You are on page 1of 18

INTRODUCERE

Prin Decizia – Cadru a Consiliului Uniunii Europene nr.2002/584/JHA din 13 iunie 2002
s-a concretizat hotărârea luată în cadrul Consiului European de la Tampere din 15 și 16
octombrie 1999, 1ca între statele member ale UE procedura formală de extrădare să fie înlocuită
cu o procedură de predare simplificată care să se desfășoare între autoritatea judiciară eminentă
și autoritatea judiciară de executare, acestea putând fi asistate de autoritatea central, de asemenea
în acest scop în statele membre aflate în relații, sau, respectiv, de punctele de contact ale Rețelei
Judiciare Europene.
După cum este menționat în preambului deciziei-cadru, mandatul European de arestare
reprezintă prima măsură concretă în domeniul dreptului penal care implementează principiul
recunoașterii reciproce la care Consiliul Europei ca și la ‘’ cheia de boltă’’ a cooperării judiciare
alin.6.
În relațiile dintre statele membre mandatul European de arestare va înlocui toate instrumentele
anterioare privind extrădarea, și anume :
- Convenția Europeană privind extrădarea din 13 decembrie 1957, Protocolul adițional al
acestuia din 15 octombrie 1975, al doilea Protocol adițional al acesteia din 17 martie
1978 și Convenția europeanâ pentru reprimarea terorismului din 27 ianuarie 1977, în
parea refeitoare la extrădare.
- Convenția privind procedura simplificată de extrădare între statele membre ale Uniunii
Europene din 10 martie 1995.
- Acordul între cele 12 state membre ale Comunităților Europene privind simplificarea și
modernizarea modalităților de transmitere a cererilor de extrădare din 26 mai 1989.
- Convenția privind extrădarea între statele membre ale Uniunii Europene din 27
septembrie 1996.
- Titlul III capitolul 4, din Convenția de punere în aplicare din 19 iunie 1990 a Acordului
Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele
commune.
În fine, desi trebuie recunoscut originalitatea mandatului european de arestare datorită, îndeosebi
modificărilor procedurale aduse de acesta şi admitem importanţa încrederii reciproce ca şi
principiu fundamental al executării unui MEA, totuşi la părerea potrivit căreia mandatul
european de arestare nu este altceva decât o formă nouă a extrădării. Prin urmare, credem că este

1
Jovanovic,Miodrag; Vujadinovic,Dragica; Etinski, Rodoljub : Democracy and Human Rights in the
European Union, University of Maribor, Faculty of law, Slovenia, Maribor/Begrad, 2009.

3

4 .necesară adaptarea legii de implementare la constituţia naţională sau modificarea acesteia din urmă pentru a putea găzdui şi naturaliza noul concept în aceleaşi condiţii în care s-a procedat şi la adoptarea instituţiei extrădării.

ea trebuie transpusă în legislația națională. de aceea. Mandatul european de arestare nu trebuie confundat cu mandatul de arestare preventivă din dreptul intern. sau al executării unei sentințe privative de libertate sau a unui ordin de reținere.Cadru este prima măsură concretă. Criminal Law and Criminal Justice. 2009. Mandatul European de arestare astfel cum este reglementat de acestă Decizie. întrucît persoana în cauză se sustrage pe teritoriul unui stat membru al UE. mandatul european de arest se emite numai atunci cind un mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei nu poate fi adus la îndeplinire în țară. Definiția și conceptul Mandatului European de Arestare. 178-194 3 Decizia-cadru a Consiliului 2002/584/JAI. 11/2003. Mandatul european de arestare înlocuiește instrumentele anterioare de cooperare judiciară în materie penală între statele membre ale UE. Mandatul european de arestare trebuie să aibă la bază o condamnare la închisoare sau o ordonanță de reținere. Procedura extrădării oficiale va trebui abolită în relațiile dintre statele membre cu privire la persoanele care se sustrag executării pedepsei. privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre. Procedura de predare trebuie să se finalizeze în 60 de zile. pe care Consiliul European l-a denumit “ piatra de temelie” a colaborării judiciare. conform prevedrilor art.3 Mandatul european de arestare reprezintă o hotărîre judecătorească emisă de un stat membru în scopul arestării și predării unei persoane de către un alt stat membru. pe baza principiului recunoașterii reciproce. vol.Capitolul 1. după ce au fost condamnate definitive. din 13 iunie 2002. Universul Juridic. par. Michael: European Arrest Warrant:Revolution in Extradition? în European Journal of Crime. pag 19. în scopul desfășurării urmăririi penale. Originalitatea mandatului constînd în faptul că este aplicabil pe între teritoriul al UE. dar va trebui acceleratâ în cazut persoanelor bănuite de a fi comis o infracțiune. 4 Voicu. al tratatului UE. deoarece mandatul european de arestare este o decizie judiciară 4 care întotdeauna are la bază un mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei a pedepsei emis în condițiile legii pe plan intern.2 Decizia cadru reprezintă variant modificată pe baza concluziilor Consiliului European de la Tampere. Mandatul european de arestare reprezintă o decizie judiciară executorie în Uniunea Europeană. p.34. 5 . care a intrat în vigoare odată cu aderarea României la Uniunea europeană la 1 ianuarie 2007.2 lit b.Marin: Uniunea Europeană înainte şi după Tratatul de la Lisabona. 2 Plachta. Bucureşti. care transpune principiul recunoașterii reciproce. emisă de un stat membru și executată în alt stat membru. în materia penală. În legislația română ea a fost transpusă prin Legea 302/2004. Ed. modificată și completată prin Legea224/2006. Decizia-cadru nu are valoare executorie prin ea însăși. partea a III-a.

