You are on page 1of 8

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'APROFITAMENT FORESTAL MENOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR
REF (A EMPLENAR PER L’ADMINISTRACIÓ) / REF (A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN)
DADES DEL SOL·LICITANT
A DATOS DEL SOLICITANTE
TITULAR DEL TERRENY
TITULAR DEL TERRENO
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI / CIF

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI

TITULAR DE L'APROFITAMENT (CAS DE SER DIFERENT AL TITULAR DEL TERRENY)
TITULAR DEL APROVECHAMIENTO (CASO DE SER DIFERENTE AL TITULAR DEL TERRENO)
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI / CIF

NOTIFICACIONS
NOTIFICACIONES
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

EL QUALITAT DE / EL CALIDAD DE ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics: SI
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:
(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada haurà de disposar de certificat electrònic en els termes previstos en
la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, la persona interesada deberá disponer de certificado electrónico en los términos previstos
en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
DADES DE LA FINCA O PARCEL·LES
B DATOS DE LA FINCA O PARCELAS
DADES CADASTRALS / DATOS CATASTRALES

Parcel·les / Parcelas Superfície
Municipi / Municipio cadastral (ha) Superfície forestal (ha)
Polígon / Polígono Superficie catastral (ha) Superficie forestal (ha)
(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

CTRSPC - SGACQIS

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA (SI CORRESPON)
C DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (SI CORRESPONDE)
Document vàlid en dret que acredite les facultats de representació del sol·licitant
Documento válido en derecho que acredite las facultades de representación del solicitante

Altres / Otros (especificar):
DIN - A4
IA - 260181 - 01 - E

13/07/17
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL

NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX EL QUALITAT DE / EL CALIDAD DE ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*) Si el sol·licitant és persona física. NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA.260181 . DADES DE LA FINCA O PARCEL·LES B DATOS DE LA FINCA O PARCELAS DADES CADASTRALS / DATOS CATASTRALES (2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA Parcel·les / Parcelas Superfície Municipi / Municipio cadastral (ha) Superfície forestal (ha) Polígon / Polígono Superficie catastral (ha) Superficie forestal (ha) CTRSPC . MEDI AMBIENT. acepta la notificación por medios electrónicos: (*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques. CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL .es). (*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas.SGACQIS DOCUMENTACIÓ ADJUNTA (SI CORRESPON) C DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (SI CORRESPONDE) Document vàlid en dret que acredite les facultats de representació del sol·licitant Documento válido en derecho que acredite las facultades de representación del solicitante Altres / Otros (especificar): DIN .E 13/07/17 CONSELLERIA D’AGRICULTURA. MEDIO AMBIENTE.gva. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'APROFITAMENT FORESTAL MENOR SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR REF (A EMPLENAR PER L’ADMINISTRACIÓ) / REF (A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN) DADES DEL SOL·LICITANT A DATOS DEL SOLICITANTE TITULAR DEL TERRENY TITULAR DEL TERRENO COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI / CIF DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS) DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO) COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI TITULAR DE L'APROFITAMENT (CAS DE SER DIFERENT AL TITULAR DEL TERRENY) TITULAR DEL APROVECHAMIENTO (CASO DE SER DIFERENTE AL TITULAR DEL TERRENO) COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI / CIF NOTIFICACIONS NOTIFICACIONES DOMICILI (CARRER/PLAÇA. CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL CONSELLERIA DE AGRICULTURA.01 .gva.es). accepta la notificació per mitjans electrònics: SI Si el solicitante es persona física.A4 IA . la persona interesada deberá disponer de certificado electrónico en los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede. la persona interessada haurà de disposar de certificat electrònic en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.

