You are on page 1of 22

JAWAB SEMUA SOALAN

1. Rajah 1.0 menunjukkan dua kaedah pengasingan yang berbeza iaitu V dan W

V:..................................... W:.......................................

RAJAH 1.0

(a) Pada Rajah di atas, namakan dua kaedah pengasingan menggunakan perkataan-perkataan
yang berikut.

Penyejatan Penurasan Elektrolisis

[2 markah]

(b) Lukis garisan untuk memadamkan kaedah pengasingan dengan kegunaannya.

Kaedah pengasingan Kegunaan

V Untuk mengasingkan bahan pepejal tak terlarut


daripada cecair

W Untuk menguraikan sebatian kepada unsur-


unsurnya.

[2 markah]

1
2. Selesaikan teka silang kata di bawah dengan jawapan yang betul.
Tuliskan jawapan dalam ruangan yang disediakan.

e)
a)

d)
b) S U L F U R D I O K S I D A

c)

Melintang:

a) Gas beracun yang dihasilkan oleh pembakaran bahan api fosil yang tidak lengkap
b) Gas berasid
c) Lilin dan petroleum tergolong dalam kumpulan bahan api ini

Menegak:

d) Gas yang dikeluarkan semasa respirasi


e) Gas ini diperlukan semasa pembakaran

[4 Markah]

2
3. (a) Rajah di bawah menunjukkan senarai beberapa unsur.

Tembaga Karbon Aluminium


Oksigen Zink Magnesium
Iron Besi Nitrogen

Berdasarkan rajah di atas, senaraikan kesemua logam:

(i) ................................... (iii) ...............................................

(ii) ................................... (iv) ...............................................


[2 markah]

(b) Keris ialah sebuah warisan bangsa yang harus dikenang sebagai lambang ketamadunan
bangsa Melayu. Apakah sifat logam yang membolehkan keris mempunyai lok-lok seperti yang
ditunjukkan dalam rajah 3.1 di bawah

Lok

RAJAH 3.1

......................................................................................................................................................
[1 markah]

(c) Rajah 3.2 menunjukkan susunan radas untuk suatu eksperimen. Apabila kepingan kuprum
disambung dengan menggunakan klik buaya, di dapati mentol menyala.

RAJAH 3.2

3
Berdasarkan pemerhatian di atas, terangkan mengapa mentol menyala apabila kepingan
kuprum disambung.

......................................................................................................................................................
[2 markah]

4. Garis jawapan yang betul

a) Tenaga ( haba / kimia ) tersimpan dalam bahan yang boleh dibakar atau berubah secara
kimia.
b) Tenaga (bunyi/haba) meningkatkan suhu objek yang mana menyebabkan objek itu
berasa panas
c) Tenaga ( keupayaan / kinetik) ditemui pada objek yang bergerak.
d) Tenaga ( elektrik / kimia ) terhasil apabila berlaku pengaliran cas dalam suatu konduktor.
[4 markah]

4
5. Tuas adalah contoh mesin ringkas yang berguna untuk memudahkan kerja.

(a) Rajah 5.1 menunjukkan seorang pekerja binaan membawa beban menggunakan kereta
sorong.

RAJAH 5.1

Labelkan kedudukan fulkrum pada rajah di atas


[1 markah]

(b) Rajah 5.2 menunjukkan satu sistem apabila daya dan beban adalah seimbang.

RAJAH 5.2

Hitung beban W apabila sistem itu berada dalam keseimbangan. Gunakan formula berikut.

Beban x Jarak beban dari fulkrum = Daya x Jarak daya dari fulkrum

[2 markah]

5
(c) Rajah 5.3 menunjukkan P dan Q, mendayung sampan masing-masing

RAJAH 5.3

P menggunakan daya kurang daripada Q untuk mendayung sampan. Jelaskan

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
[2 markah]

6. Persatuan Sains SMK Sultan Ahmad telah mengadakan lawatan ke Loji Pembersihan air.
Semasa lawatan pelajar telah diterangkan bagaimana proses pembersihan air dilakukan.