emite un mandat european de arestare în următoarele condiții: . daca fapta este pedepsită de legea penală a statului emitent cu o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin un an. care să aibă același efect. 5) descrierea înprejurărilor în care a fost comisă fapta. dacă pedeapsa este mai mare de 4 luni. locului și a gradului de implicare în fapta respective a persoanei urmărite. 6) pedeapsa pronunțată. din oficiu sau la solicitarea procurorului. . transmiterea unui mandate European de arestare se poate efectua prin intermediul Sistemul Informatic Schengen SIS. prin Interpool. autoritatea judiciară eminentă poate transmite mandatul European de arestare direct autorității judiciare de executare. în acest caz. mandatul european de arestare se emite de instanță numai dacă sunt indeplinite cumulativ următoarele condiții :  A fost emis mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei de către o instanță a statului emitent. În afară de cele sus menționate.  Persoana se găsește pe teritoriul unui stat membru al UE. și adresa electronica a autorității emitente. după emiterea mandatului de arestare preventivă în cursul urmăririi penale sau al judecății. cu arătarea datei. instanța de judecată. 6 . numerele de telefon și fax. dacă există o hotărîre definitive.  Persoana împotriva caruia s-a emis acel mandat se sustrage de la executare. 4) caracterul faptei și încadrarea juridică a acesteia. adresa poștală.în vederea executării pedepsei. sistemului de telecomunicații securizat al Rețelei Judiciare Europene.în vederea efectuării urmăririi penale sau a judecății. pe cale Centrului de cooperare Polițienească inernațională sau prin orice alt 5Convenţia europeană de extrădare – semnată la 13 decembrie 1957 la Paris şi Protocoalele sale adiţionale din 15 octombrie 1975 şi 17 martie 1978. 3) dovada existenței unei sentințe executorii.În acest context. sau a mandatului de executare a pedepsei privative de libertate de către instanța de executare. precum și care sunt termenele minim și maxim de pedeapsă pentru fapta respective conform legii statului membru emitent 7) alte consecințe ale infracțiunii. Mandatul european de arestare va trebui să conțină următoarele informații 1) identitatea și cetățenia persoanei rmărite 2) numele. a unui mandate de arestare sau a oricărei alte hotărîri judecătorești executorii. un formular al cărui model este anexat la legea 302/2004. prin Ministerul Justiției. În cazul în care locul unde se află persoana urmărită nu este cunoscut.5 Autoritatea juridică emitentă va complete. conform prevederilor legale. În situațiile în care prin activitățile specific de cooperare s-a stabilit locul unde se află persoana căutată.

inclusive contrafacerea monedei euro.spălarea produselor infracțiunii .exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantile .corupția . indiferent de denumirea ei în statul emitent. predarea este subordonată condiției ca faptele care motivează emiterea mandatului European să constituie infracțiune potrivit legii române. Conform prevederilor art. independent de elementele7 constitutive sau de încadrare juridică a acesteia. Aceste infracțiuni sunt .cadru a Consiliului nr. predarea se va acorda chiar dacă nu este indeplinită condiția dublei incriminări și dacă această infracțiune.traficul ilicit de droguri și sustanțe psihotrofe . p. muniții și substanțe explozive . securitate şi de justiţie al Uniunii Europene în Dreptul nr. 8Tudor Georgiana. decizie care se referă la obligațiile statelor member de a respecta drepturile fundamentale și principiile generale de drept. în condițiile care permit ca autoritatea judiciară de executare să poată verifica autenticitatea.2 din decizia-cadru nr. Așadar.traficul ilicit de arme. inclusive cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția interesolor financiare ale Comunității europene . 7 Radu. în conformitate cu dispozițiile deciziei. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală – un pas important spre integrarea României în spaţiul de libertate.terorismul .85 alin 2 din legea României 302/20046 privind cooperarea juridică în materie penală. Constantinescu Mariana – Mandatul european de arestare. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Florin Răzvan: Legea nr.participarea la un grup criminal organizat . Bucureşti. pentru oricare dintre cele 32 de infracțiuni nominalizate în art. 6 Legea nr. Punerea în executare a mandatului European de arest. 11/2004. mandatul European de arestare se execută pe baza principiului recunoașterii și încrederii reciproce. Aspecte teoretice şi practică judiciară – Ed. 8 Excepție de la cele sus menționate constă în faptul că.2002/584/JAI din 13 iunie 2002.traficul de persoane . 7 .mijloc care lasă o urmă scrisă. Faptele ce predispun la predare.fraude. este sancționată cu inchisoare sau cu o măsură de siguranță privativă de livertate pe o perioadă de minim 3 ani. 2009.falsificarea de monedă. 57.2002/584/JAI din 13 iunie 2002 a Consiliului europei în cazul emiterii unui mandate European de arestare. Hamangiu.

