aOifJOTflTa TWV A6ywv Til<;.
2::UfJ<pWVa fJ£ TO ap8po 630 KnoAL'l ll O laray~ TTAilPWfJ~<; KmapTi~£Tal
Eyypacpw<; Km rrptTT£1 va rrt:piEX£1 : a) TO ovofJOTETTWVUfJO Tou OIKaoT~ , o
orroio<; £K6i6£1 Til 61aray~ rrAilPWfJ~<;. ~) TO ovofJaTETTWVUfJO , TflV KaTOIKia Kal
T'l Ol£08uvoll £K£ivou , o oTToio<; ~~TilO£ TllV EKOOOfl Tfl<; 61amy~<; TTAilPWfJ~<;
KOI £K£iVOU KaTcl TOU OTTOiOU OTpE<p£Tal ll aiTilOil, y) TflV aiTia Tfl<; TTAflpWfJ~<; 6)
To rroo6 Twv XP'lfJOTwv ~ xpt:oypacpwv, rrou rrptTT£1 va Kma~Afl8Ei , £) 61may~

rrpo<; TTAilPWfJ~ , OT) UTTOfJVIlO'l o£ £K£ivov Kara TOU orroiou oTpE<p£Tal , 6TI EXEI
To OIKaiwfJa va aoK~0£1 avaKoTT~ fJEOa o£ atKa TTEVT£ (15) llfJEP£<; arr6 TflV
Erriooo'l Til<; 61aray~<; TTAflpWfJ~<; Kal ~) TllV UTToypacp~ Tou OIKaoT~ . 2::E 6,TI 6£
acpopa To Kma~AilTEo rroo6 XPilfJOTwv ~ xpwypacpwv , auT6 Eivm avayKaio y1a
TllV TTA~pwofl Tfl<; TipoOTTo8£o£w<; y1a TllV avayKaOTIK~ £KTEA£Oil (ap8po 916

3
KnoA..0.) , Ka8ooov y1a va yfvEI auT~ rrpETTEI va rrpoKUTTTEI oTTo rov EKTEAEoTo
TfTAO TO TTOOO KOI TO TTOIOV Hl<; TTOPOX~<;. npETTEI OE IJE TO TTOOO VO
TTpOOT[8EVTOI, OV UTTclPXEI afTrliJO , KOI 01 TOKOI, OXI IJE OUVUTTOAOVIOIJO TOU
opiOIJEvou rrooou auTwv , aAAa IJE rr1v rrpoo8~KrJ TrJ<; AE~Ew<; -VOIJIIJOToKa- KOI
TOU TTpOOOIOpiOIJOU TOU XPOVOU EVOp~r] OUTWV. 01 KE<paAOIOTTOir]IJEVOI, OIJW<;,
ToKol TTPETTEI va ypa<povTm Kara TTooo oplof..JC:vo. ATTo TrJV rrapaAEil.J.lfl Evoc; EK
rwv TTapaTTavw OTOIXEfwv OrJIJIOupyEfTm aKupoTflTO Tfl<; 01aray~<; TTAflpWIJ~<;.
aKupoTflTO rrou OEv ETTEPXETOI auroOIKafw<;, a<pou o VOIJO<; OEV opf~EI auT6 ,
aAAa 8EIJEAIWVEI Aoyo OVOKOTT~<;. 'AAAWOTE, OUIJ<pWVO IJE Tl<; OIOTcl~EI<; TOU
ap8pou 916 KnoA..0. avayKaoTIK~ EKTEAEofl OEv IJTTOpEi va yfvEI , av oTTo rov
EKTEAEOTO TfTAo OEV TTpOKUTTTEI r] TTOOOTr]TO KOI fl TTOIOTflTO Tfl<; TTOPOX~<; . H
OlclTO~r] OUT~ EXEI TE8Ef KUpfw<; y1a Tr]V TTpooraofa TWV OUIJ<pEpOVTWV TOU
O<pEIAErr], 0 OTTO[O<; KOTcl Tr]V EKOOOr] ~ KOTcl Tr]V KOTclpTIOr] TOU TfTAOU TTpETTEI
va TEAEi oE yvworJ rou rrooou KOI Tou EiOouc; Tr]<; rrapox~<; . y1a TrJV
IKOVOTTOfr]Or] Tfl<; OTTOfa<; ETTIOTTEUOETOI OE ~apo<; TOU EKTEAEOr]. LUIJTTA~pWOfl
OE TOU EKK080p101JEVOU Tr]<; OTTOIT~OEW<; OTTO OTOIXEia ~ tyypa<pa EKTO<; TOU
EKTEAEoTou rfrAou OEv Eivm ETTITPETTT~, Ka8ooov rJ aTTaiTr]OrJ rrpETTEI va
TTpOKUTTTEI OTTO TOV fOIO TOV EKTEAEOTO TfTAO, OIO<pOpETIKcl 0 TfrAo<; 8EWpEiTOI
av(mapKro<;. (~A. E<pAS 1132/2008 E<:DA..0. 2009 . 106, EAA..0.vr] 2008 . 1708)
nEpantpw , OTTO Tl<; OIOTcl~EI<; TWV ap8pwv 904 , 915, 916 KOI 924 KnoA..0.
OUVclYETOI OTI r] ETTITOY~ TTpO<; EKTEAEOr] , fl OTTO[a OTTOTEAEf TflV TTpOOIKOOfa Tfl<;
avayKOOTIK~<; EKTEAEOr]<;, TTpETTEI va TTEpiEXEI OUVTOIJr] IJVEia TOU O<pEIAOIJEVOU
TTOOOU , XWPf<; VO OTTOITEJTOI VO EKTf8ETOI TO IOTOpiKO Kcl8E KOVOUAfou , af..Aa
apKEi VO TTpOKUTTTEI OTTO Tr]V ETTITOV~ fl OITiO Tr]<; OTTOlTflOfl<;, r] OTTOia
TTEplypa<pETOI KOT' OPX~V OTO avrfypa<po TOU TfTAOU, KclTW OTTO TO OTTOJO
OUVTclOOETOI fl ETTITOy~, K08W<; KOI fl O<pEIA~ KOTcl KE<pclAOIO, TOKOU<; KOI E~OOO.
E<pooov EXEI yfvEI o OIOXWPIOIJO<; auroc;, rJ Emray~ TTapouma~EI TTAr]pOTrJTO
( ~A . An 1773/2001 EAA..0.vr] 43 oEA. "1385).
ME TOV TETOpro Aoyo Tr]<; EVOIKr]<; OVOKOTT~<; TOU, 0 OVOKOTTTWV ETTIOIWKEI
TrJV aKupworJ rwv rrpoo~aAAOIJEVWV rrpa~Ewv, IOXUPI~OIJEVo<; on 11 uTT'
api81JOV 2204/2017 01aray~ TTAr]pWIJ~<; rou ..0.1Kaor~ rou ..0.iKOOTr]pfou rouTou
TTclOXEI OKUpOTr]TO<;, ETTEIO~ OEV OVO<pEpETOI OE OUT~V TO TTOOO TWV
KEcpaAOIOTTOir]IJEVWV TOKWV , ~TOI OEV TTpOOOiopf~ETOI TO TTOOO TTOU OUTO<;
(OVOKOTTTWV) ETTITclOOETOI V~
" ~a a~aAEI, IJE QTTOTEAEOIJO VO IJr]V TTpOKUTTT£1
~ '
~; \
4
>
s

U rylA3 '513~l;)dll 53A3rl9YYD£l.OOdll 10 A(l08Mdn>!D DA ID>I 1\D].Ono ,10>1 Urll.Ol;)£1 5M

~D13Q 13AJA DA 13ll~dll ~llO>IDAD LI>!IQA~ u ' Md~lMAD A(Y)l DJ8noyo>~o ,lD>l

· 5~llo>~nAo AMA9v A~woy A(Y)l LJ.o01 ~~3 LJ 3Q 13>~y ~ dnll '5orli.09 8

l;)>lll.DDI.ono ID>I 5M 591>13Q 13AJA DA 13ll~dll 5~llO>IDA D 5ul 5oA9V 50ldDl ~ l

50A3rl9}Dl3~3 0 Dl3ll~An.O 1;)10>1 '5DlUl9dn>!D 13X.Ol;)ll nojdUl.OD>II'iJ 50lA9dDll

no1 ~l.DD>II'iJ n01 5~rl(Y)dUyll 5~AD101Q MAl;) 5(Y) 5l.Jl nod'Jl;)dAollD f)Ol.D3V31 >13

no1ryld1L no1 nod'll;)dAilAD 18Ml9>1 ~rlMdl!yll 5odll ~Amlll3 L ~o z -so - o 1.


