You are on page 1of 28

2010.

ősz – a MÁSODIK FÉLÉV

Lehet Más a Politika
az országgyűlésben
2010. július 23. – december 23.

A Lehet Más a Politika 2010 tavaszán közel 400 ezer magyar állampolgár
bizalmából lett parlamenti párt. A választási kampány során azt ígértük a
választóknak, hogy konstruktív ellenzéki párt leszünk. Azt ígértük, hogy
értelmes párbeszédre törekszünk a többi párttal, hogy világos értékvá-
lasztások alapján, de tárgyilagosan ítéljük meg a kormány munkáját, és
előállunk a saját javaslatainkkal is.

Az immár második alkalommal megjelent kiadvány szikár ténye-
ket és adatokat tartalmaz az LMP aktuális féléves parlamenti
munkájáról. Annyit tennénk még hozzá, hogy a Magyar Táv-
irati Iroda beszámolója szerint az új országgyűlésben csak
az LMP képviselői tartózkodtak a bekiabálásoktól…

www.lehetmas.hu 1

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 1 2/16/11 3:02:39 PM
2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV 2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23.

Az LMP frakciójának tagjai:
Dorosz Dávid, Szilágyi Péter, Vágó Gábor, Ertsey Katalin, Kukorelly Endre,
Osztolykán Ágnes, Mile Lajos, Jávor Benedek, Kaufer Virág,
Szilágyi László, Szabó Tímea, Schiffer András, Szabó Rebeka, Scheiring Gábor
és Karácsony Gergely

LMP – tisztségek az Országgyűlésben
Az Országgyűlés jegyzője: dr. Szilágyi Péter Zoltán
A Fenntartható Fejlődés Bizottsága elnöke: dr. Jávor Benedek
Az Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottság alelnöke: Szabó Tímea
Az Európai Ügyek Bizottsága alelnöke: Mile Lajos
A Kulturális és Sajtóbizottság alelnöke: Karácsony Gergely
Az Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottság alelnöke: Osztolykán Ágnes
Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportja alelnöke: dr. Szilágyi Péter Zoltán

A Lehet Más a Politika (LMP) 15 fős országgyűlési képviselőcsoportját (frakció) 5 tagú frak-
cióelnökség irányítja: dr. Schiffer András frakcióvezető, Karácsony Gergely, Szabó Tí-
mea, Mile Lajos frakcióvezető-helyettesek és dr. Jávor Benedek bizottsági elnök.

2

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 2 2/16/11 3:02:40 PM
2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23. 2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV

Tartalom

LMP – tisztségek az Országgyűlésben ...................................................................................................................2

I. Az LMP törvény, illetve határozati javaslatai ...........................................................................................3
Az LMP kezdeményezései ...................................................................................................................................................3

II. Az LMP módosító javaslatai ......................................................................................................................................7

III. A törvényalkotáson kívüli tematizáció .......................................................................................................8
A, Napirend előtti felszólalások ......................................................................................................................................8
B, Napirend utáni felszólalások .................................................................................................................................. 10
C, Interpellációk ...................................................................................................................................................................... 11
D, Azonnali kérdések .......................................................................................................................................................... 12
E, Kérdések .................................................................................................................................................................................. 13
F, Írásbeli kérdések ................................................................................................................................................................ 14
G, Alkotmánybírósági indítvány a tárgyidőszakban
meghozott törvénnyel kapcsolatban ............................................................................................................. 15

IV. A konstruktív ellenzék ............................................................................................................................................... 16
Az LMP-frakció egyedüliként ment szembe
a többségi akarattal 10 esetben ................................................................................................................................ 19

V. Személyi kérdések ........................................................................................................................................................... 20

VI. Képviselőnkénti bontás ........................................................................................................................................... 21

VII. Rendhagyó parlamenti események .......................................................................................................... 22

VIII. Eredmények ....................................................................................................................................................................... 23
A 30 részben vagy egészben átvett,
illetve elfogadott módosító javaslatnak köszönhetően ......................................................................... 23
Az LMP képviselők megszólalásainak, fellépésének köszönhetően ............................................ 24

3

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 3 2/16/11 3:02:41 PM
2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV 2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23.

I. Az LMP törvény- illetve határozati javaslatai

• Ebben az időszakban az LMP képviselői 10 törvény- és 3 határozati javaslatot terjesztettek
a Ház elé.
• A 13 javaslatból 1 került tárgysorozatba, 8 tárgysorozatba-vételét elutasították, 2 ja-
vaslatot az előterjesztő visszavont, a másik 2 javaslat további sorsáról még nem szü-
letett döntés.

Ellenzéki összehasonlításban:
• A 15 fős LMP-frakció 10 törvény- és 3 határozati javaslata alapján számított, az
egy képviselőre jutó arányszám – 0.866
• Az 58 fős MSZP-frakció 16 törvény- és 7 határozati javaslata alapján számított, egy képvi-
selőre jutó arányszám – 0.396
• A 46 fős Jobbik-frakció 31 törvény- és 16 határozati javaslata alapján számított, egy főre
jutó arányszám – 1.021

Az LMP kezdeményezései

A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról (T/1065)
dr. Schiffer András

A közelmúlt eseményei rávilágítottak arra, hogy a lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX.
törvény által szabályozott, hivatásos lobbista által végzett lobbizáson túl a gazdasági élet sze-
replői által végzett érdekérvényesítés nyilvánosságát is számon kérhető módon kell megte-
remteni. A törvényjavaslat arra irányul, hogy valamennyi gazdasági érdekérvényesítési tevé-
kenység megfelelően dokumentált és a nyilvánosság számára hozzáférhető legyen.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénynek a társadalmi részvé-
telt erősítő módosításáról (T/1091)
dr. Schiffer András, dr. Jávor Benedek és Karácsony Gergely

A törvényjavaslat a helyi népszavazások érvényességi küszöbének az országos népszavazásokéval
való harmonizálásra való törekvésével, illetve az önkormányzati zárt ülések elrendelésének szigorí-
tásával arra irányul, hogy lebontsa a társadalmi részvétel útjában álló törvényi akadályokat.
Az LMP – egy 2008. végi alkotmánybírósági indítványnyal egyezően – elfogadhatatlannak tart-
ja, hogy üzleti okból el lehessen rendelni a helyi képviselő-testület zárt ülését. Csökkenteni kí-
vánjuk továbbá a helyi népszavazási kezdeményezések eredményessége előtt álló akadályokat:
ne legyen – arányosan – nehezebb egy helyi, mint egy országos népszavazást sikerre vinni.

