You are on page 1of 19

 \v 13

1:13 ఈ శ఩థం బైబిలుల్ల రాసిలేదు. అయితే 30 వ వచనంల్ల తాను ఆ


శ఩థం చేసినట్టు దావీదు అంట్టనానడు. దావీదు వాయసుడు సొలొమ్నననని
\c 1 దేవుడు అతనికి స఩షుం చేశాడు ( 1 దిన 22:6-10; 28:5-7). అదోనీయాకూ
\v 1 సొలొమ్ననుకూ భధమ ఉనన ముఖ్మమైన తేడా ఏమిటంటే అదోనీయా తనను
1:1 “పెదద వమసు” – దావీదుకు దాదాపు 70 సంవతసరాల వమసు (2 సమూ తాను హెచిుంచ్చకునానడు (వ 5). అయితే సొలొమ్ననున దేవుడు నిమమించాడు.
5:4). \v 21
\v 3 1:21 సింహాసనానికి హకుకదారులుగా పోటీకి వచేు ఎవరనైనా అదోనీయా
1:3 “షూనం” – యెహో 19:17,18; 1 సమూ 28:4; 2 రాజులు 4:8. చంపిస్తాడని ఆమె బమం.
\v 5 \v 24
1:5-11 దీనితో 1 దిన 28:1-10 చదవండి. 1:24 అవసయమైనపు఩డు నాతాను మొహమాటం లేకుండా మాటాోడగలడు ( 2
“అదోనీయా” – ఇతడు దావీదు నాలుగో కొడుకు. హగ్గీతు దావీదు భాయమల్లో సమూ 12:7). అతడు కౌశలంతో వవేకంగా కూడా వమవహరంచగలడు. దావీదు
఑కామె (2 సమూ 3:4). అయితే అమ్ననను, అబషాల్లం చనిపోయారు. ఫహుశా అదోనీయాను ఎనునకోలేదని అతడికి బాగా తెలుసు.
కిలయాబు కూడా చనిపోయి ఉంటాడు (ఇతడి పుట్టుక తరువాత భరెకకడా \v 29
ఇతని గురంచి ఏమీ రాసిలేదు). అందువలో ఫహుశా ఇస్రాయేల రాజ్యమనికి తాన 1:29 “ఆ఩దల నుంచి” – 2 సమూ 4:9; కీయాన 34:6.
ఇక వాయసుణణని అదోనీయా భావంచి ఉండవచ్చు. \v 30
“హెచిుంచ్చకునానడు” – తన తరువాత దావీదు సొలొమ్ననున రాజుగా 1:30 వ 13.
చేస్తాడని అదోనీయా బమ఩డాాడు (వ 10). దేవుడు తన సంకల్ప఩నిన వెలోడించే \v 33
వయకు ఎదురు చూడాానికి ఇషు఩డలేదు. ఇపు఩డు క్రైసావులు అధికారానీన ఩దవనీ 1:33 “గ్గహోన” – సీయోనుకొండ వాలున ఉనన ఊట.
చేజికికంచ్చకోవడానికి తభను తాము హెచిుంచ్చకోకూడదు. యిర్మభయా 45:5; \v 34
భతాయి 10:38,39; 16:24,25; 20:25-28 చూడండి. 1:34 1 సమూ 10:1; 16:3,12; 2 సమూ 15:10.
“తన ... ఩రుగెతాడానికి” – అబషాల్లంల్పగా అననమాట (2 సమూ 15:1). \v 38
\v 6 1:38 “పెలేతివారు” – 2 సమూ 8:18 నోట్.
1:6 “అడాగంచినవాడు కాడు ” – పిలోలు తభ ఇషుం వచిునది చేసందుకు \v 39
వదిలేస తల్లోదండ్రులు తరువాతి కాలంల్ల తభకోసం కషాులూ దుుఃఖాలూ పోగు 1:39 “దేవుని గుడాయం ” – 2 సమూ 6:17. యాజి నూనెతో
చేసుకుంట్టనానయననమాట. దావీదు భరోస్తర తాను చల్లోన వతానాలన అభిషేకించడభంటే ఑క రాజు ఆ ఩నికోసం దేవునికి ప్రతేమకించఫడుతునానడని
కోసుకుంట్టనానడు. పిలోల్లన పెంచడం గురంచి స్తమెత 13:24; 19:18; అయథం.
22:15; 23:13,14; 29:15,17; ఎఫెసు 6:4; 1 తిమ్నతి 3:4,5; హీబ్రూ \v 41
12:3-10 చూడండి. 1:41 గ్గహోనకూ ఏనరోగెలకూ భధమ ఎకుకవ దూయం లేదు. అందువలో ఑క
\v 7 చోటనుండి భరో చోటికి ధవనులు వనిపిస్తాయి.
1:7 “యోవాబు” – సైనామధమక్షుడు (2 సమూ 8:16). \v 42
“సహామం చేశారు ” – ఩దవులకోసం ప్రాకుల్పడేవార చ్చట్టు చేరేవారు 1:42 “యోనాతాను” – 2 సమూ 15:27,36.
త఩఩కుండా ఉంటారు. \v 48
\v 8 1:48 “సింహాసనం ఎకకడానికి ” – 2 సమూ 7:12; కీయాన 132:11,12. తన
1:8 “బెనాయా” – దావీదు దేహ సంయక్షక దళానికి నామకుడు ( 2 సమూ తరువాత సొలొమ్నను రాజయేమందుకు దావీదు తాను చేమవలసినది చేశాడు.
8:18). అయితే అది దేవుడు చేసిన ఩ని అని అతనికి తెలుసు.
“షిమీ” – 2 సమూ 16:5-9 ల్లని షిమీ కాదు. \v 49
\v 9 1:49 రాజయేమందుకు అదోనీయా ప్రమతనం వపలం కాగాన హఠాతుాగా తన
1:9 “అర఩ంచాడు” – 2 సమూ 15:8 నోట్. ఩క్షం వాయందరనీ కోల్ల఩యాడు. వారల్ల ఏదైనా స్తవమిబకిా ఉంటే బమం
“ఏనరోగెల” – జెరుసలం ఆగ్ననమంగా ప్రాకాయం ఫమట ఉనన సథలం. దానిన నాశనం చేసింది. భనుషుల్లో తయచ్చగా ఇల్పన జరుగుతుంది.
\v 10 \v 50
1:10 “సొలొమ్నను” – 2 సమూ 12:24,25. 1:50 “కొముభలను ఩ట్టుకొని ” – నియీభ 27:2. ఇల్ప చెమమడంవలో
\v 11 అదోనీయా దైవారాధనా సథలంల్ల ఆశ్రయానిన బద్రతనూ కోరాడు. చాల్ప చోటో
1:11 “ఫతషెఫ” – 2 సమూ 11:3,27. అదోనీయా ఇంకా సింహాసనం చాల్ప కాల్పల్లో ఇది ఆనవాయితీ.
ఎకకలేదు. అయితే అతని కుట్రకు భంచి భదదతు ఉంది. ఏదో ఑కటి చేమకపోతే \c 2
అది నెయవేరే అవకాశం ఉంది. \v 1
“తెల్లమదు” – 2 సమూ 15:9 చూడండి. 2:1 దివతీ 31:1-8; యెహో 23:1-16; 1 సమూ 12:1-25 పోల్లు చూడండి.

1
2:15 దావీదు బ్రతికునన కొడుకుల్లో తాను పెదదవాడు కాఫటిు రాజమం
\v 2 తనదౌతుందనుకునానడేమ్న. అయితే రాజమం దేవునిది. ఆమన దానిన
2:2 “ఫలంగా” – దివతీ 31:6,23; యెహో 1:6,7; 23:4. అదోనీయాకు ఇవవలేదు.
\v 3 \v 17
2:3 “వధానాలను” – దివతీ 4:5,6; 10:12,13; 17:18-20; యెహో 1:7. 2:17 “అబీషగు” – 1:3,4. ఈ కోరక స్తమానమమైనదీ , ఏ కల్పోక఩టమూ
\v 4 లేనిదీ కాదు. వ 22 చూడండి.
2:4 “మాట” – 2 సమూ 7:11-16. \v 19
“హృదమపూయవకంగా” – దివతీ 4:29; 6:5; 10:12; 30:6. సొలొమ్నను, 2:19 “కుడి ప్రకకన” – గౌయవ స్తథనం.
అతని తరువాత వచిున చాల్పభంది రాజులు ఇది చెమమలేదు. చివరకి \v 22
ఇస్రాయేల వారపై ఆ఩ద వరుచ్చకు఩డింది. అయితే దావీదుకు ఇచిున మాట 2:22 “అతడి కోసం రాజ్యమనిన ” – అబీషగును దావీదు భాయమగా ఎంచాయననది
మాత్రం యదుద కాలేదు. దావీదు కుమారుడైన క్రీసుా దానిన నెయవేరుస్తాడు. స఩షుం. ఆమెను అదోనీయా పెళాాడగోయడభంటే సింహాసనం ఎకాకలని
\v 5 కోయడంతో సమానం. 2 సమూ 3:7; 12:8; 16:21 చూడండి.
2:5 “హతమ చేసిన ” – 2 సమూ 3:27-29; 20:4-10. 18:9-14 కూడా \v 23
చూడండి. యోవాబు సభరుథడైన సైనామధి఩తే గాని కఠినుడు , యకాపిపాసి. దావీదు 2:23 1:52 చూడండి. అదోనీయా రాజు దమకు తగనవాడు కాదని
అతడి ఩టో వమవహరంచ వలసిన వధంగా వమవహరంచలేకపోయాడు. రుజువంది.
\v 6 \v 24
2:6 చేమడానికి తనకు శకిాలేని ఩నులు సొలొమ్నను చెయామలని దావీదు 2:24 “చెపి఩నటేు” – 2 సమూ 7:11-13; 1 దిన 22:10.
చెపుానానడు. యోవాబు బ్రతికి ఉంటే సొలొమ్నను ఩రపాలనల్ల అసామానం \v 25
ఇఫఫందులు తెచిుపెటేు వాడవుతాడని దావీదుకు తెలుసు. 2:25 “బెనాయా” – 1:8.
\v 7 \v 26
2:7 2 సమూ 17:27-29; 19:31-38. 2:26 “అబామతారు” – 1:7,25. ఇతడు కూడా అదోనీయాతో కల్లసి , దేవుడు
\v 8 నిమమించిన రాజుకూ దేవునికీ తిరుగుబాట్ట చేశాడు గనుక భయణానికి
2:8 “షిమీ” – 2 సమూ 16:5-8; 19:18-23. తగనవాడే.
\v 9 “కషాులనినట్లో” – 1 సమూ 22:20-23; 23:6-9; 30:7; 2 సమూ 17:15;
2:9 “శిక్షంచకుండా ఉండకు ” – షిమీని ఏ వధంగా చూచినా నిరోదషిగా 19:11.
ఎంచలేము. నియీభ 22:28 చూడండి. షిమీ కూడా కొతా రాజుకు ఩కకల్ల \v 27
ఫల్ోంగా ఉండగలడని దావీదుకు తెలుసు. శాంతియుతమైన ఩రపాలనకోసం 2:27 1 సమూ 2:27-36.
యోవాబు, షిమీ ల్పంటివారని ఆ రాజమంల్ల లేకుండా చెమమడమే భంచిదని \v 28
దావీదు భావంచాడు. కీయాన 101 పై నోట్స చూడండి. లూకా 19:27 మొ।। 2:28 “఩క్షం వహంచాడు” – 1:7.
పోల్లుచూడండి. “ఫల్లపీఠం” – 1:50.
\v 10 \v 29
2:10 “కనున మూసి ” – హీబ్రూ ఩దానికి “నిద్రపోయాడు” అని అయథం. ఇది 2:29 “అతడి పైఫడు ” – యోవాబు తిరుగుబాట్ట , హతమల వషమంల్ల దోషి.
భయణం అని అరాథనిన ఇచేుమాట. దీనిన ఩వత్రాతభ ఒ ప్రతేమక ఉదేదశంతో ధయభశాసరం ప్రకాయం ఇవ భయణానికి తగన నరాలు. దేవుని ఆరాధనా సథలంల్ల
ఎనునకొనానడు. కొందరు భావంచిన ర్మతిగా ఑క వమకిా భయణం తరువాత కూడా ఆశ్రమం పొందేహకుక అతనికి లేదు. ఎవరనైనా బుదిధపూయవకంగా కాక
ఉంటాడు అన అయథం ఈ మాటల్ల రావచ్చు. ఎందుకంటే నిద్రపోయినవారు తిరగ ప్రమాదవశాత్తా చంపినవారకే ఇల్పంటి శయణు సథల్పలు. నియీభ 21:12-17
లేస్తారు గదా (దాని 12:2). చూడండి. దోషులైనవారు ఎపు఩డైనా సరే భతం ముసుగుల్ల ఆశ్రయానీన ,
“దావీదు నగయం” – 2 సమూ 5:6,7; అపొ కా 2:29. క్షేమానిన పొందాలని ప్రమతినసా దానిల్ల ప్రయోజనం లేదు. దేవుడు
\v 11 అల్పంటివారని శిక్షంచక మానడు. యెహె 9:1-6 చూడండి. నిజంగా ఩శాుతాా఩
2:11 2 సమూ 5:4,5. ఇతడి ఩రపాలన దాదాపు క్రీ.పూ. 1010 నుంచి 970 ఩డి నభభకం ఉంచినవారకే దేవునిల్ల అబమం ఉంది.
వయకు ఉంది. \v 31
\v 13 2:31 “నామీద...తొలగంచ్చ” – ఇది చాల్ప ప్రాముఖ్మమైన వషమం. ఑క
2:13 1:5. నామకుడి దోషం జ్యతి అంతటికీ చ్చట్టుకొని గొ఩఩ ఇఫఫందులకు కాయణం
“శాంతంగా” – అదోనీయా శాంతి కాముకుడుగా తనను తాను అవుతుంది. 2 సమూ 21:1 పోల్లుచూడండి. యెహో 7వ అధామమం కూడా
కన఩యచ్చకోలేదు. అందువలో అతడు రావడంల్లని ఉదేదశం గురంచి ఫతషెఫ చూడండి.
సందేహ఩డడంల్ల కాయణం ఉంది. \v 32
\v 15 2:32 “అతడి ... వచేుల్ప ” – ఆది 9:6; దివతీ 32:40,41; నామయాధి 9:24,57;
2 సమూ 3:27,29,39; 20:9,10; కీయాన 7:15,16; యిర్మభయా 25:14; గలతీ
6:7.

2
\v 33 \v 8
2:33 రాజమంనుంచి దోషభంతటినీ కడిగవేశాకే శాంతి వసుాందని 3:8 “అసంఖామకం” – ఆది 13:16; 15:5; 22:17; నియీభ 19:6; దివతీ 7:6.
ఆశించవచ్చు. సొలొమ్నను తెల్లవని కోరుకుననది ఩రపాలనల్ల తన బాధమతలను చకకగా
\v 36 నెయవేయుడానికే గాని జ్యానవంతుడని పేరుపొందాలని కాదు , లేక తన
2:36 వ 8. సవప్రయోజనాల కోసం ఆ తెల్లవని ఉ఩యోగంచ్చకోవాలని కాదు.
\v 44 \v 9
2:44 “కీడంతా” – 2 సమూ 16:5-13. “నీ మీదికి యపి఩సుానానడు” – వ 32. 3:9 “తెల్లవ గల భనసుస” – దాని 2:21; హీబ్రూ 5:14.
\v 45 “఩రపాల్లంచగలవాడెవడు?” – 2 కొరంతు 2:16; 3:5,6. ఫహుశా 1 దిన
2:45 వ 32,33. 22:12ల్ల దావీదు చెపి఩న మాటలను ఫటిు సొలొమ్ననుకు జ్యానం కోసం
\v 46 అభిల్పష కల్లగంది.
2:46 అలోర కాయణం కాగల్లగన ఇదదరు వమకుాల భయణాలు సొలొమ్నను \v 10
అధికాయం సిథయ఩డేందుకు సహామ఩డాాయి. 3:10 ఇల్పంటి ప్రాయథనలకు జవాబివవడం దేవునికి ఫహు సంతోషం.
\c 3 యోగమమైన ఩నికోసం యోగమమైన ఉదేదశాలు ఈ ప్రాయథన వెనుక ఉనానయి.
\v 1 యాకోబు 1:5; 4:3 పోల్లుచూడండి.
3:1 “పెండిో చేసుకొని” – ఈ పెళ్ళా వలో రాజకీమంగా పొతుా కుదిరంది. \v 11
“దావీదు నగయం” – 2 సమూ 5:6,7. 3:11 చాల్పభంది రాజులు కోరేవాటిని సొలొమ్నను కోయలేదు. దేవుణ్ణణ భనం
\v 2 ఏం అడుగుతునానమ్న జ్యగ్రతా వహంచాల్ల. కీయాన 106:15 పోల్లుచూడండి.
3:2 ఇస్రాయేల ప్రజ కనానుల్లకి రాకముందు అకకడి ప్రజలు ఈ ఎతాయిన “కోరక ప్రకాయం” – భతాయి 7:7-11; 1 యోహాను 5:14,15.
సథల్పల్లో వగ్రహపూజలు చేసవారు. ఇస్రాయేలవారు నిజ దేవుడైన యెహోవాను \v 12
ఆరాధించేందుకు ఈ సథల్పలను ఉ఩యోగంచారు. అయితే ఇది ధయభశాస్తరనికి 3:12 “జ్యానానీన” – 4:29-34; 10:23,27; 1 దిన 29:12. భన జీవతాలూ,
వరుదధం (దివతీ 7:5; 12:3-6,13,14). ఇస్రాయేలవార చరత్రల్ల తరువాతి వననపాలూ దేవుణ్ణణ సంతోషపెడితే భనం అడిగన దానికంటే ఎంతో ఎకుకవగా
కాల్పల్లో ఈ ఎతాయిన ప్రదేశాల్లో వారు వగ్రహాలనూ అఫదధ దేవుళ్ానూ ఆమన భనకిచేు అవకాశం ఉంది. ఎఫెసు 3:20 పోల్లుచూడండి.
పూజించారు. \v 14
\v 3 3:14 వ 6. దావీదు ల్లపాలు లేనివాడేమీకాదు. ఫతషెఫ , ఊరయా వషమంల్ల
3:3 సొలొమ్నను యెహోవాను ప్రేమించాడు గానీ తన ఩రపాలనల్ల ఘోయంగా పా఩ం చేశాడు. అయితే మొతాం మీద అతడు దేవుని శాసనాలకు
ఆయంబంల్లన ఈ ఑కక వషమంల్ల త఩఩టడుగు వేశాడు. ఈ అవధేమత బీజం , వధేమంగాన జీవంచాడు.
లేదా దేవుని శాసనాల వషమంల్ల ఈ అలక్షయం రాబోయే కాలంల్ల “ఆయుషభంతుణ్ణణ ” – ధయభశాసరం ప్రకాయం దేవునికి వధేమత చూపితే ప్రతిపలం
పెరగపోయి పూరాగా బమంకయమైన పల్లతాలకు దార తీసింది – 11:4-8. ఑కటి దీరాాయుషుష.
\v 4 \v 15
3:4-15 2 దిన 1:3-13. 3:15 “఑డంఫడిక పెట్టు” – నియీభ 25:10-22 నోట్.
“గబియోను” – యెహో 9:3-27; 18:25; 21:17. గబియోను ప్రాముఖ్మ “అర఩ంచాడు” – లేవీ 1–3 అధామయాల్లో నోట్స.
సథలం కావడానికి కాయణం గతంల్ల సనినధి గుడాయం , ఇతాడి ఫల్లపీఠం (నియీభ \v 16
25:8,9; 27:1,2) అకకడునానయి – 1 దిన 21:29; 2 దిన 1:2-6. 3:16 ఇస్రాయేల ప్రజలు ఏదైనా వవాదానిన నరుగా రాజు దగీరకి తేవచ్చుననన
\v 5 వషమం గభనించండి. ఈ వవాదంల్ల సొలొమ్నను దేవుడు తనకిచిున
3:5 “కలల్ల” – సంఖామ 12:6; దివతీ 13:1 నోట్స. జ్యానానిన ప్రదరశంచస్తగాడు.
“ఏం ఇవావల్ల ” – భనం కోరుకున ఑కక దానిన దేవుడు భనకిస్తానంటే ఏం \v 28
అడుగుతాం? ఆ అడిగ్నది భన హృదమ సిథతినీ , అంతయంగంల్ల భనం 3:28 ఈ జ్యానం నామమం నెయవేయుడానికి. వ 8 నోట్.
ఎల్పంటివాయమ్న దానీన ఫమట పెడుతుంది. కీయాన 27:4; లూకా 10:41,42; \c 4
ఫిల్లపీ఩ 3:8-10. \v 4
\v 6 4:4 “బెనాయా” – 2:27,35.
3:6 “ఇల్ప చెపా఩డు” – ఇకకడునన ప్రాయథన సొలొమ్నను తన ఆధామతిభక సిథతిల్ల \v 6
ఉననత శిఖ్యంపై ఉనానడని తెల్లమజేసుాననది. 4:6 “వెటిు఩నులు” – 9:15; 2 సమూ 20:24. యుదధ ఖైదీలుగా ఩ట్టుఫడిన
“నిజ్యయితీనీ” – కీయాన 18:20-26 దగీయ నోట్స. ఇతయ జ్యతులవారు , లేక ఆ దేశంల్లన నిల్లచిపోయిన కనాను జ్యతులవారు
“కొడుకు” – 1:48; 2 సమూ 7:8-16. కొందరు ఇస్రాయేలవారకి సవకులుగా , బానిసలుగా అయామరు. యెహో 9:22-
\v 7 27 పోల్లుచూడండి. దివతీ 20:17 చూడండి. బానిసతవం గురంచి నోట్స నియీభ
3:7 “పిలోవాణ్ణణ” – యిర్మభయా 1:6,7 పోల్లు చూడండి. తన ఩రపాలన 21:2; ఎఫెసు 6:5.
ఆయంబంల్ల సొలొమ్నను ఫహుశా 20 ఏళ్ావాడు. దేవుని ప్రజలకు నామకతవం \v 7
వహంచడానికి తనకు స్తభయథయం చాలదనుకునానడు. 4:7 “ఇంటివారకి” – 1 సమూ 8:10-18.

3
\v 18 5:3 “పాదాల క్రంద ” – దేవుని ఆలమం నిరభంచాలని దావీదు చూపిన
4:18 2:8,44ల్ల ఉనన షిమీ కాదు. అభిల్పష. 2 సమూ 7:1-5 ల్ల చూడండి. అల్ప చేమలేకపోయిన కాయణం 1
\v 19 దిన 22:8; 28:2,3ల్ల ఉంది.
4:19 “బాషాను” – దివతీ 3:8-10. \v 4
\v 20 5:4 4:24.
4:20 “ఇసుక రేణువుల్పోగా ” – 3:8. \v 5
“సంఫయ఩డుత్త” – వాయంతా క్షేభంగా ఉనానరు (వ 25). ఩రసిథతులు 5:5 2 సమూ 7:12,13.
ప్రశాంతంగా ఉనానయి ( 5:4). అయితే తవయల్లన ఇస్రాయేల ల్ల కొందరకి రాజు \v 6
ఇంటివారనీ, ఉదోమగులనూ పోషించడం భాయంగా అనిపించింది – వ 12. 5:6 ల్బానోను అందుల్లని దేవదారు చెటోకు ప్రసిదిధ.
\v 21 \v 7
4:21 “నది” – అబ్రాహాము సంతానానికి దేవుడిస్తానని వాగాదనం చేసిన నల 5:7 వగ్రహ పూజ చేస ప్రజల రాజుకు యెహోవా పేరు తెలుసు. ఇతనికి
పూరా వసీాయణం ఇది (ఆది 15:18). ఇస్రాయేల రాజులందరల్లకీ దావీదు , ఆమనల్ల నిజమైన నభభకం ఉందో లేదో భనకు తెల్లమదు.
సొలొమ్నను మాత్రమే ఇంత వశాల భూభాగానిన ఩రపాల్లంచారు. \v 12
\v 22 5:12 తన పొరుగు రాజ్యమలతో సొలొమ్నను వమవహరంచిన తీరుల్ల అతని
4:22 సొలొమ్నను బవనంల్ల అతని ఩రవాయం చాల్పభంది జ్యానం కొంతవయకు వెలోడి అయింది.
ఉండేవాయననమాట. \v 13
\v 25 5:13 4:6 నోట్. ఇల్ప ఏరా఩ట్ట అయినవాళ్ళా ఆ దేశంల్ల ఉంట్టనన ఇతయ
4:25 ప్రజలకు కావలసిన వాటిల్లో రెండు ముఖ్మమైనవ – శాంతి, సం఩దలు. ప్రజలు. వెటిు చాకిరకి సొలొమ్నను ఇస్రాయేల వాళ్ళావరనీ నిమమించలేదు.
\v 26 9:22,23 చూడండి.
4:26 10:16. ఇల్ప చేమడంల్ల సొలొమ్నను దివతీ 17:16ల్ల ఇవవఫడిన \v 15
ఆదేశాలను మీరాడు. 5:15-18 ఇది చాల్ప పెదద ఩ని. అధిక సంఖ్మల్ల కూలీలు అవసయం.
\v 29 \c 6
4:29 3:12; 4:20. \v 1
\v 30 6:1-28 2 దిన 3:1-13.
4:30 “త్తరు఩” – యొరాదను నదికి, భృత సముద్రానికి త్తరు఩న యూఫ్రటీసు “నాలుగో సంవతసరాన ” – క్రీ.పూ. 966. సొలొమ్నను కటిుంచిన ఆలమం
నది పైనునన ఫబుల్లను వయకు వసారంచిన ప్రాంతం. క్రీ.పూ. 586 వయకు నిల్లచివుంది. ఆ సంవతసయంల్ల ఫబుల్లనువాళ్ళా దానిన
\v 31 ధవంసం చేశారు.
4:31 “భనుషులందర కంటే ” – యేసుప్రభువు వచేువయకు భనుషులందర \v 2
కంటే జ్యానవంతుడు సొలొమ్నను (లూకా 11:31). 6:2 చాల్పవయకు ఈ ఆలయానిన సనినధి గుడాయం నమూనాతో కటాురు. అయితే
\v 32 చాల్ప కొలతలను రెండింతలు చేశారు. అది 27 మీటరుో పొడవు , 9 మీటరుో
4:32 స్తమెత 1:1; ప్రసంగ 12:9; ఩యభగ్గతం 1:1. వెడలు఩ ఉంది.
\v 33 \v 11
4:33 సొలొమ్నను జ్యానం ముఖ్మంగా ప్రజలను అయథం చేసుకుని , రాజమ 6:11 “యెహోవానుంచి ... వచిుంది ” – 12:22; 13:20; 16:1,7; 17:2;
వమవహారాలను సరగాీ నియవహంచగలగడం మొదలైన వషయాలకు 21:17; యిర్మభయా 1:4; యెహె 3:16. అంటే దేవుడు అతనికి తన సందేశానిన
సంఫంధించినది. అయితే ఇల్పంటి వషయాల్లో కూడా అతనికి జ్యానం ఉంది. ఩ంపాడు. సవ఩నం , లేక దయశనం దావరా నరుగానో లేదా ఑క ప్రవకా దావరానో
\v 34 ఩ంపాడు.
4:34 1 రాజులు 10:1; 2 దిన 9:23. \v 12
“అనిన జ్యతులల్ల నుంచీ ” – అంటే ఆ రోజుల్లో ఇస్రాయేల వారకి తెల్లసిన 6:12 సొలొమ్నను కటిుంచేదానిన గురంచి కంటే అతడి గుణాల గురంచే
నాగరక దేశాలనినటి నుంచి అని అయథం. ఇవ ఈజిప్టు , అరేబియాల్ల, ఩శిుభ దేవునికి ఎకుకవ ఩టిుంపు, శ్రదధ అని ఈ సందేశం వెలోడి ఩రుసుాననది. దేవునికి తన
ఆసియాల్లని కొనిన ప్రాంతాలు. ప్రజల గుణాలు , తన వాకుకల఩టో వార భనోభావాలే వారు తలపెటిున
\c 5 ఩నులకంటే ఎకుకవ ప్రాముఖ్మమైనవ.
\v 1 “వాగాదనం” – 2 సమూ 7:5-16.
5:1 “హీరాం” – 2 సమూ 5:1. \v 13
\v 2 6:13 “ఉంటాను” – నియీభ 25:8 నోట్స. సీనాయి కొండ దగీయ చేసిన
5:2-11 1 దిన 2:3-16. ఑డంఫడిక ఩టో వారు చూపే వధేమత పైన ఆమన వారభధమ తన నివాసం
\v 3 కొనస్తగంచడం ఆధాయ఩డింది. నియీభ 19:5,6 నోట్.
\v 16
6:16 “అతి ఩వత్రసథలం” – నియీభ 26:33; లేవీ 16:2.

4
\v 17 7:38 “తొట్టో” – వ 27.
6:17 “వశాల భాగం” – ఩వత్రసథలం. నియీభ 26:35; హీబ్రూ 9:1-5. \v 45
\v 18 7:45 ఇవ ఫల్లపీఠం చ్చట్టురా చేమవలసిన ఩నికోసం. నియీభ 27:1-3
6:18 1 రాజులు 7:24. చూడండి.
\v 19 \v 48
6:19 “గయబగృహం” – వ 16. 7:48 “ధూ఩వేదిక” – నియీభ 30:1-6.
“఑డంఫడిక పెట్టు” – నియీభ 25:10-22 నోట్. “సనినధి ... ఫలో” – నియీభ 25:23-30.
\v 20 \v 49
6:20 “మూయలు” – 20 మూయలంటే సుమారు 9 మీటరుో. 7:49 “దీ఩సాంభాలు” – నియీభ 25:31-38. సనినధి గుడాయంల్ల ఑కక
\v 21 దీ఩సాంబమే ఉంది.
6:21 “ఫంగారు రేకులతో ” – ఆలమంల్ల చాల్ప పెదద మొతాం ఫంగారానిన \v 50
ఉ఩యోగంచారు – వ 22,28,30; 7:48-50. 7:50 “కతెాయలు” – ఈ వసుావులనీన ఩వత్ర సథలంల్ల ఩రచయమ కోసం.
\v 23 \v 51
6:23 “కెరూబులు” – ఆది 3:24; నియీభ 25:18-20 నోట్స. 7:51 “ప్రతిషఠ చేసిన” – 2 సమూ 8:9-12; 1 దిన 18:7-11.
\v 36 “ఖ్జ్యనా” – 15:18; 2 రాజులు 12:18; 1 దిన 9:26; 26:2-26; 28:12.
6:36 ల్ల఩ల్ల ఆవయణం , ఫమట ఆవయణం కూడా ఉనానయి ( 7:12). ల్ల఩ల్ల \c 8
ఆవయణం యాజుల కోసం మాత్రమే (2 దిన 4:9). \v 1
\v 37 8:1 “఑డంఫడిక పెట్టు” – నియీభ 25:10-22 నోట్స. దావీదు ఑డంఫడిక పెట్టును
6:37 “నాలుగో సంవతసయం” – 6:1. జీఫ్ నెల అంటే భన ఏప్రిల – మే నెలల్లో జెరుసలంకు తెచాుడు (2 సమూ 6వ అధామమం).
భాగాలు. బూల నెల అకోుఫర్ – నవంఫరు నెలల్లో భాగాలు. \v 2
\c 7 8:2 “఩ండుగ” – ఩యణశాలల ఩ండుగ ( 2 దిన 7:8-10). లేవీ 23:33-36
\v 1 నోట్స చూడండి.
7:1 సొలొమ్నను బవనం ఆలమం కంటే పెదదది ( 6:2) గనుక దానిన \v 4
నిరభంచేందుకు ఎకుకవ కాలం ఩టిుంది (6:38). వ 7 చూడండి. 8:4 “సనినధిగుడారానీన” – 3:4.
\v 7 \v 5
7:7 “తీరు఩ తీరేు సథలం ” – కషుమైన వవాదాలను ప్రజలు నరుగా రాజు దగీరకే 8:5 ఈ అయ఩ణలనీన క్రీసుాకు స్తదృశామలే (లేవీ 1:2). ఑డంఫడిక పెట్టు , సనినధి
తేగల్లగారు. 3:16 ల్ల దీనికి ఑క ఉదాహయణ ఉంది. సొలొమ్నను బవనం గుడాయం, ఆలమం కూడా అంతే.
రాజ్యమనికి కాయమనిరావహక నిలమం కూడా. అందువలేో ఫహుశా దీనిన ఆలమం \v 6
కంటే పెదదదిగా కటాురు. 8:6 నియీభ 26:33,34.
\v 8 \v 7
7:8 “భాయమకోసం” – 3:1 8:7 “కెరూబులు” – నియీభ 25:18-20.
\v 13 \v 9
7:13 సొలొమ్నను తన సవంత బవనానిన కటిుంచ్చకోక ముందు ( 6వ 8:9 “఩లకలు” – నియీభ 25:16; 34:1; 40:20. హీబ్రూ 9:4 చూడండి.
అధామమంల్ల) ఩రసిథతి గురంచిన మాటలు. సొలొమ్నను కాల్పనికి భనాన గనెన , అహరోను కర్ర ఎకకడో పోయామని
\v 21 తెలుసుాననది.
7:21 “యాకీన” – దీని అయథం “ఆమన (యెహోవా) సిథయ఩రుస్తాడు ” అని “హోరేబు” – సీనాయి ఩యవతం.
కావచ్చు. \v 11
“బోమజు” – దీని అయథం “ఫలం”, లేదా “ఆమనల్ల ఫలం ఉంది ” అని 8:11 “భహమా ప్రకాశం” – నియీభ 40:34,35 పోల్లుచూడండి. తన ప్రజలతో
కావచ్చు. దేవుడు నివసిసుానానడననదానికి ఈ మేఘం ప్రతమక్ష స్తక్షయం. నియీభ 25:8 నోట్
\v 23 చూడండి. సనినధి గుడాయం స్తథనంల్ల ఇపు఩డు ఆలమం ఉంది. గుడాయం ల్పగాన
7:23 “సయసుస” – సనినధి గుడాయం ఆవయణంల్లని గంగాళ్ంతో పోల్లు ఆలమం కూడా యేసుక్రీసుాను సూచిసుాననది. యోహాను 2:18-21
చూడండి (నియీభ 30:17-21). ఈ సయసుస దీనిన మ్నస ఎదుదలు (వ 25) పోల్లుచూడండి. దేవుని ఆలమంగా ఉనన యేసుక్రీసుా దేవుని భహభతో
కంచ్చవ. సంపూయణంగా నిండివునానడు – యోహాను 1:14,18; హీబ్రూ 1:3. వమకిాగతంగా
\v 27 వశావసులు కూడా దేవుని ఆలయాలుగా పిలవఫడాారు ( 1 కొరంతు 6:19).
7:27 ఈ పీఠాలపై 38వ వచనంల్లని తొట్టో ఉంచారు. ఈ తొటోల్లని నీరు సంఘం మొతాంగా దేవుని ఩వత్రాలమభని చె఩఩ఫడింది (ఎఫెసు 2:21).
జంతు ఫల్ల మాంసంల్లని కొనిన భాగాలను కడిగ్నందుకు ఉ఩యోగంచారు (లేవీ \v 12
1:9,13; 2 దిన 4:6) 8:12 “మేఘం” – నియీభ 19:9; 24:15,18; 33:9,10; 34:5; కీయాన
\v 38 18:10,11; 97:2.

