You are on page 1of 121

Списак бораца

19. бирчанске бригаде


А у Бригаду 20. 12. 1944. године, бо-
рац, живи у Витожеву.

АВРАМОВИЕ М И Л У Т И Н А ЧЕДО-
АВДИСПАХИК АЛИЈЕ АВДУЛАХ,
МИР, рођен 1925. године у Паради-
рођен 1911. године у Зворнику,
ну, СРС, Србин, земљорадник, у
радник, Муслиман, у Бригаду сту-
Бригаду ступио 5. 12. 1944. године,
пио јула 1944. године, борац, умро
борац, погинуо 23. 04. 1945. године
1965. године.
на Оџаку.
АВДИЕ СМАЈЕ ЈУСУФ, рођен
АДАМОВИБ СВЕТОЗАРА ДИМИТ-
1911. године у Тузли, Муслиман, зе-
РИЈЕ, рођен 1927. године у СССР-у,
мљорадиик, у Бригаду ступио 25.
Србин, земљорадник, у НОБ ступио
09. 1944. годиие, борац, погииуо
19. 11. 1944. године, а у Бригаду 5.
1945. године.
12. 1944. годиие, погииуо 9. 03. 1945.
године у Великој Градини, Соко-
АВДИН АЛИЈЕ МЕХМЕД, рођен лац.
1927. године у Г. Тузли, Муслиман,
радиик, у Бригаду ступио септем-
АДЕЛМО КАСТИНО, рођеи 29. 09.
бра 1944. годиие, борац.
1917. године у НОНБЕРЦЕЛ-
ЛИ-АСТИ, Италијан, занимање не-
АВДИН ИБРЕ МЕХО, рођеи 1917. позиато, у НОБ ступио 9. 09. 1943.
годиие, у с. Осоје, Тузла, Мусли- годиие, а у Бригаду априла 1944.
маи, земљорадиик, у Бригаду сту- године, командир вода, погииуо 20.
пио 13. 10. 1943. годиие, погинуо 8. 07. 1944. године на Бачковцу - Ше-
04. 1944. годиие у Бијељиии. ковиђи.

АВДИН СУЛЕЈМАНА РЕФИК, ро- АДОЛФ-АНДРУН ЈОЗО, рођен


ђеи 1926. године у Мошевцу, Маг- 1921. године у Карловцу, Хрватска,
лај, Муслиман, у Бригаду ступио 1. Хрват, радиик, у Бригаду ступио
04. 1945. годиие, борац. августа 1944. године, обавјештајни
официр, погииуо 20. 12. 1944. годи-
АВДИЧЕВИК М У С Т А Ф Е НЕЏИБ, не у Дрињачи.
рођеи 1914, годиие у Босанском
Дубочцу, Дервеита, Муслиман, рад- А Х М Е Т А Г И К САДИЈЕ МЕХО, ро-
иик, у Бригаду ступио 19. 04. 1945. ђен 1922. године у Власеници, Мус-
године, борац, умро 1982. године. лиман, ђак, у Бригаду ступио 1944.
године, борац, умро 1973. годиие.
АВДУКИН АВДО, рођен 1921. годи-
не у Брези, Муслиман, земљорад- АХМЕТОВИБ АХМЕТА МЕЏИД,
ник, у НОБ и Бригаду ступио сеп- рођен 1925. годиие у Клокотници,
тембра 1944. године, командир Добој, Муслиман, земљорадник, у
вода. Бригаду ступио 17. 03. 1945. године,
борац.
АВРАМОВИН ДРАГОМИРА МИЛУ-
ТИН, рођеи 18. 06. 1926. године, у А Х М И Н ХРУСТЕ ХАСИБ, рођен
Глибовац, СРС, Србин, земљорад- 1923. годиие у Сладној, Сребреник,
ник, у Бригаду ступио 19. 12. 1944. Муслиман, земљорадник, у НОБ и
године. Бригаду ступио 1. 04. 1945. године,
борац.
АВРАМОВИБ РАДОСАВА МИЛУ-
ТИН, рођеи 1927. године у с. Вито- А Х М И Н А В Д У Л А Х А НАЗИФ, ро-
жево, СРС, Србин, земљорадник, у ђен 1917. године у Сладној, Сребре-
НОБ ступио 10. 12. 1944. године, а ник, Муслиман, земљорадник, у

455
НОБ и Бригаду ступио 1. 04. 1945. АЛИХОЏИК ОСМАНА КАМИЛ, ро-
године, борац. ђен 1925. године у Лукавици Рије-
ци, Добој, Муслиман, земљорадник,
АЛАЈБЕГОВИН - ПРОДАНОВИЕ у Бригаду ступио 7. 05, 1945. годи-
ХАСАНА РАЗИЈА - РАЗА, рођена не, десетар.
1921. године у Фочи, Југословенка,
домађица, у НОБ ступила 1941. го- А Л И К АТЕ АТО, рођен 1926. годи-
диие, а у Бригаду маја 1944. године, не, Муслиман, радник, у Бригаду
рефереит санитета Бригаде, носи- ступио 1944. године, командир
лац »партизанске споменице 1941. вода, умро 1987. годиие.

А Л И К ТОМЕ ЖИВАН, рођен у


АЛЕКСИК РАНКА ДРАГУТИН, ро- Мали Бошњак, Коцељево, СРС, Ср-
ђен 1925. године, Србин, земљорад- бин, земљорадник, у Бригаду сту-
ник, у Бригаду ступио , борац, пио 20. 11. 1944. године, борац.
погинуо 1945. године код Власени-
це. АЛИЧИК ХАСАНА АХМЕТ, рођен
1918. годиие у Бијељиии, радник,
АЛЕКСИК РАНКА МИЛУТИН, ро- Муслиман, у НОБ ступио јуна 1943.
ђен 1922. године у Четережу, СРС, године, а у Бригаду 16. 09. 1944. го-
Србин, земљорадник, у НОБ ступио диие, борац.
3. 11. 1944. године, а у Бригаду 6.
01. 1945. године, борац, живи у Че- А Л И Ч И К ОСМАНА МАХМУТ, ро-
тережу. ћен 1921. године, у Тузли, Мусли-
маи, радник, у Бригаду ступио
АЛЕКСИК ЈОВЕ СПАСОЈЕ, рођен 1944. године, борац, погинуо 1944.
1922. године у Добриђу-Шабац, године на Црвеним стијеиама - Ро-
СРС, Србин, земљорадник, у Брига- манија.
ду ступио 1944. године, борац.
АЛИЧИК АЛИЈЕ МУХАМЕД, ро-
АЛЕКСИК ТОДОРА ЧЕДО, рођеи ђен 1929. године у Јакешу - Модри-
1925. године у Дрецељу, Кладањн, ча, Муслиман, земљорадник, у НОБ
Србин, земљорадник, у НОБ ступио и Бригаду ступио 15. 04. 1945. го-
1942. године, а у бригаду 1944. го- дине.
дине, борац.
АЛТАРАС РАФАИЛА РАТКО, рођен
АЛЕМПИК ГАВРЕ БОГОСАВ, ро- 1923. године у Београду, у НОБ сту-
ђен 1925. године у Слапашници, пио 1941. године.а у Бригаду октоб-
Братунац, земљорадник, Србин, у ра 1943. године, помоћник политич-
Бригаду ступио 30. 08. 1943. године, ког комесара, носилац »партизаи-
борац, живи у Слапашници. ске споменице 1941«.

АЛЕМПИК РИСТЕ ВИДОЈЕ, рођен АЛТУМБАБИК ИБРАХИМА ЗИХ-


НИЈА, рођеи 1910. годиие у Тузли,
1911. године у Д. Залуковику, Вла-
Муслиман, радник, у НОБ ступио
сеиица, Србин, земљорадник, у
1942. године, а у Бригаду 1943. го-
НОБ ступио 1941. годиие, а у Бри-
дине, борац, погинуо 1945. годиие у
гаду октобра 1943. године, борац,
Калесији.
умро 1972. године.
АЛ.ИК ЏАФЕРА АХМЕТ, рођен
АЛЕМПИК СТЕВЕ ЖИКО, рођеи 1924. годиие у Миљаоцу - Тешањ,
1926. године у Слапашиици, Брату- Муслиман, земљорадник, у НОБ
нац, Србин, земљорадник, у НОБ и ступио 3. 01. 1944. годиие а у Бри-
Бригаду ступио 10. 07. 1944. године, гаду 1. 05. 1945. године, комаидир
борац, живи у Слапашиици. одјељења, умро 1986. године.

456
А Љ У К И Н ЈУСУФА ХАМИД, рођен лиман, земљорадник, у НОБ и Бри-
1918. године у Дракосовиђима, Лу- гаду ступио 18. 09. 1944. године, бо-
кавац, Муслиман, земљорадник, у рац.
Бригаду ступио 9. 11. 1944. годиие,
борац. АРНАУТ А Љ Е МУЈО, рођен 1913.
године у Г. Залуковику - Власени-
АНДРИБ ЈЕРЕМИЈЕ ВЕЛИМИР ца, земљорадник, Муслиман, у НОБ
и Бригаду ступио крајем 1943. го-
АНДРИК ВАСЕ ЛУКА, рођен 1920. дине, командир одјељења, умро.
године у Зелини - Калесија, Србин,
земљорадник, у НОБ ступо децем- АРНАУТОВИК М А Х М У Т А АЛИЈА,
бра 1942. године, а у бригаду 24. 10. рођен 1905. године у Билећи, Мус-
1943. године, курир и борац, поги- лиман, радник, у Бригаду ступио
иуо марта 1944. године у Деветку. 1943. године, борац, погинуо 1944.
године код Живиница.
АНДРИК ВЕЉКЕ НИКОЛА, рођен
1920, године у Зворнику, Србин, АРСЕНОВИН ВЛАЈКА ЖИВОЈИН,
радник, у НОБ ступио 1941. године, рођен 1912. године у Брдачићима -
а у Бригаду октобра 1943. године, СРС, Србин, радник, у НОБ и Бри-
политички комесар Бригаде, носи- гаду ступио 24. 11. 1944. године, бо-
лац »партизанске споменице 1941«. рац.

АНДРИК ЈОВАНА ПАНТО, рођен АРСЕНОВИН СИМЕ ПЕТАР, рођен


1926. године у Ракином Брду - Ка- 1922. године у Великом Селу - Би-
лесија, Србин, земљорадник, у НОБ јељина, Србин, земљорадник, у
ступио априла 1943. године, а у НОБ ступио октобра 1943. године,
Бригаду октобра 1943. године, ко- а у Бригаду фебруара 1944. године,
мандир вода. борац, умро.

АНБЕЛКОВИК ТОМЕ СТОЈАН, ро- АРСИН НИКОЛЕ МИОДРАГ, рођен


ђен 1924. године у Витежево, СРС, 1925. године у Брзоходу, СРС, Ср-
Србин, земљорадник, у НОБ ступио бин, земљорадник.
17. 12. 1944. године, а у Бригаду 28.
12. 1944. године, борац пушкомит- А Т Л А Г И К Р У Ж И Ц А - КРАЈИШ-
раљезац, живи у Витежеву. КИЊА, рођена у, у Бригади од 13.
10. 1943. године, болничарка у
АРАПЧИК МУЈЕ МУХАРЕМ, рођен чети, наводно сада живи у Сараје-
1923. године у Бокавићима - Лука- ву.
вац, Муслимаи, земљорадник, у
Бригаду ступио 15. 04. 1945. године, АТЛИН МЕХЕ ХАМДИЈА, рођен
борац. 1925. године у Тузли, Муслиман,
радник, у Бригаду ступио 17. 09.
АРАПЧИН М У Р А Д И Ф А ОСМО, ро- 1944. године, водник вода.
ћен 1925. године у Доњим Чаклови-
ђима - Тузла, Муслиман, земљо-
АПИМОВИН ПЕТРА БОШКО, ро-
радник, у Бригаду ступио 10. 03.
ђен 1909. године у Бурићима - Ше-
1945. године, борац.
ковићи, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
А Р И Ф Х О Џ И К ЏЕМАЛА МУЈО, ро-
ђен 1923. године у Власеници, Мус- гаду 13. 10. 1943. године, борац,
лиман, радник, у Бригаду ступио умро 22. 11. 1983. године.
1944. године, борац, умро.
АЕИМОВИК ЈОВАНА МИТАР, ро-
АРИФОВИН ХУСЕ ХАЈРУДИН, ро- ђен 1924. године у Бурићима-Ше-
ђен 1924. године у Бијељини, Мус- ковићи, у НОБ ступио маја 1942.

457
године, а у Бригаду октобра 1943. БАБИК ВАСЕ ГОСПАВА - ГОША,
године, борац, погинуо 1944. године рођена 1922. године у Видаковићи-
на Снагову - Зворник. ма - Шековићи, Србин, земљорад-
ник, у НОБ ступила 5. 06. 1943. го-
АНИМОВИК ЈОВАНА ТРИПУН, ро- дине, а у Бригаду маја 1944. године,
ђен 1926. године у Бурићима - Ше- болничарка.
ковићи, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1. 03. 1943. године, у БАБИК НЕБЕ ДРАГО, рођен 1926.
Бригаду 13. 10. 1943. године, борац, године у Тупанарима - Шековићи,
умро марта 1987. године. Србин, земљорадник, у НОБ ступио
1943. године, а у Бригаду 13. 10.
АШБЕРИК ИБРАХИМА АБДУ- 1943. године, борац, умро.
ЛАХ, рођен 1925. године у Тузли,
Муслиман, земљорадник, у НОБ БАБИК ТОДОРА ДРАГО, рођен
ступио 3. 01. 1944. године, а у Бри- 1917. године у Победарју - Шеко-
гаду 10. 03. 1945. године, командир вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
одјељења, умро 1986. године. ступио 1941. године, а у Бригаду
октобра 1943. године, замјеник по-
АШКЕРИК ГАВРЕ МАТИЈА, рођен лит. комесара батаљона, носилац
1909. године у Браинцима - Шеко- »партизанске споменице 1941«.
вићи, Србии, земљорадник, у НОБ
ступио 1941. године, а у Бригаду БАБИК ГРГЕ ИВО, рођен 1924. го-
маја 1944. године, борац, умро 1982. дине у Хусину - Тузла, Хрват, рад-
године. ник, у НОБ ступио 1943. године, а
у Бригаду ступио 9. 09. 1944. годи-
АШКЕРИК РИСТЕ ПЕРО, роћен не, борац, погинуо 1944. године.
1926. године у Г. Браинцима - Ше-
ковићи, Србин, земљорадник, у БАБИК МИЛАН, рођен 1922. годи-
Бригаду ступио маја 1944. године, не у Санском Мосту, у Бригади од
борац, погинуо 1944. године у Ше- 24. 10. 1943. године, командир вода,
ковићима. погинуо 1947. године, носилац
»Споменице«.
АШКЕРИК СТЕВЕ РАЈКО, рођен
1924. године у Браинцима - Шеко- БАБИК ДРАГЕ СТОЈАН, рођен
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ 1921. године у Поповима - Бијељи-
ступио 1941. године, а у Бригаду на, Србин, земљорадник, у НОБ
' ,13. 10. 1943. године, борац, умро ступио 1. 12. 1942. године, а у Бри-
1960. године, носилац споменице. гаду 24. 10. 1943. године, омладин-
ски руководилац батаљона и бри-
гаде.

Б БАЈАГИК ГАВРЕ БОЖИДАР, ро-


ђен 1924. године у Видаковићима -
Шековићи, Србин, земљорадник, у
БАБИНИК ВОЈИСЛАВА ДРАГОС- Бригаду ступио 1943. године, бо-
ЛАВ, рођен 1920, године у Азањи, рац, умро 1944. године у Власени-
СРС, Србин, земљорадник, у Брига- ци.
ду ступио 1944. године, борац.
БАЈАГИК Г Л И Ш Е БОЖО, рођен
БАБИК АКИМА БОГДАН, рођен 1923. године у Власеници, Србин,
1920. године у Тупанарима - Шеко- ђак, у НОБ ступио 1941. године, а у
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ Бригаду октобра 1943. године, оба-
ступио 1942. године, а у Бригаду вјештајни официр, носилац »Споме-
маја 1944. године, борац, умро. нице 1941«, живи у Београду.

458
I
БАЈАГИК ВАСЕ ЈЕЛЕНА, рођена 1943. године, а у Бригаду марта
1920. године у Власеници, Српки- 1944. године, командир минобацач-
ња, домађица, у НОБ ступила 1941. ког вода.
године, а у Бригаду октобра 1943.
године, референт санитета батаљо- БАРАКОВИБ АВДЕ ЗАИМ, рођен
на, носилац »партизанске спомени- 1924. године у Ражљеву - Грачани-
це 1941«, умрла 1978. године у Са- ца, Муслиман, земљорадник, у НОБ
рајеву. и Бригду ступио 9. 09. 1944. године,
борац.
БАЈАГИН САЈЕ САВО, рођен 1922.
године у Борогову - Калесија, Ср- БАРАЛИБ МУСТАФЕ ХУСЕИН,
бин, земљорадник, у НОБ ступио рођен 1927. године у Тузли, Мусли-
маја 1943. године, а у Бригаду 24. ман, ученик, у Бригаду ступио
10. 1943. године, борац, погинуо 21. 1944. године, борац, живи у Тузли.
11. 1943. године у Калесији.
БАРИБ АНБЕЛКА, рођена 1928. го-
БАЈКИБ АРАНБЕЛА БОРИСЛАВ, дине у Загребу, Хрватица, домађи-
рођен 1919. године у Азањи, Србин, ца, у НОБ ступила 1942. године, а у
земљорадник, у Бригаду ступио 10. Бригаду 1944. године, руководилац
12. 1944. године, замјеник интендан- СКОЈ-а!
та.
БАРИШИБ ЗВОНКО, рођен 1920.
БАЈРАМОВИБ БАЈРАМА НИЈАЗ, године у Босанском Броду, Хрват,
рођен 1921. године, у Челићу - Ло- земљорадник, у Бригаду ступио 17.
паре, Муслиман, радник, у НОБ 09. 1944. године, борац.
ступио 17. 03. 1944. године, а у Бри-
гаду 14. 09. 1944. године, комесар БАРЈАКТАРЕВИБ РАМЕ САЛИХ,
чете. рођен 1927. године у Добоју, Мус-
лиман, ученик, у Бригаду ступио
БАКИБ МЕХЕ САЛИХ, рођен 1918. 1945. године, борац.
године у Тузли, Муслиман, радник,
у Бригаду, ступио 1944. године, бо- БАРУКЧИБ ЈОЗЕ ИВИЦА, рођен
рац, погинуо 1944. године на Црве- 1911. године у Драгаловцу - Добој,
ним стијенама. Хрват, земљорадник, у Бригаду
ступио 1. 04. 1945. године, борац.
БАЛТИБ ХАСАНА САКИБ, роћен
1924. године у Тузли, Муслиман, зе- БАСАРА АБДУЛСЕЛАМ, рођен
мљорадник, у НОБ ступио 1. 09. 1912. године у Тузли, Муслиман,
1943. године, а у Бригаду 1944. го- службеник, у НОБ ступио 2. 10.
дине, борац. 1943. године, а у Бригаду 24. 10.
1943. године, администратор у шта-
БАЛУКОВИБ ХАСАНА САФЕТ, ро- бу Бригаде, умро.
ђен 1927. године у Тузли, Мусли-
ман, ученик у Бригаду ступио сеп- БАСАРА МИНА, рођена 1926. годи-
тембра 1944. године. не у Тузли, Муслиманка, домађица,
у НОБ ступила 17. 09. 1943. године,
БАНОВИБ МЕХЕ РИФАТ, рођен а у Бригаду октобра 1943. године,
1920. године у Бијељини, Мусли- борац, живи у Загребу.
ман, радник у НОБ, у Бригаду сту-
пио 20. 09. 1944. године, борац. БАТАЛЕВИБ МЕХМЕДА ЕЈУБ, ро-
ђен 1922. године у Клокотници -
БАРАГЛИ БОВАНИЈА БУЛИО, ро- Добој, Муслиман, земљорадник, у
ђен 1919. године у Фиренци - Ита- Бригаду ступио 10. 03. 1945. године,
лија, Италијан, у НОБ ступио 9. 09. борац.

459
БАТАЛЕВИК ХАСАНА РАМО, ро- БАЧИК Д У Ш А Н А ДЕСПЕТ, рођен
ђен 1922. године у Клокотници - 1924. године у Супчу - Власеница,
Добој. Муслима, земљорадник, у Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
Бригаду ступио 10. 03. 1945. године, гаду ступио октобра 1943. године,
борац. погинуо 1944. године на Романији.

БАТИНИК ЖИВАНА ВОЈИСЛАВ, БАШИК Х А Л И Л А ИБРАХИМ, ро-


рођен 1920. године у Азањи - СРС, ђен 1923. године у Тузли, Мусли-
Србин, земљорадник, у Бригаду ман, радник, у Бригаду ступио 17.
ступио 1944. године, борац, умро 09. 1944. године, борац.
15. 02. 1945. године у Чачку.
БАШИК ХАШИМА ОМЕР, рођен
БАТИНИК ТОДОСИЈЕ ДРАГОС- 1923. године у Милином селу - Лу-
ЛАВ, рођен 1. 06. 1925. године у Гр- кавац, Муслиман, земљорадник, у
чац - СРС, Србин, земљорадник, у Бригду ступио 16. 12. 1944. године,
Бригаду ступио 12. 12. 1944. године, борац.
борац.
БЕАТОВИК - Ш Е В К У Ш И К ЈО-
БАТИНИК ДРАГУТИНА МИЛУ- ВАНКА, рођена 1925. године у Ча-
ТИН, рођен 1921. године у Азањи - ворине - Соколац, Српкиња, дома-
СРС, Србин, земљорадник, у Брига- ћица, у НОБ ступила 1942. године,
ду ступио 10. 12. 1944. године, бо- а у Бригаду маја 1944. године, бол-
рац. ничарка, умрла 1976. године у Са-
рајеву.
БАТИНИК Ж И В А Д И Н А РАДМИ-
ЛО, рођен 1922. године у Азањи - БЕГАНОВИК СУЛ>Е ДЕРВА, рође-
СРС, Србин, земљорадник, у Брига- на 1929. године у Таревцима - Мод-
ду ступио 10. 12. 1944. године, десе- рича, Муслиманка, домађица, у
тар. Бригаду ступила 15. 04. 1945. годи-
не, болничарка.
БАТИНИК СТЕВАНА РАДОСАВ,
рођен 12. 01. 1920. године у Гчрац, БЕГАНОВИК САЛКЕ ЕСАД, рођен
СРС, Србин, земљорадник, у Брига- 1919. године у Тузли, Муслиман,
ду ступио 12. 12. 1944. године, бо- радник, у НОБ ступио 12. 10. 1943.
рац. године, а у Бригаду августа 1944.
године, борац.
БАТИСТА БОВАНИ, рођен 1919. го-
дине у Лошти - Италија, Италијан, БЕГИК ЈУСУФА ЏЕМАИЛ, рођен
у НОБ ступио 9. 09. 1943. г. а у Бри- 1924. године у Деветаку, Лукавац,
гаду марта 1944. године, погинуо Муслиман, земљорадник, у Бригаду
12. 12. 1944. године код Хан Пијес- ступио 1945. године, борац.
ка.
БЕГИЧЕВИК ИСМЕТ, рођен 1922.
БАТОВАЦ БОШКА ЧЕДО, рођен године у Дервенти, Муслиман, рад-
1920. године у Власеници, Србин, ник, у Бригаду ступио 6. 12. 1943.
ђак, у Бригаду ступио 1943. године, године, обавјештајни официр,
борац, погинуо крајем 1943. године живи у Оцаку.
на Озрену.
БЕГОВИК АЛИЈЕ АВДИЈА, рођен
БАЧЕВИК ЈУСЕ СУЛЕЈМАН, ро- 1919. године у Јунузовиђима - За-
ђен 1926. године у Фочи, Мусли- видовиђи, Муслиман, земљорад-
ман, ученик, у Бригаду ступио 6. ник, у Бригаду ступио 1945. године,
04. 1945. године, борац. борац.

460
БЕГОВИК ВАСЕ БОШКО, рођен БЕКТИБ ХАСАНА МУХАРЕМ, ро-
1922. године у Тупанарима - Шеко- ђен 1926. годиие у Тузли, Мусли-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ ман, земљорадник, у Бригаду сту-
ступио јануара 1942. године, а у пио 28. 09. 1944. године, борац.
Бригаду октобра 1944. године, вод-
ник, погинуо 1944. године у Сими- БЕКТИБ ХУСЕИНА ОСМАН, рођен
ћима - Власеница. 1914. године у Букињу - Тузла,
Муслиман, радник, у Бригаду сту-
БЕГОВИК СИМЕ ДУШАН, рођен пио 1943 године, борац, погинуо
1920. године у Тунпанарима - Ше- 1944. године у Горажду.
ковићи, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1943. године, а у Бри- БЕКТАШ МУЈЕ ШЕМСО, рођен
гаду 13. 10. 1943. године, борац, 1908. године у Вишеграду, Мусли-
живи у Тупанарима. ман, радник, у Бригаду ступио 13.
04. 1945. године, борац.
БЕГОВИН ДАВИДА ЈАНКО, рођен
1926. године у Тупанарима - Шеко- БЕКТИБ М У С Т А Ф Е ЈУСУФ, рођен
виђи, Србин, земљорадник, у НОБ 1915. године у Табацима - Лукавац,
ступио 1943. године, а у Бригаду Муслиман, земљорадник, у Бригаду
маја 1944. године, борац, умро. ступио 7. 04. 1945. године, борац.

БЕГОВИК АВДЕ ЈУСУФ, рођен БЕКИБ ИБРАХИМА АЛИЈА, рођен


1927. године, у Биљачки - Брату- 1921. године у Доњој Грабовици
нац, Муслиман, земљорадник, у Тузла, Муслиман, радник, у НОБ
Бригаду ступио 5. 02. 1945. године, ступио 9. 10. 1943. године, а у Бри-
борац, живи у Биљачама. гаду 17. 12. 1944. године, командир
чете, рез. мајор у пензији.
БЕГОВИК МИХАЈИЛА МИЛОШ,
рођен 1924. године у Тупанарима - БЕЉИБ НЕДЕ СТАНКО, рођен
Шековићи, Србин, земљорадник, у 1924. године у Горњој Пакленици -
НОБ ступио 1943. године, а у Бри- Маглај, Србин, земљорадник, у
гаду 1944. године, борац, умро. Бригаду ступио 14. 04. 1945. године,
борац.
БЕГОВИК КРСТЕ РАДОВАН, рођен
1926. године у Тупанарима - Шеко- БЕРБИБ М У Х А М Е Д А БЕСИМ, ро-
виђи, Србин, земљорадник, у Бри- ђен 1927. године у Санском Мосту,
гаду ступио 13. 10. 1943. године, бо- Муслиман, радник, у Бригаду сту-
рац, живи у Тупанарима. пио 21. 10. 1944. године, борац.

БЕГОВИБ МУЈЕ СЕЈНО рођен у БЕБАРЕВИБ Љ У Б Е ВУЈАДИН, ро-


Мионици - Градачац, Муслиман, ђен 1924. године у Трнову - Шеко-
земљорадник, у Бригаду ступио ап- виђи, Србин, земљорадник, у НОБ
рила 1945. године, борац. ступио 1942. године, а у Бригаду
ступио 1943. године, борац, поги-
БЕЈДИБ Ф Е Х И М А ХАЛИД, рођен нуо 1944. године, у Дрињачи -
1926. године у Сарајеву, Муслиман, Зворник.
ученик у Бригаду ступио 6. 04.
1945. године, борац. БЕБАРЕВИБ ВЛАДИМИРА ДРА-
ГО, рођен у Трнову - Шековићи,
БЕЈТИБ АХМЕТА ХУСО, рођен Србин, земљорадник, у НОБ ступио
1925. године у Радуши - Тешањ, 5. 12. 1942. године, а у Бригаду маја
Муслиман, радник, у Бригаду сту- 1944. године, борац, умро 1986. го-
пио 12. 04. 1945. године, борац. дине.

461
БЕНАРЕВИБ ВЛАДИМИРА ДРА- БИЛИБ РИСТЕ НИКОЛА, рођен
ГУТИН, рођен 1927. године у Трно- 1909. године у Мостару, Србин, аг-
ву - Шековићи, Србин, земљорад- роном, у НОБ ступио 1941. године,
ник, у Бригаду ступио 13. 10. 1943. а у Бригаду октобра 1943. године,
године, борац, живи у Тупанарима. полит. комесар батаљона, носилац
»Партизанске споменице 1941«. го-
БЕБАРЕВИБ СИМЕ КОЈО, рођен дине умро 1958. године у Сарајеву.
1914. године у Зелини - Калесија,
Србин, радник, у НОБ ступио 1941. БИЛИБ - ЈОКИБ ДАНИЛА ОЛГА,
године, а у Бригаду 24. 10. 1943. го- рођена 1916. године у Власеници,
дине, командир чете. Српкиња, домађица, у НОБ ступи-
ла 1941. године, а у Бригаду октоб-
БЕБАРЕВИБ Љ У Б Е МИЛАДИН, ра 1943. године, борац, живи у Са-
рођен 1922. године у Трнову - Ше- рајеву.
ковићи, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1942. године, а у Бри- БИЧАКЧИК ИБРАХИМА МЕХО,
гаду 1943. године, борац погинуо рођен 1910. године у Сарајеву, Мус-
1944. године у Дрињачи - Зворник. лиман, кројачки радник, у Бригаду
ступио 14. 04. 1945. године, борац.
БЕБИРОВИБ МЕМИЈЕ ЕМИН, ро-
ђен 1920. године у Јеловом Брду - БЈЕЛОБРВИБ Л А Т И Ф А МЕХО, ро-
Калесија, Муслиман, земљорадник, ђен 1927. године у Шикуљама - Лу-
у Бригаду ступио новембра 1944. кавац, Муслимаи, земљорадник, у
године, борац. Бригаду ступио 10. 10. 1944. године,
борац, умро 1981. године.
БЕБИРОВИБ ЕНЕСА М У Х А Р Е М -
МУЈО, рођен 1928. године у Јело- БЛАГОЈЕВИБ АЛЕКСАНДРА ВЛА-
вом Брду - Калесија, Муслиман, зе- ДИСЛАВ, рођен 1923. године у Че-
мљорадник, у Бригаду ступио сеп- тережу, СРС, Србин, земљорадник,
тембра 1944. године, борац. у НОБ ступио 3. 11. 1944. године, а
у Бригаду 6. 01. 1945. године, бо-
БЕЧАНОВИБ САВЕ БРАНКО, 1914. рац, живи у Цетережу.
године у Допасцима - Кладањ, Ср-
бин, земљорадник, у Бригаду сту- БОАТО ЛИДИЈО, рођен 1919. годи-
пио 1943. године, комесар батаљо- не у Милану - Италија, Италијан, у
на, погинуо 1945. године на Оџаку. НОБ ступио 9. 09. 1943. а у Бригаду
ступио марта 1944. године, коман-
БЕШИБ ЈУСЕ МЕХО, рођен 1921. дир вода.
године у Деветаку - Лукавац, Мус-
лиман, земљорадник, у Бригду сту- БОБАР КОСТЕ ДРАГО, рођен 1924.
пио 10. 02. 1945. године, борац, по-
године у Рачи - Власеница, Србин,
гинуо 18. 05. 1945. године у Оџаку.
земљорадник, у Бригаду ступио
1943. године, борац, погинуо 1944.
БЕШИБ АХМЕТА ШЕБО, рођен
године на Пожарници - Тузла.
1929. године у Тузли, Муслиман,
радник, у Бригаду ступио 2. 01.
1944. године, борац. БОБАР ДУШАНА СЛОБОДАН-
БОБО, рођен 1915. године у Раки-
БИЛБИЈА СВЕТОЗАРА ЈОКИЦА, ном Брду - Калесија, Србин, служ-
рођена у Трњацима - Бијељиња, беник, у НОБ ступио 1941. године,
Српкиња, домађица, у НОБ ступи- а у Бригаду октобра 1943. године,
ла 1942. године, а у Бригаду октоб- обавјештајни официр бригаде, но-
ра 1943. године, руководилац силац »Партизанске споменице
СКОЈ-а у батаљону. 1941«. живи у Београду.

462
БОБАР ВИНКО, рођен у Братунцу. БОЖИН ЈОВЕ ТАНАСИЈЕ, рођен
1927. године у Сајтовићима-Кале-
БОГИЧЕВИБ МАРКА БОГОСАВ, сија, Србин, земљорадник, у НОБ
рођен 1923. године у Врточе - Вла- ступио 1942. године, а у Бригаду
сеница, Србии, земљорадник, у 1943. године, курир, пуковник у
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- пензији.
гаду 13. 10. 1943. године, командир
чете, погинуо 1945. године у До- БОЖИК РИСТЕ БОКО, рођен 1927.
боју. године у Магашиђима - Братунац,
Србин, земљорадник, у Бригаду
БОГИЧЕВИК СВЕТОЛИКА МИЛУ- ступио 18. 10. 1943. године, борац,
ТИН, рођеи 1924. године у Крњеву живи у Магашићима.
СРС, Србин, земљорадник, у Брига-
ду ступио 11. 12. 1944. године, бо- БОЖИК СПАСОЈА ЈОВА, рођен
рац. 1908. године у Сајтовићима - Кале-
сија, Србин, земљорадник, у НОБ
БОГИЧЕВИК РАДЕ РАЈКО, рођен ступио 1941. године, а у Бригаду
1923. године у Врточама - Власени- 24. 10. 1943. године, економ чете,
ца, Србин, у Бригаду ступио поги- носилац »Партизанске споменице
нуо 1953. године у Београду. 1941«.

БОГИЧЕВИН РАДЕ СТАНКО, ро- БОЖИК ЈОВЕ МИЛАН, рођен


ђен 1927. године у Врточе Власе- 1927. године у Ноћајевићима - Кла-
ница, Србин, земљорадник, у НОБ дањ, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 1942. године, а у Бригаду ступио 19. 08. 1942. године, а у Бри-
13. 10. 1943. године, борац, умро гаду 13. 10. 1943. године, борац,
1977. године. живи у Власеници.

БОДИРОГИН ДИМИТРИЈА ГОЈКО, БОЖИК БОГДАНА МИЈО, роћен


рођен 1926. године у Ракином Брду 1926. годиие у Црњајеву - Бијељи-
- Калесија, Србин, земљорадник, у на, Србин, земљорадник, у Бригаду
Бригаду ступио 24. 10. 1943. године, ступио марта 1945. године, борац.
борац, погинуо јуна 1944. године у
Осмацима. БОЖИК КИРИЛА МИЛОШ, рођен
1930. године у Сајтовиђима - Кале-
БОДИРОГИН СТЈЕПАНА МИЛА- сија, Југословен, ђак, у НОБ ступио
ДИН, рођен 1923. године у Раки- 15. 06. 1942. године, а у Бригаду 24.
ном Брду - Калесија, Србин, зе- 10. 1943. године, курир.
мљорадник, у НОБ ступио јануара
1943. године, а у Бригаду 24. 10. БОЖИК ЈЕЛИСИЈЕ САВО, рођен
1943. године, борац, погинуо марта 1927. године у Сајтовићима - Кале-
1944. године на Деветаку код Соко- сија, Србин, земљорадник, у НОБ
ловиђа. ступио 3. 03. 1943. године, а у Бри-
гаду децембра 1943. године, борац.
БОДИРОГИН ЈОВАНА САВО, ро-
ђен 1927. године у Ракином Брду -
БОЈАНИК ЦВИЈЕТИНА ЖИВАН,
Калесија, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио јула 1943. године, а у рођен 1926. године у Тупанарима -
Бригаду 24. 10. 1943. године, борац. Шековићи, Србин, земљорадник, у
Бригаду ступио 13. 10. 1943. године,
БОЖИН И Г Њ А Т А БОШКО, рођен борац, живи у Тупанарима.
1926. године у Грапској Доњој -
Добој, Србин, земљорадник, у Бри- БОЈАНИК ОБРЕНА СПАСОЈЕ, ро-
гаду ступио 18. 04. 1945. године, ђен 1926. године у Тупаиарима -
борац. Шековићи, Србин, земљорадник, у

463
Бригаду ступио 13. 10. 1943. годиие, БОЈКОВИК ЉУБОМИРА ЖИВО-
борац, живи у Тупанарима. ТА, рођен 1926. године у Великом
Орашју - СРС, Србин, земљорад-
БОЈИК МАКСИМА ВЕЛИЗАР, ро- ник, у Бригаду ступио 10. 12. 1944.
ђен 1926. године у Витковићима - године, борац, погинуо 1945. године
Братуиац, Србин, земљорадник, у на Хан Пијеску.
Бригаду ступио 15. 06. 1944. године,
борац, живи у Витковићима. БОЈКОВИК МИЛИВОЈА МИКИЦА,
рођен 1927. године у Великом
БОЈИБ Д У Ш А Н А ЉУБО, рођен Орашју - СРС, Србин, земљорад-
1921. године у Павковићима - Вла- ник, у Бригаду ступио 3. 12. 1944.
сеница, Србин, земљорадник, у године, борац, погинуо фебруара
НОБ ступио 1942. године, а у Бри- 1945. године на Хан Пијеску.
гаду 13. 10. 1943. године, борац.
БОШКОВИК СРЕДЕ ВУКОСАВ, ро-
БОЈИК ЦВИЈАНА МАТИЈА, рођен ђен 1923. године у Вукшићима -
1908. годиие у Осмацима - Калеси- Власеница, Србин, земљорадник, у
ја, Србин, земљорадник, у НОБ сту- НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
пио 1941. године, а у Бригаду 13. гаду 1943. године, борац, умро, но-
10. 1943. године, командир чете, но- силац »Споменице«.
силац »Партизанске споменице
1941«, живи у Зворнику. БОШКОВИК ВЕЛИМИРА ДЕСИ-
МИР, рођен 1923. године у Великом
БОЈИН МЕТОДИЈЕ ПАВЛЕ, рођен Орашју - СРС, Србин, радник, у
1928. године у Слапашници - Бра- Бригаду ступио 3. 12. 1944. године,
тунац, Србин, земљорадник, у Бри- борац, живи у В. Орашју.
гаду ступио 1943. године, борац,
погинуо. БОШКОВИК ЈОВЕ ЈОВАН, рођен
1923. године у Борогову - Калесија,
БОЈИК Д У Ш А Н А РАНКО, рођен Србин, земљорадник, у Бригаду
1923. године у Павловићима - Вла- ступио октобра 1944. године, бо-
сеница, Србин, земљорадник, у рац.
НОБ и Бригаду ступио 1943. го-
дине. БОШКОВИК ТОШЕ МИЛУТИН,
рођен 1926. године у Вукшићима -
БОЈКОВИК ЖИВОТЕ ДУШАН, ро- Власеница, Србин, земљорадник, у
ћен 1925. годиие у Великом Орашју НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
- СРС, Србин, земљорадник, у Бри- гаду ступион 1943. године, борац.
гаду ступио 3.12. 1944. године, бо-
рац, живи у Великом Орашју. БОШКОВИК МАНОЈЛА НАДА, ро-
ђена 5. 04. 1925. године у Сош-
БОЈКОВИК БОЖЕ КОРБО, рођен ну-Олово, Српкиња, радница у
1925. године у Великом Орашју - НОБ ступила 1941. године, а у Бри-
СРС, Србин, радник, у Бригаду сту- гаду маја 1944. године, замјеник ко-
пио 10. 12. 1944. године, борац, месара чете, погинула 1945. године
умро 1980. године у Суботици. код Власенице.

БОЈКОВИК СВЕТИСЛАВА ЖИВО- БОШКОВИК Н Е Д Е Љ К А СРЕДОЈЕ,


РАД, рођен 1922. године у Великом рођен 1918. године у Вукшићима,
Орашју - СРС, Србин, земљорад- Власеница, Србин, земљорадник, у
ник, у Бригаду ступио 10. октобра НОБ ступио 1941. године, а у Бриг-
1944, године, борац, погинуо крајем ду 1943. године, борац, живи у
јануара 1945. године. Вушкићима.

464
БОШКОВИК НИКОЛЕ ТОМО, ро- БРГИЧЕВИК ИСМЕТ, рођен 1922.
ђен 1922. године у Јегиновом Лугу године у Дервенти, Муслиман, рад-
- Калесија, Србин, радник, у Брига- ник, у Бригаду ступио 6. 12. 1943.
ду ступио септембра 1944. године, године, обавјештајни официр,
борац. живи у Оџаку.

БОШЊАК ДАМЈАНА ДРАГИЦА, БРКИК Л.УБОМИР, рођен 1927. го-


рођена 1923. године у Зворнику, дине у Тузли, Србин, ђак, у Брига-
Српкиња, домађица, у Бригаду сту- ду ступио 1943. године, комесар
пила 15. 09. 1944. године, четна бол- чете.
ничарка.
БРКИК РАШИДА ХУСЕИН, рођен
БОШЊИК МЕХМЕДА ЏЕМАЛ, ро- 1925. године у Мошевцу - Маглај,
ђен 1924. године у Д. Грабовици - Муслиман, земљорадник, у Бригаду
Тузла - Муслиман, радник, у НОБ ступио 17. 03. 1945. године, борац.
ступио 9. 10. 1943. године, а у Бри-
гаду 1. 10. 1944. године, борац. БРКИК БЕКИРА ЏЕМАЛ, рођен
1924. године у Доњим Раинцима -
БОШЊИН РАМЕ МУСТАФА, ро- Калесија, Муслиман, земљорадник,
ђен у Тузли, Муслиман, радник, у у Бригаду ступио јануара 1945. го-
НОБ и Бригаду ступио 10. 09. 1944. диие, борац, погинуо 1945. године
године, борац. код Сокоца.

БРАВО МЕХМЕДА МЕХО, рођен БРАДИК Ф И Л И П А ЈОВА, рођен


1912. године у Мошевцу - Маглај, 1924. године у Тобуту - Угљевик,
Муслиман, земљорадник, у Бригаду Србин, земљорадник, у НОБ ступио
ступио 17. 03. 1945. године, борац. 5. 08. 1942. године, а у Бригаду
1944. године, борац.
БРАДАРИК ЈАКУБА ИСМЕТ, ро-
ђен 1924. године у Сјенини - Добој, БУБЛИК АНТЕ САВО, рођен 1926.
Муслиман, земљорадник, у Бригаду године у Бакиђима - Власеница,
ступио 18. 09. 1944. године, замје- Србии, земљорадник, у Бригаду
ник командира чете. ступио 15. 10. 1944. године, борац.

БРАНКОВИК МИХАЈИЛА АЛЕК- БУДИМИР АНТЕ СТИПЕ, рођен


САНДАР, рођеи 1923. године у Кр- 1941. године у Младашевцу - Маг-
њеву, СРС, Србин, земљорадник, у лај, Хрват, земљорадник, у Бригаду
Бригаду ступио 8. 10. 1944. године, ступио марта 1945. годиие, борац.
борац.
БУКВИК САЛКАНА ОСМАН, рођен
БРАНКОВИК МИЛОША ДУШАН, 1923. године у Тузли, Муслиман,
рођен 1924. године у Крњеву, Ср- радник, у НОБ ступио 7. 10. 1943.
бин, земљорадник, у Бригаду сту-
године, а у Бригаду 1944. године,
пио 1. 12. 1944. године, борац.
борац.
БРАНКОВИК САВЕ ДУШАН, ро-
БУРЗА ХАЛИЛ, рођен у Цазину,
ђен 1919. године у Крњеву, Србин,
земљорадник, у Бригаду ступио 8. Муслиман, радник, у Бригаду сту-
11. 1944. године, борац. пио 17. 09. 1944. године, командир
вода.
БРАШКОВИК ОСМАН, рођен у
Херцеговини, Муслиман, радник, у БУЛИК АДЕМА ЗУХДИЈА, рођен
Бригаду ступио новембра 1944. го- 1902. године у Зворнику, Мусли-
дине, курир, погинуо на Црвеним ман, радник у Бригаду ступио 1944.
стијенама. године, борац, умро 1959. године.

465
БУРН>АКОВИН СТЕВЕ ВАСИЛИЈА, СРС, Србин, земљорадник, у Брига-
рођен 1921. године у Зупцима - ду ступио 6. 12. 1944. године, бо-
Шековићи, Србин, земл.орадник, у рац, живи у Жабарима.
НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
гаду маја 1944. године, борц, живи ВАСИК МИЛОРАДА ВОЈИН, рођен
у Зупцима. 1923. године у Слапашници - Бра-
тунац, Србин, земљорадник, у Бри-
БУРЊАКОВИК ТАНАСИЈЕ МИ- гаду ступио од октобра 1943. годи-
ЛОШ, рођен 1924. године у Зупци- не, борац, живи у Слапашници.
ма - Шековиђи, Србин, земљорад-
ник, у НОБ ступио 5. 08. 1941. годи- ВАСИК РАДЕ ЖИВКО, рођен 1927.
не, а у Бригаду 13. 10. 1943. године, године у Слапашници - Братунац,
водник вода, носилац »Партизан- Србин, земљорадник, у Бригаду
ске споменице 1941«, живи у Звор- ступио октобра 1943. године, бо-
нику. рац, живи у Слапашници.

БУРЗИК МУХЕ МУЈАГА, рођен ВАСИК МИХАЈЛА ЈОВАН, рођен


1923. године у Хасићима - Кључ, 1926. године у Тупковићима - Жи-
Муслиман, земљорадник, у НОБ винице, Србин, земљорадник, у
ступио септембра 1944. године, а у НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
Бригаду 1. 10. 1944. године, борац, гаду 24. 10. 1943. године, борац.
живи у Кључу.
ВАСИК ПЕРЕ МИЛОРАД, роћен

в 1925. године у Бурићима - Шеко-


вићи, Србии, земљорадник, у Бри-
гади од 1943. године, борац, вод-
ник, погинуо 1944. године у Папра-
ВАСИЛИК ВЛАДИМИРА БРАНО, ћи - Шековићи.
рођен 1920. године у Бурићима -
Шековићи, Србин, земљорадник, у ВАСИК ИВАНА НЕДЕЛзКО, рођеи
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- 1922. године у Слапашници - Бра-
гаду 1944. године, борац. тунац, Србин, земљорадник, у Бри-
гаду ступио 1944. године, борац,
ВАСИЛИК МИХАЈЛА ПАВЛЕ, ро- живи у Слапашници.
ђен 1927. године у Курићима - Ше-
ковићи, Србин, земљорадник, у ВАСИК ЖИВАНА СТАНИМИР, ро-
НОБ ступио 1943. године, а у Бри- ђен 1924. године у Жабарима -
гаду маја 1944. године, борац, живи СРС, Србин, земљорадник, у Брига-
у Зворнику. ду ступио 6. 12. 1944. године, бо-
рац, умро.
ВАСИЛИК МАКСИМА ТИМОТИЈА
- ТИМО, рођен 1920. годиие у Бу- ВАСИЛ>ЕВИК ЖИВАДИНА БОРИ-
рићима - Шековићи, Србин, земљо- ВОЈЕ, рођен 1922. године у Крњеву
радник, у НОБ ступио 1941. године, - СРС, Србин, земљорадник, у Бри-
а у Бригаду 13. 10. 1943. године, бо- гаду ступио 16. 12. 1944. године, бо-
рац, носилац »Партизанске споме- рац, погинуо 15. 03. 1945. године на
нице 1941«, живи у Загребу. Бијелим Водама - Романија.