4

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 4 2/16/11 3:02:42 PM
2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23. 2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) módosításáról
(T/1347)
dr. Schiffer András és Karácsony Gergely

Az Ötv. régi mulasztása, hogy egyáltalán nem rendelkezik a helyi képviselő-testületeken
belül működő képviselőcsoportok jogállásáról. Különösen súlyos a helyzet azután, hogy a
2010 nyarán megváltozott helyi választási szabályok miatt az arányosság torzult.
A javaslat szervezetileg az Országgyűlés Házszabályának az országgyűlési frakciókra vonat-
kozó modelljét veszi alapul, de a szervezeti és működési szabályzatra bízza a képviselő-
csoporti jogosultságok meghatározását. Figyelembe veszi ugyanakkor, hogy a korábbinál
kisebb létszámú testületekben a képviselőcsoportok mérete is kicsi lesz. Az önkormány-
zatokban is fontos bizottsági működésben ezért úgy indokolt a kisebbségi jelenlét biztosí-
tása, hogy a képviselőcsoportok külső bizottsági tagot jelölhessenek.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (T/1396)
dr. Schiffer András és dr. Jávor Benedek

A kolontári vörösiszap-katasztrófát követően az LMP javaslatot tett a hivatalos eljárásban el-
követett veszélyeztetés büntető törvénykönyvi tényállására. A hatósági mulasztás könnyen
vezethet több nemzedékre kiható károsodáshoz, emberi életek elveszítéséhez, miközben
az eljáró személyek felelőssége kisebb, mint egy buszsofőré vagy egy orvosé. Ez a megol-
dás indirekt módon segítheti a korrupcióellenes fellépést az amúgy nehezen feltárható,
kötelezettségszegést célzó hivatali vesztegetések egyes eseteiben.

A veszélyes anyagokat és technológiákat alkalmazó létesítmények hatósági en-
gedélyezésének és ellenőrzésének megerősítéséhez szükséges törvénymódosí-
tásokról (T/1487)
dr. Jávor Benedek

A kolontári vörösiszap-katasztrófa kapcsán az LMP javaslatokat fogalmazott meg a kör-
nyezeti veszélyt jelentő létesítmények környezetvédelmi és építésügyi ellenőrzése a ka-
tasztrófa során nyilvánvalóvá vált elégtelenségének felszámolása érdekében szükséges
szabályozási lépésekre. A törvényjavaslat célja az is, hogy a környezetvédelmi biztosíték és
a környezetvédelmi felelősségbiztosítás fogalmát és célját pontosabban határozza meg,
valamint ez utóbbit egyes esetekben kötelezővé tegye.

5

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 5 2/16/11 3:02:42 PM
2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV 2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításáról
(T/1704)
dr. Dorosz Dávid és Mile Lajos

A nemzetbiztonsági szolgálatok munkájának legkényesebb része a titkos információ-
gyűjtés, hiszen itt az állam közvetlenül az állampolgárok magánéletébe is betekintést
nyerhet. Kívánatos, hogy az ilyen tevékenységet minden esetben csak szigorú garanciák,
illetve ellenőrzés mellett lehessen végezni. A hatályos szabályozásban a bírói engedé-
lyezést egyes esetekben miniszteri engedélyezés helyettesíti, ami nem jelent kellően
független kontrollt. Az LMP javaslata ezeket a kivételeket szünteti meg, a bírói engedé-
lyezés kötelezettségét minden titkos információgyűjtésre kiterjeszti, így erősítve meg a
szolgálatok feletti ellenőrzést.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról (T/1705)
dr. Dorosz Dávid

Az LMP az elmúlt évek rendőri gyakorlatából, a megismert problémás esetekből kiin-
dulva, a jogvédő szervezetek javaslatait figyelembe véve kívánja módosítani a rend-
őrségi törvényt. A javaslat célja olyan garanciális elemek, illetve jogintézmények be-
vezetése, amelyek a rendőrséggel kapcsolatba kerülő, esetlegesen rendőri intézkedés
alá vont állampolgárok jogvédelmi és jogérvényesítési képességét nagymértékben
növelik (igazoltatásnál rendőröknek kötelező legyen az intézkedésről igazolást kiállí-
taniuk, az intézkedéssel érintett személy kérelmére az intézkedésről köteles legyen a
rendőr jegyzőkönyvet kiállítani). A javaslat emellett egy régóta húzódó hiányt pótol
azzal, hogy az intézkedést foganatosító rendőrökről készítendő kép- és hangfelvételek
törvényi szintű szabályozását megteremti.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról (T/1706)
dr. Dorosz Dávid és Szabó Tímea

Az LMP javaslata a Független Rendőri Panasztestület eljárását tenné hatékonyabbá, illetve
kiterjeszti a panaszeljárás lehetőségét, megteremti az FRPT jogszabály-kezdeményezési jo-
gát, erősíti jogállását.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosításáról (T/1928)
Scheiring Gábor és dr. Schiffer András

Az LMP javaslata a társasági törvény egyik „kiskapuját” zárja be. A hatályos szétválási sza-
bályozások ugyanis lehetőséget teremtenek arra, hogy egy megbírságolt és szétváló cég
egyik jogutódja révén mentesüljön a törvényi következmények alól. Semmi foganatja nem

6

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 6 2/16/11 3:02:42 PM
2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23. 2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV

lehet ugyanis a felelős vállalati magatartást megkövetelő szabályoknak, így például a köz-
beszerzésben való részvétel és az állami támogatásokra való jogosultságok korlátozásának,
ha egy többéves tilalom alól egy gyors cégbírósági eljárás egyszerű és költséghatékony
kibúvót adhat.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (T/1929)
dr. Schiffer András

Az úgynevezett reaktív – tehát kérésre történő adatszolgáltatási kötelezettséggel járó – in-
formációszabadságnak jelenleg is létezik büntetőjogi garanciája, míg a proaktív, tehát köz-
zétételi kötelezettséggel járó információszabadságnak nem. Az LMP javaslata ezt a hiányt
pótolja, és büntetőjogi szankcióval fenyegeti a közzétételi kötelezettség elmulasztásáért
felelős személyt.

A nők munkaerő-piaci helyzetének javításáról (H/1439)
Ertsey Katalin

Az Európai Bizottság 2010. szeptember 21-én 5 éves stratégiát fogadott el a férfiak és nők
esélyegyenlősége terén, amelyben célul tűzi ki a nők munkaerő-piaci helyzetének javítását,
a gazdasági döntéshozatal csúcspozícióiban lévő nők számának növelését, a női vállalko-
zók segítését, az Egyenlő Bérezés Európai Napjának bevezetését, valamint a nők elleni erő-
szak megfékezését Európában és azon túl. A javaslat célja e stratégia célkitűzéseinek hazai
érvényesítése.

A javaslat más formában, a költségvetés zárószavazása előtt benyújtott módosító javaslat-
ként támogatást kapott: miniszeri biztost neveznek ki, akinek az a feladata, hogy speciálisan
a kisgyermekes szülők, elsősorban a nők számára rugalmas munkaerő-piaci megoldásokat
dolgozzon ki.

A veszélyes- és iparihulladék-depóniák felülvizsgálatáról, az Országos Környeze-
ti Kárelhárítási Program kiterjesztéséről és a kárelhárítás kártételeinek finanszí-
rozásáról (H/1488)
Szilágyi László és dr. Jávor Benedek

A javaslat az országban található veszélyeshulladék-lerakók felmérésére és a kárfelszámo-
lás felgyorsítására utasítja a kormányt. A minisztériummal egyeztetünk annak érdekében,
hogy a javaslatot a kormány által is támogatható formában újra benyújthassuk.

7

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 7 2/16/11 3:02:42 PM
2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV 2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23.

A sukorói King’s City beruházással kapcsolatos közigazgatási kudarcokat feltáró
vizsgálóbizottság létrehozásáról (H/1834)
dr. Schiffer András

A sukorói King’s City beruházáshoz kapcsolódó telekügy az állami vagyonnal való fe-
lelőtlen gazdálkodás iskolapéldája. Ez az ügy rámutat arra, hogy a befektetői érdekek
és a politika viszonyában nem biztosítják kellő garanciák a közérdek érvényesülését.
A javaslat célja vizsgálóbizottság felállítása annak feltárására, milyen okok vezettek az
állami vagyon kockáztatásához, és milyen törvényi garanciák biztosíthatják a jövőben
az ilyen ügyek elkerülését.

