You are on page 1of 3

1

KISI KISI UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR DAERAH (UAMBD)


TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Jenjang : Madrasah Ibtidaiyah


Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Kurikulum : 2013

NO KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR

Memahami arti dan isi kandungan Q.S. an- QS. an-Nashr (110) , QS Menjelaskan hikmah terkandung dalam Q.S an-Nashr dan
1.
Nasr (110) dan al-Kautsar (108) al-Kausar (108) al-Kautsar
2. Mengenal Q.S. al-‘adiyat (100) QS. al-‘adiyat (100) Mengidentifikasi Q.S. al-‘Adiyat
Memahami hukum bacaan Izhar Menjelaskan hukum bacaan izhar
dan ikhfa’ Hukum bacaan izhar &
3. Menganalisis penerapan hukum bacaan ikhfa dalam al-
ikhfa
Qur’an.
Memahami arti dan isi kandungan hadis
Menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis tentang
4. tentang niat riwayat al-Bukhari dari Umar Hadis tentang niat
Niat.
bin khattab
Memahami arti dan isi kandungan hadis
5. tentang takwa riwayat at-Tirmizi dari Abu Hadis tentang Takwa Menjelaskan isi kandungan hadis tentang Takwa
Zar
6. Memahami arti dan isi kandungan Q.S. al- Menterjemahkan Q.S. al-Lahab
Lahab (111) QS. Al-Lahab (111)
Menjelaskan isi kandungan Q.S. al-Lahab
7. Mengenal Q.S. al-Insyirah(94) QS. Al-Insyirah (94) Mengidentifikasi QS al-Insyirah
Hukum bacaan idgam Menjelaskan hukum bacaan idgam bigunnah, idgam
Memahami hukum bacaan idgam bigunnah, idgam bilagunnah, dan iqlab dalam salah satu surah pendek
9.
bigunnah, idgam bilagunnah, dan iqlab bilagunnah, dan pilihan
iqlab
Memahami arti dan isi kandungan hadis
Hadis tentang
10. tentang silaturrahim riwayat Bukhari Muslim Menganalisis isi kandungan hadis tentang Silaturrahim
silaturrahim
dari Anas
11. Memahami arti dan isi kandungan Q.S. al- Arti dan isi Menterjemah Q.S. al-Kafirun (109)
2

NO KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR

Kafirun (109), al-Ma‘un (107), dan at- kandungan Q.S. al- Menjelaskan makna yang terkandung dalam Q.S. al-Kafirun
Takasur (102) Kafirun (109), al-Ma‘un Menterjemahkan Q.S. al-Ma’un (107)
(107), dan at-Takasur
Menganalisis perilaku yang sesuai denga nisi kandungan
(102)
Q.S. al-Ma’un
Menterjemah Q.S. at-Takasur (102).
Menjelaskan isi kandungan Q.S. at-Takasur (102).
12. Memahami hukum bacaan Mim Mati (Idgam Hukum Bacaan Mim Menganalisis penerapan hukum bacaan Mim Sukun pada
Mimi, Ikhfa’ Syafawi, dan Izhar Syafawi) Sukun salah satu surah pendek pilihan.
13. Memahami arti dan isi kandungan hadis Hadis tentang Menterjemahkan hadis tentang menyayangi anak yatim
tentang menyayangi anak yatim riwayat menyayangi anak yatim Menganalisis perilaku yang sesuai dengan isi kandungan
Bukhari Muslim dari Sahl bin Sa’ad hadis tentang menyayangi anak yatim.
14. Memahami arti dan isi kandungan Q.S. al- QS. Al-Qadr (97) Menterjemah Q.S. al-Qadr.
Qadr (97) Menjelaskan isi kandungan QS. Al-Qadr
15. Mengenal Q.S. al- ‘Alaq (96) Mengidentifikasi Q.S. Al-‘Alaq,
Q.S. al- ‘Alaq (96)
Menentukan urutan Q.S. al-‘Alaq
Memahami hukum bacaan Waqaf Hukum bacaan Waqaf
16. Menganalisis penerapan tanda waqaf dalam al-Quran.
dan Washal dan Washal
17. Memahami arti dan isi kandungan hadis Hadis tentang ciriciri Menterjemah hadis tentang ciri-ciri orang munafik
tentang ciriciri orang munafik riwayat al- orang munafik Menjelaskan isi kandungan Hadis tentang ciri-ciri orang
Bukhari Muslim dari Abu munafik
Hurairah
18. Memahami arti dan isi kandungan Q.S. ad- Q.S. ad-Duha (93) Menentukan urutan Q.S. ad-Dhuha
Duha (93)
Menterjemah Q.S ad-Dhuha
Menganalisis isi kandungan Q.S. ad-Dhuha
19. Memahami hukum bacaan Mad Hukum bacaan Mad Menjelaskan ketentuan hukum bacaan mad
gabi‘r dan Mad Far’i (Wajib Muttasil dan tabi‘i dan Mad Far’i Menerapkan hukum bacaan Mad tabi’i dan Mad Far’i (Wajib
Jaiz Munfasil) (Wajib Muttasil dan Jaiz Munfasil) pada surat-surat pendek pilihan
Muttasil dan Jaiz
3

NO KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR

Munfasil)
20. Memahami arti dan isi kandungan hadis Hadis tentang Menterjemah hadis tentang keutamaan memberi
tentang keutamaan memberi menurut keutamaan memberi Menentukan makna yang terkandung dalam hadis tentang
riwayat al-Bukhari Muslim dari Abdullah keutamaan memberi
Ibnu Umar
21. Mengenal Q.S. al-Bayyinah (98) Q.S. al-Bayyinah (98) Mengidentifikasi ayat QS al-Bayyinah
Menentukan urutan QS. al-Bayyinah
22. Memahami arti dan isi kandungan hadis Hadis tentang amal salih Menentukan terjemah hadis tentang amal salih
tentang amal salih riwayat Muslim dari Abu Menganalisis perilaku positif yang sesuai dengan isi
Hurairah kandungan hadis tentang amal salih