You are on page 1of 32

BEZPŁATNA GAZETA REGIONU TORUŃSKIEGO | NR 137 | 23 LUTEGO 2018 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 30 000 EGZ.

www.pozatorun.pl

Cel bardzo ambitny Nadzieja umiera ostatnia


Rozmawiamy z Rafałem Pietrucieniem, dyr. marszał- Czy jest szansa na powrót ligowej siatkówki do
kowskiego Departamentu Rozwoju Regionalnego Chełmży?
Czernikowo . Gmina Chełmża . Miasto Chełmża . Łubianka . Łysomice . Lubicz . Obrowo . Wielka Nieszawka . Zławieś Wielka

Bezwonny zabójca
Czad zbiera swoje żniwo. W wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarła nastolatka
z gminy Lubicz. W całej Polsce w ostatnich miesiącach ten bezwonny gaz zabił
ponad 40 osób. Strażacy apelują: korzystajmy z czujników

25
Gmina Lubicz: Gmina Łysomice: Gmina Obrowo: Gmina Chełmża:
Odbyły się konsultacje społeczne Czas ferii zimowych dobiega koń- W świetlicy wiejskiej w Silnie panie W spotkaniu szkoleniowo-in-
związane z budową ścieżki rowe- ca. Jak wyglądały one w szkołach z gminy Obrowo będą mogły się formacyjnym uczestniczą co
rowej do Złotorii i bibliotekach na terenie gminy? szkolić w dziedzinie samoobrony roku rolnicy z całej gminy

Poza Toruń . 23 lutego 2018


2 FELIETONY
W ydawca „P oza T oruń ” korzysta i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ” stopka redakcyjna
Redakcja „Poza Toruń”
Toruń, Skłodowskiej-Curie 41
redakcja@pozatorun.pl

Jasiu łobuz
dolał do niego cały kanister ropy. wywołało spory skandal. Świadczy Kontakt do redakcji
Stwierdził, że Żydzi czy Ukraińcy to tylko o tym, jak wielką wagę GSM 733 842 795
też kolaborowali z faszystami. Nie Trump przywiązuje do bliskich re- Wydawca
będę tutaj wchodził w buty histo- lacji z rządem Binjamina Netanja- Fundacja MEDIUM
ryków, bo to nie jest najważniej- hu. Nie łudźmy się zatem, że jeste- Redaktor naczelny
sze. śmy w stanie wyjść bez szwanku Radosław Rzeszotek
PRZEMYSŁAW TERMIŃSKI Najważniejsze jest wyczu- z tej opresji. Sekretarz redakcji
Senator RP cie, polityczna dojrzałość i spryt Nasz kraj za panowania posła Łukasz Piecyk
dyplomatyczny, które powinny Jarosława Kaczyńskiego jest wła- Redaktor wydania
przyświecać naszemu rządowi. śnie jak taki Jasio łobuz. Mamy
Kinga Baranowska
W każdej klasie jest zawsze z felietonów pisałem, że Polska Najgorsza w tym wszystkim jest jako prawie 40-milionowy kraj ol-
Dział reportażu i publicystyki
jakiś Jasiu łobuz, który dokucza za czasów PiS znalazła się na dy- krótkowzroczność. Owszem kon- brzymi potencjał, moglibyśmy być
Robert Kamiński
swoim koleżankom i kolegom, na- plomatycznej bezludnej wyspie, flikt z samym Izraelem może nie spokojnie liderem regionu, nada-
Dział informacyjny
śmiewa się ze słabszych, mądruje m.in. za sprawą fatalnych relacji jest jeszcze śmiertelny, ale dzięki wać ton polityce unijnej, być jak
temu pokazujemy Stanom Zjed- kiedyś solidnym partnerem wiel- Michał Ciechowski,
i psoci na potęgę. Choć słabo się z Niemcami i większością państw Katarzyna Ochocka,
uczy, to uważa, że jest najmądrzej- UE. Wtedy do głowy mi nie przy- noczonym, że jesteśmy totalnie kich mocarstw. Niestety gen Jasia
nieprzewidywalni. Jeżeli ktoś z PiS łobuza jest silniejszy. Zawadiacko Piotr Gajdowski
szy. Swoim zachowaniem ściąga chodziło, że możemy znaleźć się Kultura
na siebie uwagę innych, a na wy- w jeszcze gorszej sytuacji. Nowe- myśli sobie, że administracja Do- wszczynamy wielkie i małe kłótnie
nalda Trumpa przymknie oko na z sąsiadami, stajemy się tematem Michał Ciechowski
wiadówkach jest zazwyczaj tema- la ustawy o IPN ściągnęła na nas Zdjęcia
tem numer jeden. Nauczyciele konflikt z Izraelem, a pośrednio ten wybryk i nie poprze Izraela, to numer jeden wszystkich unijnych
się grubo myli. Chciałbym przy- szczytów i spotkań dyplomatycz- Łukasz Piecyk
śnią po nocach, żeby Jasiu dał im też z USA. Zamiast gasić jak naj- Sport
wreszcie przeprowadzić lekcję bez szybciej ten pożar, premier Mo- pomnieć, że w grudniu prezydent nych. Politycy USA czy Niemiec
Trump - wbrew społeczności mię- śnią po nocach, żeby choć raz pol- Karol Żebrowski
zakłóceń i wszczynania awantury. rawiecki z typowym dla siebie
Kilka tygodni temu w jednym wyczuciem i polityczną empatią dzynarodowej - uznał Jerozolimę ska dyplomacja dała im tydzień REKLAMA
za stolicę państwa żydowskiego, co względnego spokoju. Karol Przybylski
(GSM 665 169 292),
Justyna Tobolska
(GSM 603 285 530),
Małgorzata Kramarz
lewactwa cicho sza. Podobnie ko- dę historyczną w ocenie naszego (GSM 607 908 607),
Złodzieje historii munistyczna propaganda w Polsce
nakładem wielu środków (prasa,
zachowania w stosunku do Ży-
dów w okresie II wojny świato-
Iwona Zuchniak
(GSM 500 324 572),
książki, filmy) starała się przed- wej. Wiadomo, komu wywołanie Paweł Skraba
stawiać Żołnierzy Wyklętych jako tej całej awantury służy, komu (GSM 661 903 202)
bandytów, a UB-owców i KBW relatywizacja naszych postaw jest reklama@pozatorun.pl
DARIUSZ MELLER jako szlachetnych szeryfów. No na rękę. Dziwić się należy stano- Korekta
Radny Powiatu Toruńskiego i w starszym pokoleniu udało się wisku przedstawicieli środowisk Piotr Gajdowski
jej wprowadzić pewien zamęt żydowskich, a jeszcze bardziej sto- Skład
pojęciowy przejawiający się przy- sunkowi do tej kwestii niektórych Studio Poza Toruń
Zarówno w historii powszech- cie złych faszystów wspomaga- najmniej w sformułowaniach, obywateli naszego kraju, który jest Druk
nej, jak i Polski mamy do czynie- nych przez Hitlera i Mussoliniego że Niezłomni to „postacie kon- nie tylko sprzeczny z prawdą hi- Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
nia z zawłaszczaniem i przekła- (Legion Condor, Guernica itp.) trowersyjne”. W skrajnej formie storyczną, ale również szkodzi wi- ISSN 4008-3456
maniem wydarzeń. Przykładem z obrońcami demokracji. Nie mamy i dzisiaj ludzi powtarzają- zerunkowi Polski (a już zabieranie Redakcja nie odpowiada za treść
jest chociażby historia wojny wspomina się o udziale Stalina, cych kłamliwe tezy tej propagan- głosu w tej sprawie przez Ukraiń- ogłoszeń.
domowej w Hiszpanii w latach sowieckich żołnierzy, sowieckich dy, co świadczy jedynie o tym, ców zakrawa na kpinę). A ja za- ***
1936-1939. Poprzez działalność czołgów i bandy lewaków z całego że ich polskość jest na poziomie praszam do Chełmży na IV Marsz Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy
ówczesnych celebrytów, pisarzy, świata zgrupowanych w Bryga- „polskości” Wandy Wasilewskiej, Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
artystów i innych pożytecznych dach Międzynarodowych. Grzmi Bolesława Bieruta i Wojciecha kpt. M. Szczepańskiego. Niedzie- i prawach pokrewnych Fundaccja ME-
idiotów dzieje tej wojny zosta- się o mordach dokonywanych Jaruzelskiego. Obecnie jesteśmy la, 4 marca, godz. 9.30. Msza św. DIUM zastrzega, że dalsze rozpowszech-
nianie materiałów opublikowanych w “Poza
ły zawłaszczone przez lewactwo przez frankistów, a o zbrodniach świadkami kolejnego boju o praw- w konkatedrze, potem marsz. Toruń” jest zabronione bez zgody wydawcy.
i jej obraz funkcjonuje jako star-

Poza Toruń . 23 lutego 2018


4 NASZA GMINA

Tak zmieniają się gminy


Co zmieniło się w samorządach w ostatnich latach? Jak będą one wyglądały w przyszłości? Te
pytania zadaliśmy przedstawicielom różnych środowisk z naszego powiatu.

Andrzej Wieczyński Jacek Rutkowski Dariusz Chrobak Rafał Lewandowski ks. prałat Daniel Adamowicz
wójt gminy Obrowo prezes zarządu firmy MAT-BUD dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernikowie założyciel Akademii Piłkarskiej GOL, Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej
trener Legii Chełmża
W ostatnich latach samo- Jako przedsiębiorca jestem O samorządach da się po-
rządy uległy ogromnej pozy- bardzo zadowolony ze współ- wiedzieć wiele dobrego, ale Jednoznaczna oce- Wszelkie decyzje związa-
tywnej przemianie. Składają się pracy z samorządami. Współ- też i złego. Z punktu widzenia na poczynań samorządów ne z mieszkańcami powinny
z ludzi, którym leży na sercu działamy z wójtem Janem Sur- dyrektora szkoły przyznaję, że w ostatnich latach nie jest ła- zapadać optymalnie na naj-
dobro ich własnych małych oj- dyką czy starostą Mirosławem mnóstwo środków przeznacza- twa. Z jednej strony można niższych szczeblach samorzą-
czyzn. Mają rzeczywisty wpływ Graczykiem bardzo harmo- nych jest na edukację. Szkoły zauważyć pewną liczbę inwe- du. To gminy i rady powiatu
nijnie. Osobiście uważam, że są dofinansowane, doinwesto- stycji z przeznaczeniem spor- najlepiej rozumieją potrzeby
na rozwój gmin, a efekty ich towo-rekreacyjnym, które są społeczeństwa i podejmują
działań widać gołym okiem. władza powinna się opierać wane. Odkąd społeczeństwo
właśnie na samorządach, po- dużym udogodnieniem dla najtrafniejsze decyzje. Dzia-
Ogrom inwestycji, jaki doko- stało się rzeczywistym wy- wielu podmiotów sportowych, łania te sprzyjają polepszeniu
nał się w ostatnich latach, nie nieważ administracja państwo- borcą, dbanie o szkoły leży
wa nie ma odpowiednich in- zaś z drugiej strony jest jesz- życia jednostki. Tu wspomnieć
ulega dla nikogo wątpliwości. w interesie władz lokalnych. cze sporo do zrobienia. Patrząc mógłbym między innymi o po-
strumentów finansowych, aby Jeśli idzie o minusy, to czasem
Uważam, że dalej powinno się przez pryzmat samej Chełm- myśle utworzenia budżetu so-
zajmować się małymi jednost- brakuje mi komunikacji. Nie
iść w kierunku umocnienia po- kami. To właśnie samorządy ży, z którą jestem najbardziej łeckiego, dzięki któremu każdy
zycji samorządów. Mieszkańcy zawsze włodarze słuchają gło- związany, na pewno jest po- ma realny wpływ na zmiany
powinny realizować inicjatywy sów oddolnych. Przydałoby się trzeba zbudowania drugiej w swoim otoczeniu. Rozwiąza-
rozumieją, że to właściwa dro- lokalne, działać kreatywnie,
ga. Każdy gospodarz ma swoje więcej konsultacji społecznych. hali sportowo-widowiskowej, nie to daje poczucie satysfak-
dbając o rozwój gmin poprzez pełnowymiarowego boiska ze cji i integruje społeczeństwo.
marzenia, długofalowe plany, Wiele porozumień udałoby się
swoje budżety. Obecne zmia- sztuczną nawierzchnią, zaple- Mam nadzieję, że za kilka lat
które systematycznie realizuje. osiągnąć tylko dzięki temu, że
ny ustawowe idące w kierunku cza hotelowego i trzeciego bo- samorząd będzie kontynuował
Im więcej ma na to czasu, tym dwukadencyjności uważam usiadłoby się razem do stołu.
Oczywiście zdaję sobie iska typu orlik. Muszę jednak pracę dla naszego wspólnego
znakomitsze efekty może osią- za korzystne. Zbyt długa wła- pochwalić organizację samo- dobra. Jest ono wartością nad-
gnąć. Przez kilkanaście lat mo- dza tych samych osób nie jest sprawę, że z punktu widzenia
władzy godzenie interesów rządów, dzięki której sprawy rzędną i skłaniać nas powinno
jego sprawowania obowiązków korzystna. Ustawa wymusi dotyczące założenia Akademii do działania i tworzenia gminy
wójta nauczyłem się jednego: na samorządach większą ak- społecznych jest trudne. Ale Piłkarskiej GOL udało mi się i powiatu bez podziałów. Pro-
najważniejsze jest budowanie tywność. Jak w tym starym właśnie dlatego należy dbać załatwić w jeden dzień. Do- ces ten się dokonuje i z pewno-
szacunku wśród ludzi. Dopie- porzekadle: żeby się porząd- o jak najszersze konsultacje ceniajmy to, co mamy, ale pa- ścią będzie jeszcze trwał przez
ro na tym fundamencie można nie wyspać, warto przed snem społeczne we wszystkich kwe- miętajmy, że zatrzymujemy się, wiele lat, budując wzajemne
tworzyć dalej. przewietrzyć sypialnię. stiach. kiedy się nie rozwijamy. zaufanie.

REKLAMA

Poza Toruń . 23 lutego 2018


NASZA GMINA 5

Cel bardzo ambitny


O Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, a także o kontrowersyjnej wypowiedzi ministra inwestycji
i rozwoju rozmawiamy z Rafałem Pietrucieniem, dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Minister Jerzy Kwieciński stwier- tywy 2007-2013, gdzie samorząd
dził, że województwo kujawsko- województwa bardzo duże środki
-pomorskie zalicza się do maru- zainwestował w szpitale powiato-
derów w pozyskiwaniu funduszy we, obecnie inwestujemy również
z Unii Europejskiej. Jest aż tak źle? w placówki wojewódzkie.
W połowie zeszłego roku nie by-
liśmy prymusami, jeżeli chodzi Modernizacje dróg to także zasługa
o stan wdrażania RPO Wojewódz- RPO?
twa Kujawsko-Pomorskiego na Na ich rozwój region otrzymał
lata 2014-2020. Program, m.in. w programie blisko 140 mln euro
z uwagi na spowolnienie dotyczące alokacji. Realizujemy obecnie 5
przygotowania podstaw prawnych projektów, a w planach mamy ko-
i wytycznych dotyczących progra- lejnych 9. Dzięki temu kolejne trasy
mowania obecnej perspektywy wojewódzkie zostaną zmodernizo-
finansowej UE, ruszył z opóźnie- wane przede wszystkim w obsza-
niem. Kluczowym okresem dla rach lokalnych poza dużymi aglo-
wdrażania RPO był rok 2017. Dzięki meracjami miejskimi.
dynamice przyrostu kontraktacji,
czyli jednego z mierników stanu Obecnie trwa drugi okres finanso-
realizacji programu, osiągnęliśmy wy RPO. A jak wyglądał moment
na koniec roku blisko 43,6 proc. przełomu obu programów?
wykorzystania alokacji programu Perspektywę 2007-2013 realizo-
w podpisanych umowach z bene-
ficjentami. Jest to prawie połowa waliśmy praktycznie do samego
z blisko 8 mld zł przeznaczonych końca, rozkładając równomiernie
na lata 2014-2020 środków. Wynik w czasie system wsparcia. Poprzez
naniami wskaźników certyfikacji naszych przedsiębiorców, jedno- to ograniczyliśmy więc powstającą
ten pozwolił nam uplasować się na na poszczególne lata realizacji pro- Jakie z programu korzyści mają cześnie mają się skupiać głównie
10. pozycji wśród 16 regionów. mieszkańcy? na projektach innowacyjnych oraz lukę czasową w udzielaniu dotacji
gramu wskazane przez Komisję Eu- pomiędzy starą i nową perspekty-
ropejską. RPO, poza wsparciem dla jedno- rozszerzeniu procesów badawczych
Według ministra „mamy takie re- stek samorządu terytorialnego i rozwojowych. wą finansową UE do minimum.
giony, które bardzo odstają, (...) są i wsparciem działań w ramach po- Uruchamiając obecną perspekty-
Jak zatem wygląda wydatkowanie wę, jednocześnie wieńczyliśmy po-
to te regiony, które mają duże opóź- środków w praktyce? lityki terytorialnej np. w ramach Nie wszyscy jednak są przedsię-
nienia w rozwoju”. Początek roku to tzw. Zintegrowanych Inwestycji biorcami. przednią.
Ważnym miernikiem jest tu wy-
dobry czas na takie wnioski? Terytorialnych, daje także wiele RPO daje możliwość tworzenia
Przed nami jeszcze dziesięć mie- mieniona powyżej certyfikacja, A co po roku 2020?
możliwości dla przedsiębiorców. w regionie nowych miejsc przed-
sięcy intensywnej pracy, bardzo czyli rzeczywiste wnioski o płat- Blisko 25 proc. alokacji progra- szkolnych, pomaga także mamom Trwają dyskusje co do przyszłego
więc mnie dziwi powtarzanie przez ność składane przez beneficjen- mu jest przeznaczone na wspar- wracającym na rynek pracy, roz- planu polityki spójności. Najpraw-
ministerstwo tez, jakoby jesteśmy tów, sprawdzone przez Instytucję cie rozwoju przedsiębiorczości. wijając systemy żłobkowe i opie- dopodobniej zachowana zostanie
w ogonie wydatkowania środków Certyfikującą i przekazane do KE. Odpowiadają za nie dwie bardzo kuńcze dla dzieci do lat 3. Program formuła ZIT, na którą nałożona
i istnieje w związku z tym zagroże- W roku 2017 naszym celem certy- ważne osie priorytetowe w RPO, tj. wspiera również nasze regionalne zostanie większa odpowiedzialność
nie dla tych działań. Takie opinie fikacyjnym było 4,3 proc. środków Oś 1 i 3. Program nastawiony jest przychodnie oraz szpitale. Dzięki za wdrażanie przyszłych funduszy
wygłaszane na początku roku są z całej puli programu, czyli blisko przede wszystkim na małe i średnie RPO placówki te uzyskają m.in. z UE. Działamy tu i teraz, bacznie
dla nas krzywdzące. Tym bardziej 344 mln zł. Udało nam się przekro- przedsiębiorstwa, tzw. sektor MŚP. nowy sprzęt medyczny dla diagno- jednak przyglądamy się dyskusji na
że ryzyko odebrania środków dla czyć ten próg i osiągnąć wskaźnik Dotacje mają pomagać w uzyska- styki podstawowej oraz leczenia poziomie KE i w kraju co do przy-
regionu jest minimalne, gdyż wiąże 6,08 proc., co daje nam dobrą pro- niu większej konkurencyjności na specjalistycznego. Jest to kontynu- szłości Polityki Spójności UE po
się ono z ewentualnymi niewyko- gnozę na obecny rok. rynku lokalnym i zagranicznym acja działań z poprzedniej perspek- 2020 r.

Gmina przychodzi z pomocą


Świadczenia, darmowe porady i warsztaty – samorządy wspierają
mieszkańców na wiele sposobów
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Każdego dnia podejmujemy de- w powiecie toruńskim, świadczy logopedyczną i fizjoterapię, oraz
cyzje, które mają wpływ na nasze usługę nieodpłatnej pomocy praw- zwykłe, takie jak wsparcie przy
dalsze życie. Nie każdy jednak nej i edukacji prawnej na podstawie zakupach lub posprzątaniu miesz-
może w tych działaniach posił- ustawy uchwalonej przez Sejm RP kania osobom starszym – tłuma-
kować się profesjonalną pomocą. – mówi wójt Zdzisław Gawroń- czy Anna Tokarska, kierownik
Oprócz możliwości, jakie oferuje ski. – Pracownicy są do dyspozycji GOPS-u w Łysomicach. – Oferuje-
samorząd, z pomocą przychodzi mieszkańców w określonych godzi- my także pomoc rzeczową, taką jak
także Gminny Ośrodek Pomo- nach, trzy dni w tygodniu. opał, lub wspieramy dożywianie
cy Społecznej. Co obie jednostki Porady prawne to niejedyna po- dzieci w szkołach.
proponują? moc, którą gmina oferuje. Każdego Mieszkańcy powiatu korzystać
dnia niesie ją Gminny Ośrodek Po- mogą także w swoich gminach Gmina, wraz z jednostkami ją wspierającymi, daje mieszkańcom
Jedną z propozycji, które od mocy Społecznej poprzez działania z możliwości pobierania zasił- szansę korzystania z wielu udogodnień.
kilku lat urzędy gminy kierują do statutowe. ków i świadczeń. Ponadto rodziny
mieszkańców, są punkty darmo- GOPS umożliwia jednostkom otrzymać mogą specjalne stypendia łego kraju. Na każdej gminie spoczywa tak-
wych porad prawnych. Na etapie oraz rodzinom życiowe usamo- szkolne, dodatki mieszkaniowe czy W ramach wspierania rodzin że obowiązek umieszczania w razie
przedsądowym skorzystać z nich dzielnienie, zapewnia dochód na założyć Kartę Dużej Rodziny. w GOPS-ie pracuje także asystent potrzeby mieszkańców w Domach
mogą m.in. osoby do 26. i powy- poziomie interwencji socjalnej, KDR przysługuje rodzinom rodziny, który wspiera te wyklu- Pomocy Społecznej. Dla osób bez-
żej 65. roku życia, a także osoby a także profesjonalną pomoc tym, z przynajmniej trójką dzieci, nie- czone społecznie czy niezaradne robotnych i wykluczonych spo-
fizyczne, którym w okresie roku których dotknęły problemy m.in. zależnie od dochodu. Oferuje ona życiowo.
poprzedzającego zostało przyznane uzależnień czy przemocy. system zniżek oraz dodatkowych Ośrodek współpracuje również łecznie wspólnie z innymi stowa-
świadczenie z pomocy społecznej, - W naszym ośrodku mieszkań- uprawnień. Jej posiadacze będą z Urzędem Gminy, organizując pra- rzyszeniami samorządy organizują
kobiety w ciąży i weterani. cy mogą wnioskować o wszelkiego mieli możliwość korzystania z ka- ce społecznie użyteczne dla osób zajęcia integracyjno-aktywizujące,
- Urząd Gminy w Czernikowie, rodzaju usługi, m.in. specjalistycz- talogu oferty kulturalnej, rekreacyj- bezrobotnych, które nie są jeszcze by zwiększyć szanse osób, które
podobnie jak pozostałe samorządy ne, czyli pomoc psychologiczną, nej czy transportowej na terenie ca- gotowe na stałe zatrudnienie. zdecydują się wejść na rynek pracy.
Poza Toruń . 23 lutego 2018
6 NASZA GMINA

Tu warto żyć
Gmina Łysomice od lat zmienia swoje oblicze, inwe-
stując, wspierając przedsiębiorców oraz mieszkańców
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Ci, którzy postanowili tu zamiesz- one w dobrym kierunku. W samym
kać, znaleźli spokój. Przedsiębior- Turznie wyremontowano drogi
cy, którzy na jej terenie ulokowali i doprowadzono do budynków ka-
swoje biznesy, dziś zbierają owoce nalizację. Oczywiście trochę pracy
swojej pracy. Sportowcy trenujący przed samorządem jest, jednak nie
w lokalnych drużynach osiągają wszystko da się zrobić w jednym
ogólnopolskie sukcesy, a ucznio- czasie. Potrzeby były, są i będą.
wie wyróżniają się na arenie mię- Jestem jednak bardzo zadowolo-
dzynarodowej. Choć nie każde ny z rozwoju ścieżek rowerowych,
zadanie wykonać można od razu, modernizacji chodników i poja-
gmina Łysomice przeobraża się wienia się oświetlenia. Przed samą

[ ]
w jedną z najlepiej funkcjonują- Szkołą Podstawową w Turznie wy-
cych jednostek samorządowych brukowano parking. Są to drobne
w kraju. działania, ale dla mieszkańców
niezwykle ważne. Zadowalające są
W rankin- także nakłady
gu Politechniki na szkoły

24. miejsce
Wa r s z a w s k i e j i infrastruk- Wizualizacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ostaszewie wraz z budową hali sportowej.
„Jednostki Sa- turę kolejową.
morządu Tery- W Turznie się szkoła, powstały obiekty spor- werowych ków oraz dróg rowerowych
torialnego Zrów- wyremonto- towe, nowe chodniki oraz ścieżki - przebudowa i budowa dróg - modernizacja dróg gminnych
noważonego wana została pieszo-rowerowe prowadzące do gminnych - wykonanie elewacji na budyn-
Rozwoju”, obej- poczekalnia najczystszych jezior w regionie. - termomodernizacja budynku ku przy ul. Warszawskiej 19 w Ły-
mującym 2478 na 1559 gmin przy dworcu A co ważne, choć władzę sprawu- Szkoły w Świerczynkach somicach
samorządów k o l e j ow y m , je samorząd, to my mamy realny - modernizacja parkingów przy - zakup samochodu dla OSP
z całego kraju, wiejskich zajęła podświetlono wpływ na to, co dzieje się w gminie. świetlicach wiejskich w Papowie Toruńskim
gmina Łysomi- w rankingu gmina mury kościo- A tę zmieniają mieszkańcy – panie - budowa i modernizacja boisk - zakończenie budowy sali gim-
ce uplasowała ła i zmoderni- z Kół Gospodyń Wiejskich, ucznio- sportowych nastycznej w Świerczynkach
się na 24. miej- Łysomice zowano plac wie biorący udział w lokalnych czy - wykonanie remontu elewa-
scu spośród 1559 zabaw. Nikt proekologicznych projektach i jed- 2015 cji sali gimnastycznej przy SP nr
gmin wiejskich. nie blokuje nostki angażujące się w poprawę - inwestycje związane z kanali- 1 w Łysomicach oraz zakończenie
W tym nieby- lokalnych ini- jakości życia na wsi. Patrząc od zacją rozbudowy obiektu
wałym sukcesie warto podkreślić, cjatyw – mamy koło modelarskie strony inwestycyjnej, już wkrótce
że w województwie kujawsko-po- i organizujemy integracyjne ogni- zyskamy nowy ośrodek zdrowia,
morskim uzyskała ona 2. miejsce. ska. We wszystkim wspiera nas kolejne wiejskie świetlice i zmoder-
Pod uwagę w zestawieniu brane są samorząd i środki przekazywane nizowane remizy. Gmina za te dzia-
czynniki takie jak: wydatki na pro- w ramach budżetu sołeckiego. Tu łania zasłużyła na szóstkę.
jekty inwestycyjne na mieszkańca, tętni życie. Bądźmy więc świadomi,
Podobną opinię ma także Olga Bartosiń-
ska, prezes zarządu Centrum Ogrodniczego
w Ostaszewie.