així com l’incompliment de les dades declarades. cancel·lació i oposició. rectificació. Que los datos consignados en la presente solicitud son ciertos y completos. comprovació. actualmente el Decreto 7/2004. comprobación. por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana. de 8 de abril. especialment el que es disposa en matèria de prevenció d'incendis forestals. 13/07/17 CONSELLERIA D’AGRICULTURA. de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Que el aprovechamiento forestal a realizar tiene la condición de aprovechamiento forestal menor según la modificación de los anexos de la ORDEN 10/2015.02 . la qual coneix íntegrament. Que es compromet a complir les condicions especificades en la normativa aplicable. . de 14/12/99). bajo su responsabilidad. Que se compromete a cumplir las condiciones especificadas en la normativa aplicable. comportará las sanciones previstas en la legislación. así como el incumplimiento de los datos declarados. quedando a disposición de la Generalitat para su presentación. de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298. cancelación y oposición. actualment el Decret 7/2004. Així mateix. La persona que signa declara. se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés. per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la Comunitat Valenciana. en su propio nombre o en representación legal. de la Consellería de Infraestructuras. de la Generalitat. solicita y declara bajo su expresa responsabilidad: Que les dades consignades en la present sol·licitud son certes i completes. La persona que firma declara. en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. en nom seu o en representació legal. 5 de la Ley Orgánica 15/1999. todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. pel qual s'aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals o observar en l'execució de treballs que es realitzen en terrer forestal o en els seus voltants. MEDI AMBIENT. control e inspección posterior que se estimen oportunos.E Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'APROFITAMENT FORESTAL MENOR SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR SOL·LICITUD I DECLARACIÓ RESPONSABLE D SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE La persona sotasignant. comportará les sancions previstes en la legislació. de 8 d'abril. de 23 enero del Consell.260181 . Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo. que les dades ressenyades en la present sol·licitud i en la documentació que s'adjunta són exactes i conformes amb l'establit en la legislació. 5 de la Llei Orgànica 15/1999. La Administración podrá hacer las comprobaciones necesarias relativas al cumplimiento de los datos declarados y la tenencia de la correspondiente documentación.A4 IA . de 14/12/99). La falsedat u ocultació de les dades i/o de la documentació aportada. 298. y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita. Que la finca o parcel·les sobre la qual se realitzar l’activitat és de la seua propietat o té la deguda autorizació del propietari. Asimismo. Que l'aprofitament forestal a realitzar té la condició d'aprofitament forestal menor segons la modificació dels annexos de l'ORDRE 10/2015. d de (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN Firma: CTRSPC . tot això de conformitat amb el que disposa l'art. DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT como titular responsable del fichero. de les quals puga deduir-se engany en benefici propi o alié. de los que pueda deducirse engaño en beneficio propio o ajeno. com a titular responsable del fitxer. en especial lo dispuesto en materia de prevención de incendios forestales. por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales o observar en la ejecución de trabajos que se realicen en terrero forestal o en sus inmediaciones. quedant a la disposició de la Generalitat per a la seua presentació. Territori i Medi ambient. Territorio y Medio Ambiente. de la Consellería d'Infraestructures. sota la seua responsabilitat. control i inspecció posterior que s'estimen oportuns. MEDIO AMBIENTE.SGACQIS REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA DIN . i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita. que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son exactos y conformes con lo establecido en la legislación. rectificación. la cual conoce en su integridad. de la Generalitat. se le FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso. L’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i la possessió de la documentació correspondent. CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL . Que la finca o parcelas sobre la que se va a realizar el aprovechamiento es de su propiedad o tiene la debida autorización del propietario. La falsedad u ocultación en los datos y/o en la documentación aportada. sol·liciata i declara sota la seua responsabilitat expressa: La persona abajo firmante. CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL CONSELLERIA DE AGRICULTURA. de 23 gener del Consell.

