You are on page 1of 4

EIPHN0.6.

1KEIO A0HNON
AIAAIKAI:IA nEPIOYI:IAKON .6.1A<t>OPON
ANAKOnEI:

Ap191Jo~ aTTocpaa£w~ } fJ Cf /2018

TO EIPHNO~IKEIO A8HNON

l:uyKpoT~9flK£ aTTo TflV ElpflVOOiKtl KwvaravTiva MTTo()ov£Aou, TflV orroia op1a£ tl


npoEOpo~ TOU Tplj.J£Aou~ LUIJI3ouAiou ~I£U9UVOfl~ TOU E1PtlVOOIK£iou A9rJVWV KQI TO
rpaj.Jj.JOTEa rpflyOplo Kov1al3iTrJ.
l:uv£C')piaa£ Oflj.JOOIO OTO OKpOOT~p16 TOU OTI~ 30 lavouapiou 2018, y1a va OIK00£1
TflV UTT09£0fl j.JETO~U :
Tou avaK6nrovroc;, KwvaravTivou /\ExoupiTtl Tou navayiWTfl, KaroiKou raAarai-
ou ATTIK~~~ 000~ Ayia~ Elp~Vfl~ ap. 14, j.J£ A<t:>M 034571401, 0 OTTOiO~ TTapaOT09tlK£
010 Tfl~ TTAflpE~ouaia~ OIKrJyopou rou KwvaravTiva~ l:TaiKOU.
Tr,c; Ka9' r,c; r, avaKOTT~, Tfl~ Avwvuj.Jfl~ TpaTTE~IK~~ ET01p£ia~ j.J£ TflV ETTWVUj.Jia
«E8NIKH TPAnEZA THl: EJ\J\A/10l:», tl orroia EOpEU£1 OTflV AS~va, ETTi Ttl~ ooou
A1oAou ap. 86, orrw~ VOIJIIJO £KTTpoawTT£iTOI, fl oTToia rrapaaTd9flK£ 01a Tfl~ TTAtlPE~ou­
aia~ OIKtlyopou Ttl~ Tq.JoKAEia~ KAE<pTOYIOVVfl.
0 OVOKOTTTWV, j.J£ TflV EVWTTIOV TOU ~IKOOTflpiou OUTOU UTT' Op19j.JOV KOT09EO£W~

63309/1719/10-11-2017 avaKoTT~ rou, OIOOIKaaia~ TTEploumaKwv 01a<popwv, ~~TflO£

oaa 0£ OUTtlV TT£p1EXOVTOI.


H UTT09£0fl, KOTO TflV Op109£iaa we; avw OIKOOij.JO, £K<pWV~9flK£ OTTO TO OIK£io TTI-
VOKIO KOTa Tfl 0£1pa Eyypa<p~~ Tfl~ a£ auTo, £TTaKoAoU9flO£ au~~TflOfl OTTW~ ava<p£p£TOI
OTO TTpOKTIKO KOI TO ~IKOOT~piO O<pOU

LKEcpTflK£ OUj.J<pWVO j.J£ TO NOj.JO

H uTTo KpiarJ avaKoTT~ IJE TTapaOEKT~ awpEUOfl a) Kma Tfl~ urr' ap191JOV
17403/2017 OIOTOY~~ TTAflpWj.J~~ TOU OIKOOT~ TOU OIKOOTrJpiou OUTOU, TTOU £K009flK£ j.J£
;('~

pOa~ aU~paa~ XOP~V~G~<; 5av£iOU KOI 510T6GG£1 TOV OVOK6TTTOVTO VO KO/:~;~nv


\ -
' '

Ka8' r]~ 18.577,16 EUpW 1-JE TOU~ TOKOU~ KQI TO EsOOQ KQI ~) Tr]~ OTTO 25-1 0-2 ~ '&~\'
y~~ TTpo~ TTAr]pWIJ~ , r] oTToia cruvrax8rJKE Karw aTTo avriypacpo aTTo TTpwro aTI:_6yp :w~~·
------~
EKTEAEcrro Tr]~ avw 01aray~~ TTAr]pWIJ~~. 1-JE Tr]V oTToia (avaKoTT~) o avaKOTTTWV ~r]Td