W ostatnich latach gmina bardzo

‘‘
się rozwinęła. Powstały tu ścieżki
rowerowe, nowe drogi, a także ka-
nalizacja, co ma wpływ na atrakcyj-
ność tego miejsca. Wciąż w regionie W ostatnich latach gmina bar-

‘‘
dzo się rozwinęła. Powstały tu ścieżki
powstają nowe osiedla, co prowadzi
rowerowe, nowe drogi, a także kana-
za sobą wzrost liczby mieszkańców lizacja, co ma wpływ na atrakcyjność
oraz dobrą perspektywę dla bizne- tego miejsca.
Przez ponad dekadę zmie- su. Rozwojowi firmy sprzyja odle-
niła się szkoła, powstały obiekty
Olga Bartosińska
głość od Torunia i dobre połączenia
sportowe, nowe chodniki oraz
z miastem. A po pracy? Samorząd
ścieżki pieszo-rowerowe prowa- - wymiana sieci azbestowej - rozbudowa parkingu przy ZS
gminy organizuje w ciągu roku
dzące do najczystszych jezior
wiele imprez dla mieszkańców. - dalsza przebudowa, moderni- nr 2 w Turznie
w regionie.
Jan Wojnowski Stawiają na integrację, a także pro- zacja dróg gminnych - modernizacja z adaptacją pod-
mocję lokalnych przedsiębiorstw. - budowa i modernizacja chod- dasza w ZS nr 2 w Turznie
Bierzemy udział w wielu gminnych ników i dróg rowerowych - budowa nowych punktów
liczba osób pracujących oraz liczba że Rzymu w jeden rok nie wybudo- inicjatywach i projektach kultural- - rozbudowa parkingów oraz świetlnych
podmiotów gospodarczych na 1 tys. wano. Ważne są chęci i możliwości, nych. montaż siłowni zewnętrznych - modernizacja placów zabaw
mieszkańców, a także saldo migra- jakie ma gmina. W długotermino- - zagospodarowanie terenu - budowa wiat ogniskowych
cji czy odsetek osób korzystających wym okresie nasze działania będą Gmina Łysomice otwarta jest na m.in. w Kowrozie i Turznie - termomodernizacja budynku
z oczyszczalni ścieków. pięknie owocowały. Gmina jest jak wspieranie przedsiębiorców oraz - budowa punktów świetlnych Urzędu Gminy w Łysomicach
Gmina Łysomice każdego roku potężna fabryka – jeżeli coś idzie aktywizację mieszkańców. Temu
zmienia się dla mieszkańców, two- wolniej, doceńmy to, że mimo sprzyjają także inwestycje, które od 2016 2018
rząc doskonałą bazę pod eduka- wszystko zmierzamy do przodu. lat sukcesywnie są realizowane we - rozbudowa sieci kanalizacji sa- - budowa kanalizacji
cję, projekty prospołeczne oraz wszystkich jej sołectwach. W cią- nitarnej - przebudowa chodnika wzdłuż
biznesowe. To tu działa Podstrefa A jak gmina zmieniła się w oczach miesz- gu czterech lat przebudowano oraz - modernizacja dróg gminnych drogi wojewódzkiej nr 552 na od-
Pomorskiej Specjalnej Strefy Eko- kańca sołectwa Łysomice Jana Wojnow- zmodernizowano łącznie ok. 34 km - budowa chodników cinku Łysomice - Papowo Toruń-
nomicznej, skupiająca na swoim skiego? dróg. Obecnie trwają także prace - zakup samochodu dla OSP skie
terenie inwestorów liczących się na termomodernizacyjne budynku - zagospodarowanie terenu przy - przebudowa dróg gminnych
arenie międzynarodowej. Jak jed- Na terenie gminy pobudowa- świetlicy i remizy OSP w Lulko- świetlicy w Wytrębowicach oraz w technologii asfaltowej
nak zmiany w regionie widzą sami łem się 14 lat temu. Co przeważy- wie oraz samego Urzędu Gminy wokół budynku przy ul. Warszaw- - rozbudowa Szkoły Podstawo-
mieszkańcy? ło o tej decyzji? Kwestia dobrego w Łysomicach. Te projekty, które skiej 19 w Łysomicach wej w Ostaszewie wraz z budową
połączenia z Toruniem. W ciągu powstały w gminie od 2014 r., liczyć - budowa punktów świetlnych hali sportowej
Przemysław Rumiński 8 minut znajdę się w samym cen- możemy w dziesiątkach. - modernizacja placów zabaw - rozbudowa budynku Przed-
trum. A skoro mówimy o kwestiach - budowa wiat ogniskowych szkola Publicznego „Jelonek” w Pa-
W gminie mieszkam już od drogowych, gminę uratowała auto- 2014 powie Toruńskim
dziewięciu lat. Obserwując zmiany, strada A1, która zabrała stąd więk- - rozbudowa sieci kanalizacyj- 2017 - budowa PSZOK w Papowie
które zachodzą w sołectwie, z całą szość samochodów. Dziś jest spo- nych - budowa kanalizacji Toruńskim.
pewnością mogę stwierdzić, że idą kój. Przez ponad dekadę zmieniła - budowa chodników i dróg ro- - przebudowa i budowa chodni-
Poza Toruń . 23 lutego 2018
NASZA GMINA 7

Jaki piękny jest świat


Louis Armstrong w swoim największym przeboju nie może się nadziwić, jaki piękny jest świat.
Podobnego zdania jest Jan Surdyka, wójt Złejwsi Wielkiej, z którym rozmawia Robert Kamiński
Jest pan wójtem od 2010 r. Jakie Będzie to w kolejnych latach bar-
zmiany zaszły w gminie przez te 8 dzo szerokie pole do popisu dla po-
lat? zyskiwania środków.
Ogromne: wizualne, gospodarcze,
mentalne i co godne podkreślenia: Ile tych dróg wymagałoby remon-
bez specjalnych zmian personal- tu?
nych, ponieważ na kluczowych sta- Trudno powiedzieć. Gmina jest
nowiskach pozostali wszyscy „sta- duża. Mamy 300 km dróg. Myślę,
rzy” pracownicy. że poprawy wymaga ok. 50 proc.
nawierzchni. Gmina przeznacza na
Czyli dobrze się panu pracuje ten cel 1,5 mln zł rocznie. To dużo,
z obecną ekipą? ale oczywiście chciałoby się więcej.
Tak. Musiałem jednak zmienić spo- Tak czy tak, jeśli zostanę wybrany
sób myślenia niektórych osób. Kie- na kolejną kadencję, będzie to mój
dy tu przyszedłem, funkcjonował priorytet.
system pracy typowo nakazowy.
Każdą, nawet najbardziej banal- Czy da się wszystkie te drogi popra-
ną decyzję, powiedzmy dotyczącą wić w ciągu jednej kadencji?
koloru ścian, podejmował mój po- Nie sądzę. Są bowiem i inne po-
przednik. Pracownicy nie musieli trzeby wymagające nakładów. Na
myśleć. przykład oświata. Drogi są ważne,
ale z całą pewnością nie zamierzam
Uczył pan ich myśleć? oszczędzać na oświacie. Już mnó-
To nie tak. Próbowałem im tylko stwo udało nam się na tym polu
przypomnieć, że mają swoją war- zrobić. Uważam, że każda szkoła
tość. Chciałem, aby wychodzili powinna mieć salę gimnastyczną
z własnymi propozycjami. Żeby i boisko. W tym kierunku idzie-
współpracowali, a nie czekali na Zmienił się całkowicie wystrój sali Dlaczego zdecydował się pan być Dlaczego uważa pan, że to takie my. Mamy boisko w Złejwsi Małej,
moje polecenia. Od początku pró- posiedzeń. Pamiętam, że jeszcze wójtem? ważne: rozbudzanie potrzeby inte- w Rzęczkowie, zmodernizowaliśmy
bowałem wpoić im ideę partner- w 2010 r. istniała tam drewniana Nie przyszedłem do pracy, by za- gracji? szkołę w Łążynie. Podobnie nie-
stwa, poczucie współtworzenia po- boazeria pamiętająca czasy towa- robić pieniądze. Te można zaro- Ponieważ człowiek żyje nie tylko małych nakładów wymaga opieka
myślności naszej gminy. rzysza Gierka. bić w wielu innych miejscach i to samą pracą. zdrowotna. Również na tym polu
znacznie większe. Przyszedłem tu, nie zamierzam oszczędzać. Potrze-
Czyli wykonywanie tylko tych za- Czyli w 2010 r. Andrzej Wajda bo bardzo lubię pracować z ludźmi. Można sobie posiedzieć przed tele- by są zatem ogromne, tak samo
dań, które są przypisane do kon- mógłby przyjść i nakręcić w tej sali Cieszy mnie, kiedy widzę, że mój wizorem… jak możliwości kreatywnego wy-
kretnego stanowiska, to za mało? zebranie aktywu PZPR w oryginal- pracownik sam coś osiągnął, do O, nie. Spotkania z innymi ludźmi kazania się. Już dziś wiadomo, że
To oczywiście podstawa. Ale do nej scenerii? czegoś sam doszedł. tworzą pewną aurę integracji z na- powstanie nowoczesne centrum
tego dodałem im nowy obowiązek: Rzeczywiście wystrój przypomi- szą małą ojczyzną. Telewizja nas rehabilitacyjne w Górsku.
decyzyjność. Moje stanowisko było nał komunistyczny skansen. Dziś Popełnia pan błędy? odseparowuje. Powoduje zanika-
proste: obowiązki – oczywiście, ale oczywiście nie ma po nim śladu. To Oczywiście. Jestem tylko człowie- nie wspólnoty i zwykłych ludzkich Tak szczerze: jest pan dobrym go-
czekam na inicjatywy. nowoczesna, komfortowa sala kon- kiem. Dlatego staram się być wyro- więzi. Dzięki naszym działaniom spodarzem?
ferencyjna. Obiekt został również zumiały dla innych. Tylko ten nie powoli zaczyna to powracać. Mam dobrą ekipę pracowników,
Czy im się to podobało? nowocześnie usprzętowiony. popełnia błędów, kto nic nie robi. którzy bardzo dokładnie znają
O to już musi pan zapytać samych Jak pan ocenia współpracę z jed- swoje obowiązki. Są kompetentni,
pracowników, jak im się pracuje Co jeszcze udało się zmienić w gmi- Co jest pana największym sukce- nostkami OSP gminy? odpowiedzialni i zaangażowani
z obecnym wójtem. Wydaje mi się nie w ostatnich latach? sem? Stoją one na bardzo wysokim po- w pracę na rzecz gminy. Bez nich
jednak, że czują się docenieni. Na Ta lista jest naprawdę długa. Zmie- Zapewnienie bezpieczeństwa na- ziomie usprzętowienia technicz- żaden wójt nie może funkcjonować.
każdym kroku podkreślam, że jeśli nił się wystrój i wygląd szkół, do- szym mieszkańcom. Po pierwsze nego. Kupiliśmy dwa nowe wozy W pojedynkę nic bym nie zrobił.
przyszli tu dla samej korzyści ma- mów kultury. Powstały place zabaw przepompownia w Czarnowie. strażackie. Przeprowadziliśmy wie-
jątkowej, to niech lepiej od razu się dla najmłodszych, świetlice, sala Wiele osób odzyskało spokój, że le remontów remiz, a nową posta- W czasie naszej rozmowy zadzwo-
zwolnią. Jeśli nie czują i nie lubią gimnastyczna w Przysieku – nasze nie ma już zagrożenia zalania. Po wiliśmy w Złejwsi Małej. To kolejny nił pański telefon. Jako sygnał ma
takiej konstruktywnej pracy i wy- najmłodsze dziecko. Przebudowa- drugie przywrócenie posterunku z naszych sukcesów. pan ustawiony wielki przebój Lo-
konują ją z przymusu, to nigdy nie no i wyremontowano przedszkole policji. Po trzecie rozwinięcie na uisa Armstronga „What A Wonder-
będą jej robić dobrze. w Złejwsi Małej. terenie naszej gminy infrastruktury Zamierza pan kandydować na ko- ful World”. Czy to wybór przypad-
kulturalnej. Wyposażenie domów lejną kadencję? kowy?
Chce pan, by byli twórczy? Jak zmienił się budżet? kultury i świetlic. Pobudzenie do Tak. Jeszcze nie zrealizowałem Oczywiście, że nie. „Jaki piękny
Oczywiście. Korzystanie z ich wie- Akurat w tej kwestii nie muszę silić działalności Koła Gospodyń Wiej- wszystkiego, co sobie zamierzyłem. jest świat” – to moje życiowe mot-
dzy daje gminie bardzo szerokie się na skromność, ponieważ gołe skich. Powstanie zespołów ludo- to. Tym się kieruję i w życiu oso-
możliwości. Mnóstwo pomysłów liczby mówią same za siebie. Kiedy wych. Rozwój i wyposażenie or- Na przykład? bistym, i zawodowym. Staram się,
moich pracowników wykorzysta- obejmowałem urząd wójta, budżet kiestry gminnej. Organizacja wielu Drogi. Chciałbym, żeby drogi w na- by ta maleńka cząstka świata, która
łem w praktyce. I zawsze uczciwie gminy wynosił 40 mln zł. Obecnie imprez sportowych. szej gminie były jak najlepsze. Żeby nazywa się Zławieś Wielka, była co-
mówię, że to pomysł danego pra- jest to 57 mln zł. mieszkańcy mogli się nimi cieszyć. raz piękniejsza.
cownika, nie mój.
Otwarcie komisariatu w Złejwsi Wielkiej. W gminie wciąż powstają nowe osiedla.
I to jest już rzeczywistość, czy ra-
czej ciągle pana oczekiwania?
Myślę, że w zasadniczej mierze to
się już udało. Wielokrotnie mam do
czynienia z sytuacją, że pracownik
wyprzedza moje myśli. I to mnie
cieszy najbardziej.

Co się konkretnie w gminie zmie-


niło, poza tym, że pańskim pra-
cownikom chce się pracować dla
gminy?
Gmina zmieniła się nie do pozna-
nia. Na przykład budynek Urzędu
Gminy, w którym się obecnie znaj-
dujemy. Wszystkie pomieszcze-
nia wewnątrz zostały odświeżone.
Wymieniono drzwi. Z zewnątrz
budynek ocieplono i odmalowano.

Poza Toruń . 23 lutego 2018


8 NASZA GMINA

Inwestycyjny rozmach,
choć dochody skromne
Gmina Czernikowo nie zwalnia tempa rozwoju już od dekady
Piotr Gajdowski | fot. Łukasz Piecyk
Gmina Czernikowo jest jedną drogą czy chodnikiem, posiadając nikowskich ulic. Niektóre odcinki
z najuboższych w Polsce – wpły- przyłącze kanalizacyjne lub przy- wyremontowano dzięki środkom
wy z podatków w przeliczeniu na domową oczyszczalnię ścieków, własnym, inne w ramach „schety-
jednego mieszkańca są tu dwu- korzystając z dobrodziejstw świe- nówek” oraz innych programów,
krotnie niższe niż średnia krajo- tlic, centrów kultury, boisk i placów np. w ramach wyłączenia gruntów
wa. Okazuje się jednak, że nawet zabaw, ucząc się w systematycznie z produkcji rolnej. W ubiegłym
w tak niesprzyjających warunkach doposażanych placówkach oświa- roku zmodernizowano też drogę
dochodowych można pozostawać towych. W ramach unijnej perspek- Steklinek-Jackowo, gdzie położo-
w znakomitej kondycji inwesty- tywy finansowej na lata 2014-2020 no nową nawierzchnię i wykonano
cyjnej. Ogromna w tym zasłu- środków do rozdysponowania jest obustronne pobocza oraz zatokę
ga dofinansowań autobusową. Wartość
z zewnątrz – gmina przedsięwzięcia wynio-
Czernikowo pozo- sła ok. 815 tys. zł. Połowa
staje w tym wzglę- kosztów pochodziła ze
dzie lokalnym li- środków Programu Roz-
derem od wielu lat woju Gminnej i Powiato-
i wykazuje się nie- wej Infrastruktury Dro-
mal stuprocentową gowej na lata 2016-2020.
skutecznością w ich Także w ubiegłym roku Świetlica wiejska w Steklinie.
pozyskiwaniu. Taka zakończono przebudowę
strategia przyno- ulic: Toruńskiej, Cichej, liwiły remont sali gimnastycznej realizowanych konsekwentnie od
si wymierne efek- Kwiatowej oraz Strumy- przy czernikowskiej podstawówce, dwunastu lat. Z możliwości budo-
ty – dowody widać kowej w Czernikowie. oddanej do użytku w marcu 2017 wy oczyszczalni wyłączeni zostali
na każdym kroku. Zmodernizowano cztery r. Gmina skutecznie aplikowała mieszkańcy terenów aglomeracji,
Przyjrzyjmy się, jak odnogi ul. Strumykowej, też o środki m.in. na doposażenie czyli sołectwa Czernikowo. Miesz-
zmieniła się infra- ul. Cichą, która pozwa- pracowni tematycznych w Zespole kańcy tego obszaru zostali jednak
struktura gminna la teraz na komfortowy Szkół w Czernikowie oraz oddzia- także objęci planami znaczących
w ostatnim czasie. dojazd do Przedszkola łów przedszkolnych. W ubiegłym usprawnień w zakresie wodno-
Kompleks sportowo-rekreacyjny w Czernikowie. „Słoneczko”, część ul. roku dofinansowanie uzyskał pro- -kanalizacyjnym. W 2017 r. pod-
Boom inwesty- Kwiatowej, a także od- jekt adaptacji części pomieszczeń pisano umowę o dofinansowanie
cyjny trwa w gminie cinki ul. Toruńskiej pro- Zespołu Szkół na potrzeby Przed- rozbudowy oczyszczalni ścieków
Czernikowo od ponad dekady i ści- już mniej i zakres możliwości ich wadzące w kierunku Zygmuntowa. szkola Publicznego, które w najbliż- w Czernikowie. Koszt inwestycji
śle powiązany jest z możliwością pozyskiwania też jest węższy. Wła- To przedsięwzięcie było konieczne szym czasie tam właśnie się prze- to ponad 8 mln zł, z czego trzecią
pozyskiwania finansowego wspar- dze wciąż jednak dążą do maksy- z powodu trwającej tam intensyw- niesie. Całkowity koszt projektu to część stanowić ma unijne wsparcie.
cia z zewnątrz, zwłaszcza ze środ- malizacji rozwoju gminy Czerni- nej rozbudowy mieszka- Celem inwestycji
ków unijnych, ale także innych kowo i łatwo dostrzeżemy efekty tej niowej. Całkowita wartość jest komplekso-
podmiotów krajowych i woje- polityki. inwestycji wyniosła ok. 1,6 wa przebudowa
wódzkich. W latach 2007-2017 ze mln zł, z czego ponad 60 i rozbudowa ist-
środków unijnych, państwowych, Modernizacje dróg proc. pokryje dotacja ze niejącego układu
marszałkowskich i wojewódzkich Gmina Czernikowo od lat bierze środków Programu Roz- oczyszczania ście-
gmina Czernikowo pozyskała nie- udział w licznych konkursach w ra- woju Obszarów Wiejskich ków, zmniejsze-
mal 45 mln zł na realizację blisko mach tzw. schetynówek, czyli Na- na lata 2014-2020. nie oddziaływania
stu przedsięwzięć. Wsparcie to sta- rodowego Programu Przebudowy Ten rok również upły- oczyszczalni na
nowiło ponad połowę całkowitej Dróg Lokalnych (zastąpionego dziś nie pod znakiem inwestycji
przez Program Rozwoju Gminnej stan powietrza at-
wartości przedmiotowych projek- drogowych. Najważniejszą mosferycznego
tów. Gdy dodamy do tego ponad 6 i Powiatowej Infrastruktury Drogo- będzie przebudowa dro-
wej na lata 2016-2020), obejmujące- oraz doprowadze-
mln zł przeznaczonych na inwesty- gi gminnej w Kiełpinach,
cje sfinansowane w całości ze środ- go dofinansowanie z budżetu pań- nie ścieków komu-
gdzie powstanie nowa nalnych odprowa-
ków własnych, otrzymamy ponad stwa remontów dróg powiatowych nawierzchnia o szeroko-
90 mln zł. Średnia wysokość budże- i gminnych. Wiele z tych przedsię- dzanych z gminy
ści 5 m. Gmina pozyskała
tu gminy w tym okresie wynosiła wzięć okazało się infrastrukturalny- dofinansowanie w wyso- do stanu i składu
nieco ponad 30 mln zł. W tym kon- mi sukcesami, trwale poprawiając kości połowy całkowitych umożliwiającego
tekście kwota wydatków inwesty- bezpieczeństwo ruchu drogowego kosztów inwestycji. Wkład Wsparta unijnie droga w Makowiskach ich wprowadze-
cyjnych stanowi powód do dumy, w gminie. Wybudowano wiele ki- własny gminy wyniesie ok. nie do środowiska
a ogromna w tym zasługa właśnie lometrów dróg - wśród najbardziej 982,5 tys. zł, drugie tyle zgodnie z obo-
skuteczności w aplikowaniu o do- znaczących warto wymienić prze- pochodzić będzie ze środków Pro- ok. 1,3 mln zł, z czego ponad 1 mln wiązującymi przepisami. Trudno
finansowania zewnętrzne. Jej skut- budowy i remonty dróg gminnych gramu Rozwoju Gminnej i Powia- zł wyniesie dotacja dla gminy. nie dostrzec proekologicznego
ki możemy podziwiać z każdym Wygoda-Steklinek, w Makowi- towej Infrastruktury Drogowej na wymiaru innego przedsięwzię-
dniem, przemieszczając się nową skach, Liciszewach oraz wielu czer- lata 2016-2020. Kultura, sport i ekologia cia – zamknięte wysypisko śmieci
Środki zewnętrzne pozwoliły w Jackowie udało się zrekultywo-
Inwestycje w oświatę zrealizować również wiele innych wać, pozyskując 95 proc. dotacji ze
Ostatnie lata znacząco odmie- inwestycji, m.in. w dziedzinie kul- środków unijnych. Przywrócono
niły gminną infrastrukturę oświa- tury, sportu i ekologii. Dziś na wartość przyrodniczą tego terenu,
tową. Wszystkie obiekty szkolne terenie gminy funkcjonują Wiej- udostępniając go mieszkańcom.
są systematycznie remontowane ski Dom Kultury w Mazowszu, Powstała tam infrastruktura, któ-
i w dobrym stanie technicznym. Centrum Integracji Kulturalnej ra umożliwia prowadzenie działań
Wśród niedawnych inwestycji w Czernikowie, świetlice wiejskie edukacyjnych w zakresie ekologii,
warto wymienić przebudowę i re- w Czernikowie, Steklinku, Steklinie, ochrony środowiska oraz racjonal-
mont budynku Szkoły Podstawowej Osówce i Witowążu. Systematycz- nego gospodarowania odpadami.
w Czernikowie wraz z jego termo- nie poszerzana jest baza sportowa, A już w 2018 r. kosztem niemal 0,5
modernizacją czy rozbudowę Ze- a co roku samorząd buduje kolejne mln zł utworzona zostanie eduka-
społu Szkół w Czernikowie o obiekt place zabaw i siłownie zewnętrzne. cyjno-ekologiczna ścieżka eduka-
dydaktyczno-widowiskowy, które Szczególny nacisk gmina kładzie na cyjna „Szlakiem natury, szlakiem
uzyskały finansowe wsparcie ze ekologię. W ramach Programu Roz- przeszłości”, zaś na energoosz-
środków Regionalnego Progra- woju Obszarów Wiejskich na lata czędne wymieniona zostanie spora
mu Operacyjnego Województwa 2014-2020 wybudowanych zostanie część opraw ulicznego oświetlenia.
Kujawsko-Pomorskiego na lata sto biologicznych oczyszczalni przy Na obie inwestycje ze środków RPO
Park siłowy w Czernikowie. 2007-2014. Z kolei pieniądze z Mi- gospodarstwach domowych, co sta- WK-P łącznie pozyskano blisko 1
nisterstwa Sportu i Turystyki umoż- nowi kontynuację przedsięwzięć mln zł.
Poza Toruń . 23 lutego 2018
NASZA GMINA 9