5
\v 13 8:34 “వారని భళ్ళా చేరుు ” – దేవుని వాకుక మూలంగా ఇల్ప జరుగుతుందని
8:13 “ఎలోకాలం” – 2 సమూ 7:13,16; కీయాన 132:13,14. సొలొమ్ననుకు తెలుసు (లేవీ 26:17,40-42; దివతీ 28:25,48).
\v 14 \v 35
8:14 వ 55; 2 సమూ 6:18; సంఖామ 6:22-27 నోట్స. 8:35 “వాన కురపించక ” – ఇది జరుగుతుందని కూడా సొలొమ్ననుకు
\v 15 తెలుసు (లేవీ 26:19; దివతీ 11:16,17; 28:23).
8:15 “మాట” – 2 సమూ 7:12,13. \v 36
\v 16 8:36 “నర఩ంచ్చ” – కీయాన 25:4,5; 27:11; 94:12.
8:16 2 సమూ 7:4-6,8. “వాన కురపించ్చ ” – వాన కురపించేది నిజ దేవుడు మాత్రమే (లేవీ 26:4;
\v 17 యోబు 5:10; కీయాన 68:9; 147:8; అపొ కా 14:17).
8:17 2 సమూ 7:2,3; 1 దిన 17:1,2 \v 37
\v 19 8:37 లేవీ 26:16,25,26; దివతీ 28:21-23,38-42; 2 దిన 20:9; యోవేలు
8:19 5:3-5; 2 సమూ 7:5,12,13; 1 దిన 22:8-10. 1:1-4.
\v 20 \v 38
8:20 1 దిన 28:5,6. 8:38 “వామధి” – కషాులు, బాధలు అని కూడా తరుుమా చెమమవచ్చు. యిర్మభయా
\v 21 17:9 పోల్లు చూడండి.
8:21 “఑డంఫడిక” – నియీభ 19:5. \v 39
\v 22 8:39 1 సమూ 2:3; 16:7; 1 దిన 28:9; కీయాన 11:4; యిర్మభయా 17:10;
8:22 “నిలఫడి” – ప్రాయథనల్ల హృదమ సిథతి ముఖ్మం గాని మ్నకాళ్ళానడం యోహాను 2:24,25.
మొదలైనవ కాదు. ఇకకడ కనిపించే ప్రాయథన బైబిలంతటిల్లకీ ఫహయంగంగా \v 40
చేసిన ప్రాయథనల్లోకెల్పో సుదీయామైనది. 8:40 “బమబకుాలు” – ఆది 20:11; కీయాన 34:11-14; 111:10; స్తమెత
\v 23 1:7 నోట్స. బైబిల్లో “బమబకుాలు” అంటే దేవుని ఩టో గౌయవ భావం , నభభకం,
8:23 “నీకు స్తటియైన” – నియీభ 15:11; దివతీ 7:9; 1 సమూ 2:2; 2 సమూ వధేమత చూ఩డమే.
7:22; కీయాన 86:8-10; యెషయా 44:6,7. \v 41
“఑డంఫడిక” – ఇతయ దేవుళ్ాకు ఑డంఫడికలు చేమడానికి గానీ వాటిని 8:41 ఇస్రాయేలవార దేవుడు మానవులందర దేవుడుగా అందరకీ తెల్లయాలని
నెయవేయుడానికి గానీ శకిా లేదు (కీయాన 115:2-8). సొలొమ్నను కోరక. ఆమన నిజంగా భనుషులందర దేవుడే (యెషయా 44:6;
\v 25 యిర్మభయా 32:26,27).
8:25 2 సమూ 7:12,16. \v 42
\v 27 8:42 “ఆలకించ్చ” – నియీభ 13:3; దివతీ 3:24.
8:27 2 దిన 2:6; కీయాన 139:7-16; యెషయా 66:1; యిర్మభయా 23:24; \v 43
అపొ కా 7:49; 17:24,25. సొలొమ్ననుకూ, బైబిలను రాసిన మానవ 8:43 యెహో 4:23,24; 1 సమూ 17:46; 2 రాజులు 19:19; కీయాన
యచయితలకూ దేవుని భహమావబవం కొంతవయకు తెలుసు. 102:15.
సనినధిగుడాయంల్లను, ఆలమంల్లను దేవుని సనినధి ప్రతమక్షం కనిపించినా \v 44
దేవుని గొ఩఩తనం గురంచి వారు తకుకవ అంచనా వేమలేదు ; ఆమన మొతాం 8:44 2 దిన 14:11,12.
వశాల ఆకాశాలల్ల ఇభడగలడని వారు ఏమాత్రం భావంచలేదు. \v 46
\v 29 8:46 “తపి఩దం” – కీయాన 130:3,4; స్తమెత 20:9; రోమ్ 3:23; 1
8:29 9:3. యోహాను 1:8-10.
\v 30 “ఫందీలు” – లేవీ 26:34-39; దివతీ 28:36,64; యిర్మభయా 29:10-14. తన
8:30 “నివాస సథలం ” – ఇస్రాయేలకు సంఫంధించి దేవుని నివాససథలం ప్రజల పాపాలను ఑పు఩కొంట్ట దానియేలు చేసిన ప్రాయథనల్ల అతడు దాదాపు
జెరుసలం అనీ , ప్ర఩ంచానికి సంఫంధించి ఇస్రాయేల ఆమన నివాస సథలభనీ , ఇవే మాటలు ఉ఩యోగంచాడు (దాని 9:5).
ఈ వశావనికంతటికీ సంఫంధించి ఩యల్లకం నివాససథలం అనీ సొలొమ్ననుకు \v 48
తెలుసు. 8:48 దివతీ 4:29; 1 సమూ 7:3,4; నెహెమామ 1:9; యిర్మభయా 29:13,14.
\v 31 \v 50
8:31 సొలొమ్నను బవషమతుాల్లకి దృషిు స్తరంచి ప్రజలు పా఩ం చేస్తాయని 8:50 2 రాజులు 25:28; 2 దిన 30:9; కీయాన 106:46; దాని 1:9.
ముందుగాన ఎరగ, దేవుని కరుణకోసం వేడుకుంట్టనానడు. \v 51
\v 32 8:51 “నీ ప్రజ” – నియీభ 19:4; దివతీ 7:6; 9:29.
8:32 దివతీ 25:1; యెహె 18:20. “కొల్లమి” – దివతీ 4:20; కీయాన 66:10-12 పోల్లుచూడండి.
\v 34 \v 53

6
8:53 “సొతుాగా” – నియీభ 34:9; దివతీ 4:20; 1 సమూ 10:1; 2 రాజులు 9:7 “దేశంల్ల” – లేవీ 18:24-28; 26:33; దివతీ 4:26,27; 28:37; 2
21:14; కీయాన 33:12; 78:71; ఎఫెసు 1:18. దేవుడు తన సవంతానికి ఑క రాజులు 17:23; యిర్మభయా 7:2-15; 24:9; కీయాన 44:14. దేవుని ప్రజలు తభ
ప్రజను ఏయ఩యచ్చకోవడభననది బైబిలంతటిల్లనూ పూదండల్ల దాయంగా ఇషుం వచిునట్టు మెలగుత్త, దేవుని దీవెనలు పొందాలంటే కుదయదు.
కొనస్తగన అంశం. ఇది నటి క్రీసుా సంఘంల్ల ఈడేరంది. \v 8
\v 54 9:8,9 దివతీ 29:24-28; యిర్మభయా 22:8,9.
8:54 2 దిన 6:13. \v 10
\v 55 9:10 6:37,38; 7:1; 9:1.
8:55 వ 14. \v 11
\v 56 9:11 “హీరాం” – 5:1. ఇతడు సొలొమ్ననుకు కల఩ , కూలీలు, ఫంగాయం
8:56 యెహో 21:45; 23:14,15; 1 దిన 22:18. దేవుని వాగాదనం ఏదీ సయపరా చేశాడు ( 5:6-11; 9:14). తన బ్రహాభండమైన కటుడాలను నిరభంచడం
ఎపు఩డూ త఩఩దు – తీతు 1:2. కోసం సొలొమ్నను అపు఩ చేమవలసి వచిుందననమాట. తన రాజమంల్ల ఈ
\v 57 భాగానినచిు ఆ అపు఩ తీరాుడు. అంటే, దేవుడు ఇస్రాయేలకు ఇచిున భూమిల్ల కొంత
8:57 ఆది 48:21; యెహో 1:5; 1 సమూ 12:22. భాగానిన సొలొమ్నను వగ్రహపూజ చేస జ్యతికి ఇచేుశాడనన మాట. లేవీ
\v 58 25:23,24 పోల్లు చూడండి. అపు఩ చేమడం తేల్లకే , తిరగ చెల్లోంచడం అంత
8:58 “భన హృదయాలను ” – భనుషులు తభ హృదయాలను దేవునివపు తేల్లక కాదు. స్తధాయణంగా అందుల్ల ఇరుకొకనన వార భారానిన అది అధికం
తిపా఩లంటే దేవుడు వారల్ల కృపాకాయమం ఑కటి జరగంచాలని సొలొమ్ననుకు చేసుాంది. రోమ్ 13:8 భనం అనుసరంచదగన భంచి నిమభం. 2 దిన
తెలుసు. కీయాన 119:36 చూడండి. కీయాన 51:10 పోల్లు చూడండి. 8:2ల్ల ఈ ఩టుణాలు తిరగ ఇచెుమమడం కనిపిసుాంది. అంటే రుణం ఫహుశా
\v 59 తీరపోయి ఉండవచ్చు.
8:59 తన ప్రాయథన పల్లతం చియకాలం నిల్లచి ఉండాలని సొలొమ్నను కోరాడు. \v 13
\v 61 9:13 “కాబూల” – అంటే ఫహుశా “ఎందుకూ కొయగానివ ” అని అయథం
8:61 లేవీ 26 అధామమం, దివతీ 28వ అధామమం మొదలైన లేఖ్న భాగాల కావచ్చు. హీరాం నుంచి స్తధమమైనంత ల్పబం పొందడానికి సొలొమ్నను తన
మూలంగా దీవెనలు కలగాలంటే ఏకైక మాయీం వధేమతేననీ , అవధేమత ల్లక జ్యానానిన ఉ఩యోగంచాడనన మాట.
పల్లతం వ఩తేాననీ సొలొమ్ననుకు తెలుసు. \v 15
\v 63 9:15 “వెటిు఩ని చేసవారని” – 4:6 దగీయ నోట్.
8:63 “శాంతి ఫలులు” – లేవీ 3వ అధామమం. \v 16
\v 64 9:16 “గెజెరు” – యెహో 16:10.
8:64 లేవీ 1-3 అధామయాల్లో ఈ అయ఩ణల గురంచి నోట్స చూడండి. “కూతురకి” – 3:1.
\v 65 \v 19
8:65 “భహోతసవం” – వ 2. 9:19 వ 1; 10:26.
“హమాతు త్రోవ” – ఇస్రాయేల ఉతాయ సరహదుద. \v 20
“ఈజిప్టట్వాగు” – ఇస్రాయేల దక్షణ సరహదుద. 9:20,21 నియీభ 3:8; దివతీ 7:1; యెహో 15:63; 17:12,13; నామయాధి
\v 66 1:21-29,35; 3:1.
8:66 ఆనందానిన కల్లగంచేది దేవుని భంచితనానీన దమనూ గురాంచడం \v 22
(నియీభ 18:9; 2 దిన 6:41; నెహెమామ 9:25; 1 పేతురు 1:3-9). 9:22,23 లేవీ 25:39. సమూయేలు బవషమతుా గురంచి ఩ల్లకిన మాటలు
\c 9 నెయవేయనాయంభించాయి - 1 సమూ 8:10-18.
\v 1 \v 25
9:1 ప్రసంగ 2:4-10. 9:25 నియీభ 33:14-17; లేవీ 1–3 అధామయాలు; దివతీ 16:16.
\v 2 \v 26
9:2 3:5. 9:26 “ఎసొన గెబెరు ” – ఇస్రాయేలల్ల దక్షణ సరహదుదన ఉనన ప్రదేశం. ఇది
\v 3 రేవు ఩టుణం. ఈ రేవు దావరా ఇస్రాయేలకు దక్షణాన , త్తరు఩న ఉనన దేశాలతో ,
9:3 8:29; 2 దిన 6:40. ఫహుశా భాయత దేశంతో కూడా, సొలొమ్నను సముద్ర మారాీల దావరా వామపాయ
\v 4 సంఫంధాలు ఏరా఩ట్ట చేసుకోగల్లగాడు.
9:4 2:4; 3:14; 8:25,61. \v 27
\v 5 9:27 “హీరాం” – వ 12. తన అసంతృపిా నుంచి ఇతడు తేరుకుననట్టునానడు.
9:5 2 సమూ 7:14-26; 1 దిన 28:9; 2 దిన 7:19,20. లేక సొలొమ్ననుకు సహామం చేమడం దావరా తన ఫంగారానిన తిరగ
\v 7 రాఫట్టుకోవచ్చు అనుకునానడేమ్న (వ 14).
\v 28

7
9:28 ఒఫీరు దేశం ఎకకడుందో భనకు తెల్లమదు. ఫహుశా అరేబియాల్ల లేక పెళాాడ కూడదని దేవుడు తన ప్రజలను అనక స్తరుో హెచురంచాడు (నియీభ
ఆఫ్రికా త్తరు఩ తీరాన ఉండవచ్చు. ఇది ఫంగారానికి ప్రసిదిధ – 2 దిన 8:18; 34:16; దివతీ 7:1-4; యెహో 23:12,13).
యోబు 28:16; కీయాన 45:9; యెషయా 13:12. \v 3
\c 10 11:3 భన సవంత కోరకలను అదుపుల్ల పెట్టుకోలేకపోతే గొ఩఩ జ్యానం ఉండి
\v 1 ప్రయోజనమేమిటి?
10:1 “రాణ్ణ” – భతాయి 12:42. “తిపి఩వేశారు” – దివతీ 17:17; నెహెమామ 13:26; స్తమెత 31:3.
“షేఫ” – అరేబియాల్ల నైరుతి దికుకన ఉనన దేశం. \v 4
“యెహోవా” – సొలొమ్ననుకు జ్యానం ఇచిునది యెహోవా అని ఆమె వననది. 11:4 “దావీదు” – ఫతషెఫ వషమంల్ల దావీదు బమంకయంగా పా఩ం చేసినా
\v 3 (2 సమూ 11 అధామమం) , అతడు ఩శాుతాా఩఩డి ఏకైక నిజ దేవుణ్ణణ
10:3 3:12; 4:29-31. ఆరాధించడంల్ల నిలకడగా ఉంట్ట అఫదధ దేవుళ్ా వపుకు తియగలేదు.
\v 9 \v 5
10:9 “సుాతులు” – 2 దిన 2:11. ఇతయ దేశాలవారు ఇస్రాయేల దేవుణ్ణణ 11:5 “అషాారోతు” – నామయాధి 2:13; 10:6. 2 రాజులు 23:13ల్ల దీనికి
గురంచి భరంతగా తెలుసుకోవాలనన కోరకను సొలొమ్నను వెలోడి చేశాడు “అసహమమైన దేవత ” అని పేరు ఉంది. కనాను దేశంల్ల దీనిని ఫమల దేవుడి
(8:41-43). సొలొమ్నను జ్యానం గురంచిన వాయాను దేవుడు దీనిన నెయవేరేుందుకు భాయమ అని ప్రజలు అనుకొనానరు. దీనిని యుదాధనికి , సంతాన బాహుళామనికి
వాడుకునానడు. వ 24 కూడా చూడండి. ఆధిదేవతగా ఎంచి లైంగక సంఫంధమైన కయభకాండలతో పూజించేవారు. దీనికి
“నామమం” – కీయాన 11:7; 33:5; 72:2; 99:4; 103:6. శుక్రుడికి సంఫంధం ఉందని అనుకొనవారు. ఫబుల్లనువారు “ఇషాురు” అనీ,
\v 10 గ్రీకులు “అస్తారెా” లేక “అఫ్రోడైట్ట” అనీ, రోమ్వారు “వీనస్” అనీ దీనిని
10:10 9:14. పిల్లచేవారు.
\v 11 “మిలొకమ్” – కొనిన స్తరుో వాణ్ణణ “మ్నల్కు” లేక “మొలొకు” అని కూడా
10:11 9:27,28. అనానరు. ఇకకడ వాణ్ణణ “అసహమమైన దేవుడు ” అనడం గభనించండి. కొనిన
\v 14 స్తరుో వీడికి అయ఩ణగా చిననపిలోలను భంటల్లో కాలేుసవారు. 2 రాజులు 16:3;
10:14 ఇది దివతీ 17:17 ల్లని ఆజాను మీయడం. 17:17; 21:6; లేవీ 18:21; 20:2-5 చూడండి.
\v 17 \v 7
10:17 7:2. 11:7 “కెమ్నష్” – వీడు కూడా “అసహమమైన” దేవుడే ( 2 రాజులు 23:13).
\v 22 అంటే జనం వీణ్ణణ పూజించిన఩఩టికీ వీడు నిజ దేవునికి అసహమమైనవాడు. 2
10:22 9:26-28. రాజులు 3:26,27ను ఫటిు చూసా మ్నయాబువారు పూజించే ఈ దేవుడికి కొనిన
\v 23 స్తరుో నయఫలులు కూడా అర఩ంచేవాయని అనుకోవచ్చు.
10:23 ఈ వబవం , సిరసం఩దలు, జ్యానం అంతా సొలొమ్ననుకు ఆనందానిన \v 8
ఇచాుయా? ప్రసంగ 1:2,12-14,18; 2:9-11 చూడండి. ఇవనీన ఇస్రాయేల 11:8 దేవుని దేశంల్లకీ దేవుని ఩టుణంల్లకీ సొలొమ్నను రానిచిున అనకభంది
ప్రజలకు సంతోషం కల్లగంచాయా? 12:1-4 చూడండి. దేవుళ్ాల్ల పైన చెపి఩నవాళ్ళా కొదిదభంది మాత్రమే. దేవుని బమబకుాలు
\v 24 సొలొమ్ననుల్ల ఎపు఩డైతే పోయాయో తన జ్యానం చాల్ప భట్టుకు అతడు
10:24 వ 1,9. కోల్ల఩యాడు – కీయాన 111:10; స్తమెత 1:7 పోల్లు చూడండి.
\v 26 \v 9
10:26 4:26; 9:19. ఇది దివతీ 17:16ల్లని ఆజాను మీయడం. 11:9 “ప్రతమక్షభయామడు” – 3:5; 9:2.
\v 29 \v 10
10:29 దక్షణాన, ఉతారాన ఉనన జనాలకు ఇస్రాయేల వామపాయ కేంద్రం 11:10 “ప్రవరాంచలేదు” – 9:6,7; నియీభ 20:3,6 కూడా చూడండి.
అయింది. “కో఩గంచాడు” – సంఖామ 25:3; కీయాన 90:7-11.
\c 11 \v 11
\v 1 11:11 వ 29-31; 12:16,20.
11:1 “సీరలను” – సొలొమ్నను క్షీణ దశనూ , బమంకయమైన పాపానీన \v 12
తెల్లమజేస వషాద గాధ ఇకకడ మొదలౌతుననది. శర్మయ సంఫంధమైన పాపాలు 11:12 అంటే 2 సమూ 7:14-16 ల్ల దేవుడు దావీదుకిచిున మాటవలో.
చేమనివవకుండా అతని జ్యానం అతనికి కవచంగా ఩ని చేమలేదు. జ్యానం \v 13
ఉననవారు కూడా మ్నహానికి లొంగపోవడం స్తధమమే. దేవునితో సంఫంధం 11:13 “఑కక గోత్రం” – యూదా గోత్రం (12:20).
తెగపోయిన మానవ జ్యానం వ఩ర్మతమైన పిచిుతనంల్ల ఩డిపోయే ప్రమాదం “జెరుసలం” – 9:3.
ఉంది. దేవుని ఆతాభనుస్తయంగా నడుచ్చకోవడం ఑కకటే జీవతంల్ల ఩వత్రతకు \v 14
మాయీం – కీయాన 51:10-12; గలతీ 5:16 పోల్లుచూడండి. రాజులు అనకభంది 11:14-25 దేవుడు సొలొమ్ననుకు వరోధంగా ఇదదరు శత్రువులను లేపాడు –
భాయమలను ఉంచ్చకోకూడదని దివతీ 17:17ల్ల ఉంది. వగ్రహ పూజ చేస వారని ఎదోంవాడైన హదదు , ఆరాం (సిరయా) వాడైన రెజొను. ఑కడు దక్షణ త్తరు఩
దిశనుంచీ భరొకడు ఉతాయ త్తరు఩ దిశ నుంచీ. తన ప్రజల పాపాల మూలంగా