ВАСИК ЛАЗАРА БЛАГОЈЕ, рођен ВАСИЉЕВИК удт. ШКОТИК ЛАЗЕ


1915. године у Симин Хану - Тузла, БУДИМИРКА, рођена 1922. године
Србин, радник, у Бригаду ступио у Стрмици — Шековићи, Српкиња,
24. 10. 1943. године, медицинар. домаћица, у НОБ ступила 1942. го-
дине, а у Бригаду 13. 10. 1943. годи-
ВАСИК ЖИВАНА ВААСТИМИР, не, болничарка у батаљону, живи у
рођен 1923. године у Жабарима - Бијељини.

466
ВАСИЉЕВИЕ ВЕРА, рођена 1923. ВАСКОВИК ЉУБОМИРА СТАНА,
године у Власеници, Српкиња, до- роћена 1923. године у Тошићима -
маћица, у НОБ и Бригаду ступила Трново, Српкиња, ученица, у НОБ
1943. године, погинула. ступила 1942. године, а у Бригаду
новембра 1944. године, референт
ВАСИЉЕВИН ОБРЕ ДАНКО, рођен Санитета Бригаде.
1923. године у Вукшићима - Власе-
ница, Србин, земљорадник, у НОБ ВАХБОЦА САБИТ, рођен у Грача-
ступио 1941. године, а у Бригаду нику - Босанац, погинуо 1945. годи-
1943. године, борац, погинуо 1944. не на Црвеним Стјенама - Романи-
године. ја-

ВАСИЉЕВИК ДРАГО ВЕХАБОВИК АХМЕТА АХЕМТ, ро-


ђен 1912. године у Бријесници Ве-
ВАСИЉЕВИН Ж И В А Д И Н А МИ- ликој - Добој, Муслиман, радник, у
ЛИВОЈЕ, рођен 1924. године у Кр- Бригаду ступио 1. 04. 1945. године,
њеву - СРС, Србин, земљорадник, у борац.
Бригаду ступио 12. 12. 1944. године,
борац. ВЕХАБОВИК РАМЕ АЛИЈА, рођен
1925. годинеу Берковици - Лука-
ВАСИЉЕВИК МАРКА ПАНТО, ро- вац, Муслиман, радник, у НОБ сту-
ђен 1907. године у Дрецељу, Олово, пио 16. 02. 1944. године, а у Брига-
Србин, радник, у НОБ ступио 1941. ду 29. 09. 1944. године, борац.
године, а у Бригаду, маја 1944. го-
дине, пол. комесар, чете, умро 1949. ВЕХАБОВИК ХУСЕИНА ИБРАХИ-
године у Кладњу. МА, рођен 1923. године у Бријесии-
ци Великој - Добој, Муслиман, зе-
ВАСИЉЕВИК ЈОВЕ ПЕРО, рођен мљорадиик, у Бригаду ступио 19.
1923. године у Г. Скиповцу - Грача- 10. 1944. године, борац.
ница, Србин, земљорадник, у Бри-
гаду ступио 10. 05. 1945. године, бо- ВЕХАБОВИК ХУСЕИНА САБИТ,
рац. рођен 1925. године у Бријесници
Великој - Добој, Муслиман, земљо-
ВАСИЉЕВИК НИКОЛЕ СВЕТО- радник, у Бригаду ступио 18. 04.
МИР, рођен 1923. године у Азањи, 1945. године, борац.
СРС, Србин, земљораднк, у Бригаду
ступио 10. 12. 1944. године, борац. ВЕЛИК СУЉЕ РАШИД, рођен
1927. године у Гложину - Чајниче,
ВАСИЉЕВИК СТОЈАНА СТЕВО,
Муслиманм, земљорадник, у Брига-
рођен 1923. године у Копривни -
модрича, Србин, земљорадник, у ду ступио 25. 04. 1945. године, вод-
Брнгаду ступио 15. 04. 1945. године, ник вођа.
борац.
ВЕСЕЛИНОВИК БОГОЉУБ, рођен
ВАСИЉЕВИК СТОЈАНА СТЕВО, 1927. године у Косјерићу, СРС, Ср-
рођен 1923. године у Копривни - бин, земљорадник, у Бригаду сту-
Модрича, Србин, земљорадник, у пио борац, нестао 8. 05. 1945. годи-
Бригаду ступио 15. 04. 1945. године,
не на Оџаку.
борац.

ВАСИЉЕВИК СТЈЕПАНА ЧЕДО, ВЕСЕЛИНОВИК ЧЕДОМИР, рођен


рођен 1925. године у Стрмици - 1918. године у Лозовику - Велика
Шековићи, Србин, земљорадник, у Плана - СРС, Србин, земљорадник,
Бригаду ступио 13. 10. 1943. године, у Бригаду ступио 1944. године,
борац, живи у Шековићима. борац.

467 Ј
ВИДАКОВИК СТЕВЕ ВУЈАДИН, ма - Власеница, Српкиња, домаћи-
рођен 1928. године у Видаковићима ца, у Бригаду ступила 1943. године.
- Шековиђи, Србин, земљорадник,
у НОБ стуиио 1942. године, а у ВИДОВИК ЈАКОВА БРАНКО, ро-
Бригаду октобра 1944. године, бо- ђен 1922. године у Којчевини - Вла-
рац. сеница, Србин, земљорадник у НОБ
ступио 6. 08. 1941. године, а у Бри-
ВИДАКОВИН ЈОВАНА ДАНКО, ро- гаду 13. 10. 1943. године, борац.
ћен 1928. године у Видаковиђима-
Шековићима, Србин, земљорадник, ВИДОВИК НИКОЛЕ ДЕСПЕТ, ро-
у НОБ ступио августа 1943. године, ђен 1919. године у Брдима - Власе-
а у Бригаду маја 1944. године, бо- ница, Србин, земљорадник, у НОБ
рац. ступио 1941. године, а у Бригаду
13. 10. 1943. године, борац, умро
ВИДАКОВИЕ ЦВИЈЕТИНА ДО- 1982. године.
БРИЛА, рођена 1924. године у Ви-
даковићима, Српкиња, домаћица, у ВИДОВИК Ф Р А Њ Е ДРАГАН, ро-
НОБ ступила 5. 08. 1941. године, а ђен 1927. године у Славонском Бро-
у Бригаду маја 1944. године, болни- ду, Хрват, ученик, у Бригаду сту-
чарка, умрла 1. 11. 1985. године. пио септембра 1944. године, поги-
нуо 1944. године, на Црвеним Сти-
ВИДАКОВИЕ СТЕВЕ БОКО, рођен јенама - Романија.
1923. годиие у Мраморку - Калеси-
ја, Србин, земљорадник, у НОБ сту- ВИДОВИК АЛЕКСЕ ЈОВАН, рођен
пио 1942. године, а у Бригаду 1943. 1922. године у Бјеловару - СРХ, Ср-
године, замјеник комесара чете. бин, земљорадник, у НОБ ступио 1.
марта 1943. године, а у Бригаду де-
ВИДАКОВИЕ БОРБИЈЕ БОРБО, цембра 1943. године, комесар чете,
роћен 1927. године у Сарајеву, Ср- сада живи у Ражљеву.
бин, ученик, у Бригаду ступио 6.
04. 1945. године, борац. ВИДОВИК Ф Р А Њ Е ЈОСИП, рођен
1. 01. 1924. године у Тузли, Хрват,
ВИДАКОВИЕ рођ. ВУКОВИЕ радник, у НОБ ступио 2. 09. 1943.
НЕБЕ ЗОРКА, рођена 1924. године године, а у Бригаду 2. 09. 1944. го-
у Зупцима - Шековићи, Српкиња, диие, командир вода за везу.
домаћица, у НОБ ступила 1943. го-
дине, а у Бригаду маја 1944. године, ВИДОВИК ЦВИЈЕТИНА МИЛОШ,
референт санитета у батаљону. рођен 1928. године у Бишини, Ср-
бин, земљорадник, у Бригаду сту-
ВИДАКОВИБ МИЛОВАНА МИ- пио 1944. године, погинуо 1945. го-
ЛАН, рођен 1921. године у Букови- дине.
ци - Маглај, Србин, земљорадник, у
Бригаду ступио 5. 04. 1945. године, ВИДОВИК ЛАЗАРА ПЕТАР, рођен
борац. 1907. године у Брдима - Власеница,
Србин, земљорадник, у НОБ ступио
1941. године, а у Бригаду 13. 10.
ВИДАКОВИЕ-МИХАЈЛОВИЕ 1943. године, борац, умро 1983. го-
АЛЕКСЕ МИРОСЛАВА, рођена дине.
1923. године, у Михајловићима -
Шековићи, у НОБ ступила 1943. го- ВИДОВИК НИКОЛЕ РАТКО, рођен
дине, а у Бригаду 1944. године, чет- 1928. године у Брдима - Власеница,
иа болничарка, умрла 1980. године. Србинк, земљорадник, у НОБ сту-
пио 1941. године, а у Бригаду 13.
ВИДАКОВИК ЈЕВТЕ АНБЕЛИЈА, 10. 1943. године, борац, погинуо
рођена 1913. године у Рашковићи- крајем 1943. године.

468
ВИДОВИК ОБРЕНА СРЕТКО, ро- домаћица, у Бригаду ступила 28.
ћен 1927. године у Гојчину - Кале- 07. 1944. године, болничарка, поги-
сија, Србин, земљорадник, у НОБ нула 24. 12. 1944. године у Власеии-
ступио јула 1943. године, а у Брига- ци.
ду 24. 10. 1943. године, борац.
ВЛАДИК ВЛАДЕ ИВО, роћен 1918.
ВИДОВИН ПЕТКА СТЕВАН, роћен године у Мећашу - Бијељина, Ср-
1907. године у Бурићима - Шеко- бин, земљорадник, у Бригаду сту-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ пио 20. 07. 1944. године, борац.
ступио 1941. године а у Бригаду,
13. 10. 1943. године, командант ба- ВЛАДИК МИЛАНА ПЕРО, роћен
таљона, носилац »Партизанске спо- 1923. године у Новом Граду - Оцак,
менице 1941«, умро 1988. године. Србин, земљорадник, у Бригаду
ступио априла 1945. године, борац.
ВИАДИН САЛКАНА АГО, роћен
1918. године у Мемићима - Калеси- ВЛАСТИК БРАНКА ЖИВАДИН,
ја, Муслиман, земљорадник, у Бри- роћен 1926. годиие у Селевцу -
гаду ступио новембра 1944. године, СРС, Србин, земљорадник, у Брига-
водник, погинуо априла 1945. годи- ду ступио 10. 10. 1944. године, десе-
не у Завидовићима. тар.

ВИНЕНТИЈЕВИК МИЛИСАВА ВЛАЧИК МАТЕ БОГДАН, роћен


МОМЧИЛО, роћен 1910. године у 1910. године у Влачићима - Шеко-
Тубићима - Косјерић - СРС, Србин, вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
земљорадник, у Бригаду ступио 29. ступио 1941. годиие, а у Бригаду
12. 1944. годиие, борац. маја 1944. године, борац, погинуо
1944. године у Рашића Гају - Вла-
ВИШКОВИК РИСТЕ МАНОЈЛО, сеница.
роћен 1900. године у Буљевићима -
Власеница, Србин, земљорадник, у ВЛАЧИК МИХАЈЛА ВЕЉКО, ро-
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- ћен 1927. године у Влачићима -
гаду 13. 10. 1943. године, борац, Шековићи, Србин, земљорадник, у
умро 1965. године. НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
гаду маја 1944. године, бригадни
ВИШКОВИК ЈЕВТЕ ОСТОЈА, ро- курир, живи у Зрењанину.
ћен 1928. године у Буљевићима -
Власениа, Србин, земљорадник, у ВЛАЧИК ЈОВАНА ДРАГО, роћен
НОБ и Бригаду ступио 1943. годи- 1928. године у Потполи - Шекови-
не, борац, умро 1981. године. ћи, Србин, земљорадник, у НОБ и
Бригаду ступио маја 1944. године,
ВИШКОВИК ЈЕВТЕ РАДЕ, роћен борац, погинуо 1944. године у Гра-
1927. године у Буљевићима - Вла- бовици - Власеница.
сеница, Србин, земљорадник, у
НОБ и Бригаду ступио 1944. годи-
ВЛАЧИК МАРКА МИЛАН, роћен
не, борац, умро 1987. године.
1924. године у Браинцима - Шеко-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
ВИШКОВИК МИЛОРАДА СТАН-
ступио 1941. године, а у Бригаду
КО, роћен 1923. године у Буљеви-
ћима - Власеница, Србин, земљо- октобра 1943. године, командир
радник, у НОБ ступио 1943. године, вода, носилац »Партизанске споме-
а у Бригаду 13. 10. 1943. године, нице 1941«.
умро 1980. године.
ВЛАЧИК КОСТЕ МИРКО, роћен
В И Ш Њ И К НЕБЕ МИЛАНА, роћена 28. 03. 1927. године у С. Браинцима
1929. године у Сокоцу, Српкиња, - Шековићи, Србин, земљорадник,

469
у НОБ ступио 9. 04. 1943. године, а ВЛАЧИК ПЕТРА ТРИВКО, роћен
у Бригаду јула 1944. године, борац. 1929. године у Браинцима - Шеко-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
ВЛАЧИН МАРКА МИРКО, рођен ступио 1. 01. 1943. године, а у Бри-
1921. године у Бијелом Пољу - Ше- гаду маја 1944. године, курир бри-
ковићи, Србин, земљорадник, у гаде, живи у Шековићима.
Бригаду ступио октобра 1943. годи-
не, борац, погинуо 1944. године. ВОЈСКИК ИБРАХИМА АБДУЛАХ,
рођен 1924. године у Тузли, Мусли-
ВЛАЧИН ТОМЕ МИТАР, рођен ман, радник, у Бригаду ступио 17.
1925. године у Влачићима - Шеко- 09. 1944. године, борац, погинуо 10.
вићи, Србин, земљорадник, у Бри- 02. 1945. године на Црвеним Стије-
гаду ступио маја 1944. године, бо- нама - Романија.
рац, погинуо 1944. године, на Ца-
пардима - Калесија. ВРАНИК МАРКА СТЈЕПАН - СТЕ-
ВО - БРКО, рођен 1910. године у
ВЛАЧИН НИКОЛЕ НЕБО, роћен Брње - Оточац, СРХ, Хрват, рад-
1920. године у Кривачама - Живи- ник, у НОБ ступио 1941. године, а
нице, Србин, земљорадник, у Бри- у Бригаду децембра 1943. године,
гаду ступио 24. 10. 1943. године, бо- комесар батаљона, погинуо 25. 07.
рац. 1944. године, код Хан Пијеска.

ВЛАЧИБ Л У К Е ОГЊЕН, роћен ВУЈЧИК МИЛОЈА СТАНИМИР, ро-


1922. годиие у Каштијељу - Шеко- ђен 1922. године у Четережу, Жа-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ бари, СРС, Србин, земљорадник, у
ступио јуна 1943. године, а у Брига- НОБ ступио 3. 11. 1944. године, а у
ду 13. 10. 1943. године, борац. Бригаду 6. 01. 1945. године, борац.

ВЛАЧИБ ПАВЛЕ, роћен 1927. годи- ВУКАЈЛОВИК МИТРА ЉУБО, ро-


не у Каштијељу - Шековићи, Ср- ђен 1920. године у Сајтовићима -
бин, земљорадник, у НОБ ступио Калесија, Србин, земљорадник, у
августа 1943. године, а у Бригаду НОБ ступио 1941. годиие, а у Бри-
маја 1944. годиие, борац. гаду, 13. 10. 1943. године, комесар
чете, носилац »Партизанске споме-
ВЛАЧИБ СТАНКА САВО, роћен нице 1941«, живи у Зворнику.
1927. године у Влачићима - Шеко-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ ВУКАШИНОВИК ВУКАШИНА
ступио 1941. године, а у Бригаду ДРАГО, роћен 1923. године у Тепе-
1944. године, командир чете, поги- ну - Шековићи, Србин, земљорад-
нуо марта 1945. године на Мајеви- ник, у НОБ ступио 15. 01. 1943. го-
ци. дине а у Бригаду, 13. 10. 1943. годи-
не, борац.
ВЛАЧИК МАТИЈЕ СЛАВКО, роћен
1926. године у Браинцима - Шеко- ВУКАШИНОВИК ПЕТКА МАРКО,
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ роћен 1908. године у Тепену - Ше-
ступио 1. 01. 1943. године, а у Бри- ковићи, Србин, земљорадник, у
гаду маја 1944. године, борац, умро НОБ ступио 1. 07. 1941. године, а у
1970. године. Бригаду 13. 10. 1943. године, замје-
ник командира чете, умро 1969. го-
ВЛАЧИК МИХАЈЛА СТЈЕПАН, ро- дине.
ђеи 1920. године у Каштијељу -
Шековићи, Србин, земљорадник, у ВУКИК ЈОВАНА ДИКО, роћеи
НОБ ступио 1. 07. 1943. године, а у 1924. годиие у Борогову - Калесија,
Бригаду, 13. 10. 1943. године, борац. Србии, земљорадник, у НОБ ступио

470
септембра 1943. године, а у Брига- ВУКОВИН РИСТЕ МИЛАДИН, ро-
ду октобра 1943. годиие, борац. ђен 1921. године у Грабовици -
Власеница, Србин, земљорадник, у
ВУКИК ЈОВАНА ЉУБО, рођен Бригаду ступио 1943. године, бо-
1922. године у Акмачиђима - Ше- рац, живи у Грабовици, пензионер.
ковићи, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио априла 1942. године, а ВУКОВИБ МИЛЕ МИЛАН, рођен
у Бригаду 1943. године, командир 1920. године у Добрљину - Босан-
чете, погинуо 1944. године на Црве- ски Нови, Србин, радник, у НОБ
ним Стијеиама. ступио 1941. године, а у Бригаду
октобра 1943. године, замј. пол. ко-
ВУКОВИН ОСМЕ АВДО, рођен месара бригаде, носилас »Парти-
1921. године у Солини - Тузла, занске споменице 1941«.
Муслиман, земљорадник, у Бригаду
ступио 16. 09. 1944. годиие, водник, ВУКОВИН МАРКА МИЛОВАН, ро-
живи у Солини. ђен 1921. године у Тикварићима -
Власеница, Србин, земљорадник, у
ВУКОВИН БОРБА БРАНКО, рођен НОБ и Бригаду ступио 10. 09. 1944.
6. 05. 1918. године у Зелини - Кале- године, борац, умро 1988. године.
сија, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 1. 09. 1941. године, а у Бри- ВУКОВИБ ИЛИЈЕ САВО, роћен
гаду 24. 10. 1943. године, командант 1921. године у Грабовици - Власе-
батаљона, потпуковник у пензији. ница, Србин, земљорадник, у Бри-
гаду ступио 1943. године, борац,
ВУКОВИБ ЦВИЈЕТИНА ВУ- умро.
КАШИН, рођен 1922. године у Зе-
лини - Калесија, Србин, земљорад- ВУКОВИБ РАДОВАНА ТАТОМИР,
ник, у НОБ ступио августа 1941. го- роћен 1923. године у Глушцу - вла-
дине, а у Бригаду октобра 1943. го- сеница, Србин, земљорадник, у
дине, комесар чете, погинуо новем- НОБ и Бригаду ступио 1943. годи-
бра 1943. године, у Олановићи код не, борац, живи у Стајићеву.
Калесије.
ВУКОТИБ ВОЈИНА ВОЈИСЛАВ,
ВУКОВИБ ЈОВЕ Ж А Р К О - П У Ц А Р , роћен 1925. године у Дервенти -
роћен 1916. године у Зелини - Ка- Власеница, Србин, земљорадник, у
лесија, Србин, земљорадни, у НОБ НОБ ступио 1943. године, а у Бри-
ступио августа 1941. године, а у гаду 13. 10. 1943. године, борац,
Бригаду октобра 1943. године, за-
живи у Ристијевићима - Власени-
мјеник команданта бригаде, поги-
ца.
нуо новембра 1944. године на Кули-
ни - Цапарде, Народни херој.
ВУКОТИБ РАЈКА ДРАГО, роћен
ВУКОВИБ ЈОВАНА ЉУБО, рођен 1927. године у Рашковићима - Вла-
1928. године у Зелини - Калесија, сеница, Србин, земљорадник, у
Србин, земљорадник, у НОБ ступио НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
августа 1943. године, а у Бригаду гаду од 1943. године, водник вода,
маја 1944. године, умро. живи у Лукићеву.

ВУКОВИБ ПЕТРА ПЕРО, рођен


ВУКОТИБ НИКОЛЕ ЈОВАН, роћен
1928. године у Зелини - Калесија,
Србин, земљорадник, у НОБ ступио 1891. године у Невесињу, Србин, зе-
јануара 1943. године, а у Бригаду мљорадник, у НОБ ступио 1943. го-
октобра 1943. године, борац, поги- дине, а у бригаду марта 1944. годи-
нуо априла 1944. године, у Прачи не, борац, погинуо јула 1944. годи-
код Горажда. не на Осмацима.

471
ВУКОТИН ДАВИДА МИЈАТ, рођен Ужицу - СРС, Српкиња, домаћица,
1927. године. у НОБ ступила 1941. године, а у
Бригаду 1944. године, руководилац
ВУКОТИН ДАВИДА МИЛОВАН, СКОЈ-а у Бригади, носилац »Спо-
рођен 1921. године у Рашковиђима менице«.
- Власеница, Србин, земљорадник,
у НОБ ступио 1943. године, а у ВУЧЕТИК ЉУБО, рођен 1915. го-
Бригаду 13. 10. 1943. годиие, коме- дине у Славиновићима - Тузла, Ср-
сар батаљона, живи у Београду. бин, радник, у НОБ ступио 1943. го-
дине, а у Бригаду 17. 09. 1944. годи-
ВУКОТИН ДАВИДА МИЛУТИН, не, комесар чете.
рођен 1923. године у Рашковиђима
- Власеница, Србин, земљорадник, ВУЧИКЕВИК САВЕ БОГДАН, 1920.
у НОБ ступио 1943. године, а у године у Гнионици - Оцак, Србин,
Бригаду, борац, живи у Лукиђеву. земљорадник, у Бригаду ступио 6.
маја 1945. године, борац.
ВУКСИК ДРАГЕ ВОЈИСЛАВ, рођен
1915. године у Слапашници - Бра- ВУКСИК АВРАМА ВУЈАДИН, ро-
тунац, Србин, земљорадник, у НОБ ћен 1925. године у Слапашници -
и Бригаду ступио 1943. године, бо- Братунац, Србин, земљорадник, у
рац, живи у Слапашници. НОБ и Бригаду ступио 1943. годи-
не, борац.
ВУКСИК ДРАГЕ БУРО, рођен 1912,
године у Слапашници - Братунац,
Србии, земљорадник, у НОБ и Бри-
гаду ступио 1943. године, борац,
умро.
г
ВУКСИК АВРАМА ЖИВАДИН, ро- ГАВРИЛОВИК КОНСТАНТИНА
ђен 1925. године у Слапашници - ЈЕЗДИМИР, рођен 1922. године у
Братунац, Србин, земљорадник, у Крњеву - СРС, Србин, земљорад-
НОБ и Бригаду ступио 1943. годи- ник, у Бригаду ступио 1944. године,
не, борац, умро. комесар чете.

ВУКСИК ЈОВАНА МИЛОВАН, ро- ГАВРИЛОВИК САВЕ МИЛЕНКО,


ђен 1923. године у Слапашници - рођен 1929. године у Вучиниђима -
Братунац, Србин, земљорадник, у Кладањ, Србин, земљорадник, у
НОБ и Бригаду ступио 1943. годи- НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
не, борац, живи у Слапашници. гаду октобра 1943. године, борац.

ВУКСИК ДРАГЕ МИРКО, рођен


ГАВРИЛОВИК ЦВИКЕ СВЕТОЗАР,
1923. године у Слапашници - Бра-
роћен 1921. године у Вукшићима -
тунац, Србин, земљорадник, у НОБ
Власеница, Србин, земљорадник, у
и Бригаду ступио 1943. године, бо-
рац, живи у Слапашници. НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
гаду 1943. године, борац носилац
ВУКСИК ЗАРИЈЕ НИКОЛА, рођен »Партизанске споменице 1941«,
1912. године у Слапашници - Бра- живи у Шошарима.
тунац, Србин, земљорадник, у Бри-
гаду ступио 15. 11. 1943. годиие, бо- ГАВРИАОВИК МАРКА СТЕВО, ро-
рац, живи у Слапашници. ћен 1925. године у Тупковићима -
Живнице, Србин, земљорадник, у
ВУЦЕЉА-ЈОСИПОВИК СИМЕ 30- Бригаду ступио 24. 10. 1943. године,
РА, рођена 1924. године у Титовом борац, умро 1972. године.

472
ГАВРИЛОВИК КОИСТАНТИНА Србин, земљорадник, у НОБ ступио
ТАНАСИЈЕ, рођен 1926. године у 15. 08. 1943. године, а у Бригаду 13.
Крњеву - СРС, Србин, земљорад- 11. 1943. године, командир оделе-
ник, у Бригаду ступио 1944. године, ња.
комесар чете.
ГАЈИК ПЕТКО, роћен 1924. године
ГАВРИН МИЛАНА БОБО, роћен у Акмачићима - Шековићи, Србин,
1920. године у Брезову Пољу - Бр- земљорадник, у НОБ ступио 10. 03.
чко, Србин, земљорадник, у Брига- 1942. године, а у Бригаду 1943. го-
ду ступио 1. 04. 1945. године, бо- дине, борац.
рац.
ГАЈИК Д А Ш Е МИЛАДИН, роћен
ГАГИН СТЈЕПАНА ЖАРКО, роћен 1925. године у Гојчину - Калесија,
1929. године у Допасцима - Кла- Србин, земљорадник, ступио 1944.
дањ, Србин, земљорадник, у НОБ године, курир батаљона.
ступио 15. 03. 1943. године, а у Бри-
гаду октобра 1943. године, борац, ГАЈИК РИСТЕ МИЛАДИН, роћен
умро 1979. године. 1927. године у Акмачићима - Ше-
ковићи, Србин, земљорадник, у
ГАГИН ВЛАДИМИРА МАТИЈА, ро- НОБ ступио 1. 01. 1943. године, а у
ћена 1924. године у Плазачама - Бригаду 13. 10. 1943. године, десе-
Шековићи, Србин, земљорадник, у тар, умро 1978. године.
НОБ ступио марта 1942. године, а у
Бригаду 13. 10. 1943. године, борац. ГАЈИК-БОЈАНУШИК РАНКА НЕ-
ДЕЉКО, роћен 1918. године у Дуб-
ГАГИК СОФРЕНА МИЛОРАД, ро- ници - Власеница, Србин, земљо-
ћен 1924. године у Трнову - Шеко- радник, у НОБ ступио 1941. године,
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ а у Бригаду октобра 1943, године,
ступио 1942. године, а у Бригаду, замјеник команданта батаљона, по-
13. 10. 1943. године, водник, умро гинуо 10. априла 1944. године у
1976. године. Мазлинама - Трново.

ГАЗИБЕГОВИК МУСТАФЕ ЈУ- ГАНИК ГАНЕ ИБРАХИМ, роћен


СУФ, роћен 1914. године у Прњаво- 1927. године у Тузли, Муслимаи,
ру - Калесија, Муслиман, земљо- ученик, у Бригадуа ступио 1. 11.
радник, у Бригаду ступио септем- 1944. године, борац, погинуо 9. 05.
бра 1944. године, командир чете. 1945. године на Оџаку.

ГАЈИК АЛЕКСЕ ДАШО, роћен ГАРАШЕВИК РАДЕ БОЖО, роћен


1925. године у Зелини - Калесија, 1926. године у Докњу - Тузла, Хр-
Србин, земљорадник, у НОБ ступио ват, земљорадник, у Бригаду сту-
1943. године, а у Бригаду 24. 10. пио 1944. године, борац, погинуо
1944. године на Романији.
1943. године, борац.
ГАРИК ВЕЛ>КО, роћен 1914. године
ГАЈИК ДАВИДА ЖИВКО, роћен
у Рашеву - Шековићи, Србин, зе-
1919. године у Гојчину - Калесија,
мљорадник, у Бригаду ступио 1943.
Србин, земљорадник, у НОБ ступио године, борац.
1941. године, а у Бригаду 1943. го-
дине, начелник Штаба Бригаде, но- ГАРИК ПЕТРА КОЈО, роћен 1923.
силац »Споменице«, живи у Београ- године у Рашеву - Шековићи, Ср-
АУ- бин, земљорадник, у НОБ ступио
јануара 1943. године, а у Бригаду
ГАЈИК РАЈКА ЗДРАВКО, роћен 13. 10. 1943. године, борац, погинуо
1925. године у Зелини - Калесија, крајем 1943. године у Власеници.

473
ГАРИК ОМЕРА РАМО, рођен 1924. Г А Ш И САДРИЈЕ ШАБАН, роћен у
године у Перовићима - Завидови- Бусињу - Приштина, САП Косово,
ћи, Муслиман, радник-ковач, у Албанац, земљорадпик, у Бригаду
Бригаду ступио 16. 04. 1945. године, ступио децембра 1944. годиие, бо-
бораи. рац, погинуо 1945. године на Рома-
нији.
ГАШЕВИН ВАСЕ СЛАВКО, рођен
1923. године у Власеници, Србин, ГЕЛИН СТЕВЕ БОРБИЈА, рођен
земљорадник, у НОБ ступио 1941. 1924. године у Ракином Брду - Ка-
године, а у Бригаду октобра 1943. лесија, Србин, земљорадиик, у НОБ
године, борац, носилац, »Спомени- јануара 1943. године, а у Бригаду
це«, живи у Београду. 24. 10. 1943. године, борац, погииуо
априла 1944. године у Устиколини
Г А Ш И РЕЏЕПА БАЈРАМ, рођен код Фоче.
1925. године у Бусињу-Приштииа,
САП Косово, Албанац, земљорад- ГЕЛИК РИСТЕ ИЛИЈА, рођен 1924.
ник, у Бригаду ступио децембра године у Ракином Брду - Калесија,
1944. године, борац. Србин, земљорадник, у НОБ ступио
маја 1943. године, а у Бригаду ок-
Г А Ш И ИБРАХИМА ЗУМБЕР, ро- тобра 1943. године, борац-пушко-
ђеи 1916. године у Бусињу - При- митраљезац.
штина, САП Косово, Албанац, зе-
мљорадник, у Бригаду ступио де- ГЛАВИК АХМЕ АЛ>0, рођен 1926.
цембра 1944. године, борац, поги- године у Доњим Раинцима - Кале-
нуо 1945. године на Црвеним Стије- сија, Муслиман, земљорадник, у
нама - Романија. Бригаду ступио 1. 12. 1944. године,
борац.
Г А Ш И СЕФДИНА ИБУШ, роћен
1926. године у Мрамору - Пришти- ГЛИШИК ЖИВАНА АЛЕКСАН-
на Сап Косово, Албанац, земљорад- ДАР, рођен 1910. године у Суботи-
ник, у Бригаду ступио децембра ци, САП Војводина, Србин, земљо-
1944. године, борац. радник, у НОБ и Бригаду ступио
24. 11. 1944. године, борац.
Г А Ш И АЈЕТЕ ЈЕТУЛАХ, роћен
1919. године у Мрамору - Пришти- Г Л И Ш И К ЖИВАНА ДУШКО, ро-
на САП Косово, Албанац, земљо- ђен 1921. године у Дворовима - Би-
радник, у НОБ ступио 1944. године, јељина, Србин, земљорадник, у
а у Бригаду 1945. године, борац, по- НОБ ступио маја 1942. а у Бригаду
гинуо 1945. годиие на Романији. јуна 1944. године, замје. комесара
чете, п.пуковник у пензији, живи у
Београду.
Г А Ш И Ф Е Т А Х А КАМЕРА, рођеи
1916. године у Бусињу - Приштина,
ГОЈКОВИК Н Е Д Е Љ К А ГОЈКО, ро-
САП Косово, Албанац, земљорад-
ђен 1926. године у Трњацима - Би-
ник, у Бригаду ступио децембра
јељина, Србин, радник, у Бригаду
1944. године, борац - пушкомит-
ступио 24. 10. 1943. године, борац,
раљезац.
погинуо јула 1944. године на Среб-
реници.
Г А Ш И ИБРАХИМА Р У Ж Д И , роћен
у Бусињу Приштина, САП Косово, ГОТОВУШИК САЛКЕ АРСЛАН, ро-
Албаиац, земљорадник, у Бригаду ђен 1916. године у Пљевљима, СР
ступио децембра 1944. године, бо- ЦГ, Муслима, радник, у НОБ сту-
рац, погинуо 1945. године на Рома- пио 1941. године, а у Бригаду јуна
нији. 1944. године, командант батаљона,

474
носилац »Партизанске
1941«, умро.
сиоменице
А
Г Р А Д А Ш К И К ОСМАНА ХАСАН,
ДАКИК МИХАЈЛА ЈЕВТО, роћен
роћен 1926. године у Деветаку -
1914. године у Ченгићу - Бијељина,
Лукавац, Муслиман, земљорадник,
Србин, земљорадник, у НОБ ступио
у Бригаду ступио јануара 1944. го-
септембра 1943. године, а у Брига-
дине, борац.
ду, 24. 10. 1943. године, борац, поги-
нуо децембра 1943. године на Осма-
ГРГИН МИРОСЛАВ, роћен 1919. го-
цима.
дине у Краљевој Сутјесци - Висо-
ко, у Бригаду ступио 1944. годиие,
ДАНИЛОВИК Н Е Д Е Љ К А ВОЈИС-
борац, погинуо новембра 1944. го-
ЛАВ, роћеи 1925. године у Азањи -
дине на Црвеним Стјенама.
СРС, Србин, земљорадник, у НОБ и
Бригаду ступио 1944. године, бо-
ГРЕГУРЕВИН роћ. МАРИН СТЕВЕ
рац.
СТАНА, роћена 1928. годиие у Зуп-
цима - Шековићи, Српкиња, дома-
ДАНИЛОВИК ИЛИЈЕ ВОЈКО, ро-
ћица, у НОБ ступила септембра
ћен 1923. године у Мишарима -
1943. године, а у Бригаду маја 1944.
Власеница, у Бригаду ступио 1943.
године, болничарка.
године, делегат вода, погинуо 1943.
године у околини Трнова.
Г Р У Д И Н ЈУНУЗА КУРТО, роћен
1923. године у Пећи - САП Косово,
ДАНИЛОВИК СТЈЕПАНОВ ДРА-
Муслиман, радник, у НОБ ступио
ГО, роћен 1920. године у Мишари-
августа 1944. године, а у Бригаду
ма - Власеница, у Бригаду ступио
крајем 1944. године, курир Бригаде,
1943. године, водник вода, погинуо
погинуо 1945. године у Власеници.
1944. године код Подступара - Кла-
дањ.
ГРЧИК ЈОВАНА ВУЈО, роћен 1913.
године у Неправдићима - Соколац, ДАНИЛОВИК РАНКА ИЛИЈА, ро-
Србин, земљорадник, у НОБ и Бри- ћеи 1920. године у Азањи - СРС,
гаду ступио 10. 11. 1944. године, бо- Србин, земљорадник, погинуо у
рац. марту 1945. године на Сокоцу.

Г У Ж В И Н БЛАГОЈА ВААДИМИР, ДАНИЛОВИК НЕБЕ РАЈКО, роћен


роћен 1923. године у Тупанарима - 1923. године у Мишарима, Србин,
Шековићи, Србин, земљорадник, у земљорадник, у Бригаду ступио
НОБ ступио јануара 1942. године, а 1943. године, борац, умро.
у Бригаду 1943. године, борац, по-
гинуо 1944. године, на Хан Краму Д А Ч И К ДРАГОМИРА ДРАГОМИР,
код Хан Пијеска. роћен 1925. године у Крњеву - СРС,
Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
гаду ступио 12. 12. 1944. године, бо-
ГУЖВИК НИКОЛЕ МОМЧИЛО,
рац.
роћен 1925. године у Врелу - Шеко-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
ДЕДИК МЕХЕ АДЕМ, роћен 1914.
и Бригаду ступио 13. 10. 1943. годи- године у Солини - Тузла, Мусли-
не, борац, умро 1986. године. ман, земљорадник, у Бригаду сту-
пио 1943. године, борац.
ГВОЗДЕНОВИК ПАНТЕ МИКАЈИ-
ДО, роћен 1923. године у Бљечави Д Е Д И К ЈАКУБА, ЗАИМ, роћен
- Братунац, Србин, земљорадник, у 1920. године у Солини - Тузла,
НОБ и Бригаду ступио 1943. годи- Муслиман, радник, у Бригаду сту-
не, борац, умро. пио 1944. годиие, борац.

475
Д Е Д И К МУХАРЕМА ЈАКУБ, рођен земљорадник, у НОБ ступио децем-
1919. године у Солини - Тузла, бра 1942. године, а у Бригаду 24. 10.
Муслиман, радник, у Бригаду сту- 1943. године, командир чете, поги-
пио 1944. године, борац. нуо 15. 05. 1945. године, на Оџаку.

ДЕДИИ ХУСЕИНА МУСТАФА, ро- Д Е Л И К САЛИХА РЕЏО, роћен


ђен 1919. године у Д. Ораховици - 1924. године у Станић - Ријеци -
Грачаница, Муслиман, земљорад- Добој, Муслиман, земљорадник, у
ник, у Бригаду ступио 10. 04. 1945. Бригаду ступио априла 1945. годи-
године, борац. не, борац.

ДЕДИН МУСТАФЕ ХАМДИЈА, ро- ДЕЛИК МЕХМЕДА САЛИХ, роћен


ђен 1916. године у Д. Ораховици - 1927. годиие у Копицама - Маглај,
Грачаница, Муслиман, земљорад- Муслиман, земљорадник, у Бригаду
ник, у Бригаду ступио 9. 04. 1945. ступио 4. 01. 1945. године, борац.
године, борац.
ДЕЛИК АХМЕТА КАЗИМ, рођен
Д Е Д И Н СЕЛИМА ЏЕМО, рођен 1921. године у Букињу - Тузла,
1924. године у Солини - Тузла, Муслиман, земљорадник, у Бригаду
Муслиман, радник, у Бригаду сту- ступио 10. 01. 1944. године, борац,
пио 18. 09. 1944. године, борац. погинуо 1944. године на Романији.

ДЕЈАНОВИН МИХАЈЛА ЈОВАН, Д Е Л И К АВДЕ ХУСЕИН, рођен


рођеи 1926. године у Поржевићима 1922. године у Вучковцима - Града-
- Соколац, Србин, земљорадник, у чац, Муслиман, земљорадник, у
НОБ ступио 1942. године, а у Бри- Бригаду ступио априла 1945. годи-
гаду 1944. године, борац, погинуо не, борац, погинуо маја 1945. годи-
1944. године, у Дједовцима. не, на Озрену.

ДЕЈАНОВИН СИМЕ ЛАЗО, рођен ДЕРОЊИК ОБРАДА МИЛОВАН,


1908. године у Боготову - Калесија, роћен 1923. године у Магашићима
Србин, земљорадник, у НОБ ступио - Братунац, Србин, земљорадник, у
1941. године, а у Бригаду 24. 10. НОБ и Бригаду ступио 13. 10. 1943.
1943. године, економ чете, носилац године, командир вода, живи у
»Споменице«. Братунцу.

ДЕЛИБЕГОВИН САЛИХА ДИКА, ДЕРОЊИК СИМЕУНА СТОЈАН,


рођена 1926. годиие у Тузли, Мус- рођен 1924. године у Магашићима
лиманка, ћак, у Бригаду ступила - Братунац, Србин, земљорадник, у
априла 1944. године, водни делегат, НОБ и Бригаду ступио 1943. годи-
умрла. не, борац, живи у Магашићу,-

ДЕЛИН МЕХМЕДА АГО, роћен ДИБРАНИ СИНАНА РИФЕТ, роћен


1927. године у Липници - Тузла, Албанац, земљорадник, у Бригаду
Муслиман, земљорадник, у Бригаду ступио децембра 1944. године, бо-
ступио 20. 03. 1945. године, борац. рац, погинуо 1945. године, на Рома-
нији.
ДЕЛИК ПАВЛА ДИКО, роћен 1927.
године у Зелини - Калесија, Србин, ДИВКОВИК ЈАКОВА РАДЕ, роћен
земљорадник, у НОР ступио авгус- 1923. године у Пасцима - Тузла,
та 1943. године, а у Бригаду сеп- Хрват, радник у Бригаду ступио 1.
тембра 1944. године, борац. 02. 1945. године, борац.

ДЕЛИК СТОЈАНА МИЛОШ, роћен ДИВКОДИК ЈОЗЕ ФРАЊО, рођен


1924. године у Зелини - Калесија, 1916. године у Букињу - Тузла, Хр-

476
ват, радник, у Бригаду ступио сеп- ду ступила 25. 09. 1944. године, бол-
тембра 1944. године, борац погинуо ничарка, погинула у Сучанима 22.
децембра 1944. године на Романији. 11. 1944. године.

ДИВОВИК МИТРА ВЛАДИМИР, ДОШИК ТОДОРА МИРКО, рођен


рођеној 1924. године у Тепену - 1919. године у Буљевиђима - Вла-
Шековићи, Србин, земљорадник, у сеница, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио августа 1941. године, а НОБ ступио 10. 08. 1943. године.
у Бригаду 1943. године, комесар
чете, погинуо 1944. године у Зако- ДОШИК ДАНИЛА НИКОЛА, рођен
му код Рогатице. 1919. године у Буљевићима - Вла-
сеница, Србин, земљорадник, у
ДИВОВИН ТРИШЕ ГОЈКО, роћен НОБ ступио 17. 03. 1945. године, бо-
1924. године у Тепену - Шековићи, рац.
Србин, земљорадник, у НОБ ступио
1. 12. 1942. године, а у Бригаду 13. ДОШИК ТОДОРА РАДОВАН, ро-
10. 1943. године, борац. ћен 1920. године у Рачи - Власени-
ца, Србин, земљорадник, у Бригаду
ДИВОВИН МИТРА МИЛИВОЈЕ, ступио 1943. године, борац, поги-
роћен 1926. године у Тепену - Ше- нуо 1943. године у Малом Пољу.
ковићи, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 7. 10. 1942. године, а у Д И Ш И К СТЕВЕ РАДОМИР, роћен
Бригаду 1. 01. 1944. године, водни 1926. годиие у Рачи Власеница,
делегат, живи у Тузли, пуковник у Србин, земљорадник, у Бригаду
пеизији. ступио 1943. године, борац, поги-
нуо 1943. године.
Д И Д И Н АЛИЈЕ РАМО, роћен 1912.
годиие у Лукавици. Ријеци - Добој, ДОШИК СТАНОЈА СТАНКО, роћен
Муслиман, земљорадник, у Бригаду 1920. године у Вуковићима - Власе-
ступио 5. 05. 1945. године, борац. ница, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 1941. године, а у Бригаду
ДИЗДАРЕВИН АЛИЈЕ МУСТАФА, 13. 10. 1943. године, борац, умро
роћен 1914. године у Соколу - Гра- 1944. године, после рањавања.
чаница, Муслиман, земљорадник, у
Бригаду ступио 15. 04. 1945. године, ДРАГИК ЛАЗЕ БОГОСАВ, роћен
борац. 1917. године у Тикварићима - Вла-
сеница, Србин, земљорадник, у
ДИМИТРИЈЕВИН ЈОВАНА МИ- НОБ ступио 1941. године, погинуо
ЛАН, роћен 1916. године у Крњеву 1943 године.
- СРС, Србин, земљорадник, у Бри-
гаду ступио новембра 1944. године, ДРАГИК ЛАЗЕ БОШКО, роћен
борац, погииуо децембра 1944. го- 1919. године у Тикварићима - Вла-
дине код Хан Пијеска. сеница, Србин, земљорадник, у
НОБ ступион 1941. године, умро
ДИМИТРИК СЛАВОЉУБА ВЕЉ- 1945. године.
КО, рођен 1927. године у Зелињу -
Зворник, Србин, ђак у НОБ и Бри- ДРАГИК ПЕТРА Др. КОРКЕ, роћен
гаду ступио јула 1944. године, бо- 1910. године у Тузли, Србин, љекар,
рац, погинуо 1944. године код Рога- у НОБ и Бригаду ступио 1943. го-
тице. дине, референт санитета Бригаде.

ДИМИТРОВИК СТАНКА ДРАГИ- ДРАГИК ЗАРИЈЕ РАЈКО, роћен


ЦА, рођена 1929. године у Лукавцу, 1920. године у Тикварићима - Вла-
Хрватица, ученица, у НОБ и Брига- сеница, Србин, земљорадник, у

477
НОБ ступио 1941. годиие, командир - Калесија, Србин, земљорадник, у
вода, погинуо 1943. године. НОБ ступио 1943. године, а у Бри-
гаду октобра 1943. године, заро-
ДРАГИЧЕВИН БОКЕ ВАСО, роћен бљен априла 1944. године на Трно-
1921. године у Осмацима - Калеси- ву.
ја, Србин, земљорадник, у НОБ сту-
пио августа 1941. године, а у Брига- ДРАГУТИНОВИК СПАСОЈА МАР-
ду, 24. 10. 1943. године, командир КО, роћен 1927. године у Гојчину -
чете, погинуо марта 1945. године, Калесија, Србии, земљорадник, у
на Површницама код Лопара, носи- Бригаду ступио 10. 08. 1944. године,
лац »Споменице«. бригадни курир.

ДРАГИЧЕВИК НЕБЕ ВЕЉКО, ро- ДРАГУТИНОВИК САВЕ НИКОЛА,


ћен 1927. године у Осмацима - Ка- роћен у Гојчину - Калесија, Србин,
лесија, Србин, земљорадник, у Бри- земљорадник, у Бригаду ступио
гаду ступио 15. 12. 1944. године, бо- јуна 1944. године, борац, живи у
рац. Бања Луци.

ДРАГИЧЕВИК БОКЕ ДАШО, ро- ДРАГУТИНОВИК ПАВЛА ПЕТАР,


ћен 1928. године у Осмацима - Ка- роћен 1922. године Гојчину - Кале-
лесија, Србин, радник у НОБ сту- сија, Србин, земљорадник, у НОБ
пио јула 1943. године, а у Бригаду ступио јануара 1944. године, а у
маја 1944. године, борац. Бригаду јуна 1944. године, борац,
погинуо јула 1944. године у Меми-
ДРАГИЧЕВИК НИКОЛЕ ЛАЗАР, ћима - Калесија.
роћен 1923. године у Осмацима -
Калесија, Србин, земљорадник, у ДРАГУТИНОВИК МАРКА СААВ-
НОБ ступио августа 1941. године, а КО, роћен 1929. године у Гојчину -
у Бригаду 24. 10. 1943. године, за- Калесија, Србин, земљорадник, у
мјеник комесара чете, погинуо ав- НОБ ступио марта 1943. године, а у
густа 1944. године у Подрињу. Бригаду јуна 1944. године, курир
бригаде, живи у Зворнику.
ДРАГИЧЕВИК НИКОЛЕ ПАВЛЕ,
роћен 1926. године у Осмацнма - Д Р М О Њ И К МИМЕ ВОЈИН, роћен
Калесија, Србин, земљорадник, у 1913. године, у Дервенти - Власени-
НОБ ступио јула 1943. годне, а у ца, Србин, земљорадник, у НОБ
Бригаду 24. 10. 1943. године, борац, ступио 1941. године, а у бригаду
курир, умро. октобра 1943. године, командир
чете, умро 1955. године.
Д Р А К У Л И К ОБРАДА РАДОЈКА,
роћена 1924. године у Тикварићима ДУБРАВИЦА МУЈЕ САЛИХ, роћен
- Власеница, Српкиња, домаћица, у 1914. године у Чоби - Маглај, Мус-
НОБ ступила 1. 04. 1943. године, а лиман, земљорадник, у Бригаду
у Бригаду 13. 10. 1943. године, ре- ступио 18. 04. 1945. године, борац.
ферент санитета.
Д У Г О Њ И К ИБРЕ БЕКИР, роћен
ДРАГУТИНОВИК СВЕТОЛИКА 1923. године у Булатовцима - Кале-
БОЖИДАР, роћен 1927. године у сија, Муслиман, земљорадник, у
Четережу - СРС, Србин, радник, у НОБ ступио октобра 1944. године,
НОБ ступио 3. 11. 1944. годиие, а у а у Бригаду јануара 1945. годиие,
Бригаду 6. 01. 1945. годиие, борац. борац.