Inwestycje w społeczność
Wielka Nieszawka rozwija się zarówno w wymiarze infrastrukturalnym,
jak i społecznym
oprac. Piotr Gajdowski | fot. Łukasz Piecyk
Rozwój każdego samorządu wy- rządem a mieszkańcami budują przedszkola w Małej Nieszawce,
znaczają nie tylko widoczne go- również działania prorodzinne. oddanego do użytku we wrześniu
łym okiem inwestycje infrastruk- Zaliczyć do nich można wszelkie- 2017 r. Przede wszystkim jednak
turalne, ale też rozmaite projekty go rodzaju konkursy i zabawy dla priorytetem samorządu były mniej-
„miękkie”, budujące dobre więzi dzieci, rajdy rowerowe, ogniska in- sze inwestycje lokalne. Oto ich lista:
z mieszkańcami. Gmina Wielka tegracyjne, zajęcia plastyczne, wo- 1. rozbudowy, przebudowy i budowy
Nieszawka stawia na zrównowa- kalne i taneczne, festiwale piosenek dróg gminnych:
żony rozwój, który gwarantuje dziecięcych i młodzieżowych, spo- - przebudowa ul. Rzemieślni-
wysoki poziom życia. tkania autorskie. czej, Radosnej, Osikowej, Krętej Gmina stawia m.in. na sport. Przykład? Bieg Wałem Wiślanym.
W gminie funkcjonuje Stowa- w Małej Nieszawce
Akcje prospołeczne oraz działa- rzyszenie „Olender”, które przy - przebudowa ul. Ciechociń- Radosna, Osikowa, Bukowa, Cze-
nia prorodzinne budują pozytywne wsparciu CSiR Olender prowadzi skiej, Wędkarskiej w Brzozie 4. budowa sieci wodno-kanalizacyjnych:
- ul. Jastrzębia, Wiślana, Szafi- remchowa, Różana, Poziomkowa,
relacje w gminnej społeczności. Od zajęcia pływania dla dzieci i mło- - przebudowa ul. Świerkowej, Leśna w Małej Nieszawce
lat gmina Wielka Nieszawka chcąc dzieży. Oprócz tego organizuje tre- Wiśniowej w Cierpicach rowa, Wierzbowa w Wielkiej Nie-
szawce - ul. Świerkowa, Wiśniowa, Dłu-
zintegrować mieszkańców, orga- ningi z siatkówki, tenisa i triatlonu. - przebudowa ul. Jaśminowej, ga, Dobra, Przy Lesie, Kłosowa, Le-
nizuje np. coroczne festyny. Stan- Wszystko to wpływa na rozwój Kalinowej, Szafirowej, w Wielkiej - ul. Olszynowa, Bukowa, Majo-
wa, Leśna w Małej Nieszawce śna, Sosnowa w Cierpicach
dardem stało się organizowanie i rozszerzanie form współpracy. Nieszawce - ul. Ciechocińska, Wędkarska
Przeglądów Twórczości Artystycz- Każde zwiększanie zaangażowa- 2. projekty budowlane przebudowy dróg 5. opracowanie dokumentacji budow-
lano-wykonawczej sieci wodociągowej w Brzozie
nej Klubów Seniora, akcji krwio- nia mieszkańców w życie publicz- gminnych: - ul. Tulipanowa, Przemysłowa,
dawstwa połączonych z warsz- ne kształtuje lokalną społeczność - ul. Bukowa, Czeremchowa, i kanalizacji:
- Mała Nieszawka dz. Nr 230/70, Sarnia, Wierzbowa w Wielkiej Nie-
tatami kulinarnymi, Zawodów i promuje postawy obywatelskie, Majowa, Makowa, Kręta w Małej szawce
Wędkarskich o Puchar Sołtysa, prospołeczne i prorodzinne. Roz- Nieszawce ul. Wierzbowa
obchodów rocznicowych, biesiad. wija przy tym poczucie przynależ- - ul. Sarnia w Wielkiej Nieszaw- - ul. Jastrzębia, Zielona, Biała 8. inwestycje dotyczące rekreacji:
w Wielkiej Nieszawce - zagospodarowanie terenu: ul.
Stałymi punktami są też m.in.: raj- ności do społeczności lokalnej gmi- ce Leśna w Małej Nieszawce
dy rowerowe, ogniska, programy ny i buduje więzi społeczne. - ul. Dybowska, Ogrodowa 6. wykonanie projektu kanalizacji desz-
czowej: - budowa siłowni zewnętrznej
typu „Mieszkańcy do formy” czy Równie istotne przedsięwzięcia (ścieżka rowerowa) w Cierpicach w Wielkiej Nieszawce
badania w ramach programów dla poczyniono w dziedzinie infra- 3. projekty budowlane oświetlenia drogi: - ul. Majowa w Małej Nieszawce
- ul. Jastrzębia, Zielona, Biała - wykonanie placów zabaw dla
kobiet. Wśród niedawnych inicja- struktury. Łączna wartość inwesty- - ul. Majowa, Makowa, Zielna, oddziałów przedszkolnych - wy-
tyw są też Bieg Wałem Wiślanym cji zrealizowanych w latach 2015- Bydgoska w Małej Nieszawce w Wielkiej Nieszawce
7. wykonanie oświetlenia ulicznego LED konanie projektu placu zabaw +
o Puchar Wójta Gminy czy I Or- 17 to ponad 18 mln zł. Największą - ul. Spokojna, Cicha, Ogrodo- zagospodarowanie - ul. Szkolna
szak Trzech Króli. inwestycją infrastrukturalną była wa (ścieżka rowerowa), Żwirowa dróg gminnych:
- ul. Rzemieślnicza, Kalinowa, w Cierpicach, ul. Zielona w Wiel-
Dobre więzi między samo- budowa sześciooddziałowego w Cierpicach kiej Nieszawce
REKLAMA

Poza Toruń . 23 lutego 2018


10 NASZA GMINA

Najważniejsi są mieszkańcy
O funkcjonowaniu gminy, udziale w europejskich projektach i wsparciu przedsiębiorców rozmawiamy z Markiem Olszewskim, wójtem gminy Lubicz
o tym na co dzień się nie myśli. My Eramsus+. A Złotoria i Lubicz Dol- ty sportowe żyją do późnych godzin
Wójt Lubicza jest również uważamy, że tak trzeba. Staramy się ny dzięki temu programowi uczą wieczornych. Korzystają z nich bo-
przewodniczącym Związku także dać dzieciom i ich rodzicom się kodowania. Młyniec Pierwszy wiem także dorośli. Co roku gmina
Gmin Wiejskich RP, poczucie stałości oraz bezpieczeń- wprowadza nowoczesne metody ma swój udział w ponad 100 impre-
skupiającego ponad 600
samorządów.
stwa. Sieć szkolną ustabilizowali- nauki wzorem państw lepiej rozwi- zach. Dwa razy w roku organizu-
śmy kilkanaście lat temu, choć jest niętych. Uczniowie biorą też udział jemy duże wydarzenia, integrujące
zróżnicowana, dostosowana do po- w konkursach międzynarodo- wszystkich mieszkańców – Lubickie
trzeb danych społeczności. Mamy wych – sam pilotowałem konkurs Lato, na które zapraszamy popu-
dwie bardzo duże szkoły w Lubiczu w Komitecie Regionów w Brukseli. larnych wykonawców, i marcowy
Górnym i Grębocinie, dwie śred- „Gaudium Cantates” zaś wyjeżdża Dzień Kobiet, gdzie gościmy prawie
nie w Lubiczu Dolnym i Złotorii na międzynarodowe konkursy chó- 1 tys. pań z naszego terenu.
oraz dwie małe w Młyńcu Pierw- rów, gdzie odnosi sukcesy. Warto
szym i Gronowie. Koszt kształcenia dodać, że szkoły oferują też zajęcia W jaki sposób gmina wspiera
ucznia w małej szkole jest czasami pozalekcyjne, np. tabletowe, szachy, przedsiębiorców?
trzykrotnie wyższy niż w dużej, robotykę czy dodatkowe treningi Dużą wagę przykładamy do pla-
ale wszędzie staramy się zapewnić sportowe. nowania przestrzennego, bo dzięki
taki sam poziom nauczania. Trze- niemu przedsiębiorcy wiedzą, gdzie
ba też przypomnieć, że największe Gdzie jeszcze można spędzić czas mogą inwestować. Wprawdzie gmi-
szkoły zbudowaliśmy w ostatnim wolny? na prawie już nie ma własnych te-
dwudziestoleciu – Grębocin w za- Dla najmłodszych gmina wybudo- renów, ale planami określamy, gdzie
Gmina Lubicz jest gminą wiejską, jest u nas bardzo wysoki. Już parę sadzie od nowa na bazie starej pla- wała ok. 25 placów zabaw. Biblioteka działalność gospodarcza może się
a większość usług oferuje na pozio- lat temu, przed wprowadzeniem cówki. Za moich kadencji powstały publiczna, a także jej filie, mają sze- odbywać. Oczywiście stosujemy też
mie miejskim. Dlaczego? zmian zasad funkcjonowania opieki też wszystkie sale gimnastyczne. roki zakres działania, proponując zachęty. Podatek od środków trans-
Poziom cywilizacyjny mierzy się też przedszkolnej, na prezentacjach mi- Ta w Lubiczu Dolnym wydaje się zajęcia i spotkania z ciekawymi oso- portu obniżyliśmy kilka lat temu,
poziomem usług. W gminie Lubicz nisterialnych zobaczyłem, że na tle już stara, ale to była pierwsza sala bami zarówno dla dzieci, jak i mło- co przełożyło nam się na większą
niemal połowa mieszkańców osie- kraju Lubicz znajduje się w grupie zbudowana po zmianie ustroju, dzieży, dorosłych i seniorów. Prowa- liczbę zarejestrowanych podmio-

[ ]
dlała się dopiero w ostatnich latach, ponadprzeciętnej. choć mieliśmy wtedy bardzo mało dzimy też 17 świetlic wiejskich. Pod tów. Rada Gminy Lubicz uchwaliła
przybywając z sąsiedniego mia- też specjalny program
sta z określonymi oczekiwaniami. Pan od samego początku, czyli od zwolnień z podatku
Zapotrzebowanie na przedszkola lat 90., konsekwentnie stawiał wła- od nieruchomości
i dobrą szko- śnie na edukację, tych przedsiębior-
ców, którzy rozbudo-

20 tys.
łę jest bardzo mimo że tych
wują swoje zakłady
duże. Żłob- pieniędzy nie wi-
i zatrudniają nowych
ków własnych dać. Widać zaś
pracowników. Rozwój
nie mamy, ale
dotujemy je ok. wyremontowane
drogi i nowe lam-
mniejszych przedsię-
biorstw lub założenie
z pieniędzy py. A tylko w tym własnej firmy wspiera-
gminnych. roku oświata my, należąc do Lokal-
Przedszkole mieszkańców liczy w gminie Lubicz nej Grupy Działania,
gminne jest gmina Lubicz w 19 pochłonie prawie ponieważ za pośred-
jedno, na 125 33 mln zł. Dlacze- nictwem LGD jest
dzieci. Są także miejscowościach go to właśnie ona możliwa dystrybucja
bezpłatne od- jest dla pana tak pewnej puli środków
działy przed- ważna? unijnych.
szkolne w szko- Budowanie ka-
łach. Mamy aż pitału w postaci Cztery lata temu po-
pięć placówek niepublicznych i dwa dobrej edukacji rzeczywiście po- wstała spółdzielnia
punkty przedszkolne, które dofi- wszechnie jest niezauważalne, ale to socjalna „Lubiczan-
nansowujemy. Dzięki temu rodzice rzecz najważniejsza. Każdy rok nie Gmina dba o rozwój infrastruktury sportowej. ka”. To był pomysł dla

[ ]
za pobyt dziecka miesięcznie płacą w pełni wykorzystany w oświacie tych, którym trudno
mniej o ponad 550 zł w przypadku i wychowaniu jest nieodwracalną pieniędzy. Prawie przy wszystkich tym względem gminy wiejskie też było wrócić na rynek pracy. Jak pan
przedszkoli i ponad 300 zł w przy- stratą. Do oświaty w ubiegłym roku szkołach zbudowaliśmy także po- mają trudniej. W mieście jest jeden teraz to ocenia?
padku punktów niepublicznych. z budżetu dołożyliśmy ok. 6 mln rządne boiska. Teraz większość pla- dom kultury, gdzie można skupić Lubiczanka to jest inicjatywa gmin
Współczynnik „uprzedszkolenia”, zł. Gmina inwestuje więc w każde cówek już remontujemy. Właśnie w s z y s t k i e Lubicz i Obrowo.
bo tak jest to określane, od dawna dziecko uczęszczające do jej szkół – Obie wspierają ją,

12mln zł
rozpoczęliśmy, lub za siły i środki.
chwilę rozpoczniemy, My staramy dając zlecenia na
termomodernizację się z ofertą różne usługi. Zaj-
czterech szkół. Zrobi- dotrzeć jak muje się pracami
my to głównie z pie- n a j b l i ż e j porządkowymi,
niędzy unijnych, na do miesz- uczestniczy w zbiór-
które zdobyliśmy 4,5 kańca. Poza ce odpadów segre-
mln zł dofinansowa- tym, w razie to koszt inwestycji gowanych, konser-
nia. potrzeb, za- wuje place zabaw,
jęcia profi-
drogowych w 2018 dostarcza przesył-
Czy uczniowie z gmi- lujemy, od- roku bez bieżącego ki, wykonuje także
ny Lubicz mają okazję powiadając inne prace na rzecz
uczestniczyć w pro- na proble-
utrzymania osób prywatnych
jektach europejskich? my lokalnej i instytucji. Zatrud-
Nasze szkoły uczest- s p o ł e c z - nia rocznie od kilku
niczą w programach ności. Kiedy w jednej ze wsi na- do kilkunastu pracowników. Część
europejskich, więc rastały kłopoty wychowawcze, to z nich jest z nami od samego po-
udział budżetu gminy próbowaliśmy pomóc w ich roz- czątku. To przedsięwzięcie napraw-
musi być zagwaran- wiązaniu, organizując odpowiednie dę nam się udało, pozwoliło ustabi-
towany. Uczniowie zajęcia. Mamy też kluby sportowe, lizować się życiowo pracownikom
z Lubicza Górnego działające nie tylko przy szkołach, tej spódzielni.
właśnie wrócili z Hisz- proponujące uprawianie różnych
W gminie odbywa się wiele imprez promujących sołectwa i integrujących Na terenie gminy Lubicz bardzo
panii, gdzie pojechali dyscyplin sportowych. Te wszystkie
mieszkańców, np. Lubickie Lato. aktywnie działa też GOPS, ponad-
w ramach programu działalności dotujemy. Nasze obiek-
standardowo, realizując każdego
Poza Toruń . 23 lutego 2018
[ ]
NASZA GMINA 11
dom wymaga takiej ich PIT jest w części przeka-

4,5mln zł
dotacji, niezależnie od zywany do budżetu naszej
podatków, które płacą. gminy. Czasami mamy takie
Sądzę, że ta świado- sytuacje, że ktoś domaga się
mość powinna nam załatwienia jakieś konkretnej
wszystkim towarzy- kosztownej sprawy, jak po-
szyć, kiedy denerwu- stawienie lampy czy wybudo-
jemy się, że mieszka- wanie drogi, a my wiemy, że dofinansowania
my przez kilka lat i nienadal zameldowany jest w To- z UE uzyskała
mamy jeszcze wszyst- runiu. To nie jest w porządku,
kiego. Ten proces bu- dlatego że dla samorządów, gmina Lubicz na
dowania „miasta” na na które od lat nakłada się co- termomodernizację szkół
wsi trwa przynajmniej raz więcej obowiązków, każdy
kilkanaście lat. Poza grosz się liczy. Nie wypomi-
tym wciąż nie zapo- namy tego mieszkańcom, ale ne, dzięki nim zmieniła się Polska.
minajmy, że jednak znam takie gminy, gdzie przed roz- Od momentu wejścia Polski do Unii
mieszkamy na wsi. poczęciem rozmowy o problemie Europejskiej gmina Lubicz pozyska-
Dlatego planowanie wójt najpierw pyta, czy dana osoba ła kilkadziesiąt milionów złotych.
przestrzenne to jest jest tu zameldowana. Część pie-
bardzo ważna sprawa, niędzy, z których składa się budżet Drogi to temat, który zawsze inte-
aby skupiać zabudo- gminy, dostajemy też z Warszawy, resuje mieszkańców. Ile w tym roku
Szkoła w Lubiczu Górnym została zbudowana pod koniec lat 90. wę. Jeśli natomiast lecz to są środki celowane, w postaci przeznaczy na nie gmina Lubicz?
chcemy mieszkać dotacji lub subwencji, które może- Na same inwestycje, bez bieżącego
roku dodatkowe projekty z myślą niami samorząd prowadzi punkt wyłącznie w okolicy my przeznaczyć na określone z góry utrzymania to ok. 12 mln zł. Tyle
o potrzebujących wsparcia. konsultacyjny, gdzie przyjmuje wy- pól i lasów, to musimy mieć świa- zadania, np. oświatę, pomoc spo- wynosi budżet małej gminy wiej-
Poza zadaniami obowiązkowymi kwalifikowany terapeuta. domość, że ta infrastruktura może łeczną czy Urząd Stanu Cywilnego. skiej. Wprawdzie cały nasz budżet
ośrodek co roku realizuje także do- nigdy do nas nie dotrzeć, bo samo- Warto zaznaczyć, że w przypadku wygląda imponująco, ale trzeba pa-
datkowe działania adresowane do W ostatnim wywiadzie dla „Rzecz- rządu na to nie stać. Wtedy trzeba inwestycji ogromne znaczenie mają miętać, że gmina Lubicz wcale nie
różnych grup społecznych. W ubie- pospolitej” powiedział pan, że wyposażyć się inaczej, np. w oczysz- pieniądze unijne. Trzeba jednak sta- jest najbogatszą, tak jak niektórzy
głym roku były to m.in. konferencje gminy wiejskie są w trudniejszej czalnię przyzagrodową, zgodzić się, nąć do konkursu, przygotować ob- z uporem powtarzają. W samym
dla rodziców dzieci wymagających sytuacji, bo wszystko, co robią, jest że ma się drogę szutrową, a nie as- szerną dokumentację i przejść całą powiecie toruńskim są od nas bo-
szczególnej troski i osób sprawują- droższe: „Na kilometrze sieci wo- faltową, że nie jest ona odśnieżana procedurę, a to trwa miesiącami, gatsze gminy. My jesteśmy najlud-

[ ]
cych opiekę nad przewlekle chory- dociągowej, kanalizacyjnej czy ga- w pierwszej kolejności, że w pobliżu a czasami nawet latami. Gdy w koń- niejsi – mamy prawie 20 tys. miesz-
mi. W wakacje najmłodsi, z rodzin zowej w mieście mieszka czasem kańców, ale też 19
będących w trudniejszej sytuacji tysiąc osób. Na wsi często nie ma miejscowości. Zadań
życiowej, wyjeżdżali na jednodnio- nikogo na 1 km sieci infrastruktu- i potrzeb jest ogrom.
we wycieczki ralnej, więc kosz- Nie wspominaliśmy

33mln zł
do atrakcyj- ty jednostkowe są jeszcze o wielu z nich,
nych miejsc. nieporównanie np. o dbałości o eko-
Ośrodek orga- większe”. logię, czyli dotowaniu
nizował także Często w gmi- zachowań proekolo-
zabawy, gry i za- nach podlegają- gicznych. Dopłacamy
jęcia plenerowe cych procesowi do utylizacji azbestu
w kilku miej- suburbanizacji, czy zakładania sola-
scowościach. tyle wyniosą czyli na terenach rów, pomp ciepła do
To wszystko wydatki na oświatę podmiejskich, podgrzewania wody
dzięki projek- gdzie przepro- oraz oczyszczalni
tom. Kolej- w 2018 roku wadza się wielu pr z y z a g ro d ow y c h .
ny raz mło- mieszkańców Mało kto wie, że w na-
dzież ucząca z miast, a na szej gminie największe
się w naszych polach i łąkach miejscowości sprzą-
szkołach mia- nagle powstają tane są codziennie,
ła okazję poznać ciekawych ludzi kilkutysięczne osiedla, z budową jak w mieście. Poza
w ramach „Spotkań z pasją”. Ich bo- infrastruktury trudno nadążyć. tym przecież jesteśmy
haterami byli podróżnicy, tancerze, Trwa to długo i jest kosztowne. gminą wiejską z miej-
sportowcy i paraolimpijczycy. Klub W gminie Lesznawola policzono, że Corocznie w Gminnym Święcie Kobiet uczestniczy ok. 1000 pań.
ską komunikacją pu-
Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” do każdego domu, który powstaje bliczną! Dziś trudno
miał już kilka edycji – to projekt na terenach podmiejskich, gmi- sobie wyobrazić, aby-
proponujący bezrobotnym uzy- na musi dołożyć ponad 135 tys. zł. nie ma przedszkola czy przystanku. cu mamy gwarancję, że te środki śmy jej nie mieli, mamy ją od lat,
dostaniemy, możemy ruszyć z bu- jako pierwsi w powiecie. Ale coś za

[ ]
skanie nowych kompetencji, a jego To jest pełen koszt komfortu, czyli
efektem ma być podjęcie pracy. m.in. zbudowania infrastruktury – Ale mieszkańcy mówią „prze- dową. A bywa tak, że w międzycza- coś. W tym roku dopłacamy do niej
W tym roku ruszamy zaś z Klubem doprowadzenia kanalizacji, wody, cież płacę podatki”. Jaki jest średni sie zmienia się władza i te pienią- 3 mln zł, które można by np. wyło-
Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”, urządzenia drogi, a także zapewnie- udział tych podatków w budżecie dze, niemal pewne, nagle tracimy. żyć na drogi, z czego na pewno za-
który można określić jako dzienny nia miejsca w przedszkolu, w szkole. gminy? Skąd faktycznie gmina ma W jednym z wywiadów marszałek dowoleni byliby kierowcy. Z drugiej
dom pomocy. Z kolei dla mieszkań- Myślę, że nie wszyscy mieszkańcy pieniądze? wojewódz- strony w ten spo-
ców borykających się z uzależnie- zdają sobie sprawę z tego, że każdy Zależnie od gminy. W gminie Lu- twa za- sób pozbawiamy

135 tys. zł
bicz udział podatków chodniopo- transportu tych,
i opłat lokalnych od morskiego którzy nie są kie-
osób fizycznych, to za- powiedział,
ledwie niecałe 7 proc. że pienią- ok. rowcami, bied-
niejszych oraz
dochodów budżetu dze unijne przede wszystkim
ogółem. Średnia wpła- są jak taki młodzież. Wspie-
ta jednego gospodar- cukierek za wynosi dofinansowa- ramy też działal-
stwa domowego do szybą, bo ność strażaków,
budżetu wynosi kilka- n i e ł a t w o nie otoczenia budowy a jednostek OSP
set złotych, ale bywa, je uzyskać. domu w gminie jest u nas najwię-
że zaledwie kilkadzie- W sprawie cej w powiecie.
siąt. I to rocznie. Tak p r z e z n a - podmiejskiej Dotujemy kluby
naprawdę w samorzą- czenia po- sportowe, kluby
dzie wiejskim dochód s z c z e g ó l - seniora i inne sto-
przynosi działalność nych kwot pierwsza decyzja zapada warzyszenia. W miarę możliwości
gospodarcza. Duża fir- w Brukseli, druga na poziomie rzą- staramy się podążać za oczekiwa-
ma funkcjonująca na du krajowego, trzecia na poziomie niami mieszkańców, ponieważ – za-
terenie gminy wnosi regionu i dopiero wtedy możemy wsze to podkreślam – oni są dla nas
do budżetu około mi- ubiegać się o te pieniądze, ułożone najważniejsi.
liona złotych. To jest już w różnych szufladkach. Zda-
wielokrotność też ca- niem gmin wiejskich na niektóre Czy mieszkańcy też to doceniają?
łego podatku rolnego. działania pieniędzy jest za dużo, Myślę, że zdecydowana większość
W tym roku samorząd Lubicza na remont dróg wyda ok. 12 mln zł. Dlaczego zależy nam, a na inne za mało, np. na drogi lo- tak.
aby ludzie się u nas kalne. A jednak bardzo dobrze, że
meldowali? Bo wtedy środki z Brukseli są dla nas dostęp- (MC)
Poza Toruń . 23 lutego 2018
12 LUBICZ