la qual coneix íntegrament. comprobación. control e inspección posterior que se estimen oportunos. cancel·lació i oposició. 13/07/17 CONSELLERIA D’AGRICULTURA. Que se compromete a cumplir las condiciones especificadas en la normativa aplicable. de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298. sota la seua responsabilitat. La Administración podrá hacer las comprobaciones necesarias relativas al cumplimiento de los datos declarados y la tenencia de la correspondiente documentación. pel qual s'aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals o observar en l'execució de treballs que es realitzen en terrer forestal o en els seus voltants. L’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i la possessió de la documentació correspondent.A4 IA . de 14/12/99). Territorio y Medio Ambiente.260181 . de 8 d'abril. quedant a la disposició de la Generalitat per a la seua presentació. en nom seu o en representació legal. així com l’incompliment de les dades declarades. comprovació. de la Generalitat. Així mateix. control i inspecció posterior que s'estimen oportuns. de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. La falsedad u ocultación en los datos y/o en la documentación aportada. la cual conoce en su integridad. Territori i Medi ambient. Que es compromet a complir les condicions especificades en la normativa aplicable. de la Consellería de Infraestructuras. por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana.02 . especialment el que es disposa en matèria de prevenció d'incendis forestals. todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. que les dades ressenyades en la present sol·licitud i en la documentació que s'adjunta són exactes i conformes amb l'establit en la legislació. así como el incumplimiento de los datos declarados. actualment el Decret 7/2004. quedando a disposición de la Generalitat para su presentación. La persona que signa declara. de 23 gener del Consell. se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés. Que los datos consignados en la presente solicitud son ciertos y completos. Asimismo. que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son exactos y conformes con lo establecido en la legislación. . sol·liciata i declara sota la seua responsabilitat expressa: La persona abajo firmante. de los que pueda deducirse engaño en beneficio propio o ajeno. MEDIO AMBIENTE. actualmente el Decreto 7/2004. CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL CONSELLERIA DE AGRICULTURA. 5 de la Ley Orgánica 15/1999. por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales o observar en la ejecución de trabajos que se realicen en terrero forestal o en sus inmediaciones. en su propio nombre o en representación legal. en especial lo dispuesto en materia de prevención de incendios forestales. tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 298. de 23 enero del Consell.E Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu. se le FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso. La persona que firma declara. La falsedat u ocultació de les dades i/o de la documentació aportada. comportará las sanciones previstas en la legislación. de 8 de abril. Que l'aprofitament forestal a realitzar té la condició d'aprofitament forestal menor segons la modificació dels annexos de l'ORDRE 10/2015. per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la Comunitat Valenciana. 5 de la Llei Orgànica 15/1999. de la Consellería d'Infraestructures. rectificació. de la Generalitat. i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita. en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Que la finca o parcel·les sobre la qual se realitzar l’activitat és de la seua propietat o té la deguda autorizació del propietari. de les quals puga deduir-se engany en benefici propi o alié. com a titular responsable del fitxer. d de (2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA Firma: CTRSPC . rectificación. bajo su responsabilidad. cancelación y oposición. y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita. Que el aprovechamiento forestal a realizar tiene la condición de aprovechamiento forestal menor según la modificación de los anexos de la ORDEN 10/2015. de 14/12/99). solicita y declara bajo su expresa responsabilidad: Que les dades consignades en la present sol·licitud son certes i completes. MEDI AMBIENT.SGACQIS REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA DIN . Que la finca o parcelas sobre la que se va a realizar el aprovechamiento es de su propiedad o tiene la debida autorización del propietario. CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL . comportará les sancions previstes en la legislació. DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT como titular responsable del fichero. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'APROFITAMENT FORESTAL MENOR SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR SOL·LICITUD I DECLARACIÓ RESPONSABLE D SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE La persona sotasignant. Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo.