Tr]V QKUpWCJr] Tr]~ QVWTEpW Olaray~~ Ka8w~ KQI Tr]~ CxVW ETTITOY~~ TTpO~ TTAr]pWIJ~V , y1a
TOU~ CJ£ QUTr]V avacp£p01-JEVOU~ Aoyou~, api-JOOiW~ (ap8pa 14 TTap . 1a, 632 TTap . 1, 933
TTap. 1 TOU K.noA.fl , OTTW~ ICJXUOUV 1-JETCx TO VOIJO 4335/2015) £1CJCxy£Tal EVWTTIOV QUTOU
rou OIKaCJTr]piou, Kara Tr]V EIOIK~ OIOOIKacria rwv TTEploumaKwv 01acpopwv (591
KnoAll), KaT' ap8po 632 TTap , 2 £0 . wKQI 937 TTap. 3 TOU IOiou , QCJK~8r]K£ VOIJIIJO KQI
EIJTTpo8Ecri-Ja Kal TTPETT£1 va Ep£UVr]8£i TT£pa1rtpw.

H CJUIJ~OTIK~ 1-JETOKUAICJr] Tr]~ CJUIJC{)WVQ 1-JE Tl~ OlaTCxs£1~ TOU ap8pou 1 TTap . 1 KQI 3
V. 128/1975, £TTI~Ar]8£iCJa~ EICJcpopa~ El~ ~expo~ TWV TTCxCJr]~ C{)UCJEW~ TTICJTWTIKWV IOpU-
1-JCxTWV, TTou AEnoupyouv CJTr]V EAAaoa uTTtp Kolvou Aoyaplacri-Jou, avEpXOIJEVrJ crui-Jcpw-
va 1-JE TO ap8po 19 N.3152/2003 , OTTO 1.6.2003, CJTO TTOCJOCJTO 0,6% ETr]CJiW~ ETTi TOU
1-JECJOU ETr]CJiou U4JOU~ rwv EVTO~ EKOCJTOU r]IJEpoAoylaKou trou~ 1-Jr]VIaiwv uTToAoiTTwv,
TWV XOPrJYOUIJEVWV OTTO aura TTCxCJr]~ cpUCJEW~ OQV£iwv ~ TTICJTWCJEWV, £1~ ~expo~ TOU
TTICJTOUXOU, OOVE IOA~TTTr] KATT, CJTO ~081-JO TTOU TO TTOCJOCJTO OUT~~ EiX£ TTpOCJOIOpiCJTEi
CJTr] crui-J~acrrJ KOI EiX£ yivEI avacpopa y1a Tr] xp t wcr~ Tr]~ . war£ va TTAr]pouvrm 01 aTTm-
T~CJ£1~ OIQC{)CxV£10~ KQI EVr]IJEPWCJr]~ . OEV avriKEITQI CJTO ap8po 1 TTap . 3 TOU N 128/1975
OUT£ CJ£ aAAov aTTayopEUTIKO Kavova OIKaiou (An 4 30/2005 EAA.llvr] 2005/802 , EcpA8
1558/2007 EAf~ 2007/902) . 01-JW~ , 0 Kar' Ecpapi-JOY~ TWV OlaTCxsEWV TWV ap8pwv 8 TT£p.
6 rou N 1083/1980 Kal Tr]~ aTTocpacrEw<; 289/1980 Tr]~ NOIJIOIJOTIK~~ E mrpoTT~~ Kara ro
TTpo'ICJXUCJQV V01-J08ETIKO K08£CJTW~ KQI TWV ap8pwv 12 TOU V. 2601/1998 , 30 TOU V.
2789/2000 , 42 TOU V. 2912/2001 , 39 TOU V.3259/2004 IOIOiTEpO~ TpOTTO~ QVQTOKICJIJOU
TWV Q TTQIT~CJEWV TWV TpOTTE~WV , acpopa TOV ETTITpETTTO QVQTOKICJIJO K08UCJT£pOUIJEVWV
TOKWV KQI 1-JOVOV, acpou , OTTW~ TTpOKUTTT£1 OTTO Tl~ iOIE~ OIQTCxsEI~, TTOU 8£CJTTi~ouv Esai-
pECJr] KOI TTPETTEI va EPI-JrJVEUOVTOI CJTEva , CJE Kai-Jia TTEpiTTTWCJr] OEV ETTITPETTETOI avaro-
KICJIJO~ TTp01-Jr]8£1WV, EICJcpopwv KQI EsOOWV, KCx8£ 0£ avri8£Tr] CJUIJ~OCJr] EiVOI £U8EW~