Temat jest trudny


W Lubiczu Górnym odbyły się konsultacje społeczne związane z budową ścieżki
rowerowej do Złotorii
oprac. Michał Ciechowski | fot. nadesłane
O tę inwestycję mieszkańcy gminy spotkały się z uznaniem lokalnej wódzkich w Bydgoszczy – przy-
zabiegali od lat. W końcu pojawiła społeczności. Dyskusja była dosyćpomniała Hanna Anzel, przewod-
się realna szansa na jej realizację. nicząca Rady Gminy. – Dopiero
długa i gorąca, bo, jak podkreśla-
W Szkole Podstawowej w Lubi- ją władze gminy, temat jest trud-gdy gmina Lubicz zabezpieczyła
czu Górnym odbyły się konsulta- ny. Ścieżka rowerowa przebiegać otrzymane na tę inwestycję środki
cje społeczne związane z budową ma bowiem wzdłuż wąskiego pasa w ramach Strategii Rozwoju Byd-
drogi rowerowej z Lubicza Gór- drogi wojewódzkiej nr 657, gdzie gosko-Toruńskiego Obszaru Me-

‘‘
nego przez Nową Wieś tropolitalnego, wspomniany
do Złotorii. problem ma szansę zostać roz-
wiązany.
- Od wielu lat Wagę sytuacji podkreśla-
w imieniu mieszkań- li podczas poniedziałkowego
ców naciskaliśmy na Dopiero gdy gmina Lubicz zabez- spotkania sami mieszkańcy.
instancje wojewódzkie - Organizowaliśmy prote-
w sprawie rozwiązania pieczyła otrzymane na tę inwestycję sty, próbując zwrócić uwagę na
problemu pogarszają- nasz problem – tłumaczyli.
cego się poziomu bez- środki w ramach Strategii Rozwoju W rozmowie z przedsta-
pieczeństwa, wzrostu wicielami Zarządu Dróg Wo-
hałasu i zanieczyszcze- Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Me- jewódzkich w Bydgoszczy
nia spalinami na dro- tropolitalnego, wspomniany problem wspominali też jednak o in-
dze wojewódzkiej nr gerencji w ich posesje, w tym
657 – tłumaczył wójt ma szansę zostać rozwiązany. o kwestiach wywłaszczeń i od-
Marek Olszewski. szkodowań. Wskazali projek- Konsultacje przeprowadziła firma ZNAK z Gdańska, projektująca
Konsultacjom zorganizowanym jezdnia w wielu miejscach znajdu- tantowi na konkretne rozwiązania, trasę na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
12 lutego przysłuchiwało się ponad je się blisko posesji mieszkańców. które bardziej odpowiadają ich
siedemdziesiąt osób. Wielu uczest- W przygotowanych projektach potrzebom. Podjęli również te- tu zgodnego z oczekiwaniami so- sprawa budowy tej ścieżki jest waż-
ników podkreślało, że ruch na tej założono, że niezbędne będą prze- mat możliwości poruszania się po łectw zapewniał także radny Marek na, a sama inwestycja potrzebna
trasie nie ma już formy lokalnej. sunięcia ogrodzeń oraz wycinka drodze rowerowej pieszych. Sporo Gliszczyński, który podkreślił, że – pod warunkiem uwzględnienia
- Jest to objazd dla kierowców, krzewów i drzew, aby dwumetrowa czasu zajęła także dyskusja związa- tematu tego, jako samorządowiec, w planach budowy uwag mieszkań-
którzy próbują ominąć korki na droga zmieściła się w bezpiecznej na z poprowadzeniem ścieżki nad nie odpuści. Apelował o wykorzy- ców i władz gminy.
drodze krajowej nr 10 w Lubiczu odległości od ulicy. autostradą A1. Ze strony mieszkań- stanie szansy, którą daje mieszkań- O kolejnym spotkaniu w spra-
Górnym i Dolnym – gremialnie - Osobiście z panem wójtem ców nie zabrakło również wnio- com ścieżka. wie trasy rowerowej Urząd Gminy
zwracali uwagę mieszkańcy. przez wiele lat bezskutecznie pró- sków o właściwe odwodnienie in- Uczestnicy spotkania po prze- Lubicz poinformuje na swojej stro-
Nie wszystkie rozwiązania bowaliśmy zainteresować tym westycji. kazaniu projektantowi powyższych nie internetowej i na plakatach na
proponowane przez wykonawcę problemem Zarząd Dróg Woje- O swoim wsparciu dla projek- postulatów i sugestii zgodzili się, że tablicach sołeckich.

Pokażmy naszych dobroczyńców Spotkanie z wysoką kulturą


W Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym podsumowano
Uczniowie ze Szkolnych Kół Wolontariatu wezmą udział w specjalnej gali projekt „Klasyczne wariacje muzyczne”
organizowanej przez Fundację Trybik
Wybrali się do Opery Nova w Byd- z elementami scenicznymi opery
W trakcie gali przedstawiciele goszczy, Filharmonii Pomorskiej, „Straszny Dwór”. Dopełnieniem in-
Szkolnych Kół Wolontariatu po- a także do Ośrodka Chopinow- scenizacji był występ chóru „Gau-
chwalą się swoimi dotychczaso- skiego w Szafarni. Wzięli również dium Cantates” ze Szkoły Podsta-
wymi działaniami, a także tym, co udział w warsztatach i prelekcjach wowej w Lubiczu Górnym pod
w najbliższym czasie przed nimi. dotyczących muzyki poważnej. dyrekcją Aleksandry Sidor. W re-
Wydarzenie będzie także dobrą Teraz uczniowie z terenu gmi-
ny Lubicz uroczyście zakończyli pertuarze znalazła się pieśń „Przą-
okazją do integracji młodzieży
z obu gmin, o którą Fundacja Try- projekt „Klasyczne wariacje mu- śniczka” Stanisława Moniuszki.
bik działająca na terenie Lubicza zyczne”, sfinansowany ze środków W oficjalnej części spotkania
i Obrowa zabiega. Fundacji PZU oraz gminy Lubicz. rozstrzygnięty został finał kon-
- Wolontariat jest ważną częścią kursu muzycznego na etapie mię-
edukacji – dodaje Barbara Mońko- Trwający od października do lu- dzyszkolnym. Udział w nim wzię-
-Juraszek. – Aby zaszczepiać pro- tego program zabrał dzieci z terenu ło dwunastu laureatów z poziomu
społeczne postawy wśród uczniów, gminy w podróż po arkanach mu- szkolnego. Uczniowie w muzycznej
to nauczyciele, dyrektorzy, a także zyki klasycznej. Oprócz licznych rywalizacji dali przykład solidnej
rodzice powinni wspierać podej- wyjazdów uczniowie uczestniczyli wiedzy związanej z największy-
mowane przez młodzież inicjatywy. w warsztatach „Opera dobrej za- mi i najpiękniejszymi światowymi
Właśnie dlatego fundacja cyklicz- bawy”, podczas których wcielali ariami i pieśniami, o których uczyli
nie organizuje warsztaty wolonta- się w role śpiewaków i aktorów
wielkich scen operowych. Ponadto się w minionych miesiącach. Nad
riuszy, warsztaty rękodzielnicze,
zabawy integracyjne, uczestniczy pod opieką muzyków przygotowali prawidłowym przebiegiem wyda-
Młodzi wolontariusze aktywnie wspierają działania Fundacji. także w lokalnych wydarzeniach, fragmenty z przedstawienia opero- rzenia czuwała komisja konkurso-
by skupiać wokół siebie wszystkich, wego. Zwieńczeniem projektu był wa.
Pomagają w prowadzeniu ferii Mońko-Juraszek, prezes Fundacji którzy chcą nieść szeroko rozumia- konkurs muzyczny „Najsłynniejsze Wszyscy finaliści otrzyma-
dla dzieci, wspierają organizację Trybik i mieszkanka gminy. – Chce- ną pomoc. utwory i arie świata”. li nagrody rzeczowe, a zdobywca
wydarzeń szkolnych oraz gmin- my, aby uczniowie, którzy tak chęt- Aby wziąć udział w Gali Wolon- Spotkanie podsumowujące pierwszego miejsca odebrał z rąk
nych, a także aktywnie działają na nie nam pomagają w działaniach tariuszy, należy wypełnić deklara- trwające pięć miesięcy wydarzenie Marka Olszewskiego nagrodę wójta
rzecz mieszkańców – teraz będą na terenie obu gmin, w końcu się cję zgłoszeniową i wysłać ją do 28 odbyło się w Szkole Podstawowej
mieli okazję się poznać. Członko- gminy. Ponadto wręczono nagrodę
poznali. Będziemy mogli przybli- lutego na adres: fundacjatrybik@ w Lubiczu Dolnym 9 lutego. Za-
wie Szkolnych Kół Wolontariatu żyć ich działania dyrektorom szkół posła Jana Krzysztofa Ardanow-
op.pl. inaugurował je koncert Dawida skiego, radnego powiatu toruńskie-
z gminy Lubicz oraz Obrowo we- oraz lokalnym samorządom, a fi- Więcej informacji uzyskać moż- Trawickiego, artysty z Kopanina,
zmą udział w Gali Wolontariuszy, nalnie stworzyć bazę informacyjną go Leszka Syroki, gadżety ufundo-
na u Barbary Mońko-Juraszek, pod laureata wielu ogólnopolskich kon-
która odbędzie się 20 kwietnia o wszystkich wolontariuszach. Uła- nr. tel. 508 256 559. Patronat nad kursów gitarowych. wane przez Cereal Partners Poland
w świetlicy w Krobi. twi to w przyszłości dotarcie i zaan- galą objęli wójtowie gmin Lubicz Swój artystyczny popis dali tak- Toruń-Pacific, Fundację PZU, Ka-
gażowanie do pomocy w akcji osób Marek Olszewski oraz Obrowo An- że uczniowie, którzy przed zgro- tarzynę i Zbigniewa Lorkowskich
- Wydarzenie w gminie Lu- z odpowiednimi kwalifikacjami, drzej Wieczyński. madzonymi gośćmi zaprezento- oraz organizatora wydarzenia -
bicz zorganizowane zostanie po zainteresowaniami czy predyspo- (MC) wali spektakl teatralny, oparty na Fundację ANRO.
raz pierwszy – zapowiada Barbara zycjami. twórczości Stanisława Moniuszki (MC)
Poza Toruń . 23 lutego 2018
ŁYSOMICE 17

W kinie i na trampolinie
Czas ferii zimowych dobiega końca. Jak wyglądały one w szkołach i bibliotekach na terenie gminy?
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Już od poniedziałku uczniowie ławek, by wziąć udział w warszta-
szkół z terenu gminy Łysomice tach modelarskich. Pod czujnym
powrócą do ławek. Po trwającej okiem instruktora wykonywali
dwa tygodnie zimowej przerwie z drewnianych elementów samo-
międzysemestralnej pozostaną loty.
tylko wspomnienia. Wyjazdy do We wtorek zaś uczniowie wy-
kina, Jump Areny i noc w szkole to jechali do kina, by zobaczyć jedną
tylko kilka z wydarzeń, w których z najnowszych animacji „Gnomy
młodzież mogła wziąć udział.
rozrabiają”.
Większość placówek ferie dla Pierwszy tydzień ferii aktyw-
uczniów zorganizowała w pierw- nie spędzić mogli także uczniowie
szym tygodniu ferii. Zarówno zaję- Szkoły Podstawowej w Turznie.
cia integracyjne, sportowe, jak i wy- Brali udział w zajęciach na toruń-
cieczki cieszyły się w każdej szkole skiej Jump Arenie, odwiedzili lodo-
dużą popularnością. Była zabawa karnawałowa, seanse filmowe i noc w szkole – w trakcie ferii nikt się nie nudził.
wisko oraz trzy razy pojawili się na
- Mimo że młodzież mogła od- seansie w kinie. W środę rozwiązali
począć od szkoły i zapomnieć o jej semestrze. dziwą salę balową, a dzieci pojawiły dencki zorganizował dla nich wa- tajemnicę „Pokoju zagadek” oraz
murach, chętnie skorzystała z przy- W Szkole Podstawowej w Świer- się w nim w pięknych kolorowych lentynkową dyskotekę z licznymi zapoznali się z wystawami w Mły-
gotowanej przez nas oferty – tłuma- czynkach przygotowania do ferii przebraniach. atrakcjami, w tym z miłosną pocztą nie Wiedzy.
czy Jan Kalinowski, wicedyrektor rozpoczęły się już 9 lutego. Wtedy W pierwszy dzień ferii młodzież i konkursami. O młodzieży z terenu gminy
Szkoły Podstawowej w Łysomicach. właśnie spotkali się z Michałem miała okazję wyjechać do toruń- - W nocy z 9 na 10 lutego zorga- w trakcie zimowej przerwy między-
– Dużą popularnością cieszyły się Biegańskim, funkcjonariuszem skiego kina, a 19 lutego wziąć udział nizowaliśmy dla młodzieży z klasy semestralnej nie zapomniały także
zajęcia dla najmłodszych, z klas 1-3. Komisariatu Policji w Chełmży. w zabawach sportowych w sali gim- siódmej noc w szkole – wspomina filie Gminnej Biblioteki Publicznej
Każdy tu znalazł coś dla sie- Policjant omówił z młodzieżą za- nastycznej. Ewa Czarnowska, dyrektorka SP w Łysomicach.
bie. Od 12 do 14 lutego młodzież grożenia związane z korzystaniem - Były to ostatnie zajęcia orga- w Ostaszewie. – Od godz. 17 do 10
uczestniczyła w wyjazdach do kina. Tam dla najmłodszych miesz-
z Internetu. W trakcie zorganizo- nizowane w ramach ferii – dodaje rano mieli okazję do zabaw integra- kańców zorganizowano zabawy,
Oprócz tego do ich dyspozycji były wanego apelu nauczyciele przypo- Dorota Suchecka. – W kolejnych cyjnych, przygotowania posiłków,
warsztaty kulinarne i zajęcia spor- mnieli uczniom o bezpieczeństwie dniach uczniowie mieli czas na od- oglądania filmów oraz wspólnych konkursy i warsztaty związane
towe, a także dodatkowe zajęcia podczas ferii. poczynek w domu i zebranie sił na spacerów z opiekunami. Od lat z walentynkami, a także obchoda-
polonistyczne, polonistyczno-tech- - Dzień wcześniej zaś w szkole kolejny semestr nauki. noce te są szkolną tradycją, w któ- mi Światowego Dnia Kota. Nie za-
niczne i historyczne, które zostały odbył się bal karnawałowy dla klas Do tego w drugim tygodniu laby rej uczniowie bardzo chętnie biorą brakło również warsztatów tworze-
przygotowane z myślą o osobach 0-3 – wspomina Dorota Suchecka, przygotowywali się także ucznio- udział. nia świec żelowych oraz zabaw na
przygotowujących się do konkur- dyrektorka SP w Świerczynkach. wie z Ostaszewa. Wcześniej jednak W poniedziałek 12 lutego wszy- świeżym powietrzu i tradycyjnego
sów przedmiotowych w drugim – Szkolny hol zamienił się w praw- w szkolnych murach samorząd stu- scy chętni zasiedli w placówce do ogniska.

Znów zabrzmi Chopin


nowskich w stanie Teksas, oraz dr
Konrad Binienda.
- Uroczyste zakończenie prze-
glądu, ogłoszenie wyników, roz-
danie nagród i koncert laureatów
Dla kobiet
odbędzie się w Pałacu Romantycz- W sobotę 10 marca odbędzie
Przed nami IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego nym w Turznie o godz. 17 – dodaje się Gminny Dzień Kobiet.
prof. Roman Grucza. – Na tę część Na wydarzenie zaprasza wójt
im. Fryderyka Chopina w Turznie Uczniów Szkół Muzycznych szczególnie zapraszamy miłośni- gminy Piotr Kowal oraz prze-
ków muzyki Fryderyka Chopina. wodniczący Rady Gminy Ro-
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk Wstęp jest bezpłatny. bert Kożuchowski.
Nagrodami w konkursie będą
szklane statuetki, a także nagrody Spotkanie rozpocznie się
pieniężne i gadżety. o godz. 16 w Szkole Podstawo-
Jako partner tego wydarzenia wej w Turznie. W trakcie za-
wójt gminy Łysomice Piotr Kowal bawy nie zabraknie akcentów
przekazał nagrody dla młodych ar- kulturalnych. Dla pań, ze spe-
tystów. Prezydent Torunia Michał cjalnie przygotowanym spek-
Zaleski przeznaczył zaś kwotę 8 tys. taklem, wystąpią artyści Teatru
zł. „Afisz”. Gwiazdą wieczoru zaś
Jak podkreśla inicjator konkur- będzie zespół SexBomba, który
su, każdy uczestnik, bez względu dla kobiet z gminy Łysomice
na przyznane miejsce, otrzyma na- zagra największe przeboje pol-
grodę. skiego rock and rolla.
- Nikt nie może z Turzna wyje- - Podczas spotkania przygoto-
chać z pustymi rękami, ponieważ wane dla pań będą dodatkowe
Wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. sam udział w konkursie jest zwy- atrakcje, takie jak warsztaty
cięstwem – podsumowuje prof. z wykonywania biżuterii, pro-
Turzno odwiedził kilkukrotnie. mocję swojej książki „Kompozytor – Na klawiszach fortepianu zagrają Grucza. – Każdy artysta włożył
w przygotowania całe swoje serce wadzone przez Martę Sosnow-
Ślady tych wizyt na ziemi cheł- Pomorza Zygmunt Moczyński” bę- Bacha, Mozarta, Szymanowskie- ską, czy pokaz tworzenia profe-
mińskiej zapisane zostały w li- dzie miała Lidia Smentek. go czy utwory Grażyny Bacewicz. i to właśnie jest piękne.
Inspiracją do zorganizowania sjonalnego makijażu – zachęca
stach, które wysyłał do rodziców. Następnego dnia, w niedzielę Każdy obligatoryjnie w swoim re-
Upamiętniając pobyt Fryderyka o godz. 8, w Pałacu Romantycznym pertuarze zawrzeć musi także twór- pierwszej edycji konkursu w 2015 r. Agnieszka Ziemba z Gminnej
Chopina w gminie Łysomice, już w Turznie rozpoczną się przesłu- czość samego Chopina. były pobyty w roku 1825 oraz 1827 Biblioteki Publicznej w Łyso-
po raz czwarty w dniach 24 i 25 chania konkursowe. Na potrzeby Wszystko, co wielkie, rodzi się w Toruniu i Turznie twórcy licz- micach. – Wejściówki na to
lutego odbędzie się Ogólnopolski wydarzenia YAMAHA Music Pol- w bólach. W pierwszej edycji wy- nych walców, mazurków i polone- wydarzenie odbierać można
Konkurs Pianistyczny im. Fryde- ska udostępnia młodym artystom darzenia udział wzięło siedmioro zów Fryderyka Chopina. w naszej siedzibie oraz wszyst-
ryka Chopina w Turznie Uczniów dwa największe fortepiany Yamaha. dzieci. W ubiegłym roku już 22 Głównym sponsorem wydarze- kich bibliotecznych filiach na
Szkół Muzycznych. Jeden z nich usłyszeć będzie można osoby. Jak zapowiada pomysłodaw- nia jest Stowarzyszenie Przyjaciół terenie gminy.
w Ratuszu Staromiejskim, kolejny ca wydarzenia, jeżeli zainteresowa- Pałacu Romantycznego w Turznie. Gminny Dzień Kobiet każdego
Wydarzenie zainaugurowane – Yamaha CFX – w Pałacu Roman- nie będzie wciąż rosło, w przyszłym Honorowy patronat nad konkur- roku cieszy się wielką popu-
zostanie o godz. 17 w Sali Miesz- tycznym w Turznie. roku przesłuchania rozłożone zo- sem objęli: Piotr Kowal, wójt gminy larnością. W trakcie ostatniej
czańskiej Ratusza Staromiejskie- - W tym roku do muzycznej staną na dwa dni. Łysomice, Mikołaj Bogdanowicz, zabawy w sali gimnastycznej
go w Toruniu. Tam na fortepianie rywalizacji, podzielonej na trzy ka- W jury niedzielnego konkursu, wojewoda kujawsko-pomorski, Szkoły Podstawowej w Turznie
utwory Chopina zagra juror tego- tegorie wiekowe, przystąpi 28 osób oprócz nauczycieli szkół muzycz- marszałek województwa kujawsko- bawiło się ponad 240 pań.
rocznego konkursu dr Konrad Bi- – mówi prof. dr hab. Roman Gru- nych, zasiądą prof. Nina Drath, -pomorskiego Piotr Całbecki oraz (MC)
nienda. W przerwie koncertu pro- cza, dyrektor artystyczny konkursu. organizatorka konkursów chopi- prezydent Torunia Michał Zaleski.
Poza Toruń . 23 lutego 2018
18 OBROWO

Silna kobieta z Silna


W świetlicy wiejskiej w Silnie panie z gminy Obrowo będą mogły się szkolić w dziedzinie samoobrony
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk (archiwum)
Straż Gminna pod honorowym 19 w świetlicy wiejskiej w Silnie. odnotowano w gminie przypadku,
patronatem wójta gminy Obro- Zajęcia są nieodpłatne. Bliższych kiedy musiałaby zostać wykorzy-
wo organizuje dla pań na terenie informacji można zasięgnąć pod stana. Uczestniczki podkreślają, że
gminy Obrowo III edycję zajęć nr. tel. (56) 678 60 22 wew. 163. Za- najważniejsze, czego się uczą, to
z samoobrony. pisy będą przyjmowane do 26 lute- profilaktyka.
go. Liczba miejsc jest ograniczona. - Przede wszystkim mam po-
Od kilku lat kobiety z terenu O przyjęciu kandydatek zadecyduje czucie bezpieczeństwa wewnątrz,
gminy Obrowo uczestniczą w pro- kolejność zgłoszeń. w głowie – dodaje Sylwia Lisińska.
gramie nauki samoobrony. - Należy podkreślić, że uczest- – Instruktor wpaja nam na każdym
W zajęciach mogą uczestniczyć nictwo w programie to nie tylko kroku, że najpierw należy zapobie-
panie pełnoletnie. To jedyny wy- nauka konkretnych umiejętności gać, nie dopuszczać do tworzenia
móg. praktycznych – dodaje Łukasz Le- sytuacji zagrożenia. Weźmy ten
- Z każdym rokiem obserwu- wandowski. – To również znako- powrót po ciemku z przystanku do
ję coraz większe zainteresowanie mity relaks i okazja do spotkań domu. Aby nie prowokować nie-
tymi zajęciami – mówi komendant towarzyskich. Panie mają po prostu potrzebnych zagrożeń – unikajmy
Straży Gminnej w Obrowie Łukasz dokąd wyjść. po prostu takich sytuacji. Jeśli jest
Lewandowski. – Będąc w Toruniu, Walory towarzyskie są oczywi- to niemożliwe, ponieważ czasem
usłyszałem o takich zajęciach or- ście godne podkreślenia, ale nie po prostu trzeba wracać po zmro-
ganizowanych dla pań pracujących zapominajmy przede wszystkim ku, poprośmy kogoś, by po nas
w straży miejskiej. Pomyślałem, że o tym, że zajęcia mają służyć naby- wyszedł. Na tym właśnie polega
Kluczem do bezpieczeństwa jest profilaktyka. Nie dopuszczajmy
warto byłoby podobne wprowadzić ciu przez uczestniczki konkretnych profilaktyka, uprzedzanie poten-
do sytuacji, w których może pojawić się zagrożenie.
w naszej gminie, tym bardziej że umiejętności, które dałoby się wy- cjalnych niebezpieczeństw, a nie na
mamy u nas profesjonalnego in- korzystać w praktyce. ale zmienia również naszą świa- zycznej nadrobić sprytem. Uczy- brawurowych walkach, chwytach
struktora. Pomysł od razu spodo- - Na szczęście nigdy zdobyta domość. Zupełnie inaczej wraca my się, gdzie są słabe punkty ciała, czy rzutach.
bał się władzom, a wójt Andrzej na kursie wiedza nie była mi po- się po zmroku z przystanku do które można uderzyć, jak się wy- Warto również podkreślić, że
Wieczyński zgodził się na objęcie trzebna – mówi sołtys Silna Sylwia domu, mając za sobą uczestnictwo swobodzić z uchwytu, zastosować zajęcia z samoobrony to również
honorowego patronatu nad przed- Lisińska, uczestniczka poprzedniej w kursie. Oczywiście kobieta nigdy dźwignię. Wiemy, jak się zachować promocja zdrowego trybu życia. To
sięwzięciem. edycji programu. – Każda z nas nie będzie miała tyle siły co męż- w czasie ataku z przodu, z boku czy ćwiczenia ogólnorozwojowe, po-
Tegoroczna edycja programu czuje jednak, że są to umiejętności czyzna, tym niemniej wiemy już, w razie złapania za włosy. prawiające kondycję fizyczną. Krót-
odbywać się będzie od 1 marca do bardzo ważne. Instruktor nie tylko jak w podobnych sytuacjach sobie Wiedza ta często może okazać ko mówiąc, to zajęcia pod każdym
15 maja w każdy czwartek o godz. naucza nas różnych umiejętności, radzić. Wiemy, jak braki w sile fi- się zbawienna, choć jak dotąd nie względem pożyteczne.