ДРАГУТИНОВИН ЈОВАНА ДУ- Д У К И К ТРИШЕ БОРКО, роћен


ШАН, роћен 1921. године у Гојчину 1912. године у Бурићима - Шеко-

478
вићи, Србии, земљорадник, у НОБ Д У Р И К И ХАЛ>ИЛ>А ЈАШАР, роћен
ступио новембра 1941. године, а у 1921. године у Подњеву - САП Ко-
Бригаду маја 1944. године, водник, сово, Албанац, радник, у Бригаду
погинуо 1944. године на Милан ступио децембра 1944. године, бо-
Планини - Власеница. рац.

ДУКИК ПЕТКА КОМЛЈЕН, роћен ДУСИНОВИК КАДРЕ ОСМАН, ро-


1909. године у Бурићима - Шеко- ћен 1924. године у Тешњу, Мусли-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ ман, радник, у Бригаду ступио 3.
ступио 1942. године, а у Бригаду 03. 1945. године, борац.
13. 10. 1943. године, борац.

Д У К И К ЈОВЕ МИЛОРАД, роћен


1927. године у Бурићима - Шеко-
вићи, Србин, земљораднмик, у НОБ
Б
ступио јула 1943. године, а у Брига- БЕДОВИК ИБРАХИМА МУСТАФА,
ду 13. 10. 1943. годиие, борац, поги- роћен 1915. године у Букињу - Туз-
нуо 1944. године на Калиновику. ла, Муслимаи, радник, у Бригаду
ступио 10. 10. 1944. године, борац.
Д У К И К ПЕТКА МОМИР, роћен
1907. године у Бурићима - Шеко- БЕДОВИК МЕХЕ РАМО, роћен
вићи, Србин, земљорадник у НОБ 1922. године у Д. Бистрацу - Лука-
ступио 5. 08. 1941. годиие, а у Бри- вац, Муслиман, земљорадник, у
гаду, 13. 10. 1943. године, интендант Бригаду ступио 1944. године, бо-
батаљона, умро 1973. године, носи- рац.
лац »Партизанске споменице 1941«.
БЕРАНИ КАРЛО, роћен 1923. годи-
не у Милану - Италија, Италијан, у
Д У Л А Х РАМА, роћен у селу Лап - НОБ ступио 9. 09. 1943. године, а у
Подњево, САП Косово, Албанац, зе- Бригаду марта 1944. године, борац,
мљорадник, у Бригаду ступио де- умро 3. 05. 1945. године у Грачани-
цембра 1944. годиие, борац, поги- ци.
нуо 1945. године на Романији.
БИЛАС РАДА БОШКО, роћен 1924.
ДУРАК ИБРАХИМА ИБРАХИМ, године у Мартин Броду - Дрвар,
роћен 1920. године у Миљановцима Србин, земљорадник, у НОБ ступио
- Тешањ, Муслиман, земљорадник, 1941. године, а у Бригаду октобра
у Бригаду ступио 15. 02. 1945. годи- 1943. године, командант батаљона,
не, борац, умро 1986. године. живи у Мостару.

ДУРАКОВИК АХМЕ ИБРАХИМ, БИЛАС МИЛАНА БРАНКО, роћен


роћен 1924. године у Требињу, 1926. године у Балутуну - Бијељи-
Муслиман, радник, у Бригаду сту- на, Србин, земљорадник, у НОБ
пио јануара 1944. године, борац, ступио 1. 09. 1943. године, а у Бри-
умро 1945. године у Тузли. гаду 24. 10. 1943. године, комесар
чете.
ДУРАКОВИК РАМЕ ЈУСУФ, роћен
БОЗИК ТАИБА АСИМ, роћен 1925.
1931. године у Малешићима - Гра-
године у Кладњу, Муслиман, рад-
чаница, Муслиман, земљорадник, у
ник, у Бригаду стунио 1944. године,
Бригаду ступио 11. 02. 1945. године, борац.
борац.
БОКИК СИМЕ ВЕЉКО, роћен
ДУРАКОВИК КАДРЕ ОМЕР, роћен 1921. године у Врелу - Шековићи,
1924. године у Бијељини, Мусли- Србин, земљорадник, у НОБ ступио
ман, радник, у Бригаду ступио 4. августа 1943. године, а у Бригаду
априла 1944. године, борац. 13. 10. 1943. године, борац, умро.

479
БОКИК МИХАЈИЛА ЈОВО, рођен БОРБИК МИТРА РАЈКО, роћен
1925. године у Врелу - Шековићи, 1925. године у Петровићима - Ше-
Србин, земљорадник, у НОБ ступио ковићи, Србин, земљорадник, у
I. 01. 1943. године, а у Бригаду 13. НОБ ступио јануара 1943. године, а
10. 1943. године, борац. у Бригаду 13. 10. 1943. године, бо-
рац.
БОКИК ПЕТРА РАЈКО, рођен 1919.
године у Врелу - Шековићи, Ср- БУКАНОВИК ВОЈИНА БУДИМИР,
бин, земљорадник, у НОБ ступио роћен 1922. године у Супчу - Вла-
августа 1943. године, а у Бригаду сеница, Србин, земљорадник, у
13. 10. 1943. године, борац, мит- НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
раљезац. гаду 1944. године, борац, умро 1987.
године.
БОРБЕВИК МИЛОВОЈА БРАНИС-
ЛАВ, роћен 1926. године у Азањи, БУКАНОВИБ ПЕРЕ БОКАН, роћен
СРС, Србин, земљорадник, у НОБ 1925. године у Кравици - Братунац,
ступио 20. 10. 1944. године, а у Бри- Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
гаду 10. 12. 1944. године, погинуо 9. гаду ступио 1943. године, командир
05. 1945. године, на Оџаку, борац. вода, живи у М. Зворнику.

БОРБЕВИК НИКОДИНА МИОД- БУКАНОВИК ПЕРЕ ПАВЛЕ, роћен


РАГ, роћен 1922. године у Азањи - 1922. године у Кравици - Братунац,
СРС, Србин, земљорадник, у НОБ Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
ступио 20. 02. 1944. године, а у Бри- гаду ступио 1943. године, водни де-
гаду 10. 12. 1944. године, борац, по- легат.
гинуо 16. 04. 1945. годиие.
БУКАНОВИК БОРБА ПЕРО, роћен
БОРБЕВИК МИЛОСАВА МОМИР, 1892. године у Кравици - Братунац,
роћен 1926. године у Глибовцу, Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
СРС, Србин, земљорадник, у Брига- гаду ступио 1943. године, вјећник
ду ступио 20. 12. 1944. године, бо- АВНОЈ-а, умро јануара 1986. го-
рац-митраљезац. дине.

БОРБЕВИК МИТРА РАЈКО, роћен БУКИК ЦВИЈЕТИНА ВЛАДИМИР,


1927. годиие у Браницима - Шеко- рођен 1925. године у Какмужи -
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ Грачаница, Србин, земљорадник, у
ступио 17. 01. 1942. године, а у Бри- Бригаду ступио 4. 04. 1945. године,
гаду децембра 1944. године, водник борац.
пратећег вода.
БУКИК ВЛАДИМИРА МИОДРАГ,
БОРБЕВИК МИЛАНА СВЕТОМИР, 1920. године рођен у Крњеву - СРС,
роћен 1925. године у Азањи - СРС, Србин, земљорадник, у Бригаду
Србин, земљорадник, у НОБ ступио ступио 14. 10. 1944. године, борац.
20. 10. 1944. године, а у Бригаду 10.
II. 1944. године, борац, погинуо 13.
БУКИК ВЛАДИМИРА МИРОСЛАВ,
03. 1945. године на Барским Доло-
вима. рођен 1924. године у Крњеву -
СРС, Србии, земљорадник, у Брига-
БОРБИК ПЕТКА МАРКО, роћен ду ступио 17. 12. 1944. године, бо-
1904. године у Браинцима - Шеко- рац.
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 5. 08. 1941. године, а у Бри- Б У Л И К ХУСЕ ИДРИЗ, рођен 1915.
гаду 24. 10. 1943. године, командир године у Грачаници, Муслиман, зе-
вода, иосилац »Партизанске споме- мљорадник, у Бригаду ступио 1. 03.
нице 1941«. 1945. године, борац.

480
БУЛОВИК МЕХМЕДА САЛКО, ро- БУРИК МИЛКЕ ВЕЉКО, роћен
ђен 1925. године у Пасцима - Туз- 1921. године у Вуковићима - Власе-
ла, Муслимаи, радник, у Бригаду ница, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио септембра 1944. године, де- ступио 1941. године, а у Бригаду
сетар. 13. 10. 1943. године, борац, погинуо
јануара 1944. године, на Илинчици
БУЛОВИБ БЕГЕ ШАБАН, рођен - Тузла.
1910. године у Пасцима - Тузла,
Муслиман, радник, у Бригаду сту- БУРИК ЧЕДОМИРА ВОЈИСЛАВ,
пио 24. октобра 1944. године, бо- роћен 1909. године у Малом Бош-
рац. њаку, Србин, земљорадник, у Бри-
гаду ступио 20. 11. 1944. године, бо-
БУРБЕВИН АНБЕЛКА, рођена рац.
1924. године у Грачаници, Српки-
ња, домаћица, у Бригаду ступила БУРИК ЈОВАНА ДУШАН, рођен
1944. године, референт санитета Ба- 1920. године у Гојчину - Калесија,
таљона. Србин, земљорадник, у НОБ ступио
маја 1943. годиие, а у Бригаду 24.
БУРБЕВИК МИХАЈЛА ДРАГО- 10. 1943. године, борац, погинуо
МИР, роћен 1929. године у Грачацу, 1944. године, у Жеравицама - Хан
СРС, Србин, земљорадник, у Брига- Пијесак.
ду ступио 20. 12. 1944. године, ре-
ферент санитета. БУРИК ЈОВАНА ДУШАН, роћена
1925. године у Вуковићима - Власе-
БУРБЕВИК МИЛАНА ЖИВАН, ро- ница, Србин, земљорадник, у НОБ
ћен 1923. године у Грачацу - СРС, ступио 1942. године, а у бригаду
Србин, земљорадник, у Бригаду октобра 1943. године, командир
ступио 27. 11. 1944. године, борац, чете.
погинуо 5. 01. 1945. године код Хан
Пијеска. БУРИК ЈОВАНА ГОЈКО, рођен
1914. године у Вуковићима - Власе-
БУРБЕВИК МИЛИЈАНА МИОД- ница, Србин, земљорадник, у НОБ
РАГ, роћен 1921. године у Азањи - ступио 1941. године, а у Бригаду
СРС, Србин, земљорадник, у Брига- 13. 10. 1943. године, водник вода.
ду ступио 10. 12. 1944. године, бо-
рац. БУРИК МАРКА МАРКО, роћен
1922. године у Плазачама - Шеко-
БУРБЕВИК МЛАДЕНА МИОДРАГ, вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
роћен 1923. године у Грачацу - ступио 1942. године, а у Бригаду
СРС, Србин, земљорадник, у Брига- марта 1944. године, борац.
ду ступио 12. 12. 1944. године, бо-
рац, погинуо 17. 01. 1945. године на БУРИК МИКАИЛА МИЈАТ, роћен
Мишарима - Власеница. 1904. године у Вуковићима - Власе-
ница, Србин, земљорадник, у НОБ
БУРИК ПАНТЕ БОШКО, роћен
ступио 1941. године, а у Бригаду
1915. године у Плазачама - Шеко-
13. 10. 1943. године, командир чете,
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 1941. године, а у Бригаду умро 1964. године, носилац »Парти-
октобра 1943. године, борац. занске споменице 1941«.

БУРИК ЈОВАНА ВЕЉКО, роћен БУРИК ЈАКОВА МИЛАДИН, роћен


1910. годиие у Калесији, Србин, зе- 1918. године у Плазачама - Шеко-
мљорадник, у НОБ ступио јула вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
1943. године, а у Бригаду 24. 10. ступио 1. 05. 1943. године, а у Бри-
1943. године, борац. гаду 13. 10. 1943. године, водник.

481
БУРИК ТОДОРА НЕБО, роћен БУРИЧИБ ЈАКОВА НЕБО, роћен
1924. године у Плазачама - Шеко- 1927. године у Дубници - Власени-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ ца, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 1942. године, а у Бригаду ступио 1941. године, а у Бригаду
13. 10. 1943. годиие, борац, умро 1943. године, командир чете, носи-
1988. године. лац »Споменице«, умро 1985. годи-
не.
БУРИН МАНОЈЛА НИКОДИН, ро-
ћен 1926. године у Вуковићима - БУРИЧИК МИХАЈЛА ПЕРО, роћен
Власеница, Србин, земљорадник, у 1917. године у Гојчину - Калесија,
НОБ ступио 1942. године, а у Бри- Србин, земљорадник, у НОБ ступио
гаду 13. 10. 1943. године, умро 1975. 1944. године, и у Бригаду 1944. го-
године. дине, борац.

БУРИК ЈОВАНА РАДОМИР, роћен БУРИЧИК МИЈАТ СРЕДОЈЕ, ро-


1920. године у Тичевцу - СРС, Ср- ћен 1922. године у Дубници - Вла-
бин, земљорадник, у НОБ ступио сеница, Србин, земљорадник, у
12. 12. 1944. године, а у Бригаду 25. НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
12. 1944. године, борац, умро 5. 03. гаду 1943. године, замјеник комеса-
1945. године у Власеници. ра батаљона, носилац »Партизан-
ске споменице 1941«, пуковник у
БУРИК ОБРАДА САВО, роћен 1923. пензији.
годиие у Вуковићима - Власеница,
Србин, земљорадник, у НОБ ступио БУРИЧИК СТЕВЕ СРЕКО, роћен
1943. године, а у Бригаду 13. 10. 1907. године у Гојчину - Калесија,
1943. године, борац, погинуо 1943. Србин, земљорадник, у НОБ ступио
године у Папраћи. децембра 1942. године, а у Бригаду
24. 10. 1943. године, четни екоиом.
БУРИЧИК ПЕТРА ВЕСО, роћен
1921. године у Дубници - Власени-
ца, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 1941. године, а у Бригаду
1943. године, командир чете, умро,
Е
носилац »Споменице«.
ЕМИНИ АБАЗА СЕФЕР, роћен у
БУРИЧИК ЈОВАНА ЉУБО, роћеи селу Перани, Подујево, САП Косо-
1928. године у Зелини - Калесија, во, Албанац, земљорадник, у Брига-
Србин, земљорадник, у НОБ ступио ду ступио децембра 1944. године,
августа 1943. године, а у Бригаду борац.
24. 11. 1943. године, борац, погинуо
марта 1945. године, на Романији.
ЕРАКОВИК СИМЕ МИЛОРАД, ро-
ћен 1918. године у Тузли, Србин,
БУРИЧИК Л У К Е МИЉО, роћен
земљорадник, у НОБ ступио 1943.
1922. године у Зелини - Калесија,
године, а у Бригаду 1944. године
Србии, земљорадник, у НОБ ступио
децембра 1942. године, а у Бригаду борац.
24. 10. 1943. године, водиик вода,
погинуо 1945. године. ЕРДЕЛИК ЈАКШЕ ДАНИЛО, ро-
ћен 1923. године у Тупковићима -
БУРИЧИК ЛАЗЕ МЛАБЕН, роћен Живинице, Србии, земљорадник, у
1919. годиие у Магашићима - Бра- НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
тунац, Србин, земљорадник, у НОБ гаду 24. 10. 1943. године, борац, по-
и Бригаду ступио 1943. године, бо- гинуо 1944. године, на Облом Брду
рац. - Трново.

482
ЕРЕШ АНТЕ, рођен 1923. године у ЖИВАНОВИК АВРАМА ДАМЉАН,
Тузли, ђак, у Бригаду ступио годи- роћен 1921. године у Бачинцима,
не, комесар батаљона. СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 15. 07. 1943. године, а у Бри-
ЕРИК ВААЈКЕ ВУКАШИН ЗОЉЕ гаду марта 1945. године, борац.

ЕРИК НИКОЛЕ ЈОВО, рођен 1927. ЖИВКОВИК МИЛОЈА БОРИВОЈЕ,


године у Борогову - Калесија, Ср- роћен 1923. године у Азањи - СРС,
бин, земљорадник, у НОБ ступио Србин, земљорадник, у Бригаду
1944. године, и у Бригаду 1944. го- ступио 10. 12. 1944. године, борац,
дине, борац. погинуо 1945. године, код Сокоца.

ЕРИК БУРЕ ОСТОЈА, рођен 1924. ЖИВКОВИК МИКЕ БУДИМИР,


године у Тепену - Шековиђи, Ср- роћен 1925. године у Великом
бин, земљорадник, у НОБ и Брига- Орашју, СРС, Србии, радник, у Бри-
ду ступио 13. 10. 1943. године, бо- гаду ступио 3. 12. 1944. године, бо-
рац, погинуо 1944. године на Црве- рац, погинуо 1945. године иа Рома-
ним Стјенама. нији.

ЕРИК СТОЈАНА ( Д У Ш А Н А ) ПРО- ЖИВКОВИК ДРАГОМИРА ВЕ-


КОПИЈЕ, рођен 1923. године у Пан- ЛИЧКО, роћен 1927. године у Кр-
телиђима, Калесија, Србин, радник, њеву - СРС, Србин, земљорадник, у
у НОБ ступио 1. 1. 1945. године, а Бригаду ступио децембра 1944. го-
у Бригаду 1. 01. 1945. године, бо- дине, борац, погинуо 18. 04. 1945.
рац. године, у Доњој Брезници.

ж
ЖИВКОВИК СПАСОЈА ЈОВАН, ро-
ћен 1902. годиие у Кожухама - До-
бој, Србин, земљорадник, у Брига-
ду ступио 19. 04. 1945. године, бо-
Ж Е П И Н И К СТАНКА НИКОЛА, ро- рац.
ђен 1928. године у Браинцима -
Шековићи, Србин, земљорадник, у ЖИВКОВИК НИКОЛЕ РАДОМИР,
Бригаду ступио 18. 11. 1943. године, роћен 1924. године у Великом
борац. Орашју - СРС, Србин, земљорад-
ник, у Бригаду ступио 3. 12. 1944.
Ж Е П И Н И К ЈАКОВА ЦВИЈАН, ро- године, борац, живи у Лазаревцу.
ђен 1925. године у Удбини - Шеко-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
ЖИВОЈИНОВИК АПОСТОЛА ДРА-
ступио јуна 1943. године, а у Брига-
ГИША, роћен 1920. године у Чете-
ду 13. 10. 1943. године, комесар
чете, погинуо 1945. године, на Хан режу - СРС, Србин, радник, у НОБ
Пијеску. ступио 3. 11. 1944. године, а у Бри-
гаду 6. 01. 1945. годиие, борац,
ЖИВАНОВИК ПАВЛА ЉУБО, ро- живи у Четережу.
ђен 1924. године у Слапашници -
Братунац, Србин, земљорадник, у ЖИВОЈИНОВИК АПОСТОЛА ДУ-
Бригаду ступио 1943. године, бо- ШАН, роћен 1926. године у Четере-
рац, живи у Братунцу. жу, СРС, Србин, радник, у НОБ
ступио 3. 11. 1944. године, а у Бри-
ЖИВАНОВИК Л У К Е НИКОЛА, ро-
гаду 6. 01. 1945. годне, борац, живи
ђен 1927. године у Магашићима -
Братунац, Србин, земљорадник, у у Четережу.
Бригаду ступио 1943. године, бо-
рац, умро. ЖИВОТИК СТАМЕТЕ МИЛАН

483
ЖИВУЛОВИК ЖИВОЈИНА ВИТО- ца-Ријеци - Добој, Муслиман, зе-
МИР, рођен 1924. године у Крњеву мљорадник, у Бригаду ступио ап-
- СРС, Србин, земљорадник, у Бри- рила 1945. године, борац.
гаду ступио 20. 12. 1944. године, бо-
рац, погинуо у с. Мркаљи код Хан ЗАРИН ВОЈИНА БУРКО, рођен
Пијеска 1945. године. 1924. године у Слапашиици - Бра-
тунац, Србин, земљорадник, у Бри-
ЖИВУЛОВИН НИКОЛЕ РАДО- гаду ступио 1. 09. 1944. године, бо-
МИР, рођен 1924. године у Великом рац, умро.
Орашју - СРС, Србин, радник, у
Бригаду ступио 3. 12. 1944. године, ЗАРИК МИЛИНКА МИЛАДИН, ро-
борац. ђен 1922. годиие у Слапашници -
Братунац, Србин, земљорадник, у
ЖИВУЛОВИН ЖИВОЈИНА ТИХО- Бригаду ступио 1943. године, бо-
МИР, рођен 1921. године у Крњеву рац, погинуо.
- СРС, Србин, земљорадник, у Бри-
гаду ступио 20. 12. 1944. године, бо- ЗАРИК МИЛКАНА ПРОДАН рођен
рац, погинуо марта 1945. године у 1922. године у Слапашници - Бра-
с. Мркаљи код Хан Пијеска. тунац, Србин, земљорадник, у НОБ
и Бригаду ступио 1943. године, бо-
Ж И Г И К МЕХЕ ИБРАХИМ, рођен рац, погинуо.
1914. године у Бистарцу - Лукавац,
Муслиман, радник, у НОБ ступио 7. ЗАРИК ВОЈИНА РАДО, рођен 1926.
07. 1943. године, а у Бригаду 30. 02. године у Слапашници - Братунац,
1944. године, борац. Србин, земљорадник, у Бригаду
ступио 1943. године, борац, живи у
Ж У Н И К ВАХИДА АВДУЛАХ, ро- Братунцу.
ђен 1922. године у Горњој Тузли,
Муслимаи, радиик, у Бригаду сту- ЗАРИК СТОЈАН, рођен у Слапаш-
пио 14. 09. 1944. године, борац. ници - Братуиац, Србин, земљорад-
ник, у НОБ ступио августа 1943. го-
дине, а у Бригаду октобра 1943. го-
дине, борац.
3
ЗЕКАНОВИК СРЕТЕНА ЛУКА, ро-
ЗАИМОВИК ДЕРВИША ДАУТ, ро- ђен 1923. године у Косјерићу -
ђен 1912. године у Тузли, Мусли- СРС, Србин, земљорадник, у Брига-
ман, трговац, у Бригаду ступио 17. ду ступио 15. 09. 1944. године, вод-
09. 1944. године, интендант, живи у ник, умро 1977. године.
Тузли.
ЗЕКИК Ж А Р К А ГАЈО, рођен 1925.
ЗАНОЛЕТИ ПИЈЕТРО, рођен 1920. године у Сучанима - Шековићи,
године у Италија, Италијан, у НОБ Србин, земљорадник, у Бригаду
ступио 9. 09. 1943. године, а у Бри-
ступио 13. 10. 1943. године, борац,
гаду априла 1944. године, борац,
живи у Власеници.
митраљезац.

ЗАХИРОВИК САЛКЕ БАЈРО, рођен ЗЕКИК МИХАЈЛА БОЈО, роћен


1926. године у Власеиици, Мусли- 1929. године у Тепену - Шековићи,
ман, земљорадник, у НОБ и Брига- Србин, земљорадник, у НОБ ступио
ду ступио 30. 09. 1944. године, бо- 7. 07. 1943. године, а у Бригаду маја
рац. 1944. године, борац.

ЗАХИРОВИК ХАСАНА МУСТАФА, ЗЕКИК ОСТОЈЕ БОКО, роћен 1918.


рођена 1914. године у Лукави- године у Сучанима — Шековићи,

484
Србин, земљорадник, у НОБ-и од 5. ЗЕЛЕНОВИК КОРБИЈЕ ВУЈАДИН,
08. 1941. године, а у Бригаду од 13. роћен 1926. године у Борогову -
10. 1943. године, водник вода, живи Калесија, Србин, радник, у НОБ
у Сучанима. ступио августа 1943. године, а у
Бригаду новембра 1944. године, бо-
ЗЕКИК МАРКА ААЗАР, рођен 1925. рац.
године у Сучанима - Шековиђи,
Србин, земљорадник, у НОБ ступио ЗЕЛЕНОВИК СТЕВАНА БАЈА, ро-
јуна 1943. године, а у Бригаду ок- ћен 1923. годиие у Ченгићима - Би-
тобра 1943. године, борац, погинуо јељина, Србин, земљорадник, у
1944. године, на Трнову код Сараје- НОБ и Бригаду ступио 1943. годи-
не, борац.
ва.
ЗЛАТИК ХУСЕ АСИМ, рођен 1921.
ЗЕКИК ЈОВЕ МИЛОВАН, рођен
године у Горажду, Муслиман, рад-
1923. године у Оргаховици - Лука- ник, у Бригаду ступио 1945. годиие,
вац, Србин, земљорадник, у Брига- борац.
ду ступио 10. 05. 1945. године, бо-
рац. ЗОНИК ЈУСЕ ИСАК, рођен 1922.
годиие у Тузли, Муслиман, ученик,
ЗЕКИК ДАВИДА РАДОСЛАВ, ро- у Бригаду ступио 18. 09. 1944. годи-
ђен 1922. године у Сучанима - Ше- не, борац, умро 1984. године у Туз-
ковићи, Србин, земљорадник, у ли.
НОБ ступио јуна 1943. године, а у
Бригаду октобра 1944. године, бо- ЗУБАНОВИК ДРАГУТИНА МИ-
рац, погинуо децембра 1944. године ЛАН, рођен 1925. године у Паради-
у Нођајевићима - Кладањ. иу, СРС, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 19. 11. 1944. године, а
ЗЕКИК ЖИВАНА СЛАВКО, рођен у Бригаду 5. 12. 1944. годиие, бо-
1928. године у Тепену - Шековићи, рац, живи у Парадину.
Србин, земљорадник, у НОБ ступио
ЗУБАНОВИК МИЛОВАНА СТЕ-
15. 07. 1943. године, а у Бригау маја
ВАН, рођен 1920. године у Паради-
1944. године, борац.
ну, СРС, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 19. 11. 1944. године, а
ЗЕКИК МАТИЈЕ СТЕВАН, роћен у Бригаду 5. 12. 1944. године, бо-
1923. године у Шековићима, Србин, рац.
земљорадник, у НОБ ступио 1941.
године, а у Бригаду 24. 10. 1943. го- ЗЕЧЕВИК СТЈЕПАНА Ф И Л И П -
дине, замјеник командира чете, но- ЗЕКО, роћен 1926. године у Г. Зо-
силац »Партизанске споменице вику, Брчко, Србии, земљорадник,
1941«. у НОБ и Бригаду ступио 20. 7. 1944.
године, курир у Штабу Бригаде.
ЗЕЛЕНОВИК ЦВИЈАНА БЛАШКО,

и
роћен 1923. године у Тупковићима,
Живинице, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
гаду 24. 10. 1943. године, борац,
умро 1956. године. ИБРАХИМОВИК МУСТАФЕ МУЈО,
роћен 1919. године у Г. Ораховици
ЗЕЛЕНОВИК ЦВИЈАНА ВОЈИН, - Грачаница, Муслиман, земљорад-
роћен 1919. године у Тупковићима ник, у Бригаду ступио 10. 01. 1945.
- Живинице, Србин, земљорадник, године, борац.
у НОБ ступио 1942. године, а у
Бригаду 24. 10. 1943. године, коман- ИБРАХИМОВИК РАШИДА НУРИ-
дир чете, умро 1973. године. ЈА, роћен 1929. године у Снагову -

485
Зворник, Муслимаи, земљорадник, ИВАНОВИК СВЕТОЗАРА ЖИВО-
у Бригаду ступио јануара 1945. го- РАД, рођен 1921. године у Трнова-
дине, борац. чи - СРС, Србин, земљорадник, у
Бригаду ступио 19. 11. 1944. године,
ИБРАХИМОВИК АААГЕ ХИЛМО, водник.
рођен 1921. године у Добоју, Мус-
лиман, обућар, у Бригаду ступио 6. ИВАНОВИК ДРАГЕ МИЛОШ, ро-
04. 1945. године, борац. ћен 1924. године у Копривну - Вла-
сеница, Србин, земљорадник, у
ИБРАКОВИК Х А Ш И М А САЛИХ, НОБ ступио 1943. године, а у Бри-
роћен 1925. године у Шеварлијама гаду 13. 10. 1943. године, борац, по-
- Добој, Муслиман, земљорадник, у гинуо 20. 01. 1944. године на Илии-
Бригаду ступио 15. 04. 1945. годиие, чици - Тузла.
борац.
ИВАНОВИК ЗАРИЈЕ МИРОСЛАВ,
ИБРИК МЕХМЕДА ИБРАХИМ, ро- роћен 1921. годиие у Крњеву - СРС,
ћен 1926. године у Сладној - Среб- Србин, земљорадник, у Бригаду,
реник, Муслиман, земљорадник, у ступио 12. 12. 1944. године, борац.
Бригаду ступио 14. 3. 1945. године,
борац. ИВАНОВИК БРАНКА МИТАР, ро-
ћен 1927. године у Буковици - Би-
ИБРИШИМОВ МЕХЕ ПАШАГА, јељина, Србин, земљорадник, у
рођен 1920. године у Бијељини, Бригаду ступио 8. 04. 1945. године,
Муслиман, радник, у НОБ ступио 6. борац, погинуо 1946. године на Оз-
11. 1943. године, а у Бригаду децем- рену.
бра 1944. годиие, борац.
ИГЊАТОВИК ВЕЛИМИРА ЖИВА-
ИВАНКОВИК НИКОЛЕ ВЛАДИ- ДИН, роћеи 1923. године у Крњеву
МИР, рођен 1919. године у Крњеву - СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
- СРС, Србин, земљорадник, у Бри- и Бригаду ступио 1. 12. 1944. годи-
гаду ступио 11. 12. 1944. године, бо- не, борац.
рац, погииуо 10. 03. 1945. године у
Власеиици. ИКОНИК ИЛИЈЕ ЖИВКО, роћен
1924. године у Горажду, Србин, зе-
ИВАНОВИК РАДОВАНА ААЕК- мљорадник, у НОБ и Бригаду сту-
САНДАР, рођен 1926. године у Сла- пио 10. 10. 1944. године, борац.
пашници - Братунац, Србин, зе-
мљорадник, у НОБ и Бригаду сту- И Л И К БОРИСЛАВА ДАНИЛО, ро-
пио 1943. године, борац, погинуо. ћен 1921. године у Брзоходу - СРС,
Србин, радник, у НОБ ступио 3. 11.
ИВАНОВИК РАДОВАНА БОЖО, 1944. године, а у Бригаду 3. 01.
рођен 1920. годиие у Слапашници - 1945. године, борац, живи у Чете-
Братунац, Србин, земљорадник, у режу.
НОБ и Бригаду ступио 1943. годи-
И Л И К ЈОВАНА ДАНИЛО, роћен
ие, борац, живи у Слапашници.
1926. године у Вукшићима - Власе-
ница, Србин, земљорадник, у НОБ
ИВАНОВИК ТОДОРА ВОЈО - ЦР- и Бригаду ступио 1943. године, бо-
НОГОРАЦ, рођен 1914. године у Д. рац, живи у Власеници.
Буковици - Бијељина, Србин, рад-
иик, у НОБ ступио 1941. године, а И Л И К СВЕТИСЛАВА ДРАГИША,
у Бригаду јуна 1944. године, коман- роћен 1915. године у Малом Баш-
даит бригаде, носилац »Партизан- њаку, Србин, земљорадник, у НОБ
ске споменице 1941«, и Народни хе- и Бригаду ступио 20. 06. 1944. годи-
рој, умро. не, борац.

486
• Ш
ИЛИН ДЛНИЛА ДРАГОСЛАВ, ро- Власеница, Србин, земљорадник, у
ђен 1927. године у Свињареву - НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
СРС, Србин, земљорадник, у НОБ гаду 1943. године, борац, умро 1978.
ступио 7. 12. 1944. године, а у Бри- године.
гаду 10. 12. 1944. године, борац,
живи у Свињареву. И Л И К ЈЕЛИСИЈЕ ЉУБО, рођен
1920. године у Буковици - Маглај,
ИЛИН МИЛАНА ВОЈИСЛАВ-ВОЈО, Србин, земљорадник, у Бригаду
рођен 1904. године у Маглају, Ср- ступио 5. 04. 1945. године, борац.
бин, учитељ, у НОБ ступио 1941.
године, а у Бригаду октобра 1943. И Л И К РАДЕ МАРКО, рођен 1908.
године, командант Бригаде, носи- године у Вукшићима - Власеница,
лац »Партизанске споменице 1941«. Србин, земљорадник, у НОБ ступио
умро 1973. године у Београду. 1941. године, а у Бригаду 1943. го-
дине, борац, умро 1981. године.
ИЛИН МИЛОВАНА ДРАГО, рођен
1928. године у Вукшићима - Власе- И Л И К ИЛИЈЕ МИЛАН, рођен 1923.
ница, Србин, земљорадник, у НОБ године у Буковици - Маглај, Ср-
и Бригаду ступио 1943. године, бо- бин, земљорадник, у Бригаду сту-
рац, умро 1979. године. пио 5. 04. 1945. године, борац.

ИЛИН Љ У Б И Н К А ДУШАН, рођен ИЛИК ЈОВАНА МИЛАН, рођен


1912. годиие у Магашићима - Бра- 1920. године у Марковиђима - Ше-
тунац, Србин, земљорадник, у НОБ ковиђима, Србин, земљорадник, у
и Бригаду ступио 1943. године, бо-
НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
рац, умро 1975. године.
гаду 1943. годиие, командир вода,
погинуо 1944. године, у Сребрени-
И Л И Е МИЛОВАНА ДЕСИМИР, ро-
ђен 1929. године у Вукшиђима - ци.
Власеница, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1942. године, а у Бри- ИЛИК Љ У Б И Н К А МИЛОРАД, ро-
гаду октобра 1943. године, борац, ђен 1924. године у Магашиђима -
умро 1982. године. Братунац, Србин, земљорадник, у
НОБ и Бригаду ступио 1943. годи-
И Л И К ЛАЗАРА БУРИЦА, рођен не, борац, умро.
1919. године у Баничини, СРС, Ср-
бин, земљорадник, у НОБ ступио И Л И К ОБРАДА МИЛЕ, рођен 1920.
20. 10. 1944. године, а у Бригаду, ап- године у Вукшићима - Власеница,
рила 1945. године, командир вода. Србин, радник, у НОБ ступио 1941.
године, а у Бригаду 1943. године,
И Л И К ДРАГУТИНА ИВАН рођен политички радник, носилац »Пар-
1922. године у Тићевцу - СРС, Ср- тизанске споменице 1941«, живи у
бин, земљорадник, у НОБ ступио Власеници.
12. 12. 1944. године, а у Бригаду 25.
12. 1944. године, борац, умро 5. 03.
ИЛИК РИСТЕ МИЛАН, роћен 1910.
1945. године у Власеници.
годиие у Вукшићима - Власеница,
Србин, земљорадник, у НОБ ступио
И Л И К РАДЕ ЈАКОВ, роћен 1922.
годиие у Вукшићима - Власеница, 1941. године, а у Бригаду октобра
Србин, земљорадник, у НОБ ступио 1943. године, водник вода, погинуо
1941. године, а у Бригаду 1943. го- маја 1944. године на путу Милићи -
дине, командир вода, умро 1986. го- Власеница.
дине.
ИЛИК МИЛОВАНА МИЛОРАД, ро-
И Л И К РАДЕ ЈАНКО - ЈАЊОШ, ро- ђен 1920. године у Вукшићима -
ћен 1917. године, у Вукшићима - Власеница, Србин, земљорадник, у

487
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- у Лелевцу, СРС, Србин, земљорад-
гаду октобра 1943. године, коман- ник, у НОБ ступио 10. 10. 1944. го-
дир вода, носилац, »Споменице«. дине, а у Бригаду 2. 02. 1945. годи-
не, борац.
ИАИН ЛАЗАРА МИЛУТИН, рођен
1922. године у Баничини - СРС, Ср- ИСАИЛОВИК Р. СТАНИМИР, ро-
бин, земљорадник, у НОБ ступио ђен 1914. годиие у Свилеуви - СРС,
15. 03. 1945. годиие, а у Бригаду Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
1945. године, борац. гаду ступио 24. 11. 1944. године, бо-
рац.
ИЛИН МИРКО, рођен у Магашићи-
ма - Братунац, Србин, земљорад- ИСМИК ХРУСТЕ САЛКО, рођен
ник, у НОБ ступио августа 1943. го- 1920. годиие у Бијељини, Мусли-
дине, а у Бригаду октобра 1943. го- ман, земљорадник, у Бригаду сту-
дине, борац. пио 20. 09. 1944. године, борац.

ИЛИН НИКЕ ПАНТО, роћен 1924.


године у Д. Буковици - Маглај, Ср-
бин, земљорадник, у Бригаду сту- Ј
пио 5. 04. 1945. године, борац.
ЈАГАЊАЦ Ш Е Ф К Е ЗЕЈНИЛ, ро-
ИЛИН ИЛИЈЕ НЕБО, роћен 1913. ђен 1913. године у Тузли, Мусли-
године у Вукшићима - Власеница, ман, радник, у Бригаду ступио 9.
Србин, земљорадник у НОБ, ступио 09. 1944. године, борац.
1941. године, а у Бригаду октобра
1943. године, борац, умро 1958. го- ЈАКОВЛ.ЕВИК ЈАКОВА НЕБО, ро-
дине. ђеи 1928. године у Слапашници -
Братунац, Србин, земљорадник, у
ИЛИН МИХАЈЛА СМИЉАНА, ро- НОБ и Бригаду ступио 13. 10. 1943.
ћена 1925. године у Вукшићима - године, борац.
Власеница, Српкиња, домађица, у
НОБ ступила маја 1942. године, а у ЈАКШИК АЛЕКСЕ РАДЕ, рођен
Бригаду 24. 10. 1943. године, четна 1911. године у Милиђима - Власе-
болничарка, живи у Брчком. ница, Србин, геометар, у НОБ сту-
пио 1941. године, а у Бригаду ок-
ИМАМОВИН ИБРАХИМА ХАЈРО тобра 1943. године, политички ко-
,рођен 1926. године у Тузли, Мусли- месар бригде, носилац, »Партизан-
ман, радник, у Бригаду ступио сеп- ске споменице 1941«. живи у Сара-
тембра 1944. године, борац. јеву.

ИСАБЕГОВИН АГЕ МЕНСУДИН, ЈАКШИК АЛЕКСЕ РОСА, рођена


рођен 1927. године у Међашу - Ка- 1913. године у Милиђима - Власе-
лесија, Муслиман, ђак, у НОБ сту- ница, Српкиња, домађица у НОБ
пио 18. 01. 1944. године, а у Брига- ступила 1941. године, а у Бригаду
1943. године, партијски руководи-
ду крајем 1944. године, борац.
лац, носилац »Споменице«.
ИСАБЕГОВИН ХАСАНА ХАСО, ро-
ЈАНКОВИК БОРБА БРАНИСЛАВ,
ђен 1922. године у Међашу - Кале- роћен 1908. године у Тићевцу -
сија, Муслиман, земљорадник, у СРС, Србин, земљораднбик, у НОБ
НОБ ступио 1943. године, а у Бри- ступио 10. 12. 1944. године, а у Бри-
гаду 1944. године, комесар чете. гаду, 25. 12. 1944. годиие, борац.

ИСАИЛОВИК ВЛАДИМИРА МА- ЈАНКОВИК ДИМИТРИЈА ВЕЛИ-


НОЈЛЕ-НОКА, рођен 1922. годиие БОР, роћен 1923. године у Мирије-

488
ву, СРС, Србин, земљорадник, у Бригаду ступио 1943. године, бо-
НОБ ступио 7. 12. 1944. године, а у рац.
Бригаду 30. 12. 1944. године, борац.
ЈАЊИН ПАЈЕ ИЛИЈА, роћен 1923.
ЈАНКОВИН ЖИВОЈИНА ВОЈИС- године у Сајтовићима - Калесија,
ЛАВ, рођен 1927. године у Мирије- Србин, земљорадник, у НОБ ступио
ву - СРС, Србин, радник, у НОБ јануара 1945. године, и у Бригаду
ступио 7. 12. 1944. године, а у Бри- јануара 1945. године, борац.
гаду 30. 12. 1944. године, борац.
ЈАЊИН МИНЕ МИЛАН, роћен
ЈАНКОВИН ДИМИТРИЈА МИЛО- 1927. годиие у Зворнику, Србин, зе-
РАД, роћен 1925. године у Мирије- мљорадник, у НОБ и Бригаду сту-
ву - СРС, Србин, земљорадник, у пио 1943. године, водни делегат, по-
НОБ ступио 7. 12. 1944. године, а у гинуо 1944. године.
Бригаду 30. 12. 1944. године, борац,
нестао 27. 01. 1945. године, код Вла- ЈАЊИН НИКОЛА, роћен 1918. го-
сенице. дине у Сајтовићима - Калесија, Ср-
бин, земљорадник, у НОБ и Брига-
ЈАНКОВИН МИХАЈЛА МЛАДЕН, ду ступио 1943. године, борац.
роћен 1912. године у Д. Скиповцу -
Грачаница, Србин, у Бригаду сту- ЈАЊИН ПАЈЕ СТРАЈКО, роћен
пио 12. 02. 1945. године, борац. 1919. године у Сајтовићима - Кале-
сија, Србин, земљорадник, у НОБ
ЈАНКОВИН АНБЕЛКА НЕДЕЉКО, ступио 1941. годиие, а у Бригаду
роћен 1923. године у Живаљевини 24. 10. 1943. године, борац, погинуо
- Рогатица, Србин, земљорадник, у априла 1944. године, код Горажда.
Бригаду ступио 11. 12. 1944. године,
борац, умро 1983. године. ЈАХИН ДЕРВИША ИБРАХИМ, ро-
ћен 1923. године у Шиселу - Тузла,
ЈАНКОВИН СИМЕ РАВИЈОЈ- Муслиман, радник, у Бригаду сту-
ЛА-РАВА, роћена 1919. године у пио 15. 07. 1944. године, борац.
Осијеку - Сарајево, Српкиња, уче-
ница, у НОБ ступила 1941. године, ЈАХИК ЈАШАРА ИБРАХИМ, роћен
а у Бригаду маја 1944. године, ре- 1920. године у Тузли, Муслиман, зе-
ферент санитета бригаде, погинула мљорадник, у Бригаду ступио 1944.
29. 10. 1944. године, код Сучаника - године, борац, погинуо 1944. године
Соколац, Народни херој. на Црвеним Стјенама - Романија.

ЈАНКОВИН ЧЕДОМИР, роћен 1926. ЈАХИК МУЈЕ ИБРАХИМ, роћен


године у Миријеву - СРС, Србин, 1923. године у Солини - Тузла,
земљорадник, у Бригаду ступио 30. Муслиман, земљорадник, у НОБ
12. 1944. године, борац, погинуо 5. ступио 10. 10. 1943. године, а у Бри-
01. 1945. године у Краљеву пољу
гаду јануара 1944. године, борац.
код Хан Пијеска.
ЈАХИК АЛИЈЕ ЈАШАР, роћен 1913.
ЈАНЧИН Ж И В А Д И Н А МИЛОРАД,
роћен 1922. године у Грчцу - СРС, године у Доловима - Тузла, Мусли-
Србии, радник, у НОБ и Бригаду ман, радник, у Бригаду ступио 15.
ступио 12. 12. 1944. године, коман- 07. 1944. године, борац.
дир вода за везу.
ЈАХИК ШАБАНА ЈУСУФ, роћен
ЈАЊИН ЈОВАНА ДРАГО, роћен 1913. године, у Тузли, Муслиман,
1922. године у Сајтовићима - Кале- радник, у Бригаду ступио октобра
сија, Србин, земљорадник, у НОБ и 1943. године, борац.

489
ЈАХИН МЕХЕ МЕХМЕД, рођен силац »Споменице«, пуковник у
1922. године у Вршанима - Тузла, пензији, живи у Београду.
Муслиман, земљорадник, у Бригаду
ступио 15. 10. 1944. године, борац. ЈАКИМОВИК БОЖЕ ЧЕДО, роћен
1922. године у Дубници - Власени-
ЈАХИБ МЕХМЕДА МЕЏИД, рођен ца, Србин, земљорадник, у НОБ
1919. године у Станиђ Ријеци - До- ступио 1942. године, а у Бригаду
бој, Муслиман, земљорадник, у 13. 10. 1943. године, командир чете,
Бригаду ступио октобра 1944. годи- погинуо априла 1945. године код
не, борац. Добоја.

ЈАХИБ ИДРИЗА РАМО, рођен ЈАКИМОВИК МАРЈАНА ЧЕДО, ро-


1926. године у Тузли, Муслиман, ћен 1922. године у Дубници - Вла-
радник, у Бригаду ступио 1. 09. сеница, Србин, земљорадник, у
1944. године, водник. НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
гаду, 1943. године, борац, носилац
ЈАХИБ КАСИМА РАСИМ, рођен »Споменице«.
1914. године у Солини - Тузла,
Муслиман, радник, у Бригаду сту- ЈАКИМОВИК ПЕТРА ЧЕДО, роћен
пио 1944. године, борац. 1920. године у Копривну - Модри-
ча, Србин, земљорадник, у Бригаду
ЈАХИБ АВДЕ ХАКИЈА, рођен 1910. ступио 25. 04. 1945. године, борац.
године у Биљачи - Братунац, Мус-
лиман, земљорадник, у Бригаду ЈАШАРЕВИК ОСМО, роћен 1926.
ступио 6. 02. 1945. године, борац. године, у Власеници, Муслиман,
ћак, у Бригаду ступио од 13. 10.
ЈАБИМОВИБ РАДОВАНА ВОЈКА, 1943. године, борац, умро.
рођена 1922. године у Буљевићима
- Власеница, Српкиња, домаћица, у ЈАШАРЕВИК САЛКЕ Ф А Д И Л , ро-
НОБ ступила 1942. године, а у Бри- ћен 1925. године у Власеници, Мус-
гаду 13. 10. 1943. године, борац, ум- лиман, радник, у Бригаду ступио
рла 1946. године. 13. 10. 1943. године, борац.