alimentàries o ornamentals / Plantas aromáticas.A4 SI No ¿Es necesario realizar labores complementarias para la ejecución del aprovechamiento? EN CAS AFIRMATIU.37.4 cm ∅ Pies de 22.5 . briquetes Trituració: taulers Pies de 37.4 cm ∅ Pies de 17.47.5 . CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL CONSELLERIA DE AGRICULTURA.4 cm ∅ Llenya i biomassa amb finalitats energètiques Leña y biomasa con fines energéticos Peus de 17.42.5 .5 .5 .260181 .5 . CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL .5 cm ∅ Madera Pies de <7.5 .4 cm ∅ Biomasa: pellets.5 . peus Núm.4 cm ∅ astillas.5 . en el apartado de la madera de actuación (ha) Llenya / Leña Tones / Toneladas (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN Apícola Caixes / Cajas Resina Kilograms / Kilogramos Pastures / Pastos Caps de bestiar CTRSPC .5 cm ∅ Peus de 7.4 cm ∅ Es desconeix Autoconsum Peus de 32.4 cm ∅ Destinació: / Destino: Pies de 27.5 . medicinales.52. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'APROFITAMENT FORESTAL MENOR SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR DADES DE L’APROFITAMENT E DATOS DEL APROVECHAMIENTO Imprimir i emplenar aquesta fulla tantes vegades com siga necessari (una fulla diferent per parcel·la ) Imprimir y rellenar esta hoja tantas veces como sea necesario (una hoja distinta por parcela) MARCAR AMB X I EMPLENAR DADES QUE CORRESPONGUEN / MARCAR CON X Y RELLENAR LOS DATOS QUE CORRESPONDAN Quantitat / Cantidad Volum a extraure Producte a aprofitar Espècie Unitats Num. en l’apartat de la Fusta Superficie Suro / Corcho Surera / Alcornoque * Rellenar arriba.03 .4 cm ∅ estelles.4 cm ∅ Fusta en rotllo / Madera en rollo Peus de 27.5 . DESCRIURE I JUSTIFICAR AQUESTES LABORS EN CASO AFIRMATIVO.SGACQIS Cabezas de ganado Plantes aromàtiques.42.5 cm ∅ Chapa Postes y apeas TOTAL / TOTAL Serradora Uns altres Aserradero Otros Superfície d'actuació (ha) Superficie de actuación (ha) Superfície d'actuació * Emplenar dalt.27. MEDI AMBIENT.5 .5 .4 cm ∅ Fusta prima ús diferent energètic Madera delgada uso distinto energético Peus de 22.47.4 cm ∅ Tipus producte: / Tipo Producto: Pies de 7.5 .32. briquetas Pies de 42. Kilograms / Kilogramos alimentarias u ornamentales Fongs y tòfones / Hongos y trufas Kilograms / Kilogramos Fruits / Frutos Kilograms / Kilogramos Altres aprofitaments forestals Otros aprovechamientos forestales LABORS COMPLEMENTÀRIES NECESSÀRIES PER A REALITZAR L'APROFITAMENT F LABORES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA REALIZAR EL APROVECHAMIENTO És necessari realitzar labors complementàries per a l’execució de l'aprofitament? DIN .5 .12.5 cm ∅ Xapa Pals i apeas Pies de >52. pies Nº. MEDIO AMBIENTE.4 cm ∅ Biomasa: pèl·let. Peus de 37.4 cm ∅ carboneo Peus de >52.37.4 cm ∅ Biomasa: quema y Trituración: pasta Pies de 47.17.32.17.5 .4 cm ∅ Pies de 12.5 .22. Trituración: tableros Peus de 42.27.52.4 cm ∅ Biomassa: crema i carboneig Trituració: pasta Peus de 47.4 cm ∅ Es desconeix / Se desconoce Peus de 12. DESCRIBIR Y JUSTIFICAR DICHAS LABORES IA . peus (m3 o Tn) Producto a aprovechar Especie Unidades existents a extraure Volumen Nº. pies a a extraer existentes extraer (m3 o Tn) Fusta Peus de <7.E 13/07/17 CONSELLERIA D’AGRICULTURA.4 cm ∅ Se desconoce Autoconsumo Pies de 32.12. medicinals.5 .22.