9llD UA3rl9VVD£l.oodll u ' noylJl f)Ol.03V3DI 3 norl1rl9A 13rhJ3VV3 ' AMl(l0 1 Alll910>l

· o~1Mdn>!D IDAJ3 DA 5~rlMduyll ~AD101Q l.J ID>I l.J.ol!lJDllD 5UA3rl9}D>11Qill3

5u1 u~odll.OJ3 Al.Jl o1A l.J.o3y~l>l3 ~>111.0D>IADAD u ~10AnQ ID/\]3 AUrl DA orl.o 3 y~lOll D

3rl '5u.oU1JDllD 5~>11VOAn.o 5u1 norl9Mn.o no1 oXA3y ~ 5odll ' OA~rl.o1do

9.00ll l;)lD>I 10>191 IO/\~rll.JiOllOIDYD<h3>! 10 101/\0d ~ d'JD/\D A3Q 5~rlMdl.Jyll ~ADlDIQ

UA3rl9llUYll ALil.o ' o.o91.00 · 5~lnD 5~AD101Q 5ul 5l.J.oog>~ ~ UAJ;)llDQ ~>lllDD>IIQ

Ul DIA ryldn3 OOL ~ A(Y)l 9D0ll 01 ID>I 5~80>1 ' A(Y)3D/\(ldD£llll3 AryllliOY ID)I A(Y)Q9 ~3

Ao~yll 'l.J.ol.Jyd'J9~3 ~d3X.ooyo AUl 1dX~rl A(Y)>I9l f\(Y)l 9rlDI>I01DAD OJDIAL!rlo~ 3

3rl '5~~3d'l3 ID>I £ ~oz · vo·£ ~ AU1 9llD 5oJd3rll!d3lln Ol>l9llll3 9>1110£1rln.o o1 ·

3rl D>!OlA ~ · ~dm so '6£9'06 AM1 9DOll 01 (U>!JQ DD(lOdDll AUlD 5no>!JQDIQ l.Jrl -
5~lunAA3 5noAn8(l3llnAnD 5(lOllloy 5n0l ID>I DJ3d1Dl3 urlnA~AD Dldl~V13d'lolMdll ·.

AUl 3rl Aoduy>~9VO 513 ID>I 5M(lAA3yuyyo) DJ3d1Dl3 ~>11}3llDd1 ~llO>IDAD

u 5~ ,80>1 AUlD 13V98D10)1 DA IDl3A~3dXolln f\(Y)lll9>1DAD 0 5Ul 9>11l>!DlDI Q

01 3rl 119 IDl3(lA>II3QOllD '~llO>IDAD LIA3rl9Aid>l AUlD DI.O(lOlnD 1Dl3A~1Drl(Y).OA 3

DJOllO u ' 5~rlMdl.Jyll 5~AD1DIQ 5LIA3rl9lll0)1D/\D 5ul U.OD1~~3 AU1 9llD

ug ID>I od'JodAA~ 5no>IJQDIQ 5nol 9llD 5M3D~Y>IIll3 ,l3rl DA3ri9}1rlO>I.OOdll 01 9ll'd

·urhOlll;) ~>lllDDI.OnO 9llD 5orll.Ol;)£l ID/\]3 AD (Y)d~l1Dd3ll J38DDl3~3 DA 13ll~ dll ID>I

urh~>I.O ~>IIllO/\ D.OJ38UAUOdll AUlD IDlA38Jl>l3 l;)>lllnyDAD DD9 Dl 3rl ID>I DAMffirl(l.O