ЈАНИМОВИК роћ. ЗАРИК ЉУБИ- ЈЕВРЕМОВИК ДРАГОМИРА МИ-


ЦА, роћена 1921. године у Бијељи- ЛУТИН, роћен 1924. године у Чете-
ни, Српкиња, домаћица, у НОБ сту- режу - СРС, Србин, земљорадник, у
пила 1942. године, а у Бригаду НОБ ступио 3. 11. 1944. године, а у
1943. године, референт санитета у Бригаду 6. 01. 1945. године, борац.
батаљону.
ЈЕВРЕМОВИК ЈАНКА МИЛЕТА,
ЈАКИМОВИК ПЕРЕ МИРКО, роћен роћен 1924. године у Зеока.ма - Бу-
1921. године у Дубници - Власени- чани - СРС, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 2. 01. 1945. године, а у
ца, Србин, земљорадник, у НОБ
Бригаду априла 1945. године, бо-
ступио 1941. године, а у Бригаду
рац, митраљезац.
13. 10. 1943. године, борац, погинуо
1943. године на Пожарници - Туз-
ЈЕВРЕМОВИК РАДОВАНА МИ-
ла.
РОН, роћен 1924. године у Зекову -
Лучани, СРС, Србин, радник, у НОБ
ЈАКИМОВИК ПЕРЕ РАЈКО, роћен ступио јуна 1944. годиие, а у Брига-
1921. године у Дубници - Власени- ду 1. 2. 1945. године, командир
ца, Србин, земљорадник, у НОБ вода.
ступио 1941. године, а у Бригаду
1943. године, комаидант батаљона ЈЕВТИК МАРКА БОШКО, роћен
и замјеник команданта бригаде, но- 1924. године у Горска-Доња - До-

490
бој, Србин, земљорадиик, у Брига- ЈЕЛИК ДРАГУТИНА ДОБРИВОЈЕ,
ду ступио 18. 04. 1945. године, бо- роћен 1927. године у Баничини -
рац. СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 15. 03. 1945. године, а у Бри-
ЈЕВТИН МИЛОЈА СВЕТОМИР, ро- гаду априла 1945. године, борац.
ђен 1910. године у Коцељеву - СРС,
Србин, земљорадиик, у НОБ и Бри- ЈЕЛИК МИЛОСАВА ДРАГИША,
гаду ступио 24. 11. 1944. године, бо- роћен 1921. године у Азањи - СРС,
рац. Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
гаду ступио 10. 12. 1944. године, бо-
ЈЕВТИК ЛАЗАРА СРЕТКО, рођен рац.
1922. године у Тепеиу - Шековиђи,
Србин, земљорадни, у НОБ ступио ЈЕЛИК ДРАГУТИНА ДРАГОЉУБ,
августа 1941. године, а у Бригаду роћен 1925. године у Баничини,
октобра 1943. године, борац, поги- СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
нуо 1944. године на Илинчици - ступио 15. 03. 1945. године, а у Бри-
Тузла. гаду априла 1945. године, борац.

ЈЕВТИК СТАНКО, рођен 1910. го- ЈЕЛИК ПЕТРА БОРКЕ, роћен 1922.
дине у Свилеуви - СРС, Србин, зе- године у Азањи - СРС, Србин, зе-
мљорадник, у НОБ и Бригаду сту- мљорадник, у НОБ и Бригаду сту-
пио 10. 11. 1944. године, борац. пио 10. 12. 1944. године, борац.

ЈЕЗДИК САВЕ БЛАШКО, рођен ЈЕЛИК МИЛАНА ЖИВОТА, рођен


1927. године у Гојчину - Калесија, 1924. године у Азањи, СРС, Србин,
Србин, земљорадник, у Бригаду земљорадник, у Бригаду ступио 10.
ступио јуна 1944. године, борац. 12. 1944. године, борац, погииуо у
марту 1945. године на Цапардима
ЈЕЗДИК МИХАЈЛА КОРКО, рођен код Сокоца.
1925. године у Браинцима - Шеко-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ ЈЕЛИК ЖИВОТЕ РАДИВОЈЕ, ро-
ступо 1941. године, а у Бригаду ђен 1923. године у Азањи, СРС, Ср-
маја 1944. године, замјеник коман- бин, земљорадник, у НОБ и Брига-
дира чете, носилац, »Партизанске ду ступио 10. 12. 1944. године, бо-
споменице 1941«. рац.

ЈЕЛАЧИК ЖАРКЕ СЛОБОДАН, ро- ЈЕЛИК ЈОВАНА РАДОМИР, рођен


ћен 1924. године у Угљевику, Ср-
1924. године, у Азањи, СРС, Србин,
бин, земљорадник, у НОБ ступио
земљорадник, у НОБ и Бригаду
1941. године, а у Бригаду октобра
1943. године, борац, умро 1948. го- ступио 1944. годиие, борац.
дине.
ЈЕЛИК МИХАЈЛА РАДОСАВ, ро-
ЈЕЛИК ИВАНА АНТОН, роћен ђен 1924. године у Азањи, СРС, Ср-
1929. године у Завидовићима, Хр- бин, земљорадник, у Бригаду сту-
ват, радник, у Бригаду ступио 21. пио 10. 12. 1944. године, борац, по-
04. 1945. године, борац-минер, гинуо марта 1945. године на Цапар-
умро.
дима код Сокоца.
ЈЕЛИК МИЛОРАДА ВИТОМИР, ро-
ћен 1926. године у Баничини - СРС, ЈЕРЕМИК ПЕТРА БРАНИСЛАВ,
Србин, земљорадник, у НОБ ступио рођен 1925. године у Тићевцу -
15. 03. 1945. године, а у Бригаду ап- СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
рила 1945. године, борац-аутомати- ступио 12. 12. 1944. године, а у Бри-
чар. гаду 25. 12. 1944. године, борац,

491
Ј
ЈЕРЕМИК ВЛАДИСЛАВА ДРАГОС- ЈОВАНОВИК СТАНОЈЛА ДАНИЛО,
ЛАВ, рођен 1924. године у Тићевцу, рођен 1918. године у Тиђевцу -
СРС, Србин, радник, у НОБ ступио СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
12. 12. 1944. године, а у Бригаду 25. ступио 12. 12. 1944. године, а у Бри-
12. 1944. године, комесар миноба- гаду 25. 12. 1944. године, борац.
цачке чете.
ЈОВАНОВИК ДРАГОМИРА ДРА-
ЈЕРКОВИЕ ЈАКОВА БОЖИДАР, ГОСЛАВ, рођен 1918. године у Сто-
роћен 1923. године у Рашковићима јачаку - СРС, Србин, земљорадник,
- Власеница, Србин, земљорадник, у Бригаду ступион 1. 11. 1944. годи-
у НОБ ступио 1941. године, а у не, борац, умро 14. 03. 1945. године,
Бригаду 13. 10. 1943. године, борац, на Романији.
погинуо октобра 1944. године, у Ос-
мацима - Калесија. ЈОВАНОВИК МЛАКЕНА КОРКО,
рођен 1922. године у Магашићима
ЈЕРКОВИК БОШКА ВУКОСАВ, ро- - Братунац, Србин, земљорадник, у
ћен 1922. године у Рашковићима - НОБ и Бригаду ступио 1943. годи-
Власеница, Србин, земљорадник, у не, борац.
НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
гаду, 13. 10. 1943. године, водник, ЈОВАНОВИК РИСТЕ ЖИВАН, ро-
погинуо 29. 11. 1973. године, носи- ћеи 1920. године у Зворнику, Ср-
лац «Споменице«. бин, радни, у НОБ ступио септем-
бра 1944. године, а у Бригаду јануа-
ЈЕРКОВИК БОШКА СЛОБОДНА, ра 1945. године, борац, умро 1983.
роћен 1925. године у Рашковићима године.
- Власеница, Србин, земљорадник,
у НОБ ступио 1941. године, а у ЈОВАНОВИК ВЛАСТЕ ЈОВАН, ро-
Бригаду 1943. године, борац, носи- ћен 1922. годиие у Миријеву - СРС,
лац, »Споменице«. Србин, земљорадник, у НОБ ступио
7. 12. 1944. године, а у Бригаду 30.
ЈЕШИК ЛАЗЕ СТЕВО, рођен 1921. 12. 1944. године, борац.
године у Осмацима - Калесија, Ср-
бин, земљорадник, у НОБ ступио ЈОВАНОВИК БОРБА Л>УБИША,
јула 1944. године, и у Бригаду 1944. рођен 1926. године у Баничини -
године, борац, умро. СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 15. 03. 1945. године, а у Бри-
ЈОВАНОВИК ВЛАСТИМИРА АНД- гаду априла 1945. године, борац.
РИЈА, роћен 1920. године у Дренов-
цима - Косјерић - СРС, Србин, зе- ЈОВАНОВИК ВИДАКА МИЛАН,
мљорадник, у Бригаду ступио 23. роћен 1919. године у Бевању -
12. 1944. године. Зворник, Србин, земљорадник, у
НОБ и Бригаду ступио јануара
ЈОВАНОВИК ПЕТРА БЛАГОЈЕ, ро- 1945. године, борац.
ђен 1924. године у Бобицама - Лу-
кавац, Србин, земљорадник, у Бри- ЈОВАНОВИК ВИДАКА МИЛОЈЕ,
гаду стуио 1. 05. 1945. године, бо- роћен 1923. године у Кевању -
рац. Зворник, Србин, земљорадник, у
НОБ и Бригаду ступио априла
ЈОВАНОВИК Д Р А Г У Т И Н А ВОЈИС- 1945. године, борац.
ЛАВ, рођен 1925. године у Паради-
ну - СРС, Србин, земљорадник, у ЈОВАНОВИК МИЛОРАД, роћен
НОБ ступио 19. 11. 1944. године, а 1911. године у Свилеуви, СРС, Ср-
у Бригаду 5. 12. 1944. године, бо- бин, земљорадник, у Бригаду сту-
рац. пиои иовембра 1944. године, борац,

492
погинуо 25. 12. 1944. године у Јела- земљорадпик, у Бригаду ступио 10.
чићима. 12. 1944. године, борац.

ЈОВАНОВИК МИХАЈЛО, роћен ЈОВИК ЈОВАНА БОРО, роћен 1925.


1913. године у Свилеуви - СРС, Ср- године у Ченгићу - Бијељииа, Ср-
бин, земљорадник, у Бригаду сту- бин, земљорадник, у Бригаду сту-
пио новембра 1944. године, борац, пио 15. 11. 1943. године, борац, по-
умро 6. 03. 1945. године. гинуо 1. 01. 1945. године на Романи-
ји-
ЈОВАНОВИН МИХАЈЛО, роћен
1914. године у Свилеуви - СРС, Ср- ЈОВИК ВЛАСТИМИР, роћен 1927.
бин, земљорадник, у НОБ и Брига- године у Великој Плани, СРС, Ср-
ду ступио 12. 10. 1944. године, бо- бин, земљорадник, у Бригаду сту-
рац, погинуо. пио 1. 12. 1944. године, борац, поги-
нуо 2. 05. 1945. године на Оџаку.
ЈОВАНОВИК МОМИР, роћен 1911.
године у Свилеуви - СРС, Србин, ЈОВИК СВЕТОЗАРА ДИМИТРИЈЕ,
земљорадник, у Бригаду ступио ок- роћен 1927. године у Четережу -
тобра 1944. године, борац, погинуо СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
26. 12. 1944. године, - Бевојка - ступио 30. 11. 1944. године, а у Бри-
Кладањ. гаду 6. 01. 1945. године, борац.

ЈОВАНОВИК ПЕРЕ НАДА, роћена ЈОВИК МИЛИВОЈА ДРАГУТИН,


1927. године у Градачцу, Српкиња, роћен 1923. године у Жабарима -
ћак, у Бригаду ступила 1943. годи- СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
не, борац, живи у Београду. ступио 26. 11. 1944. године, а у Бри-
гаду 6. 12. 1944. године, борац.
ЈОВАНОВИК МИКАИЛА НЕБО,
роћен 1920. године у Драгасевцу - ЈОВИК ДОСИТЕЈА ДУШАН, роћен
Власеница, Румун, радник, у Брига- 1908. године у Брзоходу - СРС.
ду ступио 1943. године, борац -
свирач. ЈОВИК ЈОВАНА ДУШАН, роћен
1921. године у Сочковцу - Грачани-
ЈОВАНОВИК ВАСЕ НЕМАЊА, ро- ца, Србин, земљорадник, у Бригаду
ћен 1918. године у Гојчину - Кале- ступио 15. 03. 1945. године, борац.
сија, Румун, земљорадник, у НОБ
ступио августа 1943. године, а у ЈОВИК МИТРА ДУШАН, роћен
Бригаду 24. 10. 1943. године, борац. 1921. године у Буковици - Маглај,
Србин, земљорадник, у Бригаду
ЈОВАНОВИК МАТЕЈЕ НЕНАД, ро-
ступио 5. 04. 1945. године, борац.
ћен 1924. године у Великој Плани,
СРС, Србин, земљорадник, у НОБ и
Бригаду ступио 1. 12. 1944. године, ЈОВИК РАДИВОЈА ЈАКОВ, роћен
борац, погинуо 9. 03. 1945. године 1921. године у Брдима - Власеница,
на Сокоцу. Србин, земљорадник, у НОБ ступио
1941. године, а у Бригаду октобра
ЈОВАНОВИК-КОНЕУЛИК ЦВИЈЕ- 1943. годиие, командир вода, поги-
ТИНА ПЕТАР, роћен 1921. године у нуо 1943. године.
Бобицама-Лукавац, Србин, земљо-
радник, у Бригаду ступио јула 1944.
ЈОВИК ОБРЕ МИЛОШ, роћен 1924.
године, борац, погинуо 1944. године
на Снагову - Зворник. године у Брдима - Власеница, Ср-
бин, земљорадник, у НОБ ступио
ЈОВЕТИК ПЕТРА ЖИВКО, роћен 1941. године, а у Бригаду 13. 10.
1921. године у Азањи - СРС, Србин, 1943. године, борац.

493
ЈОВИК РАДИВОЈА МИЛОШ, рођен тица, Србин, земљорадник, у Бри-
1929. године у Брдима - Власеница, гаду ступио 1. априла 1945. године,
Србин, земљорадник, у НОБ и Бри- борац.
гаду ступио 10. 10. 1944. године, бо-
рац. ЈОВИЧИК ГАВРЕ БОКО, роћен
1921. године у Селиштима - Шеко-
ЈОВИК БЛАГОЈА МИКО, рођен вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
1928. године у Д. Бријесници - Лу- ступио 1941. године, а у Бригаду
кавац, Србин, земљорадник, у Бри- 13. 10. 1943. године, десетар, носи-
гаду ступио 5. 03. 1945. године, бо- лац »Партизанске споменице 1941«.
рац.
ЈОВИЧИК ПЕРЕ ЈАНКО, роћен
ЈОВИК МИЛАНА НЕБО, рођен 1913. године у Селиштима - Шеко-
1920. године у Рајиђима - Власени- вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
ца, Србин, земљорадник, у НОБ ступио 1943. године, а у Бригаду
ступио 1941. године, а у Бригаду маја 1944. године, борац.
13. 10. 1943. године, командир чете,
умро 1983. године. ЈОВИЧИК ЈОВАН, роћен 1912. го-
дине у Свилеуви - СРС, Србии, зе-
ЈОВИК НЕБЕ РАЈКО, рођен 1906. мљорадник, у НОБ и Бригаду сту-
године у Шековићима - Србин, пио 20. 11. 1944. године, борац.
радник, у НОБ ступио 5. 08. 1941.
године, а у Бригаду 15. 11. 1944. го- ЈОВИЧИК ДАВИДА КОСТА, роћен
дине, борац, умро 1977. године. 1920. године у Селиштима - Шеко-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
ЈОВИЧИК ЦВИЈАНА БОШКО, ро- ступио августа 1941. године, а у
ђен 1926. године у Селиштима - Бригаду маја 1944. године, борац,
Шековићи, Србин, земљорадник, у погинуо 1944. године на Пожарни-
НОБ ступио јануара 1943. године, а ци - Тузла.
у Бригаду октобра 1943. године, де-
сетар, умро 1981. године. ЈОВИЧИК ИЛИЈЕ Љ У Б О - ПИ-
КУН, роћен 1924. године, у Селиш-
ЈОВИЧИК НЕДЕЛ>КА ВЕЛ>КО, ро- тима, Шековићи, Србин, земљорад-
ћен 1910. године у Селиштима - ник, у НОБ ступио априла 1942. го-
Шековићи, Србин, земљорадник, у дине, а у Бригаду 1943. године, вод-
НОБ ступио новембра 1941. године, ник.
а у Бригаду маја 1944. године, еко-
иом чете, умро 1965. године. ЈОВИЧИК МИХАЈЛА МИЛОШ, ро-
ћен 1926. године у Селиштима -
ЈОВИЧИК ЛАЗЕ ДОБРО, роћен Шековићи, Србин, земљорадник, у
1923. године у Добрашини - Рога- НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
тица, Србин, земљорадник, у Бри- гаду маја 1944. године, борац, поги-
гаду ступио 11. 12. 1944. године, бо- нуо априла 1945. године у Живини-
рац. цама.

ЈОВИЧИК ВАСИЛИЈА ДРАГО, ро- ЈОВИЧИК РИСТЕ МИЛОШ, рођен


ћен 1921. годиие у Селиштима - 1921. године у Пожарници - Тузла,
Шековићи, Србин, земљорадник, у Србин, земљорадник, у Бригаду
НОБ ступио августа 1941. године, а ступио 20. 12. 1943. године, борац.
у Бригаду 1943. године, борац, по-
гинуо 1943. године у Папраћи. ЈОВИЧИК ТАНАСИЈЕ НЕДЕЉКО,
рођен 1926. године у Папраћи -
ЈОВИЧИК НЕБЕ ДУШАН, роћен Шековићи, Србин, ћак, у НОБ сту-
1925. године у Добрашини - Рога- пио јула 1943. године, а у Бригаду

494
маја 1944. године, руководилац ЈОЛОВИК Р А Д А РАЈКО, рођен
СКОЈ-а у Батаљону, умро 1949. го- 1921. године у Павковиђима - Вла-
диие. сеница, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1941. године а у Брига-
ЈОВИЧИН М И Л А Н А ПЕРО, рођен ду 13. 10. 1943. године, комесар
1908. године у Патковачи - Бијељи- чете, погинуо 1944. године на По-
на, Србин, радник, у НОБ ступио жарници - Тузла.
1941. године, а у Бригаду јануара
1945. године, замјеник полит. коме- ЈУБЕРО БОРБИЈО, рођен 1912. го-
сара бригаде, партијски руководи- дине у Перуђи - ИталиЈа, Италијан,
лац. у НОБ ступио 9. 09. 1943. гоидне, а
у Бригаду марта 1944. године, бо-
ЈОВИЧИК БОРБИЈЕ РАТКО, рођен рац, погинуо 13. 12. 1944. године, на
1919. године у Гучеву - Рогатица, Црвеним Стјенама - Романија.
Србин, земљорадник, у НОБ ступио
1941. године, а у Бригаду јануара ЈУГОВИК НЕДЕЛЈКА МАКСИМ,
1945. године, командаит бригаде, рођен 1921. године у Ченгићу - Би-
носилац »Партизанске споменице јељина, Србин, земљорадник, у
1941«, народни херој. НОБ ступио 10. 01. 1942. године, а
у Бригаду 24. 10. 1943. године, бо-
Ј О Г У Н Ч И К М Е Х М Е Д А ЗИХНИЈА, рац, погинуо децембра 1943. године
рођен 1925. године у Тузли, Мусли- на Осмацима.
ман, службеник, у Бригаду ступио
18. 09. 1944. године, борац. ЈУГОВИК М И К А Ј Л А МИЛИВОЈЕ,
рођен 1922. године у Ченгићу - Би-
ЈОКАНОВИК ЦВИЈЕТИНА ПЕТАР, јељина, Србин, земљорадник, у
рођен 1929. године у Гајевима - Бригаду ступио 24. 10. 1943. године,
Буквик - Брчко, Србин, земљорад- борац, погинуо децембра 1943. го-
ник, у НОБ ступио 20. 04. 1944. го- дине у Прњавору - Калесија.
дине, а у Бригаду јануара 1945. го-
дине, борац. ЈУКАНОВИК Х У С Е И Н А М Е Х М Е Д ,
роћен 1919. године у Вуковијама -
ЈОКИК МИЛОВАНА ВЕЛИМИР, Калесија, Муслиман, земљорадник,
рођен 1925. године у Каменици - у Бригаду ступио јануара 1945. го-
Маглај, Србин, земљорадник у Бри- дине, борац, погииуо марта 1945.
гаду ступио 12. 04. 1945. године, бо- године, код Сокоца.
рац.
ЈУНУЗОВИК А Х М Е Т А САБИТ, ро-
ћена 1927. године у Клокотници -
ЈОКИК РИСТЕ МИАИВОЈЕ, рођен
Добој, Муслиман, земљорадник, у
1924. године у Полому - Братунац, Бригаду ступио 10. 04. 1945. године,
Србин, земљорадник, у Бригаду борац.
ступио 1943. године, борац.
ЈУПИК ХАСАНА МУЈО, роћен
ЈОКИК БУРЕ НИКО, рођен 1924. 1912. године у Поточанима - Добој,
године у Каменици - Маглај, Ср- Муслиман, земљорадник, у Бригаду
бин, земљорадник, у Бригаду сту- ступион 15. 03. 1945. године, десе-
пио 17. 04. 1943. године, борац. тар.

Ј У Р И Ш И К М А Т Е БОЖО, роћен
ЈОЛОВИК СТАНКА ЗЛАТОСАВ, 1918. године у Ивањској - Бања
рођен 1922. године у Павковиђима Лука, Хрват, подофицир у НОБ
- Власеница, Србин, земљорадник, ступио 5. 09. 1943. године, а у Бри-
у НОБ ступио 1943. годиие, а у гаду 20. 01. 1944. године, командир
Бригаду 13. 10. 1943. године, борац. чете, умро 1951. године.

495
ЈУРИШИН МАТЕ НЕБО, рођен погинуо крајем октобра 1943. годи-
1923. године у Докњу - Тузла, Хр- не у Папраћи.
ват, земљорадник, у Бригаду сту-
пио 1944. године, борац, погинуо ЈУРОШЕВИН НЕБЕ УРОШ, рођен
1944. године на Романији. 1926. године у Врточама - Власени-
ца, Србин, земљорадник, у НОБ
ЈУРИШИН НЕБЕ ПЕРО, рођен ступио 1941. године, а у Бригаду
1925. године у Докњу - Тузла, Хр- октобра 1943. године, замјеник пол.
ват, земљорадник, у Бригаду сту- комесара батаљона, погииуо маја
пио 1944 године, борац, погинуо 1945. године на Оџаку.
1944. године.
ЈУСИН БАЈРО, роћен 1910. године
ЈУРОШЕВИН БОРБА ГРОЗДА, ро- у Ракином Брду - Калесија, Мусли-
ђена 1927. године у Матковцу - Ка- ман, радник, у Бригаду ступио ок-
лесија, Српкиња, домађица, у НОБ тобра 1943. године, борац.
ступила марта 1943. године, а у
Бригаду 24. 10. 1943. године, болни- ЈУСУФОВИН САЛКЕ ИБРАХИМ,
чарка, погинула априла 1944. годи- роћен 1922. године у Деветаку -
не, иа Облом Брду - Трново. Лукавац, Муслиман, земљорадник,
у Бригаду ступио 22. 12. 1944. годи-
ЈУРОШЕВИН МАРЈАНА ЛАЗАР, не, борац.
рођен 1924. године у Неђељиштима
- Власеница, Србин, земљорадник, ЈУСУФОВИН МУЈЕ НУРАГА, ро-
у НОБ ступио 1941. године, а у ђен 1924. године у Деветаку - Лу-
Бригаду, борац, погинуо 1943. годи- кавац, Муслиман, земљорадник, у
не. Бригаду ступио 10. 02. 1945. године,
борац.
ЈУРОШЕВИН БОРБИЈЕ МИТРА,

к
рођена 1925. године у Матковцу -
Калесија, Српкиња, домађица, у
НОБ ступила марта 1943. године, а
у Бригаду 24. 10. 1943. године, бол-
ничарка. КАБАРЕТОВИН АХМЕ ХАСО, ро-
ђен 1923. године у Јањи - Бијељи-
ЈУРОШЕВИН ИЛИЈЕ РАДОВАН, на, Муслиман, земљорадник, у Бри-
рођен 1921. године у Бурђевику - гади од 19. 12. 1944. године, борац.
Живинице, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 6. 07. 1943. године, а у КАБУЛИН Л У К Е ДАНИЛО, рођен
Бригаду 24. 10. 1943. године, коман- 1921. године у Дужићима - Гораж-
дир чете. де, Србин, земљорадник, у Бригаду
ступио 1945. године, борац.
ЈУРОШЕВИН РАНКА РАЈКО, ро-
ђен 1913. године у Врточама - Вла- КАЗАНОВИН СИМЕ СРПКО, рођен
1926. године у Папраћи - Шекови-
сеница, Србин, земљорадник, у
ћи, Србин, земљорадник, у НОБ
НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
ступио септембра 1943. године, а у
гаду 13. 10. 1943. године, водник,
Бригаду 24. 10. 1943. године, борац,
носилац »Партизанске споменице погииуо окгобра 1944. године на
1941«. Црвеним Стјенама.

ЈУРОШЕВИН ЉУБОМИРА САВО, КАЗАНОВИН РИСТЕ УРОШ, роћен


рођен 1917. године у Којчевини - 1924. године у Папраћи - Шекови-
Власеница, Србин, земљорадник, у ћи, Србин, земљорадник, у НОБ
НОБ ступио 1943. године, а у Бри- ступио 1943. године, а у Бригаду
гаду октобра 1943. године, борац, 1944. године, комаидир вода, поги-

496
нуо 1944. године, на Црвеним Сти- земљорадник, у Бригаду ступио 15.
јенама - Романија. 12. 1944. године, борац.

КАЛАБИИ МУЈЕ ХАМЗО, рођен КАЊЕРИН ЦВИЈЕТИНА ВЛАДИ-


1922. године у Раковцу - Маглај, МИР, роћен 1915. године у Шекови-
Муслиман, земљорадник, у Бригаду ћима, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 15. 02. 1945. године, борац. ступио 1941. године, а у Бригаду
маја 1944. године, борац, умро 1978.
КАЛАЈЛИН ГАЛИБА ХУСЕИН, ро- године, носилац »Партизанске спо-
ђен 1915. године у Тузли, Мусли- менице 1941«.
ман, радник, у Бригаду ступио
1944. године, борац, погинуо 1944. КАЊЕРИН ПЕРЕ ВОЈИН, роћен
године, на Црвеним Стјенама - Ро- 1926. године у Шековићима, Србин,
манија. земљорадник, у НОБ ступио јуна
1943. године, а у бригаду октобра
КАЛАЈЏИН ШПИРЕ ВАСО, рођен 1943. године, борац, погинуо јануа-
1914. године у Осмацима - Калеси- ра 1945. године у Папраћи.
ја, Србин, земљорадник, у НОБ сту-
пио августа 1943. године, а у Брига- КАПАЛА РАМЕ ЗЕНЕЉ, рођен
ду 24. 10. 1943. годиие, борац. 1907. године у Обранчи - Подујево,
САП Косово, Албанац, земљорад-
КАЛАЈЏИН ДРАГЕ ЛАЗО, рођен ник, у Бригаду ступио децембра
1924. године у Осмацима - Калеси- 1944. године, кувар.
ја, Србин, земљорадник, у НОБ сту-
пио априла 1942. године, а у Брига- КАПАЛА Х А Л И Л А БРАХИМ, рођен
ду 24. 10. 1943. године, борац, поги- у Обранчи - Подујево САП Косово,
нуо октобра 1944. године код То- Албанац, земљорадник, у Бригаду
јшића. ступио децембра 1944. године, бо-
рац, погинуо 1945. годиие на Оџаку.
КАЛАЈЏИН БОКЕ ЛАЗО, рођен
1923. године у Осмацима - Калеси- КАПЕТАНОВИК ХАМЗЕ ЕМИН,
ја, Србин, земљорадник, у НОБ сту- рођен 1925. године у Добоју, Мус-
пио маја 1943. године, а у Бригаду лиман, студент, у Бригаду ступио
24. 10. 1943. године, борац, погинуо 17. 04. 1945. године, борац.
марта 1945. године код Сокоца.
КАПО РАМЕ АДЕМ, рођен 1925. го-
КАЛАЈЏИН ДРАГЕ МИРЈАНА, ро- дине у Кремер селу - Рогатица,
ђена 1927. године у Осмацима - Ка- Муслиман, земљорадник, у НОБ
лесија, Српкиња, домаћица, у Бри- ступио марта 1944. године, а у Бри-
гаду ступила децембра 1944. годи- гаду марта 1945. године, борац,
не. живи у Сарајеву.

КАЛАЈЏИН МИЛ.Е СРЕТКО, роћен


КАПО С У Љ Е ДЕРВО, рођен 1924.
1925. године у Осмацима - Калеси-
године у Кремер селу - Рогатица,
ја, Србин, земљорадник, у НОБ сту-
пио јула 1943. г. а у Бригаду 24. 10. Муслиман, земљорадник, у Бригаду
1943. године, комесар чете. ступио 22. 01. 1945. године, борац,
погинуо 15. 02. 1945. године.
КАЛЕТОВИН АЛИЈЕ ОМЕР, роћен
1911. годиие у Тузли, Муслиман, КАПОР БОРБЕ МИЛАДИН, рођен
радник, у Бригаду ступио септем- 1927. годиие у Борогову - Калесија,
бра 1944. године, борац. Србии, радник, у НОБ ступио ав-
густа 1943. године, а у Бригаду, 13.
К А Љ Е В И Н Д У Ш А Н А ДРАГОСЛАВ, 10. 1943. године, комесар чете,
роћен 1924. године у Азањи, Србин, живи у Сарајеву, борац.

497
КАРАБЕГОВИК Ф У А Д , рођен 1925. ујево - САП Косово, Албанац, зе-
године у Тузли, Муслиман, радник, мљорадник, у Бригаду ступио де-
у Бригаду ступио 17. 09. 1944. годи- цембра 1944. године, десетар.
не, борац.
КАТАВИН ТАДИЈЕ СРЕККО, ро-
КАРАЈБИК ЈУСУФА КАШИФ, ро- ћен 1927. године у Сарајеву, Хрват,
ђен 1920. године у Алиђима - Зави- радник, у Бригаду ступио 6. 04.
довиђи, Муслиман, земљорадник, у 1945. године, борац.
Бригаду ступио 12. 04. 1945. године,
борац. К А Х Р И К МУЈЕ САЛИХ, роћен
1924. године у Босанском Петров-
КАРАЈАЦ МЕХЕ МАХМУТ, рођен цу, Муслиман, земљорадник, у НОБ
1927. године у Тупковићима - Жи- и Бригаду ступио 18. 09. 1944. годи-
винице, Муслиман, земљорадник, у не, борац.
Бригаду ступио 1944. године, бо-
рац. КЕВРИК ХАСАНА ЏЕМО, роћен
1925. године у Брчком, Муслиман,
КАРАКЛАЈИК У Г Љ Е Ш А , рођен у радник, у НОБ и Бригаду ступио
Србији, Србин, радник у, замјеник 20. 09. 1944. године, борац.
комесара батаљона, живи у Београ-
КЕЛАВА МАРКА ЛУКА, роћен
АУ-
1925. године у Трепчи - Тешањ,
Хрват, земљорадник, у Бригаду
КАРАХМЕТОВИК БАЈРЕ АВДО,
ступио 15. 01. 1945. године, борац.
рођен 1922. године у Доњем Брду -
Лукавац, Муслиман, земљорадник,
К Е Љ И К БОШКА ВЛАСТИМИР, ро-
у Бригаду ступио 18. 09. 1944. годи- ћен 1926. године у Азањи - СРС,
не, борац. Србин, земљорадник, у Бригаду
ступио 10. 04. 1944. године, борац.
КАРИК С У Љ Е БЕГО, рођен 1922.
године у Олову, Муслиман, земљо- КЕРТИК РАМЕ ДЕРВИШ, роћен
радник, у Бригаду ступио 1. 12. 1927. године у Лукавцу, Муслимаи,
1944. године, борац, умро 05. 09. земљорадник, у НОБ и Бригаду
1967. ступио 8. 10. 1944. године, борац.

КАРИК ОСМАНА ХУСЕИН, рођен КЕЏИК МИТРА ПРЕДРАГ-ДРАГА,


1913. године и Врановићима - Гра- рођен 1920. године у Лелевцу -
чаница, Муслиман, земљорадник, у СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
Бригаду ступио 8. 04. 1945. године, ступио 10. 10. 1944. године, а у Бри-
борац. гаду 2. 02. 1945. године, борац.

КАРИК ИБРЕ ШАХИН, рођен 1920. КИКИК САЛИХА АСИМ, рођен


године у Рогатици, Муслиман, зе- 1923. године у Добоју, Муслиман,
радник, у Бригаду ступио 10. 09.
мљорадник, у Бригаду ступио 15.
1944. године, борац.
06. 1944. године, борац.
КИКИК ВИКЕ ДАВИД, роћен 1922.
КАРЛИЧИК МИХАЈЛА РАЈКО, ро- године у Марковићима - Шекови-
ђен 1917. године у Трнову - Шеко- ћи, Србин, земљорадник, у НОБ
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ ступио јуна 1942. године, а у Брига-
ступио 1942. године, а у Бригаду ду маја 1944. године, борац, поги-
маја 1944. године, борац, умро 1973. нуо 1944. године у Дубравама -
године. Живинице.

КАСТРАТИ Х А Љ И Љ А БЕКИР, ро- КИКИК ВИКЕ МИЛАН, роћен


ћен 1920. године у Обраичи - Под- 1920. године у Марковићима - Ше-

498
ковићи, Србин, земл>орадник, у КИКАНОВИК САФИЈА, роћена
НОБ ступио маја 1942. године, а у 1925. године у Тузли, Муслиманка,
Бригаду маја 1944. године, погинуо домаћица, у Бригаду ступила 17.
1944. године на Трнову - Сарајево. 09. 1944. године, болничарка.

КИКИН ЛАЗЕ МИЛОРАД, роћен К И Ч И К МЕХЕ АЈКА, роћена 1907.


1928. године у Марковићима - Ше- у Пијукама - Власеница, Мусли-
ковићи, Србин, земљорадиик, у манка, домаћица, у НОБ ступила
НОБ ступио децембра 1942. године, 1943. године, а у Бригаду 13. 10.
а у Бригаду 13. 10. 1943. године, 1943. године, референт санитета,
замј. командира чете. умрла 1972. годиие.

КИКИН ДАНИЛА ПЕРО, роћен КИЧИК САЛИХА ХАСНИЈА, кћи


1915. године у Марковићима - Ше- АЈКЕ, роћена 1926. године у Пију-
ковићи, Србин, земљорадник, у кама - Власеница, Муслиманка, до-
НОБ ступио августа 1941. године, а маћица, у НОБ ступила 1943. годи-
у Бригаду октобра 1943. године, не, а у Бригаду 13. 10. 1943. године,
економ, нестао 1944. године на Ка- референт санитета, живи у Београ-
линовику. АУ-

КИКИК БУРЕ ТРИПКО, роћен К И Ш И К Х А Ш И М А НАЗИФ, роћеи


1909. године у Марковићима - Ше- 1920. године у Лукавцу, Муслиман,
ковићи, Србин, земљорадник, у земљорадник, у Бригаду ступио 13.
03. 1945. године, борац.
НОБ ступио августа 1941. године, а
у Бригаду маја 1944. године, борац,
КЛИСАРИК БОШКА ЛАЗО, роћеи
погинуо 1944. године у Љешници
1926. године у Пантелићима - Ка-
код Тузле. лесија, Србин, земљорадник, у Бри-
гаду ступио маја 1944. годиие, бо-
КИКИК ЈОВАНА ЦВИКО, роћен рац, погинуо августа 1944. године у
1920. године у Борогову - Калесија, Жепи - Хан Пијесак.
Србин, земљорадник, у НОБ ступио
марта 1943. године, а у Бригаду 24. К Љ Е Ш Т А Н НЕБЕ МИЛОРАД, ро-
10. 1943. годиие, борац, погинуо но- ћен 1924. године у Јасену - Власе-
вембра 1944. године, у Калесији. ница, Србин, земљорадник, у Бри-
гаду ступио 1943. године, борац,
КИПИК ТОДОРА РАДО, роћен живи у Јасену.
1925. године у Вишњици - Власени-
ца, Србии, земљорадник, у НОБ К Љ Е Ш Т А Н ДАВИДА НЕБО, роћен
ступио 1943. године, а у Бригаду 1922. године у Јасену - Власеница,
13. 10. 1943. године, борац, живи у Србии, земљорадник, у Бригаду
Аустралији (одселио 1973. године). ступио 1943. године, борац.

К И Т А Љ Е В И К ТИМЕ ВУЈАДИН, К Љ Е Ш Т А Н НИКО, роћен 1923. го-


роћен 1923. године у Трнову - Ше- дине у Јасену - Власеница, Србин,
ковићи, Србин, земљорадник, у земљорадник, у Бригаду ступио
НОБ ступио 15. 08. 1941. године, а 1943. године, борац, живи у Грабо-
у Бригаду маја 1944. године, вод- вици.
ник.
К Љ Е Ш Т А Н НЕБЕ РАЈКО, роћен
КИТИК МИЛАНА ВЛАДИМИР, ро- 1923. године у Јасену - Власеница,
ћен 1922. године у Парадину, СРС, Србин, земљорадник, у Бригаду
Србин, земљорадник, у НОБ ступио ступио 1943. године, борац.
19. 11. 1944. године, а у Бригаду 5.
12. 1944. године, борац, живи у Па- КМЕКИК ЗАРИЈЕ ГАВРО, роћен
радину. 1925. године у Сајтовићима - Кале-

499
сија, Србин, земљорадник, у брига- Грачаница, Србин, земљорадник, у
ду ступио 1943. године, борац. Бригаду ступио 13. 03. 1945. године,
борац.
КМЕКИК ЛАЗЕ КАЈО, роћен 1927.
године у Борогову - Калесија, Ср- КОВАЧЕВИК МАРКА ДРАГАН, ро-
бин, земљорадник, у Бригаду сту- ћен 1927. године у Љубачама - Туз-
пио октобра 1944. године, борац, ла, Хрват, ћак, у Бригаду ступио
умро. 1944. године, комесар чете, живи у
Тузли.
КНЕЖЕВИБ МАТИЈЕ МИКО, ро-
ђеи 1924. године у Браинцима - КОВАЧЕВИК МИЛЕНА, роћена
Шековићи, Србин, земљорадник, у 1925. године у Јајцу, Српкиња, до-
НОБ ступио 1942. године, а у Бри- маћица, у НОБ ступила 1941. годи-
гаду маја 1944. године, полит. коме- не, а у Бригаду маја 1944. године,
сар чете. болничарка.

КНЕЖЕВИК ТОДОРА СТАНКО, КОВАЧЕВИК ПЕТКА НЕВЕНКА,


роћеи 1909. године у Којчевини - роћена 1927. године у Победарју -
Власеница, Србин, земљорадник, у Шековићи, Српкиња, домаћица, у
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- НОБ ступила априла 1944. године,
гаду октобра 1943. године, борац, а у Бригаду децембра 1944. године,
погинуо 1944. године. болничарка.

К Н Е Ж И К ШПИРЕ СРЕТЕН-СРЕ- КОВАЧЕВИН БАЈРЕ ОСМАН, ро-


ТО, роћен 1917. године у Мостару, ћен 1926. године у Крушевици -
Србин, радник, у НОБ ступио 1941. Лукавац, Муслиман, радник, у Бри-
године, а у Бригаду октобра 1943. гаду ступио 18. 09. 1944. годиие, бо-
године, обавјештајни официр ба- рац.
таљона, носилац »Споменице«.
КОВАЧЕВИК САЛИХА ОСМАН,
КОВАЧЕВИК-ЈЕШИК САВЕ БЛА- роћен 1923. године у Деветаку -
ГОЈЕ, роћен 1917. године у Побе- Лукавац, Муслиман, земљорадник,
дарју - Шековићи, Србин, земљо- у Бригаду ступио 10. 02. 1945. годи-
радник, у НОБ ступио 1941. годиие, не, борац.
а у Бригаду октобра 1943. годиие,
командир вода, погинуо 19. 04. КОВАЧЕВИК ОСМАНА РАСИМ, ро-
1944. године код села Забрани у ћен 1928. године у Добоју, Мусли-
Херцеговини. ман, радник, у Бригаду ступио 18.
04. 1945. године, борац.
КОВАЧЕВИК ЈАКЕ ВОЈИСЛАВ, ро-
ћен 1923. године у Долима - Кла- КОВАЧЕВИК М И Љ А Н А СТАНКО,
дањ, Србин, земљорадник, у Брига- роћен 1928. године у Зелини - Ка-
ду ступио 13. 10. 1943. године, бо- лесија, Србин, земљорадник, у Бри-
рац, погинуо октобра 1944. године гаду ступио јануара 1944. године,
на Илинчици - Тузла. борац.

КОВАЧИНА-БЕЧАНОВИК ОБРЕ-
КОВАЧЕВИК ИЛИЈЕ ВОЈКО, ро- НА СЛАВКА, роћена 1927. године у
ћен 1908. године у Зелиии - Кале- Подполи - Шековићи, Српкиња,
сија, Србин, радник, у НОБ ступио домаћица, у НОБ ступила 1943. го-
децембра 1942. године, а у Брига- дине, а у Бригаду 1944. године, бол-
дуа 24. 10. 1943. године, борац. ничарка.

КОВАЧЕВИК МИЛАНА ГРУЈО, ро- КОЈИК БОГОСАВ, роћен 1911. го-


ћен 1912. године у Г. Скиповцу - дине у Свилеуви - СРС, Србин, зе-

500
мљорадник, у НОБ и Бригаду сту- дине, на Црвеним Стјенама - Рома-
пио 22. 11. 1944. године, борац. нија.

КОЈИН МИХАЈЛА БОШКО, роћен КОЛАРЕВИК БАЈРЕ РЕЏО, роћен


1920. године у Јавору - Шековићи, 1921. године у Коларевићима - Вла-
Србин, земљорадник, у НОБ ступио сеница, Муслиман, земљорадник, у
јула 1942. године, а у Бригаду 1944. НОБ ступио 1. 08. 1943. годиие, а у
године, борац, погинуо 1944. годи- Бригаду 13. 01. 1943. године, борац.
не, на Црвеним Стјенама - Романи-
ја. КОМАРИЦА ЕМИРА МУХАМЕД,
роћен 1918. године у Палама, Мус-
КОЈИК СРЕТКА БОШКО, роћен лиман, радни, у Бригаду ступио ок-
1919. године у Јавору - Шековићи, тобра 1944. године, борац.
Србин, земљорадник, у НОБ ступио
1942. године, а у Бригаду октобра КОНЦУЛ ИВКА, роћена 1925. годи-
1943. године, борац, погинуо 1944. не у Тузли, Хрватица, радница, у
године код Хан Пијеска. НОБ и Бригаду ступила октобра
1943. године, рефереит санитета ба-
КОЈИК ТОМЕ ГАВРО, роћен 1919. таљона, живи у Загребу.
године у Врелу - Шековићи, Ср-
бин, земљорадник, у НОБ ступио К О Њ И К ИБРАХИМА АДЕМ, роћен
новембра 1942. године, а у Бригаду 1914. године у Бријешници Великој
13. 10. 1943. године, борац, умро - Добој, Муслиман, земљорадник, у
1968. године. Бригаду ступио 18. 04. 1945. године,
борац.
КОЈИК КОРБО, роћен у Бијељини,
Србин, радник, у НОБ и Бригаду КОВАЧ ЖИВКА МИРОС-
ступио октобра 1943. године, бо- ЛАВ-МИРО, роћен 1920. године у
рац, живи у Бијељини. Бијелом Пољу - Шековићи, Србин,
земљорадник, у НОБ и Бригаду
КОЈИК МИХАЈЛА ЈОВАН, роћен ступио 13. 10. 1943. године, борац.
1926. године у Обудовцу - Босан-
ски Шабац, Србин, земљорадник, у КОРУНОВИК НИКОЛЕ МИЛОРАД,
Бригаду ступио 6. 05. 1945. године, роћен Србин, земљорадник, поги-
борац. нуо 15. 01. 1945. године на Хан Пи-
јеску.
КОЈИК СРЕТКА ЉУБО, роћен
1918. године у Јавору - Шековићи, КОСАНИК КРСТЕ МИЛОРАД, ро-
Србин, земљорадник, у НОБ ступио ћен 1920. године у Слапашници -
1. 01. 1943. године, а у Бригаду 13. Братунац, Србин, земљораднмик, у
10. 1943. године, водник, умро 1983. Бригаду ступио 1943. године, бо-
рац, умро 1971. године.
КОЈИК НЕБЕ МИЛАН, роћен 1924.
године у Бевању - Зворник, Србии, КОСАНИК КРСТЕ НЕБО, роћен
земљорадник, у Бригаду ступио 1916. године у Слапашници - Бра-
септембра 1944. године, борац, тунац, Србин, земљорадник, у Бри-
умро 1980. годиие. гаду ступио 1943. године, командир
вода.
КОЈИК МИЛЕ ОБРЕНИЈА, роћена
1926. године у Дубници - Калесија, КОСТИК МИХАЈЛА ВЛАДИМИР,
Српкиња, домаћица, у НОБ ступи- роћен 1927. године у Браинцима -
ла септембра 1943. године, а у Бри- Шековићи, Србин, земљорадник, у
гаду септембра 1944. године, болни- НОБ и Бригаду ступио маја 1944.
чарка, погинула октобра 1944. го- године, борац, умро 1948. године.