Łapacze snów Autobus nr 45 i 46


ry z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Obrowie. – Nasi najmłodsi
mieszkańcy wykonali m.in. misie
z pomponów, kartki walentynkowe,
tradycyjne ozdoby w stylu boho,
czyli sznurki przeplatane drutem, Z Obrowa do Torunia można od pewnego czasu
Ferie zimowe w gminie Obrowo powoli dobiegają oraz ozdobne pojemniki na przy-
bory szkolne. Bardzo podobał się dojechać podmiejskim autobusem
końca. Zadowolonych dzieciaków nie brakuje pomysł wykonania łapaczy snów,
Robert Kamiński | fot. nadesłane czyli wstążek, które wiesza się przy
oknie, mających za zadanie pochła-
niać sny. Wykonywanie tej ozdoby
przypadło dzieciom do gustu szcze-
gólnie.
Uczestnicy jednogłośnie stwier-
dzili, że na nudę czasu nie było.
- Mam nadzieję, że udało nam
się uatrakcyjnić pobyt w naszej
gminie tym dzieciakom, które nie
mogły nigdzie wyjechać, choćby
ze względów finansowych – dodaje
Emilia Zakrzewska. – Postawiliśmy
na zajęcia aktywne i tak je prze-
fot. Piotr Lampkowski

prowadziliśmy, co nas cieszy naj-


bardziej. Godna podkreślenia jest
jeszcze jedna okoliczność. Przygo-
towanie ferii planujemy na długo
przed ich rozpoczęciem. Zbieramy
na nie fundusze właściwie przez
cały rok. Na Boże Narodzenie oraz
Wielkanoc organizujemy specjalne Od września 2016 r. funkcjonu- rzystają z połączenia nie tylko
kiermasze, na które dzieci przygo- je połączenie MZK między To- w dni powszednie, ale i w soboty,
towują własnoręcznie wykonane runiem a Obrowem. Gmina za- niedziele oraz święta.
ozdoby. Są one później kupowane biegała o to, ponieważ łączność - Do każdego kilometra gmina
Aktywnie i twórczo – tak spędzają ferie dzieci w Obrowie. przez rodziców i dziadków, a zdo- z miastem dla podmiejskiej gmi- dopłaca 4,1 zł netto – mówi Joan-
byte w ten sposób środki wyko- ny była, zdaniem włodarzy, nie- na Faleńska, skarbnik gminy. – To
Nie wszystkie dzieci mogły wyje- więc zajęcia plastyczno-techniczne, rzystujemy właśnie na organizację zbędna. typowa stawka dofinansowania
chać, by spędzić zimową przerwę taneczne, ogólnorozwojowe. Miło- ferii. przewozu organizacji publicznego
w nauce poza domem. Dla tych, śnicy gier planszowych mieli duże Warto również wspomnieć o ini- - Nasi mieszkańcy apelowa- transportu zbiorowego. Autobu-
które pozostały, gmina przygoto- pole do popisu, ponieważ przygo- cjatywie, jaką podjęła gmina dzięki li o takie połączenie od dawna – sy dojeżdżają wprawdzie tylko na
wała wiele atrakcji. towano ich całą gamę, podobnie jak dobrze układającej się współpracy mówi sekretarz gminy Mirosława
z Fundacją „Szansa dla gmin”. Otóż Rubinkowo w Toruniu, ale dalej
amatorzy malowania buzi. Chętni Kłosińska. – Dziś, po ponad półtora
po raz kolejny przed dziećmi rolni- roku funkcjonowania połączenia, można kontynuować przejazd na
Gminny Ośrodek Kultury w Ob- wzięli udział w zorganizowanym jednym bilecie do centrum miasta
rowie oraz Osiecki Klub Kultury dla wszystkich wyjeździe do Mu- ków otworzyła się możliwość spę- wiemy, że rzeczywiście było ono
dzenia ferii zimowych w górach. potrzebne. Możemy dojechać do tramwajem nr 1 czy do szpitala na
w Osieku nad Wisłą wzięły na sie- zeum Etnograficznego w Toruniu Bielanach linią nr 26. Nasi miesz-
bie organizację tegorocznych ferii na zajęcia połączone z warsztatami. W tym roku z wypoczynku sko- Torunia podmiejskim autobusem,
w gminie. Obie instytucje przygo- - Zadbaliśmy o jak najszersze rzystało 14 dzieci rolników z gminy do pracy czy do szkoły. Niezwykle kańcy są bardzo zadowoleni.
towały interesujący program. Po- spektrum atrakcji, a jednocześnie Obrowo. Wyjechały one do Ośrod- ułatwia to funkcjonowanie naszej I trudno się dziwić. Gmina pod-
stawiono przede wszystkim na róż- o to, by były to zajęcia ze wszech ka Wypoczynkowego w Żywcu komunikacji. Kwota wydana na ten miejska, to i połączenie z miastem
norodność, tak aby każdy uczestnik miar kreatywne – mówi Emilia na 10-dniowy wypoczynek. Koszt cel w zeszłym roku mówi sama za podmiejskim autobusem wydaje
mógł znaleźć coś dla siebie. Były Zakrzewska, animatorka kultu- wyjazdu częściowo pokryli rodzice, siebie: 673 tys. zł. się jak najbardziej naturalne.
resztę dofinansowała Fundacja. Rzeczywiście: obrowianie ko- (RK)
Poza Toruń . 23 lutego 2018
ŁUBIANKA 19

Zwyciężyli po raz piąty


XXI Międzynarodowy Memoriał Adama Filemonowicza dobiegł końca. Drużyna Bałaganów Łubianka
uczciła pamięć swojego założyciela najlepiej, jak tylko mogła: wygrała memoriał
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk

Staropolska gościnność kazała gospodarzom przyjąć wszystkich serdecznie. Sportowa postawa – wszystkich pokonać. Tak też się stało.

Zawody, poświęcone pamięci wy- ło się jego wielką życiową pasją. To Avangard Kalinówka, HCPK Ko- W XXI Memoriale Adama Fi- lerz, wiceprezes Polskiego Związku
bitnego zawodnika i szkoleniow- on trenował toruńską drużynę, gdy rosten, Kolosok Boryspol, Szkoła lemonowicza zwyciężyła drużyna Hokeja na Trawie. – Wygrali tur-
ca, który jak mało kto potrafił sięgnęła po złoto mistrzostw Polski. Olimpia Vinnica, HC Politechnik gospodarzy - Bałagany Łubianka, niej imienia swojego założyciela,
zarażać młodzież sportem, odby- W pewnym momencie zrodziła Korosten, Start Berdyczewski Re- która w finale pokonała 2:0 eki- co jest sportowo tym cenniejsze.
ły się w dniach 16-18 lutego w Łu- się w Filemonowiczu idea stworze- jon; ze Słowacji: KPH Raca Brati- pę z Ukrainy HCPK Korosten. Osobne gratulacje należą się trene-
biance. nia klubu hokeja na trawie w Łu- slava; W emocjonującym meczu o trzecie rom za przygotowanie drużyn oraz
biance. Bałagany Łubianka to jego oraz drużyny polskie: UKS Bała- miejsce zadecydowały rzuty karne.
Adam Filemonowicz był jedną dziecko. Po śmierci szkoleniowca gany Łubianka, KS Warta Poznań, Brązowy medal zdobyła drużyna sędziom za sprawne sędziowanie.
z najbardziej znanych postaci zwią- organizowany jest rokrocznie w tej SP Warszewice, SP 3 Toruń, KS KPH Raca Bratislava, która poko- Należy również podziękować or-
zanych ze sportem w województwie gminie międzynarodowy memoriał Pomorzanin Toruń, UKS SP 26 Po- nała UKS Tarpany Gąsawa. ganizatorom, którzy jak co roku
kujawsko-pomorskim. Przez wiele jego pamięci. znań, LKS Rogowo, LKS Gąsawa, - Zawodnicy z Łubianki już po stanęli na wysokości zadania, pro-
lat występował w barwach Pomo- W tegorocznym memoriale UKS Tarpany Gąsawa, KS Tężniow- raz piąty nie okazali się sportowo fesjonalnie przygotowując turniej,
rzanina Toruń. Z czasem zajął się uczestniczyły kluby o międzynaro- cy Ciechocinek, LUKS Miasteczko zbyt gościnni – mówił w czasie ce- co przy międzynarodowej obsadzie
trenowaniem młodzieży, co okaza- dowej renomie. Z Ukrainy: Szkoła Śląskie. remonii zakończenia Jerzy Kanc- wcale nie jest łatwe.

Modlitwa za cierpiących Mamy swój dom


Osoby starsze z Łubianki doczekały się powstania
Mieszkańcy gminy Łubianka obchodzili Światowy Dzień Chorego, pielęgnując ideę
wprowadzoną przez papieża Polaka Dziennego Domu Pobytu Seniora. Zajęcia zostaną zainau-
Robert Kamiński | fot. nadesłane
gurowane 1 marca o godz. 12
Podobne inwestycje realizowane W ramach modernizacji zadba-
chodzony był również w gminie są obecnie w wielu innych gmi- no również o wnętrze budynku.
Łubianka. Chrześcijańskie święto nach. Również i w Łubiance taka Ogólne wydatki na ten cel wynio-
zorganizował Caritas przy parafii placówka była potrzebna. Senio- sły 62,5 tys. zł. Partycypacja w tej
w Bierzgłowie, którego przewodni- rzy upominali się o nią od dawna. kwocie dotacji rządowych wyniosła
czącą jest Małgorzata Ziółkowska. 50 tys. zł. Pozostałą kwotę 12,5 tys.
W niedzielę 11 lutego zapro- Dom będzie działał w Bierz- zł wygospodarowano ze środków
szono na uroczystość osoby chore głowie. Jego budowa została zre- własnych gminy. Na wyposażenie
z parafii. Uroczystości rozpoczęła alizowana w ramach programu wnętrza obiektu złożył się zakup
msza święta, której przewodniczył krajowego SENIOR+. Inicjatywę komfortowych mebli, nowocze-
ks. kan. dr Rajmund Ponczek wraz przystąpienia do tego programu snego sprzętu rehabilitacyjnego,
z prałatem ks. Marianem Szań- gmina podjęła już w 2016 r. Do re- wyposażenia gabinetu pielęgniar-
cą oraz wikariuszem Sławomirem alizacji projektu wytypowano bu- skiego, sprzętu RTV oraz wypo-
Marcinkowskim. W czasie jej trwa- dynek świetlicy wiejskiej w Bierz- sażenia szatni. Zadbano również,
nia wspominano zaangażowanie głowie wraz ze znajdującym się aby w salach spotkań nie zabrakło
ojca świętego w sprawy cierpią- w nim niezagospodarowanym lo- książek, gier i innych materiałów
cych oraz cierpienie jego samego kalem mieszkalnym. Całość obiek- edukacyjnych.
w ostatnich latach życia. tu zaadaptowano z przeznacze- Dom Dziennego Pobytu Seniora
Po mszy świętej zaproszono niem na pomieszczenia Dziennego zaprojektowano z myślą o 15 senio-
przybyłych na poczęstunek przy- Domu Pobytu Seniora. rach z terenu gminy Łubianka. Pro-
Wspólne obchody Dnia Chorego dodają cierpiącym wiele otuchy.
gotowany przez fundację Caritas Przysposobienie budynku nie wadzić go będzie Gminny Ośrodek
w Bierzgłowie. Uczestnicy zosta- było tanie. Całość inwestycji po- Pomocy Społecznej w Łubiance,
Ustanowienie przez papieża Jana nia Maryi w Lourdes. W jednym li przyjęci w gościnnych progach chłonęła 480 tys. zł. Na sumę tę kierownikiem ośrodka będzie Ta-
Pawła II tego święta jest ape- z sanktuariów maryjnych na świe- świetlicy wiejskiej w Zamku Bierz- złożyły się dotacja rządowa w wy- deusz Wierzbowski.
lem do wiernych, by jeden dzień cie odbywają się ogólnoświatowe głowskim. Spotkanie umiliły ze- sokości 250 tys. zł oraz udział środ- - Zadbaliśmy o to, by pobyt
w roku poświęcić modlitwie za obchody tego dnia. Cele wyznaczo- branym występy artystyczne Kato- ków własnych gminy – 230 tys. zł. w naszym domu był dla senio-
tych, którzy cierpią na duszy i cie- ne przez Kościół w ramach święta lickiego Stowarzyszenia Młodzieży Koszty te objęły przede wszystkim rów bardzo atrakcyjny – dodaje
le. to: dbałość o zapewnienie chorym w Biskupicach oraz zespołów Ale- adaptację pomieszczeń świetlicy Janusz Brzoska, kierownik Gmin-
godnej opieki, wskazanie na ducho- babki i Marwojki. wiejskiej na potrzeby domu, po- nego Ośrodka Pomocy Społecznej
Światowy Dzień Chorego Jan Pa- wy aspekt cierpienia oraz wyekspo- Po uczcie duchowej nastąpiła dobnie jak na remont lokalu miesz- w Łubiance. – Oprócz okazji do
weł II ustanowił w roku 1992. Jego nowanie jego znaczenia dla każ- uczta dla podniebienia – słodkości kalnego oraz poddasza. Z tych sa- spotkania się z innymi, czyli po
intencją było uczczenie 75. rocz- dego człowieka, uznanie wartości i kawa. Organizatorzy złożyli cho- mych środków opłacono również prostu możliwości wyjścia z domu,
nicy objawień fatimskich oraz 11. działań organizacji wolontariatu, rym serdeczne życzenia powrotu budowę kotłowni, a także całkowity zaproponujemy naszym seniorom
rocznicy zamachu na swoje życie. włączenie w duszpasterstwo wspól- do zdrowia oraz pomyślności na remont dachu. Na potrzeby domu, całą gamę atrakcyjnych zajęć tera-
Święto obchodzone jest na całym not chrześcijańskich, rodzin zakon- następne lata spędzone w gronie zgodnie z nowoczesnymi standar- peutycznych. Będą to m.in. terapie
świecie 11 lutego w dniu wspomina- nych oraz służby zdrowia. najbliższych i przyjaciół. dami, wykonano podjazd dla osób kulinarne, plastyczne, muzyczne
nia w Kościele pierwszego objawie- Światowy Dzień Chorego ob- (RK) niepełnosprawnych. i wiele innych. (RK)
Poza Toruń . 23 lutego 2018
20 MIASTO CHEŁMŻA

Dla fanów planszówek


Chełmżyński Maraton Gier Plan- jest w stanie wystartować w elimi-
Niepodległość na rysunku
szowych „W to mi graj” odbędzie nacjach, nie widzimy przeciwwska- Związany z obchodami stulecia niepodległości konkurs plastyczny ma skłonić dzieci
24 lutego w godz. 11-16 w Chełm- zań – mówi Monika Myszkowska.
żyńskim Ośrodku Kultury. Coś – Chcemy, by maraton był dla każ- i młodzież do refleksji nad patriotyzmem i dziejami ojczyzny
dla siebie znajdą tu zarówno pro- dego – zarówno profesjonalistów, Piotr Gajdowski
fesjonalni gracze, jak i ci, którzy którzy chcą porywalizować bar-
dopiero chcą nauczyć się grać. dziej serio, jak i tych, którzy chcą Cały rok mają potrwać w Chełm- stracji do wybranej pieśni patrio- minacji całorocznych obchodów,
się po prostu pobawić. Cieszymy ży obchody stulecia niepodległo- tycznej. Uczniowie z klas VII szkół 11 listopada w Narodowe Święto
- To będzie duży turniej w naj- się, gdy odwiedzają nas całe grupy ści Polski. W programie przewi- podstawowych, gimnazjów oraz Niepodległości. Uroczyste podsu-
większej sali ChOK-u - mówi Mo- znajomych, by po prostu ze sobą dziano wiele uroczystości, imprez szkół ponadgimnazjalnych – tech- mowanie wszystkich rocznicowych
nika Myszkowska, kierownik pobyć, zintegrować się, oderwać i lekcji historycznych. Jednym nikum, szkoły zawodowej, liceum – przedsięwzięć odbędzie się w sali
Chełmżyńskiego Ośrodka Kultu- od codzienności. Chełmżyński z najbardziej znaczących punk- mają zaprojektować i wykonać pla- Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury.
ry. – Liczymy na to, że wydarzenie Ośrodek Kultury otwarty jest dla tów, bo skierowanym do najmłod- kat promujący hasło przewodnie Tam zostaną wystawione wszystkie
przyciągnie nie tylko zdeklaro- szych mieszkańców miasta, jest „Polska Niepodległa 1918-2018”. prace, które stanowić będą element
wszystkich. To miejsce, w którym konkurs plastyczny „Polska Nie- Dozwolone są wszelkie techniki scenografii sali.
wanych miłośników gier planszo-
wych, ale też nowe osoby, które tę można pogłębiać swoje zaintereso- podległa 1918-2018”. malarskie na podłożu papierowym, - Często nie pamiętamy, że nie-
pasję dopiero w sobie odkryją. wania i odkrywać nowe pasje. Je- a w przypadku plakatów także ko- podległość nie jest wcale dana raz
W ciągu kilku sobotnich godzin steśmy otwarci na wszelkie propo- - Tak ważny jubileusz jak 100. laż. Termin nadsyłania prac upływa na zawsze. Nie dostrzegamy potrze-

‘‘
rozegrane zostaną mistrzostwa zycje mieszkańców i takie też były rocznica odzyskania przez naszą oj- 30 marca. Rozstrzygnięcie tego eta- by pielęgnowania narodowej tożsa-
Chełmży w grę „Domek”, a także początki organizowanych przez nas czyznę niepodległości jest dosko- mości. To błąd, bo kształtowanie
eliminacje do mistrzostw Polski turniejów gier planszowych. nałą okazją, by kształtować wśród patriotyzmu, zwłaszcza u najmłod-
w grach „Super Farmer” oraz „Po- Chełmżyńskiemu Maratono- dzieci i młodzieży patriotyczną szych, jest procesem złożonym
twory w Tokio”. Od godz. 11 wszy- wi Gier Planszowych towarzyszyć postawę - mówi Anna Pawlikow- i długotrwałym. Dlatego tak ważne
scy chętni będą mogli uczyć się za- będą kiermasz gier używanych oraz ska, emerytowana nauczycielka są inicjatywy takie jak ta – mówi
sad, a później spróbować swoich sił wypożyczalnia gier – do dyspozycji plastyki, koordynatorka konkursu. Anna Pawlikowska. – Zależy nam,
w prawdziwej rozgrywce. będzie blisko 50 tytułów. – Chodzi nam jednak o coś wię- by dzieci, przygotowując prace
- Gdy ktoś natychmiast po opa- cej. Formuła konkursu wymaga, Chodzi nam jednak na konkurs, miały okazję głębiej
nowaniu reguł danej gry poczuje, że (PG) by przełożyć tak trudne tematy na zastanowić się nad sensem tej
język plastyczny. Uczestnicy będą o coś więcej. Formuła konkur- rocznicy. Dlatego konkurs dosto-
Chełmżanka obchodziła setne urodziny! musieli zastanowić się, czym dla su wymaga, by przełożyć tak sowany jest do organizacji pracy
nich samych jest Polska, przemy- nauczycieli, częstotliwości spotkań
śleć osobisty stosunek do narodo- trudne tematy na język pla- z uczniami na lekcjach plastyki
wych dziejów. Przy okazji poszerzą styczny. czy sztuki. Żeby zrobić pracę na
i utrwalą wiedzę historyczną, zna- dobrym poziomie, nie wystarczy
jomość polskich symboli oraz zaan- pu konkursu plastycznego, wręcze- usiąść nad kartką podczas jednej
gażują się w pielęgnowanie obcho- nie dyplomów i nagród odbędzie lekcji. Z kolei w szkołach średnich
dów polskich świąt narodowych. się w maju w Sali Mieszczańskiej nie ma już lekcji plastyki, więc star-
Wszystkie nadesłane na konkurs Ratusza. Najlepsze prace znajdą się si uczniowie będą pracować nad
prace będą stanowić dekorację ob- na wystawie. zadaniem konkursowym indywi-
chodów Narodowego Święta Nie- Drugi etap konkursu przezna- dualnie. W tym przypadku wiedza
podległości. czony jest dla dzieci z klas I-III plastyczna łączy się z wiedzą histo-
Organizatorem konkursu „Pol- szkół podstawowych. Zadanie pole- ryczną, więc spodziewam się, że
ska Niepodległa 1918-2018” jest ga na wykonaniu biało-czerwonego nauczyciele historii będą zachęcać
Urząd Miasta Chełmży pod patro- bukietu – kompozycji przestrzen- swoich podopiecznych do uczest-
natem burmistrza. Podzielony zo- nej z różnych materiałów papier- nictwa. Ten konkurs jest dowodem
stał na dwa etapy. Pierwszy skiero- niczych, np. bibuły, krepy. Prace na to, że plastyka pozwala dzieciom
wany jest do uczniów starszych. Dla można nadsyłać do 10 paździer- na podjęcie trudnych, aczkolwiek
dzieci z klas IV-VI szkół podstawo- nika. Rozstrzygnięcie tego etapu ważnych i ciekawych zagadnień hi-
wych zadaniem jest wykonanie ilu- konkursu zaplanowano w dniu kul- storycznych.

Zbadaj się! Mammografia to krótkie i bez- BURMISTRZ CHEŁMŻY


informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 usta-
100 lat skończyła mieszkanka udziale przedstawicieli KRUS-u, bolesne badanie, które ratuje życie wy z dnia 21 sierpnia
Chełmży Aniela Hałas. Z tej oka- licznej rodziny jubilatki oraz kie- - dzięki niej można wykryć raka 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (
zji burmistrz Chełmży Jerzy Czer- rownictwa zakładu. piersi już we wczesnym stadium. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) w siedzi-
wiński oraz przewodniczący Rady Aniela Hałas urodziła się 7 lutego W środę 28 lutego na Rynku Rejestracja online: www.medica. bie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen.
Miasta Janusz Kalinowski złożyli 1918 r. w miejscowości Łada (woj. w Chełmży będą przeprowadza- org.pl. Infolinia i zapisy: nr tel. 517 J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej
szacownej jubilatce życzenia, wrę- lubelskie). Od 1957 r. mieszka- ne badania mammograficzne urzędu www.bip.chelmza.pl został wy-
544 004, (42) 254 64 10. Przy reje- wieszony na okres 21 dni wykaz nierucho-
czyli kwiaty i upominek. Uroczy- ła w Grzywnie, gdzie wspólnie w technologii cyfrowej dla kobiet stracji telefonicznej należy podać mości przeznaczonej do sprzedaży w try-
stość odbyła się w bardzo miłej z mężem prowadziła gospodar- w wieku 50-69 lat, które w ciągu
atmosferze w Zakładzie Opiekuń- stwo rolne. Natomiast od 1979 r. PESEL i numer telefonu. bie bezprzetargowym na rzecz najemcy
ostatnich dwóch lat nie wykony- - lokal mieszkalny nr 8 w budynku przy
czo-Leczniczym w Browinie przy jest mieszkanką Chełmży. (PG) ul. Strzeleckiej 10.
wały bezpłatnego badania piersi. (PG)
REKLAMA

Poza Toruń . 23 lutego 2018


MIASTO CHEŁMŻA 21

Rasowi mistrzowie
Chełmżyński Klub Hodowców Gołębi Rasowych ma na koncie liczne sukcesy. Właśnie
zorganizował ogromną wystawę, na której prezentowano najlepsze ptaki
Piotr Gajdowski | fot. Łukasz Piecyk
XVIII Regionalna Wystawa Go- stawy był Chełmżyński Klub Ho- pewnia, że takie pokazy są dosko-
łębi Rasowych i Drobnego In- dowców Gołębi Rasowych. Zwią- nałą okazją, by zaszczepić miłość
wentarza zgromadziła ponad stu zek zrzesza ponad 80 hodowców do gołębi u kolejnych osób. Oka-
hodowców z całej Polski. W hali i jest największym w wojewódz- zuje się, że hodowla gołębi raso-
wyeksponowano 1,5 tys. najpięk- twie. Poza przypadającą trady- wych jest hobby raczej niszowym.
niejszych ptaków. Chełmżyńska cyjnie na okres ferii wystawą - Zrzeszonych hodowców go-
impreza jest jedną z najwięk- w Chełmży hodowcy organizują łębi rasowych w Polsce jest ok.
szych w kraju. też regionalną wystawę w Unisła- 3,5 tys., to 10 razy mniej niż licz-
wiu, zwykle jesienią. ba zrzeszonych hodowców gołębi
- Nasza wystawa jest jedną - Odwiedził nas kiedyś pocztowych. Jesteśmy więc nie-
z nielicznych w Polsce o takim za- w Chełmży wójt Unisławia Jakub wielką społecznością – mówi Ka-
sięgu. Swoje okazy przywieźli do Danielewicz. Wystawa zrobiła na rol Sarnecki. – Wystawy i pokazy
nas hodowcy z różnych regionów, nim wrażenie i zaprosił nas do or- mogą przyczynić się do popula-
a oceniali je najbardziej doświad- ganizacji podobnej imprezy u sie- ryzacji naszej pasji, na czym nam
czeni sędziowie z Polski i zagrani- bie – mówi Karol Sarnecki. – Od bardzo zależy. Rozmawiałem nie-
cy - mówi Karol Sarnecki, prezes tamtej pory wystawa w Unisławiu dawno z uznanym hodowcą i pro-
Chełmżyńskiego Klubu Hodow- otwiera sezon wystawowy, zaś ta motorem hodowli gołębi rasowych
Na wystawie pokazano 1,5 tys. gołębi i innych ptaków.
ców Gołębi Rasowych. – Na hali w Chełmży go kończy. Wysta- w Niemczech. Tam hodowcy star-
Ośrodka Sportu i Turystyki poka- wy gołębi organizuje się głównie szej daty dostrzegli już lukę poko- skakujący może wydać się fakt, że stwa Europy do Danii.
zano łącznie 1533 ptaki, w tym wie- w okresie jesienno-zimowym. Od leniową i martwią się, czy znajdą ras gołębi jest aż tysiąc, a różnią się Chełmżyński Klub Hodowców
le ras gołębi, kur i drobiu wodne- marca zaczynają się lęgi, parowa- kontynuatorów. A hodowla gołębi one niemal wszystkim – od upie- Gołębi Rasowych może pochwa-
go: perlice, gęsi, kaczki. W ramach nie gołębi, wtedy czas na hodowlę, w Niemczech stoi na bardzo wyso- rzenia po masę i formę. W Polsce lić się też innymi sukcesami – jego
specjalnego pokazu poza ekspozy- a nie na wystawy. Wyjątek robimy kim poziomie. Dlatego z nadzieją hoduje się około połowę wszyst- przedstawiciele wrócili niedawno
cją konkursową zaprezentowano dla pokazów plenerowych, np. patrzą na Polskę, gdzie to pasja kich ras. z Mistrzostw Polski w Kielcach.
ok. 100 sztuk w wolierach. Kolejny podczas dożynek powiatowych wciąż żywa i znajdująca kolejnych - Hodowla gołębi nie ma nic Zbigniew Wróbel z Mgowa został
rok z rzędu zaliczyliśmy podwój- i gminnych, na które jesteśmy za- adeptów. wspólnego z produkcją zwierzęcą. mistrzem Polski w rasie kapucyn
ny sukces frekwencyjny – dopisa- praszani w różne miejsca Polski, Chełmżyńscy hodowcy gołębi Hodujemy ptaki wyłącznie dla wa- staroholenderski, Karol Sarnecki
li nam zarówno hodowcy, którzy czasem daleko poza powiat toruń- rasowych są zgodni, że kto raz zła- lorów estetycznych i cieszymy się, z Ryńska mistrzem w rasie chiński
chwalą sobie przyjazną atmosferę ski. pie bakcyla, ten już na zawsze po- gdy jakość naszej pracy doceniają gołąb, zaś Ernest Góralski z Wą-
w Chełmży, jak i goście. Prezes Chełmżyńskiego Klubu zostanie miłośnikiem tych ptaków. sędziowie podczas wystaw. Nieba- brzeźna zdobył mistrzostwo w ra-
Głównym organizatorem wy- Hodowców Gołębi Rasowych za- Dla postronnego obserwatora za- wem wybieramy się na Mistrzo- sie stawak polski.

