You are on page 1of 5
-AIOTRHTIKO MPOTOAIKE1U XAAKIAAE TMHMA : 19 MONOMEAEE - ouved piace dqudo1, oto aKpoanipi6 tou, om Xabkida, my &" NoeuBpiou 2046) npépa Terdpm Kar wpa 12:00, ye Skaon} Tov Kuvoravtive BovAyapn, Trond ‘Avourynxcov Axcaompiuy Kal ypapparéa my Edévn Kepidn, SkaoTaKy| uTGAANAO Vial va exdadae! my Mpoapuyr He nuEpoUNvia KardBeons 14.07.2010, Tou Anuntpiou Karootm, 0 orrolos mapacrédnke curompootinrs we mv rernTe ‘Tov 1s ixmySpou ABKVV Ye My KaTaTEBefoa GTO AmagipIo Gn 07.11.2018 B}Awar} TOU ar Tou mpdiny Afyou Auhkivog car Fn Arwou Koung-ANBepiou, rou exrpoourmrianKe ame Tov Ajpapx6 Tou, o omolog Tupéon HE THY we ave) fAwan Tou Swnyépou ABnvaN ‘Anuntpfou Karoodn, xarate8eica oro Aixactripio cm 07.11.2016 ka 74 Tou Anpooiou, rovermpoowaT@nke amré tov Yrroupys Orkovopixiav, o oTro0g ‘nopaaTdnke ue-BfAwan mAE-AKaoTIG Mnpefouciag TOU N.Z:K-Avepoviens FZovpou,— raaredeioa ovo AiKaoTipIo ong O7.11.2u 8. 7 Mexé 1h cuveBpiaan kat a9o6 yeAémae tr Sikoypapa, to Aucacriipo oKépOnKeE Kar tov von, H pion rou Amaompiou evan effs 4. Emel, ue my xpvoyern mpoaeuyt, yt thy doxnon ms oTrolas KaroBArenKE rupifioko 25 cups) (yer.ra unapiouous 5109810, 2543114 exSuc évrumra), prefrar_ ny exdpwan mg un? opi@ysv 02/04.05.2010 amdgaans rou Aevdipxn Kopns, He Thy oToia enBAj@nKe cTOV ex Twv TpoageuyévTe Ato TipSoTIHO 23.000,00 cups, hoyws TrapGBacns 1 Gp8p0u 29 Tap. 1 rou N. 2971/2001 («ANyaASs, Mapania Ka! GAAEG drardgeIGy, @.E.K. A’ 285). 2, Emeibi, 70 Gp@p0 64 Tou KwdiKa Atounnxrig Aikovopiag (0.E.K. A’ 97/1999) opifovra ra e&ffg: «1. Npoopuyil propel va aoKrjas: exeives: a) 0 oMolog gyal éyeoo, TpOCLUIKS Kal EVEGTEG EvvoHO GUNREROV, FB) CTOV oTTOfo avaywupizerar Téro10 SiKaluypA 6 ei Stivagy VonoU. 2.... ». Omg cuvdyerar am my aventépw Bidragy TOU K.A.AiK., {wou cUNpépov yia mv doANEN MpocgUVE é¥e1 © Gycoa BapUVoLEVOS aS TV mooRakAsuevn Tipdén. Iuvendc, oe Tepimwon éxSoon¢ Tpdgng ue mv omoia xataoylo&nee pdompo oe Béipos voHIKOS MpoowTON, Sev voLIBOTIO‘ef evepynMG TOS éasqan mpocpuyic, NOyW Ts apxtig TE aUIOTEAEIAG TOU VOHNKON MpocLimToU, © vbjOC Aoriuse enr6qa0ne: i134 12017 ie EKMpSoUTTOS TOU voUIKOS auIoN TpoouToU GTopIKG, epégov, ‘TrEeparrépu, ofovkiagniss FA vos Bev Tou wopéyereiutic rEsoo Bikalwua (oyer, EE. 1981/2012, 3372120042 se 4086/1981). Emoyévac, ue SeBopévo én 10 eniSixo TpSoTIHO EMBAFENKE ctov AnLS Auhtivos Kar 6x1 kan ovav Erepo mpoapebyovra AnprfTpIO Karooun, n umé xpion mpocouyih — iva wag T1p0g Tov TeAsuTaio SNEPYNTIS avoLOTTO!nIA Ka1 ws ex ToGTOU aToppMTéa we mp0 aurév. 