avri8ETrJ crr1~ TTapaTTavw o1ards£1~ Kal a£ Kd8£ TTEpirrrwcrrJ £Atyx£Tm 1-JECJW rwv o1ara-
~Ewv 174, 178, 179 AK (An 1356/2012, Ecp/\a1-1 124/2007, MnPGEcrcraA 1989/2016,
MnpAPT 169/2013 MnpnEip 2824/2013, E1pA8 . 735/2016 , 3453/2014 , 3343/2013 ,
3815/2013 , 3626/2012 , E1p8EcrcraA 2692/2013 , TNn NOMO Z::).
,F' ~.0 cpuAAO Tfl~ un' apL81lDV .../.6.~.\.... ./ 2018 anocpaoc:w~ LOU ELpflVOOLK£iOU A8flVWV
.'f-.. . (avaKOnE:c;)
%~ .
;),. £ TOV TpiTO Aoyo T~<; OVOKOTT~<;, OTTW<; £KTI~aTOI TO TT£p1£XO~£VO T~<;, 0 OVOKO-

-~ IOXUPi~£TOI OTI ~ OTTOiT~O~ T~<; Ko8' ~<;. TTOU TTpOEKUlfJ£ OTTO OlJ~~oo~ xop~y~Oil<;
oxp£oAuTIKou 6ov£iou , 6£v y£vv~81lK£ TTOTE, £<pooov EX£1 urroAoy1oT£i ~£ ~aa~ rro-

pavo~o OVOTOKIO~O T~<; £IO<popa<; TOU V. 128/1975, Y£VOVO<; TTOU K08IOTa T~V OTTOiT~O~

Til<; iCo8' ~<; ~~ vo~~~~. o~£~01~ KOI ov£KKo8ap1oT~ KOI r~ 61oTOy~ rrA~pw~~<; TTou TllV

£VOW~OTWV£1 OKUpWTEO, W<; £K008£iOO YIO ~~ ~E~OI~ KOI ~~ £KK080p10~EV~ OTTOiT~O~ .

0 Aoyo<; OUTO<; T~<; OVOKOTT~<; TTpO~aAA£TOI TTapa0£KTa KOI £iVOI OpiO~EVO<; KOI VO~I~O<; ,

K08W<; OT~Pis£TOI OTI<; avw OIOTa~£1<; KOI OUTE<; TWV ap8pwv 294 AK KOI 2 TTOp. 7 TT£p.

10' TOU V. 2251/1994 KOI TTpETT£1 VO £~£TOOT£i TT£pOITEpW W<; TTpO<; T~V OUOIOOTIK~ ~001 -

~0TilTa TOU.

ATTo oAo TO vo~i~wc; rrpooKO~I~O~£vo ~£ £TTiKA~o~ OTTO roue; 61o6iKouc; tyypo<pa,

OTTOO£iX8~KOV TO OKOJ\ou8o TTpoy~OTIKa TT£piOTOTIKa : lluva~£1 T~<; OVOKOTTTOIJEV~<; ~£

Op181JO 17.403/2017 OIOTOV~<; TTA~pWIJ~<; TOU lliKOOT~ TOU lliKOOT~piou OUTOU, ~ OTTOiO .