4 cm ∅ Es desconeix / Se desconoce Peus de 12.17.5 .5 .52.5 .4 cm ∅ Tipus producte: / Tipo Producto: Pies de 7.32. pies a a extraer existentes extraer (m3 o Tn) Fusta Peus de <7.47. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'APROFITAMENT FORESTAL MENOR SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR DADES DE L’APROFITAMENT E DATOS DEL APROVECHAMIENTO Imprimir i emplenar aquesta fulla tantes vegades com siga necessari (una fulla diferent per parcel·la ) Imprimir y rellenar esta hoja tantas veces como sea necesario (una hoja distinta por parcela) MARCAR AMB X I EMPLENAR DADES QUE CORRESPONGUEN / MARCAR CON X Y RELLENAR LOS DATOS QUE CORRESPONDAN Quantitat / Cantidad Volum a extraure Producte a aprofitar Espècie Unitats Num.37. briquetas Pies de 42.27.52. MEDI AMBIENT.4 cm ∅ Biomasa: pellets.4 cm ∅ astillas.4 cm ∅ Fusta prima ús diferent energètic Madera delgada uso distinto energético Peus de 22. en l’apartat de la Fusta Superficie Suro / Corcho Surera / Alcornoque * Rellenar arriba. CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL .4 cm ∅ Destinació: / Destino: Pies de 27.5 cm ∅ Madera Pies de <7.22.4 cm ∅ Pies de 12.5 .4 cm ∅ Pies de 17.03 .5 .5 .5 .4 cm ∅ Fusta en rotllo / Madera en rollo Peus de 27.4 cm ∅ Se desconoce Autoconsumo Pies de 32. pies Nº. CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL CONSELLERIA DE AGRICULTURA. DESCRIBIR Y JUSTIFICAR DICHAS LABORES IA .5 cm ∅ Xapa Pals i apeas Pies de >52.4 cm ∅ estelles.260181 .4 cm ∅ Biomassa: crema i carboneig Trituració: pasta Peus de 47.12.4 cm ∅ Pies de 22.5 .42. en el apartado de la madera de actuación (ha) Llenya / Leña Tones / Toneladas Apícola Caixes / Cajas Resina Kilograms / Kilogramos Pastures / Pastos Caps de bestiar CTRSPC .37. MEDIO AMBIENTE. briquetes Trituració: taulers Pies de 37.5 .5 .5 .4 cm ∅ carboneo Peus de >52.A4 SI No ¿Es necesario realizar labores complementarias para la ejecución del aprovechamiento? EN CAS AFIRMATIU. peus Núm.27. Peus de 37.32. medicinals. DESCRIURE I JUSTIFICAR AQUESTES LABORS EN CASO AFIRMATIVO.SGACQIS Cabezas de ganado Plantes aromàtiques.5 .22.5 cm ∅ Peus de 7.5 .5 .4 cm ∅ Biomasa: pèl·let.4 cm ∅ Biomasa: quema y Trituración: pasta Pies de 47.12.5 .5 . medicinales.5 .4 cm ∅ Llenya i biomassa amb finalitats energètiques Leña y biomasa con fines energéticos Peus de 17. peus (m3 o Tn) Producto a aprovechar Especie Unidades existents a extraure Volumen Nº.5 cm ∅ Chapa Postes y apeas TOTAL / TOTAL Serradora Uns altres Aserradero Otros Superfície d'actuació (ha) Superficie de actuación (ha) Superfície d'actuació (2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA * Emplenar dalt. Kilograms / Kilogramos alimentarias u ornamentales Fongs y tòfones / Hongos y trufas Kilograms / Kilogramos Fruits / Frutos Kilograms / Kilogramos Altres aprofitaments forestals Otros aprovechamientos forestales LABORS COMPLEMENTÀRIES NECESSÀRIES PER A REALITZAR L'APROFITAMENT F LABORES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA REALIZAR EL APROVECHAMIENTO És necessari realitzar labors complementàries per a l’execució de l'aprofitament? DIN .5 . Trituración: tableros Peus de 42.47. alimentàries o ornamentals / Plantas aromáticas.42.E 13/07/17 CONSELLERIA D’AGRICULTURA.4 cm ∅ Es desconeix Autoconsum Peus de 32.17.