II. Az LMP módosító javaslatai

Ebben az időszakban az LMP képviselői összesen 471 módosító indítványt (ideértve vala-
mennyi, hasonló „műfajba” tartozó indítványtípust) terjesztett elő. Ebből 1-et Osztolykán
Ágnes a Fidesz-frakcióhoz tartozó Varga Józseffel közösen.

A 471 javaslatból:
• 20 darabot az Országgyűlés részben vagy egészében elfogadott;
• 10 darabot részben vagy egészében átemeltek elfogadott bizottsági vagy kormányoldali
javaslatba;
• 441 darabot elutasítottak.

Összességében az LMP-módosítók 6,37 %-a ért célt.

Ellenzéki összehasonlításban:
• A 15 fős LMP-frakció 471 módosító javaslata alapján számított egy képviselőre
jutó arányszám – 31,4 db/fő
• Az 58 fős MSZP-frakció 711 módosító javaslata alapján számított egy képviselőre jutó
arányszám – 12,25 db/fő
• A 46 fős Jobbik-frakció 490 darab módosító javaslata alapján számított egy főre jutó
arányszám – 10,65 db/fő
• A kormányoldali mutatók (számos törvény- és határozati javaslatot ezek a frakciók nyújtottak be!):
• A 227 fős Fidesz-frakció 318 darab módosító javaslata alapján számított egy főre jutó
arányszám – 1,4 db/fő
• A 36 fős KDNP-frakció 109 darab módosító javaslata alapján számított egy főre jutó arány-
szám – 3,2 db/fő

8

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 8 2/16/11 3:02:42 PM
2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23. 2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV

III. A törvényalkotáson kívüli tematizáció

Az interpellációk, kérdések és azonnali kérdések elhangzása létszámarányosan limitált,
míg napirend előtti felszólalásra – a kormányra történő reagáláson túl – csak meghatá-
rozott ülésnapokon és frakciónként egy alkalommal kerülhet sor. Ezért az interpellációk,
kérdések, azonnali kérdések és napirend előtti felszólalások száma – önmagukban – a kép-
viselőcsoport munkáját illetően nem meghatározóak.

Ebben az időszakban az LMP-frakció részéről elhangzott:
• 36 napirend előtti és
• 5 napirend utáni felszólalás;
• 13 interpelláció;
• 26 azonnali kérdés;
• 13 kérdés;
• 4 írásbeli kérdés, továbbá
• 4 alkotmánybírósági indítvány került benyújtásra a ciklus során meghozott törvénnyel
kapcsolatban.

A, napirend előtti felszólalások

2010.09.13. dr. Schiffer András „A miniszterelnök száznapos értékelőjéhez” – hozzászólás
Jávor Benedek „Mi a kormány terve Budapesttel?” – A kétszintű bu-
dapesti önkormányzati rendszer problémáiról és a
kormány tervezett elképzeléseiről
2010.09.14. Karácsony Gergely „Elsikkasztott választás?”
2010.10.04. Scheiring Gábor „180 fokos fordulat” – A kormány tevékenysége
szembeállítja a gazdagokat a szegényekkel
2010.10.05. Vágó Gábor „Se pénz, se posztó?”
2010.10.11. Jávor Benedek A miniszterelnöknek a vörösiszap-katasztrófa ügyé-
ben tartott beszédéhez” – hozzászólás
2010.10.11. Jávor Benedek „Zálogba tett ország, avagy egy ökológiai katasztrófa
tanulságai” – A kolontári tragédia okairól, a hatósági
rendszer elégtelen működéséről és a fenntartható-
ság alapjairól
2010.10.12. Osztolykán Ágnes „Zárt ajtók mögött zajlik az oktatási törvény előké-
születe!”

9

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 9 2/16/11 3:02:42 PM
2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV 2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23.

2010.10.18. dr. Schiffer András „A miniszterelnök új akciótervéhez” – hozzászólás
Scheiring Gábor „Szevasz, Taigetosz! A kormány adóintézkedései bú-
csút intenek a demokráciának és az alacsony jöve-
delműeknek”
2010.10.19. Szabó Rebeka „A győri Audi-beruházás visszásságairól, illetve a kor-
mányzat természetvédelemmel kapcsolatos kom-
munikációjáról, és annak következményeiről”
2010.10.20. Ertsey Katalin „A soros elnökségről szóló vitanap elején áttekintet-
tem a szeptember végén megjelent EU-s stratégiai
célokat, amelyeket a nők és férfiak esélyegyenlősé-
ge témájában adott ki a Bizottság”
2010.10.25. Szabó Tímea „A temerini fiúk ügye“
2010.10.26. Vágó Gábor „Cserbenhagyott többség: az Orbán-kormány első
hét hónapja a befogadói társadalom ellen”
2010.11.02. dr. Schiffer András „Meghekkelt jogállam”
2010.11.03. Szilágyi László „Esztergomban kétharmaddal győzött Tétényi Éva”
2010.11.08. dr. Schiffer András „A miniszterelnök-helyettes MÁÉRT – beszámolójá-
hoz” – hozzászólás
Scheiring Gábor „Költségvetés 2011: régi-új kották helyett szolidáris
és fenntartható alternatíva!”
2010.11.09. Ertsey Katalin „Mit kezdjünk a civilekkel?” – A Nemzeti Civil Alap-
program működését súlyosan befolyásoló törekvé-
sek ellen
2010.11.10. dr. Schiffer András „Többségi uralom vagy konszenzusos demokrácia”
2010.11.15. Mile Lajos „Elutazott tőlünk családunk egyik tagja, akit oly hőn
szerettünk, egy Valóság nevű nagybátyánk“ – foglal-
kozzunk végre a vidéki népességgel
2010.11.16. Osztolykán Ágnes „Romák médiában való megjelenése”
2010.11.22. Ertsey Katalin „Becsapós nyugdíj, a nők 40 év munka utáni nyug-
díjba vonulásáról”
2010.11.23. Szabó Tímea „A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján”
2010.11.29. dr. Schiffer András „Fenntarthatóság, jogbiztonság és bizalom”
2010.11.30. Szilágyi László „A múlt héten volt az európai hulladék-megelőzé-
si hét”

10

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 10 2/16/11 3:02:42 PM
2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23. 2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV

2010.12.06. Scheiring Gábor „Grupo Milton & Felcsút”
2010.12.07. Szabó Tímea „Az emberi jogok december 10-i világnapjára való
emlékezés“
2010.12.13. dr. Dorosz Dávid „A rendőrség helyzete”
2010.12.14. Kaufer Virág „A vörösiszap okozta környezeti katasztrófa utáni
újjáépítés egy fontos aspektusa, a helyi közösségek
rehabilitációjának szükségessége”
2010.12.20. Jávor Benedek „A belügyminiszter tájékoztatója a kolontári helyzet-
ről” – hozzászólás
2010.12.20 dr. Schiffer András „Besült fülkeforradalom”
2010.12.21. Vágó Gábor „Mi marad a legszegényebbek kosarában?”
2010.12.23. Ertsey Katalin „Bejgli - sütés helyett”

B, napirend utáni felszólalások

2010.09.13. Kaufer Virág „Felszólalásom apropója az ENSZ Millenniumi Nyi-
latkozata aláírásának tízéves évfordulója volt, és az
ez alkalomból összehívott ENSZ-közgyűlés az ezred-
fordulón kitűzött fejlesztési célok megvalósulásának
áttekintése.”
2010.10.12. Szabó Rebeka „A „Velencei-tó kapuja” nevű többmilliárdos EU-s
forrásból támogatott önkormányzati beruházást kri-
tizáltam a természeti környezetre, a tájképre, a fenn-
tartható turizmusra gyakorolt káros hatásai miatt, és
mert a helyi lakosságot kihagyták a tervezésből”
2010.10.19. Osztolykán Ágnes „Baha’i emberi jogok megsértése”
2010.10.25. Vágó Gábor „Valóban ratifikálja-e Magyarország az ACTA-egyez-
ményt?”
2010.12.20. Vágó Gábor „A WikiLeaks ügy kapcsán adott információszabad-
ságot csorbítani akaró nyilatkozatokról”

11

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 11 2/16/11 3:02:42 PM
2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV 2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23.