501
КОСТИБ МИТРА ГОСПА- Србин, земљорадник, у НОБ ступио
ВА-ИЕМЕ, рођена 1922. године у јануара 1942. године, а у Бригаду
Ристићима - Шековићи, Српкиња, 13. 10. 1943. године, борац.
домаћица, у НОБ и Бригаду ступи-
ла 1943. године, борац. КРАЛзЕВИЕ Д А Н И Л А МАРКО, ро-
ђен 1911. годиие у Трнову - Шеко-
КОСТИН МИТРА ДОСТА, роћена вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
1925. године у Ристићима - Шеко- ступио 1941. године, а у Бригаду
вићи, Српкиња, домаћица, у НОБ 13. 10. 1943. године, командир чете,
ступила јануара 1943. године, а у носилац »Партизанске споменице
Бригаду јуна 1944. године, четна 1941«. умро 1986. године.
болничарка, умрла 1945. године у
Сарајеву у бригадној болници. КРАСНИЕИ БЕСЛИМА МУХАРЕМ,
роћен 1917. године у Мрамору -
КОСТИЕ КРСТЕ НЕБО, роћен Приштина - САП Косово, Албанац,
1916. године у Слапашници - Бра- земљорадник, у Бригаду ступио 1.
тунац, Србин, земљорадник, у НОБ јула 1944. године, водник.
и Бригаду ступио 1943. године, бо-
рац, живи у Слапашници. КРБАЊЕВИК МИРКА Љ У Б И Ц А ,
роћена 1922. године у Црњалову -
КОСТИЕ БОГДАНА РАДОМИР, ро- Бијељина, Српкиња, домаћица, у
ћен 1922. године у Крњеву, Србин, НОБ ступила 1944. године, а у Бри-
гаду јуна 1944. године, четна болни-
земљорадник, у НОБ и Бригаду
чарка, умрла 1984. године у Среб-
ступио 11. 12. 1944. године, борац.
реници.
КОСТИЕ ОБРЕНА РАЈКО, роћен КРВАВАЦ МАШЕ АСИМ, роћен
1918. године у Браинцима - Шеко- 1921. године у Тузли, Муслиман,
вићи, Србин, земљорадни, у НОБ радник, у Бригаду ступио 13. 10.
ступио 1941. године, а у Бригаду 1943. године, борац, погинуо 1944.
13. 10. 1943. године, борац, умро године.
1965. године.
К Р И Ж А Н О В И К ИВАНА МАРЈАН,
КОСХА АМБРУШЕ ЕАЗИМ, роћен роћен 1924. године у Медакову -
1925. године у селу Обранче - Под- Тешањ, Хрват, радник, у Бригаду
ујево, САП Косово, Албанац, зе- ступио 20. 01. 1945. године, борац.
мљорадник, у Бригаду ступио 1944.
годиие, борац. К Р И Ж Е В А Ц ИБРАХИМА АХМЕТ,
роћен 1922. године, у Калесији,
КОЧИЕ ЈОВАНА ЖИВКО, роћен Муслиман, земљорадник, у Бригаду
1920. године у Жабарима, СРС, Ср- ступио 15. 12. 1944. године, борац.
бин, земљорадник, у НОБ ступио
26. 11. 1944. године, а у Бригаду 6. КРСТАНОВИК МАРКА АЛЕКСА,
12. 1944. године, борац, умро. роћен 1923. године У Новом Селу -
Босански Шамац, Србин, земљо-
радник, у Бригаду ступио 1. 05.
КРАЈИЕ ЗДРАВКА ДРАГОСЛАВ,
1945. године, борац.
роћен 1923. године у Жабарима -
СРС, Србин, земљорадник, у НОБ КРСТИК-САВИК ДЕСА, роћена
ступио 26. 11. 1944. године, а у Бри- 1925. годиие у Сучанима - Шекови-
гаду 6. 12. 1944. године, борац, по- ћи, Српкиња, домаћица, у НОБ сту-
гинуо априла 1945. године на Соко- пила јула 1943. године, а у Бригаду
цу.
маја 1944. године, болничарка.

КРАЛ>ЕВИЕ ЈОВЕ ЈАНКО, роћен КРСТИК - КОСАРИК МИЛУНКА,


1920. године у Долима - Кладањ, роћена 1927. године у Читлуцима -

502
Соколац, Српкиња, домаћица, у КУЈОВИК ВУКАШИНА ВУКОСА-
НОБ ступила августа 1943. године, ВА-ВУКА, роћена 1921. године у
а у Бригаду маја 1944. године, бо- Колашину - СР СГ, Црногорка,
рац. радница, у НОБ ступила 1941. годи-
не, а у Бригаду октобра 1943. годи-
К Р У Ш К О МУЈАНА МУХАМЕД, ро- не, руководилац СКОЈ-а, а у Брига-
ћен 1923. године у Трепчи - ди, носилац »Споменице«, живи у
Тешањ, Муслиман, земљорадник, у Београду.
Бригаду ступио 15. 04. 1945. године,
борац, умро. КУКУРУЗОВИК ЗИФЕ АХМЕТ, ро-
ћен 1919. године у Мионици - Гра-
КУБИХОВИН ИБРЕ ЕМИН, роћен дачац, Муслиман, земљорадник, у
1924. године у Бијељини, Мусли- Бригаду ступио априла 1945. годи-
ман, земљорадник, у Бригаду сту- не, борац.
пио 18. 06. 1944. године, борац.
КУКУРУЗОВИК АВДЕ ЈУСУФ, ро-
К У Г И Н ПЕРЕ БОЖО, роћен 1920. ћен 1922. године у Мионици - Гра-
године у Јавору - Шековићи, Ср- дачац, Муслиман, земљорадник, у
бин, земљорадник, у НОБ ступио Бригаду ступио 15. 04. 1945. године,
1941. године, а у Бригаду 13. 10. водник.
1945. године, борац, пушкомит-
раљезац. КУКУРУЗОВИК МУЈЕ М У Х А Р Е М
роћен 1923. годииее у Мионици -
Градачац, Муслиман, земљорадник,
К У Г И Н ПЕРЕ ПАВЛЕ, роћен 1920.
у Бригаду ступио априла 1945. го-
године у Јавору - Шековићи, Ср-
дине, борац.
бин, земљорадник, у НОБ ступио
априла 1942. године, а у Бригаду
КУКУРУЗОВИК РИФЕ ОСМАН,
новембра 1943. године, борац, поги-
роћен 1919. године у Мионици -
нуо 1944. године, на Трескавици - Градачац, Муслиман, земљорадник,
Трново. у Бригаду ступио априла 1945. го-
диие, борац.
К У Г И Н МАТИЈЕ РАДО, роћен
1921. године у Јавору - Шековићи, КУЛ>УХОВИК ИБРЕ БЕКИР, ро-
Србин, земљорадник, у НОБ ступио ћен 1923. године у Бијељини, Мус-
1941. године, а у Бригаду 13. 10. лиман, земљорадник, у Бригаду
1943. године, борац. ступио 6. 03. 1944. године, борац,
погинуо 10. 11. 1944. године, у Пап-
КУДУЗОВИН ИБРАХИМА АДЕМ, раћи.
роћен 1920. године у Лукавцу, Мус-
лиман, земљорадник, у НОБ и Бри- К У Љ У Х О В И К ИБРЕ МЕХО, роћен
гаду ступио 1. 10. 1944. године, бо- 1919. године у Бијељини, Мусли-
рац. ман, земљорадник, у Бригаду сту-
пио 24. 10. 1943. године, борац, по-
гинуо априла 1944. године, код Ме-
КУДУЗОВИК ПАШАНА НАЗИМ,
сића - Мокро.
роћен 1918. године у Мрамору -
Тузла, Муслиман, земљорадник, у
КУНОСИК МУСТАФЕ ГАЛИБ, ро-
Бригаду ступио 17. 09. 1944. године, ћен 1922. годиие у Тузли, Мусли-
борац. ман, земљорадник, у НОБ ступио
15. 05. 1943. године, а у Бригаду ок-
КУЗМИК ВЛАДИМИРА ГРГУР, ро- тобра 1943. године, водник, живи у
ћен 1923. године у Влашком Долу - Тузли.
Азања, Србин, земљорадник, у Бри-
гаду ступио 10. 12. 1944. године, бо- КУРАХОВИК А Б Д У Л А Х А ИБРА-
рац. ХИМ, роћен 1925. године у Гнојни-

503
ци - Лукавац, Муслиман, земљо- ковићи, Србин, земљорадник, у
радник, у Бригаду ступио 6. 12. НОБ ступио децембра 1942. године,
1944. године, борац. а у Бригаду 13. 10. 1943. године, бо-
рац, погинуо окотбра 1943. године
К У Р Т А Г И К М А Х М У Т А БАЈРО, ро- у Папраћи.
ђен 1925. годиие у Власеници, Мус-
лимаи, радник, у Бригаду ступио ЛАЗАРЕВИК ДУШАНА МИХАЈ-
13. 10. 1943. године, борац, умро. ЛО-ЈОВО, роћен 1926. године у
Матковцу - Калесија, Србин, зе-
КУРТАГИН Ф А Д И Л А , роћена 1924. мљорадник, у НОБ и Бригаду сту-
године у Власеници, Муслиманка, пио 1944. године, борац, погинуо
ученица, у Бригаду ступила октоб- марта 1944. године, на Црвеним
ра 1943. године, болничарка. Стјенама - Романија.

К У Р Т А Г И К КАМИЛОВ Ф У А Д , ро- ЛАЗИК ИЛИЈЕ БОЖО, роћен 1920.


ђеи 1923. године у Власеници, Мус- године у Шековићима, Србин, зе-
лиман, радник, у НОБ ступио ав- мљорадник, у НОБ ступио 1942. го-
густа 1943. године, а у Бригаду 13. дине, а у Бригаду 13. 10. 1943. годи-
10. 1943. године, борац, живи у не, десетар.
Власеници.
ЛАЗИК МАРКА ВЛАДИМИР, роћен
К У Р Т А Л И Н ШАНИРА ХИМЗО, ро- 1920. године у Осмацима - Калеси-
ћен 1922. године у Тузли, Мусли-
ја, Србин, земљорадник, у НОБ сту-
ман, земљорадник, у НОБ и Брига-
пио септембра 1943. године, а у
ду ступио 16. 10. 1944. године, бо-
Бригаду 13. 10. 1943. године, борац,
рац.
погинуо априла 1944. године, на
К У Р Т У М А МИНЕ БОШКО, роћеи Облом Брду - Трново.
1922. године у Врановићима - Кла-
дањ, Србин, земљорадник, у НОБ ЛАЗИК МИЛОВАНА ВЛАДИМИР,
ступио 1941. године, а у Бригаду роћен 1922. године у Азањи - СРС,
24. 10. 1943. године, комесар чете, Србин, земљорадник, у Бригаду
носилац »Партизанске споменице ступио 10. 12. 1944. године, борац.
1941«. умро 1982. године.
ЛАЗИК ИЛИЈЕ ДЕСИМИР , роћен

л
1927. године у Шековићима, Србин,
земљорадник, у НОБ ступио 1943.
године, а у Бригаду маја 1944. годи-
не, борац.
ЛАЗАРЕВИН САВЕ ЛУКА, роћен
1910. годиие у Бијељини, Србин, зе- ЛАЗИК ЈАНКА ДЕСИМИР, роћен
мљорадник, у Бригаду ступио 5. 03. 1925. године у Осмацима - Калеси-
1944. године, борац, погинуо 10. 11. ја, Србин, земљорадник, у НОБ сту-
1944. године у Трнову - Сарајево. пио новембра 1944. године, и у
Бригаду новембра 1944. године, бо-
ЛАЗАРЕВИН ПАНТЕ Л>УБОМИР, рац, умро.
роћен 1914. године у Трновцима,
Србин, земљорадник.
ЛАЗИК И Г Њ А Т А КОРКЕ, роћен
ЛАЗАРЕВИК Н Е Д Е Љ К А МИЛОЈ- 1923. године у Тузли, Србин, рад-
КА, роћена 1925. године у Сарајеву, ник, у Бригаду ступио 1944. године,
Српкиња, ћак, у Бригаду ступила 6. борац, погинуо 1944. године, на По-
априла 1945. године, болничарка. жарници.

ЛАЗАРЕВИК ОБРЕНА МИЛОРАД, ЛАЗИК МАТИЈЕ ЗАРИЈА, роћен


роћен 1925. године у Удбини - Ше- 1914. године у Осмацима - Калеси-

504
ја, Србин, земљорадник, у НОБ сту- ЛЕКИК МИЛОРАДА ГОЈКО, рођен
иио 1943. године, а у Бригаду 24. 1926. године у Великом Орашју,
10. 1943. године, борац. СРС, Србин, радник, у НОБ и Бри-
гаду ступио 3. 12. 1944. године, бо-
ЛАЗИН РИСТЕ НИКОЛА, рођеи рац, погииуо 1945. године, у Власе-
1906. године у Бакићима - Власени- ници.
ца, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 1941. године, а у Бригаду -, ЛЕКИК ВЛАЈКА ВЛАСТИМИР, ро-
борац, погинуо 1944. године. ђен 1925. године у Великом Ораш-
ју, СРС, Србин, радник, у НОБ и
ЛАЗИН ВАСИЛИЈА СВЕТОЗАР, ро- Бригаду ступио 3. 12. 1944. године,
ћен 1925. године у Крвавици - Бра- борац.
тунац, Србин, ћак, у Бригаду сту-
пио октобра 1943. године, погииуо ЛОЗАНОВИК Л У К Е ЧЕДО, рођен
априла 1944. године, на Облом 1924. године у Ракином Брду - Ка-
Брду - Трново. лесија, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 1. 03. 1943. године, а у Бри-
ЛАЗИК Ф И Л И П А СЛАВКО, роћен гаду октобра 1943. године, десетар,
1923. године у Шековићима, Србин, живи у Зворнику. -
земљорадник, у НОБ ступио 15. 08.
1942. године, а у Бригаду 13. 10. ЛОЈИК ХАЏИБА КЕМАЛ, рођен
1943. године, борац, живи у Звор- 1922. године у Миоиици - Града-
нику. чац, Муслиман, земљорадник, у
Бригаду ступио априла 1945. годи-
ЛАЗИК ДАНКЕ ТОДОР, роћен не, борац.
1921. године у Осмацима - Калеси-
ја, Србин, земљорадник, у НОБ сту- Л У К И К Л У К Е БЛАШКО, рођен
пио јула 1943. године, а у Бригаду 1926. године у Ракином Брду - Ка-
24. 10. 1943. године, борац. лесија, Србин, земљорадник, у Бри-
гаду ступио 1944. године, борац,
Л А К И К МИКЕ ГАВРО, роћен 1925. живи у Л>убљани.
године у Срницама - Градачац, Ср-
бин, земљорадник, у Бригаду сту- Л У К И К ТРИПКА БРАНКО, рођен
пио 15. 03. 1945. године, борац. године у Ракином брду - Калесија,
Србии, земљорадник, у НОБ ступио
Л А К И К ЈОВАНА ЈОВАН, роћен 1943. године, а у Бригаду 1943. го-
1925. године у Срницама - Града- дине, борац, погинуо 1945. године.
чац, Србии, земљорадни, у Бригаду
ступио 15. 03. 1945. године, борац. Л У К И К КУРЕ БУРО, рођен 1923.
године у Босанском Шамцу, Хрват,
земљорадник, у Бригаду ступио 10.
ЛАЛОВИК ДИМШЕ СЛОБОДАН,
05. 1945. године, борац.
роћен 1925. године у Гојчину Кале-
сија, Србин, радник, у НОБ ступио
Л У К И К РИСТЕ МАТО, рођен 1919.
јула 1943. године, а у Бригаду 24.
године у Добрићу - Шековићи, Ср-
10. 1943. године, борац, погинуо ап- бин, земљорадник, у НОБ ступио
рила 1944. године, под Трескави- 1941. године, а у Бригаду јула 1944.
цом - Трново. године, десетар, митраљезац, носи-
лац »Партизанске споменице 1941«,
Л А Т И Ф А Г И К МЕХМЕДА САЛКО, живи у Зворнику.
роћен 1914. године у Тузли, Мусли-
ман, радник, у НОБ ступио 10. 08. Л У К И К ГОЈКА МИЛОРАД, роћен
1943. године, а у Бригаду јануара 1921. године у Магашићима - Бра-
1945. године, борац-брицо. тунац, Србин, земљорадник, у НОБ

505
и Бригаду ступио 1943. годиие, вод- радник, у НОБ ступио 1941. године,
ник, умро. а у Бригаду маја 1944. године, ко-
мандир вода, живи у Фојници.
Л У К И К ЈАКОВА МИЛОРАД, рођен
1927. године у Рачи - Власеница, Л У Л И К ЈАКОВА ДРАГО, роћен
Србин, земљорадник, у НОБ ступио 1924. године у Трнову - Шековићи,
13. 07. 1943. године, а у Бригаду 13. Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
10. 1943. године, водни делегат, гаду ступио октобра 1943. године,
живи у Власеници - професор у курир, погинуо 1944. године, на Цр-
пензији. веним Стјенама - Романија.

ЛУКИН СРЕТКА МИЛОРАД - Л У Л И К БОРБЕ БОКО, роћен 1924.


ТЕНК, роћен 1925. године у Добри- године у Трнову - Шековићи, Ср-
ћу - Шековићи, Србин, земљорад- бин, земљорадник, у НОБ ступио
ник, у НОБ ступио јуна 1942. годи- 1941. године, а у Бригаду 1943. го-
не, а у Бригаду октобра 1943. годи- дине, водник, носилац »Спомени-
не, борац, погинуо 1944. године, на це«.
Црвеним Стјенама - Романија.
Л У Л И К АЛЕКСЕ НЕБО, роћен
Л У К И К ПЕТРА РАДЕ, роћен 1914. 1911. године у Трнову - Шековићи,
године у Ораховици - Лукавац, Ср- Србин, земљорадник, у НОБ ступио
бин, земљорадник, у Бригаду сту- 1941. године, а у Бригаду октобра
пио децембра 1944. године, борац, 1943. године, замј. команданта ба-
погинуо 1944. године у Шековићи- таљона, носилац »Партизанске спо-
менице 1941«, умро 1982. године у
Живиницама.
Л У К И К АЛЕКСЕ РАДИВОЈЕ, ро-
ћен 1925. године у Добрићу - Ше- Л У Л И К МИЛОША РАДО, роћен
ковићи, Србин, земљорадник, у 1920. године у Трнову - Шековићи,
НОБ ступио 15. 08. 1942. године, а Србин, земљорадник, у НОБ ступио
у Бригаду 13. 10. 1943. године, бо- 1941. године, а у Бригаду 13. 10.
рац живи у Шековићима. 1943. године, водник, умро.

љ
Л У К И К РИСТЕ СВЕТОЗАР, роћен
1922. године у Рачи - Власеница,
Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
гаду ступио 1943. године, борац,
умро 1944. године. ЛЈЕВАКОВИК ИБРЕ ИБРАХИМ,
роћен 1918. године у Трепчи -
Л У К И К ВАСЕ СЛАВКО, роћен Тешањ, Муслиман, земљорадник, у
1926. године у Г. Буковици - Маг- Бригду ступио 14. 01. 1945. године,
лај, Србин, земљорадник, у Бригаду борац, живи у Трепчи.
ступио 5. 02. 1945. године, борац.
ЉЕВАКОВИК БУЛАГЕ МУНИБ,
Л У К И К ТОМЕ СТЕВО, роћен 1914. роћен 1920. године у Трепчи -
године у Вукшићима - Власеница, Тешањ, Муслиман, земљорадник, у
Србин, земљорадник, у НОБ ступио Бригаду ступио 15 04. 1945. године,
1941. годиие, а у Бригаду 1943. го- борац, живи у Трепчи.
дине, интендант бригаде, носилац
»Споменице«, умро 1968. године. ЉУБОЈЕВИК Љ У Б Е МИЛАН, ро-
ћен 1923. године у Срницама - Гра-
ЛУЛИК КОРБЕ ВЛАСТИ- дачац, Србии, земљорадник, у Бри-
МИР-ВАСО, роћен 1922. године у гаду ступио 20. 09. 1944. године, бо-
Трнову - Шековићи, Србин, земљо- рац.

506
м ске - Добој, Србин, земљорадник, у
Бригаду ступио 19. 04. 1945. године,
десетар.
МАЗИК АНТЕ НИКОАА, рођен
1923. године у Мишарима - Власе- МАКСИМОВИК МОМИР, рођен
ница, Србин, земљорадник, у Бри- 1923. године у Каштијељу - Шеко-
гаду ступио 1943. године, борац. вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио априла 1943. године, а у
МАКАРОВИК ИБРЕ ХАЛИЛ, рођен Бригаду октобра 1943. године, ко-
1925. године у Макљеновцу - До- мандир вода, живи у СССР.
бој, Муслиман, земљорадник, у
Бригаду ступио 24. 04. 1945. године, МАКСИМОВИК ПЕТКА НИКОЛА,
борац. рођен 1922. године у Ристиђима -
Шековићи, Србин, земљорадник, у
МАКОЛИ ЈЕЛУХА САЛИХ, рођен НОБ ступио 18. 02. 1942. године, а
1919. године у Маревцу - Пришти- у Бригаду јуна 1944. године, водник
на - САП Косово, Албанац, земљо- вода.
радник, у Бригаду ступио децембра
1944. године, борац. МАКСИМОВИК СРЕККА РАДО-
ВАН, роћен 1922. године у Грабови-
МАКОЛИ ШАКИР, рођен 1919. го- ци - Власеница, Србин, земљорад-
дине у Маревцу - Приштина - САП ник, у Бригаду ступио 1943. године,
Косово, Албанац, земљорадник, у борац.
НОБ ступио 1944. године, а у Бри-
гаду 1945. године, борац.
МАКСИМОВИК ПЕТКА РИСТО,
роћен 1925. године, у Ристићима-
МАКСИМОВИК МАРКА БОЖО, ро-
Шековићи, Србин, земљорадник, у
ђен 1924. године у Рашеву - Шеко-
виђи, Србин, земљорадник, у Бри- НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
гаду ступио октобра 1943. године, гаду октобра 1943. године, борац.
командир вода.
МАКСИМОВИК РАДЕ СТОЈКА, ро-
МАКСИМОВИК МИТРА ВОЈИН, ћен 1925. године у Драгаљевцу -
рођен 1905. године у Врточама - Бијељина, Српкиња - домаћица, у
Власеница, Србин, земљорадник, у НОБ ступила 8. 02. 1942. године, а
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- у Бригаду 24. 10. 1943. годиие, ко-
гаду октобра 1943. године, борац, месар чете, живи у Зрењанину.
погинуо октобра 1944. године у Ко-
њевиђ Пољу. МАЛЕТИК МАРКА ДУШАН, роћен
1910. године у Врелу - Шековићи,
МАКСИМОВИК РИСТЕ ДРАГО, ро- Србин, земљорадник, у НОБ ступио
ђен 1923. године у Буљевиђима - августа 1943. године, а у Бригаду
Власеница, Србин, земљорадник, у 13. 10. 1943. године, борац, умро
НОБ и Бригаду ступио октобра
1955. године.
1943. године, борац, погинуо крајем
1943. године.
М А Л Е Ш К И К РАШИДА ИБРАХИМ,
роћен 1912. године у Бријесници
МАКСИМОВИК МАТИЈЕ ЈОВАН,
Малој - Добој, Муслиман, земљо-
рођен 1921. године у Рашеву - Ше-
ковиђи, Србин, земљорадник, у радник, у Бригаду ступио 10. 03.
НОБ ступио 1. 01. 1942. године, а у 1945. године, десетар.
Бригаду 13. 10. 1943. године, десе-
тар. МАЛИКАНОВИК ЦВИКЕ АНБЕЛ-
КО, роћен 1922. године у Подгори -
МАКСИМОВИК РАДЕ МИЛАН, ро- Власеница, Србин, земљорадник, у
ђен 1927. године у Чивчије Осјећан- НОБ ступио 1941. године, а у Бри-

507
гаду 13. 10. 1943. године, борац, МАРАЧИК ЈОСИПА ЈОСИП, рођен
умро 1973. године, »Носилац Спо- 1914. године у Крку , СРХ, Хрват,
менице«. војно лице, у Бригаду ступио 10.
09. 1944. године, секретар штаба
МАЛИКАНОВИН ЦВИКЕ НЕБО, бригаде и шеф за наоружање у
рођен 1923. године у Иодгори - бригади.
Власеница, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- МАРГЕТИК АНТЕ АЛЕКСА, рођен
гаду 13. 10. 1943. године, борац, но- 1920. године у Вучиловцу - Брчко,
силац »Партизанске споменице Србин, земљорадник, у Бригаду
1941«. ступио 18. 04. 1945. године, борац.

МАЛИКАНОВИК ЦВИЈЕТИНА МАРГЕТИК ТЕШЕ ПЕТАР-ПЕРО,


РИСТО, рођен 1927. године у Врто- рођен 1926. године у Вучиловцу -
чама - Власеница, Србин, земљо- Брчко, Србин, земљорадник, у Бри-
радник, у НОБ ступио 1943. године, гаду ступио 18. 04. 1945. године, бо-
а у Бригаду 13. 10. 1943. године, бо- рац.
рац, умро 1986. године.
МАРИНКОВИК Љ У Б И Н К А ВОЈКА,
МАЛИК-БЕГОВИК ФЕРИЗА ИС- рођена 1929. године у Брдима -
МЕТ, рођен 1924. године у Жепчу, Власеница, Српкиња, домаћица, у
Муслиман, радник, у Бригаду сту- НОБ и Бригаду ступила 15. 03.
пио 14. 04. 1945. године, борац. 1944. годиие, борац.

МАНДИК ЈОВЕ МАРКО, рођен МАРИНКОВИК МИЛАНА ДОБРИ-


1924. године у Рисовцу - Босански ВОЈЕ, роћен 1927. године у Вели-
Петровац, Србин, земљорадник, у ком Орашју - СРС, Србин, радник,
НОБ ступио 1942. године, а у Бри- у Бригаду ступио 3. 12. 1944. годи-
гаду 1943. године, командир чете. не, борац.

МАНОЈЛОВИК ЈОВИЦЕ АЛЕК- МАРИНКОВИК ВОЈКЕ ЖИВО-


САНДАР, рођен 1925. године у Че- МИР, роћен 1927. године у Старом
тережу, СРС, Србин, радник, у НОБ Селу, Велика Плана - СРС, Србин,
ступио 3. 11. 1944. године, а у Бри- земљорадник, у Бригаду ступио де-
гаду 6. 01. 1945. годиие, борац. цембра 1944. године, борац, поги-
нуо 3. 03. 1945. године код Сокоца.
МАНОЈЛОВИК СТАНИСЛАВА ЖИ-
ВАН, рођен 1927. године у Жабари- МАРИНКОВИК МИЛОША ИЛИЈА,
ма, СРС, Србин, земљорадник, у роћен 1921. године у Гојчину - Ка-
НОБ ступио 26. 11. 1944. годиие, а лесија, Румун, земљорадник, у НОБ
у Бригаду 6. 12. 1944. године, бо- ступио маја 1944. године, а у Брига-
рац. ду маја 1944. године, борац.

МАНОЈЛОВИК НИКОЛЕ КОСТА, МАРИНКОВИК ТОМЕ ЈОВАН, ро-


рођен 1924. године у Зворнику, Ср- ћен 1914. годиие у Тикварићима -
бин, у НОБ ступио јула 1943. годи- Власеница, Србин, земљорадник, у
ие, а у Бригаду октобра 1943. годи- НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
не, водиик. гаду 13. 10. 1943. године, замјеник
командира чете, погинуо фебруара
М А Њ И К САВЕ МИЛОРАД, рођен 1944. године.
1924. године у Г. Буковици - Маг-
лај, Србин, земљорадник, у Бригаду МАРИНКОВИК Л У К Е ЉУБИНКО,
ступио 5. 04. 1945. године, борац, роћен 1924. године у Тикварићима
умро. — Власеница, Србин, земљорадник,

508
у НОБ и Бригаду ступио 14. 10. рац, погинуо 1944. године на Трес-
1944. године, борац. кавици - Трново.

МАРИНКОВИН ЈОВАНА МИЛАН, МАРИК БОШКА НЕКО, роћен


роћен 1925. године у Тикварићима 1926. године у Зупцима - Шекови-
- Власеница, Србин, земљорадник, ћи, Србин, земљорадник, у НОБ
у Бригаду ступио 1. 08. 1944. годи- ступио 30. 07. 1943. године, а у Бри-
не, борац. гаду маја 1944. године, борац, ку-
рир чете.
МАРИНКОВИК МИЛОША САВО,
роћен 1922. године у Гојчину - Ка- МАРИК ТОДОРА РИСТО, роћен
лесија, Румун, земљорадник, у НОБ 1926. године у Сајтовићима - Кале-
ступио маја 1944. године, а у Брига- сија, Србин, земљорадник, у НОБ
ду маја 1944. године, борац. ступио 1. 12. 1943. године, а у Бри-
гаду јануара 1944. године, борац.
МАРИНКОВИК СТАНОЈА СТЕВО,
роћен 1914. године у Тикварићима МАРИК СТЕВЕ СТАНА, роћена
- Власеница, Србин, земљорадник, 1928. године у Зупцима - Шекови-
у НОБ и Бригаду ступио 12. 12. ћи, Српкиња, домаћица, у НОБ сту-
1944. године, борац. пила септембра 1943. године, а у
Бригаду маја 1944. године, болни-
МАРИК АЛЕКСЕ ВЛАДИМИР, ро- чарка.
ћен 1926. године у Победарју - Ше-
ковићи, Србин, земљорадник, у МАРИК ЈОЗЕ СТЈЕПАН, роћен
НОБ ступио јануара 1943. године, а 1930. године у Новом Селу - Оџак,
у Бригаду октобра 1943. године, бо- Хрват, земљорадник, у НОБ и Бри-
рац, погинуо 1944. године у Гораж- гаду ступио 27. 04. 1945. године, ку-
АУ- рир.

МАРИК НИКОЛЕ ЛАЗО, роћен МАРИЧЕВИК МАРЈАНА МАРКО,


1924. године у Тепену - Шековићи, роћен 1928. године у Тузли, Хрват,
Србин, земљорадник, у НОБ ступио радник, у Бригаду ступио 1943. го-
9. 11. 1942. године, а у Бригаду маја дине, борац, погинуо 1944. године,
1944. године, борац. на Сокоцу.

МАРИК СТЕВЕ ЉУБО, роћен 1926. МАРЈАНОВИК ДАВИДА ВАСО, ро-


године у Браинцима - Шековићи, ћен 1923. године у Каменици - Маг-
Србии, земљорадник, у НОБ ступио лај, Србин, земљорадник, у Бригаду
1941. године, а у Бригаду 1944. го- ступио 1. 04. 1945. године, борац,
дине, борац, носилац »Споменице«. умро 1980. године.

МАРИК СТАНИШЕ МАТИЈА, ро-


МАРЈАНОВИК ВИКЕНТИЈЕ ЗАРИ-
ћен 1926. године у Удбини - Шеко-
ЈА, роћен 1925. године у Маркови-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
ћима - Шековићи, Србин, земљо-
ступио маја 1943. године, а у Брига-
радник, у НОБ и Бригаду ступио
ду октобра 1943. године, борац, по-
гинуо 1944. године у Јелачићима - 13. 10. 1943. године, борац.
Кладањ.
МАРЈАНОВИК МИЛЕ СТАНКО, ро-
МАРИК ТОДОРА МИЛОШ, роћен ћен 1926. године у Врелу - Шекови-
1924. године у Акмачићима - Ше- ћи, Србин, земљорадник, у НОБ
ковићи, Србин, земљорадник, у ступио маја 1943. године, а у Брига-
НОБ ступио маја 1942. године, а у ду октобра 1943. године, борац, по-
Бригаду октобра 1943. године, бо- гииуо 1944. годиие, код Фоче.

509
МАРЈАНОВИБ ИВЕ ШИМО, рођен МАРКОВИК БОШКА БОРБЕ, ро-
1921. године у Хусину - Тузла, Хр- ђен 1923. године у Власеници, Ср-
ват, радник, у Бригаду ступио 8. 09. бин, радник, у НОБ и Бригаду сту-
1944. године, борац. пио 1943. године, борац, погинуо
1944. године у Малом Пољу - Хан
МАРКОВИН БОШКА АЛЕКСАН- Пијесак.
ДРА - АЦА, рођена 1920. године у
Власеници, Српкиња, домађица, у МАРКОВИК МИЛАНА ЈОВАН, ро-
Бригаду ступила 1944. године, бол- ђен 1915. године у Сићевцу - Жа-
ничарка, погинула 1944. године на бари - СРС, Србин, земљорадник, у
Црвеним Стјенама - Романија. НОБ ступио 12. 10. 1944. године, а
у Бригаду 25. 12. 1944. године, бо-
МАРКОВИН ВУЈЕ АНДРИЈА, ро- рац.
ђен 1892. године у Факовиђима -
Братунац, Србин, трговац, у Брига- МАРКОВИК ВОЈИСЛАВА МИЛАН,
ду ступио 13. 10. 1943. године, бо- рођен 1921. године у Азањи, Србин,
рац, умро. земљорадник, у Бригаду ступио 10.
12. 1944. године, борац, погинуо
МАРКОВИН ШИМЕ АНТО, рођен 1945. године код Власенице.
1924. године у Хусину - Тузла, Хр-
ват, радник, у Бригаду ступио 9. 09. МАРКОВИК ЈОВАНА МИЛИВОЈЕ,
1944. године, командир чете. рођен 1921. године у Петровићима
- Шековиђи, Србин, земљорадник,
МАРКОВИН ВЕСЕЛИНА БРАНИС- у НОБ ступио 1941. године, а у
ЛАВ, рођен 1923. годиие у Баничи- Бригаду 13. 10. 1943. године, стари-
ни, Србии, земљорадник, у НОБ и ји водник.
Бригаду ступио 15. 03. 1945. године,
борац. МАРКОВИК МИЛАНА РАДИВОЈЕ,
рођен 1918. године у Симићеву -
МАРКОВИН БРАНИСЛАВ, рођен Жабари - СРС, Србин, земљорад-
1926. године у Београду, Србин, иик, у НОБ ступио 26. 11. 1944. го-
радник, у Бригаду ступио 1944. го- дине, а у Бригаду 20. 12. 1944. годи-
дине, комесар чете. не, санитетска служба.

МАРКОВИН Д Р А Г У Т И Н А ВЛАДИ- МАРКОВИК ШПИРЕ РАДО, роћен


МИР, рођен 1927. године у Паради- 1923. године у Браинцима - Шеко-
ну, СРС, Србин, земљорадник, у вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
НОБ ступио 15. 10. 1944. године, а ступио 1941. године, а у Бригаду
у Бригаду 5. 12. 1944. године, бо- 13. 10. 1943. године, борац.
рац, погинуо 15. 02. 1945. године у
Власеиици. МАРКОВИК МИЛОША РАДОЈИ-
ЦА, роћеи 1922. године у Крњеву,
СРС, Србин, земљорадник, у Брига-
МАРКОВИК ТИМОТИЈЕ ДЕСИ-
ду ступио 12. 12. 1944. године, бо-
МИР, рођен 1920. године у Браин-
рац.
цима - Шековиђи, Србин, земљо-
радник, у НОБ ступио 15. 02. 1942. МАРКОВИК ВОЈИСЛАВА РАДО-
године, а у Бригаду маја 1944. годи- МИР, роћен 1921. године у Великом
не, борац, умро 1982. године. Орашју, СРС, Србин, радник, у Бри-
гаду ступио 3. 12. 1944. године, бо-
МАРКОВИК ИЛИЈЕ БОКАН, рођен рац.
1926. године у Дубиици - Калесија,
Србин, земљорадник, у Бригаду МАРКОВИК СВЕТИСЛАВ, роћен
ступио 17. 12. 1944. године, борац. 1922. године у Шабарима - СРС,

510
Србин, земљорадник, у Бригаду МАТИК ЈОКСЕ МИЛОРАД, роћен
ступио 7. 11. 1944. године, борац, 1923. године у Вукшићима - Власе-
пушкомитраљезац. ница, Србии, земљорадник, у НОБ
од 1942. године, а у Бригаду ступио
МАРКОВИК САВЕ СЛОБОДАН, ро- 1943. године, борац, официр Озне.
ђен 1924. године у Шековићима,
Србин, земљорадник, у НОБ ступио МАТИК МИЛОШ, роћен 1922. годи-
1941. године, а у Бригаду октобра не у Грабовици - Власеница, Ср-
1943. године, полит. комесар, ба- бин, земљорадник, у Бригаду сту-
таљона, носилац »Партизанске спо- пио 1943. године, борац, погинуо
менице 1941«. 1943. године.

МАРКОВИН ВИНКО, роћен 1923. МАТИК ТОШЕ РДЕ, роћен 1918.


године, у бригади од 1943. комесар године, у Слапашници - Братунац,
батаљона, живи у Загребу. Србин, земљорадник, у Бригаду
ступио 1. 09. 1944. године, Србин,
МАРТИНОВИН ДРАГИША, роћен земљорадник, у Бригаду ступио 1.
1924. године у Раковцу - СРС, Ср- 09. 1944. године, борац, умро.
бин, земљорадник, у Бригаду сту-
пио иестао 10. 03. 1945. године на МАТИК БОШКА РЕЉА, роћен
Сокоцу. 1926. године у Грабовици - Власе-
ница, Србин, земљорадник, у НОБ
М А Р У Ш И Н КОСТЕ САВО, роћен ступио 15. 07. 1943. године, а у Бри-
1924. године у Г. Пакленици - Маг- гаду 13. 10. 1943. године, борац,
лај, Србин, земљорадник, у Бригаду живи у Власеници.
ступио 5. 04. 1945. године, борац.
МАТИК СТАНКА СТАНИША, ро-
МАСКИЈЕВИН ЈОХАНА ЉУБО, ро- ћен 1920. године у Копривни -
ћен 1924. године у Власеници, Ср- Модрича, Србин, земљорадник, у
бин, радник, у НОБ и Бригаду сту- Бригаду ступио 15. 04. 1945. године,
пио 1943. године, борац, погинуо борац.
1944. године код Зворника.
МАТИК БОЖИДАРА СТЕВАН, ро-
МАТЕЈИН БОЖИДАРА МИХАЈЛО, ћен 1923. године у Трновчи, Србин,
роћен 1917. године у Влашком земљорадник, у Бригаду ступио 27.
Долу, СРС, Србин, земљорадник, у 10. 1944. године, борац.
НОБ и Бригаду ступио 10. 12. 1944.
годиие, борац, умро. МАТИК ОБРАДА СТЈЕПАН, роћен
1921. године у Вукшићима - Власе-
МАТИН БОРБЕ ДЕСИМИР, роћен ница, Србин, земљорадник, у НОБ
1923. године у Мишарима - Власе- ступио 1941. године, а у Бригаду
ница, Србин, земљорадник, у Бри-
1943. године, водник вода.
гаду ступио 1943. године, борац.
МАТУЗОВИК СТЈЕПАНА АНТО,
МАТИН ОБРАДА ДУШАН, роћен
1924. године у Вукшићима - Власе- роћен 1924. године у Хусину - Туз-
ница, Србин, земљорадник, у НОБ ла, Хрват, радник, у Бригаду сту-
ступио 1942. године, а у Бригаду пио 8. 09. 1944. године, борац.
ступио 1943. године, борац.
МАХМУТОВИК МЕХМЕДА МЕ-
МАТИН БОРБЕ МАТИЈА, роћен МИШ, роћен 1920. године у По-
1922. године у Мишарима - Власе- тклечју - Завидовићи, Муслимаи,
ница, Србин, земљорадник, у Бри- радник, у Бригаду ступио 12. 04.
гаду ступио 1943. године, борац. 1945. године, борац.

511
МАХМУТОВИБ ХУСЕ РАГИБ, ро- Бригаду октобра 1943. године, бо-
ђен 1921. године у Маглају, Мусли- рац, погинуо 1944. године на Илин-
маи, трговац, у Бригаду ступио 18. чици - Тузла.
04. 1945. године, борац.
МЕКИК АВРАМА САВО, роћен
МАХМУТОВИБ ОСМАНА ХИМЗО, 1926. године у Сучанима - Шекови-
рођен 1925. године у Солини - Туз- ћи, Србин, земљорадник, у НОБ
ла, Муслиман, земљорадник, у Бри- ступио 1. 08. 1943. год. а у Бригаду
гаду ступио 1944. године, борац. 13. 10. 1943. године, борац, умро
1946. године.
МАХМУТОВИК ИБРЕ ЏЕМАЛ, ро-
ђен 1926. године у Дивичу - Звор- МЕКИК ЈОВАНА СРПКО, роћен
ник, Муслиман, радник, у Бригаду 1923. године у Чанићима - Шекови-
ступио 20. 11. 1944. године, борац. ћи, Србин, земљорадни, у НОБ сту-
пио 1941. године, а у Бригаду 13.
МАШАНОВИН АЛИЈЕ ХАСАН, ро- 10. 1943. године, водник, носилац
ђен 1921. године у Драчама - Фоча, »Партизанске споменице 1941«.
Муслиман, радник, у Бригаду сту-
пио децембра 1944. године, борац. МЕКИК НИКОЛЕ СТЕВО, роћен
1921. године у Чанићима - Шекови-
М А Ш И К ХУСЕИНА АЛИЈА, рођен ћи, Србин, земљорадник, у НОБ
1916. године у Брдима - Сребреник, ступио 1941. године, а у Бригаду
Муслиман, земљорадник, у Бригаду 1943. године, борац, погинуо 1944.
ступио 1. 04. 1945. године, борац. године, на Романији.

МЕБИКОВИК - КОМОРАШ БАЈРЕ МЕЛЕЗОВИК МАРКА ДРАГО, ро-


ФАТИМА, рођена 1924. године у ћен 1913. године у Чанићима - Ше-
Оџаку, Муслиманка, домаћица, у ковићи, Србин, земљорадник, у
НОБ и Бригаду ступила 23. 03. НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
1945. године, болничарка. гаду 13. 10. 1943. године, командаит
батаљона, носилац »Партизанске
МЕКИК МИХАЈЛА МАРКО, роћен споменице 1941«. умро 1973. годи-
1913. године у Чанићима - Шекови- не.
ћи, Србин, земљорадиик, у НОБ
ступио 1941. године, а у Бригаду МЕМИШЕВИК Ф Е Х И М А ЕДХЕМ,
13. 10. 1943. године, борац, кувар. роћен 1919. године у Мајдану - За-
видовићи, Муслиман, радник, у
МЕКИК СПАСОЈА МИЛАН, роћен Бригаду ступио 15. 04. 1945. године,
1925. године у Чанићима - Шекови- борац.
ћи, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 1942. године, а у Бригаду МЕМИШЕВИК ИДРИЗА РЕФИЈА,
маја 1944. године, борац. роћен 1923. године у Тузли, Мусли-
манка, домаћица, у НОБ ступила
МЕКИК МИХАЈЛА МИРО, роћен августа 1942. године, а у Бригаду
1926. године у Чанићима - Шекови- 1944. године, болничарка, живи у
ћи, Србин, земљорадник, у НОБ Тузли.
ступио 1943. године, а у Бригаду
октобра 1943. године, борац, поги- МЕМИШЕВИК РАГИБА СМАЈО,
иуо 1944. године на Романији. роћен 1921. године у Чајничу, Мус-
лиман, радник, у НОБ ступио апри-
МЕКИК МИХАЈЛА РИСТО, роћен ла 1943. године, а у Бригаду ступио
1922. године у Чанићима - Шекови- 1944. године, помоћник комесара
ћи, Србин, земљорадник, у НОБ батаљона, погинуо 7. 05. 1945. годи-
ступио августа 1941. године, а у не, на Оџаку.

512
М Е Њ И К Л У К Е ВОЈИН, рођен 1926. Бригаду ступио 1. 12. 1944. године,
године у Чаиићима - Шековићи, борац.
Србин, земљорадник, у НОБ стуиио
1942. године, а у Бригаду 13. 10. МЕХИК ЕМИРА СЕФЕР, роћен
1943. године, борац, умро 1981. го- 1920. године у Мајдану - Завидови-
дине. ћи, Муслиман, земљорадиик, у Бри-
гаду ступио 12. 04. 1945. године, бо-
М Е Њ И Н САВЕ ДУШАН, роћен рац.
1914. године у Чанићима - Шекови-
ћи, Србин, земљорадник, у НОБ МЕХМЕДАГИК СМАИЛА МЕХО,
ступио 1941. године, а у Бригаду роћен 1920. године у Тузли, Мусли-
13. 10. 1943. године, командир чете, ман, ћак, у Бригаду ступио 17. 09.
умро 1952. године. 1944. године, комесар чете.

М Е Њ И Н ДИМИТРИЈА БОРБЕ, ро- МЕХМЕДОВИК С У Љ Е ЈУСУФ, ро-


ћен 1917. године, у Шековићима, ћен 1915. године у Шепку - Звор-
Србин, земљорадник, у НОБ ступио ник, Муслиман, земљорадник, у
1941. године, а у Бригаду борац, но- НОБ и Бригаду ступио 22. 09. 1944.
силац »Партизанске споменице годиие, борац.
1941«.
МЕХМЕДОВИК МЕХМЕДА МЕХО,
МЕХАНОВИН ХАСАНА АБДУЛАХ, роћен 1924. године у Мошевцу -
роћен 1929. године у Г. Тузли, Мус- Маглај, Муслиман, земљорадник, у
лиман, радник, у Бригаду ступио Бригаду ступио 15. 09. 1944. године,
октобра 1944. године, борац. борац, умро 1968. године.

М Е Х Д И РЕЏЕПИ, роћен у Сувој МЕХМЕДОВИК МЕХЕ МУЈО, ро-


Реци - САП Косово, Албанац, рад- ћен 1923. године, у Д. Раинцима -
ник, у Бригаду ступио децембра Калесија, Муслиман, земљорадник,
1944. године, борац, погинуо 1945. у бригаду ступио децембра 1944.
године на Сокоцу. године, борац, погииуо марта 1945.
године на Црвеним Стјенама - Ро-
М Е Х Д И РЕЏЕПИ, роћен у Коша- манија.
рама - Урошевац, САП Косово, Ал-
банац, земљорадник, у Бригаду МЕХМЕДОВИК ХАЏЕ ТЕУФИК,
ступио децембра 1944. године, бо- роћен 1927. године у Солини - Туз-
рац, погинуо 1945. године на Рома- ла, Муслиман, радник, у НОБ и
нији. Бригаду ступио 28. 09. 1944. године,
борац.
МЕХИНОВИК ОСМАНА СУЛЕЈ-
МАН, роћен 1922. годне у Деветаку МЕХМЕДОВИК ЗАИМА ХАМИД,
- Лукавац, Муслимаи, земљорад- роћен 1914. године у Копицама -
ник, у Бригаду ступио 10. 02. 1945. Маглај, Муслиман, земљорадник, у
године, борац, умро 1985. године. Бригаду ступио 15. 12. 1944. године,
борац.
МЕХИК ЏЕМАЛА АДЕМ, роћен
МЕХМЕДОВИК МУСТАФЕ ХА-
1923. године у Мионици - Града- МИД, роћен 1924. године у Расовцу
чац, Муслиман, земљорадник, у - Тузла, Муслимаи, земљорадник, у
НОБ ступио 1. 09. 1943. године, а у Бригаду ступио 25. 10. 1944. године,
Бригаду 1. 04. 1945. године, борац. борац, погинуо 1944. године на Ро-
манији.
МЕХИК АЗЕМА СЕЈФО, роћен
1918. године у Д. Раинцима - Кале- МЕХМЕДОВИК ИБРАХИМА ХА-
сија, Муслиман, земљорадник, у САН, роћен 1922. године у Копица-

513
ма - Маглај, Муслиман, земљорад- ступио 7. 02. 1945. године, борац,
ник, у Бригаду ступио 15. 12. 1944. умро.
године, борац.
МЕШКИК ШАБАНА ХАШИМ, ро-
МЕХМЕДОВИК ЈАШАРА ШАБАН, ђен 1909. године у Чоби - Маглај,
рођен 1917. године у Тузли, Мусли- Муслиман, земљорадник, у Бригаду
ман, радник, у Бригду ступио 15. стугшо 7. 02. 1945. године, коман-
03. 1945. године, борац. дир вода.

МЕХУРИН ШАНИРА КАСИМ, ро- МЕШКОВИК КАДРЕ ИДРИЗ, ро-


ђен 1911. године у Грачаници, Мус- ђен 1925. године у Тузли, Мусли-
лиман, земљорадник, у Бригаду ман, земљорадник, у Бригаду сту-
ступио 15. 03. 1945. годиие, борац. пио 3. 09. 1944. године, борац.