RAJAH 6.0

(a) Dalam Rajah 6.0 di atas , labelkan peringkat P dan Q semasa pembersihan air dengan
perkataan yang diberikan di dalam petak di bawah

Tangki Penyimpanan Tangki pengenapan Tangki Penurasan

[ 2 Markah]
6
(b) Semasa pembersihan air di lakukan, Alum dan kapur telah ditambah ke dalam salah satu
tangki pembersihan. Jelaskan fungsi alum dan kapur yang digunakan semasa proses
pembersihan air.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[ 2 Markah]

(c) Pada musim kemarau loji pembersihan air akan mengurangkan operasi pembersihan air
kerana sumber air untuk diproses adalah terhad.
Sebagai pengguna, terangkan langkah – langkah yang perlu diamalkan untuk menjimatkan
penggunaan air.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
[2 Markah]

7. Rajah 7.1 merupakan susunan organisasi sel dalam badan manusia

RAJAH 7.1

(a)(i) Lengkapkan susunan organisasi sel pada rajah 7.1 di atas.

M: …………………………………………………. N: ……………………………………………………
[2 Markah]

(ii) Susunan organisasi sel di atas menunjukkkan manusia merupakan organisma multisel yang
kompleks. .
Jelaskan bagaimanakah organisma yang kompleks meneruskan kehidupannya.

……………………………………………………………………………………………………………………………………....…….…

………………………………………………………………………………………………………………………………..….....………
[2 Markah]

7
(b) Rajah 7.2 menunjukkan satu sistem yang terdapat pada manusia.

RAJAH 7.2

Jelaskan peranan sistem tersebut kepada manusia untuk menjalankan aktiviti harian.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
[2 Markah]

8. Dalam satu eksperimen, tumbuhan yang menjalankan pendebungaan sendiri, X dan


pendebungaan kacuk Y, ditutup dengan beg plastik seperti yang ditunjukkan dalam rajah
8.1(a) dan 8.1(b). Tumbuhan lain yang menjalankan pendebungaan sendiri, Z ditutup
dengan beg plastik selepas anter pada semua bunga dibuang seperti yang ditunjukkan dalam
rajah 8.1(c). Andaikan pendebungaan tidak berlaku pada awal eksperimen.

Beg plastik
Beg plastik

(a) (b) (c)

RAJAH 8.1
8
(a) Antara pokok yang berlabel X, Y dan Z pokok yang manakah boleh berlaku pendebungaan?
Jelaskan.

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
[2 markah]

(b) Sekiranya beg plastik pokok Z dibuang, apakah pendebungaan masih boleh berlaku?
Jelaskan.

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
[2 markah]

(c) Rajah 8.2 menunjukkan proses pembiakan secara vegetatif yang dilakukan di dalam
makmal.

RAJAH 8.2

Bahagian manakah pada tumbuhan yang boleh digunakan untuk kultur tisu?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
[3 markah]

9
9. (a) Rajah 9.1 menunjukkan sebuah rumah bercirikan rekabentuk terkini.

RAJAH 9.1

(i) Nyatakan dua contoh sebatian silikon yang terdapat di dalam rajah 9.1 di atas.

......................................................................................................................................................
[2 markah]

(ii) Sebatian silikon terdiri daripada silika dan silikat. Bandingkan silika dan silikat.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
[2 markah]

(c) (i) Padankan sebatian silikon berikut dengan kegunaannya yang betul.

Sebatian Silikon Kegunaan


a. Gel silika 1. Membuat cip elektronik
b. Asbestos 2. Sebagai agen pengering
c. Silikon tulen 3. Membuat pakaian kalis api dan sarung
tangan bomba

[3 markah]
(ii) Perhatikan kenyataan berikut:

Gentian yang diperbuat daripada sebatian silikon disebut sebagai gentian optik (optic fibre)
yang boleh digunakan untuk:
 Menggantikan wayar kuprum bagi menghantar maklumat seperti data bunyi, video
dan lain-lain, pada kelajuan cahaya.
 Dalam bidang perubatan, gentian optik boleh digunakan untuk memerhatikan organ-
organ dalaman seperti perut, tanpa melakukan pembedahan ke atas pesakit.

10
Mengapakah sebatian silikon digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan gentian
optik?

......................................................................................................................................................
[1 markah]

10. (a) Adam menjalankan satu aktiviti untuk mengkaji medan magnet yang terhasil apabila
arus mengalir melalui dawai lurus seperti yang ditujukkan dalam rajah 10.1.

Dawai lurus

RAJAH 10.1

Lukiskan arah medan yang diperhatikan pada rajah 10.2 di bawah

RAJAH 10.2

[1 markah]

(b) Terangkan bagaimana menentukan arah medan magnet di sekeliling dawai lurus

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
[2 markah]

11
(c) Bagaimanakah mengaruh medan magnet supaya menjadi lebih kuat.