C, Interpellációk

2010.09.13. dr. Schiffer András Narancskaszinó a banánköztársaságban? (A képvise-
lő elutasítja a választ)
2010.10.04. Ertsey Katalin Fogy a magyar! (A képviselő elutasítja a választ)
2010.10.11. Scheiring Gábor Hol van a Megújuló Energia Nemzeti Cselekvési
Terv? Zártkörű lobbizás helyett nyilvános tervezést!
(A képviselő elutasítja a választ)
2010.10.18. Szabó Tímea és A börtönökben még mindig 2006 őszét írják?
Ertsey Katalin (A képviselő elutasítja a választ)
2010.10.25. Szabó Rebeka Hogyan fogja a kormány átláthatóvá tenni a köz-
pénzből támogatott, természeti örökségünkhöz
tartozó területeket is veszélyeztető beruházásokat?
(A képviselő elutasítja a választ)
2010.11.02. Scheiring Gábor A strabagdemokrácia folytatódik: kérdés a hazai kkv-
szektort érő ostorcsapásokról (A képviselő elutasítja a
választ)
2010.11.08. Vágó Gábor Lesz-e narancsadó a válságadó után, avagy ki védi
meg a magyar beszállítókat? (A képviselő elutasítja a
választ)
2010.11.15. Szabó Tímea Mikor lép a kormány, hogy fogyatékos embertársa-
ink is emberi életet élhessenek? (A képviselő elutasít-
ja a választ)
2010.11.22. Karácsony Gergely Elmarad a Happy End?, avagy támadás a magyar
filmművészet ellen? (A képviselő elutasítja a választ)
2010.11.29. Scheiring Gábor A kormányon kívül nincs nyertese a magánnyugdíj-
pénztári einstandnak, de a kormány szándékai és a
megtakarítások sorsa kifürkészhetetlen. Mi lesz az
emberek pénzével, Tisztelt Miniszter Úr? (A képviselő
elutasítja a választ)
2010.12.06. Jávor Benedek és Logisztikai park a lakónegyed közepén? – A tököli
Kaufer Virág katonai reptér esete a fideszes gazdasági körökkel (A
képviselő elutasítja a választ)
2010.12.13. Szabó Rebeka A helyi gazdaságot fejleszti-e majd a kolontári kataszt-
rófát követő mezőgazdasági rekultiváció? (A képviselő
elutasítja a választ)

12

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 12 2/16/11 3:02:42 PM
2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23. 2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV

2010.12.20. Vágó Gábor Hogyan hatástalanítja a kormány a ketyegő lakáspo-
litikai bombát? (A képviselő elutasítja a választ)

D, Azonnali kérdések

2010.09.13. Szabó Tímea Az EBESZ-jelentés fényében hogyan kívánja módo-
sítani a kormány a médiacsomagot?
2010.09.13. Ertsey Katalin Jó irányú kapkodás? Avagy zavar és ellentmondás
a kormányzati kommunikációban a devizahitelesek
ügyében?
2010.10.04. Szabó Tímea Miért fosztja meg a magyar állam a fogyatékosság-
gal élő személyeket választójoguk gyakorlásától?
2010.10.04. Szilágyi László Az egészségügy lesz a közigazgatási reform első ál-
dozata
2010.10.11. Szilágyi László A doktor úr honnan tudja, hogy kell szülni?
2010.10.11. Mile Lajos Mit kezdjünk a kétharmaddal Esztergomban?
2010.10.18. Jávor Benedek Mikor lesznek nyilvánosak az alumíniumipari privati-
zációs szerződések?
2010.10.18. Kaufer Virág A Rail Cargo Hungaria esete, avagy a vasút része
lesz-e a munkahelyteremtésnek?
2010.10.25. Jávor Benedek Kívánja-e a kormány szigorú hulladékgazdálkodás-
sal elejét venni a Kolontáron történteknek?
2010.10.25. Karácsony Gergely Hova szállnak a milliárdok légifotó - tender ügyé-
ben?
2010.11.02. dr. Schiffer András Kiemelt kaszinóberuházások nyomában
2010.11.02. Szilágyi László Adjunk-e kiemelt támogatást a járműiparnak?
2010.11.08. Jávor Benedek Milyen menetrendje van a kormánynak a nagoyai
megállapodás megvalósítására?
2010.11.08. Scheiring Gábor Hol késik az Eszközkezelő? Hol késik a kamatszabá-
lyozás?
2010.11.15. Scheiring Gábor Hol marad az útdíj?
2010.11.15. Kaufer Virág Jótékonykodás helyett fejlesztési partnerséget! Mi-
kor lesz hazánknak korszerű nemzetközi fejlesztés-
politikája?

13

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 13 2/16/11 3:02:42 PM
2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV 2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23.

2010.11.22. Szabó Rebeka Mit tesz a kormány a helyi termékek közvetlen érté-
kesítésének elősegítéséért?
2010.11.22. Osztolykán Ágnes Az angol nyelv esete a magyar iskolával – viszontvá-
lasz
2010.11.29. dr. Dorosz Dávid Miért marad el egyes határon túli magyar újságok
támogatása?
2010.11.29. Vágó Gábor Zátonyok közt vergődik a zászlóshajó? – A Mórakert
Tész és az ökológiailag is fenntartható zöldség-gyü-
mölcs szektor
2010.12.06. Szabó Tímea Tervez-e a kormány jogszabályi módosításokat kez-
deményezni, hogy a családon belüli erőszak áldoza-
tai valós védelemben részesüljenek?
2010.12.06. Scheiring Gábor Nyugdíjállamosítás garanciák nélkül: miért akarja a
kormány egy bábtestületre bízni a nyugdíjmegtaka-
rításokat?
2010.12.13. Szabó Rebeka Ki érzi majd a bőrén a közpénzből támogatott, nagy-
üzemi sertéstartás káros következményeit?
2010.12.13. Szabó Tímea Miért nem hajtja végre a kormány a törvénybe fog-
lalt kötelességét, és egyeztet a fogyatékos emberek
szervezeteivel?
2010.12.20. Szabó Rebeka Forráscsökkentés az ÁNTSZ-nél, avagy mennyire
fontos a kormánynak az emberek egészsége?
2010.12.20 Jávor Benedek Milyen stratégiája van a kormánynak Cancún utánra?