£K0081lK£ KOTOTTIV OIT~O£W<; T~<; K08' ~<; ll OVOKOTT~ , 0 OVOKOTTTWV £TTITaOO£TOI OT~V

KOTO~OA~ TTpO<; T~V K08' ~<; TTOOOU 18.577,16 £UpW, f.J£ TOU<; TOKOU<; KOI TO E~OOO, W<;

o<p£1AOIJEVO UTTOAomo rrou TTpo£KU4J£ oTTo Til A£1Toupyio T~<; urr' op181JOV 4419/2-8-
2001 OUIJ~OOil<; TOKOXP£0AUTIKOU OOV£iOU TTOU XOp~y~81lK£ OTTO T~V K08' ~<; TTpO<; TOV

OVOKOTTTOVTO . H OVWTEpW TTIOTOOOTpla TpaTT£sa Aoyw UTT£p~~£pio<; TOU OVOKOTTTOVTO<;

we; TTpoc; r~v KOTO~oA~ rwv IJ~VIoiwv 6oo£wv rou 6ov£iou , rrpoxwp~o£ oro KA£im~o

TOU . T~pOUIJEVOU AoyopiOOIJOU KOI OTilV KOTOyy£AiO T~<; OX£TIK~<; OU~~OO~<; OTI<; 3-2-
2015, ~£ TllV £TTi6oo~ OTOV OVOKOTTTOVTO £~WOIK~<; O~AWO~<;. ATTO TO OUVOUOOIJO T~<;

avw OUIJ~aO£W<; ~£TO OTTOOTTaO~OTO TWV £f.JTTOp1KWV ~I~AiWV TTOU TE81lKOV UTT04J~ TOU

OIKOOT~ YIO T~V OTT00£1~~ T~<; OTTOIT~O£W<; OTTO T~V avw OUIJ~OO~, TTpOKUTTT£1 OTI OT~V

£TTi01Kil OUIJ~OO~ TT£p1EX£TOI OTO ap8po 15 OUT~<;, ~ £TTI~apUVO~ TOU TTIOTOUXOU ~£ T~V

£IO<popa TOU V. 128/1975 KOI OTI ~ K08' ~<; K£<pOAOIOTTOIOUO£ T~V £IO<popa TOU V. •

128/1975 Ka8£ <papa TTou xptwv£ roKouc; rrao~c; <puo£wc; Km ovoroKis£ TO TToaa r~c;.

O<pOU OTO Ka8£ <papa TTpOKUTTTOV UTTOJ\OITTO K£<paA010 UTTOAoyl~£ TOKOU<; TT£p1EXOVT£<;

KOI TTOOa £IO<popa<; TOU V . 128/1975, OTO VEO 0£ TTpOKUTTTOV £KaOTOT£ KE<pal\010 UTTOAO-

YisE vtouc; roKouc; TT£p1£xovr£<; KOI £IO<Popa, ~ro1 o TTapavo~oc; our6c; £KTOKIOIJ6<; Km

OVOTOKIOIJO<; TWV TTOOWV Til<; £IO<popa<; yiV£TOI f.J£ T~V £VOWIJaTWO~ Til<; OTO £TTITOKIO

UTTOAOYIOIJOU TWV TTaO~<; <pUO£W<; TOKWV. ETTOIJEVW<;, W<; TTpO<; TO TTOOO T~<; OTTOiT~O~<;

YIO TO OTTOiO £K008~K£ ~ OIOTOV~ TTA~pWIJ~<;, 0£V TTpOKUTTT£1 OTTO TO OTTOOTTaOIJOTO TWV

EIJTTOpiKWV ~~~AiWV T~<; K08' ~<; TpaTT£sO<; TTOU TTpOOKO~iOT~KOV, TO OUVOJ\0 Til<; O<p£1 -

-3-
A~~ . Aoyw Til~ oKupoTilTa~ TWV OUIJTTEpiAOIJ~ovo~Jtvwv OTO AoyopiOOIJO noowv Tou
OVOTOKIOIJOU Til~ EIO<popa~ TOU V. 128/1975. H OKUpOTilTa OE TWV ETTIIJEpOU~ TTOOWV
ETTilPEOsEI TllV OTTOOEIKTIKOTilTa IJE £yypo<po , oAAa KOI TO EKK080p101JEVO TOU ouvoAou
Tl1~ OTTOIT~OEW~, O<pOU OTO OTTOOTTOOIJO TWV EIJTTOpiKWV ~~~AiWV TTOU TTpOOKOIJiOTI1KOV
OTTO TllV Ko8' ll~ OEV Eivm OUVOTO~ 0 OIOXWPIOIJO~ TWV ETTIIJEpou~ TTOOWV, O<pEVO~ Aoyw
- - - - - --;ou EiOOO~ l'f~ Eyypa<p~~. O<pETEpOU "'f...oyw Tl1~ EVOWIJclTWOil~ OTOV AoyopiOOIJO TWV
TTOOWV Tl1~ EIO<popa~ OTa TTOOQ TWV TOKWV, IJE TTOpOTTEpO OUVETTEIO T11V OOUVOIJiO
TTpOOOIOpiOIJOU TOU TTPOYIJOTIKOU TTOOOU Tl1~ O<pEIA~~ KOI OVTiOTOIXO Tl1~ OTTOiT1101l~ Til~
Ko8' 11<; KOI vo u<pioTarm, £r01, OIOOIKOOTIKO oTTopaOEKTO OTI1V £KBoo11 Til<; TTpoo~oAAo­

IJEV11<; OIOTOV~<; (E<p/\OIJ 124/2007, nnplpE~ 2/2017, MnpTpiK 38/2017, MnpXov


187/2017, Mnp8Eo ·15912/2015 TNn NOMOL:) . ETToiJ£vw<;, TTPETTEI vo yivEI OEKT~ 11
OVOKOTT~ W~ TTpO<; TOV clVW Aoyo T11<;, W<; ~clOIIJI1 KOI KaT' OUOiOV KQI VO OKUpW8Ei 11
ovoKOTTTOIJEVIl 01aroy~ TTAilPWIJ~<;. vo ETTI~Ail8Ei OE 11 OIKOOTIK~ oom:lvll Tou ovaKo-

TTTOVTO~, KOTQ TO VOIJIIJO OiTiliJcl TOU £1<; ~apo<; T~ K08' ~ 11 OVOKOTT~ (176 KOI 191
rrop. 2 K.noA.b).

!10 TOU~ Aoyou<; OUTOU<;

-bJKasEI ovTIIJwAio Twv oJooiKwv.

-bEXETal TI1V OVOKOTT~.

-AKUpWVEI TllV UTT' Opi81JOV 17.403/2017 OIOTOY~ TTAI1PWIJ~<; TOU bJKOOT~ TOU bJKO-
OTI1PiOU OUTOU, IJETQ Tl1<; OTTO 25-10-2017 ETTITOV~<; TTpO<; TTAI1PWIJ~ KclTW OTTO OVTiypo-
<pO orro rrpwTo oTToypo<po EKTEAEoTo Tr'l<; avw 01aroy~<; TTA11PWIJ~<;.

-Em~aAAEI El<; ~apo<; Til<; K08' ll<; r'1 OVOKOTT~ Tl1 OIKOOTIK~ OOTTclVI1 TOU OVOKOTTTO-

VTO~ KQI T11V opisEI OE OIOKOOIO TTEV~VTa (250,00) EUpW .

-Kpi811KE, aTToq)ooiOT11KE KOI OI11JOOIEU811KE oE 0111-JOOIO EKTOKH1 ouvEBpiao11 oTO


OKpoar~piO TOU bJKOOTilpiou, OTI~ 21 <DE~pouopiou 2018.

- 4-