You are on page 1of 3

Confusió castellà - català

Accentuació

Maria - María

Estaran - Estarán

Verbs

Haver (cat) - Estar (cast) darrere tot això està una empresa

Problemes amb els gerundis

La policia agafa als nigerians que estan fent (están haciendo)
explotació forestal

Preposicions a / en

A la selva, en (a) Nigèria

Preposicions en / de

A finals de març en 2010

L'empresa li pagava dos duros en els negres indígenes

Confusió Q / C

Confusió J / ll

Confusió G / J quan G i també omissió de la u guerrer

Confusió J / Y ya / ja

Confusió B / V

Haber - Haver

i el tercer en tot cas si no hi arriben a un acord Ús del verb Deber enlloc del verb Haver Deberien d'haver aturat la força Confusió entre la Y i la J Ayuda .. que és un home molt … Pleonasme en la utilització del pronom HI tot i haver-hi un CI . i havia (hi havia) molta més llum Confusió imperfet de subjuntiu pareix que mirés el que mirés li donassi igual Omissió de la -r final en els infinitius siguis d'on siguis pots compra coses Confusió en l'ús del verb ESTAR enlloc del verb SER (per intromissió del Castellà L'artista va pensar que ja que la Coca-Cola està en tot el món Confusió en l’ús del verb ESTART enlloc del verb HAVER (per intromissió del Castellà) També està el padrí.Ya Confusió entre Hi havia / Hi havien quan es tracta de referir-se a qualque cosa en singular --> confusió amb Habían (castellà) això vol dir que encara no hi havien ONG's . amb un fons blanc.Confusió A /E posició àtona = vocal neutra Els nins tenian exàmens Are les coses són diferents Confusió i havia / Hi havia a la seva habitació..

Adició d'una t als verbs: passetjar – lletgir Confusió conta – compte + ús de la fórmula “donar-se compte” Confusió donar-se compte / adonar-se Adonar-se compte Confusió “todo el mundoà tot el món” = TOTHOM Ús de “demés” enlloc de “la resta” .