E, Kérdések

2010.09.13. Jávor Benedek A „nemzeti kormányzás” tönkreteszi a nemzeti parkokat?
2010.10.04. Szilágyi László Mikor lesz végre megelőzésen alapuló hulladékpoli-
tika?
2010.10.11. Scheiring Gábor A nagybefektetőkre nem érvényesek a nyilvánosság
szabályai?
2010.10.18. Scheiring Gábor Mit kíván tenni a kormány az önkormányzati csőd-
hullám megakadályozása érdekében?
2010.10.25. Szilágyi László A dohánylobby a kormány álláspontját mondja?

14

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 14 2/16/11 3:02:42 PM
2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23. 2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV

2010.11.02. Scheiring Gábor Mi lesz veled kkv? Miért nézi tétlenül a kormány az
állami hitelgarancia befagyasztását és a kkv-szektor
végelgyengülését?
2010.11.08. Szilágyi László Tesz-e valamit a kormány annak érdekében, hogy a
légszennyezettség érdemben csökkenjen?
2010.11.15. Szilágyi Péter Támogatja a kormány a regisztrációs adó megfizeté-
sének elkerülését?
2010.11.22. Jávor Benedek Mire számítsunk a vízgazdálkodás terén?
2010.11.29. Kaufer Virág A mostoha egészségügy – mi lesz a bérekkel?
2010.12.06. Osztolykán Ágnes Itt a tél, gyűlnek a kifizetetlen gázszámlák
2010.12.13. Scheiring Gábor Ablakon kidobott tízmilliárdok: miért támogatja a
kormány az adófizetők pénzéből a jómódú külföldi
utasok súlyosan környezetszennyező repkedését a
Malévon keresztül?
2010.12.20. Vágó Gábor Van-e érdemi megoldása a kormányzatnak a hajlék-
talanság problémájának megoldására, vagy csak az
aluljárókból való kitiltás a FIDESZ egyetlen eszköze?

F, Írásbeli kérdések

2010.08.23. Ertsey Katalin Hogyan fogja hatástalanítani a kormány a devizahi-
telezés időzített bombáját?
2010.10.11. Osztolykán Ágnes Szakkollégiumi Kiválósági Központok?
2010.11.04. Kaufer Virág Milyen lesz a megváltozott munkaképességű mun-
kavállalókat foglalkoztatók támogatási rendszerének
jövőbeni formája?
2010.11.22. Vágó Gábor Megint a fekete lyukba ömlenek az infokommuniká-
ciós milliárdok?

15

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 15 2/16/11 3:02:42 PM
2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV 2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23.

G, Alkotmánybírósági indítvány
a tárgyidőszakban meghozott törvénnyel kapcsolatban

A Lehet Más a Politika képviseletében Dorosz Dávid az Alkotmánybíróságon támadta meg
a szabálysértési törvénynek azt a módosító rendelkezését, amely már szabálysértések ese-
tén is elzárást tesz lehetővé fiatalkorúak esetében. Ez ellentmond a hazánk által aláírt ENSZ
Gyermekjogi Egyezmény 37. cikkelyének. Az LMP ezért a jogszabály nemzetközi szerződés-
be ütközése címén kért normakontrollt.

A Lehet Más a Politika képviseletében Karácsony Gergely még augusztusban az Alkot-
mánybíróságon támadta meg az ún. „médiaalkotmány” médiairányításra vonatkozó egyes
rendelkezéseit. Az új médiairányítási rendszer ugyanis nem garantálja a pártatlan, elfogu-
latlan tájékoztatáshoz való jog érvényesülését, nem nyújt semmi védelmet a kormányzat
vagy egyetlen párt befolyásának érvényesülésével szemben. Nem teljesülnek tehát az Al-
kotmánybíróság ún. médiahatározataiban foglalt alkotmányos követelmények.

A Lehet Más a Politika képviseletében Karácsony Gergely még novemberben, kihirdetése
után azonnal az Alkotmánybíróságon támadta meg az új sajtótörvényt a sajtószabadság
alkotmányos tartalmának sérelme miatt. Az új törvény bizonyos esetekben a forrás felfedé-
sére kötelezi az újságírókat, és aránytalanul korlátozza a szerkesztői szabadságot is.

A Lehet Más a Politika szerint már a magán-nyugdíjpénztári befizetések tizennégy hó-
napra történő felfüggesztése sem volt másként értelmezhető, mint a magán-nyugdíj-
pénztári tagok tagdíjának számottevő időtartamra szóló ellentételezés nélküli elvonása.
Ezért Scheiring Gábor és Schiffer András november elején az Alkotmánybírósághoz for-
dultak, kérve a törvény megsemmisítését. Indoklásként felhozták, hogy az a tény, hogy a
törvény nem rendelkezett a magán-nyugdíjpénztári tagságukat fenntartó biztosítottakat
így ért veszteség kompenzálásáról, egyértelművé teszi, hogy az állam az érintett időszak-
ra vonatkozó járulékokat ellentételezés nélkül sajátította ki. Indoklásukban kitérnek arra
is, hogy a nevezett törvény kihirdetése után azonnal hatályba lépett, hiányzik a szüksé-
ges felkészülési idő is. A megállapított rendelkezések pedig kivétel nélkül a 2010. novem-
ber 1-jével kezdődő időszakban esedékes járulékmértékek megváltoztatásáról szólnak.
A törvény tehát már megkezdődött jogosultsági időszakra nézve, visszaható hatállyal
hozza kedvezőtlenebb helyzetbe a magán-nyugdíjpénztári tagokat.

16

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 16 2/16/11 3:02:42 PM
2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23. 2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV

IV. A konstruktív ellenzék

Ebben az időszakban az Országgyűlés 114 darab érdemi és nem személyi kérdésekre vo-
natkozó döntést hozott (törvényalkotás, országgyűlési határozatok és politikai nyilatkozat
elfogadása, jelentések), amelyet szinte kivétel nélkül a többségi, illetve az új kormányoldal
kezdeményezett.

Az elemzés során az egyes indítványokat köznapi néven, illetve rövidítéssel szerepeltetjük.

A 114 döntést 8 csoportba sorolhatjuk:
1. a „narancsuralmi” zsákmányszerzést szolgáló: .................................................................... 12 db.;
2. közjogi koncepcióba tartozó: ................................................................................................................................... 12 db;
3. szimbolikus: ............................................................................................................................................................................................................. 4 db;
4. működőképességet szolgáló: ........................................................................................................................................ 9 db;
5. gazdaság- és társadalompolitikai koncepcióba tartozó: ........................... 27 db;
6. igazgatási jellegű: .................................................................................................................................................................................. 26 db;
7. nemzetközi vonatkozású: ................................................................................................................................................... 20 db;
8. egyéb: ..................................................................................................................................................................................................................................... 4 db.

Az LMP-frakció
igennel szavazott 44 törvény-, illetve határozati javaslat esetében;
nemmel szavazott 60 törvény-, illetve határozati javaslat esetében;
nem szavazott 1 politikai nyilatkozattervezet esetében és
tartózkodott 9 törvény-, illetve határozati javaslat esetében.
Az elfogadási mutató: 38,93 %

csoportonkénti bontásban:

Igen Tartózkodott Nem
1. 0 0 12
2. 1 0 11
3. 2 0 11 (nem szavazott)
4. 7 2 0
5. 5 3 19
6. 12 3 11
7. 15 1 4
8. 2 0 2

17

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 17 2/16/11 3:02:42 PM
2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV 2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23.