traficul ilicit de material sau radioactive .falsificarea de acte oficiale și uzul de fals . Atunci cînd este arestată. autoritatea de executare are dreptul de a decide dacă menține persoana respectivă în detenție sau dacă o eliberează cu anumite condiții.f9 În toate cazurile. această are dreptul sa fie informată cu privire la conținutul mandatului și să beneficieze de serviciile unui avocet și ale unui interpret. vătămarea corporală gravă.infracțiuni împotriva mediului.europa.răcketul și extorcarea de fonduri . În cel mult 6 zile de la arestare autoritatea judiciară de executare trebuie să ia o hotărîre definitive privind executarea mandatului European de arestare . 10 http://eur-lex.falsificarea de mijloace de plată .crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale .răpirea. autoritatea de executare conform dispozițiilor naționale audiază persoana arestată.traficul ilicit de bunuri culturale.omorul.traficul de vehicule furate . .facilitate intrării și șederii ilegale.traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere .incendierea cu intenție .furtul organizat sau armat . inclusive antichități și oepre de artă.sabotajul.înșelătoria . În acest context. lipsirea de libertate în mod illegal și luarea de ostatici .fapte legate de criminalitatea informatică .sechestrarea ilegală de nave sau aeronave . 2008/909/JAI şi de consolidare a drepturilor procedurale ale personalor şi de încurajare a aplicării principiului recunoaşterii reciproce cu privire la deciziile pronunţate în absenţa persoanei în cauză de la proces.traficul ilicit de organe și țesuturi umane . . Aceasta notifică apoi imediat autoritățile emitente decizia luată. .eu/legal content/RO/ALL/.10 9 Decizia-cadru a Consiliului 2009/299/JAI din 26 februarie 2009. inclusive traficul de specii de animale pec ale de dispariție .contrafacerea și pirateria produselor .ELX_SESSIONID=d0RhJJsKpjhHCQC532symTnlTC6JQ92YFDYjvyWD3by16FCXpjW5!- 70376500?uri=CELEX:32002F0584 8 .violul . 2006/783/JAI. de modificare a Deciziilor-cadru 2002/584/JAI. 2005/214/JAI.. orice stat membru poate adopta măsurile de constrîngere necesare și adecvate față de o persoană căutată. În așteptarea unei decizii.rasismul și xenophobia .

9 . 1/2003.11 Persoana în cauză îsi poate exprima consimțămîntul la predare în mod irevocabil și în deplină cunoștință a consecințelor acestuia. autoritatea judiciară de executare trebuie să ia o hotărîre definitive privind executarea mandatului în termen de zece zile de la exprimarea consimțămîntului. În acesta caz specific.Toate perioadele de detenție legate de mandatul European de arestare trebuie să fie scăzute din durata totală de privare de livertate care a fost eventual decisă. 11 Ţuculeanu Alexandru – Arestarea unei persoane în cursul procedurii de extrădare – Revista „Dretul” nr.

