De la un tân r pentru to i tinerii

pierdut. voi mai ave i o ans . ave i ansa. voi ave i o ans . Voi. Dar voi.Noi am pierdut. neUnii dintre noi au plecat de aici. i c to i vom progresa i ara o s aib sc pare. i ei vor citi. Noi am fost ferici i c am descoperit Coca-cola Cocai bananele i am crezut c dac noi citim. Articol scris de Tudor Chiril lui . citi. pe blogul . Câ tig bani acolo i tânjesc dupa ora ul sta tâ împu it. Voi îns . Noi ne-am în elat.

ans . statul. dar nu v e înc foarte clar. Cu cât se va fura mai mult. E calea cea mai simpl . tiu c a i aflat c a a te îmbog e ti. tri.Nu v gândi i la furat. gandi i-v la copiii no tri. ti. normal. Dac ai p mânt sau dac faci afaceri cu statul. iar copiii copiilor no tri vor mo teni un imperiu de cenu . drumul. clar. Daca voi habar n-ave i i dac Ei continu s fure. Nu sta e drumul. cu atât se va construi mai atâ pu in. Nu e nici o ans . Sunte i tineri i totu i habar n-ave i ce înseamn un Bucure ti în care se circul normal. ti i voi ceva despre TVA i cum ai putea s -l furi. furat.

c uta i-v între voi. Citi i orice. voi. NuNu-i mai asculta i doar pe profesori. acum. . f r discern mânt. profesori. Vede i care citi i acelea i lucruri i înh ita i-v . ncat. Unul singur dintre voi va fi mâncat.Citi i. s-ar putea s reu i i. Nimic nu e mai important ca lectura. Citi i mult. mult. acum. Citi i tot ce v pic în mân . nt. Zece îns . Numai în haita de oameni de tepti o s reu i i. Apoi.

ei.i folose te un Lamborghini când n-ai ceautostrad ? De ce s ai o vil într-un cartier sufocat de inunda ii? ntr- o .Gândi i-v de pe acum s -i înlocui i. Timpul lor trebuie s se termine. tenitorii. CeCe-o s face i cu milioanele într-un ora mort? ntrCeCe-o s cump ra i. termine. cu banii gr mezi? La ce. Dar nu cu gândul c ve i fura mai mult ca ei. Trebuie s -i domina i. Asta e calea simpl care v va sufoca mo tenitorii.

carte.Nu v du m ni i profesorii. Nu v bate i joc de ei. bine. ei. Au muncit i nu e vina lor c p rin ii vo tri sau descurcat mai bine. . superiori. N-ave i nici un drept s -i dispre ui i. din ale c ror drame pute i înv a. Nu le sunte i superiori. Sunt oameni am râ i. Î i dau priceperea pe un salariu de nimic i v înva carte. profesorii.

Ave i grij ce scoate i pe gur .Banii p rin ilor vo tri nu v reprezint . Foarte pu ini o s v spun cine a pictat ³Cina cea de taina´ i de ce taina´ Visconti a ales romanul lui Thomas Mann ca s fac un mare film. Iar calea asta. Vremea pumnului i a bodiguarzilor a trecut. V confrunta i cu o lume care acum e mai deschis decât oricând. decâ oricând. Chagall. Nici Duchamp. O s c l tori i. V reprezint doar ceea ce pute i scoate pe gur . Ho ii de la putere nu sunt în stare s v spun cine este Delacroix sau Chagall. trecut. iar copiii francezi înva carte. se va infunda i ne va asfixia copiii. Nu v pot spune care e influen a lui Schopenhauer în ³S rmanul Dionis´ Dionis´ i nici de ce este Eminescu un romantic întârziat. Duchamp. . copiii. mai devreme sau mai târziu. fel. englezii la fel. Ei vor ti doar s v înve e s fura i. ntârziat. film.

cu cât sunte i mai pro ti. ziare. Eleva porno este un exemplu. cele care v informeaz . nu v da i seama? Pentru ei. prost. Citi i câteva. exemplu. Adic prost. Iar c catul pe care îl ve i cump ra va fi ob inut de la pro ti. Nu dau doi bani pe genera ia voastr . selectivi. Nu mar a i la orice promo ie. ziarele. . Nu citi i ziarele. pl ti i pe m sur . ie. Fi i mai selectivi.Nu v mai lua i dup ziare. cu atât le va fi mai u or s atâ v vând orice c cat. cat.

E timp i pentru iarb . tequilla. fura. Le va fi mai simplu s v catalogheze drept o genera ie de distru i. Acum îns trebuie s înv a i. . îi vor fura. e timp i pentru tequilla. pentru c în curând nu va curâ mai fi timp pentru asta. Animalele au reguli nescrise.Nu fuma i iarb i nu v da i în cap cu alcool. nescrise. cu orice pre . Oamenii au legi scrise. O s le da i ap la moar incul ilor i ho ilor de la putere. i adâ e mai r u ca în jungl . scrise. iar banii destina i salv rii voastre. c ci ve i intra în via adânc de tot. putere.