МЕШАНОВИК АЛИЈЕ ХАСАН, ро- МЕШКОВИК ХУСЕИНА ЈАКУБ,


ђен 1921. године у Драчи - Фоча, рођен 1914. године у Д. Грабовици
Муслиман, земљорадник, у НОБ и - Тузла, Муслиман, земљорадник, у
Бригаду ступио децембра 1944. го- НОБ ступио 13. 09. 1944. године, а
дине, борац. у Бригаду јануара 1945. године, бо-
рац.
МЕШИК АЈША, рођена 1926. годи-
не у Г. Тузли, Муслиманка, дома- МЕШКОВИК АХМЕТА МЕХМЕД,
рођен 1924. године у Тузлу, Мусли-
ћица, у Бригаду ступила 17. 09.
маи, земљорадник, у Бригаду сту-
1944. године, болничарка, погинула
пио 3. 09. 1944. године, борац, поги-
27. 10. 1944. године на Црвеиим
нуо 1944. године на Црвеним Стје-
Стјенама - Романија.
нама - Романија.

МЕШИК ХУСЕ БЕКИР, рођен МИГАЛОВИК САВЕ ДАНИЛО, ро-


1912. године у Поточанима - Добој, ђен 1916. године у Тупковиђима -
Муслиман, земљорадник, у Бригаду Живинице, Србин, земљорадник, у
ступио 15. 03. 1945. године, десетар. НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
гаду 24. 10. 1943. године, борац,
МЕШИК ЈУСУФА МУРАДИГ, ро- умро 1949. године.
ђен 1914. године у Тузли, Мусли-
ман, радни, у Бригаду ступио сеп- МИЈАТОВИК АЛЕКСИЈЕ МИЛО-
тембра 1944. године, борац, поги- РАД, рођен 1925. годиие у Ракином
нуо новембра 1944. годне на Црве- Брду - Калесија, Србин, земљорад-
ним Стјенама - Романија. ник, у НОБ ступио јануара 1943. го-
диие, а у Бригаду 24. 10. 1943. годи-
МЕШКИК ЈУСУФА АВДО, рођен не, командир вода, официр у пен-
1905. године у Чоби - Маглај, Мус- зији.
лиман, земљорадник, у Бригаду
МИЈАТОВИК Б. РАДОШ, роћен
ступио 7. 02. 1945. године, борац.
1922. године у Богову - Деспото-
вац, СРС, Србин, радник, у Бригаду
МЕШКИК ИБРАХИМА ХАМИД, ступио 20. 11. 1944. годиие, борац.
рођен 1927. године у Чоби - Маглај,
Муслимаи, земљорадник, у НОБ МИЈАТОВИК ДРАГУТИНА ЧЕДО-
ступио 1. 02. 1943. године, а у Бри- МИР, роћен 1925. године у Крњеву
гаду 10. 11. 1944. године, командир - СРС, Србин, земљорадник, у Бри-
вода. гаду ступио 12. 12. 1944. године, бо-
рац.
МЕШКИК ИБРАХИМА ХАСАН, ро-
ђен 1921. године у Чоби - Маглај, МИЈОЈЛИК МИРКО, роћен 1921.
Муслиман, земљорадник, у Бригаду годиие у Бијељини, Србин, радник,

514
у НОБ ступио 1941. годиие, а у ву, Жабари, СРС, Србин, земљорад-
Бригаду јула 1944. године, комесар ник, у НОБ ступио 29. 11. 1944. го-
батаљона, живио у Београду, умро дине, а у Бригаду 20. 12. 1944. годи-
1988. годиие, носилац »Партизанске не, борац.
споменице 1941«.
МИЛАНОВИК ТИМОТИЈЕ МИЛЕ,
МИЛАДИНОВИН ЖИВОТЕ ДУ- роћен 1920. године у Раковцу, СРС,
ШАН, рођен 1921. године у Глибов- Србин, земљорадиик.
цу - СРС, Србин, земљорадник, у
НОБ и Бригаду ступио 19. 02. 1944. МИЛАНОВИК СТЕВЕ СЛАВОЉУБ,
године, болничар, погинуо 1945. го- роћен 1924. године у Магашићима
дине у Власеници. - Братунац, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 25. 08. 1943. године, а
МИЛАДИНОВИК САВЕ РАДОМИР, у Бригаду 13. 10. 1943. године, бо-
рођен 1921. године у Великом рац, погинуо 1944. године, код Са-
Орашју, СРС, Србин, радник, у Бри- рајева.
гаду ступио 3. 12. 1944. године, бо-
рац, погинуо 1945. године на Црве- МИЛАНОВИК ВАСЕ ТОМО, роћен
ним Стјенама - Романија. 1925. године у Магашићима - Бра-
тунац, Србин, земљорадиик, у НОБ
МИЛАКОВИК КУРЕ СТЕВО, рођен и Бригаду ступио 1943. године, бо-
1923. године у Хрватској Дубици - рац погинуо 11. 05. 1944. године,
СРХ, Србин, земљорадник, у НОБ на Сикири - Власеница.
ступио 1941. године, а у Бригаду
октобра 1943. године, обавјештајни МИЛАТОВИК МАРКА САВО, роћен
официр, носилац »Споменице«. 1912. године у Титограду, СР ЦГ,
Цриогорац, радник, у НОБ ступио
МИЛАНОВИК ВАСО, рођен 1915. 26. 08. 1943. године, а у Бригаду
године у Рашеву - Шековиђи, Ср- јула 1944. године, борац.
бин, земљорадник, у НОБ ступио
1941. године, а у Бригаду 13. 10. МИЛЕТИК МИЛОЈА СТАНИМИР,
1943. године, борац, умро 1973. го- роћен 1925. године, борац, погинуо
дине. код Шековића.

МИЛАНОВИК БУРЕ СТЕВО, рођен М И Л Е Т И К ОБРЕНА ТАНАСИЈЕ,


1924. године у Дубници - Власени- роћен 1922. године у Бурићима -
ца, Србин, земљорадник, у НОБ Шековиђи, Србин, земљорадник, у
ступио 1941. године, а у Бригаду НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
маја 1944. године, водник. гаду 13. 10. 1943. године, борац, но-
силац »Партизаиске споменице
МИЛАНОВИК ПЕТРА БОРБИЈА 1941«. умро 1975. године.
БОКА, рођен 1922. године у Смолу-
ћи Доњој - Лукавац, Србин, земљо-
МИЛИНКОВИК СТОЈАН-СТОЈАН-
радник, у НОБ ступио 8. 08. 1943.
ДА - КРАЈИШНИК, рођен 1918. го-
године, а у Бригаду јануара 1944.
дине, Србин, радник, у НОБ ступио
године, командир чете.
1941. године, а у Бригаду 1944. го-
дине, замјеиик командаита бригаде,
МИЛАНОВИК СТАНКА ЛУКА, ро-
живи у Београду, генерал у пензи-
ђен 1927. године у Рашеву - Шеко-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ ји.
ступио марта 1943. године, а у Бри-
гаду иовембра 1944. године, борац. МИЛИК НИКОЛЕ БОРО, рођен
1925. године у Бјеловару, СРХ, Ср-
МИЛАНОВИК ЧЕДОМИРА МИ- бин, земљорадник, у НОБ ступио
ЛАН, роћен 1916. године у Симиће- септембра 1943. годиие.

515
МИЛИБ Љ У Б Е ВЛАДИМИР, рођен МИЛИЧКОВИК ВЛАДИМИР, ро-
1920. године у Бијелом Пољу - Ше- ћен 1914. године у Марковцу, СРС,
ковићи, Србин, земљорадник, у Србин, земљорадник.
Бригаду ступио октобра 1943. годи-
не, борац, погинуо 1944. године. МИЛОВАНОВИК ЛАЗАРА БОЖО,
роћен 1913. године у Тепену - Ше-
МИЛИБ МИТРА ВЛАДО, роћен ковићи, Србин, земљорадник, у
1925. године у Сучанима - Шекови- НОБ ступио 1943. године, а у Бри-
ћи, Србин, земљорадник, у НОБ гаду маја 1944. године, борац, умро
ступио 1. 08. 1943. године, а у Бри- 1974. године.
гаду 13. 10. 1943. године, борац.
МИЛОВАНОВИК ВЕЛИМИР, роћен
М И Л И Б ОБРЕНА ВОЈКО, роћен 1922. године у Жабарима, СРС, Ср-
1914. године у Сучанима - Шекови- бин, земљорадник, у Бригаду сту-
ћи, Србии, земљорадник, у НОБ пио 7. 11. 1944. године, борац.
ступио 5. 08. 1941. године, а у Бри-
гаду 13. 10. 1943. године, борац, МИЛАНОВИК ТОМИН БОРКО, ро-
умро 1965. године. ћен 1918. године у Тепену - Шеко-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
МИЛИК ИЛИЈЕ ДРАГО, роћен ступио 1941. годиие, а у Бригаду
1922. године у Сучанима - Шекови- маја 1944. године, борац.
ћи, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 5. 08. 1941. године, а у Бри- МИЛОВАНОВИК ЈОВЕ МИЛОВАН,
гаду 13. 10. 1943. године, борац. роћен 1926. године у Тепену - Ше-
ковићи, Србин, земљорадник, у
МИЛИК КОСТЕ КОЈО, роћен 1928. НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
годиие у Брезовом Пољу - Брчко, гаду октобра 1943. године, борац.
Србин, земљорадник, у Бригаду
ступио 1. 05. 1945. године, борац. МИЛОВАНОВИК МИЛЕНКА СТЕ-
ВО, роћен 1921. годиие у Грачани-
МИЛИК ЛАЗАРА РАТКО, роћен ци, Србин, радник, у НОБ ступио
1923. године у Тупковићима - Жи- 1941. године, а у Бригаду октобра
вииице, Србин, земљорадник, у 1943. године, комесар батаљона, по-
НОБ ступио 1942. године, а у Бри- гинуо 3. априла 1945. године на Ли-
гаду 24. 10. 1943. године, замјеник сини - Соколац.
командира чете, погииуо 30. јула
1944. године код Нишића - Олово. МИЛОВИК ВАСЕ ЉУБОМИР, ро-
ћен 1924. године у Старичу - Кла-
МИЛИК ХИЛМЕ ХАКИЈА, роћен дањ, Србин, земљорадник, у НОБ
1927. године у Рогатици, Муслиман, ступио 1942. годиие, а у Бригаду
ћак, у Бригаду ступио 14. 03. 1945. октобра 1943. године, десетар, умро
годиие, борац. 1980. године у Београду.

МИЛИК ЈОВЕ ЦВИЈЕТИН, роћен


МИЛОЈЕВИК АЛЕКСАНДРА МИО-
1924. годиие у Тупковићима - Жи-
винице, Србии, земљорадник, у ДРАГ, роћен 1924. године у Азањи
НОБ ступио 1942. године, а у Бри- - СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
гаду 24. 10. 1943. године, борац, и Бригаду ступио 10. 12. 1944. годи-
умро 1980. године. не, борац.

МИЛИЧЕВИК МИЛОРАДА МИ- МИЛОЈКОВИК АЛЕКСАНДРА


РОСЛАВ, роћен 1926. године у ЖИВОЈИН, роћен 1927. годиие у
Кршној Глави - Докмир - СРС, Ср- Великом Орашју, СРС, Србин, рад-
бин, земљорадник, у Бригаду сту- ник, у Бригаду ступио 1. 12. 1944.
пио 3. 10. 1944. годиие, борац. године, борац.

516
МИЛОЈКОВИК М И Л У Т И Н А МИ- НОБ ступио јануара 1943. године, а
ЛАН, рођен 1918. године у Шетању у Бригаду 24. 10. 1943. године, бо-
- Петровац на Млави, СРС, Србин, рац, погинуо децембра 1944. године
земљорадник, у НОБ и Бригаду на Дебелој Међи код Хан Пијеска.
ступио септембра 1944. године, де-
сетар. МИЛОШЕВИК ЖИВОТА, рођен
1927. године у Врби - Светозарево,
МИЛОЈКОВИН АЛЕКСАНДРА РА- СРС, Србин, земљорадник, погинуо
ДИША, рођен 1926. године у Вели- 14. 05. 1945. године у Завидовићи-
ком Орашју, СРС, Србин, радник, у ма.
Бригаду ступио 3. 12. 1944. године,
борац. МИЛОШЕВИК ЛАЗАРА МИХАЈЛО,
роћен 1922. године у Баничини,
МИЛИЧЕВИК МИЛАНА БОРИС- СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
ЛАВ, рођен 1911. године у Коцеље- ступио 15. 03. 1945. године, борац,
ву, СРС, Србин, земљорадник, у погинуо 6. 05. 1945. годиие код Оџа-
НОБ и Бригаду ступио 24. 11. 1944. ка.
године, борац.
МИЛОШЕВИК Л>. РАДОМИР, ро-
МИЛИЧЕВИК ЖИВОЈИН, рођен ћен 1922. године у Великој Плани,
1915. године у Свилеуви - СРС, Ср- СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
бин, земљорадник, у НОБ и Брига- ступио 4. 12. 1944. гоидине, а у Бри-
ду ступио 14. 11. 1944. године, бо- гаду 5. 01. 1945. године, борац, из-
рац. вићач.

МИЛОСАВЉЕВИК ЖИВКА ДРА- МИЛОШЕВИК М. РАДОМИР, ро-


ГОМИР, рођен 1925. године у Чете- ћен 1922. године у Смед. Паланка -
режу, СРС, Србин, земљорадник, у СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
НОБ ступио 3. 11. 1944. године, а у ступио 4. 12. 1944. године, а у Бри-
Бригаду 6. 01. 1945. године, водник. гаду 27. 12. 1944. године, борац,
нишанџија ПТ пушака.
МИЛОСАВЉЕВИК БОГОЈА ИЛИ-
ЈА, рођен 1927. године у Великом МИЛОШЕВИК СТЕВАНА САВА,
Орашју, СРС, Србин, радник, у Бри- роћен 1925. године у Влашком
гаду ступио 3. 12. 1944. године, бо- Долу, СРС, Србин, земљорадник, у
рац, погинуо 1945. године на Оцаку. НОБ и Бригаду ступио 20. 10. 1944.
године, борац, погинуо 21. 01. 1945.
МИЛОШЕВИК АЛЕКСАНДРА БО- године код Хан Пијеска.
ЖИДАР, рођен 1923. године у Кр-
њеву, СРС, Србин, земљорадник, у МИЛОШЕВИК ЖИВОЈИНА СВЕ-
Бригаду ступио 11. 12. 1944. године, ТОЗАР, роћен 1925. године у Грчеу
борац. - СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
и Бригаду ступио 12. 12. 1944. годи-
МИЛОШЕВИК ПЕТРА БРАНО, ро- не, борац, пушкомитраљезац.
ђен 1926. године у Марковићима -
Шековићи, Србин, земљорадник, у МИЛОШЕВИК ТОМЕ СЛАВКО, ро-
НОБ ступио маја 1943. године, а у ћен 1927. године у Ракином Брду -
Бригаду октобра 1943. гдине, бо- Калесија, Србин, земљорадник, у
рац, погинуо децембра 1944. годи- НОБ ступио 20. 09. 1942. године, а
не, на Пожарници. у Бригаду 1944. године, десетар.

МИЛОШЕВИК ТОМЕ ДРАГО, ро- МИЛОШЕВИК СВЕТИСЛАВА ТО-


ћен 1922. године у Ракином Брду - МИСЛАВ, рођен 1923. године у Ло-
Калесија, Србин, земљорадник, у зовику - Велика Плана, СРС, Ср-

517
бин, земљорадник, у Бригаду сту- - Шековићи, Србин, земљорадник,
пио 10. 12. 1944. године, борац. у НОБ ступи 12. 06. 1942. године, а
у Бригаду 13. 10. 1943. године, бо-
МИЛОШЕВИН ЛАЗАРА ХРИСТИ- рац.
ВОЈЕ, рођен 1918. године у Баничи-
ни, СРС, Србин, земљорадник, у МИЉАНОВИК ПРОКОПИЈЕ ДИ-
НОБ и Бригаду ступио 15. 03. 1945. МИТРИЈЕ-МИКО, роћен 1925. го-
године, командир вода. дине у Сајтовићима - Калесија, Ср-
бин, земљорадник, у НОБ ступио
МИЛУТИНОВИН Л>. ДРАГОЛ.УБ, маја 1943. године, а у Бригаду 24.
рођен 1922. године у Крњеву - СРС, 10. 1943. године, борац, погинуо де-
Србин, земљорадник, у НОБ ступио цембра 1944. године, на Пожарни-
11. 12. 1944. године, а у Бригаду 27. ци - Тузла.
12. 1944. године, борац.
МИЉАНОВИК РИСТЕ МИРОСЛАВ,
МИЛУТИНОВИК ЉУБОМИРА РА- роћен 1918. године у Марковићима
ДИВОЈЕ, рођен 1924. године у Ба- - Шековићи, Србин, земљорадник,
ничини - СРС, Србин, земљорад- у НОБ ступио августа 1941. године,
ник, у НОБ ступио 15. 03. 1945. го- а у Бригаду 1944. године, комесар
дине, а у Бригаду априла 1945. го- чете, погинуо 1944. године у Среб-
дине, борац. реници.

МИЛУТИНОВИН МИРКА Др. СЛО- МИЉИЧИК ДРАГУТИН, роћен


БОДАН, рођен 1925. године у Беог- 1927. године у Врбници - СРС, Ср-
раду, Србин - ђак, у НОБ и Брига- бин, земљорадник, погинуо 10. 03.
ду ступио 1944. године, референт 1945. године у Сокоцу.
санитета у батаљону.
МИМИК СИМЕ ЉУБО, роћен 1920.
М И Љ А Н И К Д У Ш А Н А ВОЈИН, ро- године у Тепену - Шековићи, Ср-
ђен 1923. године у Козијој Равни - бин, земљорадник, у НОБ ступио
Власеница, Србин, земљорадник, у 1941. године, а у Бригаду 13. 10.
Бригаду ступио 1943. године, бо- 1943. годне, командир вода, носи-
рац. лац »Партизанске споменице 1941«.

М И Љ А Н И К НИКОЛЕ ДРАГО, ро- МИМИК ВЕЉКЕ ПЕРО, роћен


ђеи 1921. године у Козјој Равни - 1926. године у Тепену - Шековићи,
Власеница, Србин, земљорадник, у Србин, земљорадник, у НОБ ступио
Бригаду ступио 1943. године, бо- 1942. године, а у Бригаду 13. 10.
рац, умро 1985. године. 1943. године, борац, умро 1972. го-
дине.
М И Љ А Н И К Л У К Е ДУШАН, рођен
1924. године у Грабовици - Власе- МИРКАНОВИК ВАСЕ ЦВИЈЕТИН,
ница, Србин, земљорадник, у Бри-
роћен 1912. године у Међашима -
гаду ступио 1943. године, командир
Бијељина, Србин, земљорадник, у
чете, умро у Лукићеву.
НОБ ступио 1943. годиие, а у Бри-
МИЉАНОВИК ЛАЗАРА ВЕЉКО, гаду 15. 02. 1944. године, борац, по-
рођен 1925. године у Марковиђима гинуо септембра 1944. године на Је-
- Шековићи, Србин, земљорадник, лици - Калесија.
у НОБ ступио 5. 02. 1943. године, а
у Бригаду 13. 10. 1943. године, бо- МИРОВИК СВЕТОЗАРА ЈАКИЦА,
рац. рођена 1928. године у Трњацима -
Бијељина, Српкиња, ђак, у НОБ
МИЉАНОВИК ЛАЗА ВЛАДИМИР, ступила 1942. године, а у Бригаду
роћен 1923. године у Марковићима живи у Тузли.

518
МИТРОВИК МИЛАНА АЛЕКСАН- Шековићи, Србин, земљорадник, у
ДАР, рођен 1921. године у Влаш- НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
ком Долу - СРС, Србин, земљорад- гату октобра 1943. године, комесар
ник, у НОБ и Бригаду ступио 12. чете, носилац »Партизанске споме-
12. 1944. године, борад, нестао 1945. нице 1941«.
године код Хан Пијеска.
МИКАНОВИК ИЛИЈЕ МИЛОШ,
МИТРОВИН БЛАГОЈЕ, рођен у, Ср- роћен 1923. године у Браинцима -
бин, земљорадник, у Бригаду сту- Шековићи, Србин, земљорадник, у
пио 1944. године. НОБ ступио 1. 06. 1942. године, а у
Бригаду маја 1944. године, борац.
МИТРОВИН СИМЕ БОРКО, рођен
1926. године у Јавору - Шековићи, М И К И К ИВАНА БОГДАН, роћен
Србин, земљорадник, у НОБ ступио 1921. године у Слапашници - Бра-
априла 1942. године, а у Бригаду туиац, Србии, земљорадник, у Бри-
октобра 1943. године, борац, поги- гаду ступио 1943. године, борац,
нуо 1944. године, на Пожарници - погинуо.
Тузла.
МИКИК ЖИВАНА ВАСИЛИЈЕ, ро-
МИТРОВИН БОЖЕ ЈОВО, рођен ћен 1903. године у Курићима - Ше-
1924. године у Јавору - Шековићи, ковићи, Србин, земљорадник, у
Србин, земљорадник, у НОБ ступио НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
јуна 1942. године, а у Бригаду 1944. гаду маја 1944. године, водник, но-
године борац, погинуо 1944. године силац »Партизанске споменице
на Црвеним Сјенама - Романија. 1941«. умро 1979. године.

МИТРОВИН НИКОЛЕ МИЛАДИН, М И К И К СТАНКА ДЕСИМИР, ро-


роћен 1920. године у Слапашници - ћен 1921. године у Бијелом Пољу -
Братунац, Србин, земљорадник, у Шековићи, Србин, земљорадник, у
НОБ и Бригаду ступио 15. 10. 1944. НОБ ступио 1943. гдине, а у Брига-
године, борац. ду 13. 10. 1943. године, борац.

МИТРОВИН ПЕТРА ПЕРО, роћен МИКИК ЈОВЕ Л.УБИНКА, роћена


1923. године у Г. Буковици - Маг- 1927. године у Власеници, Српки-
лај, Србин, земљорадник, у НОБ и ња, домаћица у НОБ ступила 1943.
Бригаду ступио 5. 04. 1945. године, године, а у Бригаду 1943. године,
борац. борац, погинула 1986. године.

МИТРОВИН ДАНИЛА СВЕТИС- М И К И К ВАСЕ Л>УБО, роћен 1925.


ЛАВ, роћен 1921. године у Мирије- године у Слапашници - Братунац,
ву - СРС, Србии, земљорадник, у Србин, земљорадник, у Бригаду
НОБ сттупио 7. 12. 1944. године, а ступио 1943. године, командир
у Бригаду 30. 12. 1944. године, бо- вода.
рац.
МИКИК НИКЕ МАРА, роћена 1924.
МИТРОВИН ДИМШЕ ТИХОМИР, године у Власеници, Српкиња, ћак,
роћен 1924. године у Јавору - Ше- у НОБ ступила јуна 1943. године, а
ковићи, Србин, земљорадник, у у Бригаду октобра 1943. године,
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- болничарка.
гаду 13. 10. 1943. године, водни де-
легат, носилац »Партизанске спо- МИКИК ВИДАКА МИЛАДИН, ро-
менице 1941«. умро 1982. године. ћен 1921. године у Слапашници -
Братунац, Србин, земљорадник, у
МИНАНОВИН СТАНКА БОШКО, НОБ и Бригаду ступио 1943. годи-
роћен 1920. године у Браинцима - не, борац.

519
МИКИН ЈОВЕ РАЈКО, рођен 1916. годиие, а у Бригаду 24. 10. 1943. го-
године у Власеници, Србин, рад- дине, обав. официр, батаљона, но-
ник, у НОБ ступио 1941. године, а силац »Партизанске споменице
у Бригаду октобра 1943. године, ин- 1941«.
теидаит бригаде, носилац »Парти-
занске споменице 1941«. живи у МИХАЈЛОВИК МАТИЈЕ ЉУБО,
Београду. роћен 1912. године у Браинцима -
Шековићи, Србин, земљорадник, у
МИНИН БУРЕ РАТКО, рођен 1924. НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
године у Буриђима - Шековићи, гаду 24. 10. 1943. године, командир
Србин, земљорадник, у НОБ ступио чете, носилац »Партизанске споме-
1943. годиие, а у Бригаду 13. 10. нице 1941«.
1943. године, интендант чете, поги-
нуо 1946. године. МИХАЈЛОВИК ВЕЉКА МИЛО-
РАД-МАКИН, рођен 1926. године у
МИНИК НИКЕ СВЕТОЗАР-СВЕТО, Поповом пољу - Бијељина, Србин,
рођен 1923. године у Власеници, ђак, у НОБ ступио 1941. године, а у
Србин, радник, у НОБ ступио 1942. Бригаду маја 1944. године, помоћ-
године, а у Бригаду 1943. године, ник комесара чете. •
командир чете.
МИХАЈЛОВИК СТЕВЕ СТЈЕПАН,
МИКИК СТАНКА СЕКУЛА, рођен роћен 1925. године у Михајловићи-
1922. године у Бијелом Пољу - Ше- ма - Шековићи, Србин, земљорад-
ковићи, Србин, земљорадник, у ник у НОБ ступио 1. 09. 1943. годи-
НОБ ступио 1943. године, а у Бри- не, а у Бригаду 13. 10. 1943. године,
гаду маја 1944. године, борац, поги- борац.
нуо 1944. године, на Црвеним Стје-
нама - Романија. МИХАЈЛОВИК НЕКЕ ТОМО, ро-
ћен 1925. године у Каменици - Маг-
МИКИК ДИМИТРИЈА СПАСО, ро- лај, Србин, земљорадник, у Бригаду
ћен 1921. годиие у Травнику, Ср- ступио 1. 04. 1945. године.
бин, радник, у НОБ ступио 1941. го-
дине, а у Бригаду 1944. године, ко- МИХАЉЕВИК БРАНКА ТИХО-
мандант бригаде, носилац «Парти- МИР, роћен 1926. године у Зупцима
занске споменице 1941«, умро 1984. - Шековићи, Србин, земљорадник,
године у Беогрду. у НОБ ступио јула 1943. године, а у
Бригаду 18. 01. 1944. године, десе-
М И К И К ТОДОРА СРЕТКО, роћен тар.
1922. године у Бурићима - Шеко-
вићи, Србин, радник, у НОБ ступио МИШИК НИКОЛЕ ИЛИЈА, роћен
1941. године, а у Бригаду 24. 10. 1927. године у Кисељаку - Тузла,
1943. године, борац, носилац »Пар- Хрват, земљорадник, у Бригаду
тизанске споменице 1941«, умро ступио 10. 10. 1944. године, борац,
1975. погинуо 1945. године на Романији.

МИФТАРЕВИК ВЕЛИЈЕ АБДУЛА- М И Ш И К СЛАВОЈКА РАДОСЛАВ,


ЗИЗ, роћен 1925. године у Грачани- роћен 1928. годне у Милићима -
ци, Муслиман, радник, у Бригаду Власеиица, Србин, земљорадник, у
ступио 8. 09. 1944. годие, водник НОБ и Бригаду ступио 15. 09. 1944.
вода. године, борац.

МИХАЈЛОВИК МЛАДЕНА ЈОВО, МЛАБЕНОВИК МЛАБЕНА ДРАГО-


роћен 1919. године у Голом Брду, МИР, роћена 1919. године у Сла-
Србин, радник, у НОБ ступио 1941. пашници — Братунац, Србин, зе-

520
мљорадник, у НОБ и Бригаду сту- чете, погинуо 1944. године на 06-
пио 1. 09. 1944. године, борац. лом Брду - Трново.

МЛАБЕНОВИН БОЖЕ МИЛОШ, МРКАЈИК МАРКА РАЈКА, удт. СА-


рођеи 1912. године у Вуковиђима - РИК, роћена 1924. године у Д.
Власеница, Србин, земљорадник, у Браинцима - Шековићи, Српкиња,
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- домаћица, у НОБ ступила 1941. го-
гаду 13. 10. 1943. годиие, борац, дине, а у Бригаду маја 1944. године,
умро 1955. године, носилац »Споме- болничарка, носилац »Партизанске
нице«. споменице 1941«. умрла 1973. годи-
не, у Зрењанину.
МЛИВИК З У Л Ф Е ФЕРИД, рођен
1920. године у Дервенти, Мусли- МУЗУРОВИК МЕХЕ ХАЈРО, рођен
ман, радник, у Бригаду ступио 6. 1921. године у Зворнику, Мусли-
04. 1945. године, водник вода. ман, радник, у Бригаду ступио сеп-
тембра 1944. године, борац.
МОНИВОРИК С. РАДОСАВ, рођен
1927. године у Врби - Светозарево, МУЈАКИК АЛИЈЕ ИБРАХИМ, ро-
СРС, Србин, земљорадник, у Брига- ђен 1923. године у Сјенини - Добој,
ду ступио 13. 12. 1944. године, бо- Муслиман, земљорадник, у Бригаду
рац. ступио априла 1945. године, борац.

МОМЧИЛОВИК Л У К Е РАДЕ, ро- МУЈАКОВИК МУЈЕ МУСТАФА, ро-


ђен 1918. године у Дубници - Вла- ћен 1909. године у Д. Ораховици -
сеница, Србин, радник, у НОБ сту- Грачаница, Муслиман, земљорадни,
пио 1941. године, а у Бригаду 13. у Бригаду ступио 4. 04. 1945. годи-
10. 1943. године, командир чете, по- не, борац.
гуно маја 1945. године, на Оцаку.
МУЈАКОВИК МУЈЕ СУЛ>0, роћен
МОМЧИЛОВИК ВАСИЛИЈЕ МОМ- 1924. године у Мошевцу - Маглај,
ЧИЛО, рођен 1927. године у Ма- Муслиман, земљорадник, у Бригаду
гашићима, Братунац, Србин, зе- ступио 17. 03. 1945. године, борац.
мљорадник, у НОБ и Бригаду сту-
пио 1943. године, водник. МУЈАНОВИК ОСМАНА ЈУСО, ро-
ћен 1922. године у Зворнику, Мус-
МРАКИК КОСТЕ СЛАВКО, рођен лиман, радник, у Бригаду ступио
1921. године у Грабовици - Власе- септембра 1944. године, борац, по-
иица, Србин, земљорадник, у Бри- гинуо 1945. године на Оџаку.
гаду ступио 1943. године у Дриња-
чи - Зворник. МУЈАНОВИК МУЈЕ САДИК, роћен
1919. године у Клокотници - Добој,
МРКОЊИК-ПЕРЕНДИК ГРОЗДА- Муслиман, земљорадник, у Бригаду
НА, рођена 1924. године у Шекови- ступио 15. 04. 1945. године, борац.
ћима, Српкиња, домаћица, у НОБ
ступила 1941. године, а у Бригаду МУЈИК ХУСЕИНА ЈУСУФ, роћен
октобра 1943. гдине, омлад. руково- 1917. године у Клокотници - Добој,
дилац и референт санитета, носи- Муслиман, земљорадник, у Бригаду
лац »Партизанске споменице 1941«. ступио 24. 4. 1945. године, борац.

МРКАЈИК ЈАКОВА КОМЉЕН, ро- МУЈИК ИБРЕ МЕХМЕД, роћен


ђен 1916. године у Удбини - Шеко- 1925. године у Г. Ораховици - Гра-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ чаница, Муслиман, земљорадник, у
ступио аавгуста 1941. године, а у Бригаду ступио 10. 04. 1945. године,
Бригаду 1943. године, командир борац.

521
МУЈИК МЕХМЕДА МЕХО, рођен МУМИНОВИК ХУСЕ ИБРАХИМ,
1926. године у Г. Ораховици - Гра- роћен 1921. године у Курћевику -
чаница, Муслимаи, земљорадник, у Живинице, Муслиман, земљорад-
Бригаду ступио 2. 03. 1945. годиие, ник, у Бригаду ступио 10. 04. 1945.
борац. године, борац.

МУЈКАИОВИК ИБРАХИМА ШАХ- МУМИНОВИК ОСМЕ ЈУСУФ, ро-


БАЗ, рођен 1925. године у Г. Орахо- ћен 1921. године у Д. Раинцима -
вици - Грачаница, Муслиман, зе- Калесија, Муслиман, земљорадник,
мљорадник, у Бригаду ступио 10. у Бригаду ступио октобра 1944. го-
10. 1944. године, борац. дине, борац, погинуо марта 1945.
године на Црвеним Стјенама - Ро-
МУЈКИК ХУСЕ АЛИЈА, рођен манија.
1925. године у Клокотници - Добој,
Муслиман, земљорадник, у Бригаду МУМИНОВИК БЕГЕ МЕХО, роћен
ступио марта 1945. године, борац. 1910. године у Равни - Маглај, Мус-
лиман, земљорадник, у Бригаду
МУЈКИН АЛИЈЕ АЉО, рођен 1921. ступио 15. 09. 1944. године, борац.
године у Тузли, Муслиман, радник,
у Бригаду ступио 1944. године, бо- МУМИНОВИК ИБРАХИМА МУС-
рац, погинуо 1945. годиие на Рома- ТАФА, роћен 1907. године у Равни
нији. - Маглај, Муслиман, земљорадник,
у Бригаду ступио фебруара 1945.
МУЈКИК САБИТА ЗЕКО, рбђен године, борац.
1926. године у Клокотници - Добој,
Муслиман, земљорадник, у Бригаду МУМИНОВИК ХУСЕ СУЉО, роћен
ступио 10. 04. 1945. године, борац. 1928. године у Бурћевику - Живи-
нице, Муслиман, земљорадник, у
МУЈКИК ИБРАХИМА САЛИХ, ро- Бригаду ступио 1944. године, бо-
ђен 1924. године у Хајдаревићима - рац, погинуо 29. 10. 1944. године на
Завидовићи, Муслиман, земљорад- Црвнеим Стјенама - Романија.
иик, у Бригаду ступио 10. 04. 1945.
године, борац. МУРГИК ХУСЕИНА ЏЕМАЛ, ро-
ђен 1924. године у Пољицу - Лука-
МУЈКИК ХУСЕ КАМИЛ, роћен вац, Муслиман, земљорадник, у
1923. године у Клокотиици - Добој, Бригаду ступио 10. 04. 1945. године,
Муслиман, земљорадник, у Бригаду борац.
ступио 18. 04. 1945. године, борац.
МУРИК АРИФА ИБРАХИМ, рођен
МУЈКИК ОСМАНА ХАСАН, роћен 1913. године у Тузли, Муслиман,
1913. године у Клокотници - Добој, радник, у Бригаду ступио 13. 10.
Муслиман, земљорадник, у Бригаду 1943. године, борац, погинуо 1944.
ступио 18. 04. 1945. године, борац.
године на Романији.
МУЛАОСМАНОВИК АХМЕТА
МУСИК МЕХМЕДА АГАН, рођен
АРИФ, роћен 1922. године у Би-
јељини, Муслиман, радник, у Бри- 1927. године у Тузли, Муслиман,
гаду ступио 18. 06. 1945. године, бо- радник, у Бригаду ступио 18. 09.
рац. 1944. године, курир.

МУЛАХАСАНОВИК ПАШЕ РЕЏО, МУСИК МУСТАФА, рођен у Цази-


роћен 1920. године у Бијељини, ну, Муслиман, радник, у Бригаду
Муслиман, радник, у Бригаду сту- ступио 17. 09. 1944. године, замје-
пио 1. јуна 1944. године, командир ник команданта батаљона, живи у
одељења. Кључу.

522
МУСИК ХАКИЈЕ ОСМАН, роћен Бановићи, Муслиман, земљорад-
1913. године у Каицима - Маглај, ник, у Бригаду ступио децембра
Муслиман, земљорадник, у Бригаду 1944. године, борац.
ступио 1. 04. 1945. године, борац.
М У Ш И К СМАЈЕ БЕГО, роћен 1920.
М У С Т А Ф И Н ОСМАНА МЕХМЕД, године у Тузли, Муслиман, радник,
роћен 1921. године у Зворнику, у НОБ ступио 27. 04. 1943. године,
Муслиман, ћак, у Бригаду ступио а у Бригаду 1944. године, борац.
октобра 1943. године, борац, умро
1970. године. МАЈСТОРОВИК ПЕТРА ДРАГО, ро-
ћен 1929. године у Г. Залуковику -
М У С Т А Ф И Н САЛИХА ШАНИР, ро- Власеница, Србин, земљорадник, у
ћен 1914. године у Оцаку, Мусли- НОБ ступио 1. 05. 1942. године, а у
ман, земљорадник, у Бригаду сту- Бригаду октобра 1943. године, ку-
пио 1944. године, борац, погинуо рир Штаба Бригаде.
1944. године у Букињу - Тузла.
МАТИК ДРАГУТИНА БУРКАН, ро-
МУСТАЧЕВИК ИБРАХИМА МУС- ћен 1926. године у Мирковцу - То-
ТАФА, роћен 1921. године у Соли- паоница - Ниш - СРС, Србин, зе-
ни - Тузла, Муслиман, обућар, у мљорадник, у НОБ и Бригаду сту-
Бригаду ступио 1944. године, бо- пио 28. 08. 1944. године - десетар.
рац.

МУСТАЧЕВИК ЛАТИФА ХУСО,


роћен 1923. годиие у Доловима -
Тузла, Муслиман, земљорадник, у
Бригаду ступио 1944. године, бо-
н
рац, погинуо 1944. године на До- НАЛИК МУСТАФЕ ШУХАИМ, ро-
брим Водама. ћен 1926. године у Тузли, Мусли-
ман, ћак, у Бригаду ступио 14. 09.
МУСТАЧЕВИК ПАШАНА ХУСО, 1944. године, борац, умро.
роћен 1927. године у Доловима -
Тузла, Муслиман, земљорадник, у НАСИК ОМЕРА ИБРАХИМ, роћен
Бригаду ступио 10. 09. 1944. године, 1912. године у Врановићима - Гра-
борац. чаница, Муслимаи, земљорадник, у
НОБ и Бригаду ступио 10. 03. 1945.
МУХАНОВИК АЛИЈА МАЛИК, ро- године, борац.
ћен 1907. године у Зворнику, Мус-
лиман, поштар, у Бригаду ступио НАСТИК КОРКЕ БОШКО, роћен
септембра 1944. године, борац, 1920. године у Грабовици - Власе-
умро 1966. године. ница, Србин, земљорадник, у Бри-
гаду ступио 1943. године, борац.
МУХАРЕМОВИК МЕХМЕДА ЕД-
ХЕМ, роћен 1921. године у Лазу - НЕВЗЕТОВИК НЕВЗЕТА ОСМАН,
Завидовићи, Муслиман, земљорад- роћен 1919. године у Зворнику,
ник, у Бригаду ступио 12. 04. 1945. Муслиман, радник, у Бригаду сту-
године, борац, погинуо 6. маја 1945. пио септембра 1944. године, борац,
године на Оџаку. живи у Зворнику.

МУЧИБАБИК ЛУКА, роћен 1923. НЕДЕЛ.КОВИК ВОЈКО, роћен


године у Кљештанима - Власеница, 1910. године у Коцељеву, СРС, по-
Србин, земљорадник, у Бригаду гинуо 23. 12. 1944. године у Ноћаје-
ступио 1943. године, борац, умро. вићима - Кладањ.

МУШАНОВИК МЕХМЕДА ШАХ- НЕДИК МИЛКЕ БОЖО, роћен


БАЗ, роћен 1929а. године у Сеоии - 1926. године у Г. Ораховици - Лу-

523
кавац, Србин, земљорадник, у Бри- НИКОДИЈЕВИК МИЛОСАВА Љ У -
гаду ступио 1. 05. 1945. године, бо- БОМИР, рођен 1925. године у Кр-
рац. њеву - СРС, Србин, земљорадник, у
НОБ и Бригаду ступио 11. 12. 1944.
НЕДИК ТЕШЕ КАМЕНКО, рођен године, борац.
1922. године у Босанском Шамцу,
Србии, земљорадник, у НОБ ступио НИКОЛЕТИК ЈОВАНА МИРКО, ро-
15. 08. 1943. године, а у Бригаду ђен 1923. године у Босанској Дуби-
другом половином 1944. године, ко- ци, Србин, земљорадник, у НОБ
месар чете, умро 1982. године. ступио 1941. године, а у Бригаду
24. 10. 1943. године, комесар ба-
НЕДИН РАТКА РАДЕНКО, рођен таљона, погинуо 20. 12. 1944. годи-
1920. године у Мичијевиђу - Лука- не у Дрињачи - Зворник.
вац, Србин, земљорадник, у Брига-
ду ступио 10. 03. 1945. годиие, бо- НИКОЛИК БУРБА АНДРЕЈА, ро-
рац. ђен 1926. године у Баничини - СРС,
Србин, земљорадник, у НОБ ступио
НЕЗИРОВИН ИБРАХИМА ИБРА- 15. 03. 1945. године, а у Бригаду ап-
ХИМ, рођен 1926. године у Тузли, рила 1945. године, борац.
Муслиман, ђак, у Бригаду ступио
14. 09. 1944. године, борац, живи у НИКОЛИК МИРКА ВУКОСАВА,
Светозареву. рођена 1923. године у Којчевини -
Власеница, Српкиња, домаћица, у
НЕШИК ПАВЛА СРЕТЕН, рођен НОБ и у Бригаду ступила 1943. го-
1922. године у Лозовику - Велика дине, болничарка.
Плана, СРС, Србин, земљорадник, у
НОБ и Бригаду ступио 11. 12. 1944. НИКОЛИК ДРАГОЉУБ, роћен
године, борац. 1927. године у Виновачи -Светоза-
рево - СРС, Србин, радник, у НОБ
НЕШКОВИК ПЕРЕ ЛАЗО, рођен и Бригаду ступио 15. 12. 1944. годи-
1915. године у Конопљишту - Гра- не, борац.
чаница, Србин, земљорадник, у
Бригаду ступио 1. 04. 1945. године, НИКОЛИК СРЕТЕ ДУШАН, роћен
борац. 1922. године у Великом Орашју -
СРС, Србин, радник, у НОБ и Бри-
НЕШКОВИК МИЛОЈА РАДОСАВ, гаду ступио 3. 12. 1944. године, бол-
рођен 1922. године у Ракинцу - В. ничар.
Плана - СРС, Србин, земљорадник,
у НОБ и Бригаду ступио 27. 10. НИКОЛИК СПАСОЈА ЗАРИЈА, ро-
1944. године, борац, погинуо 8. 03. ћен 1923. године у Којчевини - Вла-
1945. године, на Сокоцу. сеница, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
НЕШКОВИК ПЕТРА ТОДОР, ро- гаду октобра 1943. године, замје-
ђеи 1926. године у Конопљишту - ник, комесара чете, живи у Власе-
Грачаница, Србин, земљорадник, у ници.
Бригаду ступио 1. 05. 1945. годиие,
борац. НИКОЛИК МИЛОРАДА ЈЕЛИНА,
роћена 1927. године у Бетњу - Ше-
НИКОДИЈЕВИК СВЕТИСЛАВА КР- ковићи, Српкиња, домаћица, у Бри-
СТИВОЈЕ, рођен 1925. годиие у Кр- гаду ступила новембра 1943. годи-
њеву - СРС, Србин, земљорадник, у не, болничарка, живи у Власеници.
НОБ и Бригаду ступио 11. 12. 1944.
године, борац, погинуо марта 1945. НИКОЛИК МИТРА ЈЕВРЕМИЈА,
годиие у Тузли. рођен 1924. године у Васиљевици-

524
ма - Лукавац, Србин, земљорадник, Бригаду 1944. године, борац, носи-
у Бригаду ступио 4. 04. 1945. годи- лац »Партизанске споменице 1941«,
не, борац. умро 1984. године.

НИКОЛИК БОЖИДАРА ЈОВАН, НИКОСАВИН РАД. АЛЕКСАНДАР,


рођен 1927. године у Витежеву - рођен 1922. године у Азањи - СРС,
Жабари - СРС, Србин, земљорад- Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
ник, у НОБ ступио 20. 12. 1944. го- гаду ступио 10. 12. 1944. године, бо-
дине, а у Бригаду 28. 12. 1944. годи- рац, нестао у борби на Хан Пијес-
не, борац, погинуо 6. маја 1945. го- ку код Симанића куће.
дине на Оџаку.
НИНИН МАТИЈЕ АНИЦА, роћена
НИКОЛИН Ф Р А Њ Е ЈУРО, рођен 1915. године у Бетњу - Шековићи,
1923. године у Тузли, Хрват, уче- Српкиња, домаћица, у НОБ ступи-
ник, у НОБ ступио септембра 1943. ла 1942. године, а у Бригаду маја
године, а у Бригаду октобра 1943. 1944. године, болничарка.
године, борац.
НИНИН МИЈАТА ВУЈАДИН, роћен
НИКОЛИН МАРКА КОСАНА, рође- 1922. године у Бетњу - Шековићи,
на 1921. године у Којчевини - Вла- Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
сеница, Српкиња, домаћица, у НОБ гаду ступио 1943. годне, борац,
ступила 1941. године, а у Бриаду живи у Тишчи.
октобра 1943. године, санитетски
референт бригаде. НИНИН-СЛИЈЕПЧЕВИН ДАВИДА
ДАНИЈЕЛА, рођена 1924. године у
НИКОЛИН ВАСИЛИЈЕ ЉУБИНКО, Бетњу - Шековиђи, Српкиња, до-
роћен 1924. године у Коцељеву - маћица, у НОБ ступила 1941. годи-
СРС, Србин, радник, у НОБ и Бри- не, а у Бригаду маја 1944. године,
гаду ступио октобра 1944. године, болничарка, носилац »Споменице«.
борац.
НИНИН ЛАЗЕ БОРБО, роћена
НИКОЛИН БОГДАНА МЛАБЕН, 1921. годиие у Бетњу - Шековићи,
роћен 1925. године у Вијенцу - Вла- Србин, земљорадник, у НОБ ступио
сеница, Србин, земљорадник, у 1942. године, а у Бригаду октобра
НОБ ступио 1942. године, а у Бри- 1943. године, командир вода.
гаду 13. 10. 1943. године, водник,
живи у Власеници. НИНИН НИКОЛЕ ЈАНКО, роћен
1924. године у Бетњу - Шековићи,
НИКОЛИН КИРИЛА НИКОЛА, ро- Србин, земљорадник, у НОБ ступио
ћен 1910. године у Којечевини - 1942. године, а у Бригаду октобра
Власеница, Србин, земљорадник, у 1943. године, командир вода.
НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
НИНИН МАРКА МАРИНКО, роћеи
гаду 13. 10. 1943. године, борац,
1922. године у Бетњу - Шековићи,
умро 1970. године.
Србин, земљорадник, у НОБ ступио
1942. године, а у Бригаду 13. 10.
НИКОЛИН Р. РАДМИЛ, роћен 1943. године, водник, вода, умро
1921. године у Азањи - СРС, Србин, 1971. године у Брчком.
земљорадник, у НОБ и Бригаду
ступио 10. 12. 1944. године, борац. НИНИН НИКОЛЕ МИЛАН, роћен
1921. године у Бетњу - Шековићи,
НИКОЛИН СРЕНКА СЛАВКО, ро- Србин, земљорадник, у НОБ ступио
ћен 1925. године у Грабовици - 1941. године, а у Бригаду октобра
Власеница, Србин, земљораднмик, 1943. године, командир чете, иоси-
у НОБ ступио 1941. године, а у лац »Партизанске споменице 1941«.