Az MSZP-frakció
igennel szavazott 40 törvény-, illetve határozati javaslat esetében;
nemmel szavazott 61 törvény-, illetve határozati javaslat, politikai nyilatkozattervezet esetében;
kivonult 4 törvényjavaslat esetében és
tartózkodott 9 törvény-, illetve határozati javaslat esetében.
Az elfogadási mutató: 35,39 %

csoportonkénti bontásban:

Igen Tartózkodott Nem
1. 0 1 10 1(kivonulás)
2. 0 1 11
3. 1 0 3
4. 5 1 3
5. 7 2 15 3 (kivonulás)
6. 4 4 18
7. 20 0 0
8. 3 0 1

A Jobbik-frakció
igennel szavazott 62 törvény-, illetve határozati javaslat esetében;
nemmel szavazott 35 törvény-, illetve határozati javaslat esetében; és
tartózkodott 17 törvény-, illetve határozati javaslat, politikai nyilatkozattervezet esetében.
Az elfogadási mutató: 54,86 %

csoportonkénti bontásban:

Igen Tartózkodott Nem
1. 1 0 11
2. 4 2 6
3. 2 2 0
4. 9 0 0
5. 11 8 8
6. 19 4 3
7. 13 1 6
8. 3 0 1

18

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 18 2/16/11 3:02:42 PM
2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23. 2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV

A frakcióból való kiszavazás az MSZP esetében 42, a Jobbik esetében 10, az LMP esetében
pedig 23 alkalommal történt.

Ebben az időszakban a többségi oldal 3 alkotmánymódosítást, továbbá 2 sarkalatos tör-
vénymódosítást (az ügyészségi jogállási és az alkotmánybírósági törvény módosítását) ter-
jesztett a Ház elé. Az LMP valamennyi alkotmánymódosítást és sarkalatos törvény-
módosítást elutasította! Az MSZP ugyanígy tett, míg a Jobbik 1 alkotmánymódosítást
megszavazott, s a többi alkalommal volt elutasító.

A médiaszabályozással kapcsolatban összesen 9 törvény-, illetve határozati javaslat felől
döntött az Országgyűlés. Egyetlen képviselőcsoportként az LMP frakciója a média-
szabályozás valamennyi elemét elutasította! Az MSZP a médiatörvény rendes több-
séget igénylő részeinél tartózkodott, s 2 esetben kivonult a szavazásról. A Jobbik 1 esetben
tartózkodott, a másik 8 alkalommal nemmel szavazott.

Az ülésszak másik jelentős témája a nyugdíjrendszer átalakítása volt. Öt törvényjavaslatot
és egy politikai nyilatkozattervezetet tárgyalt ebben a körben a Ház. Az LMP egyedü-
li ellenzéki pártként valamennyi nyugdíjügyi törvényjavaslatot elutasította,
míg a politikai nyilatkozatról nem szavazott, mivel azt értelmetlennek tartotta.
Az MSZP 1 esetben tartózkodott, míg 3 alkalommal kivonult és kétszer voksolt elutasítóan.
A Jobbik 1 indítványt elfogadott, s az összes többi esetben tartózkodott.

A kormány gazdaságpolitikájának gerincét az év második felében négy törvényjavaslat
alkotta: a válságadó-törvénycsomag, az adótörvény-módosítások, a költségvetést megala-
pozó törvénymódosítások és a 2011-es költségvetés. A válságadók esetében az LMP
tartózkodott, míg a másik 3, az idei költségvetéssel összefüggő törvényjavasla-
tot elutasította. Az MSZP ebben a körben valamennyi törvényjavaslatot elutasította. A
Jobbik a válságadókra igennel, a másik 3 törvényjavaslatra nemmel szavazott.

Konszenzus alakult ki a pártok között 26 esetben: ebből 13 törvényhozási tárgy nemzetközi
egyezményt érintett, 2 jogharmonizációs jellegű volt, 2 esetben vizsgálóbizottság felállítá-
sáról rendelkezett a Ház, továbbá ötpárti egyetértés övezte a GVH-jelentést, az ORTT zár-
számadását, a „Nemzet Sportolója”- törvénymódosítást, a kolontári vészhelyzet kihirdetését
, a szolgálati törvény, valamint a 2010-es költségvetés módosítását, a devecseri kistérségről,
a devizahitelesek megsegítéséről, valamint a közjogi méltóságok tizenharmadik havi jutta-
tásának eltörléséről szóló törvényjavaslatokat.

19

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 19 2/16/11 3:02:42 PM
2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV 2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23.

Az LMP-frakció egyedüliként ment szembe
a többségi akarattal 10 esetben:

• a „ Lex Malt” egyetlen parlamenti erőként nem szavazta meg, mivel hiányolta a
jogállami garanciákat;

• 3 alkalommal az MSZP-frakció kivonult az ülésteremből és így egyedül az LMP mondott
nemet a magán-nyugdíjpénztári „einstandot” jelentő 3 – októberi – törvényja-
vaslatra;

• egyedül az LMP utasította el a bírósági szervezeti törvény módosítását, mivel
a törvénycsomag növelte a kormányzati befolyást az Országos Igazságszolgáltatási Ta-
nácsban, és elfogadhatatlan mértékben terjesztette ki a törvényes lehetőséget a titkos
információgyűjtésre;

• egyedül az LMP utasította el a bioüzemanyag-törvényt, mivel egyrészt a biomassza
alapú energiatermelésnek sokkal hatékonyabb és kevesebb káros „mellékhatással” járó
módjai is vannak, másrészt a javaslat címében megfogalmazott célt, a közlekedési célú
megújulóenergiafelhasználást nem csak a folyékony agro-üzemanyagokon keresztül le-
het növelni. A törvényjavaslatnak feladata lett volna, hogy a közlekedési eredetű szén-di-
oxid-kibocsátás csökkentését egy kevésbé intenzív, helyi erőforrásokat helyben használó
gazdálkodási modellhez illeszkedően alapozza meg, ezzel azonban nem foglalkozott;

• egyedül az LMP utasította el a nyugdíjbiztosítási törvénycsomagot, mivel a 40
év jogosultsági idővel, illetve ebből 32 év kereső tevékenységgel rendelkező nők eseté-
ben a nyugdíjkorhatár áttörését kontraproduktívnak tartotta: ha az intézkedés hatásait
egy koherens, a női foglalkoztatás és főként a gyermekvállalás melletti női foglalkoztatás
meglévő akadályait lebontó kormányzati politika nem ellensúlyozza, maga járulhat hoz-
zá a gyermekes anyák foglalkoztatását nehezítő munkaerő-piaci folyamatokhoz és a nők
aktivitási rátájának csökkenéséhez;

• egyedül az LMP utasította el a migrációs törvénycsomagot, miután a javaslatcso-
mag több ponton emberi jogi szempontból is súlyosan aggályos passzusokat tartalma-
zott, többek között az idegenrendészeti őrizet maximális idejének drasztikus emelését és
széles körben való alkalmazhatóságát, az eljáráshoz való hozzáférés jelentős csorbítását, a
bírói eljárások színvonalának csökkentéséhez vezető változtatásokat;

• egyedül az LMP utasította el a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai
Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság, illetve a Moldovai Köztár-
saság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételéről

20

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 20 2/16/11 3:02:42 PM
2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23. 2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV

szóló, Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló
2000. évi XXIV. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslatot, mi-
vel a megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv kihirdetését a kormány rendeleti
úton tervezi, és ez az Országgyűlés ellenőrző hatáskörének elvonását célzó törekvés: a
törvényjavaslat kormányrendeletben teszi lehetővé alapjogok csorbítását;

• egyedül az LMP utasította el az MTA beszámolóját, mivel álláspontja szerint de-
mokratizálni kell az MTA és az egész tudományos intézményrendszer működését,
növelni kell az átláthatóságot és vissza kell szorítani a patriarchális viszonyokat, a
„gerontokráciát” erősítő folyamatokat.