' 'iJVOU>l 0£9 nod9d9 no1 u~m91Q u1.o 5oA3rl(loly3rl38 ' 5orllrl9A IDAJ3 5olf)Ol
5oA9V 0 ·noyljl (lOlD3V31>13 norl1rl9A 13rhJ3VV3 ~rlMduyll 5odll ~ADllll 3 L ~O Z
-go-O~ 9llD U ID>I D~l(Y)dn>!D IDAJ3 3Q D8nOV9>1D/\nD ' ]38/\nrlD DA ~lnD DJllD AUl

o1A J3dollrl uri DA ID>I n01 5~yl3d'lo 5l.Jl (9.001L ID>I A910ll 910>1) DJllD 5~£lid>ID u

()3JDO>IIQOII] )~>I I Q I:::J

)lrD3V~1>13 )~>tl l DO>IAOA'If A(Y)3D~8011,\ orl~rll)

At;JAlrS'If nop>t rQO!(Y)du )f)oy3rlOAOJN no1 )(Y)3Dr;J<bollo g ~OZ/ ,l A9rlerd o ,11n ) lrl oyyl)<b 0
£
t 9t/
Ko8' ~<; fl OVOKOTT~ Tparr£~0 , TTOU r]TT~8_r]K£ aTfl OfKr] TOUTfl (ap8po 176

KnoAll), rrpETT£1 VO KOTOOIKOOT£[ OTflV TTAr]pWf.J~ Tr]<; OIKOOTIK~<; OOTTOVr]<; TOU

OVOKOTTTOVTO<;, KOTO TTOpOOOX~ TOU OXETIKOU OIT~f.JOTO<; TOU W<; VOf.Jif.JOU KOI

~OOif.JOU , OTTW<; opf~ETOI £101KOT£po OTO OIOTOKTIKO Tr]<; TTOpOUOO<;.

riA TOYI: 1\0rOYI: AYTOYI:

LliK0~£1 OVTif.JWAfO TWV OIOOfKWV Tl<; OWpEUOf.JEV£<; OVOKOTTE<; .

LlEXETOI Tfl OWpEUOf.JEVr] OVOKOTT~ TOU ap8pou 632 KnoAll .

AKUpWV£1 Tr]V urr' Op18f.JOV 2204/2017 OIOTOY~ rrAr]pWf.J~<; TOU lliKOOT~

TOU MoVOf.JEAou<; npwTOOIKE[ou A8r]VWV .

LlEXETOI Tfl OWpEUOf.JEVfl OVOKOTT~ TOU ap8pou 933 KnoAll.

AKupwv£1 TflV orr6 10-05 -2017 t:mray~ rrpo<; TTAflpWf.J~ Karw81

ovnypatpou rou rrpwrou t:Krt:At:orou orroypatpou Tfl<; w<; avw 01aroy~<;

rrAr]pWf..J~<; TOU LliKOOT~ TOU MoVOf.JEAou<; npwroOIKEfou A8r]VWV .

Em(3aAA£1 0£ ~apo<; Tr]<; K08 ' ~<; r] OVOKOTT~ Tparr£~0<; Tr]V rrAr]pWf.J~ Tr]<;

OI.KOOTIK~<; OOTTOVfl<; TOU OVOKOTTTOVTO<; , Tr]V OTTO[O opf~£1 OTO TTOOO TWV

TpiOKOOfWV TTEV~VTO (350) EUpW.

Kpf8r]K£ , orrotpoofOTflK£ KOI Oflf.JOOIEUTflK£ OTflV A8~vo , O£ EKTOKTfl


A '
uflf.JOOIO A '
OUV£up100fl '
OTO OKpOOTflpiO, j 6. ...
TOU OTI<; .. (\.. :1. -
.- . :.. .. .. .. .2018 , XWPI<;, Tr]V
rropouoio TWV OIOOiKWV KOI TWV TTAr]pE~OUO[WV 01Kr]y6pwv TOU<;.

H /1H~ AI: TH I: ~ PAM M A TEA L


, / I
/'
I . I
I I -I I
I ,(
"-----'