......................................................................................................................................................
[1 markah]

(d) Rajah 10.3 menunjukkan kren elektrik yang digunakan untuk mengangkat dan memisahkan
besi skrap yang besar dan berat dari lain-lain logam.

RAJAH 10.3

Huraikan cara kren elektrik itu bekerja.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[4 markah]

12
11. Jantung merupakan organ manusia yang penting berfungsi mengepam darah ke semua
bahagian badan. Rajah 11.1 menunjukkan keratan rentas jantung manusia

RAJAH 11.1

(a)(i) Lorekkan pada rajah 11.1 di atas, ruang yang menerima darah terdeoksigen dari badan.
Labelkan kawasan itu dengan nama yang betul.
[2 markah]

(ii) Terangkan bagaimana darah terdeoksigen yang memasuki jantung dihalang daripada
kembali semula ke vena kava.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

(b) Serangan jantung kebiasaannya berlaku apabila salur darah dalam jantung tersumbat
oleh mendapan kolesterol yang menyebabkan kurang darah beroksigen diangkut ke
jantung.
Terangkan apa yang akan berlaku kepada seseorang yang mengalami serangan jantung
sekiranya tidak menerima rawatan dengan segera.

. ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
[2 markah]

13
(c) Gaya hidup yang sihat adalah penting untuk mengekalkan jantung yang sihat.
Cadangkan apa yang boleh dilakukan untuk mengurangkan risiko serangan jantung
dan terangkan bagaimana cadangan anda boleh mengurangkan risiko itu.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
[2 markah]

12. (a) Rajah 12.1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji keperluan fotosintesis.

Rajah 12.1

(i) Nyatakan pembolehubah bagi eksperimen ini.

Pembolehubah manipulasi

Pembolehubah bergerakbalas

Pembolehubah malar

[2 markah]

(ii) Mengapakah kanji perlu disingkirkan daripada daun sebelum eksperimen dimulakan.
Terangkan kaedah yang boleh dijalankan untuk menyingkirkan kanji.

…………………………………………………………................................................………………….....…

………………………………………………………………................................................………......……..
[2 markah]
14
(iii) Lengkapkan jadual di bawah bagi menunjukkan pemerhatian apabila kedua-dua helai
daun itu diuji dengan larutan iodin.

Warna larutan iodin


Daun dari:
Sebelum Selepas

Kelalang X

Kelalang Y

[2 markah]

(iii) Nyatakan satu inferens bagi pemerhatian pada daun di dalam kelalang Y. Terangkan
jawapan anda.

………………………………………………………….......................................................……………………

………………………………………………………………………................................................……………..
[2 markah]

(b) Rajah 12.2 menunjukkan hubungan di antara proses fotosintesis dan kehidupan.

RAJAH 12.2

Berdasarkan rajah di atas, nyatakan kepentingan fotosintesis.

………………………………………………………………………................................................……................……

……………………………………………………................................................……………..............…………………
[1 markah]

15
(c) Rajah 12.3 menunjukkan tumbuhan hijau yang ditanam didalam rumah.

RAJAH 12.3

Puan Annie selalu memindahkan tumbuhan ini keluar rumah apabila tiba waktu
malam . Beliau berpendapat ianya tidak bagus bagi penghuni di dalam rumah.
Mengapakah Puan Annie berpendapat demikian?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
[2 markah]

11

13. (a) Ani dan kawannya memesan dua gelas air di sebuah gerai. Rajah 13.1 menunjukkan dua
jenis air yang dipesan.

Coklat ais Jus anggur


RAJAH 13.1

(i) Campuran manakah dalam rajah di atas merupakan ampaian dan larutan.

………………………………………………………………………………............................................................
[1 markah]
16
(ii) Bandingkan larutan dan ampaian dalam rajah 13.1

…………………………………………………………………………………..………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………..………………………………………………….…
[2 markah]

(b) Faizal menguji beberapa sampel air sungai yang diambil dari lokasi sungai yang
berbeza bagi mendapatkan nilai pH bagi air sungai tersebut. Jadual 13.0 di bawah
menunjukkan keputusan yang diperolehi.