instanţele judecătoreşti – ca autorităţi de emitere a mandatului european de arestare. Mandatul european de arestare emis de către autorităţile române competente. autoritatea centrală română este Ministerul Justiţiei care. 85 din lege. locul comiterii. printre activităţile în acest domeniu primeşte şi transmite mandatul european de arestare parchetului de pe lângă Curtea de Apel competentă sau de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. 222 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. avându-se în vedere prevederile art. în România sunt desemnate a fi compatibile două categorii de organe judiciare în funcţie de activitateea judiciară ce urmează a fi executată: a. . Procedura de emitere a mandatului european de arestare 2.indicarea existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive. adresa.denumirea. a unui mandat de arestare preventivă sau a oricărei alte hotărâri judecătoreşti executorii având acelaşi efect.1. care se încadrează în procedura de emitere a mandatului european de arestare şi se referă la una din faptele menţionate în lege. 2/2009. Ed. .pedeapsa pronunţată (dacă hotărârea a rămas definitivă) sau pedeapsa prevăzută de legea statului emitent pentru infracţiunea comisă. Conform legii speciale. de telefon şi fax. Capitolul 2. 2. Forma pe care trebuie să o îmbrace mandatul european de arestare este aceea prevăzută de Anexa Nr. .1.juspedia.H.1.alte consecinţe ale săvârşirii infracţiunii. .identitatea şi cetăţenia persoanei solicitate . 302/2004. gradul de implicare a prsoanei solicitate). Curţile de Apel – ca autorităţi judiciare române de executare a unui mandat european de arestare. 1 din Legea nr.13 Autorităţile române competente să primească mandatul european de arestare sunt: Ministerul Justiţiei şi parchetele de pe lângă Curţile de Apel în a căror circumscripţie a fost localizată persoana solicitată. b. nr.ro/1971/mandatul-european-de-arestare/ 10 . mandatul european de arestare va fi transmis Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti .o descriere a circumstanţelor în care a fost comisă infracţiunea (momentul. Aşa cum prevede legea. mandatul european de arestare conţine următoarele date : . adresa de e-mail a autorităţii judiciare emitente. C. Analiza mandatului european de arestare prin prisma unui stat membru al UE: România. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (I) şi (II)– în Revista „Caiet de Drept Penal” nr. Dacă acest lucru nu se ştie. 222/2008. 13 http://www. transmite mandatul european de arestare emis de o autoritate 12 Ionescu Diana – Legea nr.12 Conform Legii nr. . Beck.natura şi încadrarea juridică a infracţiunii. 1/2009 şi nr. cu modificările ulterioare.

dacă nu a intervenit prescripţia răspunderii penale. pentru că inculpatul sau condamnatul nu se mai află pe teritoriul României. pedeapsa prevăzută de legea română pentru infracţiunea săvârşită este de cel puţin un an.com/teze-de-an-licenta/mandatul-european-de-arestare-un-instrument-juridic-apt-sa-inlocuiasca- extradarea-analiza-din-perspectiva-drepturilor-omului/ 11 . prescripţia executării pedepsei. C. pen.P.. C. fără personalitate juridică. Mandatul european de arestare nu trebuie confundat cu mandatul de arestare preventivă a învinuitului / inculpatului sau cu mandatul de executare a unei pedepse. trebuie să fie emise anterior emiterii mandatului european de arestare. În cadrul C. unitate aflată în structura Ministerului de Interne şi Reformei Administrative.E. după caz. Sintetizând. funcţionează Biroul Naţional Interpol.C.I. se poate emite mandat european de artestare: a. în vederea creării posibilităţii executării: a. dacă arestarea şi predarea se solicită în vederea exercitării urmăririi penale ori a judecăţii. În acest caz instanţa care a emis unul din cele două mandate. Sesizarea instanţei competente se face de către procuror.judiciară română. îşi propune să localizeze persoana în cauză. 2. Procedura de emitere poate fi declanşată când un mandat de arestare preventivă sau un mandat de executare a pedepsei nu poate fi dus la îndeplinire. şi b. şi este îndeplinită după caz una din următoarele condiţii. b. 14 De asemenea. deoarece mandatul european de arestare nu poate fi transmis organului competent. mandatul european de arestare se emite numai: 1. şi b. se sustrage de la executare. amnistia sau graţierea. fie a unui mandat de executare a unei pedepse sau a unei măsuri de siguranţă privative de libertate emis de o autoritate judecătorească competentă.I. membru al U. proc.a. ţine evidenţa mandatelor europene de arestare primite şi emise pentru statistici etc. conform legii române. 146- 148.P. refugiindu-se pe teritoriul unui alt stat. pedeapsa sau măsura de siguranţă privativă de libertate aplicată este de cel puţin 4 luni. fie a unui mandat de arestare emis de o autoritate judecătorească competentă. care se va transmite C. 151. Mandatele prevăzute la a. 14http://dreptmd. dacă arestarea şi predarea se solicită în vederea executării pedepsei sau a măsurii de siguranţă privative de libertate.C. Un rol important în emiterea şi transmiterea mandatului european de arestare îl are Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională.C.I. b. prevăzute de art.wordpress.P. decât după ce organele poliţieneşti au localizat persoana în cauză. va emite un mandat de urmărire internaţională în vederea extrădării. şi când persoana împotriva căreia s-a emis unul din mandatele enunţate la 1.