5. Emei6f, 10 dp8p0 1 tou v.2974/2001 opiteran Gr: «1. “Aiyiahéc ivan 1 Zavn mg Sheds, mou Bpéxerar amé m Oiaaoa amé 1 weyatrepe xan ‘Suviiers avaBdoels ry KuydTuw M<», ato dpBpo 3 6m: «1.0 Ka8opiopds Tw opiwy Tov aryiaAob, TMS Tapadlac Kot TOY MahaIOG aiviahod yiveral am Emmpom, 1 oMoia cuykporeiran o& enieéo Vouod ye am®paon Tou Yroupyod Oxovownciy kan amoreAetian amé:...2, evid oro 4p8p0 4, érwe fejue kard tov Kpicwo xpévo rng xarahoyiaBeioug mapépaang, 6m: «1. H optoypaypr tou amakot xapéouerar amré my Exiponr} Tou Gp8pou 3 we TohuyuMic} YequLA TAnaKEotepy OmW MpayHONKA uo ypapyi Kat Gmerovigerai oo oxeniKS Sidypaypa pe spusp6 YotHa..». AKON, oo Gp8po 29 rou autos vou opigeran én: «1. DrroV0¢ Xwpig deta F pe UrépBaon avis ve dBc rou exBiSeraxKard rapdBlaon rou véyou autod emgépar otov aX, mv TapaAla, m GéAaaoa, rov MuBuEVa, m Zdvn Ava, rm heydAn Aiyvn, Tesoro Tomaus, 6x87 fh wapsyBia Gav peydAng Aung 1) mAeGoqoU- TWoTapot ‘omosadijrore veeBOh} ve myxanaGkEb, Pettetoion sp¥afaorpopy épyiy 700 ‘eBdgoug Frou ‘mBEva HE m Ain xayaTOs, Nu Guo F we omovOxRToTE GAhov 1péO, avefGpmra YE TOV rpbro auTov eMFAGE Zhu o& oMoIOVBKIMOTE, Nywpena He QuAdiGon Touhéxiatov 606s €f0us kate Ta mpéoTa ou eMBaAAOVTEI BonTKG GCUpEE pe Th Tapdypago 23 Tov p@pou 9 rou N.2242/1994, nou epapy6zera ard ta Aor. Neparrépu, ‘omy Trap.23 You dpGpou 3 tou v.2242/1984 (@.EK. A162) opigern Sr: «Er0UG TrapaBates mg ‘opaYPGQOU 2 Tou Gp@pou 24 rou v.2344/1940 “rep axyahod kar wapaniac” (OEK 154 A). OTUs TpOTTOTTON|GNKE Ye TY Tapdypago 3 tou ép8pou 1 rou av. 263/41 1988, avefaprits Tun ewvrPsXovaINY TONY euBuvtiy, emBAAAeTaL aT Thy Oxia AEM Apyt poo tous ToukiyoTov mevraxooiaw yoy (500.000) Spaxpiiv xa pxpr Béca exarompdpia (10 000.000) Spaxus ard my OcdKaoia tou dpEpou 187 tou v.8/to¢ 1871973...» 4. Eneof, © awahés dev Equoupyeha ye oxemah Mpdén ng Mlonrelac, ode TpoORETTEL GM QuaIKE GawvEueva, EAS am ne peyaAtREpEC, aAAG oumGer, avaBiceig wv UNETUN, Yia TH BlmioTuon Bz YoU mpayHEMKOG auTOS yeyovéros TpoBAEeT A xtépw Gtownnn Siadwaola. Kard cuvéne, sv Sev 6c KaDopiaBe! 