525
НИНИК ГАВРЕ ОБРАД, рођен НОВАКОВИК БОГОЉУБА НОВАК,
1927. године у Бетњу - Шековиђи, роћен 1926. године у Слапашници -
Србин, земљорадник, у НОБ ступио Братунац, Србин, земљорадник, у
1943. године, а у Бригаду јула 1944. НОБ и Бригаду ступио 13. 10. 1943.
године, борац. године, борац, погинуо 1944. године
на Романији.
НИНИН РАНКО, рођен 1915. годи-
не у Јасену - Власеница, Србин, зе- НОВАКОВИК ОБРЕ ОБРАД, роћен
мљорадник, у Бригаду ступио 13. 1922. године у Вукшићима - Власе-
10. 1943. године, борац, умро. ница, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 1942. године, а у Бригаду
НИНИК Л>УБЕ СЛАВКО, рођен 1943. године, борац.
1926. године у Бетњу - Шековићи,
Србин, земљорадник, у НОБ ступио НОВАКОВИК КОСТЕ ПЕТКО, ро-
априла 1943. године, а у Бригаду, ћен 1923. године у Вукшићима -
борац. Власеница, Србин, земљорадник, у
НОБ од 1943. а у Бригаду ступио
НИНИК МАТИЈЕ СЛАВОЈКА, ро- 1944. године, борац, умро 1984. го-
ђена 1925. године у Бетњу - Шеко- дине.
вићи, Српкиња, домаћица, у НОБ
ступила 1943. године, а у Бригаду НОВАКОВИК РАЈКА РАНКО, ро-
маја 1944. године, болничарка, по- ћен 1926. године у Вукшићима -
гинула маја 1944. године на Писка- Власеница, Србин, земљорадник, у
вицама - Власеница. НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
гаду 1943. године, борац.
НОВАКОВИК АЛЕКСАНДРА БРА-
НИСЛАВ, роћен 1914. године у Аза- НУРКАНОВИК ИБРЕ РЕШИД, ро-
њи - СРС, Србин, земљорадник, у ћен 1924. огдине у Клокотници -
НОБ и Бригаду ступио 10. 12. 1944. Добој, Муслиман, земљорадник, у
године, борац. Бригаду ступио 1. 05. 1945. године,
борац.
НОВАКОВИК ЈЕВТЕ ВУКОСАВ,
роћен 1921. године у Вукшићима - НУРКАНОВИК ИБРЕ ХУСЕИН, ро-
Власеница, Србин, земљорадник, у ћен 1920. године у Клокотници -
НОБ ступио 1943. године, а у Бри- Добој, Муслиман, земљорадник, у
гаду 1944. године, борац. Бригаду ступио 1. 05. 1945. године,
борац.
НОВАКОВИК КОРБЕ ДРАГО, ро-
ђен 1926. године у Тупанарима - НУРКИК АХМЕТА БЕШЛАГА, ро-
Шековићи, Србин, земљорадник, у ћен 1924. године у Тузли, Мусли-
НОБ ступио 1942. године, а у Бри- ман, радник, у Бригаду ступио сеп-
гаду 13. 10. 1943. године, борац. тембра 1944. године, борац, живи у
Тузли, пензионер.
НОВАКОВИК ЈОВАНА Л>УБО, ро-
НУХАНОВИК ХУСЕИНА ХУ-
ћен 1920. године у Вукшићима -
СЕИН, роћен 1923. године у Косови
Власеница, Србин, земљорадник, у - Маглај, Муслиман, земљорадник,
НОБ ступио 1943. годиие, а у Бри- у Бригаду ступио 1. 04. 1944. годи-
гаду 1944. године, борац. не, борац.

НОВАКОВИК КРСТЕ СЛАВОЛ>УБ, НЕШИК ЖИВКА ЖИВАДИН, ро-


роћен 1920. године у Вукшићима - ђен 1927. године у Лабцу - Светоза-
Власеница, Србин, земљорадник, у рево - СРС, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1943. године, а у Бри- НОБ и Бригаду ступио 13. 12. 1944.
гаду 1944. године, борац. године, борац.

526
I
њ ница, Србин, земљорадник, у НОБ
и Бригаду ступио 1943. године, бо-
рац, умро.
Њ У Х О В И Б ШЕРИФА АХМЕТ, ро-
ђен 1924. године у Сарајеву, Мусли- ОКИЧИК ДАНИЛА БОРКО, рођен
ман, радник, у Бригаду ступио ав- 1920. године у Мишарима - Власе-
густа 1944. године, борац. ница, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 1941. године, а у Бригаду
октобра 1943. године, комесар чете,

о
погинуо 1944. године, на Романији.

ОМЕРАГИК БЕГЕ МЕХМЕД, рођен


ОБРАДОВИЕ МИЛЕНКА ДРА- 1927. године у Добоју, Муслиман,
ГОЉУБ, рођен 1924. године у Чете- ученик, у Бригаду ступио 20. 04.
режу - СРС, Србин, земљорадник, у 1945. године, борац.
НОБ ступио 3. 11. 1944. године, а у
Бригаду 6. 01. 1945. године, борац. ОМЕРАШЕВИК ИБРЕ МЕХМЕД,
рођен 1920. годиие у Тузли, Мусли-
ОБРАДОВИЕ ОБРЕНА МИЛОРАД, ман, радник, у Бригаду ступио 9.
рођен 1927. године у Соколовићима 09. 1944. године, борац.
Рогатица, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1942. године, а у Бри- ОМЕРБАШИК ОМЕРА ЈУСУФ, ро-
гаду 1943. године, борац. ђен 1915. године у Карадаглијама -
Тешањ, Муслиман, радник, у Бри-
ОБРОНЏА БЕЕИР, роћен у Обрене- гаду ступио 15. 04. 1945. године, бо-
жи - Подујево - САП Косово, Ал- рац.
банац, земљорадник, у Бригаду
ступио децембра 1944. године, бо- ОМЕРБАШИК АГЕ МУЈО, рођен
рац. 1923. године у Тузли, Муслиман, зе-
мљорадник, у Бригаду ступио поги-
ОБРОНЏА ЗЕКЕЛ), рођен у Оброн- нуо, 12. 12. 1944. године у предјелу
џи - Подујево САП Косово, Алба- Локве.
нац, Земљорадник, у Бригаду сту-
пио децембра 1944. године, борац. ОМЕРЧИК ИБРАХИМА ОСМАН,
рођен 1923. године у Клокотници -
ОВЧИНА ХАЈДАРА АСИМ, рођен Добој, Муслиман, земљорадник, у
1911. године у Билеђи, Муслиман, Бригаду ступио 1. 01. 1945. године,
земљорадник, у Бригаду ступио 17- борац.
09. 1944. године, борац.
ОМИК Р А Ш И Д А БЕГО, рођен 1928.
ОДОБАШИЕ ИБРАХИМА ХАСАН, године у Деветаку - Лукавац, Мус-
рођен 1906. године у Тузли, Мусл- лиман, земљорадник, у Бригаду
ман, радник, у НОБ ступио 25. 06. ступио 12. 12. 1944. године, борац.
1942. године, а у Бригаду октобра
1943. године, борац, живи у Тузли ОМИК ИДРИЗА ХАЈРУДИН, рођен
- пензионер.
1920. године у Бијељини, Мусли-
ман, земљорадник, у Бригаду сту-
ОКИК МЕХМЕДА КАСИМ, рођен
1912. године у Г. Ораховици, Грача- пио августа 1944. године, командир
ница, Муслиман, земљорадник, у одељења.
Бригаду ступио 11. 03. 1945. године,
борац. ОСМАНОВИК МУЈЕ АДИЛ, рођен
1926. године у Сарајеву, Муслиман,
ОКИЧИК ДАНИЛА БОШКО, рођен ученик, у Бригаду ступио 6. 04.
1922. године у Мишарима - Власе- 1945. годиие, борац.
ОСМАНОВИБ АВДИЈЕ ИБРО, ро- ОСТОЈИК ОСТОЈЕ РАДИВОЈЕ, ро-
ђен 1926. године у Бурћевику, Жи- ћен 1925. године у Козијој Равни -
вииице, Муслиман, земљорадник, у Власеница, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1943. године, а у Бри- НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
гаду септембра 1944. године, борац. гаду 13. 10. 1943. године, погинуо
1944. године у Дубници - Власени-
ОСМАНОВИБ САЛКАНА ИБРО, ро- ца.
ћен 1924. године у Д. Раинцима -
Калесија, Муслиман, радник, у Бри- ОСТОЈИК ЈОВЕ РИСТО, роћен
гаду ступио октобра 1944. године, 1925. године у Папраћи - Шекови-
командир вода. ћи, Србин, земљорадник, у Бригаду
ступио 9. 09. 1944. године, борац,
ОСМАНОВИБ САЛИХА МЕХМЕД, живи у Амајлијама - Бијељина.
роћен 1927. године у Миричини -
Лукавац, Муслиман, радник, у Бри- ОСТОЈИК ИЛИЈЕ СТОЈКО, роћен
гаду ступио 3. 02. 1944. године, бо- 1926. године у Бљечеву - Братунац,
рац. Србин, земљорадник, у Бригаду
ступио 1. 09. 1944. године, борац,
ОСТОЈИБ ОБРЕНА БОЖО, роћен умро 1967. године.
1925. године у Козијој Равни - Вла-

п
сеница, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио августа 1943. године, а
у Бригаду 13. 10. 1943. године, бо-
рац, живи у Власеници.
ПАВИК ИВАНА ДРАГО, роћен
ОСТОЈИН МАРИНКА БОРО, роћен 1918. године у Тузли, Хрват, рад-
1927. године у Козијој Равни - Вла- ник, у Бригаду ступио 1944. године,
сеница, Србин, ученик, у НОБ и борац, погинуо 1944. године, на Ро-
Бригаду ступио 13. 10. 1943. године, манији.
командир вода, пензионисанми
официр, живи у Сарајеву. ПАВИК ДРАГЕ МИЛАДИН, роћен
1927. године у Влашком Долу, СРС,
ОСТОЈИБ ЗАРИЈЕ ВОЈИСЛАВ - Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
ВОЈО, роћен 1924. године у Козијој гаду ступио 10. 12. 1944. године, бо-
Равни - Власеница, Србин, радник, рац.
у НОБ ступио 1941. године, а у
Бригаду 1944. године, комесар чете, ПАВИК МИЛОСАВА МИКАЈЛО,
носилац »Партизанске споменице роћеи 1920. године у Азањи - СРС,
1941«, пуковник у пензији, живи у Србин, радник, у НОБ ступио 1. 01.
Београду. 1943. године, а у Бригаду 20. 12.
1944. године, борац.
ОСТОЈИН ВИТОРОВИК ВАСЕ
ГОСПАВА, роћен 1924. године у Ко- ПАВЛОВИК БОРБА БОГДАН, ро-
зијој Равни - Власеница, Српкиња, ћен 1923. године у Копривни -
домаћица, у Бригаду ступила 1944. Модрича, Србин, земљорадник, у
године, борац, болничарка, живи у Бригаду ступио 15. 04. 1945. године,
Власеници. борац.

ОСТОЈИК БОШКА РАДЕ, роћен ПАВЛОВИК ЈОВАНА БРАНКО, ро-


1924. године у Козијој Равни - Вла- ћен 1922. године у Слапашници -
сеница, Србин, земљорадник, у Братунац, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- Бригаду ступио 1943. године, бо-
гаду 1944. године, борац, носилац рац.
»Партизанске споменице 1941«, пу-
ковник у пензији, живи у Л>убља- ПАВЛОВИК САВЕ ЖИВАН, роћен
ни. 1925. године у Вукшићима - Власе-

528
ница, Србин, земљорадник, у НОБ ПАЈИК ВЕСЕЛИНА ЖАРКО, роћен
ступио 1941. године, а у Бригаду 1926. године у Д. Буковици - Вла-
13. 10. 1943. године, борац, погинуо сеница, Србин, земољрадник, у
октобра 1944. године на Пожарни- НОБ ступио 1943. године, а у Бри-
ци. гаду 13. 10. 1943. године, борац,
живи у Платичеву - Срем.
ПАВЛОВИК МИТРА ЗАХАРИЈЕ,
рођен 1906. године у Зеници, Ср- ПАЈИК СОФРЕНА МИЛУТИН, ро-
бин, радник, у Бригаду ступио ћен 1915. године у Буљевићима -
1943. године, борац. Власеница, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1942. године, борац.
ПАВЛОВИК МИРКА МИЛИВОЈЕ,
роћен 1924. године у Вукшићима - ПАЈИК ЈАКОВА МИЛОРАД, роћен
Власеница, Србин, земљорадник, у 1920. године у Мишарима - Власе-
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- ница, Србин, земљорадник, у НОБ
гаду 1943. године, командир вода, ступио 1942. године, а у Бригаду
носилац »Споменице«, умро 1980. 13. 10. 1943. године, борац, живи у
године. Власеници.

ПАВЛОВИК КРСТЕ МИЛОШ, ро- ПАЈИК АНДРЕЈЕ РАДОСАВ, роћен


ћен 1922. године у Вукшићима - 1920. године у Жабарима - СРС,
Власеница, Србин, земљорадник, у Србин, земљорадник, у НОБ ступио
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- 26. 11. 1944. године, а у Бригаду 6.
гаду 1943. године, борац, носилац 12. 1944. године, борац, погинуо ап-
»Споменице«. рила 1945. године, код Сокоца.

ПАВЛОВИК ВОЈИСЛАВА МИОД- ПАВЛОВИК ЏЕМАЛА МЕХМЕД,


РАГ, роћен 1927. године у Сибници роћен 1928. године у Д. Грабовици
- СРС, Србин, земљорадник, у НОБ - Тузла, Муслиман, радник, у Бри-
и Бригаду ступио 4. 12. 1944. годи- гаду ступио 10. 10. 1944. године, бо-
не, борац. рац.

ПАВЛОВИК БОГИКА МИРОСЛАВ, ПАЛАНГЕТИК САВЕ КОВИЉКА,


роћен 1927. године у Витежеву - роћена 1928. г о д и Л у Кладњу, Ср-
СРС, Србин, земљорадник, у НОБ пкиња, радница, у НОБ ступила
ступио 12. 12. 1944. године, а у Бри- 1943. године, а у Бригаду 13. 10.
гаду 28. 12. 1944. године, борац. 1943. године, болничарка, погинула
новембра 1944. године у Шекови-
ПАВЛОВИК ИЛИЈЕ СТЕВАН, ро- ћима - Соколац.
ћен 1921. године у Миријеву - СРС,
Србин, земљорадннк, у НОБ ступио ПАЛИК АДАМА АЛЕКСАНДАР, ро-
7. 12. 1944. годне, а у Бригаду 30. ђен 1923. године у Азањи - СРС,
12. 1944. године, борац. Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
гаду ступио 10. 12. 1944. године, бо-
ПАВЛОВИК ВАСИЛИЈА СТОЈАН, рац.
роћен 1920. године у Копривни -
Модрича, Србин, радник, у Бригаду ПАЛИК СВЕТЕ ДОБРИВОЈЕ, ро-
ступио 2. 04. 1945. године, борац. ђен 1920. године у Великом Орашју
- СРС, Србин, радник, у НОБ и
ПАЈИК ЈОВИЦЕ ДУШАН, роћен Бригаду ступио 3. 12. 1944. гоидне,
1922. године у Врточама - Власени- борац, погинуо 1945. године у Вла-
ца, Србин, земљорадник, у НОБ сеници.
ступио 1941. године, а у Бригаду
1943. године, командир вода, борац, ПАЛИК ВЛАДИМИРА МАРКО, ро-
умро. ђен 1924. године у Азањи - СРС,

529
Србин, земљорадник, у НОБ и Бри- ПАНТИК НИКОЛЕ ЉУБО, роћен
гаду ступио 10. 12. 1944. године, бо- 1922. године у Зворнику, Србин, зе-
рац, погинуо 1945. године код Со- мљорадник, у НОБ ступио 1941. го-
коца. дине, а у Бригаду новембра 1943.
године, комесар чете, погинуо ап-
ПАЛИН ВЛАДИМИРА МИЛОРАД, рила 1944. године.
роћен 1922. године у Азањи - СРС,
Србии, земљорадник, у НОБ и Бри- ПАНТИК ТОДОРА МИЛОШ, роћен
гаду ступио 10. 12. 1944. године, бо- 1919. године у Нећељиштима - Вла-
рац. сеница, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио јула 1944. године, и у
ПАНИК СТЕВАНА БРАНКО, роћен Бригаду, борац.
1920. године у Бјелошевцу - Би-
јељина, Србин, земљорадник, у ПАНТИК Ж И В А Д И Н А РАДМИЛ,
НОБ ступио септембра 1943. годи- роћен 1921. године у Азањи - СРС,
не, а у Бригаду 24. 10. 1943. године, Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
борац, погинуо 1945. године код гаду ступио 10. 12. 1944. године, бо-
Сокоца. рац, погинуо јануара 1945. године
код Хан Пијеска.
ПАНИК СТАНИМИРА МИХАЈЛО,
роћен 1910. године у Коцељеву - ПАНТИК ЈАКОВА ЦВИЈАН, роћен
СРС, Србин, земљорадник, у Брига- 1919. годиие у Бакићима - Власени-
ду ступио, погинуо 7. 05. 1945. го- ца, Србин, земљорадник, у НОБ
дине на Оцаку. ступио 1941. године, погинуо 1944.
године.
ПАНТЕЛЕЈИК ПАВЛА МИОДРАГ,
роћен 1924. године у Азањи, СРС, ПАУНОВИК ПЕТРА БОРИВОЈЕ,
Србин, земљорадник, у НОБ и Бри- роћен 1924. године у Витежеву -
гаду ступио 10. 12. 1944. године, бо- СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
рац. ступио 17. 12. 1944. године, а у Бри-
гаду 20. 02. 1945. године, борац.
ПАНТЕЛИК ЉУБОМИРА ВЛАСТИ-
МИР, роћен 1925. године у Крњеву ПАУНОВИК МИЛОСАВА ДРАГОС-
- СРС, Србин, земљорадник, у Бри- ЛАВ, роћен 1921. године у Жабари-
гаду ступио 6. 12. 1944. године, бо- ма - СРС, Србин, земљорадник, у
рац, погинуо фебруара 1945. године НОБ ступио 26. 11. 1944. године, а
код Добоја. у Бригаду 6. 12. 1944. године, бо-
рац.
ПАНТЕЛИК МИХАИЛО, роћен
1910. године у Коцељеву - СРС, Ср- ПАУНОВИК С. КРСТА, роћен 1922.
бин, земљорадник, у НОБ и Брига- годиие у Добрим Водама - Свето-
ду ступио 1944. годиие, борац, по-
зарево - СРС, Србин, земљорадник,
гинуо 7. 05. 1945. године на Оџаку.
у НОБ и Бригаду ступио 17. 12.
1944. године, борац.
ПАНТЕЛИК БОКЕ РИСТО, роћен
1920. године у Пантелићима - Ка-
лесија, Србин, земљорадник, у Бри- ПАУНОВИК ЈАНКА МИЛОЈЕ, ро-
гаду ступио децембра 1944. године, ћен 1921. године у Свињареву -
борац. СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 17. 12. 1944. године, а у Бри-
ПАНТИК СВЕТОЗАРА ЖИВОРАД, гаду 10. 12. 1944. године, курир.
роћен 1925. године у Азањи - СРС,
Србин, земљорадник, у НОБ и Бри- ПАУНОВИК ТОДОРА МИЛУТИН,
гаду ступио 11. 10. 1944. године, де- роћен 1908. године у Парадину -
сетар. СРС, Србин, земљорадни, у НОБ

530
ступио 19. 11. 1944. годинме, а у ПЕЛЕМИШ РИСТЕ РАДО, роћен
Бригаду 5. 12. 1944. године, борац. 1922. године, у Допасцима - Кла-
дањ, Србин, земљорадник, у НОБ
П А Ц А Л И АВДИЈА, рођен у Морев- ступио 1941. године, а у Бригаду
цу - Приштина, САП Косово, Алба- октобра 1943. године, борац, носи-
нац, земљорадник, у Бригаду сту- лац »Споменице«.
пиод децембра 1944. године, борац.
ПЕЛЕМИШ НЕБЕ САВО, роћен
П А Ц А Л И АСЛАН, рођен у Моревцу 1923. године у Кладњу, Србин, зе-
- Приштина - САП Косово, Алба- мљорадник, у НОБ ступио 1942. го-
нац, земљорадник, у Бригаду сту- дине, а у Бригаду 13. 10. 1943. годи-
пио децембра 1944. године, борац. не, борац.

П А Ц А Л И Л А Д У Ш , рођен у Морев- ПЕЛЕМИШ ПЕТКА САВО, роћен


цу - Приштина - САП Косово, Ал- 1920. године у Пелемишима - Кла-
банац, земљорадник, у Бригаду дањ, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио децембра 1944. године, бо- ступио 1941. године, а у Бригаду
рац. 13. 10. 1943. године, командир изви-
ћачке чете, погинуо новембра 1944.
ПАЦАЛИ ЗЕКЕ НЕЗИР, рођен године, код Сокоца.
1917. годиие у Моревцу - Пришти-
на - САП Косово, Албанац, земљо- ПЕЛЕМИШ ПЕТРА СВЕТОЗАР, ро-
радник, у Бригаду ступио децембра ћен 1921. године у Шехеру - Кале-
1944. године, борац. сија, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио августа 1941. године, а у
П А Ц А Л И СЕЛИМ, рођен у Морев- Бригаду 24. 10. 1943. године, борац,
цу - Приштина - САП Косово, Ал- погинуо априла 1945. године у Ца-
банац, земљорадник, у Бригаду пардама.
ступио децембра 1944. године, бо-
рац. ПЕПИК ОБРЕНА ЗОРО, роћен
1924. године у Допасцима - Кла-
П А Ш А Л И К РАМЕ ХАЗИМ, рођен дањ, Србин, земљорадник, у НОБ
1924. године у Бијељини, Мусли- ступио априла 1943. године, а у
ман, обућар, у НОБ и Бригаду сту- Бригаду 13. 10. 1943. године, вод-
пио 20. 09. 1944. године, борац. ник, умро 1949. године.

ПАШАНОВИК МЕХЕ РАСИМ, ро- ПЕПИК ДИМШЕ ЈОВАН, роћен


ђен 1926. године у Солини - Тузла, 1927. године у Допасцима - Кла-
Муслиман, земљорадник, у Бригаду дањ, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 1944. године, борац. ступио априла 1943. године, а у
Бригаду 13. 10. 1943. године, борац.
ПЕЈАНОВИК МИХАЈЛА ЈОВАН,
ПЕПИН ЛАЗАРА МИЛОРАД, роћен
рођен 1926. године у Пржевићима
1918. године у Допасцима - Кла-
- Соколац, земљорадник, у НОБ и
дањ, Србин, земљорадник, у НОБ
Бригаду ступио октобра 1943. годи- ступо марта 1942. године, а у Бри-
не, погинуо 1944. године у Бедов- гаду 13. 10. 1943. године, борац, по-
цима. гинуо новембра 1944. године на Цр-
веним Стјенама.
ПЕЛЕМИШ МИКЕ ОБРАД, роћен
1922. године у Чакловићима - Туз- ПЕПИК КОЈЕ ЦВЈЕТКО, роћен
ла, Србин, радник, у НОБ ступио 2. 1915. године у Допасцима - Кла-
09. 1943. године, а у Бригаду октоб- дањ, Србин, земљорадник, у НОБ
ра 1943. године, комесар чете. ступио априла 1943. године, а у

531
Бригаду 13. 10. 1943. године, борац, бин, земљорадник, у Бригаду сту-
умро 1957. године. пио 10. 11. 1944. године, борац.

ПЕРАНИНО ПРЕДЕРИКА КАРЛО, ПЕРИК МИЛОША ЗДРАВКО, ро-


рођеи 1919. годиие у Италија, Ита- ћен 1925. године у Зворнику, Ср-
лијаи, у НОБ ступио 9. 09. 1943. го- бин, ћак, у НОБ ступио септембра
диие, а у Бригаду марта 1944. годи- 1943. године, а у Бригаду октобра
ие, борац, умро у болници 1945. го- 1943. године, комесар чете и обавј.
дине. официр, умро 1959. године.

ПЕРАНОВИК ПЕРЕ МАРКО, рођен ПЕРИК ДРАГОМИРА МИОДРАГ,


1924. године у Босанском Ми- роћен 1920. године у Крњеву - СРС,
лошевцу - Модрича, Србин, рад- Србин, земљорадник, у Бригаду
ник, у НОБ ступио 16. 09. 1943. го- ступио 22. 12. 1944. године, борац,
дине, а у Бригаду 10. 01. 1945. годи- погинуо марта 1945. године код Со-
ие, борац. коца.

ПЕРЕНДИК НИКОЛЕ ДРАГО, ро- ПЕРИК МЛАДЕНА ПЕТРА, роћена


ђен 1925. године у Сучанима - Ше- 1917. године у Бобетином Брду -
ковићи, Србин, земл.орадник, у Угљевик, Српкиња, домаћица у
НОБ ступио 26. 06. 1943. године, а НОБ и Бригаду ступила, болничар-
у Бригаду 13. 10. 1943. године, бо- ка, умрла 1959. године.
рац.
ПЕРИШИК САВЕ БРАНКО, роћен
ПЕРЕНДИК МИХАЈЛА ДУШАН, 1920. године у Дубници - Власени-
рођен 1909. године у Тепену - Ше- ца, Србин, земљорадник, у НОБ
ковићи, Србин, земљорадник, у ступио 1941. године, а у Бригаду
НОБ ступио 1941. годоне, а у Бри- 13. 10. 1943. године, борац, коман-
гаду октобра 1943. године, интен- дир вода, носилац »Споменице«.
дант батаљона, носилац «Партизан-
ске споменице 1941«, умро 1960. го- •ПЕРИШИК Л У К Е ВУКОСАВ, ро-
диие, у Шековићима. ћен 1920. године у Дубници - Вла-
сеница, Србин, земљорадник, у
ПЕРЕНДИК КОРБЕ БОРБО, роћен НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
1924. године у Тепену - Шековићи, гаду 1943. године, командир чете,
Србин, земљорадник, у НОБ и Бри- носилац »Партизанске споменице
гаду ступио октобра 1943. године, 1941«, умро 1970. године у Зворни-
борац, погинуо 1944. године у Ус- ку.
типрачи - Рогатица.
ПЕРИШИК САВЕ ДАНКО, роћен
ПЕРИК САВЕ БОРИСАВ, роћен 1921. године у Дубници - Власени-
1921. године у Зелињу - Зворник, ца, Србин, земљорадник, у НОБ
Србин, земљорадник, у НОБ ступио ступио 1941. године, а у Бригаду
октобра 1943. године, борац, поги-
септембра 1944. године, а у Брига-
нуо 1944. године на путу Милићи -
ду 8. 10. 1944. године, борац.
Власеница.

ПЕРИК РАДИСАВА ДАВИД - ПЕРИШИК НИКЕ КОСТАДИН, ро-


ДУШАН, роћен 1923. године у Кр- ћен 1926. године у Акмачићима -
њеву - СРС, Србин, земљорандик, у Шековићи, Србин, земљорадник, у
Бригаду ступио 11. 12. 1944. године, НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
борац. гаду 1944. годне, борац.

ПЕРИК МИЛАНА ЖАРКО, роћен ПЕРИШИК РАДОВАНА ДЕСПЕТ,


1921. године у Крњеву - СРС, Ср- роћен 1924. године у Дубиици -

532
Власеница, Србин, земљорадник, у Српкиња, домаћица, у НОБ ступи-
НОБ ступио 1943. године, а у Бри- ла 1943. године, а у Бригаду сеп-
гаду крајем 1944. године. тембра 1944. године, болиичарка у
бригадној болници, убијена почет-
ПЕРИШИК РАДОВАНА МИЛИВО- ком 1945. године у логору Јасено-
ЈЕ, рођен 1921. годиие у Дубници - вац.
Власеница, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- ПЕТКОВИК АЛЕКСАНДРА БОЖИ-
гаду 1943. године, комесар батаљо- ДАР, рођен 1925. годиие у Тићевцу
на, носилац »Споменице«. - СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 12. 10. 1944. годиие, а у Бри-
ПЕРИШИК РАДОВАНА МИЛОШ, гаду 25. 12. 1944. године, борац.
рођен 1928. године у Дубници -
Власеница, Србин, земљорадник, у ПЕТРОВИК ПАНТЕ ВИДАК, роћен
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- 1928. године у Петровићима - Ше-
гаду 13. 10. 1943. године, борац, но- ковићи, Србин, земљорадник, у
силац »Партизанске споменице НОБ и Бригаду ступио 1944. годи-
1941«. живи у Београду. не, борац, погинуо 1944. годне у
Грабовици - Власеиица.
ПЕРИШИК ВАСЕ НОВАК, рођен
1928. године у Дубници - Власени- ПЕТРОВИК ЖИВКА ДОБРОСАВ,
ца, Србин, земљорадник, у НОБ роћен 1921. године у Жабарима,
ступио 1943. године, а у Бригаду, СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
маја 1944. године, борац, погинуо ступио 26. 11. 1944. године, а у Бри-
1945. године код Хан Пијеска. гаду 6. 12. 1944. године, борац.
ПЕРИШИК РАДОВАНА РАДИВО-
ПЕТРОВИК СТАНОЈЛА ДРА-
ЈЕ, рођен 1919. године у Дубници -
Власеница, Србин, земљорадник, у ГОЛ>УБ, роћен 1921. године у Ми-
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- ријеву - СРС, Србин, земљорадник,
гаду 1943. године, командаит ба- у НОБ ступио 5. 11. 1944. године, а
таљона, погинуо 12. априла 1945. у Бригаду 30. 12. 1944. године, бо-
године у Завидовићима. рац.

ПЕРКОВИК ПАВЛА МАРИНКО, ПЕТРОВИК МИЛОВАНА ДУШАН,


роћен 1919. године у Буљевићима - роћен 1924. године у Крњеву - СРС,
Власеница, Србин, земљорадник, у Србин, земљорадник, у Бригаду
НОБ ступио 1942. године, борац, ступио 12. 12. 1944. године, борац.
погинуо 1943. године.
ПЕТРОВИК ГАВРЕ БОКО, рођен
ПЕРУШИНОВИК КОЈЕ МИЛОШ, 1926. године у Петровићима - Ше-
роћен 1912. године у Зупцима - ковићи, Србин, земљорадник, у
Шековићи, Србин, земљорадник, у НОБ ступио јула 1943. године, а у
НОБ ступио 5. 08. 1941. године, а у
Бригаду маја 1944. године, водник,
Бригаду 13. 10. 1943. године, коман-
живи у Приједору.
дир чете, носилац »Партизанске
споменице 1941«.
ПЕТРОВИК ЈОВЕ МИЛИВОЈЕ, ро-
ПЕТЕРКА АНТОНА СЛАВКО, ро- ћен 1926. године у Србин, радник,
ћен 1925. године у Врандуку - До- борац, погинуо маја 1945. године
бој, чех, радник, у Бригаду ступио код Оџака.
18. 04. 1945. године, десетар, живи
у Чехословачкој. ПЕТРОВИК КРСТА МИОДРАГ, ро-
ђен 1923. године у Крњеву, СРС,
ПЕТКОВИН ЈОВАНА ДЕСА, роћена Србин, земљорадник, у Бригаду
1924. године у Прибоју - Лопаре, ступио 11. 12. 1944. године, борац.

533
умро од тифуса априла 1945. годи- ПЕТРОВИК ВИКЕНТИЈЕ ТОМО,
не у Ваљевској болници. роћен 1924. године у Марковићима
- Шековићи, Србин, земљорандик,
ПЕТРОВИК НИКОДИНА ПАИСИ- у НОБ ступио 1. 01. 1943. године, а
ЈА, роћен 1921. године у Пискави- у Бригаду маја 1944. године, борац.
цама - Власеница, Србин, земљо-
радник, у НОБ и Бригаду ступио ПЕШИК МИЛОЈА ЖИВОЈИН, ро-
1943. године, борац. ћен 1925. године у Крњеву - СРС,
Србин, земљорадник, у Бригаду
ПЕТРОВИК САВЕ ПАВО, роћен ступио 11. 12. 1944. годиие, борац,
1906. године у Д. Буковици - Маг- погинуо марта 1945. године код
лај, Србии, земљорадник, у Бригаду Власенице.
ступио 5. 04. 1945. године, борац,
погинуо 1945. године у Озренском ПЕШИК ЗАРИЈЕ МИЛОРАД, ро-
батаљону. ћен 1923. године у Великом Ораш-
ју, СРС, Србин, радник, у Бригаду
ПЕТРОВИК МИЛУТИНА РАДО- ступио 3. 12. 1944. године, борац,
САВ, роћен 1921. године у Крњеву, погинуо на Романији.
СРС, Србин, земљорадник, у Брига-
ду ступио 15. 12. 1944. године, бо- ПЕШИК СТАНОЈА РАЈКО, роћен
рац. 1925. године у Крњеву - СРС, Ср-
бин, земљорадник, у Бригаду сту-
ПЕТРОВИК КОСТЕ РИСТО, роћен пио 11. 12. 1944. године, борац.
1905. године у Симин Хану - Тузла,
Србин, радник, у Бригаду ступио П Е Ш Т А Л И К СЕЈНЕ ЈУСУФ, роћен
17. 09. 1944. године, интендант ба- 1923. године у Мионици - Града-
таљона. чац, Муслиман, земљорадник, у
Бригаду ступио априла 1945. годи-
ПЕТРОВИК СВЕТИСЛАВА СТАНИ- не, борац.
МИР, роћен 1926. године у Србин,
земљорадник, борац, умро 1945. го- ПИЉАНОВИК Л У К Е БОШКО, ро-
дине у Шабачкој болници. ћен 1907. године у Г. Браинцима -
Шековићи, Србин, земљорадник, у
ПЕТРОВИК МИХАЈЛА ТЕШО, ро- НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
ћен 1905. године у Петровићима - гаду маја 194 године, интендант
Шековићи, Србин, радник у НОБ чете, носилац »Партизанске споме-
ступио 1941. године, а у Бригаду нице 1941«, умро 1975. године.
јуна 1944. године, шеф за наоружа-
ње бригаде, носилац »Партизанске ПИЉАНОВИК МИХАЈЛА ЉУБО,
споменице 1941«, умро 1986. годи- роћен 1916. године у Петровићима
не. - Шековићи, Србин, радник, у НОБ
ступио 1941. године, а у Бригаду
ПЕТРОВИК АЛЕКСЕ ТИХОМИР, 24. 10. 1943. године, командир чете,
роћен 1928. године у Петровићима носилац »Партизанске споменице
- Шековићи, Србин, земљорадник, 1941«, умро 1967. године.
у НОБ ступио 16. 06. 1943. године,
а у бригаду 24. 10. 1943. године, бо- ПИЉАНОВИК ЈАКОВА МИЛА-
рац. ДИН, роћен 1927. године у Браин-
цима - Шековићи, Србин, земљо-
ПЕТРОВИК СТОЈАНА ТИХОМИР, радник, у НОБ ступио 15. 01. 1942.
роћен 1918. године у Сајтовићима - године, а у Бригаду маја 1944. годи-
Калесија, Србин, земљорадник, у не, борац.
НОБ ступио јануара 1943. године, а
у Бригаду 24. 10. 1943. године, вод- ПИЉАНОВИК КОСТЕ ТИХОМИР,
ник вода. роћен 1928. године у Петровићима

534
- Шековићи, Србин, земљорадник, ПОЊАВИК ЏЕМАЛА Ф У А Д , роћен
у НОБ ступио 1. 06. 1943. године, а 1925. године у Тузли, Муслиман,
у Бригаду маја 1944. године, борац. радник, у НОБ ступио 20. 10. 1942.
године, а у Бригаду децембра 1943.
П И Љ Н Н ГРГЕ НИКОЛА, роћен године, борац.
1927. године у Брешкама - Тузла,
Хрват, земљорадник, у Бригаду ПОПАДИК МИКЕ ЈАШО, роћен
ступио 1. 12. 1944. године, борац. 1923. године у Ченгићу - Бијељина,
Србин, земљорадник, у Бригаду
ПИРИН ХАМДИЈА, роћен 1924. го- ступио 24. 10. 1943. годне, борац,
дине у Тузли, Муслимаи, ћак, у погинуо децембра 1943. године у
Бригаду ступио 17. 09. 1944. године, Прњавору - Калесија.
борац.
ПОПОВ АЦЕ СЛОБОДАН, роћен
ПЈЕВИК САЛКЕ МЕХО, роћен 1921. године у Тузли, Србин, рад-
1925. године у Тузли, Муслиман, ник, у Бригаду ступио 20. 10. 1943.
радник, у Бригаду ступио октобра године, борац.
1943. године, борац, погинуо 12. 12.
1944. године на Црвеним Стјенама ПОПОВИК МАКСИМА ВЕЉКО, ро-
- Романија. ћен 1928. године у Осмацима - Ка-
лесија, Србин, земљорадник, у НОБ
ПЛАЗАЧИК КРСТЕ ВЕЉКО, роћен ступио августа 1943. године, а у
1907. године у Плазачама - Шеко- Бригаду октобра 1943. године, де-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ легат, погинуо марта 1945. године
ступио 15. 02. 1942. године, а у Бри- на Црвеним Стјенама код Сокоца.
гаду 13. 10. 1943. године, борац,
умро 1984. г. ПОПОВИК НИКЕ ВУЈАДИН, ро-
ћен 1926. године у Стрмици - Ше-
ПЛАЗАЧИК ИЛИЈЕ ЖИВАН, ро- ковићи, Србин, земљорадник, у
ћен 1921. године у Браинцима - Бригаду ступио октобра 1943. годи-
Шековићи, Србин, земљорадник, у не, борац, умро 1944. године у Туз-
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- ли.
гаду октобра 1943. године, полит.
делегат вода, носилац »Партизан- ПОПОВИК РИСТЕ ДЕСИМИР, ро-
ске споменице 1941«. ћен 1914. године у Осмацима - Ка-
лесија, Србин, земљорадник, у НОБ
ПЛАЗАЧИК СТЕВЕ ПЕТКО, роћен ступио децембра 1942. године, а у
Бригаду маја 1944. године, борац,
1925. године у Браинцима - Шеко-
умро.
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 1941. године, а у Бригаду ПОПОВИК ЈОВАНА ДИМШО, ро-
маја 1944. године, омладински ру- ћен 1921. године у Стрмици - Ше-
ководилац батаљона, носилац ковићи, Србин, земљорадник, у
»Партизанске споменице 1941«. НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
гаду октобра 1943. године, борац,
П Љ Е В Љ А К АВДЕ ХУСЕИН, роћен погинуо 1944. године на Јаворнику
1924. године у Фочи, Муслиман, - Шековићи.
радник, у НОБ и Бригаду ступио
ПОПОВИК МИХАЈЛА ДРАГО, ро-
17. 09. 1944. године, борац.
ћен 1922. године у Осмацима - Ка-
лесија, Србин, земљорадник, у НОБ
ПОКОРНИ ВЕРА, роћена 1925. го- ступио јануара 1943. годиие, а у
дине у Пјеновцу - Хан Пијесак, Бригаду откобра 1943. године деле-
Јеврејка, ћак, у Бригаду ступила гат, погинуо маја 1944. године у
1944. године, водни делегат. Жеравицама - Хан Пијесак.

535
ПОПОВИК ВЕЉКЕ ДУШАН- ћи, Србин, земљорадник, у НОБ
БАКА, рођен 1920. године у Бродца ступио 1. 01. 1943. године, а у Бри-
- Бијељина, Србин, радник, у НОБ гаду маја 1944. године, курир шта-
ступио 1941. године, а у Бригаду ба Бригаде, умро 1983. године.
јула 1944. године, замјеник коман-
даита батаљона, погинуо јула 1944. ПОПОВИК ЈОВАНА НЕБО, роћен
године на Међашу - Калесија. 1911. године у Осмацима - Калеси-
ја, Србин, радник, у НОБ ступио
ПОПОВИК ДРАГЕ Љ У Б И Ш А , ро- 1941. године, а у Бригаду августа
ђен 1925. године у Зворнику, Ср- 1944. године, обавј. официр, брига-
бин, ђак у Бригаду, ступио 1943. го- де носилац »Партизанске споменце
дине, комесар чете, и батаљона. 1941«, умро 1984. године.

ПОПОВИК КОРКА МИЛЕНКО, ро- ПОПОВИК РИСТЕ ПЕРО, рођен


ђеи 1928. године у Зворнику, Ср- 1909. године у Гојчину - Калесија,
бин, ђак, у НОБ и Бригаду ступио Србин, земљорадник, у НОБ ступио
1944. године, борац, умро 1961. го- августа 1941. године, а у Бригаду
дине. 24. 10. 1943. године борац - кувар -
умро.
ПОПОВИК ТИХОМИРА МИАО-
ВАН, рођен 1924. године у Азањи - ПОПОВИК ДИМИТРИЈЕ СВЕТО-
СРС, Србин, земљорадник, у НОБ и ЗАР - КЕТО, рођен 1925. године у
Бригаду ступио 10. 12. 1944. годиие, Осмацима - Калесија, Србин, зе-
водник. мљорадник, у НОБ ступио фебруа-
ра 1943. године, а у Бригаду 24. 10.
ПОПОВИК ВЛАДИМИРА МИЛО- 1943. године, помоћник комесара
РАД, рођен 1921. године у Азањи - батаљона, живи у Београду.
СРС, Србин, земљорадник, у НОБ и
Бригаду ступио 10. 12. 1944. године, ПОПОВИК САВЕ СВЕТОЗАР, ро-
борац, погинуо 1945. године у Цр- ћен 1909. године у Сребреници, Ср-
ној Ријеци - Хан Пијесак. бин, радник, у НОБ ступио 1941. го-
дине, а у Бригаду октобра 1943. го-
ПОПОВИК ВЛАДИМИРА МИЛО- дине, интендант батаљона, умро
САВ, рођен 1924. године у Азањи - 1967. године у Зворнику.
СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 1943. године, а у Бригаду ПОПОВИК ЈАКОВА СИМО, роћен
12. 12. 1944. године, борац, коман- 1920. године у Гојчину - Калесија,
дир одељења. Србин, земљорадник, у НОБ ступио
маја 1944. године, и у Бригаду маја
ПОПОВИК ЈОВАНА МИЛОШ, ро- 1944. године, борац.
ђен 1926. године у Стрмици - Ше-
ковићи, Србин, земљорадник, у ПОПОВИК СПАСОЈА СИМО, роћен
НОБ ступио маја 1943. године, а у 1922. године у Стрмици - Шекови-
Бригаду новембра 1943. године, бо- ћи, Србин, земљорадник, у НОБ
рац, погииуо 1944. годиие у Јакови- ступио 1941. године, а у Бригаду
цама - Шековићи. јула 1944. године, замј. комесара
чете, носилац »Партизанске споме-
ПОПОВИК ВЛАДИМИРА МИРОС- нице 1941«.
ЛАВ, роћен 1924. годиие у Азањи -
СРС, Србин, земљорадник, у НОБ и ПОПОВИК ДИМИТРИЈА СЛАВКО,
Бригаду ступио 10. 12. 1944. године, роћен 1912. године у Осмацима -
борац. Калесија, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 7. 08. 1941. године, а у
ПОПОВИК ЈАНКА МИТАР, роћен Бригаду 13. 10. 1943. године, коме-
1929. године у Стрмици - Шекови- сар чете.

536
ПОПОВИК НИКОЛЕ СЛОБОДАН, вићима - Живинице, Србии, зе-
роћен 1917. године у Чанићима - мљорадник, у НОБ ступио 1942. го-
Шековићи, Србин, земљорадник, у дине, а у Бригаду 24. 10. 1943. годи-
НОБ ступио 1941. годне, а у Брига- не, борац, умро 1984. г.
ду октобра 1943. године, интендант
батаљона, носилац »Партизанске ПРОДАНОВИК РАДОВАНА ВОЈКА,
споменице 1941«. роћена 1925. године у Буљевићима
- Власеница, Српкиња, домаћица у
ПОПОБИН ВОЈИСЛАВА СРЕНКО, НОБ ступила 1942. године, а у Бри-
роћен 1922. године у Сарајеву, Ср- гаду октобра 1943. године, санитет-
бин, радник, у НОБ ступио 1941. го- ски референт.
дине, а у Бригаду октобра 1943. го-
дине, комесар чете, носилац »Пар- ПРОДАНОВИК - ПЕРИК САВЕ
тизанске споменице 1941«. ДАНИЦА, роћена 1904. године, у
Дубници - Власеница, Српкиња,
ПОПОВИК ТОДОРА ТАТЈАНА - домаћица, у НОБ ступила 1942. го-
ТАЊА, роћена 1928. године у Звор- дине, а у Бригаду 1943. године, бо-
нику, Српкиња, ћак, у НОБ ступила рац, умрла.
марта 1943. године, а у Бригаду
септембра 1944. године, четна бол- ПРОДАНОВИК НИКОЛЕ КУРКИ-
ничарка, погинула октобра 1944. ЈА, роћена 1912. године у Којчеви-
године на Црвеним Стјенама - Ро- ни - Власеница, Српкиња, домаћи-
манија. ца, у НОБ ступила 7. 07. 1943. годи-
не, а у Бригаду октобра 1943. годи-
ПОПОВИК ОБРЕНА ЦВЈЕТКО, ро- не, болничарка, умрла 1987. године.
ћен 1918. године у Стрмици - Ше-
ковићи, Србин, земљорадник, у ПРОДАНОВИК КРСТЕ ДРАГО, ро-
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- ћен 1927. године у Бакићима - Вла-
гаду октобра 1943. године, борац, сеница, Србин, земљорадник, у
погинуо 1944. године, на Илинчици НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
- Тузла. гаду октобра 1943. године, борац,
умро.
П Р Ж И К РАДОСАВА ВЛАДИМИР,
роћен 1923. године, Србин, земљо- ПРОДАНОВИК ЈОВЕ ЛАЗАР, ро-
радник, у НОБ ступио 19. 11. 1944. ћен 1928. године у Бакићима - Вла-
године, а у Бригаду 5. 12. 1944. го- сеница, Србин, земљорадник, у
дине, борац, погинуо 9. 03. 1945. го- НОБ и Бригаду ступио 1943. годи-
дине у Великој Градини. не, борац, погинуо 1944. године.

ПРОДАНОВИК ВИДАКА БОГДАН, ПРОДАНОВИК роћ. ЧАЛМИК


роћен 1923. године у Бакићима - МАРКА КСЕНИЈА, роћена 1929. го-
Власеница, Србин, земљорадник, у дине, у Власеници, Српкиња, уче-
НОБ ступио 1942. године, а у Бри- ница, у Бригаду ступила 1. 10. 1944.
гаду октобра 1943. године, борац. године, референт санитета батаљо-
на и руководилац СКОЈ-а у ба-
ПРОДАНОВИК ДЕСПЕТА БОЖИ- таљону.
ДАР, роћен 1924. године у Вукови-
ћима - Власеница, Србин, земљо- ПРОДАНОВИК ДРАГЕ МАРКО, ро-
радник, у НОБ ступио 1942. године, ћен 1926. године у Тупковићима,
а у Бригаду 13. 10. 1943. године, ко- Живинице, Србин, земљорадник, у
мандир чете, погинуо октобра 1944. НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
године, на Пожарници - Тузла. гаду 24. 10. 1943. године, борац.