g) El aprovechamiento de resina que afecte a una superficie inferior a 5 hectáreas y que no se repite sobre la misma finca o parcela en 5 años.04 .A4 pies por hectárea de diámetro normal mayor a 7. societats civils i figures similars que ostenten els drets sobre el terreny quant a propietat o ús. La dada de “superfície d'actuació” farà solament referencia a la superfície concreta sobre la qual es realitzarà l'aprofitament per als casos en què l'actuació no es desenvolupe en el total de la superfície forestal de la unitat d'actuació. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'APROFITAMENT FORESTAL MENOR SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR OBSERVACIONS G OBSERVACIONES INSTRUCCIONS DEL FORMULARI H INSTRUCCIONES DEL FORMULARIO A.es C. Què es considera aprofitament forestal menor? a) L'aprofitament de fusta i llenya que afecte a una superfície inferior a 25 hectàrees. alimentarias y ornamentales. g) L'aprofitament de resina que afecte a una superfície inferior a 5 hectàrees i que no es repeteix sobre la mateixa finca o parcel·la en 5 anys. El titular del aprovechamiento puede ser un tercero a quien el titular de los terrenos haya autorizado realizar el aprovechamiento. d) Tots els aprofitaments apícoles. Dades cadastrals: indicar les dades cadastrals sol·licitades de totes les parcel·les objecte d'aprofitament. Para el aprovechamiento de madera habrá que indicar el número de pies existentes inicialmente en la finca o parcelas y en número de pies a extraer. cuando tengan finalidad comercial o no se consideren consuetudinarios. en el caso de la madera.SGACQIS b) L'aprofitament de suro que afecte a una superfície inferior a 2 hectàrees i que no es repeteix sobre la mateixa finca o parcel·la en 5 anys. Per a l'aprofitament de fusta caldrà indicar el nombre de peus existents inicialment en la finca o parcel·les i en nombre de peus a extraure. i) Tots els aprofitaments de fruits.2 unitats de bestiar major (UGM) per hectàrea en qualsevol època de l'any. comunitats de béns. El titular de l'aprofitament pot ser un tercer a qui el titular dels terrenys haja autoritzat realitzar l'aprofitament. comunidades de bienes. sociedades civiles y figuras similares que ostenten los derechos sobre el terreno en cuanto a propiedad o uso. así como la dirección y datos de contacto a efectos de notificación. amb una intensitat d'extracció menor a 150 peus per hectàrea de diàmetre normal major a 7. b) El aprovechamiento de corcho que afecte a una superficie inferior a 2 hectáreas y que no se repite sobre la misma finca o parcela en 5 años. herencias yacentes.260181 . ya que esta información solo se solicita a efectos estadísticos. en el cas de la fusta.gob. Labores complementarias necesarias para realizar el aprovechamiento: En el caso de que para la ejecución del aprovechamiento sea (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN necesario realizar labores complementarias. IA . h) L'aprofitament de fusta de xops i altres espècies de creixement ràpid el torn del qual siga inferior a 20 anys. f) La recogida de trufa cualquiera que sea la cantidad y la recogida de más de seis kilogramos por persona y día de setas y otros hongos. Información accesible en la web: http://www. Datos del solicitante: indicar quien efectúa la solicitud (titular del terreno. d) Todos los aprovechamientos apícolas. c) L'aprofitament de pastura que afecte a una superfície inferior a 300 hectàrees i amb una càrrega ramadera inferior a 0. el tipus de producte i la destinació s'emplenaran solament en el cas de conèixer-se. quan tinguen finalitat comercial o no es consideren consuetudinaris. 13/07/17 CONSELLERIA D’AGRICULTURA.E e) Todos los aprovechamientos de frutos. jurídicas. A més. El dato de “superficie de actuación” hará solo referencia a la superficie concreta sobre la que se realizará el aprovechamiento para los casos en que la actuación no se desarrolle en el total de la superficie forestal de la unidad de actuación.es Datos catastrales: indicar los datos catastrales solicitados de todas las parcelas objeto de aprovechamiento. F.2 unidades de ganado mayor (UGM) por hectárea en cualquier época del año. E. medicinals. CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL . Datos del aprovechamiento: Especificar las especies y cantidad del aprovechamiento forestal menor a realizar.5 centímetros y que no se repite sobre la misma finca o parcela en 5 años. MEDIO AMBIENTE. Tindran consideració de titular les persones físiques. el tipo de producto y el destino se rellenarán solo en el caso de conocerse. ¿Qué se considera aprovechamiento forestal menor? a) El aprovechamiento de madera y leña que afecte a una superficie inferior a 25 hectáreas.5 centímetres i que no es repeteix sobre la mateixa finca o parcel·la en 5 anys.sedecatastro. c) El aprovechamiento de pasto que afecte a una superficie inferior a 300 hectáreas y con una carga ganadera inferior a 0. medicinales. CTRSPC . Labors complementàries necessàries per a realitzar l'aprofitament: En el cas que per a l'execució de l'aprofitament siga necessari realitzar labors complementàries. Tendrán consideración de titular las personas físicas. Además. f) La recollida de tòfona qualsevol que siga la quantitat i la recollida de més de sis quilograms per persona i dia de bolets i altres fongs. representant legal d'aquest o titular de l'aprofitament). B. MEDI AMBIENT. con una intensidad de extracción menor a 150 DIN . estas se describirán y justificaran en el apartado habilitado para ello. Documentació adjunta si correspon: indicar quina documentacio s’adjunta al formulari. representante legal de este o titular del aprovechamiento).gob. h) El aprovechamiento de madera de chopos y otras especies de crecimiento rápido cuyo turno sea inferior a 20 años. Informació accessible en la web: http:// www. herències jacents. alimentàries i ornamentals.sedecatastro. Dades de l’aprofitament: Especificar les espècies i quantitat de l'aprofitament forestal menor a realitzar. micológicos y de plantas aromáticas. jurídiques. ja que aquesta informació solament se sol·licita a efectes estadístics. així com l'adreça i dades de contacte a l'efecte de notificació. aquestes es descriuran i justificaren en l'apartat habilitat per a tal fi. micológics i de plantes aromàtiques. Documentación adjunta si corresponde: indicar que documentación se adjunta al formulario. CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL CONSELLERIA DE AGRICULTURA. Dades del sol·licitant: indicar qui efectua la sol·licitud (titular del terreny.