0 aryiokss pe sxdeuevn Kars véuO BamerwmK DioKNMe MGM, 1 Avokenon emmhappavoyevn Srwares, ia 70 ome eh xpiowo oToxeio © MpocBIODIOUEE Tuv opty rou arpahou, 12017 Opetha va mpofel ce Tapeyminrouca Kat amokoynuévn, He OUyKEKpILEVa cToryeia, Kpion ya uabpatin feu ‘To Trav MpayyamKOU yeyovéros Tou, MpoGdiopize! Ta Spia tou atyiahod 1015, 4903/2013). H be emBodt} amd mY aPYSBIa AEVIK apXA mS Tou Mpomyou otous Mapapares rou dpBpou 24 Tap. 2 Tou av, G41, in, Tou dpEpou 29 Trap. 1 Tou v. 2971/2001, KaT’ epapyoyr ‘THC Tapaypapou 23 Tou dpOpou 3 rou v. 2242/1994, emrpéneran, Kar mv évvora me TeAEUTalag UTS SdiragNs, via TrapaBaceic To cuvreAEGBnkav jers THY évapEn 1oXGos TOU v. 2242/1994, o orioiog Sqnooiet@nse omy Egnyepioa me KuBepviicews ong 03.10.1994 Ka dpxice va loxde1, Buvdper Tou ép8pou 8 auroG, cnr6 Ty NUEpopNvia exeivn, xl Se yia TapaBdcers Trou cwrehtoenKav ce npoyevésTepo xpévo, aot To averépus TpGoTHO Bev xopaxMpRerar ire opyawiiverar amm6 To VéUO, I8iwg c= oxéon MPEG Tov TpSKo EMpErPNHG TOU, we Gruen) KOpwon ya Siatpnon GUBaiperwv KaTaoKeUsY Kal eTIYBdGeWN, TOU GwreNo8nKav omorébfmore evréc aiyiahod f| TapaAlas, ws xGpwon, anAabH, Trou eMBaAAETaI yia TAY Jun KaTEBégion, Gpan f cTrONKpUVEN TeV GUBaipETUV KaTUOKEUWBY Ka emeyBdcewy avefaprfns Tou xpSvou uvtEAEarg TOUS. EE GAAOU, He Tv MpoavapepSefoa Stag me wopaypdgou 23 rou dp@pou 3 Tou v. 2242/1904, dev MpoBAéTerai emBoAy, TMpogtiuoU yia MY Xprjon, aTAdic, auBaiperwy KaraoKeuBv (E.7.E.2074/2016, 102/206). ~AeSer apUNrE BETO GpOpO MAE TOK A.LN: «7. Kade BIKOG UMOXpEoira va aTHSEEKEE Ta TrpayponKd yeyovéra Trou emkaAeirar yia va ompIgel Tous loxUPIOHOUG TOU, EKTé¢ avo vénog rou Biémel 1 oxéon opige SiapopenKd. O1 AAdoI BiiGiKor EYOUV To Skaiya va mamodeiGouv» 5. Eneidf, ev mpoxeréve cmd 1a croixela me Sikoypagiag MpoKUmTouy Ta ééric: Me TV TPOCBAAOLEVA aTrégacn Tou Aipevdpxn Kons emBAVOnKe ctov Aryo AuAtvos mMpéotIo 23.000,00 eupts, di6n, KarG Ta avagepsyeva omy amd 14.04.2010 éK@eon Sefaiwong mapdBaon¢ tou Emrehevony| A. Baotheiou Tadkou, eixe mpofel omy wapania Kopaoida AyAaBepris Afuou Aukdvos: a) om pin Heydhwy Trocortfrey oyKOKiBwY «evT6s TpOTEIVOuEVOU aiyiahod» orov WéBa TMpaviby, eMpavelag 651 T.y., wpis va éxer AGBeI IC amaaroGpeves dBstes Kar B) oTHV KaTaOKEUH KEKAWEYNS péyMTAG GTS ToIEvTO Trou One! pos Mm BéAaGoa, Tua 18 7.4. ms oToIag evromrieran cevrds MpoTEopEvoU aiyIaAOUD, pic vat éxe1 AGBel Tig enrarrodeves detec, 6. Emai6f, Hn, ue tv umd xpion mpoapuyrl Kai aov aqopd eidixérepa Hy rpm epfaon, mPoBaAAETor 0 toxupiOUes nn GwPEUOR TeV OYKONBUY Eyive yia ve oTHAIXGEi otapaniakds Spsyos Tou KwvOUvEUE He KaTéppEUaN, dién To Tpavéc iG anc, oro oTFo!o emptZoray, SraBouvorav awé peydha Kipara