P. 2. Transmiterea mandatului european de arestare poate fi efectuată direct autorităţii judiciare de executare. pe care acel stat le acceptă. 12 . conform declaraţiei depuse la Secretariatul General al Consiliului U. transmiterea realizându-se prin intermediul C. care.constatarea prin încheiere motivată că nu sunt îndeplinite condiţiile arătate anterior pentru a emite un mandat european de arestare. În faza de judecată şi de executare mandatul european de arestare se emite de judecătorul delegat de către preşedintele primei instanţe ori de cel al instanţei de executare în două situaţii: la sesizarea procurorului în faza de urmărire penală. procedează la difuzarea în Sistemul Informatic Schengen sau pe canalele Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale (Interpol). Acest tip de transmitere se poate efectua şi prin sistemul securizat al Reţelei Judiciare Europene. După verificarea condiţiilor.E.I. Transmiterea se poate realiza prin orice mijloc prin care să se poată verifica autenticitatea acestuia.E.E. . În faza de urmărire penală manadatul european se emite de judecătorul delegat de preşedintele instanţei căreia i-a revenit competenţa să judece cauza în fond. dacă se cunoaşte locul unde se află persoana solicitată.2. tradus în limba sau limbile oficiale ale statului de executare sau în una sau mai multe limbi oficiale ale Instituţiilor Comunităţilor Europene.C. când nu se cunoaşte locul unde se află persoana solicitată.emiterea mandatului de arestare şi va supraveghea luarea măsurilor pentru transmiterea acestuia. Împotriva încheierilor se poate exercita ca şi cale de atac recursul.Transmiterea şi Retragerea mandatului european de arestare. b) persoana împotriva căreia s-a emis un mandat de arestare preventivă sau de executare a unei pedepse ori a unei măsuri de siguranţă privative de libertaete. la sesizarea instanţei/ organului la care se află spre executare mandatul.E. judecătorul competent va proceda la: .. de pe teritoriul oricărui stat membru al U. Limbile în care autorităţile române competente – ca stat de executare – vor primi mandatul european de executare va fi limba română sau limba engleză ori limba franceză. Mandatul emis de autorităţile române competente va fi transmis autorităţilor competente ale statului solicitat.1. c) persoana căutată să se ascundă pe teritoriul unui stat membru al U.Mandatul european de arestare se va emite de către instanţă doar dacă în afară de îndeplinirea uneia dintre cele două condiţii de mai sus. Cea de-a doua varintă de transmitere este indirectă. sunt îndeplinite cumulativ următoarele: a) a fost emis un mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei de către o instanţă de judecată din România. membru al U. se sustrage de la executarea mandatului. după caz..

302/2004): 15http://eur-lex. nu vor fi supuse verificării îndeplinirii condiţiei dublei incriminări. Din cele arătate anterior putem stabili că există două categorii distincte de infracţiuni pentru care un mandat european de arestare poate fi pus în executare de autorităţile judiciare române: a. nr. c) din Legea nr. 85 o serie de fapte care permit predare. Executarea mandatului european de arestare de către autorităţile române. 302/2004 stabileşte următoarele posibilităţi: când au dispărut temeiurile care au justificat emiterea sa. 302/2004 executarea poate fi supusă unor condiţii în raport cu elemntele concrete ale fiecărei situaţii. procedurile prealabile executării mandatului european de arestare sunt de competanţa parchetelor de pe lângă Curţile de Apel. Conform dispoziţiilor art. procedura propriu-zisă de executare intrând în sfera de competenţă a Curţilor de Apel. autorităţile române pot refuza executarea mandatului european de arestare. motivele obligatorii (prevăzute şi preluate din art. Motivele de refuz privind executarea mandatului european de arestare de către autorităţile judiciare române se împart în două categorii: 1. b). 302/2004 . (1) lit. 222/2008. dacă persoana urmărită internaţional a fost extrădată sau predată în România. Executarea trebuie să asigure respectarea drepturilor şi a principiilor fundamentale astfel cum sunt acestea prevăzute de art. Legea nr. expres prevăzute de lege.eu/legal- content/RO/ALL/. 2003/514/JAI în art.Sub aspectul situaţiilor în care operează retragerea mandatului european de arestare art. când persoana solicitată a decedat. infracţiuni prevăzute de legea statului emitent cu condiţia existenţei dublei incriminări. 85 alin. 85 alin. 843 din Legea nr. infracţiunile preluate din Decizia-cadru C. când s-a emis un mandat de urmărire internaţională în vederea extrădării. Principii. În unele situaţii. 302/2004 modificată şi completată de Legea nr. 87 alin. dacă sunt sancţionate şi de legea statului emitent cu o pedeapsă sau cu o măsură de siguranţă privativă de libertate a cărei durată maximă este de cel puţin 3 ani.E. (1) Legea nr. a). 302/2004 prevede la art. În toate celelate cazuri (comiterea de infracţiuni. (1) lit. 2. infracţiunile prevăzute de Legea nr. 881 din Legea nr. altele decât cele stabilite în legea specială) faptele trebuie să constituie infracţiuni potrivit legii române. 88 alin. condiţii şi motivele de refuz ale executării mandatului european de arestare Mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoaşterii şi încrederii reciproce. Astfel.2. 3 al Deciziei-cadru. (1) .E.ELX_SESSIONID=d0RhJJsKpjhHCQC532symTnlTC6JQ92YFDYjvyWD3by16FCXpjW5!- 70376500?uri=CELEX:32002F0584 13 . 6 din Tratatul privind U. Potrivit art. menţionate în cuprinsul art. a) şi b) din Legea nr.15 b. 302/2004 la art.europa.