8
తనకు కల్లగన కోపానిన వెలోడించేందుకు దేవుడు తయచ్చగా వారపైకి శత్రువులను 11:38 సొలొమ్ననుకు ఇచిున వాగాదనమే దేవుడు మరొబాంకు ఇచాుడు
పురగొల఩డం అన వధానానిన అవలంబించాడు (దివతీ 28:15,49,50; (2:3,4; 3:14; 6:12,13). యూదాకు, అందుల్లని పాలకులకు వరాంచినటేు
నామయాధి 2:10-23; 2 సమూ 12:10; 2 దిన 36:15-17; యెషయా దేవుని ఑డంఫడిక మరొబాంకు, ఉతాయ గోత్రాలకు కూడా వరాంచింది.
10:5,6; యిర్మభయా 1:15,16). ఇ఩఩టికీ దేవుడు ప్ర఩ంచ రాజ్యమల భధమ ఈ \v 40
ర్మతిల్లన తన ఩నులు జరగసుానానడు అనుకునందుకు చాల్లననిన 11:40 వ 26.
కాయణాలునానయి. \v 41
\v 15 11:41 “సొలొమ్నను...గ్రంథం” – ఈ పుసాకం ఏమైపోయిందో ఏ భనిషికి
11:15 2 సమూ 8:14. తెల్లమదు.
\v 21 \v 43
11:21 2:10 నోట్. 11:43 “కనున మూసి ” – 2:10 నోట్. రెహబాం అంటే “ప్రజను
\v 23 వసారం఩జేసవాడు”, లేక “ప్రజలు అభివృదిధ చెందారు ” అని అయథం. ఇతడికి ఈ
11:23 “సోబా” – 2 సమూ 8:3. అపు఩డు దభసుక (ఇ఩఩టికి కూడా) సిరయా పేరు పెటుడంల్ల సొలొమ్నను ఆశ ఇదే కావచ్చు. అయితే దీనికి సరగాీ వమతిరేకం
రాజధాని. జరగంది. పా఩ం అనది భనుషుల ఆశలను ఆరే఩స గొ఩఩ శకిా.
\v 25 \c 12
11:25 “కీడు” – దేవుని ప్రజల భధమ పా఩ం ఏదో ఑క యకమైన కీడుకు దార \v 1
తీసుాంది. 12:1-19 2 దిన 10:1-19.
\v 26 “షెకెం” – ఆది 12:6; 33:18-20; యెహో 8:30-35; నామయాధి 9:6. ఇది
11:26 “మరొబాం” – వ 40; 12:2,20. ఎఫ్రాయిం ప్రాంతంల్ల ఉంది. 11:26 చూడండి.
\v 28 \v 2
11:28 “వెటిు఩ని” – 4:6 దగీయ నోట్. 12:2 11:26,40.
“఩ని చేశాడో” – స్తమెత 22:29. \v 4
“యోసపు” – మరొబాం ఎఫ్రాయిం వంశానికి చెందినవాడు (వ 26), 12:4 1 సమూ 8:10-18. సొలొమ్నను ప్రజల దగీయ తనకు అవసయమైన
యోసపు సంతానం (ఆది 41:50-52). సరుకులను వసూలు చేశాడు. అతడు తలపెటిున బ్రహాభండమైన నిరాభణాలు
\v 29 ప్రజలకు భాయం అయామయి అని అయథమౌతుననది ( 4:7,22-25; 6:38; 7:1;
11:29 12:15; 14:2. బైబిలు కాల్పల్లో ప్రవకాలుగా ఉననవారల్ల చాల్పభంది 9:15-19).
గురంచి భనకేమీ సమాచాయం లేదు. వీరల్ల అహీయా ఑కడు. \v 6
\v 30 12:6 1 రాజులు 4:1-7.
11:30 1 సమూ 15:27,28 పోల్లు చూడండి. \v 7
\v 31 12:7 “సవకుడు” – ప్రజలకు సవచేయాలని రాజులను దేవుడు
11:31 ఈ ఩ది గోత్రాలు యూదా , షిమ్నమను, లేవీ త఩఩ మిగతా ఇస్రాయేల నిమమించాడు గాని వారపై పెతానం చేసందుకు కాదు. మారుక 10:42-45; 1
జనం అంతా. షిమ్నమను గోత్రానికి ప్రతేమకంగా ఏ భాగమూ లేదు గాని యూదా పేతురు 5:4 పోల్లు చూడండి. ఈ పెదదలు అతనికి భంచి సలహా ఇచాురు.
సరహదుదల్లోన కొంత భాగం వారకి ఉంది (యెహో 19:1-9). లేవీ గోత్రానికి \v 8
కూడా వార సవంత ప్రదేశం లేదు. దేశభంతట్లోనూ చెదిర ఉనన ఩టుణాల్లో వారు 12:8-9 అనుబవం, జ్యానంల్లనుంచి వచిున ఆల్లచనను రెహబాం త్రోసిపుచిు ,
నివసించారు (యెహో 13:14; 21:41). యూదానుండి ఉతాయ ప్రాంతం హానికయమైన నియణయాలు చేస ఆల్లచనకు లొంగపోయాడు. ప్రజలపై ఉనన
గోత్రాలను వేరు చేమడానికి మూలకాయణం సొలొమ్నను పా఩ం. అయితే భారానిన భరంత పెంచి , దానిన వారు సరగా నెయవేయుకపోతే భరంత కఠినంగా
ముందునుంచీ కూడా దేశంల్ల ఈ రెండు భాగాలకూ భధమ కొంత కలహభావం శిక్షంచాలననదే అతడు అనుసరంచిన సలహా. యువకులు కొనినస్తరుో
ఉంది (2 సమూ 2వ అధామమం; 19:40-43; 20:1,2). వవేకవంతులై ఉండవచ్చు (యోబు 32:6-9). అయితే ఇకకడి సందయబంల్ల
\v 32 మాత్రం వీరు చాల్ప బుదిధ తకుకవవారు. అయితే వారు , రెహబాం ప్రదరశంచిన
11:32 వ 13. బుదిధహీనతను వాడుకొని దేవుడు తన ఉదేదశాలను నెయవేరుుకొనానడు (వ 15).
\v 33 \v 15
11:33 వ 5-8. 12:15 దేవుడు భనుషుల అజ్యానం , దుషు క్రమలను కూడా తన సంకల఩ం
\v 35 నెయవేరుుకునందుకు వాడుకోగలడు. దీనికి అతుమననతమైన ఉదాహయణ యేసు
11:35 12:16,17. ప్రభువు సిలువ భయణం. ఆది 50:20 నోట్ చూడండి.
\v 36 \v 16
11:36 “దీ఩ం” – అంటే దావీదు వంశం కొనస్తగుతుంది. దేవుడు ఆ దీపానిన 12:16 “ఇస్రాయేల” – ఉతారాన ఉనన ఩ది గోత్రాలు.
ఆర఩వేమడు. “భాగసుథలం” – 2 సమూ 20:1.
\v 38 \v 17

9
12:17 “యూదా” – ఉతారాన ఉనన ఩ది గోత్రాల నుంచి అకకడ చయమలు ఇస్రాయేల వార చరత్ర అంతటిపైనా దుష్ ప్రభావానిన చూపించాయి.
నివసించేందుకు వచిునవారు. 2 దిన 11:14-17 చూడండి. దీని తరువాత ఇస్రాయేలను పా఩ంల్లకి నడిపించిన మరొబాం దురాభయీత
\v 18 గురంచి బైబిలు తయచ్చగా గురుా చేసూా వచిుంది (15:30,34; 16:2,19,26,31;
12:18 ఩ది గోత్రాలు తన అధికాయం కిందనుంచి తొలగపోవడం సహజంగాన 22:52; 2 రాజులు 3:3; 10:29 మొ।।). పాత ఑డంఫడికల్ల మరొబాం
రెహబాంకు ఇషుం లేదు. పాపాలు 20 కంటే ఎకుకవ స్తరుో ప్రస్తావంచడం కనిపిసుాననది – ఑కక భనిషి
\v 20 గురంచి ఇనిన స్తరుో ఇల్ప పేరొకనడభంటే స్తమానమం కాదు.
12:20 11:13,32,36; 2 రాజులు 17:21. \v 33
\v 21 12:33 13:1.
12:21-24 2 దిన 11:1-4. \c 13
\v 22 \v 1
12:22 “షెభయా” – 2 దిన 12:5-8,15. 13:1 “ధూ఩ం వేమడానికి ” – 12:32. 1 సమూ 13:8-14 పోల్లుచూడండి.
\v 24 తన భతం దేవునికి అసహమం అయిందని మరొబాంకు అంతగా తెల్లమదు.
12:24 “నన జరగంచాను” – వ 15. దానిన ఇపు఩డు దేవుడు తన ప్రవకా దావరా తెల్లమజేసుానానడు. “దేవుని భనిషి”
\v 25 – ఇకకడిల్పగాన తయచ్చగా “దేవుని భనిషి” అంటే ప్రవకా అని అయథం. ఇతని పేరు
12:25 షెకెం, పెనూయేలు పురాతనమైన ఩టుణాలు – ఆది 32:30,31; ఇవవలేదు. కొనినస్తరుో దేవుడు పెదదగా పేరు ప్రఖామతులు లేనివాళ్ాకు కషుమైన ,
నామయాధి 8:8,17; 9:45-49. పెదద పెదద ఩నులు అ఩఩గసుాంటాడు. 1 కొరంతు 1:16-29 పోల్లు చూడండి.
\v 27 “యూదా” – మరొబాం దీనిన శత్రు రాజమంగా ఎంచాడు.
12:27 భతం, దానికి సంఫంధించిన ఆరాధనా కేంద్రం భనుషుల్లన ఐకమంగా \v 2
ఉంచగలదని మరొబాంకు తెలుసు. దేవుని ధయభశాస్తరనికి ల్లఫడడం గురంచి 13:2 “యోషీయా” – ఈ బవషమదావకుక దాదాపు 300 సంవతసరాలకు గాని
అతనికేమీ ల్కకలేదు. తన అధికారానికి అంటిపెట్టుకొని ఉండగల్లగతే నెయవేయలేదు. నెయవేరనపు఩డు అది అక్షరాల్ప తు.చ. త఩఩కుండా నెయవేరంది – 2
చాలనుకునానడు. రాజులు 23:15-20. బవషమదావకుకల్లో ఑క వమకిా పేరు చె఩఩డం అస్తధాయణం.
\v 28 యోషీయా కాకుండా ఇల్ప పేరు చెపి఩నది ఑కక కోరెషు వషమంల్లన.
12:28 నియీభ 32:4-8; 2 రాజులు 10:29; 17:16; హోషేమ 8:4-7; నియీభ యెషయా 44:28; 45:1 చూడండి. పాత ఑డంఫడికల్లని బవషమదావకుకల్లో
20:3-6,23. వారు జెరుసలంకు వెళ్ళా అవసయం లేకుండా వార సవంతానికి ఏదో యేసుప్రభువు గురంచి స఩షుంగా వెలోడి అయింది. ఆమనకు అనక బిరుదులు
఑క యకమైన ఆరాధన ఆచారానిన చూపించాడు. అకకడ కనిపిసుానానయి.
\v 29 \v 3
12:29 “బేతేల” – ఇది ఎఫ్రాయిం , బెనయామీను ప్రాంతాల సరహదుదల్ల 13:3 ఆ ప్రవకా దేవుని వాకుకలే ఩లుకుతునానడని రుజువును దేవుడు
జెరుసలంకు 20 కి.మీ. ఉతారాన ఉంది. మరొబాంకు, ఇస్రాయేలప్రజకు చూపించాడు. ఇది వారకి తెల్లమడం
“దాను” – ఇది ఇస్రాయేల ఉతాయ ప్రాంతంల్ల ఉంది. ప్రాముఖ్మం. ఎందుకంటే ఇస్రాయేల చరత్రల్ల అది ఫహు కిోషుమైన సభమం.
\v 30 నియీభ 4:1-9; దివతీ 18:21,22; హీబ్రూ 2:4 పోల్లు చూడండి.
12:30 రెహబాం మీద ఇస్రాయేలవారు చేసిన ఫిరామదులు నామమమైనవే. కానీ \v 4
వాటిమూలంగా వారు తభను ఆతభ సంఫంధమైన వనాశంల్లకి నడిపించిన 13:4 “అతణ్ణణ ఩ట్టుకోండి ” – మరొబాంకు అధికాయం కావాల్ల గాని దేవుని
దురాభరుీడైన మరొబాం నామకతావనిన అంగ్గకరంచారు. భనకు అనామమం సందేశాలు కాదు.
(కషాులు) జరగతే అపు఩డు దానిని భనం సరగాీ వమవహరంచకపోతే అది \v 6
భనల్లన భరంత ఘోయమైన కషాుల్లోకి దార తీమగలదు. 13:6 “ప్రారథంచ్చ” – ఈజిపుుల్ల పరోల్పగా , ఈ రోజుల్లో అనకభందిల్పగా
\v 31 మరొబాం కూడా మాటాోడుతునానడు. అనకభందికి తభ జబుఫల నుంచి
12:31 “ఎతాయిన సథల్పలమీద” – 3:2 నోట్స. ఆరోగమం చేకూరాల్ల గాని వారు మాత్రం ఩శాుతాా఩఩డరు. దేవుని సహామం
“లేవీగోత్రికులు” – నియీభ 29:9; 40:15; సంఖామ 3:9,10; 18:1-7. తన కావాల్ల గాని ఆమనకు వధేయులు కారు. అయితే ఏది ఎకుకవ ప్రాధానమం ?
అధికారానికి అంటిపెట్టుకొని ఉండాలనన నిశుమంల్ల మరొబాం తాను దేవుని శర్మరానికి సవసథతా లేక అంతయంగానికి సవసథతా ? మరొబాం ఎండిపోయి
శాసనాల్నినటిని మీరుతునానడో , దేవుని ప్రజలకు ఎంత హాని కల్లగసుానానడో వకృతంగా తయారైన తన హృదమం గురంచి ప్రాయథన చేమభని
ల్కకచెమమలేదు. ఎకకడైనా ఎపు఩డైనా ఇల్పంటి వధానానికి పల్లతం నాశనం ప్రాధేమ఩డుత్త ఉండవలసింది.
త఩఩ వేరే ఏముంట్టంది? \v 7
\v 32 13:7 “ఫహుమానం” – ఈ ప్రవకాను చెడగొటిు తన స్తవయథం కోసం అతణ్ణణ
12:32 “నియణయించాడు” – లేవీ 23:33,34; సంఖామ 29:12. మరొబాం వాడుకోవాలనన ప్రమతనం కావచ్చు.
ఆరాధనా సథల్పలల్ల , యాజి వమవసథ , అయ఩ణలు, ఩ండుగలు మొదలైన \v 8
వాటనినటితో కూడిన ఑క క్రొతా భతానిన ఉనికిల్లకి తెసుానానడు. అయితే ఇదంతా 13:8-10 ప్రవకాకు దేవునినుంచి ఆదేశాలు వచాుయి. వాటిని పూరాగా
దేవునికి అసహమం ( 14:9-11). ఎందుకంటే అది ఆమన శాసనాలకు అనుసరంచాలనన నిశుమంల్ల ఉనానడు. ఇంతవయకు బాగాన ఉంది.
వరుదధమైనది. మరొబాం ఇస్రాయేలను పూరాగా చెడు దార ఩టిుంచాడు. ఇతడి \v 11

