You are on page 1of 1

ประกาศ สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์

ที่ 03/2561
เรื่ อง แต่งตั้งผู้ประสานงานประจาเมืองแห่ งสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์ ประจาปี 2560/2561 (เพิ่มเติม)
----------------------------------------------------
อาศัยมติการประชุมวิสามัญเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561 และอานาจตามหมวด 3 ข้อ 12 แห่ งข้อบังคับ
สมาคมนักเรี ยนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจาปี พ.ศ. 2560 สมาคมนักเรี ยนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ขอ
ประกาศแต่งตั้งผูป้ ระสานงานประจาเมืองแห่ งสมาคม เพิม่ เติมอีกจานวน 2 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นาย ชัชพล อธิคมานนท์ ผูป้ ระสานงานประจาเมือง Den Haag
2. นางสาว อภิชญา เพ็ชรจันทร์ ผูป้ ระสานงานประจาเมือง Enschede

ทั้งนี้ให้ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(ภญ. ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล)


นายกสมาคมนักเรี ยนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์