2. căutarea. datorită vârstei sale. Dacă se constată că persoana în cauză este dispărută de la domiciliu. (2) al aceluiaşi articol.a) când. Necesitatea dreptului penal european decurge din faptul că odată cu edificarea Uniunii Europene se dezvoltă şi criminalitatea transnaţională . extrădarea este reglementată în primul rând ca un act de suveranitate al 16 http://www. exclusiv în relaţia dintre statele membre ale Uniunii Europene. cu condiţia ca. sancţiunea să fi fost executată ori să fie în acel moment în curs de executare sau executarea să fie prescrisă. ca şi în alte state (inclusiv Statele Unite ale Americii). darea în urmărire a persoanei respective.uab. din informaţiile de care dispune. va solicita acesteia. în mod neîndoielnic. b) când infracţiunea pe care se bazează mandatul este acoperită de amnistie în România dacă autorităţile au. În vederea prinderii persoanei solicitate. pentru faptele pe care se bazează mandatul. în cazul condamnării. solicitând organului local de poliţie identificarea şi prinderea persoanei solicitate. competenţa de a urmări acea infracţiune. procurorul. pedeapsa să fi fost graţiată ori infracţiunea să fi fost amnistiată sau sa fi intervenit o altă cauza care impiedică executarea. c) când persoana care este supusă mandatului european de arestare nu răspunde penal. aşa cum au fost modificate şi completate de prevederile pct. procurorul dispune clasarea şi informează cele două organe judiciare – autoritatea emitentă şi Ministerul Justiţiei. că persoana solicitată nu se află pe teritoriul României.pdf 14 . 2.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_10_2007/patrus_ro. 40 din Legea nr. altul decât statul emitent. potrivit legii statului de condamnare. reiese că persoana urmărită a fost judecată definitiv pentru aceleaşi fapte de către un stat membru. procedează la identificarea. potrivit legii române. Aderarea unui număr mare de state la Uniunea Europeană a creat oportunitatea crimei organizate. procedurile clasice de extrădare cu procedurile de predare în baza unui mandat european de arestare tocmai din cauza faptului ca în toate statele membre ale Uniunii Europene. Dacă rezultă. şi nouă motive facultative sabilite la alin. pen. va trimite de îndată mandatul european de arestare parchetului competent informând autoritatea emitentă şi Ministerul Justiţiei. localizarea şi prinderea persoanei căutate. greu de combătut deoarece procedura de extrădare era una dificilă. conform cu legea română. la sesizarea poliţiei. În caz de constatare a necompetenţei teritoriale procurorul astfel sesizat. Necesitatea şi scopul mandatului european de arestare. proc. De aici rezultă şi importanţa unei cooperări penale între organele de justiţie şi de poliţie ale statelor.16 După ce procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel verifică mandatul european de arestare cu privire la traducere şi toate celelalte informaţii necesare. procurorul va aplica prevederile Capitolului II Titlul IV din C.3. Observăm că legiuitorul european a simţit nevoia să înlocuiască. 222/2008.