Lokasi sampel air yang diambil Nilai pH


Sungai Bahagia 6.5
Sungai Bestari 5.5
Sungai Indah 8.0

JADUAL 13.0

Berdasarkan jadual 13.0, cadangkan air sungai manakah yang terbaik yang boleh
digunakan dalam kehidupan seharian.

Jelaskan jawapan anda.

…………………………………………………………………………..................................................………...………….

......................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………..................................................………………….
[3 markah]

17
(c) Pak Abu telah menternak 500 ekor ikan tilapia di dalam sangkar dalam sungai
Bahagia. Sebuah kilang baru siap dibina di hulu sungai pada bulan Mac. Pak Abu
mendapati bilangan ikan yang mati meningkat seperti yang ditunjukkan dalam carta
bar di bawah.

Dengan menggunakan alasan yang munasabah, terangkan perubahan bilangan ikan


yang mati di dalam sangkar Pak Abu di antara bulan Febuari dan Mac.

…………………………………………………………………………………………...............................................……….

……………………………………………………………………………………………................................................……

……………………………………………………………………………………................................................……………
[3 markah]

(d) Air merupakan sumber bagi kehidupan sehinggakan bumi kita di panggil planet biru. Air
menutupi ¾ daripada permukaan bumi. Walau bagaimanapun, selepas musim kemarau yang
teruk, sumber air semakin berkurangan dan terpaksa menghadapi masalah catuan air.
Masalah yang sering dihadapi oleh penduduk ialah air yang dibekalkan keruh, kotor dan
berkeladak.

Rajah 13.2 menunjukkan satu tong air yang biasa digunakan untuk menyimpan air di
rumah semasa menghadapi catuan air.

RAJAH 13.2

18
Anda dikehendaki mengubahsuai tong air tersebut menggunakan bahan-bahan yang
disediakan di bawah supaya air yang keruh dan kotor menjadi jernih dan tidak
berkeladak. Penduduk boleh menggunakan air tersebut untuk kegunaan seharian.

Tong air Kapas gulung

Paip PVC Pita PTFE

Lakarkan pengubahsuaian tong air tersebut dan terangkan bagaimana tong air
tersebut berfungsi.

Penerangan :

…………………………………………………………………….........................................………………..............…………………

……………………………………………………………………..................................................………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...................................................………

……………………………………………………………………………………………………...................................................………
[ 3 markah ]

19
12
14. (a) Hazuan boleh menonton televisyen dan melihat objek yang dekat dengan jelas tetapi dia
mengalami kesukaran untuk membaca nota yang dicatat oleh guru pada papan putih.

RAJAH 14.1

(i) Apakah kecacatan mata yang dialami oleh Hazuan?

.........................................................................................................................................
[1 markah]

(ii) Cadangkan cara untuk membetulkan kecacatan di a(i). Terangkan mengapa


kecacatan tersebut berlaku.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
[2 markah]

(b) Rajah 14.2 menunjukkan seorang remaja perempuan sedang memerhatikan ikan yang
berada di sebuah akuarium. Dia mahu memberi makanan kepada ikan tersebut tetapi
sasarannya adalah tidak tepat. Ikan tersebut kelihatan berdekatan dengan permukaan air
tetapi kedudukan sebenarnya.

RAJAH 14.2
20
(i) Namakan fenomena pada rajah 14.2 . Jelaskan mengapa fenomena ini berlaku.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
[3 markah]

(ii) Berikan satu situasi lain yang berlaku dalam kehidupan harian disebabkan oleh fenomena di
14(b)(i).

......................................................................................................................................................
[1 markah]

RAJAH 14.3

(c) Seorang murid dapat melihat bayang-bayang itik sewaktu dia beriadah berdekatan tasik pada
waktu petang. Huraikan kejadian tersebut berdasarkan rajah 14.3 di atas.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
[2 markah]

(d) Firdaus berhasrat untuk mencipta sendiri periskop daripada kotak untuk melihat kawasan
yang tidak dapat dicapai oleh deria penglihatannya.

21
Dia memerlukan bahan-bahan yang diberi dalam rajah 14.4 untuk mencipta periskop tersebut.

RAJAH 14.4

Berdasarkan pengetahuan anda tentang cahaya dan penglihatan, lakarkan periskop ringkas yang
boleh dibinanya pada ruangan yang disediakan di bawah dan terangkan jawapan anda.

Penerangan:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
[3 markah]

12

SOALAN TAMAT

22