04 . representant legal d'aquest o titular de l'aprofitament). Labores complementarias necesarias para realizar el aprovechamiento: En el caso de que para la ejecución del aprovechamiento sea necesario realizar labores complementarias. El titular de l'aprofitament pot ser un tercer a qui el titular dels terrenys haja autoritzat realitzar l'aprofitament. MEDIO AMBIENTE. comunitats de béns. El titular del aprovechamiento puede ser un tercero a quien el titular de los terrenos haya autorizado realizar el aprovechamiento. jurídiques. aquestes es descriuran i justificaren en l'apartat habilitat per a tal fi.gob.5 centímetros y que no se repite sobre la misma finca o parcela en 5 años. El dato de “superficie de actuación” hará solo referencia a la superficie concreta sobre la que se realizará el aprovechamiento para los casos en que la actuación no se desarrolle en el total de la superficie forestal de la unidad de actuación. herències jacents. E. IA . Informació accessible en la web: http:// www. ya que esta información solo se solicita a efectos estadísticos. Què es considera aprofitament forestal menor? a) L'aprofitament de fusta i llenya que afecte a una superfície inferior a 25 hectàrees. CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL . SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'APROFITAMENT FORESTAL MENOR SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR OBSERVACIONS G OBSERVACIONES INSTRUCCIONS DEL FORMULARI H INSTRUCCIONES DEL FORMULARIO A. societats civils i figures similars que ostenten els drets sobre el terreny quant a propietat o ús. ¿Qué se considera aprovechamiento forestal menor? a) El aprovechamiento de madera y leña que afecte a una superficie inferior a 25 hectáreas. alimentàries i ornamentals. en el cas de la fusta. alimentarias y ornamentales. B. A més. g) L'aprofitament de resina que afecte a una superfície inferior a 5 hectàrees i que no es repeteix sobre la mateixa finca o parcel·la en 5 anys. g) El aprovechamiento de resina que afecte a una superficie inferior a 5 hectáreas y que no se repite sobre la misma finca o parcela en 5 años. (2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA Para el aprovechamiento de madera habrá que indicar el número de pies existentes inicialmente en la finca o parcelas y en número de pies a extraer. Labors complementàries necessàries per a realitzar l'aprofitament: En el cas que per a l'execució de l'aprofitament siga necessari realitzar labors complementàries. Documentación adjunta si corresponde: indicar que documentación se adjunta al formulario. Tendrán consideración de titular las personas físicas. Tindran consideració de titular les persones físiques.A4 pies por hectárea de diámetro normal mayor a 7. 13/07/17 CONSELLERIA D’AGRICULTURA. c) L'aprofitament de pastura que afecte a una superfície inferior a 300 hectàrees i amb una càrrega ramadera inferior a 0. en el caso de la madera. Datos del aprovechamiento: Especificar las especies y cantidad del aprovechamiento forestal menor a realizar. MEDI AMBIENT.E e) Todos los aprovechamientos de frutos. així com l'adreça i dades de contacte a l'efecte de notificació. f) La recogida de trufa cualquiera que sea la cantidad y la recogida de más de seis kilogramos por persona y día de setas y