Of. procedura de extrădare reglementată de tratatele internaţionale în materie sunt înlocuite cu cele de predare în baza unui mandat de arestare. vine să ajute le crearea unui spaţiu european bazat pe libertate. inclusiv cele din Decizie. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre (documentul european)..A.statului. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană. III din Legea modificatoare se dispune republicarea Legii nr. 17http://www. 584/JAI/13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene. care a constituit o problemă fundamntală provocând numeroase discuţii la nivel politico-juridic între statele lumii . În cadrul Uniunii Europene s-a dorit realizarea unei cooperări judiciare simplificată şi de maximă operativitate. decizia finală aparţinând executivului (Consiliul de Miniştri în Franţa şi Spania.a. 222/200818 reprezintă un amplu amendament adus actului normativ ce reglementează cooperarea judiciară internaţională în materie penală . modificată şi completată prin Legea nr. 222/2008. ş. în art. nr. prin adoptarea Legii nr. securitate şi justiţie. 222/2008 amintim de transpunerea unor decizii-cadru ale Consiliului bazate pe principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor în materie penală . ministerele de justiţie. Necesitatea şi importanţa creării mandatului european de arestare a trecut dincolo de barierele impuse de extrădarea propriilor cetăţeni. Dintre motivele ce au stat la baza proiectului Legii nr. publicată în M.ro/1971/mandatul-european-de-arestare/ 18Legea nr. eventual împreună cu ministerul de externe. cu respectarea anumitor condiţii. Tentativa de globalizare a unor forme grave de manifestare a crimei organizate a determinat guvernele statelor europene să perfecţioneze şi să modernizeze instituţia extrădării. este simplificată procedura de predare . 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. 302/2004. Astfel. ţinând seama de propunerile şi constatările practicienilor ca urmare a primelor luni de aplicare a acestui deosebit de important instrument de cooperare judiciară în materie penală. 302/2004 şi atribuirea unei noi renumerotări.E. de la această dată în relaţia cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. prin care a fost transpusă Decizia-cadru nr. la 1 ianuarie 2007 a intrat în vigoare Titlul III din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. 15 . cu modificările şi completările ulterioare. îmbunătăţirea reglementărilor în materia mandatului european de arestare. Pe cale de consecinţă. În privinţa armonizării legislaţiei naţionale cu cea comunitară. în marea majoritate a statelor europene).17 În aceste circumstanţe Decizia-cadru C. Noutăţile aduse de mandatul european de arestare comparativ cu procedura extrădării sunt multiple. este posibilă predarea propriilor cetăţeni. se renunţă la procedura dublei incriminări pentru grupele de infracţiuni de o gravitate sporită. Astfel. Legea nr. nr. Departamentul de Stat în S. România respectă obligaţiile privind cooperarea judiciară internaţională.U. 758 din 10 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 222/2008.juspedia.

Chiar dacă mandatul european de arestare a fost emis împotriva unui cetăţean român. la împrejurarea în care au fost emise mandatele (urmărire penală.I.19 În prezent mandatul european de arestare este cea mai importantă formă a cooperării judiciare înternaţională în materie penală la nivelul Uniunii Europene. iar în cazul reţinerii sau arestării se verifică dacă persoana în cauză a fost informată despre motivul reţinerii. după caz.P. dacă acesteia i s-a comunicat o copie a mandatului european de arestare. Executarea propriu-zisă a mandatului european de arestare Judecătorul verifică în primul rând identitatea persoanei solicitate. În acest caz se va întocmi un proces-verbal care se va semna de către judecător. posibilitatea de a consimţi la predarea către autoritatea judiciară emitentă. punându-i în vedere îndeosebi caracterul irevocabil al consimţământului de predare.com/teze-de-an-licenta/mandatul-european-de-arestare-un-instrument-juridic-apt-sa-inlocuiasca- extradarea-analiza-din-perspectiva-drepturilor-omului/ 16 . apărător şi persona solicitată. predarea efectuându-se de către C. 2. În această situaţie se va decide care cerere are prioritate 19http://dreptmd. autoritatea judiciară de executare română va decide asupra priorităţii de executare. judecată.eliminarea unor neconcordanţe semnalate în cuprinsul legii în vigoare în materia extrădării. caz în care procedura de executare a mandatului european de executare continuă cu audierea persoanei solicitate. efectele regulii specialităţii . După ce primeşte de la procuror mandatul european de arestare.C. cu sprijinul unităţii de poliţie pe raza căreia se află locul de detenţie. contribuind substanţial la combaterea şi la ducerea unei lupte eficiente împotriva infracţiunilor săvârşite pe teritoriul statelor membre. judecătorul aduce la la cunoştinţa persoanei solicitate drepturile prevăzute de lege. persoana solicitată poate: .pen.wordpress.proc. data emiterii mandatelor. 2. executarea unei pedepse sau a unei măsuri de siguranţă). O situaţuie deosebită se ridică atunci când se constată un concurs de cereri. Când s-a emis un mandat european de arestare şi existând în acelaşi timp şi o cerere de extrădare prezentată de către un stat terţ.4.Să consimtă la predarea sa către autoritatea judiciară emitetentă. Când două sau mai multe state membre au emis fiecare câte un mandat european de arestare împotriva aceleiaşi persoane.Să nu consimtă la predarea sa către autoritatea emitentă. judecătorul va emite de îndată un mandat de arestare aplicându-se dispoziţiile C. având în vedere în special circumstanţele referitoare la locul săvârşirii infracţiunii. În practică s-au semnalat două tipuri de concursuri: 1. gravitatea faptei comise. grefier. . După întocmirea sentinţei sau a încheierii prevăzute de lege.

