You are on page 1of 2

11

Nom i llinatges:

Data: Llengua 6è
AV

1 Llegeix aquest poema i respon les preguntes següents.

Na Ruixa-mantells
Passant gemegosa com fa la gavina
que volta riberes i torna a voltar,
anava la boja del Camp de Marina
vorera de mar.
Descalça i coberta de roba esquinçada,
corria salvatge, botant pels esculls;
i encara era bella sa testa colrada,
la flor de sos ulls.
Color de mar fonda tenia les nines,
corona se feia de llliris de mar,
i arreu enfilava cornets i petxines
per fer-se’n collar.
Miquel Costa i Llobera

• De qui parla el poema?
• Què diu del seu físic?
• I del caràcter?
• Copia la comparació que apareix en el poema.
• Anota les paraules del text que rimen.

2 Relaciona cada frase feta amb el significat corresponent.
Ser un zero a l’esquerra Embogir.
Quedar-se en blanc No saber què respondre, no tindre idees.
Perdre el cap Tenir un paper irrellevant.

3 Escriu una oració amb cada una d’aquestes frases fetes.
fer dissabte ➝
trencar el cor ➝

4 Senyala les dues oracions amb subjecte el·líptic i inventa’n un que hi
vagi bé pel sentit; en l’altra, copia el subjecte.
El meu cosí petit ja parla bé. ➝
Em digueren ràpidament la resposta. ➝
Han apagat el foc d’aquell edifici. ➝

174

AVALUACIÓ
Àrea
fotocopiable

det. cloure fotografies o declaracions de les Informen de la sala on es fa la representa- persones implicades en els fets. Són textos narratius. l’obra. 175 AVALUACIÓ Àrea fotocopiable . + n + cn 6 Completa aquestes paraules amb b o v. entradeta i cos. det. – Els dos amics xerraven tranquil·lament. del nom de qui actua i del resum de S’escriuen en vers i tenen rima i estrofes. i poden in- T tallada i ampliada que la notícia.  l reportatge dóna una informació més de- E  enen titular. se’t fon a la mà… o ho has somiat! tot fent tornassol! Vine a fer bombolles. + n – La fornera del cantó és molt simpàtica. Després. ció. ple d’aigua i sabó. Bombolles Si la més bonica que tinc un tassó proves d’agafar. raç raona le camina en lancor en oltar en eja am igu pe rella ha ia a ril min ant ha er canta a am ulància o lit 7 Omple els buits de les paraules amb mm o nn. A. Fixa’t que van encadenats. rela- ciona-les amb l’estructura del sintagma nominal subjecte corresponent. Mira com voleien I et quedes en dubte i brillen al sol de si l’has bufat Joana Raspall © Grupo Anaya S. + pronom – La ventada va tombar sis palmeres. e egrir ge a a ex e alaltir trie i I aculada i oble i òbil co ectar i ens 8 Completa les paraules amb mf o nf. + det. Material fotocopiable autoritzat. det. Nom i llinatges: AV Llengua 6è 5 Subratlla el subjecte de cada oració i encercla’n els nuclis. trio e adar circu erència i ormació si onia co irmar a iteatre co usió è asi i luència 9 Senyala les característiques de la notícia i el reportatge. + n – Vendreu a l’excursió tots vosaltres? det. 10 Completa el poema amb els versos donats.