You are on page 1of 1

Latihan Matematik Tahun 5

Membaca, menyebut dan menulis nombor

1. Tulis nombor-nombor berikut dalam perkataan.


a. 409 900
b. 611 547
c. 103 899
d. 834 702
e. 546 096

2. Tulis yang berikut mengikut angka.


a. Empat ratus satu ribu tujuh
b. Enam ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh tujuh
c. Tiga ratus lapan puluh lima ribu satu ratus lima belas.
d. Lapan ratus dua ribu tujuh puluh satu.
e. Sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh
sembilan