Az utolsó ülésnapon az LMP – a kormánypártok és a Jobbik mellett – megszavazta az
önálló nemzetpolitikai állandó bizottság, a Nemzeti Összetartozás Bizottsága felállítását,
és egyedüli képviselőcsoportként utasította el a terhességmegszakítások elvégzésének fe-
dezetét jelentő források csökkentését célzó kereszténydemokrata költségvetési módosító
javaslatot.

V. Személyi kérdések

A Legfőbb Ügyész megválasztásánál dr. Polt Péter személyére az LMP-frakció nemmel
szavazott.

A Médiatanács – kizárólag a Fidesz által jelölt – tagjainak megválasztásánál az LMP – frakció
– tiltakozásul – kivonult az ülésteremből és nem vett részt a szavazáson.

Az LMP-frakció a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumába Németh Vladimirt, a Magyar
Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságába pedig dr. Róna Pétert delegálta.

21

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 21 2/16/11 3:02:42 PM
2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV 2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23.

VI. Képviselőnkénti bontás *

Írásbeli kérdés

Felszólalások
Interpelláció

előtti/utáni
Módosítók
Törvényja-
Határozati

Napirend
Azonnali

javaslat
Kérdés

kérdés

vaslat
dr. Dorosz Dávid 1 3 81 30 1

Ertsey Katalin 1 1 1 2 1 23 30 4

Jávor Benedek 2 4 1 1 3 24 35 2

Karácsony Gergely 1 2 2 70 22 1

Kaufer Virág 3 2 1 1 21 27 2

Kukorelly Endre 7 20 0

Mile Lajos 1 1 6 17 1

Osztolykán Ágnes 2 1 1 25 16 3

Scheiring Gábor 4 3 3 1 79 47 4

dr. Schiffer András 1 1 1 6 113 95 4

Szabó Rebeka 3 2 24 42 2

Szabó Tímea 4 2 1 40 37 3

Szilágyi László 3 3 1 22 30 2

Szilágyi Péter 1 74 31 0

Vágó Gábor 2 1 1 3 78 123 5

*a meghozott törvényekkel kapcsolatban Karácsony Gergely 2, dr. Dorosz Dávid, Scheiring
Gábor és dr. Schiffer András 1-1 alkalommal fordultak az Alkotmánybírósághoz

22

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 22 2/16/11 3:02:42 PM
2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23. 2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV

VII. Rendhagyó parlamenti események

Őszentsége, a XIV. Dalai Láma szeptemberi magyarországi látogatása során a parlamenti
pártok közül egyedül az LMP-frakcióját látogatta meg, és az Országházban zárt körű tár-
gyalást tartott a képviselőcsoporttal, melynek során elsősorban emberi jogi és klímaügyi
témákat érintettek. Biztosították Őszentségét, hogy az LMP támogatja Tibetnek a kínai al-
kotmányba is foglalt függetlenségi törekvéseit, és hangot adtak aggodalmuknak a Tibet-
ben zajló elnyomás és emberi jogi jogsértések miatt.

Az építési törvény módosításáról szóló T/1245. számú törvényjavaslat (mely rendészeti
eszközökkel lép fel a hajléktalansággal szemben) vitájára az LMP meghívására ellátogattak
a Város Mindenkié csoport aktivistái, akik a vita közben egy „Lakhatást, ne zaklatást!“-feliratú
transzparenst mutattak fel.

Az LMP még a költségvetési vita megkezdése előtt bemutatta saját, „Fenntarthatóság és
szolidaritás“ című költségvetési alternatíváját:

http://lehetmas.hu/wp-content/uploads/2010/10/Fenntarthatóság-és-szolitaritás-
egy-ökopolitikai-költségvetési-alternatíva.pdf

Az alkotmánybírósági törvénymódosítás vitájának megkezdése előtt az LMP frakcióve-
zetője egy sárga „I love AB“ feliratú pólót adott át a Fidesz frakcióvezetőjének, s a vitában az
LMP-frakció ebben a pólóban vett részt. A záróvita közben az LMP képviselői egy évekkel
ezelőtti, az alkotmánybírósági korlátokra figyelmeztető Orbán-idézettel szembesítették a
miniszterelnököt. Az Ab-jogkörök megvonását követően tartott sajtótájékoztatón az LMP
képviselői transzparenseken mutatták fel azokat a törvényeket, amelyeket az elvont jog-
körökkel semmisített meg az Alkotmánybíróság.

A magán-nyugdíjpénztári „einstand“ parlamenti vitája közben LMP képviselői a Fidesz kina-
gyított választási füzetét mutatták fel, amelyben a mostani kormánypárt a magán-nyugdíj-
pénztári befizetések védelmét igérte.

A Médiatörvény – név szerinti – zárószavazásán az LMP-frakció tagjai narancssárga sza-
laggal ragasztották le a szájukat, és egy „Sajtószabadság: élt 21 évet“ feliratú molinót
mutattak fel.

23

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 23 2/16/11 3:02:42 PM
2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV 2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23.

VIII. Eredmények

Az LMP-frakció indítványára az Országgyűlés tárgysorozatba vette a sukorói vizsgálóbizott-
ság felállításáról szóló határozati javaslatot.

A 30 részben vagy egészben átvett,
illetve elfogadott módosító javaslatnak köszönhetően:

• megmenekülhet a PANKKK-program;
• továbbra is garantált az alternatív színházak támogatása;
• megmenekülhet a RÁDIÓ C;
• költségvetési támogatást kapnak a felsőoktatási szakkollégiumok;
• költségvetési forrást kaptak a Tobin-adó bevezetését szolgáló előkészítő feladatok;
• költségvetési forrást különítenek el a névleges egyéni nyugdíjszámlák létrehozására;
• a szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások fedezetét 60
millió forinttal növelték;
• sikerült az alacsonyabb árbevételű, túlnyomórészt hazai tulajdonú internetszolgáltató
kkv-knál a 2%-os válságadókulcsot 0,5%-osra levinni;
• a Nemzeti Park Igazgatóságok költségvetési támogatása 521 millió forinttal emelkedett;
• költségvetési fedezetet kapott a KSH a Fenntarthatósági Főosztály létrehozására;
• a patika-elővásárlási jogot kiterjesztették a gyógyszertárban foglalkoztatott más gyógy-
szerészekre is;
• a migrációs szabályok a felsőoktatási tanulmányok céljából hazánkba érkező külföldieknél
a kellő forrás meglétét nem a tanulmányok teljes időtartamára követelik meg;
• a médiahatóság határozatának végrehajtását a határozatot felülvizsgáló bíróság
felfüggesztheti;
• a Médiatanács feladatai közé bekerült az, hogy: „kezdeményező szerepet vállal a média-
műveltség, a médiatudatosság magyarországi fejlesztésében, ennek keretében összehan-
golja más állami szereplők médiaműveltséghez kapcsolódó tevékenységét, segíti a kor-
mányt az Európai Unió felé e tárgyban esedékes időszakos beszámoló elkészítésében”;
• rendezték a statisztikai közlemények jogforrási státuszát;
• a jogszabálytervezetek társadalmi egyeztetése során a jövőben biztosítani kell, hogy a vé-
leményezési folyamatban a vélemények, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, társa-
dalmi-gazdasági szempontból marginalizált csoportok véleményére, lehető legszélesebb
köre jelenjen meg;
• a jogszabálytervezettel együtt kötelező közzétenni az előzetes hatásvizsgálat összefog-
lalóját is;
• a jogszabálytervezetek társadalmi egyeztetése során beérkezett véleményeket közzé kell
tenni, és meg kell ismertetni az illetékes országgyűlési bizottságok tagjaival;