eyerpoyeva amé ceo’pous vortous avéyoU, 3812017 grrr Ev oyer 6¢ Tou Kwé6vou Yio m owyaTK aKeparémHTa Kal Tg TeprOUGies TUN TepIoiRuY TOU eyKuovoucay o1 KaIpiKEs GUVBAKEs Kpi8NKE avayKaia n piyn TeV OyKOABw, xwpiC, os Va undpga omoiadifmore Trapéufaen cto oploBempévo TyfuA TOU aIyiaAoE. ZuvagAge%n, ‘THpOBAAAETaI Ka O LoXUPIOUES 6u MpOMSGEON yia THY EMBoAH TOU TrpooTiLOU' efvai"n= Tponyocpern opioBEman tou aryahod KaTomv TipnaNS ms OXENKrig SiadiKagiug Ka én OuVETTuG To ETTIGIKO TPSOTINO, TO OTTOIO EMMBARENKE yia TapGBaoN evrd¢ «nporevopevou ayiahoun, Sev éxe1 Epsiopa atov vépo. 7. Eeidi, omrwg mpoexré6nte, Srav Sev éxer Hn] opro8emnBel o aIyiaAss, yeyovdc Trou Ev TpoKetpévwy dev apgioBnTeitar, Sev aTroKAcieran pev n cToIxeIoBémoN TMs TapdBaon¢ rou ép8pou 29 rou v.2971/2001 kat n cuvaKéhouén emBokF Mpootipou ya uty. FIARY, 6pUNs, cmanreinat n Apevic} apxt} va poet o& TrapeyTiTouca Kai amoAoynLévn Ue CUyKEKpILEva SToxefa Kplon yia Tv aKpIBr OpleBEoN TOU aryIaAOD pe Bacn To UCR PaNeyEVO TeV beyahdTepwv Kar cuVBwY avaBdoEwW TwW KULdTWW INS B6AGCOUS, Ero OTE va UNV Kavahefmerar eOAoyn augiBoNia yia to-6r1n TrapéyBaon ya mY oTPOIa KaTaAoyioGhKE To TpGoTIPO TEAEGENKE Svrwe ev Sku H ev pEpel EvIdS TOU aryIGAOd. EV TPOKEIpEvus, TéToIa ‘amohoynpévn pe cuyreKpipéva cTorxeia Kpion via Th «puoKKt}> opIoBEmaN Tou aIyiaAoU Bev Tapariderat oTY Kerahoyiomua): TOU Mpoctiou TpagN, obre ory MpopYnaelod ExBeon Befaiwons Trapépaon¢: MéAiora, oTa TrepIAnpBévra GTOY SiolxNTIKS PaKEAo 316945/12-00~- ¥a1281150/01-10 «évrumra crpata> Tov Yrrohiievepyeiou KUunc TH0¢ To AoTUVORIKG Tha kar mV Kinpamki Yimpeoia Xadkisag avagéperar én SmonsOnKke andppwyn weprov UAKGY Kan OyKONBKuv GF pFiKOG TEpitToU 50 pETpUW Kat Gos Mpavous TepToU 10 yETPWN a7} 7 Odhacon, «xwpic va UoicTaTa aAASIWEn TOU amyIaAOUy. EFGAAOU, var HEV Gro ad 17.02.2010 TrpaKmiKé cuveBpioons mg «Emmpomig KaBopicyoG opin aiyiaAot-nrapaAiag xa TaAGIOG ciyichoG> yiverar, peTags GAA, Adyos yia Evrovn Spdon KyscMopOO omy ‘reply efariag Twy toxuptiv NA avénWy He évraon dvw Tw 10 BF, Ye ouvémea mv aloiwon TE HoppOAOYiAg mE TEPIOXTG TE TEPIOxNIS Ko! eIBiKGTEPA KaTOAIGBRON TOU ‘ropahaxod Spéyou, Tron ToXlwy avnoTiiplEns Kar eKpiZwon dévopwv. Enionc, qvapéperai 611 0 Arjuos Abyw) Twwy KaTOAIGB{GewY Trou TpoKaAoByran cd TY KaKoKalpia ‘Tous XEIKEPIVOUS vec THpOBaive! ce Epya GuvTTiprONs TOU Spsyiou KGOE BzpIVH MEpIOdO yi myaopahy diEAeuon Twv oxnycruw. Opwws, aMé nig yewuKés auréc avawopés Sev mpoKtrrT e6v 1 OUYKEKpILEMN emidun EModvEIE Tw 651 T.u., my oTTola KaTEAGRav oF oyKOAor, api ev Ohw Fh ev UEpe! OTE ovHBelc Kor HeyaAGTEpEC avaBCEKG TwW KUL, éraV, pdliota, ova TpoavapEpBévra KévTUTTA craTED pHTE avapEpErEI 6x Bev UpfoTeraI adolwion Tou ciyiahod arr6 7 piyn Tw oyKoNew. 