Białe wakacje
Wakacjami”. ka Kultury. – Co roku proponuje- drukarką 3D. Dzieciaki chętnie te-
my dzieciom inne tematy, które stowały jej możliwości. Sporą część
- Postawiliśmy na warsztaty, bo pozwolą im doświadczyć nowych programu wypełniły też zajęcia ba-
to najatrakcyjniejsza forma spędza- form rozrywki, oderwać się nieco zujące na sekcjach, które regularnie
nia wolnego czasu. W programie od komputerów i tabletów. Tym działają przy ChOK-u, np. warszta-
mieliśmy m.in. zajęcia plastyczne, razem to u nas mogły zetknąć się ty cyrkowe. W ofercie mieliśmy też
Chełmżyński Ośrodek Kultu- kwencja była znakomita – obo- modelarskie, gry planszowe i za- z nowinką techniczną, która dopie- obóz taneczny – cykl całodniowych
ry wypełnił czas ferii zimowych wiązujące limity miejsc wyczer- gadki - mówi Monika Myszkowska, ro wchodzi na rynek i nie jest tania, zajęć prowadzonych przez instruk-
atrakcyjnymi warsztatami. Fre- pały się na długo przed „Białymi kierownik Chełmżyńskiego Ośrod- więc nie wszyscy mają w domach – torów szkoły tańca. (PG)
REKLAMA

Poza Toruń . 23 lutego 2018


22 GMINA CHEŁMŻA

Orkan
nadciąga
Wszędzie stawiają na piłkę nożną, a gmina Chełmża
rozwija kolarstwo
Piotr Gajdowski | fot. Katarzyna Orłowska
Zawody na trenażerach pozwoliły wyłonić najbardziej obiecujących młodych kolarzy.
Gmina Chełmża przystąpiła do dzieci oraz promowanie nowego
Narodowego Programu Rozwoju Uczniowskiego Klubu Sportowego Chełmża w ramach Kujawsko-Po- ścigów kolarskich. Przez kilka lat ników w wieku 9-13 lat ze wszyst-
Kolarstwa, w ramach którego przy „Orkan”, którego promotorem jest morskiej Ligi UKS, zaś we wrze- z rzędu Bogdan Kondej organizo- kich gminnych podstawówek.
Szkole Podstawowej w Zelgnie Bogdan Kondej. śniu, jeśli wszystko dobrze pójdzie, wał tu etap Międzynarodowego W klasyfikacji drużynowej I miej-
i Szkole Podstawowej w Grzyw- - Wszystko toczy się wokół pił- na terenie ośrodka w Zalesiu odbę- Wyścigu Kolarskiego juniorów, sce zajęła SP w Zelgnie, II miej-
nie utworzono szkółki kolarskie ki nożnej, a ja od wielu lat jestem dzie się międzyszkolny wyścig ko- który teraz rozgrywa się na tere- sce – SP w Sławkowie, III miejsce
wyposażone w dziewięć rowerów czynnym działaczem kolarskim larski na rowerach MTB. nach gmin Lisewo i Płużnica. Być - SP w Grzywnie, IV miejsce – SP
i niezbędne akcesoria kolarskie. i chcę umożliwić dzieciom kontakt - Łatwiej zorganizować zawo- może tradycje kolarskie w gminie w Kończewicach. W badanej gru-
W tej drugiej placówce tuż przed z tą dyscypliną sportu, spróbowa- Chełmża umocni teraz działalność pie znalazły się aż 32 osoby o po-
dy na orliku niż wyścig kolarski –
feriami uczniowie wszystkich nia swoich sił w sporcie typowo in- Uczniowskiego Klubu Sportowego nadprzeciętnych wynikach testów.
gminnych szkół ścigali się na dywidualnym, a nie drużynowym mówi Bogdan Kondej. – Wynika
to oczywiście z charakteru rywali- Orkan, który przystąpił właśnie do Uzyskały rezultaty porównywalne
trenażerach kolarskich podczas – mówi Bogdan Kondej. – Zaczęło Kujawsko-Pomorskiej Ligi UKS. z wynikami rówieśników już tre-
I Mistrzostw Gminy Chełmża. się oczywiście od spotkania z wój- zacji. Mecz odbywa się w jednym
- Kujawsko-Pomorska Liga UKS nujących i odnoszących sukcesy
tem, który od tego czasu bardzo ak- miejscu, a kolarze muszą pokonać od dawna działa prężnie w woje- w rywalizacji sportowej na pozio-
Impreza zwieńczyła styczniowy tywnie nas wspiera. To rzadki przy- pewien dystans. Stąd bierze się wództwie. Teraz chcemy naszych mie województwa i kraju. Aż 81
cykl sprawdzianów dla uczniów padek. Wiem, że inne samorządy trudność organizacyjna takiego podopiecznych przygotować za- osób uzyskało wynik bardzo dobry
szkół podstawowych w gminie, stawiają głównie na piłkę, skupiają przedsięwzięcia i wyższe koszty. równo technicznie, jak i wydolno- lub dobry kwalifikujący do szkole-
a przede wszystkim wyłoniła naj- się na orlikach. U nas też są dwa Żeby zorganizować wyścig, trze- ściowo, by z powodzeniem starto- nia specjalistycznego z kolarstwa.
lepszych zawodników, którzy mają orliki, a jednak to w dziedzinie ba zaangażować wszystkie służby: wali w wyścigach kolarskich w tej - To daje nam pewien obraz
szansę na kolarską karierę. Ak- kolarstwa zdążyliśmy już dokonać strażaków, policję, a także pilotów, lidze – deklaruje Bogdan Kondej. kultury fizycznej w gminie – mówi
cja z udziałem Akademii Michała czegoś, co jest ewenementem. I to którzy zapewnią bezpieczeństwo W I Mistrzostwach Gminy Bogdan Kondej. – Myślę, że to wy-
Kwiatkowskiego „Copernicus” mia- dopiero początek naszej drogi. imprezy. Chełmża w jeździe na trenażerach darzenie jest ewenementem. Żadna
ła na celu popularyzację kolarstwa, 28 maja rozegra się I Wyścig Gmina Chełmża ma już pewne brali udział uczniowie klas IV-VI. inna gmina czegoś takiego wśród
zbadanie potencjału sportowego Kolarski o Puchar Wójta Gminy doświadczenie w organizacji wy- Łącznie wzięło udział 274 uczest- dzieci nie zrobiła.

Zimą rolnicy się uczą Ekologicznie


czekał dobry obiad przygotowa-
ny przez gospodarzy oraz nagrody
ufundowane przez sponsorów, któ-
rzy od lat współfinansują szkolenia Rusza nabór wniosków do pro-
dla rolników z gminy. W puli na- gramu EKOpiec 2018. To innowa-
gród znalazły się: firmowe pakiety cyjny program, w ramach którego
W spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym uczestniczą co roku rolnicy z całej gminy promocyjne, podręczne narzędzia, można uzyskać bezzwrotne dofi-
nansowanie do wymiany źródła
bony upominkowe, a nagrodą
Piotr Gajdowski | fot. Katarzyna Orłowska główną była kosiarka z napędem. ciepła na bardziej ekologiczne.
Tym razem z nagrodami ze spo- Wsparcie finansowe obejmuje
tkania wyjechali rolnicy: Grzegorz montaż nowoczesnego pieca oraz
Osiak (Kuczwały), Zygmunt Łę- podłączenie do sieci ciepłowni-
gowski (Świętosław), Mariusz Ja- czej.
siński (Bogusławki), Henryk Brza- Wnioski można składać
na (Głuchowo – Windak), Karolina w dniach 19-28 lutego w sekreta-
Marszałkowska (Drzonówko), Jó- riacie Urzędu Gminy Chełmża.
zef Moskal (Browina), Jarosław Wojewódzki Fundusz Ochrony
Suchenek (Zajączkowo), Roman Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podosek (Głuchowo – Windak), ustalił limity dofinansowania dla
Dariusz Kuraś (Kuczwały), Franci- gmin w zależności od liczby miesz-
szek Piróg (Grzegorz), Leszek Ko- kańców, więc przeznaczone dla
lasa (Drzonówko), Emilia Tokarz gminy Chełmża środki są niewiel-
(Dziemiony), Krzysztof Kucha- kie. By zapewnić wnioskodawcom
rzewski (Nawra), Marek Sawicki równe szanse, wybór beneficjentów
(Mirakowo). Nagrody ufundowali programu EKOpiec 2018 dokonany
sponsorzy: Bayer, Gaspol, Hodowla będzie poprzez losowanie publicz-
Roślin Strzelce, Grupa IHAR, ABT ne w dniu 9 marca o godz. 12 w sali
MOTOR w Chełmży, Przedsię- nr 4 Urzędu Gminy Chełmża, ul.
biorstwo Handlowo-Produkcyjne Wodna 2, 87-140 Chełmża.
Frank w Chełmży Franciszek Kru- Wnioski można składać tylko
i wyłącznie w okresie trwania nabo-
telewicz, Gospodarstwo Rolne Ma- ru – dokumenty złożone po termi-
Zima to dla rolników idealny W spotkaniu szkoleniowo-in- inż. Lech Gałęzewski z Wydziału ciej Czajkowski z Sokołowa, Firma
moment na udział w szkoleniach formacyjnym wzięło udział ok. 160 Rolnictwa i Biotechnologii UTP nie nie będą rozpatrywane. Wzór
Handlowo-Usługowa Rafał Bober wniosku opublikowano na stronie
i konferencjach, gdzie mogą rolników z terenu całej gminy. Jak w Bydgoszczy. Po części mery- z Zelgna, Bank Spółdzielczy Brod-
zdobywać informacje na temat zawsze głównymi tematami były torycznej przyszedł, rzecz jasna, BIP gminy Chełmża. Rozpatry-
nica Oddział w Chełmży, Credit wane będą wyłącznie kompletne
najnowszych produktów i tech- najnowsze odmiany nasion, kry- czas na zabawę. Spotkania z rolni-
nologii, a także wymieniać do- teria doboru odmian, zagadnie- kami organizowane są tradycyjnie Agricole Bank Polska. Spotkanie wnioski, tj. zawierające wszystkie
świadczenia z kolegami po fachu. nia z zakresu agrotechniki, środki w tłusty czwartek, więc nie za- współfinansowane było również niezbędne załączniki. Dofinanso-
Wiedzą o tym doskonale orga- ochrony roślin. Zdobyta wiedza brakło smacznych pączków, które przez samorząd gminy. Organiza- waniu nie podlegają zadania już
nizatorzy corocznego spotkania pozwoli uczestnikom szkolenia na ufundował Zakład Hodowli Roślin torami spotkania byli: wójt Jacek wykonane. Szczegółowych infor-
dla rolników w gminie Chełm- podnoszenie rentowności upraw w Strzelcach. Była też okazja, by tuż Czarnecki, przewodniczący Ko- macji udziela Anna Zdrojewska
ża. Impreza odbyła się już po raz w przyszłości. Wykład przewod- przed końcem karnawału posłu- misji Rolnej Rady Gminy Henryk z Referatu Gospodarki Komunalnej
piąty w Restauracji „U Boryny” ni pt. „Uprawa pasowa – Strip Till chać dobrej muzyki podczas krót- Fałkowski, firma Frank w Chełmży i Ochrony Środowiska (nr tel. (56)
w Grzywnie. w aspekcie gospodarowania zaso- kiego występu znanej wokalistki Franciszka Krutelewicza oraz spon- 675 60 77 wew. 50).
bami wodnymi gleby” wygłosił dr Sary Pach. Wreszcie na wszystkich sorzy. (PG)
Poza Toruń . 23 lutego 2018
WLK. NIESZAWKA i CZERNIKOWO 23

Olendrzy powrócą
W maju otworzony zostanie skansen poświęcony osadnictwu
olenderskiemu w Wielkiej Nieszawce
Piotr Gajdowski | fot. Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Olenderski Park Etnograficzny Olenderski Park Etnograficzny olenderskiego – mówi Ewa Ty-
w Wielkiej Nieszawce przybliży w Wielkiej Nieszawce rekonstruuje czyńska. – Wśród zgromadzonych
wielowiekową obecność na tych na obszarze ponad 5 ha fragment obiektów znajdują się m.in. jedyna
terenach olendrów i mennonitów, wsi o układzie charakterystycznym zachowana po dziś dzień zagroda
protestanckich przybyszy, którzy dla osadnictwa olenderskiego, czyli drewniana, łącząca pod jednym
uciekli tu przed prześladowania- rzędówki bagiennej. Na teren par- dachem części mieszkalną, inwen-
mi w zachodniej Europie. Tu był ku przeniesiono trzy zagrody skła- tarską i stodołę, pochodząca ze wsi
jeden z głównych ośrodków życia dające się z sześciu zabytkowych Niedźwiedź (ok. 1790 r.), a także


tej społeczności, któ- jeden z ostatnich ocalałych
ra założyła w Wiel- domów podcieniowych zbu-
kiej Nieszawce gminę dowany w Kaniczkach pod
wyznaniową i dom Kwidzynem w 1757 r. Olenderski Park Etnograficzny pozwoli przenieść się w czasie
modlitwy. Do dziś za- Teren uzupełnia tzw. mała
chował się tylko cmen- Wszystkie budynki są oryginalne. Za- architektura: piwniczki, stud- i poznać kulturę, która, choć dziś już nieobecna, trwale
naznaczyła oblicze tych terenów.
tarz. Otwarcie skanse- nie i płoty obsadzone zielenią,
nu w maju. nim przenieśliśmy je na teren skansenu, przydomowymi ogródkami
pewno istniał w XIX w., prawdopo- Wisły, w poprzek której powstały
i sadami. W obręb Olender- dobnie chowano tu nie tylko miesz- równoległe pasy pól, które od-
- Osadnictwo olen- dokonaliśmy szczegółowych penetracji skiego Parku Etnograficzne- kańców Wielkiej i Małej Nieszawki, dzielają kanały odwadniające, ob-
drów i mennonitów terenowych, żeby wytypować budynki go włączono także cmentarz ale też okolicznych wsi. Pracownicy sadzone wierzbami – mówi Ewa
odnotowano w Wiel- mennonicki, jeszcze niedaw- Muzeum Etnograficznego odtwo- Tyczyńska. – Zwiedzanie skansenu
kiej i Małej Nieszawce najcenniejsze i pokazać różne typy bu- no zdewastowany. rzyli jego pierwotny układ z zacho- zaczniemy od zagrody, w której
już w początkach XVII - Część nagrobków została waną główną aleją. znajdzie się wystawa poświęcona
w. – wyjaśnia Ewa Ty- downictwa olenderskiego. rozkradziona, jak to się dzia- Dziś to jedyna oryginalnie za- olendrom i mennonitom. Gdy go-
czyńska z Muzeum ło z wieloma cmentarzami chowana pozostałość trwającej ście dowiedzą się już wstępnie, kim
Etnograficznego w To- ewangelickimi i mennonicki- kilka stuleci obecności olendrów oni byli, zaprosimy ich na cmen-
runiu. – Wszystko zaczęło się od budynków mieszkalnych i gospo- mi – mówi Ewa Tyczyńska. – Gdy i mennonitów w Wielkiej Nieszaw- tarz, a dalej do kolejnych dwóch
mennonitów, którzy przybyli na darskich. To najcenniejsze zacho- przejęło go Muzeum Etnograficz- ce. Społeczność ta znikła z tych zagród w skansenie.
Żuławy i zasiedlali kolejne tereny, wane obiekty architektoniczne po- ne, przystąpiliśmy do prac porząd- terenów po II wojnie światowej. Pierwsi goście zwiedzą Olender-
przesuwając się wzdłuż linii Wisły chodzące z Doliny Dolnej Wisły. kowych: odkopaliśmy nagrobki, Olenderski Park Etnograficzny od- ski Park Etnograficzny w weekend
aż po Mazowsze. Choć ślady ich - Wszystkie budynki są oryginal- które skrywała ziemia, a także inne twarza hipotetyczne oblicze tamte- 12-13 maja. Program dni otwarcia
osadnictwa możemy napotkać tak- ne. Zanim przenieśliśmy je na teren elementy cmentarza. Cały ten ma- go świata, rekonstruując charakte- zostanie opublikowany na stronie
że w innych regionach kraju, nasz skansenu, dokonaliśmy szczegóło- teriał chcemy wyeksponować w ga- rystyczne osadnictwo. internetowej Muzeum Etnograficz-
park etnograficzny jest jedynym wych penetracji terenowych, żeby blocie na skraju cmentarza. - Główna droga wytyczona zo- nego w Toruniu.
w całości poświęconym budownic- wytypować budynki najcenniejsze O cmentarzu w Wielkiej Nie- stała wzdłuż wału przeciwpowo-
twu olenderskiemu i mennonitom. i pokazać różne typy budownictwa szawce nie wiadomo wiele: na dziowego zabezpieczającego koryto

Szachowi mistrzowie
Piotr Gajdowski | fot. Adam Zakrzewski (archiwum)
Ferie w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna
w Czernikowie zorganizowała
w pierwszym tygodniu ferii zaję-
cia dla dzieci. Motywem przewod-
gadki związane z polskimi obycza-
jami – strojami ludowymi, tańcem,
muzyką.
- Pierwszy dzień zajęć związa-
ły przygotować uczestników do
większej imprezy - II Toruńskiego nim były polskie tradycje, legendy ny był ściśle z naszym regionem,
Feryjnego Festiwalu Szachowe- i baśnie. opowiadaliśmy np. legendy o To-
go, który odbędzie się w weekend runiu – mówi Magdalena Seweryn.
24-25 lutego. W czernikowskich - Zorganizowane przez nas za- – W kolejnym dniu przybliżyliśmy
rozgrywkach udział wzięły dzieci jęcia odbywały się tylko w pierw- dzieciom legendy warszawskie.
i młodzież w każdym wieku – naj- szym tygodniu ferii, bo nie chcie- Wszystkie dzieci wychodziły po
starsi uczestnicy są u progu matu- liśmy konkurować z ofertą innych zajęciach zmęczone i zadowolo-
ry, zaś najmłodsi to przedszkolaki. instytucji, które również przygoto- ne. Warto, by wychowywane dziś
Wielu z nich to wychowankowie wały własne atrakcje dla młodzie- w świecie najnowszych technologii
Andrejusa Sivickisa, który poza ży szkolnej zamieszkującej naszą dzieci miały możliwość kontaktu
tym, że sam jest aktywnym szachi- gminę – mówi Magdalena Seweryn z rówieśnikami i alternatywnymi
stą, prowadzi zajęcia dla adeptów z Gminnej Biblioteki Publicznej formami spędzania wolnego czasu.
tego sportu. w Czernikowie. – Przekrój wieko- Często same nie zdają sobie sprawy,
- Szachy to ekstremalna sztuka wy uczestników „Ferii w Biblio- jak bardzo im tego brakuje. Każdy
walki, tyle że tu liczy się nie spraw- tece” był dość spory. Najmłodsze pobyt najmłodszych w bibliotece
ność ciała, a umysłu – mówi Andre- dzieci miały po 3 lata, zaś najstar- staje się też okazją do bliższego za-
jus Sivickis. – Wielu z nas myśli, że sze to uczniowie VI klasy. Nie jest znajomienia się z naszym księgo-
potrafi grać w szachy, bo zna ruchy. łatwo tak zorganizować zajęcia, by zbiorem. Książki kojarzą się dzie-
Tymczasem opanowanie ruchów wszystkie dzieci były zaintereso- ciom z poszarzałymi grzbietami
szachowych to jak nauka alfabetu. wane. Trzeba dopasować poziom nudnych lektur. U nas przekonują
Feryjny Czernikowski Turniej w gimnazjum kilkunastu, a w ca- To nie wystarczy, by płynnie czytać. trudności do umiejętności naj- się, że to nieprawda – stawiamy na
Szachowy o Puchar Wójta, któ- łym Toruniu w podstawówkach jest Szachy to bardzo skomplikowana młodszych, a zarazem nie znudzić nowości, zwłaszcza tych pisarzy,
ry odbył się 22 lutego w Zespole 22 takich zawodników. To daje po- dyscyplina. najstarszych. których zapraszamy na spotkania
Szkół w Czernikowie, przyciągnął jęcie, jaki prezentujemy poziom – Feryjny Czernikowski Turniej W programie znalazły się m.in. autorskie. To szczególnie cenne
wielu adeptów tej królewskiej gry mówi Andrejus Sivickis, instruk- Szachowy o Puchar Wójta to tylko zajęcia plastyczne, np. wycinan- i potrafi wciągnąć na dobre w świat
z całej gminy i okolic. Rywalizacja tor szachowy, nauczyciel Zespołu jedna z wielu szachowych imprez ki i wyklejanki dla maluchów, gry lektury.
była zacięta, bo szachiści z naszej Szkół w Czernikowie. – Rozwój tej w gminie. Wizytówką gminy stał i zabawy, a dla starszych także za- (PG)

Teatralny Dzień Kobiet


gminy należą do wojewódzkiej królewskiej dyscypliny możliwy się Czernikowski Festiwal Sza-
czołówki, biorą udział w mistrzo- jest dzięki zaangażowaniu wójta chowy, który odbywa się średnio
stwach Polski. Zdzisława Gawrońskiego i prze- co kwartał. Zawody, w których za
wodniczącej Rady Gminy Jadwigi każdym razem uczestniczy ok. 100
- Tradycje i osiągnięcia szacho- Padlewskiej. Szachy mają się rów- osób, cieszą się uznaniem wśród Z okazji Dnia Kobiet wójt zapra- wani mogą odbierać bezpłatne
we mamy duże. Od ośmiu lat na- nie znakomicie w całym powiecie, zawodowców. W tym roku odbędą sza na spektakl „Afekt, czyli qui wejściówki w sekretariacie Urzędu
leży do nas tytuł Mistrza Powiatu zwłaszcza w gminach Obrowo i Ły- się nieco później – zaplanowano je pro quo” w wykonaniu Teatru Gminy Czernikowo (I piętro, pok.
Toruńskiego. Tu mieszka najwięcej somice, gdzie mieszkają doświad- na 2-3 czerwca z powodu napiętego Afisz z Torunia.
zawodników, którzy posiadają ka- czeni trenerzy. nr 11). Liczba miejsc ograniczona!
harmonogramu zawodów, w któ-
tegorie szachowe. Podam przykład: Feryjny Czernikowski Turniej rych uczestniczą szachiści z gminy. Przedstawienie odbędzie się 7 Dodatkowych informacji można
w szkole podstawowej mamy 8 za- Szachowy o Puchar Wójta to roz- marca o godz. 18 w Auli Muzycz- zasięgnąć pod nr. tel. (54) 287 50 01.
wodników z kategorią szachową, grywki sparingowe, które mia- (PG) nej w Czernikowie. Zaintereso- (PG)
Poza Toruń . 23 lutego 2018
24 ZŁAWIEŚ WIELKA

