You are on page 1of 1

da je upisano u sudski registar Rad voznog parka – transportni Međugradski autobuski saobraćaj ?

Koeficijent statičkog i dinamičkog iskorištenja
da posjeduje potreban broj vozila koja proces. Za odmjeravanje transportnog autobusa ?
ispunjavaju propisane tehničko–ekploatacione Potreban vozila na radu za međugradski Iskorištenje broja mjesta u vozilu mjeri se
uslove za obavljanje međunarodnog transporta rada voznog parka potrebno je izmjeriti koeficijentom statičkog iskorištenja i on je
vlasništvu najmanje dva registrovana autobusa njegove pojedine elemente koji se autobuski saobraćaj može da se određuje jednak odnosu broja stvarno prevezenih putnika
odnose na: vrijeme upotrijebljeno na prema broju putnika koje je bilo moguće
za obavljanje linijskog prevoza putnika, da ima preko:a) obima prevoza i
izvršenje transportnog rada, brzina prevesti pri potpunom iskorištenju kapaciteta
osigurano parkiranje za vozila za koja se traži vožnje, rastojanje prevoza i b) ostvarenog transportnog rada. autobusa uz postignutu vrijednost koeficijenta
izmjene putnika
licenca, kao i njihovo održavanje da zapošljava stepen iskorištenja korisne nosivosti
Preko obima prevoza – broja
određen broj vozača, specijalista, a najmanje vozila. Znati izmjeriti sve elemente prevezenih putnika Određuje se koeficijentom dinamičkog iskorištenja
jednog vozača po autobusu za obavljanje transportnog rada voznog parka znači odnosom broja putnika koje treba kapaciteta autobusa koji je jednak odnosu
linijskog prevoza putnika, biti u mogućnosti uspješno planirati i transportovati prema broju putnika
transportovanih jednim vozilom. ostvarenog transportnog rada u Pkm prema
da nije pod stečajem ili u toku stečajnog racionalno organizovati proces
transporta robe i putnika, pravilno njime Preko ostvarenog transportnog rada transportnom radu u Pkm koji je bilo moguće
postupka
da lice koje je odgovorno za obavljanje rukovoditi i korisno analizirati njegovo Potreban broj vozila na radu može se ostvariti pri punom iskorištenju broja mjesta u
međunarodnog prevoza, odnosno koje obavlja odrediti pomoću potrebnog transportnog
dužnost rukovodioca izvršenje. vozilu uz postignutu vrijednost koeficijenta
rada.
izmjene putnika ηsm

Saobraćajna i eksploatacione brzina
kretanja vozila.
Pod saobraćajnom brzinom
podrazumijevamo srednju brzinu koja se
ostvaruje u vožnji uzimajući u obzir
vrijeme provedeno u vožnji uključujući i
vrijeme kratkotrajnih zaustavljanja i
zadržavanja vozila izazvana uslovima
saobraćaja
Pod eksploatacionom brzinom
podrazumijeva uslovljenu srednju brzinu
vožnje, pri čemu uzimamo u obzir
cjelokupno vrijeme koje vozilo provede
na radu, uključujući sve dangube u toku
vremena na radu