10
13:11 యూదానుంచి వచిున ప్రవకాను చెడగొటాులని ఈ ముసల్ల ప్రవకా \v 26
ఫమలుదేరాడు (వ 18). ఇల్ప ఎందుకు చేశాడో రాసిలేదు. ఫహుశా దీనికి 13:26 దేవుని భనిషి ఑కడు ఑కక అవధేమత కాయమం మూలంగా చనిపోవలసి
అసూమ కాయణం కావచ్చు. అతడు ఫహుశా ఇల్ప భావంచి ఉండవచ్చు – “నను వచిుంది. కానీ అఫదధమాడిన ప్రవకా , దురాభరుీడైన మరొబాం జీవంచే ఉనానరు.
ప్రవకాను. ఇకకడే బేతేలల్లన నివసిసుానానను. దేవుడు తన సందేశం దేవుని మారాీలు భనుషులకు వచిత్రంగా అనిపిస్తాయి (యెషయా 55:8,9;
వనిపించడానికి యూదానుంచి ప్రవకాను ఎందుకు ఩ం఩వలసి వచిుంది ? దేవుడు రోమ్ 11:33,34). ఆమన ఈ ల్లకంల్ల చేసదానంతటినీ భనమెవయం అయథం
ననెనందుకు వాడుకోలేదు ?” లేక ఈ ముసల్ల ప్రవకా ఆతభ సంఫంధంగా చేసుకోలేం. అయితే భనుషులకు ఏం జరుగుతుననదో దానిన ఫటిు , ప్రసుాతం
దిగజ్యరపోయి నిరు఩యోగమైన సిథతిల్ల ఉండవచ్చు. ఇతయ ప్రవకాలు కూడా వారు అనుబవసుానన శిక్షను ఫటిు , లేదా శిక్ష లేకపోవడం ఫటిు వారు
తనల్పగ్న అయిపోవాలని అతడి ఆశ కావచ్చు. ఎవరు చె఩఩గలరు ? (యిర్మభయా గుణశీల్పలను అంచనా వేమకూడదు. దేవుని ఩టో నభభకసుథలైన ఆమన
17:9). సంతానం కొందరు అనక బాధలు ఩డి తవయగాన చనిపోతారు. చాల్పభంది
\v 15 తుంటరులు, దురాభరుీలు హాయిగా జీవసూా , వరథలుోతుననట్టు కనిపిస్తారు. అయితే
13:15 వ 7. ఈ ప్రవకాకు రెండో స్తర ఩ర్మక్ష వచిుంది. ఑క స్తర భనం జయించిన ఇదే వార అంతం కాదు – ప్రకటన 22:12.
వషభ ఩ర్మక్ష రెండో స్తర వచిు భనల్లన ఩డగొటువచ్చు. వజమం స్తధించాలంటే \v 29
భనం చెల్లోంచవలసిన మూలమం అసామానం అప్రభతాతతో మెలగడమే. అందర 13:29,30 ముసల్లవాడైన ఈ వంత భనిషి నిజంగా బాధ఩డినట్టు కనిపిసుాంది.
ఫలహీనతలూ సైతానుకు తెలుసు. ఑క వమకిా జీవతంల్ల అదే ఩ర్మక్షను భళ్ళా భళ్ళా తన సోదయ ప్రవకా బ్రతుకును నాశనం చేశాడు. అతని హృదమం నొచ్చుకుంది.
తెసూా ఉంటాడు. ఫహుశా అతణ్ణణ ఩ర్మక్షంచేందుకు ఫమలుదేరనపు఩డు అది ఆ యువ ప్రవకా
\v 16 భయణానికి దార తీసుాంది అనుకోలేదేమ్న.
13:16 వ 9. కొనిన స్తరుో దేవుని ఆజా ఆమన సవకులకు వంతగా , ఇంగత \v 32
జ్యానానికి వమతిరేకంగా అనిపించవచ్చు. యెహె 4:12-14; హోషేమ 1:2; అపొ 13:32 2 రాజులు 25:15-18.
కా 10:9-14 పోల్లు చూడండి. \v 33
\v 18 13:33 “వడిచి పెటులేదు ” – మానవ హృదయానిన అదుబత క్రమలూ
13:18 ఇతని తరువాత కూడా అనకభంది దేవుని పేయట అఫదాధలు చెపా఩రు. బవషమదావకుకలూ మాయులేవు. మరొబాం పూయవంల్పగాన ప్రవరాసూా వచాుడు
దేవుడు భనకు వెలోడి చేసినదానిన వసభరంచి ఇతరులు భన మారాీనిన (12:31-33).
నియణయించడానికి అనుభతి ఇసా భనం పెదద పొయపాట్ట చేసుానానభనన మాట. “ఇషుమునన” – యాజి ఩దవ ఆశించిన వాయందరకీ అది అందుబాట్టల్లకి
దుష్ప్రేరే఩ణలూ ఩ర్మక్షలూ దేవుని పేరుతో కూడా రావచ్చుననన సంగతి వచిుంది. దేవుడు నిమమించడం అనది లేదు. అందువలో ఆ జ్యతి ఆధామతిభక
గభనించండి. వీటిని జయించడం అనినటికనాన కషుం కావచ్చు. జీవతానికి శ్రేషఠమైనవారు నామకులుగా ఉండడం పోయి , నీచ్చలైనవాళ్ళా
\v 19 ముందుకు వచాురు. ఇపు఩డూ ఇదే జరుగుతుననది. దేవుని పిలుపు మాత్రమే ఏకైక
13:19 దేవుడు చెపి఩నదానికి వధేమతతో అంటిపెట్టుకొని ఉండడం ఎంత అయహత అన ఩దధతి పోయినపు఩డు ధనాశ గలవాళ్ళా , అధికారానీన, ఩దవులనూ
ప్రాముఖ్మం! ఆశించేవాళ్ళా క్రైసావ సంఘాల్లో , సంసథల్లో నామకతవం కోసం ఎగఫడతారు.
\v 20 నామయాధి 17:11; 18:20 పోల్లు చూడండి.
13:20 ఈ ముసల్లవాడికి నిజమైన ప్రవకా వయం ఉంది. \v 34
\v 21 13:34 “నిరూభల్లంచి” – 14:10; 15:29; 2 రాజులు 9వ అధామమం.
13:21 ఈ దేవుని భనిషి దేవుడు తన ఆదేశాలను మారుుకోడనీ , ఇది తన \c 14
వధేమతకు ఩ర్మక్ష అనీ గురాంచి ఉండవలసింది. దేవుడు భనకు ఑కస్తర ఑కటి \v 1
చెమమభని చెపి఩నపు఩డు అది చెయామల్ల. ఎంతభంది ప్రవకాలు , భన కుట్టంఫ 14:1,2 13:6. అనిన తరాల్లోనూ ఉండే అనకభంది ల్పగాన మరొబాం కూడా
సభుమలు, సనహతులు భనల్లన దేవుని మాయీం నుంచి తొలగంచాలని చూచినా తన అవసయం కోసం దేవుణ్ణణ వెతకడానికి సిదధ఩డుతునానడు. అయినా తన
చల్లంచకూడదు. ఑కవేళ్ వారకి లొంగపోతే భనకు గొ఩఩ నషుం వాటిలుోతుంది. పాపానిన వదలడం లేదు.
“తియగఫడాావు” – చాల్ప కఠినమైన ఩దం. వషభ ఩ర్మక్షకు లొంగపోయి దేవుని “అబీయా” – 11:29-31.
సంకల్ప఩నికి వధేమత చూ఩కపోతే భనం దేవుని మాటను ఎదిరంచినటేు. \v 5
\v 22 14:5 1 సమూ 9:15-17; 2 రాజులు 6:32 పోల్లు చూడండి.
13:22 భనుషులు చాల్ప చినన వషమంగా ఎంచే దానిల్ల అవధేమత \v 7
చూ఩డం భన ఩రచయమ అంతటినీ ధవంసం చేమగలదు. భన ప్రాణాల మీదికే 14:7,8 11:28-38.
తీసుకురాగలదు. ఏ అవధేమతనూ దేవుడు చిననదిగా ఎంచడు. చినన చినన \v 9
వషయాలు పెదద పెదద ఩ర్మక్షలను తీసుకురాగలవు. లూకా 16:10 పోల్లు చూడండి. 14:9 “జరగంచావు” – 12:28-33.
భరో అవధేమత కాయమం వలో కల్లగన బమంకయమైన పల్లతాల కోసం రోమ్ “కో఩ం” – సంఖామ 25:3; కీయాన 90:7-11 నోట్స.
5:12,15,17–19 చూడండి. “వసరుంచావు” – నెహెమామ 9:26; కీయాన 50:17; యిర్మభయా 2:27; 32:33;
\v 24 యెహె 23:35.
13:24 గాడిద పారపోలేదు. సింహం గాడిదకు హాని చెమమలేదు. ఇది దేవుని \v 10
కాయమభని చూచిన వాయందరకీ తెల్లమజేస స్తక్షయం. 14:10 15:29.

11
\v 11 “అబీయా” – ఈ పేరును అబీయాము అని కూడా రాస్తారు.
14:11 తన ఑డంఫడిక ఩టో వధేమత చూ఩కపోతే కల్లగ్న శిక్షల్లో ఇదొకటని \c 15
దేవుడు ముందే హెచురంచాడు (దివతీ 28:26). \v 2
\v 13 15:2 “మూడేళ్ళా” – ఇస్రాయేల, యూదాలను ఩రపాల్లంచిన రాజుల్లో
14:13 “భంచి” – 13:26 నోట్స. మరొబాం వంశం మీదికి రాబోయే చాల్పభంది చరత్రపై ఎల్పంటి ప్రభావమూ చూ఩లేదు. వార ఩రపాలనా
నాశనం దృషాుయ ఈ పిలోవాడికి భయణం రావడం అనది దేవుని కరుణ్ణ అని కాల్పలు కూడా సవల఩మే.
చెపా఩ల్ల. భనకు తెల్లసినంత వయకు చాల్పభంది వషమంల్ల ఇదే వాసావం \v 3
కావచ్చు. యెషయా 57:1,2 పోల్లుచూడండి. 15:3 “తండ్రి” – 14:21-24; 2 దిన 12:1. “అనుసరంచేవాడు కాడు ” –
\v 14 అతని అనక పాపాలకు మూల కాయణం ఇదే.
14:14 15:27-29. \v 4
\v 15 15:4 “హతీావాడైన” – 2 సమూ 11:2-4,14–17; 12:9,10; 1 రాజులు
14:15,16 “అల్పోడిస్తాడు” – దివతీ 28:63,64; 29:25-28; 2 రాజులు 9:4; 14:8. అంటే దావీదు ఫతషెఫతో వమభిచాయం , ఊరయా హతమ తపి఩ంచి
17:21-23. భరేమీ పాపాలు చెమమలేదనా ? ఎంతమాత్రం కాదు. ఉదాహయణకు ఇస్రాయేల
“ఆషేరా” – నామయాధి 3:7 నోట్. జనసంఖ్మ చూడడం పా఩ం. అది శిక్షను తెచిు పెటిుంది గదా ( 2 సమూ
“పాపాలు” – 12:28-33. 24:1,10). అయితే దావీదు దేవుని హృదయానికి అనుగుణమైన వమకిా ( 1 సమూ
\v 17 13:14). దేవుణ్ణణ భనసూపరాగా వెదికి జీవత కాలభంతా ఆమన సంకల్ప఩నిన
14:17 “తిరాస” – ఇస్రాయేల ఉతాయ రాజమం మొదటి రాజధాని. జరగంచాలని ప్రమతినంచాడు. అందుల్ల తపి఩పోయినపు఩డు అతడు
\v 19 ఩శాుతాా఩఩డి, పాపానిన ఑పు఩కొని వడిచిపెటాుడు. ఊరయా , ఫతషెఫల
14:19 “చరత్ర గ్రంథం ” – ఇది దినవృతాాంతాలు కాదు. అంతకు ముందే వషమంల్ల మాత్రమే అల్ప చెమమలేదు. ఩శాుతాా఩ం లేకుండా అనక నెలలు
రాసిన వేరొక గ్రంథం. ఇదేమైందో ఏ భనిషికీ తెల్లమదు. గడిచిపోయాయి. దేవుడు అతణ్ణణ గదిదంచడానికి నాతానును ఩ంపించవలసి
\v 20 వచిుంది (2 సమూ 12:1,7).
14:20 “కనున మూసి” – 2:10 నోట్. \v 5
“నాదాబు” – 15:25. 15:5 “దీ఩ం” – 11:36.
\v 21 \v 6
14:21 “రెహబాం” – 11:32,36,43. 15:6 14:30.
“అమ్నభను” – నిషిదధమైన వవాహం మూలంగా పుటిునవాడు రెహబాం – \v 7
11:1,2. 15:7 “చరత్ర గ్రంథంల్ల ” – 14:19 నోట్ చూడండి. అబీయా గురంచి
\v 22 భరంత సమాచాయం 2 దిన 13:2-22 ల్ల ఉంది.
14:22 “చెడుగా” – 2 దిన 12:14. \v 8
“రోషం” – నియీభ 20:3-6 ల్లని దేవుని ఆజాను వారు మీరాయని ఈ రోషం 15:8 “కనున మూసి” – 2:10 నోట్.
అనది తెల్లమజేసుాననది. \v 11
\v 23 15:11 “ఆస్త” – ఇతడు భంచి రాజు. దురాభరుీలకు ఑కోకస్తర భంచి
14:23 దివతీ 12:2; 16:22. కొడుకులు పుటుడం ఆశుయమమే. ఆస్త గురంచి భరంత సమాచాయం 2 దిన
\v 24 15,16 అధామయాల్లో ఉంది.
14:24 “పురుష సం఩రుకలు ” – పురాతన కనాను భతాచాయంల్ల పూజ్య \v 12
సథల్పల దగీయ భగ , ఆడ వేశమలు ఉండేవారు. ఈ వచనం అల్పంటి భగవాళ్ా 15:12,13 తన ఇంటి వారల్లని పా఩ం గురంచి కూడా ఆస్త చయమ
గురంచినది. ఈ అసహమమైన ఆచారానిన యూదావారు అవలంబించి తభ తీసుకునానడు. దేవుని ఩టో వధేమత , భన స్తక్షయం మొదలు కావలసింది ఇకకడే.
ఆచారాల్లో దీనిన భాగంగా చేసుకునానరు. దివతీ 20:18; 23:17ల్ల దేవుడు నామయాధి 6:24-27; యెహో 24:15; ఆది 35:1-4 పోల్లు చూడండి. తయచ్చగా
దీనిన గురంచే వారని హెచురంచాడు. భన వపలత కొట్టుచిునట్టు కనిపించేది కూడా ఈ వషమంల్లన – 1 సమూ
\v 25 8:1-5; 2 సమూ 13:21,39; 1 రాజులు 1:6.
14:25-31 దేవుడు తన ప్రజలను వార పాపాల నిమితాం శిక్షసుానానడు ( 2 దిన “సథంభానిన” – అషేరా దేవని సూచించే చెకక ప్రతిభ కావచ్చు.
12:1,2). 11:14-25 నోట్స. \v 16
\v 26 15:16 ఇస్రాయేల రెండు భాగాలు కావడం ఆ రెండు రాజ్యమలకు కూడా
14:26 “చేయించిన” – 10:16,17. అసామానం పెదద ఇఫఫందికి మూలకాయణం అయింది.
\v 29 \v 17
14:29 “చరత్ర గ్రంథంల్ల” – వ 19 నోట్. 15:17 “యమా” – జెరుసలంకు ఉతాయంగా కేవలం 8 కి.మీ. దూరాన ఉనన
\v 31 ఊరు.
14:31 “కనునమూసి” – 2:10 నోట్స. \v 19