Tyle powrotów, ile wyjazdów


Odbywające się w styczniu i lutym walne zebrania jednostek OSP z terenu gminy
Zławieś Wielka to czas podsumowań ubiegłego roku i planów na przyszłość
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Zebrania jednostek OSP w gmi- w celu ponownego wprowadzenia oceniamy bardzo pozytywnie –
nie odbyły się w następujących do działań ratowniczo-gaśniczych. mówi Robert Babiarz, podinspek-
dniach: 13 stycznia w Łążynie, 20 OSP Stary Toruń. Wyremontowano tor ds. działalności gospodarczej
stycznia w Toporzysku, 27 stycz- remizę, prowadzono działalność w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wiel-
nia w Siemoniu, 3 lutego w Skłu- prewencyjną i sportową. Z Urzędu kiej oraz prezes zarządu Oddziału
dzewie, 4 lutego w Pędzewie, 17 Gminy pozyskano środki na re- Gminnego ZOSP RP. – Rokrocz-
lutego w Rzęczkowie. mont. nie nasz budżet wynosi 360 tys. zł.
Prócz podsumowań roku ubie- Środki te przeznaczamy na wypo-
Na terenie gminy Zławieś Wiel- głego przedstawiono plany na rok sażenie jednostek, paliwo, energię
ka funkcjonuje osiem jednostek 2018. Oto one: elektryczną, ubezpieczenia. W roku
Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP Łążyn. Dalsza modernizacja ubiegłym było więcej wyzwań
Właśnie podsumowały one swą poddasza remizy, obchody jubile- w związku z nawałnicami, jakie
działalność w roku ubiegłym. To uszu 105-lecia istnienia jednostki, przeszły nad naszym wojewódz-
znakomita okazja do przyjrzenia pozyskanie środków na wymianę twem w lecie. Druhowie rozbierali
się działalności jednostek w gmi- 40-letniego samochodu gaśniczego budynki mieszkalne, osłaniali da-
nie, ich udziałowi w zapewnieniu (w latach 2018-2019), zakup nowe- chy, prowadzili prace gospodarcze,
bezpieczeństwa mieszkańcom, go sprzętu. usuwając skutki wichury. Warto
wkładowi w działania aktywizują- OSP Toporzysko. Wykończenie podkreślić, że mocno wspierała nas
ce społeczność lokalną, obchodzo- salki dydaktycznej, zakup sprzętu, w tych działaniach gmina. Wójt za-
nym jubileuszom, posiadanemu dalsze porządkowanie i późniejsza kupił nam prowadnice do pił, łań-
sprzętowi i zapotrzebowaniu oraz opieka nad zabytkowym cmenta- cuchy, paliwo. Miało to oczywiście
oczywiście planom na przyszłość. rzem ewangelickim, doposażanie znaczący wpływ na jakość i tempo
Oto najważniejsze ubiegłorocz- Jednostki OSP w Złejwsi Wielkiej stale się rozwijają. pojazdu. naszej pracy.
ne osiągnięcia poszczególnych jed- Podobnie będzie i w roku bieżącym. OSP Pędzewo. Przygotowania do Kolejną istotną okolicznością
nostek omówione w czasie spotkań: jubileuszu 90-lecia jednostki, zaku- jest fakt, że w roku ubiegłym udało
OSP Łążyn. Wyremontowano chodu (dotacja: 408 tys. zł z Urzędu 10 tys. zł). Wartość wykonanych py nowego sprzętu, remont świetli-
Gminy, 302 tys. zł z KSRG, 20 tys. zł prac to ok. 6 tys. zł. się aktywizować jednostki młodzie-
poddasze remizy, wymieniono cy (instalacja ogrzewania).
ze Starostwa Powiatowego w Toru- OSP Skłudzewo. Dokonano prac żowe w Łążynie, Toporzysku i Pę-
drzwi garażowe, zmodernizowano OSP Siemoń. Zakup sprzętu, wy-
niu, 29 tys. zł stanowiły środki wła- modernizacyjnych przy samocho- miana szafek w szatni. dzewie.
centralne ogrzewanie, pozyskano
łódź płaskodenną wraz z towarzy- sne OSP), organizację jubileuszu, dzie i sprzęcie, zakupiono sprzęt OSP Skłudzewo. Zakup sprzętu. - To, że udaje się „zarazić” mło-
szącymi jej przyczepkami, zmo- remont i rozbudowę remizy (Urząd nowy. Pozyskano środki na jego za- OSP Rzęczkowo. Zakup sprzętu, dych ludzi ideą pożarnictwa, cieszy
dernizowano samochody gaśnicze. Gminy, KSRG, środki własne ok. 60 kup i remonty od sponsorów, Urzę- modernizacja wieży w remizie, wy- nas najbardziej – dodaje Robert
Druhowie z Łążyna wzięli udział tys. zł). Wartość wykonanych prac du Gminy (ok. 8 tys. zł). posażenie w nowe szafki. Babiarz. – Tworzenie drużyn mło-
w usuwaniu skutków nawałnic to ok. 25 tys. zł. OSP Siemoń. Jednostka obchodzi- OSP Zławieś Mała. Zakup sprzętu, dzieżowych jest jednym z naszych
w gminie Sośno. Pozyskano środ- OSP Pędzewo. Wyremontowano ła w roku ubiegłym piękny jubile- ponowne włączenie do działań ra- najważniejszych priorytetów na
ki na zakup sprzętu i remonty od i rozbudowano zaplecze sanitarne. usz 100-lecia swego istnienia. Z tej towniczo-gaśniczych. rok bieżący i na lata następne.
sponsorów z KSRG, Urzędu Gminy Poddano remontowi samochód okazji nadano jej sztandar. Prócz OSP Stary Toruń. Wymiana bramy Wiadomo, że bez młodego naryb-
(ok. 40 tys. zł). Wartość wykona- gaśniczy, zakupiono sprzęt. Jed- tego wykonano szereg prac mo- garażowej. ku nie może być mowy o ciągłości
nych prac to ok. 15 tys. zł. nostka wzięła udział w usuwaniu dernizacyjnych: wymieniono drzwi Na podobnym od lat poziomie funkcjonowania żadnej jednostki.
OSP Toporzysko. Jednostka obcho- skutków nawałnic w gminie Sośno. garażowe, odnowiono samochód utrzymuje się liczba interwencji Z drużyn młodzieżowych, które
dziła jubileusz 50-lecia. Z tej okazji Pozyskano środki na zakup sprzętu pożarniczy. Również druhowie jednostek OSP w gminie Zławieś obecnie u nas funkcjonują, ok. 30
nadano jej sztandar. Zakupiono oraz remonty od sponsorów i Urzę- z Siemonia wzięli udział w usuwa- Wielka. Oto poszczególne jednost- proc. ludzi zostanie druhami. Li-
nowy samochód ratowniczo-ga- du Gminy (ok. 30 tys. zł). Wartość niu skutków nawałnic w gminie ki wraz z liczbą wyjazdów do zda- czę, że będzie z nich w przyszłości
śniczy marki Volvo. Rozbudowa- wykonanych prac wyniosła ok. 10 Sośno. Jednostka pozyskała środki rzeń w roku 2017: OSP Toporzysko pociecha.
no i docieplono remizę. Wspólnie tys. zł. na organizację jubileuszu, zakup – 119, OSP Łążyn – 113 (obydwie No to jeszcze życzenia: oby
z Urzędem Marszałkowskim zorga- OSP Rzęczkowo. Wyremontowa- sprzętu i remonty od sponsorów, jednostki należą do Krajowego rok bieżący był równie udany dla
nizowano wyjazd do gminy Sośno no pomieszczenia remizy, zmo- z MSWiA, Urzędu Gminy, Staro- Systemu Ratowniczo-Gaśniczego), jednostek OSP w gminie Zławieś
w celu usuwania skutków nawałnic. dernizowano samochód, zakupio- stwa Powiatowego (ok. 25 tys. zł). OSP Rzęczkowo – 16, OSP Siemoń Wielka jak rok ubiegły. A czego ży-
Uporządkowano i przygotowano no nowy sprzęt. Druhowie wzięli Wartość wykonanych prac to ok. 10 – 17, OSP Skłudzewo – 9, OSP Pę- czą sobie sami druhowie?
do renowacji sąsiadujący z jednost- udział w usuwaniu skutków nawał- tys. zł. dzewo – 4. - Strażacy mają od zawsze tylko
ką cmentarz ewangelicki z XIX w. nic w gminie Sośno. Pozyskano OSP Zławieś Mała. Wykonano pra- - Generalnie, z punktu widzenia jedno życzenie – mówi Robert Ba-
oraz roztoczono nad nim opiekę. środki na zakup sprzętu i remonty ce bieżące przy konserwacji sprzę- działalności jednostek OSP w gmi- biarz. – Tyle powrotów, ile wyjaz-
Pozyskano środki na zakup samo- od sponsorów, Urzędu Gminy (ok. tu, zreorganizowano jednostkę nie Zławieś Wielka, rok ubiegły dów.
REKLAMA

Poza Toruń . 23 lutego 2018


TEMAT NUMERU 25

Bezwonny zabójca
W sobotę 10 lutego do toruń- Elektromaniacy.pl. – Ich ceny wa-
skiego szpitala przetransportowano hają się od 100 do 170 zł.
9-miesięczne dziecko z objawa- Dlaczego warto zwracać uwagę
mi zatrucia czadem. W budynku na urządzenia certyfikowane? Te
parterowym przy ul. Lipnowskiej bez odpowiednich dokumentów
w Toruniu Zespół Ratownictwa o zagrożeniu poinformować nas
Medycznego stwierdził stężenie mogą zbyt późno.
Tylko od początku października 2017 r. do połowy lutego w wyniku zatrucia tlenkiem tlenku węgla w wysokości 234 ppm. Aby czujniki tlenku węgla speł-
- Pierwszym działaniem straża- niały swoją funkcję, powinny zo-
węgla w Polsce śmierć poniosły 43 osoby ków, którzy pojawią się na miejscu stać umieszczone na wysokości
zdarzenia, jest dokonanie pomiaru dróg oddechowych, czyli około
Michał Ciechowski | fot. Corgi HomePlan (CC BY 2.0) stężenia czadu w powietrzu – tłu- 160-170 cm od podłogi, w pobliżu
maczy bryg. Andrzej Seroczyński. urządzeń, które mogą emitować
– Obecnie specjalne detektory po- czad – kotłów, kominków czy pie-
siadają także zespoły karetek pogo- cyków gazowych.
towia oraz policji. Od tragedii mieszkańców
Znaczny odsetek mieszkańców uchronić mogą także ich zwierzęta.
powiatu wyczulony jest na niebez- W jednym z mieszkań na terenie
pieczeństwo związane z tlenkiem Warszawy domowników o niebez-
węgla, choć nie wszyscy są do koń- pieczeństwie zaalarmowało dziwne
ca świadomi, że gazu tego nie wy- zachowanie kota. Ten chodził nie-
czują ani nie zobaczą. Dzwoniąc pewnie i zachowywał się inaczej niż
pod numery alarmowe, zgłaszają zawsze. Rodzina, która początkowo
zawroty głowy i dziwny zapach nie zdawała sobie sprawy z sytuacji,
w mieszkaniu, sugerując, że to wła- postanowiła zaalarmować straż
śnie może być czad. pożarną, by skontrolowała stan po-
Objawy zatrucia zależą od stę- wietrza.
żenia tlenku węgla w powietrzu. Czy przed zagrożeniem może-
Pierwszym jest ból głowy. Następ- my się uchronić? Należy pamiętać
nie zaś pojawiają się zawroty głowy, o kilku ważnych czynnościach. Co
uczucie oszołomienia, wymioty najmniej raz w roku warto kontro-
i osłabienie. Charakterystycznym lować stan przewodów wentylacyj-
objawem ostrego zatrucia jest tak- nych, kominowych oraz instalacji
że wyraźnie czerwone zabarwienie gazowej. W przypadku stosowania
skóry. Dolegliwości z czasem mogą jako opału węgla czynności te nie
prowadzić do omdlenia, a nawet powinny być przeprowadzane rza-
zgonu. dziej niż raz na kwartał.
Skąd bierze się sam czad? Tlenek Pamiętajmy także o zapew-
węgla powstaje w wyniku niepełne- nieniu stałego dopływu świeżego
go spalania wielu paliw, m.in. oleju, powietrza do paleniska i nieza-
Czujniki czadu są naszym sprzymierzeńcem. Nie warto na nich oszczędzać.
benzyny, drewna, węgla, ropy czy słanianiu kratek wentylacyjnych
Jest silnie trujący, bezbarwny życie. ofiarą czadu w powiecie toruńskim. propanu, spowodowanego brakiem w mieszkaniu.
i bezwonny. Nieco lżejszy od po- Na ziemi leżał martwy kot. Ko- - Według danych zebranych odpowiedniej ilości tlenu, niezbęd- Wszelkie takie działania
wietrza bez problemu się z nim bieta, która o godz. 4 nad ranem przez Państwową Straż Pożarną nego do prawidłowego przebiegu i zachowana czujność pozwolą nam
procesu spalania. zmniejszyć ryzyko pojawienia się
miesza i rozprzestrzenia. Wchła- wstała jako pierwsza, zaczęła otwie- w okresie od 1 października do 12
Jego obecność w domu lub w mieszkaniu czadu do minimum.
niany przez człowieka drogą od- rać okna i budzić rodzinę. Mimo lutego w całej Polsce śmierć, w wy- mieszkaniu stwierdzić mogą od- Rocznie, w wyniku zatrucia
dechową, łączy się z hemoglobi- wielu prób nastoletnia córka w dal- niku zatrudnia tlenkiem węgla, po- powiednie urządzenia, montowa- tlenkiem węgla, ginie w Polsce po-
ną i utrudnia transport tlenu do szym ciągu nie otwierała oczu. Było niosły 43 osoby – informuje bryg. ne w pobliżu miejsc, z których gaz nad sto osób. Pomimo wielu akcji
płuc i tkanek. Niedotlenienie zaś już za późno. Wezwany na miejsce Andrzej Seroczyński, oficer praso- może się ulatniać. Jak wybrać to, informacyjnych większość z nas
uszkadza narządy wewnętrzne zespół pogotowia ratunkowego wy Komendanta Miejskiego Pań- które uratuje nam życie? wciąż nie przywiązuje wagi do dba-
i prowadzi do śmierci. W powie- stwierdził przy pomocy detekto- stwowej Straży Pożarnej w Toruniu. - Warto patrzeć na urządzenia, nia o kominki, piecyki i wentylacje.
cie toruńskim tlenek węgla pod- rów obecność tlenku węgla. Dziew- – Do szpitali trafiły 1664 poszkodo- które mają certyfikaty – tłumaczy To jednak warto robić, ponieważ
truł kilka osób, jednej odebrał czynka jest pierwszą w tym roku wane osoby. Paweł Kowalski, specjalista z firmy samego zagrożenia nie wyczujemy.
REKLAMA

Poza Toruń . 23 lutego 2018


26 PROMOCJA

Uwolnij się od stresu


Pozwól swoim mięśniom odpocząć, oddając się w ręce specjalistów Body Stress Release
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Wymagająca i stresująca praca, serię delikatnych ucisków mięśnie Akademii Wychowania Fizycznego
długotrwałe siedzenie, wypadki odprężają się i zmniejsza się ucisk w Poznaniu. Następnie z mężem
czy powracające migreny mogą na układ nerwowy, który zaczyna wyjechała do Holandii, gdzie po
powodować bolesne napięcie mię- lepiej funkcjonować, co ma wpływ raz pierwszy zetknęła się z BSR.
śni. Ciągły dyskomfort wpływa na na cały organizm. Tam zamarzyła poznać tę meto-
nasze samopoczucie i dobry sen. Sesja skierowana jest szczegól- dę bliżej i wyjechała kształcić się
W pozbyciu się wszelkich dolegli- nie do osób prowadzących siedzący w tym kierunku w jedynej wówczas
wości pomogą certyfikowani spe- tryb pracy, starszych, jak i osób wy- na świecie Akademii BSR w Repu-
cjaliści Body Stress Release. konujących ciężką pracę fizyczną, blice Południowej Afryki. W jej śla-
a nawet do niemowląt. Długotrwa- dy, w roku 2013, poszedł także mąż
BSR to wyjątkowa technika ły płacz dziecka, problemy z zasy- Andy Bengsch.
zdrowotna, wspierająca organizm pianiem mogą być spowodowane - Po praktyce w Holandii przy-
w procesie uwalniania nagroma- napięciem mięśni w odcinku szyj- szedł czas na Polskę, bo tutaj są
dzonego nadmiernego napięcia nym. nasze korzenie - mówią. - BSR to
mięśniowego poprzez punktowe Dzieci zwykle bardzo szybko tylko część z całego procesu uwal-
uciskanie odpowiednich mięśni reagują, ponieważ ich napięcie niania się od stresu. Stawiamy na
zlokalizowanych w okolicy kręgo- jest stosunkowo krótko uwięzione jakość życia i metodą BSR staramy
słupa. w ich organizmie.
- Napięcie zbiera się powoli, po- Proces uwalniania nadmiernego się w naturalny sposób niwelować
przez złą postawę ciała czy nadmiar napięcia mięśniowego najlepiej za- nadmierne napięcie, a tym samym
stresu, lub nagle, jak np. w wypad- cząć trzema sesjami: w pierwszym, Andy Bengsch i Agata Sołtyszewska-Bengsch są jedynymi ból. Nie zagwarantujemy jednak, że
ku samochodowym czy w momen- czwartym i jedenastym dniu. w Polsce specjalistami metody Body Stress Release. odejdzie on po trzeciej lub czwartej
cie utraty bliskiej osoby – tłuma- - Podczas sesji testujemy cały sesji, ponieważ w każdym organi-
ki. W przypadku długotrwałego zdrowiem i ewentualne przeciw- zmie są inne przyczyny powstania
czy Agata Sołtyszewska-Bengsch. organizm, a nie tylko część, na któ-
rą skarżą się nasi klienci – tłuma- stanu napięcia może być wymagane wskazania do udziału w BSR. Na- napięcia. Zrobimy jednak wszyst-
–W czasie sesji testujemy obszary
i kierunki nadmiernego napięcia czy Andy Bengsch. - Warto jednak przeprowadzenie kilku zabiegów stępnie klient kładzie się w ubraniu ko, by dzięki naszej metodzie klient
mięśniowego. Gdy znamy te miej- podkreślić, że nie uważamy się za rozłożonych w czasie. Naprężone na specjalnie zaprojektowanym mógł znów otworzyć się na piękno
sca i kierunki, wystarczy delikatny lekarzy i nie stawiamy diagnozy. warstwy ochronne mięśni rozluź- stole, a profesjonalne ręce robią życia i w pełni z niego korzystać.
bodziec zadany kciukiem, aby ciało Pomagamy tylko pozbyć się nad- niają się stopniowo, aż do uzyska- resztę.
mogło się odprężyć. miernego napięcia, a organizm nia prawidłowego napięcia. Kim są osoby, które w Polsce Zapisów na sesję dokonywać
Technika ta wspiera organizm resztę zrobi sam. Podczas pierwszej sesji każda stały się pionierami metody Body można pod numerem 500-716-835
w korzystaniu z wrodzonej zdolno- Gdy ciało doświadczyło stresu osoba poddawana jest dokładnemu Stress Release? Agata Sołtyszew- lub pod adresem agata@bsrzdro-
ści do samoleczenia i utrzymywa- w niedalekiej przeszłości, proces wywiadowi, który przybliżyć ma ska-Bengsch ukończyła studia na wezycie.pl oraz na stronie
nia się w dobrej kondycji. Poprzez jego usuwania jest zazwyczaj szyb- specjalistom wszelkie problemy ze wydziale rehabilitacji ruchowej na www.bsrzdrowezycie.pl.
REKLAMA

Tu jest
miejsce
na Twoją
reklamę Bilety do nabycia:
biletyna.pl/event/Klamstwo-Aula-UMK-Torun-e63621.html#buy
www.kupbilecik.pl/impreza-22307-klamstwo.torun.html
10 marca godzina 18
Przewodnickie Centrum Usługowe Sp. z o. o.
ul. Fosa Staromiejska 6 Aula UMK
Rezerwacje grupowe tel. 48 37 99 525 lub 519770303

Zadzwoń
665 169 292
Poza Toruń . 23 lutego 2018
WRACAMY DO TEMATU 27

Hałda śmieci
Sprawa nielegalnego składowania odpadów trwa już
półtora roku. W styczniu przed sądem stanął właściciel
firmy, na której znajduje się toksyczne składowisko
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Zarzuty nielegalnej zwózki nek rady nadzorczej przedsiębior-
i składowania odpadów na tere- stwa, który podkreślił, że od wielu
nie firmy w miejscowości Wito- lat nie pełnił w Bio-Plaście żadnej
wąż usłyszał z ust prokuratora funkcji, a na jego terenie nie był od
Janusz Sz., prezes Bio-Plastu, 10 lat.
którego kolejna rozprawa odbyła Kolejna rozprawa zaplanowana
się 30 stycznia przed Sądem Re- została na 29 marca. I choć hałdę
jonowym II Wydziału Karnego śmieci na terenie przedsiębiorstwa
w Lipnie. Na mężczyźnie ciąży Janusza Sz. uznano za nielegalną
zarzut przestępstwa przeciwko i szkodliwą dla środowiska, wciąż
środowisku. Oskarżonemu grozi piętrzy się nad wioską.
od trzech miesięcy do pięciu lat - Od półtora roku, czyli od
pozbawienia wolności. chwili, kiedy nagłośniliśmy proce-
der zwożenia na teren wsi śmieci,
Kiedy zniknie toksyczna hałda? nic się nie zmieniło – mówi sołtys
To pytanie zadają sobie nie tylko Witowąża Adam Malinowski.
mieszkańcy domów znajdujących Swoje działania związane
się najbliżej terenu należącego do z odpadami prowadzi także Urząd Od naszej pierwszej wizyty krajobraz wsi nie zmienił się.
Bio-Plastu, ale także samorządow- Gminy w Czernikowie. Jak in-
cy. Sprawca „śmieciowego” za- formuje jego sekretarz, urzędni- nizował na miejscu wizję lokalną, ruńskiego. Odbędzie się ona pod śnie umieszczane były odpady.
mieszania ponownie stanął przed cy wystąpili o wykreślenie firmy by sprawdzić stan eliminacji śmie- koniec marca. Nikt oficjalnie jednak nie potwier-
sądem. z Krajowego Rejestru Sądowni- ci. Ze względu na brak reakcji wo- - Wstępnie szacowaliśmy, ile dził, by znajdowały się one w zie-
Na rozprawie stawiło się sześciu czego. bec tej decyzji Janusz Sz. otrzymał wynieść nas może to działanie – mi. Piętrzą się zaś nad budynkami,
świadków, w tym sołtys wsi Adam - Nasze pismo jest przypo- upomnienie, a także karę grzywny. tłumaczy dalej starosta. – Czekam z daleka wskazując drogę do Bio-
Malinowski, inspektor toruńskiej mnieniem o tym, co Sąd Rejono- - Jesteśmy świadomi, że samo- jednak z dużą nadzieją na to, że -Plastu. Kiedy znikną? Czy samo-
delegatury Wojewódzkiego In- wy w Toruniu powinien zrobić już dzielnie właściciel firmy Bio-Plast osoba winna procederowi zostanie rząd powiatu weźmie na siebie
spektoratu Ochrony Środowiska w 2010 r., kiedy sprawę tę badał – śmieci nie wywiezie – tłumaczy ukarana. Dla nas największą satys- odpowiedzialność finansową za
Andrzej Piasecki i najbliższy są- mówi Anna Baranowska. – Wtedy Mirosław Graczyk, starosta to- fakcją z poczynionych działań bę- usunięcie ich z terenu firmy? Na
siad firmy Bio-Plast Marek Sitek. sędzia stwierdził, że przedsiębior- ruński. – Wspólnie z wójtem gmi- dzie usunięcie śmieci niebezpiecz- początku styczniowej rozprawy
Jak podaje dziennik „Nowo- stwo nie wykonuje podstawowych ny zastanawiamy się nad tym, by nych dla środowiska. Czekamy sądowej oskarżony zgłosił wnio-
ści”, w trakcie zeznań Marian obowiązków dla funkcjonowania zastosować tzw. wykonawstwo więc na dalszy rozwój sprawy.
Kwiatkowski, przewodniczący – nie odbiera korespondencji, nie zastępcze na koszt powiatu. Na- Pierwsze sygnały o nocnych sek o wyznaczenie mu obrońcy
rady nadzorczej przedsiębiorstwa, przesyła sprawozdań i nie prze- stępnie zaś będziemy próbowali i porannych zrzutach odpadów, z urzędu. Jak twierdził, nie ma pie-
przyznał, że swoją funkcję spra- prowadza spotkań zarządu. ulokowane w to środki finansowe które na teren wsi Witowąż przy- niędzy na adwokata. Czy te znajdą
wował tylko na papierze, a jego Pod koniec listopada 2017 odzyskać. Mamy świadomość, że woziły ciężarówki z całej Polski, się na ewentualne usunięcie odpa-
obowiązkiem było dostarczanie r., w trakcie spotkania starosty mogą być nam one nie zwrócone, otrzymaliśmy w październiku dów? W przypadku podjęcia przez
wniosków o zezwolenia na składo- i wójta gminy Czernikowo, pod- jednak mieszkańcy wymagają od 2016 r. Wtedy także opublikowa- Radę Powiatu decyzji o usunięciu
wanie odpadów do odpowiednich jęto czynności egzekucyjne, które nas zdecydowanych działań. I tym liśmy nadesłane zdjęcia, na któ- śmieci oznaczonych konkretnym
instytucji. miały zmusić właściciela odpadów musimy sprostać. rych widać pracujące przy głę- kodem o zwrot środków finanso-
O „nieistnieniu” firmy mówił do ich usunięcia. Po określonym Kwestia poruszona zostanie na bokich dołach koparki. Według wych samorząd prawdopodobnie
także Eugeniusz Ornowski, czło- w ustawie czasie samorząd zorga- najbliższej sesji Rady Powiatu To- relacji mieszkańców to tam wła- walczyć będzie latami.
REKLAMA

