You are on page 1of 3

PRIPRAVA ZA NASTAVNI SAT

Naziv škole:
Nastavnik:
Razred: Školska godina: Sat: Vrijeme: Datum:
NASTAVNI PREDMET:
NASTAVNA CJELINA:
NASTAVNA JEDINICA:
TIP SATA: a) obrada novog sadržaja b) ponavljanje c) vježbanje d) provjeravanje i ocjenjivanje
e) kombinirani f) _________________________

NASTAVNE METODE: a) usmenog izlaganja b) razgovora c) demonstracije d) čitanja i rada na tekstu


e) pismenih radova f) laboratorijski i praktični rad g) grafički rad
h) samostalan rad i) crtanja( ilustracije) j)_______________________________

OBLICI RADA: a) frontalni b) grupni c) individualni d) u parovima


e)interaktivni f)__________________________g)____________________________

NASTAVNA SREDSTVA a) crteži b) slike c) karte d) plakati e) makete, modeli f) film,TV emisije
I POMAGALA: g) grafoskop h) izvorna sredstva i )____________________ , ________________________,
__________________________ , ________________________ , _________________________

CILJ SATA:
…………………………………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

ZADAĆE SATA :
OBRAZOVNI

ODGOJNI

FUNKCIONALNI

KORELACIJA

LOKACIJA RADA: a) škola b) prirodna sredina c) društvena sredina d)______________________________


LITERATURA, a) udžbenici, b) vježbenice, c) radni list, d) internet, e) praktikum
IZVORI ZNANJA f) ____________________________________________________________________________

PLAN SATA I . DIO - UVODNI______________________________________________________________________


II. DIO - GLAVNII_____________________________________________________________________
III . DIO - ZAVRŠNI_____________________________________________________________________
UVODNI DIO: Nastavne Ishodi učenja
………………………………………………………………………………………………… metode /
………………………………………………………………………………………………… oblici rada /
vrijeme
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
GLAVNI DIO: Nastavne Ishodi učenja
………………………………………………………………………………………………… metode
………………………………………………………………………………………………… / oblici rada /
vrijeme
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ZAVRŠNI DIO: Nastavne Ishodi učenja
………………………………………………………………………………………………… metode
………………………………………………………………………………………………… / oblici rada /
vrijeme
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

PROSTOR ZA NADOPUNU PRIPRAVE, NAPOMENE I ANALIZA: Nastavne Ishodi učenja


………………………………………………………………………………………………… metode
/ oblici rada /
…………………………………………………………………………………………………
vrijeme
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

PLAN PLOČE:

DOMAĆA ZADAĆA / NAPUTAK ZA SLIJEDEĆI SAT:

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

Nastavnik/ca: Pregledao/la: