You are on page 1of 1

Voz

Adaptación A. Elhazaz
AVE MARÍA FRANZ SCHUBERT

2
™™ œ™ œ œ œ™™ œ œ Œ œ ™ œœœ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ #œ
q = 35
###c r
& JJ
A ve Ma-ri a gra - ti a ple - na Ma-ri - a - gra - ti - a

### œœ™ œ #œ ™ nœ ™ œ œ œ ™ œ #œ œ œ œ œ
6
A - ve Ma-ri 6
a Ma ter de - i o - ra - pro-no-bis pec-ca

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ
ple - na Ma - ri - a gra - ti - a - ple - na A - ve - A - ve -6 Do - mi-

™ ™ ™œ ™ j œ ™ œ œ œ œœœ ‰ j
to - ri bus o - ra o - ra pro -no - bis o - ra - o - ra6pro no -
### œ œ r œ
8

œ
6

& œ œ nœ œ ‰
œœ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ nœ ‰ œ #œ nœ œ
nus Do-mi-nus - te - cum Be-ne - dic-ta tu in mu-li-e - ri-bus et be-ne-dic - tus et

### œ ™ œ œ™ œ œ œ œ nœ œ œ ‰ œ™ œ œ œ œ nœ œ œ œ ™
- bis pec-ca - to - ri-bus nunc et in o - ra - mor - tis in ho - ra mor tis-nos tre in
 œ
11 6
j
& œœ
œJ œ ‰
3
be - ne - dic - tus fruc - tus ven - tris ven-tris tu - i Je - sus
2
™™
ho - ra mor - tis mor - tis nos - tre in ho - ra mor - tis nos - tre
### r
13

& œ™ œ œ œ™™ œ œ Œ Ó ∑
A - ve Ma-ri - a
A - - men

Ave María - F. Schubert

Related Interests