12
15:19 “఑డంఫడిక” – తన శత్రువులనుండి బద్రత కోసం వగ్రహపూజ చేస 16:24 ఑మ్రీ షోమ్రోనును కటిుంచి దానిన ఇస్రాయేల ఉతాయ రాజ్యమనికి కొతా
జనానిన ఆశ్రయించడం నిససందేహంగా ఆస్త చేసిన పొయపాటే. అతని రాజధానిగా సిథయ఩రచాడు. ఉతాయ రాజ్యమనిన అపు఩డపు఩డు షోమ్రోను అని కూడా
నభభకంల్లని ఑క ఫలహీనతను ఇది ఫమట పెడుతుననది. 2 దిన 16:7 అనడం కనఫడుతుంది (21:1; యెషయా 10:10; ఆమ్నసు 6:1).
చూడండి. యెషయా 31:1 నోట్ కూడా చూడండి. \v 25
\v 21 16:25-28 ల్లక సంఫంధంగా చూసా ఉతాయ రాజ్యమననల్లన రాజుల్లో
15:21 “తిరాస” – 15:17. ఎననదగీవారల్ల ఑మ్రీ ఑కడు. అనక కారామలను స్తధించినవాడు. అయితే
\v 23 యచయిత అతణ్ణణ గురంచి కొదిద వచనాల్లోన ముగంచేశాడు. మానవ
15:23 “చరత్ర గ్రంథం” – 14:19. అంచనాలకూ దేవుని అంచనాలకూ ఎంతో తేడా ఉంది (లూకా 16:15). ఑మ్రీ
“జబుఫ పుటిుంది” – 2 దిన 16:12-14. దేవుని ఑డంఫడికను కాలదనిన మరొబాంను అనుసరంచాడు. దేవుని దృషిుల్ల
\v 24 అతడు దురాభరుీడు , వపలుడు. అతణ్ణణ మరొబాం కంటే దురాభరుీడు అనడం వలో
15:24 “కనున మూసి” – 2:10 దగీయ నోట్. అతడెంత నీచ్చడో అయథం అవుతుననది.
\v 26 \v 26
15:26 12:28-33; 13:33,34. 16:26 12:28-33.
\v 27 \v 27
15:27-29 14:9,10. 16:27 “చరత్ర గ్రంథం” – 14:19.
\v 30 \v 30
15:30 12:28-33. 16:30 మరొబాం దురాభరుీడు. ఑మ్రీ అంతకనాన దురాభరుీడు. వీరదదరకంటే
\c 16 అహాబు ఩యభ దురాభరుీడు. తన ప్రజలపై ఇల్పంటి వారని దేవుడెందుకు
\v 1 ఩రపాలన చేమనిచాుడు ? ఆ ప్రజల ప్రవయాన ప్రకాయం వారకి తగన రాజులన
16:1 “యెహూ” – 2 రాజులు 9 వ అధామమంల్ల ఇస్రాయేల రాజైన యెహూ వారపై నిమమించడం నామమమే.
కాదు. ఇతడు ఑క ప్రవకా. ఇతని గురంచి భనకు తెల్లసినది చాల్ప కొంచెం. \v 31
\v 2 16:31 చరత్ర పుటలకెకికన సీరలల్ల అతి నీచమైన వారల్ల యెజెబెల ఑కతె
16:2 12:25-33; 14:7; 15:34. (18:4,13,19; 19:2,3; 21:5-15,25). అహాబు చేసుకునన ఈ పెళ్ళా దేవుని
\v 3 ధయభశాస్తరనిన వెకికరసుాననట్టు ఉంది – దివతీ 7:1-5.
16:3,4 14:10,11. “ఫమల” – నామయాధి 2:11 నోట్.
\v 5 \v 32
16:5 “చరత్ర గ్రంథం” – 14:19. 16:32 2 రాజులు 10:21-27. ఏకైక నిజ దేవునికి ఇతడు ఏ ఆలమమూ
\v 6 కటిునట్టు కనిపించదు.
16:6 “కనున మూసి” – 2:10 దగీయ నోట్. \v 33
\v 7 16:33 “అషేరా” – నామయాధి 3:7 నోట్.
16:7 “నాశనం” – మరొబాం ఇంటిపై దేవుని తీరు఩ను అభలు జరపిన “కో఩ం” – సంఖామ 25:3; కీయాన 90:7-11. ఉతాయ రాజమంల్ల ఫమలదేవుడి
స్తధనం ఫయెషా. అయితే తాను చేసినవాటి వషమంల్ల దోషి. పూజను ప్రధాన భతంగా స్తథపించాడు అహాబు.
\v 12 \v 34
16:12 “వగ్రహాలవల్పో” – 12:28,29; కీయాన 115:4-8. 16:34 యెహో 6:26. ప్రాకారాలు, తలుపులు లేకుండా ఑క గ్రాభంల్పగా
“కో఩ం” – సంఖామ 25:3. యెరకో ఩టుణం కొనస్తగుత్త వచిుంది (యెహో 18:21; నామయాధి 1:16;
\v 15 3:13; 2 సమూ 10:5). ప్రాకారాలూ గుమాభలూ గల ఩టుణంగా దానిన తిరగ
16:15-23 వభేదాలు రాజ్యమనిన చీల్లకలు చేశాయి. అలోకల్లోలం చెలరేగంది. నిలబెటాులని హీయెల నియణయించాడు.
జిమ్రీ, ఑మ్రీ, తిబీన వీయంతా గద్దదకోసం పోటీ ఩డినవారే. పా఩ం , అవధేమత, \c 17
అధికాయ దాహం వలో ఇవనీన కల్లగాయి. క్రీసుా సంఘంల్ల కూడా ఩దవ ప్రతిషఠల \v 1
కోసం వామమ్నహం ఇంతే వనాశకార కాగలదు. 17:1 దివతీ 28:23,24; 1 రాజులు 18:1; లూకా 4:25,26; యాకోబు 5:17;
\v 19 ప్రకటన 11:6. పాత ఑డంఫడిక అంతట్లోకీ భహాఘనులైన వమకుాల్లో ఏలీయా
16:19 12:28-33; 14:16; 15:26,34. ఑కడు. ధయభశాస్తరనికీ ప్రవకాలకూ ప్రతినిధులుగా మ్నషే , ఏలీయాలు రూపాంతయ
\v 20 ఩యవతంపై యేసుప్రభువుతో ప్రతమక్షభయామరు (భతాయి 17:3; లూకా 9:31).
16:20 “చరత్ర గ్రంథం” – 14:19. యేసుప్రభువు దారని సిదధం చేసందుకు వచిున బాపిాసమిచేు యోహాను ఏలీయా
\v 23 ఫలప్రభావాలతో వచాుడు (భతాయి 11:13,14; 17:11-13; మారుక 9:11-13;
16:23 “తిరాస” – 14:17. లూకా 1:17). కొందరు భావసుాననట్టు క్రీసుా రెండో రాకడకు ముందు అతడు
\v 24 భరోస్తర వస్తాడు (భల్పకీ 4:6). ఏలీయా అన పేరుకు అయథం “యెహోవా నా
దేవుడు”. అతని సవగ్రాభం యొరాదనుకు త్తరు఩న ఉంది.

13
“నిలుచ్చనానను” – ఩రపాలకుల మాట ప్రకాయం చేసందుకు సవకులు నిలఫడి 17:20 ఆమెకెంత అయోభమంగా ఉందో ఏలీయాకూ అల్పన ఉంది. ఎనోన
ఉంటారు. అల్పన ఩యల్లక రాజు యొకక వాకుకకోసం ఎదురు చూసూా ఏలీయా స్తరుో దేవుని సవకులు ఇల్పంటి అయోభమసిథతిల్ల ఩డుతుంటారు.
ఆమన సనినధిల్ల నిలఫడి ఉనానడు. \v 22
“వయషం” – ప్రజలు క఩ట దేవతా పూజలు చేసుాననందువలో శిక్షగా దేవుడు 17:22 బైబిల్లో చనిపోయినవారని బ్రతికించిన సంఘటన ఇదే మొదటిది. ఇది
అనావృషిఠనీ , కయవునూ ఩ంపిసుానానడు (లేవీ 26:3,4,18,19; దివతీ 28:15,22- ఇస్రాయేలల్ల గానీ యూదాల్లని వశావసుల భధమ గానీ జయగలేదు. భరో
24; 2 సమూ 21:1; 2 రాజులు 6:24,25 పోల్లు చూడండి). ఇస్రాయేలవారు దేశానికి చెందిన పేద వధవరాల్ల కొడుకు వషమంల్ల జరగంది. దేవుని కృ఩
యెహోవాకు ఫదులుగా ఫమలదేవుణ్ణణ పూజించారు. స్తయవంతమైన ఇల్పంటిది.
పొల్పలనూ, ఆకాశం నుండి వరాషనీన ఇచేు దేవుడుగా అతణ్ణణ భావంచారు. నిజ \v 24
దేవుడు వానను అదుపు చేసది తానననీ, ఫమలకు ఆ శకిా లేదనీ ఏలీయా దావరా 17:24 ఏలీయాను వెళ్ాగొటిు , అతడి దావరా మాటాోడిన దేవుణ్ణణ తియసకరంచిన
నిరూపిసుానానడు. ఇస్రాయేలప్రజలకంటే, ఈ వధవరాలు తన నభభకానిన ఫటిు ముందంజ వేసింది.
\v 3 \c 18
17:3 “దాగుకో” – అహాబు, యెజెబెల హంతక జంట మూలంగా అతని ప్రాణం \v 1
ప్రమాదంల్ల ఩డింది. 18:1 “వయషం” – ఇస్రాయేలవారల్ల ఏ ఩శాుతాా఩మూ కలగలేదు గాని దేవుడు
\v 4 తన సరావధి఩తమం గల కృ఩ చొపు఩న ఆ దేశం , జ్యతి పూరాగా
17:4 “కాకులు” – దేవుడు మానవాతీతమైన ర్మతిల్ల ఏలీయా అవసరాలు అంతరంచిపోకుండేల్ప వయషం ఩ంపించేందుకు నిశుయించ్చకునానడు.
సభకూరాుడు. సృషిుపై దేవుని సరావధి఩తామనిన గభనించండి. తన ప్రజల \v 2
అవసరాలను తీరేుందుకు తనకిషుమైన ఏ వధానానిన అయినా ఆమన 18:2 దేనికైనా సరే ఏలీయా మారు మాట లేకుండా చూపిన వధేమతను
ఉ఩యోగంచగలగడం గభనించండి. నియీభ 16:4,13–18; 17:1-7 పోల్లు చూడండి ( 17:5,10; 18:36; 19:15,19). అహాబును కలుసుకోవడంల్ల
చూడండి. 2 కొరంతు 9:8; ఫిల్లపీ఩ 4:19 కూడా చూడండి. ప్రమాదం ఉందనన ఆల్లచన అతణ్ణణ ఆ఩లేదు. నిజంగా దేవుని సనినధిల్ల
\v 7 నిలుచ్చనన సవకుడే ఏలీయా (17:1).
17:7 “ఎండిపోయింది” – ఇందువలో ఏలీయా నభభకం ఩ర్మక్షకు గుర అయింది \v 3
అనడంల్ల సందేహం లేదు. తన సవకుల అవసరాలు తీరే ఑క మాయీం ఆగపోతే 18:3 “ఒఫదామ” – ఇదే పేరునన ప్రవకా కాదు ఇతడు. అహాబు బవనంల్ల ఑క
దేవుడు భరొకటి తెరుస్తాడని ఏలీయా గ్రహంచినటేు భనమూ గ్రహంచాల్ల. ఉదోమగ.
\v 9 \v 4
17:9 “స్తరె఩తు” – భధమధరా సముద్ర తీరాన త్తరు , సీదోను ఩టుణాల భధమ 18:4 “యెజెబెల” – 16:31.
ఉనన ఩టుణం. దేవుడు ఏలీయాను అతని ఇంటి నుంచి దూయంగా , కాకుల నుంచి “దాచాడు” – తన ప్రజలను కాపాడేందుకు దేవుడు కొనిన స్తరుో
దూయంగా, అహాబు ఏలే ప్రాంతానికే దూయంగా , ఇతయ జ్యతికి చెందిన ఑క పేద సీర ఉననతోదోమగులను వాడుకోగలడు (ఎసారు 4:14; అపొ కా 8:39).
దగీరకి ఩ంపించాడు. లూకా 4:25,26 చూడండి. \v 13
“ఆదేశించాను” – వ 4. తన ప్రజల అవసరాలు తీరేుందుకూ తన సంకల్ప఩నిన 18:13 “వందభందిని” – సమూయేలు కాలంల్ల ల్పగాన ( 1 సమూ
నెయవేరేుందుకూ దేవుడు వారకి తెల్లమకుండాన మానవ హృదయాలను కూడా 10:5,10) ఆ కాలంల్ల కూడా ప్రవకాల గుంపులుండేవ. 1 రాజులు 20:35; 2
కదిల్లంచగలడు. రాజులు 2:7,15 చూడండి.
\v 10 \v 15
17:10,11 తన అవసరాలు తీరేుందుకు దేవుడు నిమమించిన సీరగా ఏలీయా 18:15 “సనల ప్రభువన యెహోవా” – 1 సమూ 1:3 నోట్.
ఆమెను గురాంచాడు. \v 17
\v 12 18:17 “ఇస్రాయేల...కషుపెటేువాడివ” – నిజంగా ఇస్రాయేల వారని
17:12 తన ప్రజల అవసరాలు తీరేుందుకు దేవుడు తయచ్చగా ధనికులను కాదని కషుపెటేువాడు అహాబే. అహాబుల్పంటివారు ఉనన఩఩టికీ ఇస్రాయేలవారని
పేదలన వాడుకుంటాడు. 2 కొరంతు 8:1-4 పోల్లు చూడండి. కాపాడాలన దేవుడు ఏలీయాను ఩ంపాడు. మానవకోటిని కషాులపాలు
\v 13 చేసవాళ్ళా పాపులు, పాపాతుభలైన నామకులే గాని పాపానిన గదిదంచి ఩శాుతాా఩
17:13 అదుబతాలు చేస నిజ దేవుని శకిాని గురంచి తెలుసుకునందుకు ఆమెకు ఩డాలని ప్రకటించేవాళ్ళా కారు. యెహో 7:24-26; అపొ కా 17:6; 24:5
఑క అవకాశం వచిుంది. ఆమె నభభకం ఉంచి , దానిన అనుబవ పూయవకంగా పోల్లు చూడండి. కయవు వచిునపు఩డు దావీదు ప్రవయానకూ అహాబు ప్రవయానకూ
తెలుసుకొంది (వ 15). భనందరకి కూడా అల్పంటి అవకాశాలు రావచ్చు. లూకా ఉనన తేడా చూడండి (2 సమూ 21:1).
6:38 చూడండి. \v 18
\v 18 18:18 “ఫమల” – 16:30-33. నామయాధి 2:11 నోట్.
17:18 ఆమె ఫహుశా గతంల్ల తాను చేసిన పాపాలను ఏలీయా కనిపెటిు \v 19
దేవునికి ఆ సంగతి చెపా఩డేమ్న అనుకుంది. తన పాపాలకు తన కొడుకు భయణం 18:19 “కరెభల” – భధమధరా తీయంవయకు వామపించి ఉనన ఩యవతం.
శిక్షగా వచిుందనుకుంది. తరువాతి వచనాలు చదివతే ఇది నిజం కాదని “అషేరా” – నామయాధి 3:7 నోట్.
తెలుసుాంది.
\v 20