Poza Toruń . 23 lutego 2018


28 EDUKACJA

Nauki będzie pod dostatkiem


Z końcem stycznia minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie nowej podstawy
programowej. Dotyczy ono liceów, techników i szkół branżowych II stopnia
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Podpisana właśnie przez mini- technologiami informacyjno-ko- podkreślają, że dokument nie jest
ster Zalewską podstawa progra- munikacyjnymi (m.in. poprzez poradnikiem metodycznym i „nie
mowa obowiązywać będzie od wprowadzenie powszechnej nauki wskazuje jedynie słusznej drogi
roku szkolnego 2019-2020 dla programowania), rozwijanie wie- prowadzącej do realizacji założo-
klas pierwszych 4-letniego liceum dzy i umiejętności w zakresie nauk nych w niej celów”.
ogólnokształcącego, 5-letniego matematyczno-przyrodniczych W podstawie uwzględniono
technikum oraz 2-letniej szkoły przez wyodrębnienie nauczania przede wszystkim uwagi dotyczą-
branżowej II stopnia (dla absol- biologii, chemii, fizyki i geografii ce treści podstawy programowej
wentów szkoły branżowej I stop- na II etapie edukacyjnym z kon- wychowania do życia w rodzinie.
nia, którzy ukończyli gimnazjum, tynuacją na III etapie, powrót do Położono nacisk na wzmocnienie
jak i dla absolwentów szkół pod- spiralnego układu treści naucza- znaczenia rodziny we współcze-
stawowych). nia umożliwiającego powtarzanie, snym świecie. Równie starannie
utrwalanie i poszerzanie materiału uwzględniono poruszane aspek-
Prace nad nową podstawą pro- na kolejnych, wyższych stopniach ty dotyczące ochrony środowiska
gramową zainicjowano w marcu nauczania. i ogólnej tematyki ekologicznej.
2016 r. Na pierwszym etapie prze- Jak podkreślają twórcy podsta- Warto również dodać, że
prowadzono szerokie konsultacje wy programowej, wyznacza ona
społeczne, które dotyczyły podstaw jedynie ogólne ramy kształcenia, w liceach oraz technikach zostanie
programowych kształcenia ogólne- które są określone przez wymaga- zwiększona ogólna liczba godzin
go. Zebrane opinie miały wpływ na nia, jakie powinien spełniać uczeń historii, geografii, biologii, chemii
ostateczny kształt projektu. na zakończenie każdego etapu i fizyki. Prócz tego w ramach nowej
W projekcie znalazły odzwier- edukacyjnego. W granicach pod- podstawy programowej realizowa-
ciedlenie podstawowe cele i założe- stawy nauczyciele mogą wykraczać ny będzie jeden spośród przedmio-
nia reformy oświaty: Zmiany zadowolą tych, którzy lubią się uczyć. Bo z pewnością poza zakres wymagań określonych tów: filozofia, plastyka lub muzyka.
wzmocnienie efektywności na- nauki będzie znacznie więcej. w podstawie programowej oraz do- W liceum uczniowie będą mo-
uczania języka ojczystego przez stosować tempo pracy i wymagań gli zdecydować, które przedmioty
wprowadzenie uczniów w tradycję kluczowych, powrót do realizo- w zakresie nowożytnych języków do możliwości uczniów. Równie będą realizować w zakresie roz-
kulturowo-literacką, zakorzenie- wania w cyklu kształcenia historii obcych (także z możliwością kształ- mocno akcentowany jest fakt, że szerzonym. Zwiększono również
nie w przeszłości, wykształcenie z uwzględnieniem szerokiego kon- cenia dwujęzycznego), rozwijanie nowa podstawa programowa nie wymiar godzin przeznaczonych na
poczucia tożsamości i ciągłości tekstu uwarunkowań wewnętrz- wśród uczniów przedsiębiorczo- ogranicza inicjatyw nauczycieli, realizację w zakresie rozszerzonym
kultury, położenie większego na- nych i międzynarodowych, wzmoc- ści i kreatywności oraz sprawnego również w kwestii wyboru tech- przedmiotu wiedza o społeczeń-
cisku na kształcenie kompetencji nienie efektywności kształcenia posługiwania się nowoczesnymi nik i środków nauczania. Autorzy stwie do 8 godzin tygodniowo.
REKLAMA

Poza Toruń . 23 lutego 2018


EDUKACJA 29

Pod ciężarem wiedzy


Co drugi uczeń najmłodszych klas ma zbyt ciężki tornister. Eksperci biją na alarm
Robert Kamiński | fot. pixabay.com
Zdarza się, że waga plecaka ucznia – Problem jest bardzo złożony nowe narzędzia pozwalające do-
przekracza 10 proc. masy jego cia- i nie pojawił się dzisiaj, wczoraj trzeć do szerokich mas. Powstają
ła. Według Głównego Inspektora- czy 10 lat temu – mówi Agniesz- słuchowiska i piosenki utrwalające
tu Sanitarnego sytuacja taka jest ka Łesiuk, dyrektor ds. projektów w najmłodszych właściwe zacho-
niedopuszczalna. i komunikacji w Fundacji Sensoria, wania i rozwijające elementarną
organizator projektu „Lekki Torni- świadomość.
Rachunek jest prosty: uczeń ster”. – Zmagamy się z nim od wie- Przepisy w rzeczonej materii są
ważący 40 kg nie powinien nosić lu lat. W znalezieniu rozwiązania jednoznaczne i dość restrykcyjne:
tornistra cięższego niż 4 kg. Tym- kluczowe jest zespolenie działań szkoły powinny zapewnić uczniom
czasem zdarzają się sytuacje, że instytucji publicznych, organizacji miejsce do pozostawienia podręcz-
wielkość ta jest przekraczana dwu-, pozarządowych, rodziców, nauczy- ników oraz innych przyborów tak,
a nawet trzykrotnie. cieli i samych uczniów. Bez współ- aby dziecko jak najmniej musiało
Na ciężar tornistra nie składa- działania i edukacji żadne zmiany nosić ciężkiego ekwipunku. Mimo
ją się wyłącznie zeszyty i książki. nie przyniosą satysfakcjonujących że wiele szkół stosuje się do tych
Dzieci noszą ze sobą cały szereg nas efektów. wymogów, to jednak nie rozwiązuje
rzeczy zbędnych. Niemal z każdego Akcja polega m.in. na zwraca- to problemu.
plecaka ucznia klas wczesnoszkol- niu uwagi rodziców i nauczycieli I sprawa najbardziej zatrważa-
nych dałoby się usunąć pojemniki na problem przeciążenia plecaków, jąca: niechlubne pierwsze miejsce
na wodę, termosy, niepotrzebne a co za tym idzie na profilaktykę w klasyfikacji najbardziej „przecią-
akcesoria, np. książki niezwiązane związaną z wadami postawy. Fun- żonych” województw zajmuje nie-
z zajęciami szkolnymi, a nawet za- dacja z każdym rokiem rozszerza stety nasze – kujawsko-pomorskie.
bawki. Innym czynnikiem powo- zakres swojej działalności, rozpo- 81 proc. uczniów klas pierwszych
dującym, że plecak jest zbyt ciężki, wszechnia materiały edukacyjne na nosi plecaki przekraczające 10 proc.
jest sam… plecak. Warto zwrócić ten temat, zabiega o rozwój świado- masy ich ciała, a 30 proc. dzieci ma
na to uwagę podczas zakupu. Na mości. tornistry przekraczające nawet 15
samym pustym tornistrze da się - Obserwujemy znaczącą popra- proc. masy ich ciała.
nieraz „zaoszczędzić” ok. 2 kg! wę, a efektywność naszych działań - Problem jest poważny – mówi na niewiele się to zdaje, ponieważ ników. Papierowy leżałby wówczas
Fundacja Sensoria od lat prowa- znacznie wzrosła – dodaje Agniesz- Hanna Affelt, dyrektorka Szkoły i tak muszą z nimi wracać do domu, w szkole. Myślę, że tak właśnie pro-
dzi projekt „Lekki Tornister”. Jego ka Łesiuk. – Wyedukowaliśmy bli- Podstawowej w Łążynie II. – Mimo aby odrobić lekcje. Uważam jed-
główną ideą jest ulżenie uczniom sko 80 tys. dzieci oraz 4 tys. nauczy- że w każdej klasie posiadamy szafki, blem ten zostanie rozwiązany. To
nak, że rozwiązanie jest dość pro-
w dźwiganiu plecaka. Projekt funk- cieli w całej Polsce. w których uczniowie mogą zosta- ste: należy zadbać, by każdy uczeń tylko kwestia czasu. Żyjemy prze-
cjonuje od 2011 r. Fundacja wyszukuje coraz to wiać ciężkie książki i ćwiczenia, to miał elektroniczne wersje podręcz- cież w dobie informatycznej.
REKLAMA

Poza Toruń . 23 lutego 2018


30 REGION

Niech się mury pną do góry Na podrzucony temat Jest wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych
Plac budowy komisariatu w Dobrzejewicach do niedawna świecił pustkami, z powództwa radnych gminy Obrowo przeciwko
ponieważ poprzedni wykonawca porzucił inwestycję. Na szczęście znalazł się nowy Telewizji Polsat
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk Sąd Okręgowy w Warszawie na- Polsat został wielokrotnie zmani-
kazał Telewizji Polsat przeprosić pulowany. Najbardziej krzykliwą
cji w Lubiczu. Znajdzie tam swoje radnych z Obrowa za przyczynie- kobietę przedstawiono jako pra-
miejsce również baza kynologiczna nie się do upowszechnienia ich cownicę Urzędu Gminy w Obro-
Komendy Miejskiej Policji w To- negatywnego wizerunku. wie. Jednego z radnych Obrowa
runiu. Komisariat obejmie swoim nagrano bez jego wiedzy i zgody,
zasięgiem gminy Lubicz, Obrowo W styczniu 2015 r. grupa rad- zniekształcając jego słowa i tak
i Czernikowo. nych z Obrowa wyjechała na szko- „modulując” jego głosem, jakby
Początkowo planowano zakoń- lenie do Zakopanego. W ślad za był „pod gazem”. Poza tym oskar-
czenie prac na koniec października nią wyruszyła ekipa „Interwencji”, żono radnych z Obrowa, że udali
2017 r. Scenariusz ten nie doszedł programu emitowanego przez Pol- się do Zakopanego samochodem
do skutku, ponieważ wyłoniona sat, której temat podpowiedział przeznaczonym dla osób niepeł-
w przetargu firma z nieznanych toruński dziennik „Nowości”. In- nosprawnych, przez co chorych ze
przyczyn opuściła plac budowy. tencją twórców programu było swojej gminy pozostawili na pa-

‘‘
- Pewnego dnia pracownicy po „sprawdzenie”, jak są wydatkowane stwę losu (w rzeczywistości gmi-
prostu nie przyszli do pracy – mówi pieniądze podatników, czyli przyj-
podinsp. Monika Chlebicz, rzecz- rzenie się, co dokładnie robią rad-
niczka prasowa Komendanta Wo- ni w czasie szkoleń za państwowe
jewódzkiego Policji w Bydgoszczy. pieniądze. W efekcie powstał pro-
– Prawdę mówiąc, nigdy wcześniej gram wyemitowany w Polsacie na
nie mieliśmy do czynienia z po- początku lutego 2015 r.
dobną sytuacją. Nie mogliśmy tego Wynikało z niego jednoznacz-
oczywiście długo tolerować. Próby nie, że radni z Obrowa pojechali na Telewizja Polsat
drugi koniec Polski tylko po to, by
skontaktowania się z firmą nie dały
się za państwowe pieniądze zaba- oświadcza, że (...) na-
żadnych rezultatów. Byliśmy zmu-
szeni wejść na teren budowy, zrobić wić (koszt trzydniowego szkolenia ruszono dobra osobiste
inwentaryzację i rozwiązać umowę. na osobę wynosił 890 zł). Przed-
Sytuacja rzeczywiście dość nie- stawiono ich jako uczestników ba- przedstawicieli gminy.
Komisariat w Dobrzejewicach najprawdopodobniej zostanie typowa, zwłaszcza że nie chodzi langi suto zakrapianej alkoholem.
otwarty w dniu Święta Policji 24 lipca.
o budynek prywatny, ale o komisa- Ponadto z materiału wynikało, że
riat warty 8 mln zł. zabrali oni dziennikarzowi Polsatu na posiada dwa inne pojazdy tego
Firma z Inowrocławia wycofa- stwo powiatu toruńskiego poniosło telefon, jego samego „szarpali”, a na typu). Okazało się również, że za
ła się z podpisanych wcześniej koszty związane z opracowaniem - Na początku sierpnia 2017 koniec uwięzili. Twórcy programu wszystkie wytykane przez program
umów. Rozpoczęła budowę nowe- dokumentacji projektu. Wyniosły r. Komenda Wojewódzka Policji tylko mimochodem wspomnieli, że „atrakcje” radni płacili z własnej
go Komisariatu Policji w Dobrze- one 72 tys. zł. W kwietniu 2015 r. w Bydgoszczy odstąpiła od umo- w szkoleniu uczestniczyli również kieszeni: spacery w góry, basen, ko-
jewicach, ale jej nie ukończyła. wy z dotychczasowym wykonawcą radni z innych samorządów w Pol- munikację miejską. Podobnie jak
uzyskano pozwolenie na budowę. budowy, który wyłoniony został
Nowy wykonawca, konsorcjum Wartość nowego obiektu osza- sce. Dokładnie z 12. za obiad w drodze powrotnej.
w drodze procedury przetargowej – Radni Obrowa poczuli się znie- Wyrok zapadł 15 lutego tego
firm Eltop z Torunia oraz Nik-Nat cowano na ponad 8,3 mln zł. mówi Monika Chlebicz. – Zostało
z Golubia-Dobrzynia, zapowiada, W całości pokryje go budżet Poli- sławieni. Postanowili wstąpić na roku. Telewizji Polsat nakazano
już wyłonione nowe konsorcjum drogę sądową. dwukrotnie opublikować na ante-
że budynek zostanie oddany jesz- cji. Powierzchnia budynku wynosić firm, z którym podpisaliśmy umo- Po przeanalizowaniu zapisu nie planszę z przeprosinami. Wy-
cze w tym roku. będzie ponad 1200 m2. Komisariat wę. Wynika z niej zobowiązanie do z kamer hotelowego monitoringu rok nie jest prawomocny.
zatrudniać będzie ok. 70 pracowni- ukończenia budowy do 29 czerwca okazało się, że pomówieni w zaj- Program Polsatu o obrowskich
W 2013 r. władze gminy Obro- ków. tego roku. Data oficjalnego otwar- ściu w ogóle nie uczestniczyli. Od radnych „Interwencja – Taka jest
wo przekazały w postaci darowizny Zgodnie z zamierzeniem cia komisariatu nie jest jeszcze zna- czasu zakończenia szkoleń siedzieli Polska” został nominowany do pre-
działkę wielkości 0,5 ha pod budo- w nowym komisariacie zatrudnieni na. Najprawdopodobniej nastąpi to w swoich hotelowych pokojach. stiżowej nagrody dziennikarskiej
wę przyszłego komisariatu. Staro- będą policjanci z Komisariatu Poli- jeszcze latem tego roku. Materiał wyemitowany przez Grand Press. (RK)
REKLAMA

Innowacyjna metoda leczenia depresji, migreny i innych


zaburzeń neurologicznych - już w zasięgu Twojej ręki
Mikropolaryzacja (metoda Trochę statystyki z raportów za- nym NAVITA REHABILITACJA
tDCS), to nieinwazyjna, bezpiecz- granicznych... w Toruniu.
na i bezbolesna metoda polega- Skuteczność leczenia metodą NAVITA REHABILITACJA
jąca na stałoprądowej stymulacji tDCS jest wyższa aż o 44% od sku-
określonych obszarów mózgu. teczności leczenia z zastosowaniem specjalizuje się w rehabilitacji neu-
Rehabilitacja za pomocą mikro- tradycyjnych metod. (Prof. A. M. rologicznej i ortopedycznej dzieci,
polaryzacji pozwala tkankom Szeliakin z Instytutu Mózgu Rosyj- młodzieży i osób dorosłych. Wy-
nerwowym przywracać utracone skiej Akademii Nauk w Petersbur- korzystujemy w swojej pracy 30
właściwości, zapewniając normal- gu) różnych metod. Wszystkie terapie
ną ich pracę. Prądy zbliżone są Lepsze wyniki w nauce i szyb- prowadzone są przez wykwalifiko-
do prądów fizjologicznych, które sza przyswajalność wiedzy. Metoda
naturalnie występują w naszym tDCS obniża pobudliwość korową wanych specjalistów, którzy z du-
organizmie, dlatego mózg pozy- i aktywuje regiony mózgu odpo- żym zaangażowaniem podejmują
tywnie odbiera tę stymulację jako wiedzialne za koncentrację oraz działania zmierzające do poprawy
własne oddziaływanie. myślenie analityczne. (Naukowcy jakości życia pacjentów.
z Uniwersytetu w Alabamie) Nasza praca jest naszą pasją.
Mikropolaryzacja wspomaga Stymulacja tDCS przynosi pozy-
terapię osób z MPD, ADHD, ze- tywne rezultaty w leczeniu depresji.
społem Downa, autyzmem, trud- (F. Fregni, brazylijski lekarz i neu- Więcej informacji o metodzie
nościami w nauce, opóźnionym rofizjolog z Uniwersytetu Harvar- tDCS oraz innych terapiach do-
rozwojem mowy, depresją, migre- da). stępnych w NAVITA Rehabilitacja
ną, chorobą Alzheimera, chorobą Terapia wywiera korzystny można uzyskać odwiedzając naszą
Parkinsona, i innymi zaburzeniami wpływ na pamięć wzrokową. (P. stronę www.rehabilitacjanavita.pl
neurologicznymi. ciu minutowej stymulacji. Efekt nuacja, ale nie wcześniej jak po 2, 3 Boggio of Universidade Presbite-
Cykl terapeutyczny trwa 10 dni, odnotowuje się po 1 miesiącu do 3 miesiącach – czas ten powinien być riana Mackenzie) lub pod nr tel 500 422 413.
podczas których pacjent jest pod- od skończonej serii zabiegów sty- wykorzystany na intensywną neu- Terapia metodą tDCS jest już
dawany od kilku do kilkudziesię- mulujących. Wskazana jest konty- rorehabilitację. dostępna w ośrodku rehabilitacyj- Serdecznie zapraszamy!
Poza Toruń . 23 lutego 2018
SPORT 31

Nadzieja umiera ostatnia


Czy jest szansa na powrót ligowej siatkówki do Chełmży?
Karol Żebrowski | fot. Łukasz Piecyk
Blisko dwa lata temu, w trakcie pieniędzy, aby w takim układzie - Żal to chyba za duże słowo,
trwania fazy play-off drugiej ligi, to trwało – mówi prezes. – Tak na- bardziej kierowałbym się ku niedo-
lider tabeli KS Chełmża ogło- prawdę jedyną osobą, która dekla- sytowi – opowiada. – Zawsze będę
sił niespodziewane wycofanie rowała się i zawsze spełniała to, co z niezwykłym sentymentem wspo-
się z rozgrywek. Od tego czasu powiedziała, był burmistrz Chełm- minał ten czas. Nasza hala, która
w kwestii siatkówki w mieście nie ży Jerzy Czerwiński. Miasto jednak podczas meczów była wypełniona
stało się nic konkretnego i wszyst- również nie ma nieograniczonych kibicami i w której od roku 2010 do
ko wskazuje na to, że w najbliższej możliwości, musi wspierać nie roku 2014 nie przegraliśmy żadne-
przyszłości tak pozostanie… tylko siatkówkę, ale również inne go spotkania, niezwykła atmosfe-
dyscypliny sportu, więc pomocy ra w drużynie, zacięte rywalizacje
Cisza. Tak najprościej można starałem się szukać w innych samo- z zespołami, które miały w swo-
określić sytuację chełmżyńskiej rządach. ich szeregach zawodników nawet
siatkówki, która zaledwie trzy Prezes był entuzjastą pomysłu pierwszoligowych – te wszystkie
lata temu była przodującą dyscy- rozpoczęcia wszystkiego od nowa, wspomnienia pozostaną w mojej
pliną w mieście. Po zawieszeniu czyli stworzenia w jednej z chełm-
głowie. Myślę, że nie tylko w mojej,
działalności KS Chełmża jedy- żyńskich szkół klasy sportowej
ną osobą, która walczyła o dalsze o profilu siatkarskim. To jednak ale i wśród wielu sympatyków KS
rozpowszechnianie tej dyscypliny również nie wypaliło. Chełmża. W tym momencie muszę
w formacie ligowym, był prezes - Mam swoje przedsiębiorstwo, szczerze, ale i z bólem stwierdzić,
klubu Dariusz Holc. Niestety jego nie jestem pedagogiem, a taka ini- że tematu reaktywacji klubu nie
starania okazywały się bezskutecz- cjatywa potrzebowałaby zaangażo- ma. Nadzieja jednak umiera ostat-
Drużyna zawsze mogła liczyć na wsparcie miejscowych kibiców. nia. Żadnych obietnic składać nie
ne. wania nauczyciela lub nauczycieli
- Odbijałem się od ścian – twier- właściwie od zaraz wrócić i ponow- brak zainteresowania sponsorowa- – twierdz Dariusz Holc. – Znowu będę, bo nie mam ku temu powo-
dzi. – Wycofaliśmy się z powodu nie reprezentować barwy zespo- niem przez lokalne przedsiębior- pomysł był, ale chętnych do pomo- dów, ale wierzę, że jeszcze kiedyś
kłopotów finansowych i była to łu. Po wycofaniu się z rozgrywek stwa. Za czasów gry KS Chełmża cy przy realizacji zabrakło. o chełmżyńskiej siatkówce będzie
też główna kwestia, jeżeli chodzi stwierdziłem jednak, że możemy w drugiej lidze klub utrzymywał Wszystko wskazuje więc na to, głośno. Jestem na to otwarty i jeżeli
o ewentualne wznowienie dzia- wrócić tylko w przypadku uzbiera- się głównie dzięki wsparciu miasta że siatkówka w formacie ligowym tylko pojawią się osoby, które będą
łalności KS Chełmża. Mam ciągły nia całej sumy z planowanego bu- i prywatnym funduszom Dariusza w najbliższym czasie w Chełmży chciały do tego doprowadzić, będę
kontakt z większością zawodników, dżetu. Okazało się to niemożliwe. Holca. nie zagości. Czy prezes KS Chełmża pierwszym, który postara się im re-
którzy grali dla klubu i są gotowi Co zawiodło? Przede wszystkim - Nie posiadam jednak aż tylu ma o to żal? alnie pomóc.

Nie było przegranych


finale zabrakło zaledwie jednego rem i jestem przekonany, że turniej go i Dariusza Mellera oraz innych
gola. Ostateczny triumf odniosła Legia Cup z roku na rok będzie rósł osób zaangażowanych w organiza-
pierwsza drużyna Mustanga Wiel- w siłę. cję. Chciałbym im wszystkim ser-
gie, która w finale po rzutach kar- Świetne recenzje od reprezen- decznie podziękować.
nych pokonała Tucholankę Tucho- tantów klubów, które tego dnia po- Kolejna halowa odsłona Legii
Pierwsza odsłona świętowania Do rywalizacji przystąpiło la. Legionistki ukończyły zmagania jawiły się w Chełmży, były zasługą Cup już za rok, lecz organizato-
90-lecia istnienia chełmżyńskiego osiem zespołów. na szóstym miejscu. My, jako orga- szerokiego grona osób. rzy nie wykluczają, że w związku
klubu przyjęła iście żeńską formę. - Zmagania były bardzo zacię- nizatorzy, postaraliśmy się jednak, - Bez pomocy sponsorów nasz z obchodami jubileuszu powstania
aby tego dnia nie było przegranych. turniej nie mógłby się odbyć – chełmżyńskiego klubu rozegrany
10 lutego odbył się II Turniej Ha- te – twierdzi Maciej Bąk, główny Przygotowaliśmy wiele nagród mówi Maciej Bąk. – Ogromne sło- zostanie jeszcze jeden damski tur-
lowej Piłki Nożnej Kobiet Legia organizator i kierownik sekcji ko- i upominków – drużynowych i in- wa uznania dla Bogdana Worytki, niej, tym razem na powierzchni
Cup. biecej Legii Chełmża. – Naszym dywidualnych. Wydarzenie spotka- Krzysztofa Zaborowskiego, Pawła trawiastej.
zawodniczkom do zagrania w pół- ło się z bardzo pozytywnym odbio- Polikowskiego, Patryka Rybackie- (KŻ)
REKLAMA

Poza Toruń . 23 lutego 2018

Related Interests