17 .în funcţie de cele arătate la punctul anterior şi de cele prevăzute în Convenţia de extrădare aplicabilă în relaţia cu un stat terţ.

totuşi există o părere potrivit căreia mandatul european de arestare nu este altceva decât o formă nouă a extrădării. 18 . În fine. Concluzie Studiind acest subiect aș putea afirma ca este unul foarte interesant și care cere o studiere cît de cît amplă. desi trebuie recunoscut originalitatea mandatului european de arestare datorită. îndeosebi modificărilor procedurale aduse de acesta şi admitem importanţa încrederii reciproce ca şi principiu fundamental al executării unui mandat european de arestare. Prin urmare. credem că este necesară adaptarea legii de implementare la constituţia naţională sau modificarea acesteia din urmă pentru ar putea găzdui şi naturaliza noul concept în aceleaşi condiţii în care s-a procedat şi la adoptarea instituţiei extrădării. În urma acestui studiu aș putea spune că mandatul european de arestare este un instrument european de cooperare sau prima măsură concretă în domeniul dreptului penal care implementează principiul recunoașterii reciproce la care Consiliul Europei a cooperării judiciare care a inlocuit instituția extrădării. dar și a societății europene. În această ordine de idei aș putea concluziona că mandatul european este o necesitate indispensabilă a cooperării judiciare europene. Originalitatea mandatului constînd în faptul că este aplicabil pe între teritoriul al UE. și perfecționat cadrul legal Se poate scoate în evidență că mandatul european de arestare înlocuiește instrumentele anterioare de cooperare judiciară în materie penală între statele membre ale UE. Sepoate de remarcat totuși ca condițiile față de un mandat european de arestare sunt rigide dar totuși nu am întilnit nici o idee care face referire la voința persoanei de a participa în mandatul european de arestare.

11/2004 10. vol. Plachta. privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.com/teze-de-an-licenta/mandatul-european-de-arestare-un- instrument-juridic-apt-sa-inlocuiasca-extradarea-analiza-din-perspectiva-drepturilor-omului/ 15.Marin: Uniunea Europeană înainte şi după Tratatul de la Lisabona.Ţuculeanu Alexandru – Arestarea unei persoane în cursul procedurii de extrădare – Revista „Dretul” nr. Vujadinovic.Miodrag. 2005/214/JAI. Rodoljub : Democracy and Human Rights in the European Union. 2009. 11/2003. 5. 13. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală – un pas important spre integrarea României în spaţiul de libertate. 8. C. nr. 2009. 2/2009.Tudor Georgiana.http://dreptmd.Dragica. 7. Aspecte teoretice şi practică judiciară – Ed. 758 din 10 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. Bucureşti. 3.uab. securitate şi de justiţie al Uniunii Europene în Dreptul nr.pdf 16.wordpress. Bibliografie 1. 4. 2. Florin Răzvan: Legea nr. Convenţia europeană de extrădare – semnată la 13 decembrie 1957 la Paris şi Protocoalele sale adiţionale din 15 octombrie 1975 şi 17 martie 1978. Michael: European Arrest Warrant:Revolution in Extradition? în European Journal of Crime. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (I) şi (II)– în Revista „Caiet de Drept Penal” nr.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_10_2007/patrus_ro. Maribor/Begrad. Etinski. 2009. Ed. Decizia-cadru a Consiliului 2002/584/JAI. 11. http://www. Decizia-cadru a Consiliului 2009/299/JAI din 26 februarie 2009. Voicu.juspedia. 1/2003. de modificare a Deciziilor- cadru 2002/584/JAI. Faculty of law. Radu. 12. University of Maribor. Universul Juridic. 9. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. 2006/783/JAI. Ionescu Diana – Legea nr. din 13 iunie 2002. 6. Of.http://www. 2008/909/JAI şi de consolidare a drepturilor procedurale ale personalor şi de încurajare a aplicării principiului recunoaşterii reciproce cu privire la deciziile pronunţate în absenţa persoanei în cauză de la process. Constantinescu Mariana – Mandatul european de arestare. Beck.juspedia. Ed.ro/1971/mandatul-european-de-arestare/ 19 . Legea nr. Legea nr. Hamangiu. 1/2009 şi nr.ro/1971/mandatul-european-de-arestare/ 14.H. 222 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. http://www. Slovenia. Bucureşti. Criminal Law and Criminal Justice. publicată în M. 222/2008.Jovanovic.

eu/legalcontent/RO/ALL/.europa.http://eurlex.http://dreptmd.17.ELX_SESSIONID=d0RhJJsKpjhHCQC532sy mTnlTC6JQ92YFDYjvyWD3by16FCXpjW5!-70376500?uri=CELEX:32002F0584 20 .com/teze-de-an-licenta/mandatul-european-de-arestare-un- instrument-juridic-apt-sa-inlocuiasca-extradarea-analiza-din-perspectiva-drepturilor-omului/ 18.wordpress.