24

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 24 2/16/11 3:02:42 PM
2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23. 2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV

• a PSZÁF-törvényből kikerültek a Felügyelet önkényes bírságolási jogkörét lehetővé tevő
fordulatok;
• a környezetterhelési díjakból növelik az agárkutatás, a tanüzemek, az agrárszakképzés, az
alternatív értékesítési láncok támogatását;
• az agrár-vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos fellebbezéseknél lehetővé vált,
hogy a gazdálkodó új bizonyítékra hivatkozzon, ha az az elsőfokú döntést követően jutott
a tudomására;
• a súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevelő szülők mentesültek a GYES
melletti munka idejének korlátozása alól;
• a nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos fog működni a
Nemzetgazdasági Minisztériumban.

Az LMP-képviselők megszólalásainak, fellépésének köszönhető:

• Vágó Gábor november 8-i interpellációját követően indult el a beszállítókat a válságadó
áthárításától megóvni kívánó Font-féle törvényjavaslat kidolgozása, melyet december-
ben el is fogadott a Ház;
• Ertsey Katalin augusztusi írásbeli kérdésének is szerepe volt abban, hogy a lakáshite-
lesek ügyében korábban az LMP által követelt egyes lépések bekerültek a nyolcpontos
Kósa–Rogán-féle csomagba;
• Ertsey Katalin november 22-i Népszabadság cikke és aznapi parlamenti felszólalása
egyaránt a nők negyven év utáni nyugdíjba vonulása körüli kormányzati káoszról szólt:
bemutatta, hogy a kiszivárgott kormányzati anyag leleplezte az eredeti szándékot, amely
csak a háromgyerekes nőket érintette volna, az egy és kétgyermekesek számára 42 és 44
év lett volna korhatár, ami teljes szakmai baklövés – a cikk és a beszéd egyaránt hozzájá-
rult ahhoz, hogy a Kormány sürgősen visszakozott;
• Szabó Tímea október 18-án dr. Geréb Ágnes szülésznő fogvatartási körülményei-
nek ügyében elhangzott interpellációja után vizsgálat, majd fegyelmi eljárás indult
a Gyorskocsi utcai rendőrök ellen. Az ősz folyamán Szabó Tímea az Emberi jogi bi-
zottság megbízásából másfél hónapig tartó vizsgálatot folytatott Geréb Nagy Ignác
utcai bv-intézeti fogvatartásának körülményeiről. A vizsgálat eredményét december
19-én küldte meg a bizottságnak, amely azt január elején tárgyalta. A jelentés szá-
mos visszásságra hívja fel a figyelmet, többek között a lábbilincs alkalmazásával, a
meztelenre vetkőztetéssel és a megalázó bánásmóddal kapcsolatban. A jelentés ter-
vezett (később a napirendről levett) bizottsági tárgyalása napján az ülésen megje-
lent kormányhivatalnokok közölték, hogy januárban tervezik a bv-intézeteket érintő
jogszabályok felülvizsgálatát, és ebben kérték szakmai segítségünket, javaslatainkat.
A jelentés tervezett bizottsági tárgyalása napján kezdeményezte az ügyész Geréb há-
ziőrizetbe való áthelyezését.

25

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 25 2/16/11 3:02:42 PM
2010. ŐSZ – A MÁSODIK FÉLÉV 2010. JÚLIUS 23. – DECEMBER 23.

• Szabó Tímea – aki napirend előtti felszólalásában is foglalkozott a temeríni fiúk ügyével –
október 15-én az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
alelnökeként meglátogatta az öt fiút a Sremska Mitrovicai börtönben, majd december
10-én, az Emberi Jogok Világnapján nyílt levélben fordult a szerb köztársasági elnökhöz,
kérve, hogy enyhítse a fiúk büntetését; azóta hivatalos forrásokból úgy értesült, hogy Ta-
dics elnök az öt fiúból három büntetését 2-3 évvel csökkentette;
• Szabó Tímea az Országos Fogyatékosügyi Tanácsra vonatkozó azonnali kérdése után
néhány nappal a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma elküldte az érintett szervezeteknek az
OFT-ről szóló 67/2001. Korm. Rendelet módosításának tervét véleményezésre.
• Jávor Benedek sajtófellépése és azonnali kérdése nyomán sikerült elérni, hogy nyilváno-
sak a magyar alumíniumipar privatizációs szerződései;
• Karácsony Gergely egy index-cikk apropóján azonnali kérdést intézett a vidékfejlesztési
miniszterhez, mivel háttérintézménye egy 4,8 milliárd értékű légi fotótendert írt ki olyan
feladat elvégzésére, amelyet korábban már tulajdonképpen elvégeztek, méghozzá ennek
az összegnek a töredékéért. Sajtóhírek szerint a pályázat a Geodézia Zrt.-re volt kiírva,
amelynek számos korábbi vezetője jelenleg a minisztérium, illetve a pályázatot kiíró hát-
térintézmény vezetője. Az LMP képviselője később nyílt levelet is írt a miniszternek, mely-
ben kérte, hogy vonják vissza a pályázatot. A miniszter november 19-i válaszlevelében
hosszasan magyarázkodott az ügyben, és megírta azt is, hogy a pályázatra két konzorci-
um jelentkezett, az egyik vezetője valóban a Geodézia Zrt. volt. Néhány nappal később a
pályázatot visszavonták;
• Schiffer András interpellációját követően a kormány hatályon kívül helyezte a sukorói
King’s City-projektet kiemelt jelentőségűnek nyilvánító kormányrendeletet;
• Schiffer András azonnali kérdését követően ügyészségi vizsgálat indult az óbudai
Álomsziget-projekt ügyében.

26

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 26 2/16/11 3:02:42 PM
Tiltakozás az alkotmánybíróság
jogkörének szűkitése ellen.

Demonstrációra készülve.

Vita a médiatörvényről,
Schiffer András frakció-
vezető felszólalása.

Munka közben
a frakció.

05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 27 2/16/11 3:02:43 PM
Az LMP gondol a környezetre, ez a kiadvány 100%-ban újrahasznosított papírra készült.

Készült a Lehet Más a Politika (LMP) parlamenti frakciójának megbízásából.
Összeállította: Schiffer András és Sasvári Nóra • Tervezés: Várnai László
Felelős kiadó: Schiffer András • Postacím: 1386 Budapest, Pf. 959
Cím: 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19. • Telefon: 06 1 302 0022 • Fax: 06 1 700 1749

www.lehetmas.hu
05LMP_1012-1_MÁSODIKLÉPÉSEK A5 füzet.indd 28 2/16/11 3:09:28 PM