You are on page 1of 6

B.V. Gulpener Bavaria N.V. Bavaria N.V. Heineken N.V.

Balans (geconsolideerd) 31-12-2014 31-12-2014 31-12-2014 31-12-2014
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Vaste activa
Immateriële vaste activa 2923 2923 16341000
Materiële vaste activa 9934 236953 236953 8718000
Financiële vaste activa 874 29954 29954 3685000
10,808 269,830 269,830 28,744,000
Vlottende activa
Voorraden 2025 47149 47149 2322000
Overige vorderingen 754 15387 15387 1079000
Handelsdebiteuren 1570 97649 97649 2017000
Liquide middelen 1281 33967 33967 668000
5,632 194,152 194,152 6,086,000
Totaal activa 16,440 463,982 463,982 34,830,000

Eigen vermogen
Aandeel derden (geconsolideerd) 1043000
Groepsvermogen (geconsolideerd) 11003 268395 268395 12409000
11,003 268,395 268,395 13,452,000
Overige passiva
Voorzieningen 277 10747 10747 2066000
Langlopende schulden 670 57141 57141 10945000
Handelscrediteuren 1223 43304 43304 2339000
Overige kortlopende schulden 3264 84395 84395 6028000
5,436 195,587 195,587 21,378,000
Totaal passiva 16,440 463,982 463,982 34,830,000

000 x € 1. B. Gulpener Bavaria N. Winst.en Verliesrekening 2014 2014 x € 1.167 35.000 Indeling categoraal categoraal Type geconsolideerde geconsolideerde Netto omzet 503869 Wijziging in voorraden 2203 Overige bedrijfsopbrengsten 26321 Som der bedrijfsopbrengsten 13217 532393 Som der bedrijfslasten 12049 497020 Bedrijfsresultaat 1.202 33.517 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 1.856 Belasting uit bedrijfsuitoefening 357 7238 Aandeel in W/V deelnemingen Buitengewone baten 1 Saldo buitengewone baten/lasten 1 Buitengewoon resultaat na belastingen 1 Overige belastingen -74 Resultaat uit deelnemingen na belasting -736 Aandeel derden in het resultaat 1254 Netto resultaat 846 24.V.702 .V.373 Financiële baten 55 839 Financiële lasten 21 2356 Saldo financiële baten/lasten 34 -1.

000 x € 1.708.000 93. Bavaria N.000 839 231000 2356 719000 -1.000 7238 741000 148000 93000 93.199.000 categoraal categoraal geconsolideerde geconsolideerde 503869 19257000 2203 26321 532393 19257000 497020 16570000 35.V.000 33. Heineken N. 2014 2014 x € 1.702 1.517 -488.373 2.000 -74 -9000 -736 1254 24.V.856 2.000 .687.

B.V.V. Oordeel van de accountant Goedkeurend Goedkeurend Goedkeurend . Gulpener Bavaria N.V. Bavaria N. Kerncijfers 2014 2014 2014 x € 1.000 Balansdatum 31-12-2014 31-12-2014 31-12-2014 Winstbestemming voor voor voor Lengte boekjaar in maanden 12 12 12 Geconsolideerde dochters 3 24 24 Werknemers 66 879 879 Accountscontrole Ernst & Young LLP KPMG Accountants N.000 x € 1. KPMG Accountants N.V.000 x € 1.V.

V. Heineken N. Goedkeurend . 2014 x € 1.000 31-12-2014 na 12 37 76136 KPMG Accountants N.V.

16 5.1395336688 Netto winstmarge 0.55 Omloopsnelheid debiteuren (dagen) 70.23 Groei (CAGR) 2014-2014 2014-2014 2014-2014 .09 1.0768844038 0.000 x € 1.88 1.0532391295 0.0886950195 Return on equity 0.000 x € 1.55 Omloopsnelheid eigen vermogen 1.45 Debt Ratio 0.33 0.73 1. ratio's) 2014 2014 2014 2014 x € 1.42 0. B.049024649 0.0532391295 0.61 Debt / Equity Ratio 0.43 Omloopsnelheid debiteuren 5.0920359865 0.59 Winstgevendheid EBITDA 1167 35373 35373 2687000 EBIT 1167 35373 35373 2687000 Netto winst 846 24702 24702 1708000 Rentabiliteit EBITDA winstmarge 0.0490381867 Efficiëntie Omzet per werknemer 573 573 252 Winst per werknemer 12 28 28 22 Omloopsnelheid totaal vermogen 1.73 0.0702027678 0.1395336688 EBIT winstmarge 0.V.52 0.73 Quick Ratio 0.049024649 0.0702027678 0.49 0.09 0.80 1.V.52 1.15 0.0702027678 0.0702027678 0.0514589995 0.V.16 9.1269699633 Return on assets 0.15 1. Bavaria N. Heineken N.88 1.000 x € 1.25 1.74 70.74 38.0920359865 0.000 Liquiditeit/solvabiliteit Werkkapitaal 1143 66453 66453 -2281000 Current ratio 1.V. Financiële analyse (incl.42 0. Gulpener Bavaria N.