14
“ఫలో” – దేవుని ప్రజలైన ఇస్రాయేలవార సం఩దను యెజెబెల ఑క అఫదధ దేవుని భనుషులు ప్రాయథన వనలేని దేవుళ్ాకు వనిపించాలని ఇల్పంటి ప్రమతానలు
క఩ట ప్రవకాలను పోషించేందుకు వాడుతుననది. అఫదధ ప్రవకాల గురంచి నోట్స చెమమడం నిజంగా శోచనీమం.
ఆది 20:11; దివతీ 13:1; 18:20; యిర్మభయా 14:14; మొ।।. \v 30
\v 20 18:30 “శిథిలమైపోయిన” – నిజ దేవుని ఆరాధన నియోక్ష్యమనికి గుర అయింది
18:20 850 అఫదధ ప్రవకాలకు ఎదురుగా ఏలీయా ఑కకడు! ఇల్పంటి అనడానికి నిదయశనం.
సభత్తకం లేని పోటీకి అహాబు అంగ్గకరంచడానికి సిదధమే. ఇల్పంటిదే భరో \v 32
పోటీ గురంచి నియీభ 7:11 చూడండి. 18:32 “ఫల్లపీఠం” – తన జీవతం, ఩రచయమ ఇస్రాయేల దేవుడైన యెహోవాకు
\v 21 చెందినవ అని అందరకీ తెల్లయాలని అతని ఉదేదశం.
18:21 నియీభ 32:26; యెహో 24:15; 2 రాజులు 17:41; భతాయి 6:24. \v 33
ఏది సతమమ్న , తాము దేనిన అనుసరంచాల్ల భనుషులు నియణయించ్చకోవాల్ల. 18:33 తరువాత జయగబోయే అదుబతం వాసావమైనదని చూపేందుకు.
జీవతం గురంచి అనిన యకాల దృక఩థాలనూ అభిప్రాయాలనూ అంగ్గకరంచడం \v 36
అనది వశాల హృదమంగాను , సహనంగాను అనకభంది ఎంచ్చతారు. 18:36 ఏలీయా నభభకంతో చేసిన చినన ప్రాయథనకూ క఩ట ప్రవకాల దీయామైన
కొందరు భతాలనీన భంచివే , దేవుళ్ాంతా ఑కకటే అంటారు. ఏలీయాకూ , గగోీలుతో కూడిన ప్రాయథనలకూ ఉనన తేడా గభనించండి. భతాయి 6:7,8
బైబిల్లోని ఏకైక నిజ సజీవ దేవునికీ ఇది ఩నికి రాదు. ఫమలను చూడండి.
పూజించడభంటే నిజ దేవుణ్ణణ తియసకరంచడమే. నిజ దేవుణ్ణణ “ఇస్రాయేల” – నియీభ 4:5 మొదలైనవ – ఇస్రాయేలవారతో ఑డంఫడిక చేసిన
అనుసరంచడభంటే ఫమలను నెటిువేమడమే. ఈ రెంటినీ ఆచరంచాలనన దేవుడు అని అయథం.
ఇస్రాయేలవార ప్రమతనం వమయథం. ప్రసుాతం కూడా ఇదే ఩రసిథతి. ఎవరైతే \v 37
యేసుక్రీసుా యొకక తండ్రి అయిన దేవుణ్ణణ ఆరాధించదలచ్చ కుంటారో వారు 18:37 ఏలీయా భనసుల్ల ఉనన ఉదేదశానిన గభనించండి – ఏదో కళ్ళా
ఇతయ దేవుళ్ాందరనీ తియసకరంచ వలసిందే. యెహో 24:14,15; 2 రాజులు మిరుమిట్టో కొల్లపే ప్రదయశన ఇవావలని కాదు, అందరూ తనను గురాంచాలనీ కాదు
17:32,33; యెషయా 42:8 కూడా చూడండి. గాని నిజ దేవుడెవరో ప్రజలు తెలుసుకోవాలన. ఈ అతి ప్రాముఖ్మమైన వషమం
\v 22 బైబిలంతటిల్లనూ నొకిక చె఩఩ఫడింది – నియీభ 9:16; యెహో 4:24 మొ।।.
18:22 19:10,14. ఏలీయాకు తానెంత ఑ంటరవాడో అయథం అవుతుననది. కీయాన \v 38
12:1 పోల్లుచూడండి. అందరూ చూసూావుండగా అఫదధ భతానికి ఎదురు నిల్లచి 18:38 వ 24. వధేమత, నభభకం గల ప్రాయథన ఉంటే , తనను తాను వెలోడి
పోరాడేది తానొకకడే అని ఏలీయా ఉదేదశం. చేసుకోవడానికి దేవునికునన సభభతిని గభనించండి. యోహాను 14:21,23
\v 24 పోల్లు చూడండి.
18:24 “భంటలు” – అంటే నిజ దేవుణ్ణణ ఑క అదుబత కాయమం దావరా తనున “భంటలు” – నియీభ 3:2 నోట్.
తాను వెలోడి చేసుకోనివవండి అని ఏలీయా ఉదేదశం. యెహోవా ఇల్ప \v 39
చెమమగలడనీ ఏలీయాకు తెలుసు (లేవీ 9:24). ఫమల అల్ప చెమమలేడనీ 18:39 వ 21,24,37. ఈ పోటీకి ఉనన ఉదేదశం (వ 37) నెయవేరంది. అయితే
తెలుసు. ఈ సవాలు నామమమైన ఩ర్మక్షేనని ప్రజలు అయథం చేసుకోగల్లగారు. దీని పల్లతం శాశవతంగా నిల్లచిపోలేదు. తవయల్లన ఆ ప్రజలు , వార పాలకులు
దేవునికి సూచనగా భంటల గురంచిన నోట్ నియీభ 3:2. దేవుణ్ణణ భళ్ళా వడిచి పెటేుశారు. 2 రాజులు 17:7-17 చూడండి.
\v 26 \v 40
18:26 “జవాబేమీ రాలేదు ” – ఫమల జవాబు చె఩఩లేడు కాఫటిు చె఩఩లేదు. 18:40 “చంపాడు” – ఆ జ్యతికి దేవుడిచిున ఆజాలను అనుసరంచే ఇది
వాడు భనుషులు కల్ల఩ంచిన వగ్రహాలనినటి ల్పగా ఉనానడు (కీయాన 95:5; జరగంది (దివతీ 13:5,13–18; 18:20). తపు఩డు పూజలు అన దురాభరాీనికి
115:4-7; యెషయా 41:22-24; 44:6,15–26; హఫకూకకు 2:18-20). ప్రజలను నడిపించినవారకి ఇది నామమమైన శిక్షే.
“చిందులు త్రొకకడం” – తభ దేవుణ్ణణ పురకొలే఩టందుకు. \v 41
\v 27 18:41 “వయషం” – ఇంకా మేఘమేమీ కనిపించలేదు. ఇది వశావస ఩రభాష
18:27 “గ్నల్ల చేసూా ” – ఏలీయాకు దేవునిల్ల ఎంత స్తహసం , నిఫఫయం (17:1).
ఉనానయి! ఇవ దేవుడు మాటాోడాడనీ , తాము దేవునికి వధేయులుగా ఉనానభనీ , \v 42
తెలుసుకొననవారకి ఉనన ధైయమం, నిఫఫయం. 18:42 “అహాబు ... వెళాాడు ” – ఫమల ప్రవకాల వధను ఆ఩డానికి రాజు
\v 28 ఎల్పంటి ప్రమతనమూ చేమలేదు. ఏలీయా చె఩఩గాన అకకడనుంచి
18:28 “యకాధాయలయేమ వయకు ” – తభ దేవుని నుంచి ఏదనాన జవాబు వెళ్ళాపోయాడు. తాను చూచిన సంబవాలను ఫటిు తాతాకల్లకంగా
రావాలనన అంతిభ ప్రమతనం. తతాయ఩డినట్టుగా ఉనానడు. తతాయ఩డాాడు గాని ఩శాుతాా఩఩డలేదు. తరువాత
\v 29 ఏమి జరగందో భనకు తెలుసు. అదుబత కారామలొకకటే చాలవు భనుషుల
18:29 “పూనకం వచిు ” – అంటే పిశాచాల ప్రభావం క్రంద లేక తభల్ల తామే ఩శాుతాాపానికి. భనుషుల పాపిషిు హృదయాలను అవ మాయులేవు. ఈ ల్లకంల్ల
శివమెతిా కేకలు పెటాురు. సంఖామ 11:25; ఆది 20:7 నోట్స చూడండి. యేసుప్రభువు ఩రచయమను ఫటిు ఈ సంగతి స఩షుంగా వెలోడైంది. భతాయి 8:1-4;
“సంద్దవేళ్ నైవేదమం” – నియీభ 29:38-41. లూకా 16:31; యోహాను 2:11 నోట్స చూడండి.
“గభనించినట్టు లేదు ” – సృషిుకయా అయిన నిజ దేవుడు ప్రాయథనకు \v 43
జవాబివవగలడు (కీయాన 65:2). ఇల్పంటి దేవునికి మొయపెటు గల్లగ ఉండి కూడా

15
18:43 “ఏడు స్తరుో ” – ఏలీయాకు ప్రాయథన వషమంల్ల ఉనన ఩ట్టుదల 19:9 “ఇకకడేమి చేసుానానవు ?” – భరో వధంగా చెపా఩లంటే “ఏలీయా,
చూడండి. లూకా 11:5-10; 18:1-8 పోల్లు చూడండి. నువేవం వెతుకుతునానవు ? ఇఫఫందులు, ప్రమాదం నుండి పారపోవడం
\v 45 మాత్రమేనా నీ ఉదేదశం?”
18:45 యాకోబు 5:16-18; మారుక 11:22-25 చూడండి. \v 10
\v 46 19:10 ఏలీయా ఇంకా కృంగపోయిన సిథతిల్లన ఉనానడు. తన ఩రచయమ అంతా
18:46 “ఫల఩యచింది” – ఏలీయాకు సహజంగా ఉండే ఫల్పనిన మించిన వమయథమైపోయిందనీ తనకిక భయణం మాత్రమే మిగల్ల ఉందనుకుంట్టనానడు.
ఫలం అతనికి వచిుంది. రాజు యథం కంటే వేగంగా ఩రగెతిా ముందుగాన గభమం “ననొకకణ్ణణ” – 18:22.
చేరుకోగల్లగాడు. యెషయా 40:29-31; కొలససయి 1:29 పోల్లు చూడండి. \v 11
\c 19 19:11,12 కొనిన స్తరుో దేవుడు తన ప్రజలను ఑ళ్ళా గగురొ఩డిచే వధానాల్లో
\v 1 గాల్లవాన, భూకం఩ం, అగనజ్యవలలు మొదలైనవాటిల్లో దరశంచాడు ( 18:38;
19:1 “యెజెబెల” – 16:31. నియీభ 19:16-19; యోబు 38:1; కీయాన 18:6-15; యెషయా 29:6). కానీ
“చంపిన” – 18:40. ఇల్పంటి కళ్ళా మిరుమిట్టో గొల్లపే దృశామలు బోల్డనిన చూశాడు ఏలీయా.
\v 3 అతనికిపు఩డు నెభభది , శాంతి అవసయం. దేవుడు తన ఉదేదశాలను ప్రశాంతంగా ,
19:3 “బమ఩డి” – 18 వ అధామమంల్ల భనం చూచినట్టు ఏలీయా భృదువుగా కూడా నెయవేరుుకోగలడని అతనికి భరంత స఩షుంగా అయథం కావాల్ల.
కొనినస్తరుో అస్తధాయణమైన ధైరామనిన ప్రదరశంచాడు. ఇపు఩డైతే మానసికంగా యెషయా 42:1-4 పోల్లుచూడండి. దేవుడు భనుషులతో ఉరుము శఫదంతోనో ,
పూరాగా కృంగపోయిన సిథతిల్ల ఉనానడు (గొ఩఩ వజమం తరువాత ఇల్పంటిది అదుబత కారామల శకిాతోనో మాటాోడనవసయం లేదు.
తయచ్చగా జరుగుతుంది). కొనిన ఩రసిథతుల్లో ఎవరకైనా బమం వేమవచ్చు. \v 14
ఏలీయా అందరు భనుషుల్పోంటి భనసాతవం గలవాడే (యాకోబు 5:17). దేవుని 19:14 దేవుడతనికి నర఩ంచడానికి ప్రమతినసుాననది ఏలీయాకు అయథమైనట్టు
సవకులు దేవునిల్ల నియబయులై, ధైయమవంతులై ఉనాన, తభల్ల తాము ఫలహీనులు, లేదు. భనం అల్ప అయథం చేసుకోగలుగుతునానమా?
పిరకివారై ఉండవచ్చు (భతాయి 26:69-74; అపొ కా 4:8-13 పోల్లు చూడండి). \v 15
\v 4 19:15,16 భనకు తెల్లసినంతవయకు ఏలీయా ఈ ఆజాలను నెయవేయులేదు.
19:4 సంఖామ 11:15; యోనా 4:3,8. ఇల్పంటి నిరుతాసహం గురంచిన నోట్స హజ్యయేల దగీరకి ఎలీషా వెళాాడు ( 2 రాజులు 8:8-15). యెహూను
కీయాన 42ల్ల ఉనానయి. అభిషేకించేందుకు వేరొకణ్ణణ ఩ంపాడు ( 2 రాజులు 9:1-10). ఏలీయా మాత్రం
“భంచివాణ్ణణ కాను ” – దీనిన ఏలీయా గ్రహంచాలని దేవుడు ఈ అనుబవం ఎలీషా దగీరకి వెళాాడు గానీ అతణ్ణణ చేజేతుల్ప అభిషేకించినట్టు లేదు. ఇకకడ
అతనికి కల్లగ్నందుకు అనుభతించాడేమ్న. ఇతరులకంటే తాను గొ఩఩వాణణనన దేవుడు ఎలీషాను గురంచి చె఩఩డం వలో ఏలీయా ఩రచయమ ఆఖ్రౌతుననదని
తలంపు అతనిల్ల మొలకెతిాందేమ్న. దేవుని సవకులకు ఇల్పంటి దుష్ప్రేయణ తెలుసుాననది. దేవుడు అతనికి ఒ ఩ని అ఩఩గంచాడు. అతడు ఆ ఩నిని దాదాపుగా
అపు఩డపు఩డూ రావచ్చు. తాము ఇతరులకంటే భంచివాయం కాఫటిు దేవుడు గొ఩఩ పూరా చేశాడు. ఇపు఩డు తన తరువాత రావలసిన వాణ్ణణ నిమమించవలసి ఉంది.
కారామలు చేసందుకు తభను ఉ఩యోగంచ్చకునానడని వారు అనుకోవచ్చు. మ్నషే, యెహోషువలను పోల్లు చూడండి (దివతీ 31:1,2,7,8).
ఇల్పంటి దుష్ప్రేయణకు లొంగరాదు. రోమ్ 3:9,10; లూకా 18:9; ఫిల్లపీ఩ 2:3 \v 17
చూడండి. 19:17 దేవుడు ఇస్రాయేల మీద శిక్ష ఩ం఩బోతునానడు.
\v 5 \v 18
19:5 “నిద్రపోయాడు” – 2:10 నోట్. 19:18 “ఏడు వేలభంది ” – ఏలీయా తాననుకుననంత ఑ంటరవాడేమీ కాడు
“దేవదూత” – ఆది 16:7 నోట్. (వ 14). సమాజం ఎంత కుళ్ళాపోయినదైన఩఩టికీ దేవునికి నభభకంగా
\v 6 ఉండిపోయినవారు కొదిదభంది ఎపు఩డూ ఉంటారు (యెషయా 1:9; రోమ్
19:6 తన సవకుని ఩టో దేవుని అపామమతనూ శ్రదధనూ ఇది చూపిసుాననది. 11:4,5; భతాయి 16:18). క్రీసుా సంఘ చరత్రల్ల భనం నరుుకోగల గొ఩఩
17:4,9 పోల్లుచూడండి. కీయాన 23:1 చూడండి. పాఠాలల్ల ఇది ఑కకటి.
\v 7 \v 19
19:7 “యెహోవా దూత” – దేవుని కుమారుడు ఏలీయాదగీరకి వచాుడు. 19:19 “దునునత్త” – తయచ్చగా తన సవకులు స్తధాయణమైన చినన చినన
“ప్రయాణం” – ఏలీయా చెయామలనుకునన ప్రయాణం గురంచి దేవునికి ఩నుల్లో ఉండగా దేవుడు వారని పిలుసుాంటాడు (భతాయి 4:8; 9:9).
తెలుసు. అయితే ఆ ప్రయాణం చెమమభని ఆమన ఏలీయాను ఆదేశించలేదు. “పై వసరం ” – ఫహుశా అతణ్ణణ అభిషేకించడానికి ఏలీయా వాడుకొనన వధానం
దేవుని ఆదేశం లేకుండా ఏలీయా ప్రమాదం నుండి పారపోతుననపు఩డు కూడా ఇదే కావచ్చు.
దేవుడు అతణ్ణణ ప్రేభతో చూసూా అతనికి తోడై ఉనానడు. ఇదంతా కృపే. \v 20
\v 8 19:20 “తిరగ వెళ్ళా” – ఎలీషాను తనతో యభభని ఏలీయా చె఩఩లేదు.
19:8 “హోరేబు” – అంటే సీనాయి ఩యవతం (నియీభ 3:1,12; 19:1-3). ఇది \v 21
బేర్షెబాకు 400 కి.మీ. దక్షణంగా ఉంది. 19:21 ఎలీషా దేవుని సవ – అది ఎంత చిననదైనా సరే – చెమమడానికి
\v 9 ఆత్రుతగా ఉనానడు ( 2 రాజులు 3:11). తిరగ వెనకుక వెళ్ళా అవకాశాలనినటినీ
తొలగంచ్చకునానడు. తన జీవనోపాధిని చెడగొటేుసి దేవుని కోసం
ఫమలుదేరాడు. మారుక 1:16-20 పోల్లు చూడండి.

16
\c 20 20:36 ఇదదరకీ దేవుడు ఆజ్యాపించాడని స఩షుంగా తెల్లసి ఉననట్టుంది. ఑కడు
\v 1 కావాలని ఆ ఆజాకు ల్లఫడలేదు. 13:23,24 పోల్లు చూడండి.
20:1 “బెనహదదు” – 15:9,10,18–20,33. \v 39
\v 4 20:39 “ప్రాణం పెటాుల్ల ” – స్తమానమ సైనికుడు 34 కిల్లగ్రాముల వెండి
20:4 వజయానికి అవకాశాలేమీ అహాబుకు కనిపించలేదు. ఇవవగలగడం అస్తధమం. అందువలో భయణశిక్షే గతమంతయం. ఈ తీరు఩ ఇవవడంల్ల
\v 6 అహాబు తెల్లమక తనకు తాన తీరు఩ తీరుుకునానడు. 2 సమూ 12:5-7 పోల్లు
20:6 నగయం పూరాగా లొంగపోవడానికి దారతీస భరో ఆదేశం. చూడండి.
\v 11 \v 42
20:11 స్తమెత 27:1. 20:42 దేవుడు బెనహదదును అహాబు చేతికి అ఩఩గంచినది అతడితో
\v 13 ఑఩఩ందం చేసుకోభని కాదు గాని , ఇస్రాయేలవార శత్రువును అహాబు
20:13 “యెహోవా” – అహాబువంటి దురాభరుీడి దగీరకి వజమ సందేశానినచిు హతమారాులన. అహాబు చేసిన ఩ని దమ , కరుణ గలదిగా అనిపించవచ్చు.
఑క ప్రవకాను ఩ం఩డంల్ల దేవుని కృ఩ ఎంత గొ఩఩దో భనమికకడ చూడవచ్చు. అయితే అది కేవలం ఫలహీనత , వమకిాగతంగా ల్పబం పొందాలనన దురాశ
అల్పగని అహాబు జీవతం , ప్రవయానను దేవుడు మెచాుడని కాదు. షోమ్రోను నాశన మాత్రమే. దీని వషమం అతడు దేవుణ్ణణ సంప్రదించలేదు. ఎపు఩డు కనికయం
కాలం ఇంకా రాలేదు. చూపాల్ల, ఎపు఩డు కఠినంగా శిక్షంచాల్ల దేవునికి తెలుసు.
“తెలుసుకొంటావు” – 18:37. \c 21
\v 15 \v 1
20:15 యుదధంల్ల వజమం వసుాందంటే దేవుని ఆదేశాలను పాటించడం 21:1 ఉతాయ రాజ్యమనికి రాజధాని షోమ్రోను నగయం. అయితే యెజ్రేలల్ల కూడా
అహాబుకు ఇషుమే. కానీ తాను ఩శాుతాా఩఩డి తన జీవత వధానం అహాబుకు నివాసం ఉంది. ఇది షోమ్రోనుకు 40 కి.మీ. దూరాన ఉంది.
మారుుకోవాలంటే మాత్రం ఇషుం లేదు. \v 3
\v 22 21:3 లేవీ 25:33; సంఖామ 36:7.
20:22 సిదధ఩డేందుకూ, ఇషుం ఉంటే ఩శాుతాా఩఩డి దేవుణ్ణణ వెతికేందుకూ \v 4
అహాబుకు ఑క సంవతసయ కాలం ఇచాుడు దేవుడు. కాని అహాబు అల్ప 21:4 నాబోతు ద్రాక్షతోటను ఆశించడం దావరా అహాబు దేవుని ముఖ్మమైన
చెమమలేదు. ఎంత వచాయకయం! ఆజాల్లో ఑కదానిన మీరుతునానడు – నియీభ 20:17. ఇల్ప ఆశించడం హతమకు
\v 23 దార తీసింది. యాకోబు 4:1,2 పోల్లు చూడండి. “ఆశించడం” గురంచి కీయాన
20:23 “కొండల” – దేశంల్ల ఑కొకకక భాగం ఑కొకకక దేవుడి ఆధీనంల్ల 119:36; యెషయా 57:17; యిర్మభయా 6:13; మారుక 7:22,23; లూకా
ఉంట్టందనన మూఢ నభభకం ఇది. భూమీ ఆకాశమూ ఇస్రాయేలవార 12:15; రోమ్ 1:29; ఎఫెసు 5:3; కొలససయి 3:5; 1 తెసస 2:5; 1 తిమ్నతి
దేవుడివేనని వారకి తెల్లమదు. 6:6,7; హీబ్రూ 13:5; 2 పేతురు 2:3 చూడండి.
\v 27 “భోజనం” – తను కోరనది చేతికి అందకపోతే అల్లగ కూరుున చినన
20:27 యెహో 11:1-5; నామయాధి 6:3-5; 1 సమూ 13:5 పోల్లు చూడండి. పిలోవాడిల్పగా ఉనానడు అహాబు.
\v 28 \v 7
20:28 “దేవుని భనిషి” – వ 13, 23. 21:7 “యెజెబెల” – 16:31 నోట్ చూడండి. ఈమెతో పోల్లసా దురాభరుీడైన
“తెలుసుకొంటావు” – తన చయమల దావరా దేవుడు స్తధించదల్లచే ఉదేదశాల్లో అహాబు కూడా దాదాపు నామమవంతుడిల్ప అనిపిస్తాడు.
఑కటి తానెవరో భనుషులు తెలుసుకోవాలని. బైబిలంతటిల్లనూ ఈ ఉదేదశం \v 9
కని఩సుాంది (నియీభ 6:7; 9:16 మొ।।). 21:9 “ఉ఩వాస దినం” – ఆ఩దిదనాలల్ల దానికి కాయణం కనుగోవాలని దేవుని
\v 31 సనినధిని వెదికేందుకు ఉ఩వాస దినాలను ప్రకటించడం జరగ్నది. నామయాధి
20:31 “గోనె఩టు” – సంతాపానికి, ఆ఩దకూ సూచన. 20:26,27; 2 దిన 20:2-4 పోల్లు చూడండి. యెజెబెల ఑క భనిషిని హతమ
\v 32 చేమడానికీ, తాను కోరనది స్తధించ్చకోవడానికీ భతానిన వాడుకుంట్టననది.
20:32 “మీ సవకుడు ” – ల్లఫడడానికీ, లొంగపోవడానికీ సూచనగా ఉనన \v 10
మాటలు. 21:10 “దురాభరుీలను” – ఇతరుల్లన నాశనం చెమమడానికి అఫదధమాడేందుకు
\v 34 సిదధభయేమవాళ్ళా ఎవరో కొందరు ఎపు఩డూ ఉంటారు. భతాయి 26:15,16
20:34 అహాబు దేవుని వాకుకలను అయథం చేసుకోలేదు. దేవుడు తనకు ఆ చూడండి.
వజయానిన ఎందుకిచాుడో గ్రహంచలేదు. తన స్తవయథ ప్రయోజనాల కోసమే “చంపాల్ల” – ఇది దేవుణ్ణణ దూషించినందుకు శిక్ష (లేవీ 24:15,16). ఇదే
అతడు దురాభరుీడైన బెనహదదుతో ఑఩఩ందం చేసుకునానడు. ఈ ఑఩఩ందం సభమంల్ల నాబోతు కొడుకుల్లన కూడా చంపేసినట్టు అయథమౌతుననది ( 2
ఇస్రాయేలప్రజలకు భరంత బాధలను తెచిు పెటునుననది. రాజులు 9:26). ఆ ఆసిాకి హకుకదారులు ఎవరూ మిగలకుండా చూడాలని వార
\v 35 ఩నానగం. ఇతరులకు చెందిన వాటిని ఆశించడంల్లని బమంకయమైన
20:35 2 రాజులు 2:3,5,7,15; 4:1 మొ।। నాశనకయమైన శకిాని చూడండి. దాని మూల్పన జరగన హతమల్నోన గదా!
\v 36 శాశవత శిక్షకు పాత్రులైన వారెంతభందో గదా!
\v 17

17
21:17 కీయాన 9:12; సంఖామ 31:3; దివతీ 32:42. నాబోతు భయణ్ణంచాడు గాని ప్రజలకు చాల్ప హాని జరగ్న అవకాశం ఉంది. 2 కొరంతు 6:14-18 ల్ల ఇందుకు
దేవుడు చావలేదుగా. సంఫంధించిన భంచి హెచురకలునానయి.
\v 18 \v 3
21:18 హీబ్రూ 4:13. 22:3 “రామ్నత గల్పదు” – దివతీ 4:43; యెహో 21:38.
\v 19 \v 4
21:19 అహాబు తన చేతులతో నాబోతును చం఩కపోయినా అతని హతమ 22:4 యెహోషాపాతుకు దేవుడంటే బమబకుాలు ఉనానయి (వ 13). అయితే
వషమంల్ల దోషే. 2 సమూ 12:9 పోల్లుచూడండి. ఇతరులు చేసదానితో భనం అతడు దురాభరుీడైన అహాబుతో పొతుా పెట్టుకుని చాల్ప పొయపాట్ట చేశాడు.
ఏకీబవసా వార దోషంల్ల కూడా భనకు భాగం ఉంట్టంది. అందువలో అతనిపై దేవునికి కో఩ం వచిుంది. 2 దిన 19:1-3 చూడండి.
\v 20 \v 5
21:20 “వరోధి” – సతమం చెపి఩నవాణ్ణణ అహాబు తన వరోధిగా 22:5 “యెహోవా” – వ 43. అతడు తన కొడుకుకు అహాబు కూతురనచిు పెళ్ళా
ఎంచ్చతునానడు. 22:8 చూడండి. 2 సమూ 12:13 పోల్లు చూడండి. “నినున చేమకముందు యెహోవా ఏభంటాడో అడగలేదు. ఈ తరువాతి వచనాల్లో
నీవే అముభకొనానవు ” – భనుషులు ఈ ల్లక సంఫంధమైనవాటి వెంట దేవుడు మీకాయా దావరా ఩ంపిన సలహాను ల్కకచెమమలేదు. దేవుడు
఩డినపు఩డు తభకేదో ల్పబం కలుగుతుంది అనుకొంటారు. కానీ వాసావంగా చెపే఩దానిన అనుసరంచ్చదాభనన నియణమం లేనపు఩డు దేవుడు ఏభంటాడో
వారు తభను తాము అముభకుంట్టనానరు. అకకడినుంచి తిరగ కొనుకోకవడం చూడాం వలో ల్పబమేముంది?
వార శకిాకి మించిన ఩ని అవుతుంది. మారుక 8:36,37ల్ల ఉనన మాటలు \v 6
ఆణ్ణముతామలు. 22:6 “ప్రవకాలను” – ఆ భ్రషుమైపోయిన భత వమవసథల్ల ( 12:28-33
\v 21 చూడండి) దేవుని పేయ మాటాోడుతునానభని చెపు఩కున వాళ్ళానానరు. అహాబు
21:21,22 14:10,11; 16:3,4. ఈ రాజుల్వరూ తభ పూర్మవకుల చరత్రల పిల్లచిన ఈ ప్రవకాలు భనుషుల్లన సంతోషపెటేువారే. అహాబుకు ఏది వనడం
నుంచి పాఠాలు నరుుకోలేదు. ఇషుభని వారకి అనిపించిందో దానన వారు ఩ల్లకారు. గలతీ 1:10; 2 తిమ్నతి
\v 23 4:1-3; యెషయా 30:10 పోల్లు చూడండి. అఫదధ ప్రవకాల గురంచి దివతీ
21:23 2 రాజులు 9:10,30-37. 18:10; యిర్మభయా 14:14 చూడండి.
\v 24 \v 7
21:24 14:11; 16:4. 22:7 ఈ ప్రవకాల గురంచి యెహోషాపాతుకు పెదదగా నభభకం కుదయలేదు
\v 25 (ఇందుల్ల అతడు సందేహంచడం భంచిదే). భరంత నిశుమమైన వాకుక కోసం
21:25 16:30-33; 21:20. ఇతడెంత దురాభరుీడో! అయితే యెజెబెల చూసుానానడు.
అంతకనాన దురాభరుీరాలు. \v 8
\v 27 22:8 “దేవషం” – 18:17; 21:20 చూడండి. అహాబుకు సతమం అకకరేోదు.
21:27 అహాబు సంతాపానీన, ఩శాుతాాపానీన ప్రకటించే ఫహయంగ సూచనలను తనకిషుమైన సందేశమే కావాల్ల. భనుషులు ఆధామతిభక వషయాలల్ల గొ఩఩ ఆతభ
ప్రదరశంచాడు. వంచనల్ల ఩డిపోత్త , తభ పాపాల్లో రూపుమాసిపోవడానికి స్తధాయణంగా
\v 29 దార తీస మాయీం ఇదే. 2 తెసస 2:9-12 పోల్లు చూడండి.
21:29 అహాబు ఩శాుతాా఩ం ల్లతైనది కాదు. తరువాతి సంబవాలను ఫటిు ఇది \v 9
అయథమౌతుననది. అయినా దేవుడు దానిన అంగ్గకరంచాడు. ఆమన భహా కృ఩గల 22:9 “మీకాయా” – ఇకకడా, 2 దిన 18:7-27 ల్లనూ కనిపించే ఈ
దేవుడు. శిక్షంచడం కంటే కరుణ చూ఩డానికే వేగయ఩డేవాడు (నియీభ 34:6,7; సంఘటన త఩఩ ఈ ప్రవకాను గురంచి భరంకెకకడా రాసిలేదు.
కీయాన 86:15; యెషయా 30:18; 55:7; యెహె 18:31,32; లూకా 15:20). \v 11
అహాబు వషమంల్ల దేవుడు శిక్షను వాయిదా వేశాడు , గానీ నామమఫదధంగా 22:11,12 ఇవనీన దేవుని పేరున అఫదాధలే. ఇల్పంటివాటి వషమం భనం
దానిన యదుద చేమలేకపోయాడు. జ్యగ్రతాగా ఉండాల్ల.
\c 22 \v 13
\v 1 22:13 దేవుని నిజ ప్రవకాలు తభ సవంత సందేశాలను కల్ల఩స్తాయని
22:1-35 2 దిన 18:1-34. వాయనుకునానరా?
\v 2 \v 14
22:2 యెహోషాపాతు ఇస్రాయేల రాజైన అహాబుతో వవాహం దావరా 22:14 నిజ ప్రవకా చేమగల్లగనది ఇదే.
సంఫంధం ఏయ఩యచ్చకునానడు ( 2 దిన 18:1). అహాబు కూతురు అతల్పమ \v 15
యెహోషాపాతు కొడుకు యెహోరాంను పెళాాడింది. ఈ వవాహ పల్లతాలు 22:15 మీకాయా వమంగమంగా వెకికరంపు మాటలు ఩ల్లకాడని అహాబుకు
యూదా జ్యతి మొతాం పైన దుషుప్రభావం చూపాయి. అహాబు కుట్టంఫం వెంటన అయథమైపోయింది (వ 16).
తాలూకు వషప్రభావం అతల్పమ దావరా యూదాల్ల కూడా ప్రవేశించి అంతటా \v 16
వామపించింది. 2 రాజులు 8:16-18; 2 దిన 22:1-3,10 చూడండి. ఑క భంచి 22:16 వ 8. యెహోషాపాతు అకకడునానడు కాఫటిు అహాబు ఇల్ప అనానడు.
వమకిా (యెహోషాపాతు – వ 43) తెల్లవతకుకవతనం వలో దేవుని ప్రజలకు గొ఩఩ \v 17
కీడు వాటిల్లోంది. వవాహ సంఫంధాల వషమంల్ల జ్యగ్రతా తీసుకోకపోతే దేవుని

18
22:17 తనకు సతమం చె఩఩భని అహాబు అనానడు గనుక మీకాయా సూటిగా 22:45 “చరత్ర గ్రంథం” – 14:19.
ఉననది ఉననట్టు చెపా఩డు. \v 46
\v 19 22:46 14:24 నోట్.
22:19-23 దేవుడు సరావధికార. దురాతభలు కూడా ఆమన సంకల఩ం \v 48
మితులల్లన ఩ని చేమగలుగుతాయి ( 1 దిన 21:1; యోబు 1:6). దేవుడు 22:48,49 దుషుుడైన అహాబుతో పొతుా పెట్టుకుననందుకు ఇది దేవుని శిక్ష. 2
అహాబుకు వ఩తుా కల్ల఩ంచాలనుకునానడు. దానిన నెయవేరేు ఩దధతి ఇదే. వమకుాలు దిన 20:35-37 చూడండి.
సతామనిన తియసకరంచి అఫదాధలు వనందుకే వేగయ఩డితే వారకి ఆ అఫదాధలే \v 52
వనఫడేల్ప దేవుడు ఏరా఩ట్ట చేస్తాడు. ఇల్ప చెమమడంల్ల దేవుడు ఩రపూయణమైన 22:52,53 12:28-33; 16:30-32; 21:25,26.
నామమం కన఩రుసుానానడు. కీయాన 18:25,26; నామయాధి 9:23; 1 సమూ “ఫమల” – నామయాధి 2:11 దగీయ నోట్.
16:14; యెహె 14:9; 2 తెసస 2:11 పోల్లు చూడండి. “కో఩ం” – సంఖామ 25:3; కీయాన 90:7-11 దగీయ నోట్స.
\v 25
22:25 సిదికయా మీదికి రాబోయే ప్రమాదం నుంచి అతడు దాకుకంటాడని
మీకాయా సూచిసుానానడు.
\v 27
22:27 “ఖైదుల్ల” – సతమం చెపి఩నందుకు మీకాయాకు దకికన పల్లతం. దేవుని
ప్రవకాలకు ఇల్పంటి బాధలు స్తధాయణమే. ( 2 దిన 16:10; యిర్మభయా 20:2;
37:15; భతాయి 14:3; అపొ కా 12:3,4; 16:22-24).
\v 28
22:28 దివతీ 18:21,22.
\v 29
22:29 వ 3,4.
\v 30
22:30 అహాబును మీకాయా బవషమదావకుకలు కలవయ పెటిునట్టునానయి.
అయితే తన మారు వేషాలనినటినీ దేవుడు ఩సిగటుగలడని అతడు గ్రహంచలేదా ?
హీబ్రూ 4:13 చూడండి.
\v 31
22:31 తన తెల్లవతకుకవ సవకుని ఩టో దేవుడు జ్యల్ల చూపాడు.
\v 34
22:34-38 అహాబు దేవుని తీరు఩ను తపి఩ంచ్చకోలేక పోయాడు. దేవుడు
఩ంపిన సందేశం కంటే తనకిషుమైన దానన ఎంచ్చకునానడు. అందుకు పల్లతానిన
అతడే అనుబవంచవలసి వచిుంది. గుర పెటుకుండాన వేసిన బాణం
అనుకోకుండా జరగన సంగతి కాదు. ఩రసిథతులనినటి పైనా దేవుడే సరావధికార.
దేనెనననా అదుపు చేమగల్లగనటేు ఎగర వచేు బాణం గతిని కూడా ఆమన అదుపు
చేమగలడు.
\v 38
22:38 21:17-19.
\v 39
22:39 అహాబు ఩టుణాలు , బవనాలు కటిుంచడంల్ల దిటు. అయితే ఆధామతిభక
వషయాలల్ల అంత గొ఩఩ వనాశకార.
“చరత్ర గ్రంథం” – 14:19.
\v 40
22:40 “కనున మూసి” – 2:10 నోట్.
\v 41
22:41-43 2 దిన 20:31-33.
\v 43
22:43 “ఆస్త” – 15:11-14.
“ఎతాయిన పూజ్య సథల్పలు” – 3:2 నోట్.
\v 45

19