Boc. scop. orice lec ie înv at . Cu cât ve i ti mai multe. se vor a eza sub voi i v vor ridica deasupra celorlal i. dar sigur copiii vo tri nu vor ti cine a fost Emil Boc. România nu cumpar nimic Româ pentru c ho ii nu construiesc. decâ asta. terea. Sunte i tineri. tineri. Ve i domina cu mintea. O s auzi i toat via a de Napoleon i de Nicolae Titulescu. Nu e nimic mai frumos decât asta. ho ii fur .Nu alerga i dup bani cu orice pre . mintea. nu scop. Banii trebuie s v fie doar mijloc. Nu uita i c v fur pe voi i asta trebuie s v opreasc . Europa cump r inteligen . Istoria o scriu cei care construiesc. Scopul vostru trebuie s fie cunoa terea. . atâ Orice carte citit . construiesc. cu atât ve i fi mai înal i.

Literatura universal o s v înve e s deosebi i Binele de R u. le. n-au apucat s v mânjeasc . Sunte i cura i. dar dac dintre voi nu se vor ridica lupt torii. Care e calea? S citi i. Balzac. . to i deosebesc Binele de R u. Puterea voastr st în cur enie. aia. Stendhal. Dickens. enie. Tolstoi.reparat. Trebuie s schimba i asta. Dostoievski. slabi.Nu v gândi i c sunte i slabi. o s v împroa te cu noroiul str zilor pe care nu le-au reparat. Dumas. Goethe. asta. Fiecare pic tur de noroi sunt banii care n-au ajuns pe strada aia.

toare. . din b ie ii de ora .NuNu-i invidia i pe oamenii cu bani. Or. Dup treizeci i nou de ani le va r mâne doar o list lung de femei. Nu v face i modele din b ie ii de bani gata. Voi ave i ansa s l sa i ceva în urma voastr . Când îmb trâne ti i trofeul t u va fi o bab . tatea. trâ Dup asta vine singur tatea. trofeele astea sunt trec toare. bani. nebani. Banii nu sunt Calea. femei. Privi i unde ne-a adus setea de bani. Calea.

Capul plecat. Cu scop. o s vede i c legile sunt proaste. Ve i ti cum s lupta i. legile. Nu degeaba. greu. drepturile. protesta i. voi ave i timp i pentru voi nimic nu e greu. dac ve i ti legile. proaste. Doamne. Voi nu în elege i c SUNTE I SCHIMBAREA? SCHIMBAREA? . legitimeze. Înv a i legile. Protesta i. Dar. c altfel se transform în l trat. ieri. legile. îns . Pare greu i cere timp. lupta i. taie. sabia îl taie. Înv a i-v drepturile. i. timp. Apoi . asta nu duce nic ieri. trat.Nu v resemna i. Atunci ve i ti când are cineva voie s v legitimeze. i ve i în elege c trebuie s le schimba i.

dar voi sunte i Harap-Alb. de abia copii vo tri vor mai avea o ans ! C ci ansa vine o dat la o genera ie. v putem ajuta. S -i alege i i s nu-i invidia i. Liderii trebuie s fie dintre voi. Altfel ve i pieri o dat cu noi. . atunci.Dac voi l sa i ara asta pe mâna ho ilor. Uita i-v unii la al ii în fiecare zi i c uta i-v c pitanii. Vor fi salvatorii vo tri. lideri. Alege i dintre voi pe adevara ii lideri. Îi vede i în ziare. dar i co marul. Harap-Alb. i nu suntem pu ini. Noi am pierdut. câ Cine sunt ei? ti i foarte bine. Noi suntem Fomil i Setil . Câ iva dintre noi. i trebuie s -i c uta i de pe acum. nugreu. pierdut. dar se vor pierde pe ei în i i. Vor avea gloria. ie. marul. ajuta. i atunci por ile libert ii ne vor fi închise i EI vor câ tiga. Lor le va fi cel mai greu. în fiecare zi.

de-abia atunci ve i decunoa te s lupta i cu adev rat!!! Nu v am gi i cu prezentul. atâ ul.Din prezentul am râtei steia de t ri nu pute i înv a Binele. Da i scrisoarea asta mai departe. prezentul. imposibil. viitor... cei mai buni i r spândi i-v precum l custele. Noi am pierdut. Binele pute i fi voi. spâ custele.. i cu cât ve i fi mai mul i buni. cu atât ve i sufoca r ul. Salva i-v ! Salva i-ne! Este o singur cale! Lupta cunoa terii!! i când ve i fi câ tigat lupta cunoa terii. Voi? Ce face i? . Nu e imposibil. Binele. departe. voi.. Deveni i buni. Salva i-v în viitor. pierdut. mai buni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful