You are on page 1of 2

Tours and Cities

 2/15/18 Laredo, TX
 3/17/18 San Antonio, TX
 4/24/18 Dallas, TX
 6/26/18 Austin, TX
 7/04/18 Houston, TX