8. Emeidi, e€dAhou, dooy apopa m Sebtepn TapABaon, ye my uMd Kpfon mpocouyrh npiB@dAeTat 0 1oxupIOLss én payATG LE THY TOWED Béon yIE THY MpGaBaON ary ’ ¥ a Aou6¢ omégconc: | 17/2017 Tapadla Sev KaraoxeudoGnKe amé rov Ajuo, ahhd umépxel exe! amd WOAAEG Bexaieg, To Ge KoG'ol He ns KarareBeioes ov 06.11.2015 amréyers, wmoommplgel én Kpiowuos ya Thy emBoNt To Tid HO Wan én, ere cuvéyera ef avtBiactolg a6 Tov ev Adyw 1oXupIOUs, iver 0G, ‘3 7 aN “Sap bn a1 a6 woi6y kcraoKeudc@nKe n ev ASywo pda. Suvawiic, 10 AnBécIO, 170 OxEnR6 Pipos améBexEns me oToKXe1o8EmoNS ms MapEBaaNK, Bev MpoOKOpieL ster onen Via var cmradei én 0 Avos mpoEBh 0 flog am KaTaOKEUr} ms EM/BiENS bapTTac, ote yra Tov aKpiBr xpévo KaTaoKeuris auTiic. 8. Ema, ev 6ye Gown mpoekréOqKay, xpiveren 61110 AnuOoro Sev amédeige my Téheon tov 560 TapaBdoewy trou KaTahoyic8nKav tov Aro, SoBEvTOS én apevdc | Sev TpooKdpice OUYKEKPIEVa Kal uve} cToXelA ya Tm ply oYKONGwy nf emipdvéiag 651 ru. Sromdéuemns ev Ohw evréc me Gowng Ends Tou caviakod Kai agerépou Sev améBeige én n Paral ye my Towéviwn Bon karaoxeudo@nKe pay ané rov Ajo Kar wohiora werd tay Srapéq taxtos tou v. 2242/1994, 0 oroiog SnpooedEnKe omy Egnuepida me KuBepvijoetes 7 08.10.1994 kan dpxtae va oxder, Guvéye rou Gp8pou 8 auroH, até my ALEpouNWia ‘isin, Emronévas, n mpoopuyr mpémel va viva Gexrf exc pos tov mpoapebyovta Aro Ka! “7 axvpw8ei | TpocBaMopEm cmépaon Kat, Meparépw, va emarpampe! 70 KaTaBAReEV TapdBoho, (Grou ora edd émuma wo apUitog Kara@éms. avaypéperae-2--Ajpog - %1.E.2867/2012);, crov mpocgetyovra Aijpo katé to 4p8p6 27 Wiap.11 KA-AiK, B66EvI0g 6n Kard To dp@po 276 tou V.3463/2006 («Képwen tou KwdiKka Afpov Kar Kovoryrwv>, EK A11) Sev umIoxpeotial = KaTaBoAr TrapaBdhou, evid, SKTIUWHEVWY Tw TepIOTaGEWN, va aTTAAAYEi To Ando amr Ta SiKkaoTIKG 05a (dp8po 275 map. 1 €6. e’. KA.AiK). TA AOTOYE AYTOYS ‘Aéxerat ev éper my THpocguyN. Axupivet Tv 02/04.05,2010 amégaon tou Atpevdpxn, Koung. Atardcoe! mv emerpogij wou xarareBévr0¢ TapaBéhou GroV Afyo. Sinks om XahuiGa, oro axpoanpwe rou Axacmplou, oe éxraxm haatedeced Eodunarrae Hi ooupatéas “ 7. PERMBEL aN ti1 Pawn &

Rate