otros hongos. micológics i de plantes aromàtiques. h) L'aprofitament de fusta de xops i altres espècies de creixement ràpid el torn del qual siga inferior a 20 anys. f) La recollida de tòfona qualsevol que siga la quantitat i la recollida de més de sis quilograms per persona i dia de bolets i altres fongs. amb una intensitat d'extracció menor a 150 peus per hectàrea de diàmetre normal major a 7. Per a l'aprofitament de fusta caldrà indicar el nombre de peus existents inicialment en la finca o parcel·les i en nombre de peus a extraure. F.2 unitats de bestiar major (UGM) per hectàrea en qualsevol època de l'any.gob.260181 . Dades cadastrals: indicar les dades cadastrals sol·licitades de totes les parcel·les objecte d'aprofitament. CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL CONSELLERIA DE AGRICULTURA.sedecatastro. así como la dirección y datos de contacto a efectos de notificación.SGACQIS b) L'aprofitament de suro que afecte a una superfície inferior a 2 hectàrees i que no es repeteix sobre la mateixa finca o parcel·la en 5 anys. Dades de l’aprofitament: Especificar les espècies i quantitat de l'aprofitament forestal menor a realitzar. estas se describirán y justificaran en el apartado habilitado para ello. Dades del sol·licitant: indicar qui efectua la sol·licitud (titular del terreny.2 unidades de ganado mayor (UGM) por hectárea en cualquier época del año. el tipus de producte i la destinació s'emplenaran solament en el cas de conèixer-se. el tipo de producto y el destino se rellenarán solo en el caso de conocerse. cuando tengan finalidad comercial o no se consideren consuetudinarios. con una intensidad de extracción menor a 150 DIN . comunidades de bienes. h) El aprovechamiento de madera de chopos y otras especies de crecimiento rápido cuyo turno sea inferior a 20 años. CTRSPC . representante legal de este o titular del aprovechamiento). sociedades civiles y figuras similares que ostenten los derechos sobre el terreno en cuanto a propiedad o uso.sedecatastro. d) Tots els aprofitaments apícoles. Información accesible en la web: http://www. Además.es C. La dada de “superfície d'actuació” farà solament referencia a la superfície concreta sobre la qual es realitzarà l'aprofitament per als casos en què l'actuació no es desenvolupe en el total de la superfície forestal de la unitat d'actuació. medicinales. micológicos y de plantas aromáticas. herencias yacentes. b) El aprovechamiento de corcho que afecte a una superficie inferior a 2 hectáreas y que no se repite sobre la misma finca o parcela en 5 años. ja que aquesta informació solament se sol·licita a efectes estadístics. medicinals. quan tinguen finalitat comercial o no es consideren consuetudinaris. i) Tots els aprofitaments de fruits. jurídicas.5 centímetres i que no es repeteix sobre la mateixa finca o parcel·la en 5 anys. Datos del solicitante: indicar quien efectúa la solicitud (titular del terreno. d) Todos los aprovechamientos apícolas. c) El aprovechamiento de pasto que afecte a una superficie inferior a 300 hectáreas y con una carga ganadera inferior a 0. Documentació adjunta si correspon: indicar quina documentacio s’adjunta al formulari.es Datos catastrales: indicar los datos catastrales solicitados de todas las parcelas objeto de aprovechamiento.