ПРОДАНОВИК ПЕТРА ВЛАДИ- ПРОДАНОВИК НИКОЛЕ НЕБО,


МИР, роћен 1916. године у Тупко- роћен 1907. године у Којчевини -

537
Власеница, Србин, земљорадник, у ду ступила 7. 09. 1944. године, бол-
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- ничарка.
гаду 1943. године, борац, погинуо
крајем 1943. године. ПАВЛОВИК ДРАГОСЛАВА РАЈКО,
роћен 1927. године у Драгову -
ПРОДАНОВИК ДЕСПОТА СВЕТО- Сибница - СРС, Србин, земљорад-
ЗАР, рођен 1920. године у Вукови- ник, у НОБ и Бригаду ступио 12.
ћима - Власеница, Србин, земљо- 12. 1944. године, комаидир одје-
радиик, у НОБ ступио 1942. године, љења.
а у Бригаду октобра 1943. године,
командир вода, погинуо почетком
1943. године на Рогосији - Власени-
ца.

ПРОДАНОВИК СРЕДОЈЕ, рођен РАВЊАКОВИК ЛАЗАРА МИЛО-


1919. године у Неђељиштима - Вла- РАД, роћен 1911. године у Којчеви-
сеница, Србин, земљорадник, у ни - Власеница, Србин, земљорад-
НОБ ступио 8. 09. 1943. године, а у ник, у НОБ ступио 1. 08. 1941. годи-
Бригаду 1943. године, борац. не, а у Бригаду 13. 10. 1943. године,
борац.
ПРОТИК МИЛОША УРОШ, рођен
1919. године у Каменици - Маглај, РАВЊАКОВИК ЛАЗАРА МИЛУ-
Србин, земљорадник, у Бригаду ТИН, роћен 1915. године у Којчеви-
ступио 17. 04. 1945. године, борац. ни - Власеница, Србин, земљорад-
ник, у НОБ ступио 1941. године, а
у Бригаду 13. 10. 1943. године, бо-
ПУКЕЦ АНДРЕЈЕ АНКИЦА, рође-
рац, умро, 1981. године.
на 1926. године у Бјеловару, СРХ,
Хрватица, домађица, у Бригаду РАВЊАКОВИК СТЕВЕ ЦВИЈЕ-
ступила 10. 10. 1944. године, болни- ТИН, роћен 1924. године у Којчеви-
чарка. ни - Власеница, Србин, земљорад-
ник, у НОБ и Бригаду ступио 1. 11.
ПУРКОВИК ТИМОТИЈЕ МАТИЈА, 1944. године, борац.
роћен 1922. године у Тупанарима -
Шековићи, Србин, земљорадник, у РАДИВОЈЕВИК ДРАГОМИР, роћен
НОБ ступио јануара 1942. године, а 1912. године у Коријену - СРС, Ср-
у Бригаду октобра 1943. године, бо- бин, земљорадник, у Бригаду сту-
рац, погинуо 1944. године на Хан пио децембра 1944. године, борац,
Краму - Хан Пијесак. погинуо 12. 04. 1945. године у Шен-
ковићима код Сокоца.
ПУРКОВИК ТИМОТИЈЕ МИЛО-
ВАН, роћен 1926. године у Тупана- РАДИВОЈЕВИК МИЛОРАДА Љ У -
рима - Шековићи, Србин, земљо- БО, роћен 1925. године у Стрмици -
радник, у НОБ ступио 1943. године, Шековићи, Србин, земљорадник, у
а у Бригаду 13. 10. 1943. године, де- НОБ ступио јуна 1943. године, а у
сетар. Бригаду октобра 1943. године, бо-
рац, умро 1944. године у Стрмици.
ПУШКАРЕВИК ХУСЕ ОМЕР, ро-
РАДИВОЈЕВИК МИЛОСАВ, роћен
ћен 1920. године у Клокотници -
1927. године у Врби - Светозарево
Добој, Муслиман, земљорадник, у
- СРС, Србин, земљорадник, у Бри-
Бригаду ступио 15. 03. 1945. године,
гаду ступио 15. 12. 1944. године, бо-
борац. рац.
ПУШКАРЕВИК ВАСЕ РОСА, роће- РАДИВОЈЕВИК МИЛОРАДА НЕ-
на 1927. године у Подновљу - Мод- БО, роћен 1926. године у Стрмици
рича, Српкиња, домаћица, у Брига- - Шековићи, Србин, земљорад-

538
ник, у НОБ ступио 1943. године, а НОБ ступио 7. 12. 1944. године, а у
у Бригаду 1944. године, борац, Бригаду 10. 12. 1944. године, курир.
живи у Стрмици.
РАДОВИК БОРБИЈЕ ЈОВО, роћен
РАДИОНИ АНТОНИ, роћен 1920. 1927. године у Врточама - Власени-
године у Драгоњи - Италија, Ита- ца, Србин, земљорадник, у НОБ и
лијан, у НОБ ступио 9. 09. 1943. го- Бригаду ступио 13. 10. 1943. године,
дине, а у Бригаду марта 1944. годи- борац, умро 1972. године.
не, командир вода, погинуо 28. 03.
1944. године на Зеленим водама - РАДОЈКОВИК АЛЕКСАНДРА БО-
Соколац. РИВОЈЕ, роћен 1925. године у Че-
тережу - СРС, Србин, земљорад-
РАДИН МИКЕ ЖИВОЈИН, роћен ник, у НОБ ступио 3. 11. 1944. годи-
1922. године у Мећашима - Бијељи- не, а у Бригаду 6. 01. 1945. године,
на, Србин, земљорадник, у НОБ борац.
ступио августа 1942. године, а у
Бригаду марта 1944. године, борац, РАДОЈКОВИК ЖИВОЈИНА ВЛА-
заробљен 1944. године и одведен у ДИМИР, роћен 1924. године у Брзо-
Њемачку. ходу, СРС, Србин, земљорадник, у
НОБ и Бригаду ступио 15. 11. 1944.
РАДОВАНОВИН ВУКАШИНА године, борац.
БОШКО, роћен 1924. године у Тр-
новчи, Србин, земљорадник, у НОБ РАДОЉЕВИК ДАНИЛО, роћен
и Бригаду ступио 27. 11. 1944. годи- 1924. године у Брљији - СРС, Ср-
не, борац, погинуо 23. 03. 1945. го- бин, земљорадник, погинуо 9. 03.
дине у Хан Пијеску. 1945. године на Сокоцу.

РАДОБАНОВИК ВЛАДИСЛАВ, ро- РАДОЈЧИК РАДОСАВА ДУШАН,


ћен 1910. године у Свилеуви, Ко- роћен 1920. године у Крњеву - СРС,
цељево - СРС, Србин, земљорад- Србин, земљорадник, у Бригаду
ник, у Бригаду ступио 22. 10. 1944. ступио 2. 12. 1944. године, борац.
године, борац.
РАДОЈЧИК ЛАЗАРА ЖИВАН, ро-
РАДОВАНОВИК РАДЕНКА МИЛИ- ћен 1926. године у Сајтовићима -
САВ, роћен у Расићима - Косјерић Калесија, Србин, земљорадник, у
- СРС, Србин, земљорадник, нестао НОБ ступио септембра 1942. годи-
8. 05. 1945. године на Оцаку. не, а у Бригаду 24. 10. 1943. године,
борац - курир.
РАДОВАНОВИК МИЛОРАД, роћен
1912. године у Свилеуви - Коцеље- РАДОЈЧИК ПЕТКА КРСТО, роћен
во - СРС, Србин, земљорадник, у 1922. године у Сучанима - Шекови-
Бригаду ступио октобра 1944. годи- ћи, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 24. 03. 1943. године, а у
не, борац, нестао 24. 12. 1944. го-
Бригду 13. 10. 1943. године, десетар,
дине.
живи у Зворнику.
РАДОВАНОВИК КОСТАДИНА МИ- РАДОЈЧИК ПАВЛЕ-ОЗРЕНАЦ, ро-
ЛУТИН, роћен 1924. године у Чете- ћен, замјеник команданта батаљо-
режу, СРС, Србин, земљорадник, у на.
НОБ ступио 3. 11. 1944. године, а у
Бригаду 6. 01. 1945. године, борац. РАДОСАВЉЕВИК СВЕТОЛИКА
БОГОЉУБ, роћен 1925. године у
РАДОВАНОВИК ВУЈИЦЕ МИРОС- Брзоходу - СРС, Србин, земљорад-
ЛАВ, роћен 1924. године у Врбни- ник, у НОБ и Бригаду ступио 15.
ци, СРС, Србин, земљорадник, у 11. 1944. године, борац.

539
РААОСАВЉЕВИК РАНКА ЖАРКО, Србин, земљорадник, у НОБ ступио
рођен 1923. године у Крњеву - СРС, јула 1943. године, а у Бригаду 24.
Србии, земљорадник, у НОБ и Бри- 10. 1943. године, командир одјеље-
гаду ступио 11. 12. 1944. године, бо-
рац.
РАКИК БЛАГОЈА МИЛОРАД, ро-
РАДУЛОВИН СРЕНКА РАДИВОЈЕ, ђен 1918. године у Крњеву - СРС,
рођен 1924. године у Козијој Равни Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
- Власеница, земљорадник, у Бри- гаду ступио 15. 12. 1944. године, бо-
гаду ступио 1943. године, командир рац.
вода, погинуо 1945. године на Прљ-
ушама код Власенице. РАКИК ТИМЕ РАДО, рођен 1927.
године у Ракином Брду - Калесија,
РАДУЛОВИК САВО-КРАЈИШНИК, Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
рођен 1923. године, Србии, радник, гаду ступио октобра 1943. године,
у НОБ ступио комесар батаљона. борац.

РАЈИК АНДРИЈЕ МИОДРАГ, ро- РАНКОВИК АЛЕКСАНДАР, рођен


ђен 1922. године у Глибовцу - 1911. године у Свилеуви - СРС, Ср-
Смед. Паланка, СРС, Србин, земљо- бин, земљорадник, у НОБ и Брига-
радник, у НОБ и Бригаду ступио ду ступио 24. 11. 1944. године, бо-
19. 12. 1944. године, борац. рац.

РАЈИК МИЛОСАВА РАДИСАВ, ро- РАНКОВИК СТОЈАДИНА БОРИС-


ђен 1922. године у Глибовцу - ЛАВ, рођен 1920. године у Крњеву
Смед. Паланка, Србин, земљорад- - СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
ник, у НОБ и Бригаду ступио 19. и Бригаду ступио 11. 12. 1944. годи-
12. 1944. годне, борац. не, борац.

РАЈИЧИК БОГОМИРА БОРИВОЈЕ, РАНКОВИК НЕДЕЉКА ВОЈИС-


рођен 1927. године у Глибовцу, ЛАВ, рођен 1915. године у Арањи -
Смед. Паланка, СРС, Србин, рад- СРС, Србин, земљорадник, у НОБ и
ник, у Бригаду ступио 20. 12. 1944. Бригаду ступио 1944. године, бо-
године, борац. рац.

РАКЕТИК МИЛОВАН, рођен у РАНКОВИК ЖИВКА РАДИВОЈЕ,


Марковцу - СРС, нестао 7. 05. 1945. рођен 1927. године у Д. Ливадици -
године у Оџаку. Велика Плана - СРС, Србин, земљо-
радник, у НОБ ступио 29. 11. 1944.
РАКИК ЈОВАНА БОРКО, рођен
1917. године у Ракином Брду - Ка- године, а у Бригаду 1. 01. 1945. го-
лесија, Србин, земљорадник, у НОБ дине, борац.
ступио августа 1941. године, а у
Бригаду 24. 10. 1943. године, коме- РАХМАНОВИК ИБРЕ АХМЕТ, ро-
сар чете, погинуо маја 1944. године ђен 1914. године у Крижанима -
у Жеравицама - Хан Пијесак. Тузла, Муслиман, земљорадник, у
Бригаду ступио 17. 09. 1944. године,
РАКИК БЛАГОЈА ДРАГОЉУБ, ро- борац.
ђен 1923. године у Крњеву - СРС,
Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
гаду ступио 15. 12. 1944. године, бо- РАХМАНОВИК МУХАРЕМА МУ-
рац. ХАМЕД, рођен 1925. године у Туз-
ли, Муслиман, земљорадник, у Бри-
РАКИК ЈАКОВА КАЈО, рођен 1920. гаду ступио 9. 09. 1944. године, бо-
године у Ракином Брду - Калесија, рац.

540
РАШИДАГИН ХАМДИЈЕ ИРФАН, РЕЛ.ИК НОВАКА ВУЛЕ, роћен
рођен 1917. године у Сарајеву, Мус- 1909. године у Рашковићима - Вла-
лиман, радник, у НОБ и Бригаду сеница, Србин, земљорадник, у
ступио 10. 04. 1945. године, борац. НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
гаду октобра 1943. године, борац,
РАШИК АЛЕКСАНДРА РАДОМИР, умро.
рођен 1920. године у Глибовцу -
Смед. Паланка - СРС, Србин, зе- РЕЛ.ИК Л.УБЕ МИЛАДИН, роћен
мљорадник у НОБ и Бригаду сту- 1920. године у Трнову - Шековићи,
пио 19. 12. 1944. године, водник. Србин, земљорадник, у НОБ ступио
марта 1942. године, а у Бригаду ок-
РЕБИН ЈОВЕ ЈАКОВ, рођен 1921. тобра 1943. године, борац, погинуо
године у Осмацима - Калесија, Ср- децембра 1944. године у Сучанима.
бин, земљорадник, у НОБ ступио
1941. године, а у Бригаду октобра РЕЛ.ИК ОБРЕНА БОЈО, роћен
1943. године, командир вода, носи- 1925. године у Рашковићима - Вла-
лац »Споменице«. сеиица, Србин, земљорадник, у
НОБ и Бригаду ступио 1944. годи-
РЕБИК ЈОСИПА ЛУКА, рођен 1920. не, борац, умро 1985. године.
године у Сајтовићима - Калесија,
Србин, земљорадник, у НОБ ступио РЕЛ.ИК ДАВИДА МИЛОШ, роћен
1941. године, а у Бригаду 24. 10. 1924. године у Трнову - Шековићи,
1944. године, командир вода, умро Србин, земљорадник, у НОБ ступио
1955. године. 1942. године, а у Бригаду 13. 10.
1943. године, борац, живи у Акма-
РЕБИК ТРИПКА РЕЛ.А, рођен чићима.
1910. године у Сајтовићима - Кале-
сија, Србин, земљорадник, у НОБ РЕЛ.ИК ПЕРЕ МИРКО, роћен 1920.
ступио маја 1944. године, а у Брига- године у Брдима - Власеница, Ср-
ду маја 1944. године, борац. бин, земљорадник, у НОБ ступио
1941. године, а у Бригаду 13. 10.
РЕБИК ПЕРЕ СРПКО, роћен 1927. 1943. године, борац, погинуо 1944.
године у Сајтовићима - Калесија, године.
Србин, земљорадник, у НОБ ступио
априла 1943. године, а у Бригаду РЕЛ.ИК САВЕ РЕЉА, роћен 1923.
октобра 1943. године, командир године у Трнову - Шековићи, Ср-
вода. бин, земљорадник, у НОБ ступио
јануара 1943. године, а у Бригаду
РЕБИК МИТРА ТРИПО, роћен новембра 1943. године, водник, по-
1924. године у Сајтовићима - Кале- гинуо 1944. године на Пожарници -
сија, Србин, радник, у НОБ ступио Тузла.
1943. године, а у Бригаду 1944. го-
дине, борац. Р Е Љ И К РИСТЕ РИСТАН, роћен
1907. године у Брдима - Власеница,
РЕКИК СЕЈФЕ МУСТАФА, роћен Србин, земљорадник, у НОБ ступио
1917. године у Тузли, Муслиман, 1. 07. 1943. године, а у Бригаду 13.
радник, у Бригаду ступио 17. 07. 10. 1943. године, борац, умро 1988.
1944. годиие, борац. године.

РЕЛИК МИЛЕТЕ БРАНКО, роћен Р Е Љ И К ИЛИЈЕ СЛОБОДАН, роћен


1921. године у Д. Ливадицама - Ве- 1927. године у Гојчину - Калесија,
лика Плана - СРС, Србин, земљо- Србин, земљорадник, у НОБ ступио
радник, у НОБ и Бригаду ступио 15. 08. 1943. године, а у Бригаду 24.
1944. године, борац, митраљезац. 10. 1943. године, борац.

541
РЕЉИК РАДОВАНА СТАНОЈЕ, ро- гаду октобра 1943. године, борац,
ђен 1924. године у Рашковићима - умро 1988. године.
Вдасеница, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- РИСТИН МАТИЈЕ БОЖО, роћен
гаду октобра 1943. године, коман- 1920. године у Бурићима - Шеко-
дир чете, погинуо априла 1945. го- вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
дине иа Пожарници. ступио 1941. године, а у Бригаду
13. 10. 1943. године, командир вода,
РЕЉИН АЛЕКСЕ ТИХОМИР, ро- носилац »Партизанске споменице
ћен 1927. године у Гојчину - Кале- 1941«, умро 1983. године.
сија, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио априла 1943. године, а у РИСТИН МАТИЈЕ БОРИСАВ, ро-
Бригаду маја 1944. године, борац. ћен 1926. године у Бурићима - Ше-
ковићи, Србин, земљорадник, у
РЕЉИН МАРКА ЦВИЈАН, роћен НОБ ступио маја 1942. године, а у
1910. године у Буљевићима - Вла- Бригаду маја 1944. године, борац,
сеница, Србин, земљорадник, у погинуо септембра 1944. године.
НОБ ступио 1941. године.
РИСТИН ЈОВАНА ДУШАН, роћен
РЕЏИН ВЕЛИЈЕ МУСТАФА, роћен 1920. годиие у Бољанићу - Грача-
1922. године у Џемату - Власеиица, ница, Србии, земљорадник, у Бри-
Муслиман, земљорадник, у НОБ и гаду ступио 15. 04. 1945. године, бо-
Бригаду ступио 13. 10. 1943. године, рац.
борац, умро 1985. године.
РИСТИН РИСТАНА ЛУКА, роћен
РЕШИН МУСТАФЕ БАЈРО, роћен 1913. године у Бурићима - Шеко-
1912. године у Брчком, Муслиман, вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
у НОБ и Бригаду ступио 30. 09. ступио 1941. године, а у Бригаду
1944. године, борац. 13. 10. 1943. године, водник, носи-
лац »Партизанске споменице 1941«,
РИБИН ЈУКЕ ИБРО, роћен 1913. умро 1973. године.
године у Зворнику, Муслиман, рад-
ник, у НОБ и Бригаду ступио сеп- РИСТИК БРАНКА НЕНАД, роћен
тембра 1944. године, борац, умро 1926. године у Зворнику, Србин,
1962. године. ћак, у Бригаду ступио октобра
1943. године, вод. делег. и замј. к.
РИСТАНОВИН ЈОВЕ ЈОВАН, роћен чете, борац, живи у Београду.
је 1927. године у Гојчину - Калеси-
ја, Србин, земљорадник, у НОБ сту- РИСТИК ЈОВАНА ОБРО, роћен
пио маја 1943. године, а у Бригаду 1925. године у Шековићима, Србин,
24. 10. 1943. године, борац, погинуо земљорадник, у НОБ ступио 1943.
децембра 1944. године у Дубници. године, а у Бригаду 24. 10. 1943. го-
дине, борац.
РИСТАНОВИН СРЕТКА РАДИВО-
ЈЕ, роћен 1921. године у Буљевићи- РИСТИК ПЕРЕ РАДМИЛА, удт.
ма - Власеница, Србин, земљорад- БУРИЧИК, роћена 1922. године у
иик, у НОБ ступио 1941. године, а Власеници, Српкиња, домаћица, у
у Бригаду октобра 1943. године, бо- НОБ и Бригаду ступила 1944. годи-
рац. не, борац, болничарка.

РИСТАНОВИН РАДОВАНА РАЈКО, РИСТИК БОРБИЈЕ РАТКО, роћен


роћен 1919. године у Буљевићима - 1917. године у Бурићима - Шеко-
Власеница, Србин, земљорадник, у вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- ступио 1941. године, а у Бригаду

542
13. 10. 1943. године, борац, носилац, Бригаду ступио 1. 04. 1945. године,
»Партизаиске споменице 1941«. борац.
умро 1972. године.
САВИНОВИК МЛАБЕНА МИРКО,
РИСТИК ПАНТЕ СПАСАН, рођен рођен 1918. године у Петровићима
1919. године у Зворнику, Србин, - Шековићи, Србин, земљорадник,
пољ. техничар, у НОБ ступио јула у НОБ ступио јануара 1942. године,
1941. године, а у Бригаду 24. 10. а у Бригаду 13. 10. 1943. године, бо-
1943. године, помоћник комесара рац, умро марта 1944. године у Вла-
батаљона, живи у Тузли. сеници.

РИСТИК НЕБЕ ТОДОР, рођен САВИК БОШКА АКИМ, роћен


1927. године у Г. Пакленици - Маг-
1918. године у Јегиновом Лугу -
лај, Србин, земљорадник, у Бригаду
Калесија, Србин, земљорадник, у
ступио 14. 04. 1945. године, борац.
Бригаду ступио 1. 10. 1944. године,
РИСТИК Л У К Е ЧЕДО, рођен 1924. борац.
године у Г. Пакленици - Маглај,
Србии, земљорадник, у Бригаду САВИК Л У К Е БОГДАН, роћен
ступио 14. 04. 1945. године, борац. 1921. године у Врточама - Власени-
ца, Србин, земљорадиик, у НОБ
Р У Л А Н И РАМАДАНА АФИЗ, рођен ступио 1942. године, а у Бригаду
у Рогачици - Каменица, САП Косо- 13. 10. 1943. године, борац, живи у
во, Албанац, земљорадник, у Брига- Пјеновцу.
ду ступио децембра 1944. године,
борац. САВИК САВЕ ДРАГИША, роћен
1925. године у Шековићима, Србин,
Р У Л А Н И САИТЕ ФАИК, рођен студент, у НОБ ступио 1943. годи-
1924. године у Рогачици - Камени- не, а у Бригаду маја 1944. године,
ца, САП Косово, Албанац, земљо- замј. комесара чете, умро 1985. го-
радник, у Бригаду ступио децембра
дине у Сарајеву.
1944. године, десетар.
САВИК ЈОВЕ ДРАГО, роћен 1924.
Р У Л А Н И ЈУСУФА ШАКИР, рођен
године у Тузли, Србин, радник, у
у Рогачици - Каменица, САП Косо-
во, Албанац, земљорадник, у Брига- Бригаду ступио 1944. године, бо-
ду ступио децембра 1944. године, рац, погинуо 1944. године, код Вин-
борац. ковца.

РУМЛ>АНИН ЛАЗАР, рођен 1924. САВИК БОРБЕ ДРАГОМИР, роћен


годиие у Кузмину - Срем, САП Вој- 1924. годиие у Парадину - СРС, Ср-
водина, Србин, ђак, у НОБ ступио бин, земљорадник, у НОБ ступио
1943. године, а у Бригаду октобра 19. 11. 1944. године, а у Бригаду 5.
1944. године, борац. 12. 1944. године, борац.

РУЊАЈИК ЛАЗАР, рођен у Брчком, САВИК Д У Ш А Н А ДУШАН, роћен


Србин, радник, у Бригаду ступио 1928. године у Јеловом Брду - Ка-
1943. године. лесија, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио јуна 1943. године, а у Брига-

с
ду маја 1944. године, борац, умро.

САВИК ЈЕРКА ДУШАН, роћен


1926. године у Гојчииу - Калесија,
САВАНОВИК БОШКА МИЛУТИН, Србин, земољараник, у НОБ ступио
рођен 1925. године у Копривну — 1941. годиие, а у Бригаду 24. 10.
Модрича, Србин, земљорадник, у 1943. године, командант батаљона,

543
носилац »Партизаиске сиоменице 1943. године, борац, умро 1988. го-
1941«. дине.

САВИП Л У К Е БОКАН, рођен 1926. САВИК АВРАМА ЦВИЈАН, роћен


године у Гојчину - Калесија, Ср- 1925. године у Пожарници - Тузла,
бин, земљорадник, у НОБ ступио Србин, радник, у Бригаду ступио
1941. годиие, а у Бригаду 24. 10. 17. 09. 1944. године, борац, погинуо
1943. године, командант батаљона, 21. 11. 1944. године у Шековићима
носилац »Партизанске споменице - Соколац.
1941«.
САВКИК ЗАРИЈЕ СТАНКО, роћен
САВИН МИХАЈЛА ЈАНКО, рођен 1924. године у Дубиици - Власени-
1926. године у Гојчину - Калесија, ца, Србин, земљорадник, у НОБ
Србин, земљорадник, у НОБ ступио ступио 1941. године, а у Бригаду
1943. године, а у Бригаду октобра 13. 10. 1943. године, командир вода,
1943. године, водник вода, погинуо погинуо 1944. године на Романији.
јануара 1945. године у Шенковићи-
ма код Сокоца. САДИКОВИК ШАБАНА АЛИЈА,
роћен 1924. године у Липници -
САВИК Л У К Е МИЛОРАД, рођен Тузла, Муслимаи, земљорадник, у
1926. године у умро 1973. године у НОБ и Бригаду ступио 29. 10. 1943.
Хан Пијеску. године, десетар, умро.

САВИК МИКЕ МИЛОРАД, рођен САДИКОВИК МАШЕ МУХАМЕД,


1923. године у Гојчину - Калесија, роћен 1914. године у Липници -
Србин, земљорадник, у НОБ ступио Тузла, Муслиманк, радник, у Бриг-
августа 1943. годиие, а у Бригаду ду ступио октобра 1943. године, бо-
маја 1944. године, борац. рац.

САВИК Л У К Е НИКОЛА, рођен САДИКОВИК ХАМЗЕ ШЕМСО, ро-


1920. године у Браинцима - Шеко- ћен 1928. године у Липници - Туз-
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ ла, Муслиман, земљорадник, у Бри-
ступио 1942. године, а у Бригаду гаду ступио октобра 1943. године,
24. 10. 1943. године, борц, умро борац.
1981. године.
САЛЕТОВИК ИБРЕ СУЉО, роћен
САВИК ЈОВЕ РАДО, роћен 1917. го- 1924. године у Расовцу - Тузла,
дине у Тузли, Србин, радник, у Муслиман, земљорадник, у Бригаду
Бригаду ступио 1943. године, бо- ступио 15. 09. 1944. године, борац.
рац, погинуо 1943. године, на пла-
нини Звијезди. САЛИХОВИК САЛКО-ИКАН, ро-
ћен 1919. године у Тузли, Мусли-
ман, радник, у Бриаду ступио 7. 09.
САВИК ЈОВАНА РАДОМИР, роћен
1944. године, борац, умро.
1924. године у Стрмици - Шекови-
ћи, Србин, земљорадник, у НОБ
САЛИХОВИК АВДЕ ШАКИР, ро-
ступио 1941. године, а у Бригаду
ћен 1907. годие у Биљачи - Брату-
13. 10. 1943. године, четни економ,
нац, Муслиман, земљорадник, у
носилац »Партизанске споменице
Бригаду ступио 1. 03. 1945. годиие,
1941«. борац.

САВИК РАЈКА ТИХОМИР, роћен САЛКИК РАШИДА ИСМЕТ, роћен


1923. године у Стрмици - Шекови- 1928. године у Грачаници, Мусли-
ћи, Србин, земљорадник, у НОБ ман, земљорадник, у Бригаду сту-
ступио 1941. године, а у Бригаду пио 3. 03. 1945. године, борац.

544
САЛКИН МУЈЕ МЕХО, рођен 1920. САРАЧЕВИК ШАХИН, рођен 1918.
године у Тузли, Муслимаи, радник, године у Новој Касаби - Власени-
у Бригаду ступио 1943. године, бо- ца, Муслиман, земљорадник, у Бри-
рац, погинуо 1944. године. гаду ступио 1943. године, борац,
погинуо 1944. године у Дрињачи -
САЛКИК ОСМАНА СУЛЕЈМАН, ро- Зворник.
ђен 1925. године у Клокотници -
Добој, Муслиман, земљорадник, у САРИК ПЕРУНИКЕ ПЕТКО, рођен
Бригаду ступио 1. 05. 1945. године, 1926. године у Врточама - Власени-
борац. ца, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 1942. године, а у Бригаду
САМАРЏИН ВЕЛ>КЕ СТАНИМИР, 13. 10. 1943. године, борац.
рођен 1925. године у Тупковиђима
- Живинице, Србин, земљорадник, САРИК ПЕРУНИКЕ РАДОСАВ, ро-
у НОБ ступио 1941. године, а у ђен 1923. године у Врточама - Вла-
Бригаду 24. 10. 1943. године, борац. сеница, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
САМАРЏИК ТОШЕ ТРИШО, рођен гаду октобра 1943. године, замјеник
1924. године у Тупковићима - Жи- комесара батаљона, носилац »Спо-
винице, Србин, земљорадник, у менице« умро у Лукићеву.
НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
гаду 24. 10. 1943. године, водиик САРИК МИРКА РАДО, роћен 1927.
вода. године у Воличевићима - Калесија,
Србин, земљорадник, у НОБ ступио
САНДИК МИТРА ВЛАЈКУ- августа 1944. годиие, а у Бригаду
ША-ВЛАЈКО, роћен 1915. године у септембра 1944. године, десетар.
Раинцима - Калесија, Србин, зе-
мљорадник, у НОБ ступио 1941. го- САХАНИК МУСТАФЕ ЏЕМО, ро-
дине, а у Бригаду октобра 1943. го- ћен 1918. године у Зворнику, Мус-
дине, интендант батаљона, стрељан лиман, радник, у НОБ и Бригаду
од четника 1944. године у Папраћи. ступио 20. 09. 1944. године, борац.

САНДИК МИТРА СТАНОЈЕ, роћен СЕЈРАНИК Ф Е Х И М А МУХАРЕМ,


1924. године у Јегинову Лугу - Ка- роћен 1930. године^ Тузли, Мусли-
лесија, Србин, земљорадник, у НОБ ман, радник, у Бригаду ступио 17.
ступио 1943. године, а у Бригаду 09. 1944. године, борац.
1944. године, борац, погинуо 1944.
године. СЕЈРАНИК ФЕХИМА СУЉО, ро-
ћен 1920. године у Тузли, Мусли-
САРАЧЕВИК ЕТХЕМ, роћен 1921. ман, радник, у Бригаду ступио
године у Г. Тузли, Муслиман, рад- 1943. године, борац, погинуо 1943.
ник, у Бригаду ступио 1943. године, године у Добрињи код Тузле.
обавјештајни официр, батаљона.
СЕЈРАНИК ХУСЕ ХУСО, роћен
САРАЧЕВИК АЛИЈЕ ИСМЕТ, ро-
1920. године у Тузли, Муслиман, зе-
ђен 1919. године у Кошутици - Со-
колац, Муслиман, радник, у Брига- мљорадник, у Бригаду ступио 1943.
ду ступио 10. 02. 1945. године, бо- године, борац, погинуо 23. 08. 1944.
рац. године на Романији.

САРАЧЕВИК МУСТАФЕ МУСТА- СЕЛИМАНИ роћен у Ораховици,


ФА, рођен 1924. године у Тузли, САП Косово, Албанац, радник, у
Муслиман, радник, у Бригаду сту- Бригаду ступио 1945. године, ко-
пио 1943. године, борац, погинуо мандир вода, погинуо 1945. године
1944. године у Црној Ријеци. код Сокоца.

545
СЕЛИМОВИћ М У С Т А Ф Е МУРА- СИМИК РАДЕ ДРАГО, рођен 1920.
ДИФ, рођен 1912. године у Г. Туз- године у Рајиђима, у НОБ ступио
ли, Муслиман, радник, у Бригаду 1941. године, а у Бригаду 13. 10.
ступио октобра 1944. године, бо- 1943. ком. вода, погинуо новембра
рац, живи у Тузли. 1944. године на Црвеним Стјенама.

СЕЛИМОВИН ОБЕ МУХАРЕМ, ро- СИМИК ЈОВАНА БОРБО, рођен


ђен 1923. године у Г. Тузли, Мусли- 1914. године у Зворнику, Србин,
ман, радник, у Бригаду ступио ок- маш. техничар, у НОБ ступио 1941.
тобра 1944. годинме, борац, живи у године, а у Бригаду октобра 1943.
Тузли. године, командант батаљона, носи-
лац »Партизанске споменице 1941«.
СЕРАТЛИН АВДЕ ИБРАХИМ, ро-
ђен 1916. године у Пасцима - Туз- СИМИК СИМЕ ЖАРКО, рођен
ла, Муслиман, радник, у Бригаду 1923. године у Међашима - Бијељи-
ступио новембра 1944. године, десе- на, Србин, земљорадник, у НОБ
тар. ступио 15. 10. 1943. године, а у Бри-
гаду 24. 10. 1943. године, борац.
СИМАНИН МАРКА Л>УБО, рођен
1925. године у Касевцу - Бијељина, СИМИК ЦВИЈАНА Л>УБИНКО, ро-
Србин, земљорадник, у Бригаду ђен 1922. године у Рајићима - Вла-
ступио јануара 1945. године, борац, сеница, Србин, земљорадник, у
погинуо 1946. године. НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
гаду 13. 10. 1943. годне, командир
СИМАНИН ЈАКОВА СЛАВКО, ро- чете, умро 1973. године у Београду.
ђен 1919. године у Тишчи - Власе-
ница, Србин, земљорадник, у НОБ СИМИК БОЖЕ Л>УБИЦА, живи у
ступио 1941. године, а у Бригаду Београду.
1944. године, командир вода, носи-
лац »Партизанске споменице 1941«, СИМИК ОБРАДА МИЛУТИН, ро-
живи у Београду. ћен 1920. године у Лозовику - Ве-
лика Плана - СРС, Србин, земљо-
СИМЕУНОВИК ВИДАК, рођен радник, у НОБ и Бригаду ступио
1924. годиие у Бијељини, Србин, зе- 10. 03. 1945. годне, борац.
мљорадник, у Бригаду ступио 24.
10. 1943. годиие, бригадии руково- СИМИК ВАСЕ МИРКО, роћен 1913.
дилац СКОЈ-а, погинуо августа године у Миљевићи - Сански Мост,
1944. године, у Кусачама - Хан Пи- Србин, радник, у НОБ ступио 1941.
јесак. године, а у Бригаду 1944. године,
замјеник команданта бригаде, но-
СИМИКИН БОЈЕ МИЛАН, рођен силац »Партизанске споменице
1927. године у Брезовом Пољу - 1941«, умро 1986. године.
Брчко, Србин, земљорадник, у Бри-
гаду ступио 9. 05. 1945. године, бо- СИМИК СТОЈАНА СТЕВАН, роћен
рац. 1924. године у Какмужу - Грачани-
ца, Србин, земљорадник, у Бригаду
СИМИН ЛзУБОМИРА АЛЕКСАН- ступио 11. 04. 1945. године, борац.
ДАР, рођен 1927. године у Башину,
Србин, земљорадник, у Бригаду СИМИЧИК ХАСИБА СУЛ>0, роћен
ступио 22. 12. 1944. године, борац. 1923. године у Тузли, Муслиман,
радник, у Бригаду ступио 1943. го-
СИМИК БОРИВОЈЕ, рођен 1925. го- дине, борац, погинуо 1943. године.
дине у Семберији, земљорадник, у
Бригаду ступио 1943. године, коме- СИМОНОВИК МИЛОША СИМО,
сар чете. роћен 1914. године у Великом

546
Орашју, Србин, земљорадник, у - Власеница. Србин, земљорадник,
НОБ и Бригаду ступио 3. 12. 1944. у НОБ ступио 1942. године, а у
године, болничар. Бригаду 13. 10. 1943. године, борац,
живи у Пазови.
СИНАНОВНН МЕХМЕДА ИБРА-
ХИМ, рођен 1925. године у Мил>а- СЛИЈЕПЧЕВИК РАДОВАНА ПЕ-
новцима - Калесија, Муслиман, ТАР, роћен 1914. године у Бакићи-
радник, у Бригаду ступио 15. 12. ма - Власеница, Србин, земљорад-
1944. године, борац. ник, у НОБ ступио 1941. године, а
у Бригаду 1943. године, борац, по-
СИНАНОВИН ИСЕ РАСИМ, рођен гинуо априла 1944. године, у Доли-
1919. године у Завидовићима, Мус- ни Праће.
лиман, радник, у Бригаду ступио
11. 04. 1945. године, борац, СЛИЈЕПЧЕВИК ПЕТРА РАДО-
МИР, роћен 1925. године у Буљеви-
СКЕЈИН С У Љ Е МАХМУТ, роћен ћима - Власеница, Србин, земљо-
1924. године у Бродићима - Маглај, радник, у НОБ ступио 1942. године,
Муслиман, земљорадник, у Бригаду а у Бригаду 13. 10. 1943. годиие, бо-
ступио 20. 04. 1945. године, борац. рац, погинуо октобра 1943. године.

СКОПЉАК ШАБАНА АХМЕТ, ро- СЛИЈЕПЧЕВИК ГЛИГОРА РАЈКО,


ђен 1913. године у Бријешници Ве- роћен 1911. године у Бакићима -
ликој - Добој, Муслиман, земљо- Власеница, Србин, земљорадник, у
радник, у Бригаду ступио 1. 04. НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
1945. годиие, борац. гаду 13. 10. 1943. године, борац,
умро 1986. године.
СКОПЉАКОВИК СМАИЛА ЕНВЕР,
рођен 1919. године у Зворнику, СМАИЛБЕГОВИК МЕХО, из Звор-
Муслиман, радник, у НОБ ступио ника, живио у Власеници.
1942. године, а у Бригаду октобра
1943. године, помоћник ком. чете, СМАИЛОВИК МУСТАФЕ АВДО,
погинуо 1945. године у Лаћинима - роћен 1914. године у Чоби - Маглај,
Славонија. Муслиман, земљорадник, у Бригаду
ступио 15. 03. 1945. годиие, борац.
СКУЛА ХУСЕ ОСМАН, роћен 1910.
године у Равнама - Маглај, Мусли- СМАИЛОВИК СМАИЛА ИСМЕТ,
ман, земљорадник, у Бригаду сту- роћен 1923. године у Сарајеву, Мус-
пио 7. 02. 1945. године, борац, умро. лиман, радник, у Бригаду ступио 5.
04. 1945. године, борац.
СЛИЈЕПЧЕВИК РАДОВАНА МИ-
ЛАДИН, роћен 1930. године у Баки- СМАИЛОВИК С У Љ Е НОВАЛИЈА,
ћима - Власеница, Србин, земљо- роћен 1919. године у Г. Рахићу -
радник, у НОБ ступио 15. 09. 1942. Брчко, Муслиман, земљорадник, у
године, а у Бригаду 13. 10. 1943. го-
НОБ ступио 10. 07. 1943. године, а
дине, борац, умро 1988. године.
у Бригаду јануара 1945. године,
обавјештајни официр у батаљону.
СЛИЈЕПЧЕВИК МАРИНКА МИЛО-
САВ, роћен 1917. године у Бакићи-
ма - Власеница, Србин, земљорад- СМАИЛОВИК МУЈЕ ХАСАН, роћен
ник, у НОБ ступио 1941. године, а 1925. године у Чоби - Маглај, Мус-
у Бригаду 13. 10. 1943. године, бо- лиман, земљорадник, у Бригаду
рац, умро 1979. године. ступио 7. 02. 1945. године, борац.

СЛИЈЕПЧЕВИК МАРИНКА МИР- СМАЈИЛОВИК МУЈЕ ХУСЕИН, ро-


КО, роћен 1924. године у Бакићима ђен 1919. године у Придјелу Гор-

547
њем - Добој, Муслиман, земљорад- СПАСОЈЕВИК СТЕВАНА ЖИВКО,
ник, у Бригаду ступио 17. 04. 1945. роћен 1916. године у Крњеву - СРС,
године, борац, погинуо 8. 05. 1945. Србин, земљорадник, у Бригаду
године у Влашкој Магали - Оџак. ступио 11. 12. 1944. године, борац.

СОКИК ПЕРЕ ВЕЛИМИР, роћен СПАХИК БЕГЕ АЛИЈА - АЉО, ро-


1916. године у Селиштима - Шеко- ћен 1929. године у Д. Грабовици -
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ Тузла, Муслиман, радник, у Брига-
ступио 5. 08. 1941. године, а у Бри- ду ступио 17. 09. 1944. године, бо-
гаду 13. 10. 1943. године, командир рац.
вода, носилац »Партизанске споме-
нице 1941«. СПАХИК АЛИЈЕ ЈУСО, роћен 1927.
године у Зворнику, Муслиман, рад-
СОКИК КОСТЕ МИЛОРАД, роћен ник, у НОБ и Бригаду ступио сеп-
1920. године у Селиштима - Шеко- тембра 1944. године, погинуо 1945.
вићи, земљорадник, у НОБ ступио године код Брчког.
5. 10. 1941. године, а у Бригаду маја
1944. године, борац. СПАХИК САЛИМА МУСТАФА, ро-
ћен 1902. године у Козлуку - Звор-
СОКОЛОВИК РАЈКА ВЕЉКО, ро- ник, Муслиман, земљорадник, у
ћен 1924. године у Осмацима - Ка- НОБ и Бригаду ступио 22. 09. 1944.
лесија, Србин, земљорадник, у НОБ године, борац.
ступио маја 1944. године, и у Бри-
гаду маја 1944. године, борац. СРАБОВИК АЛИЈЕ ФЕХИМ, роћен
1926. године у Солини - Тузла,
СОКОЛОВИК ТОДОРА ЖАРКО, Муслиман, земљорадник, погинуо
роћен 1924. године у Осмацима - 1944. године у Добрим Водама.
Калесија, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1944. године, а у Бри- СРАБОВИК ОСМАНА ХАШИМ, ро-
гаду маја 1944. године, борац, умро. ћен 1924. године у Тузли, Мусли-
ман, земљорадник, у Бригаду сту-
СОЛАК ЈАКУБА ИБРО, роћен 1926. пио 18. 09. 1944. гоидне, борац,
године у Мећећи - Вишеград, Мус- умро.
лиман, радник, у НОБ и Бригаду
ступио октобра 1944. године, бо- СТАНАРЧЕВИК ПАНТЕ ДУШАН,
рац. роћен 1912. године у Ракином Брду
- Калесија, Србин, земљорадник, у
СОПИ ЕЈУПА НАЗИР, роћен 1916. НОБ ступио новембра 1942. године,
године у Мрамору - Приштина, а у Бригаду 24. 10. 1943. године,
САП Косово, Албанац, земљорад- економ чете.
ник, у Бригаду ступио децембра
1944. године, борац.
СТАНАРЧЕВИК БЛАШКЕ СРПКО,
роћен 1926. године у Ракином Брду,
СОПИ БЕКЕ ШАБАН, роћен 1925.
Србин, земљорадник, у НОБ ступио
године у Мрамору - Приштина -
САП Косово, Албанац, земљорад- 1942. године, а у Бригаду 1944. го-
ник, у Бригаду ступио децембра дине, борац.
1944. године, борац.
СТАНЕК АЛБЕРТА Р У Д О Л Ф , ро-
СПАСОЈЕВИК СВЕТИСЛАВА ДРА- ћен 1914. године у Тузли, Хрват,
ГИША, роћен 1917. године у Крње- радник, у Бригаду ступио 19. 09.
ву - СРС, Србин, земљорадник, у 1944. године, борац.
НОБ и Бригаду ступио 22. 12. 1944.
године, борац, погинуо 10. 03. 1945. СТАНИК НИКОЛЕ ЈАНКО, роћен
године, у Власеници. 1920. године у Грабовици - Власе-

548
ница, Србин, земљорадник, у Бри- Власеница, Србин, земљорадник, у
гаду ступио 1943. године, борац. НОБ ступио 8. 08. 1941. године, а у
Бригаду 13. 10. 1943. године, деле-
СТАНИШИК СЕКУЛЕ БОГДАН, гат вода, носилац »Партизанске
роћен 1909. године у Тикварићима споменице 1941«, умро 1985. годи-
- Власеница, Србин, земљорадник, не.
у НОБ ступио 1941. године, а у
Бригаду 13. 10. 1943. године, борац, СТАНИШИК СЕКУЛЕ МИЛОРАД,
погинуо 1944. године. роћен 1917. године у Тикварићима
- Власеница, Србин, земљорадник,
СТАНИШИН РИСТЕ БОЖИДАР, у НОБ ступио 1941. године, а у
роћен 1925. године у Бакићима - Бригаду 1943. године, командир
Власеница, Србин, земљорадник, у чете, погинуо 1944. године.
НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
гаду 13. 10. 1943. године, борац, по- СТАНИШИК СТЕВЕ НИКОДИН,
гинуо 1943. године. роћен 1918. године у Бакићима -
Власеница, Србин, земљорадник, у
СТАНИШИН САВЕ ВОЈИСЛАВ, ро- НОБ ступио 8. 08. 1941. године, а у
ћен 1923. године у Бакићима - Вла- Бригаду 13. 10. 1943. године, замје-
сеница, Србин, земљорадник, у ник комаиданта батаљона, погинуо
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- априла 1944. године, на Облом
гаду октобра 1943. године, коман- Брду - Трново.
дир вода.
СТАНИШИК РИСТЕ НИКОЛА, ро-
СТАНИШИК РАДОВАНА ДЕСАН- ћен 1924. године у Бакићима - Вла-
КА, роћен 1916. године у Бакићима сеница, Србин, земљорадник, у
- Власеница, Српкиња, домаћица, у НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
НОБ ступила 25. 07. 1943. године, а гаду 13. 10. 1943. године, борац,
у Бригаду 13. 10. 1943. године, бол- живи у Лукићеву.
ничарка.
СТАНИШИК ОБРЕНА ПЕРО, ор-
СТАНИШИК ДАВИДА ЛУКА, ро- ћен 1919. године у Нећељиштима -
ћен 1920. године у Којчевини - Вла- Власеница, Србин, земљорадник, у
сеница, Србин, земљорадник, у НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
НОБ ступио 1942. године, а у Бри- гаду 13. 10. 1943. године, борац, по-
гаду 13. 10. 1943. године, борац, по- гинуо 1943. године.
гинуо 1944. године, у Д. Залукови-
ку. СТАНИШИК ДАВИДА РАДО, ро-
ћен 1924. године у Којчевини - Вла-
СТАНИШИК МИЈАТА ЛУКА, ро- сеница, Србин, земљорадник, у
ћен 1924. годиие у Бакићима - Вла- НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
сеница, Србин, земљорадник, у гаду 13. 10. 1943. годиие, борац,
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- умро 1980. године.
гаду 13. 10. 1943. године, командир
чете, погинуо 1944. године у Д. За-
луковику. СТАНИШИК САВЕ СВЕТОЗАР, ро-
ћен 1923. године у Бакићима - Вла-
сеница, Србин, земљорадник, у
СТАНИШИК СРЕДОЈА МАРКО,
роћен 1909. године у Бакићима - НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
Власеница, Србин, земљорадник, у гаду 13. 10. 1943. године, борац, по-
НОБ и Бригаду ступио 1944. годи- гинуо 1944. године, у Д. Залукови-
не, борац. ку.

СТАНИШИК СТЕВЕ МИЛОВАН, СТАНИШИК ДАВИДА ТОМА, ро-


роћен 1923. године у Бакићима - ћен 1909. године у Којчевини - Вла-

549
сеница, Србин, земљорадники, у рац, погинуо 1945. године код Со-
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- коца.
гаду 13. 10. 1943. године, борац,
умро 1986. године. СТЕВАНОВИК ЖИВАНА МИЛОШ,
роћен 1910. године у Дебрецу -
СТАНКОВИН ИАИЈЕ ВЛАДИМИ- СРС, Србин, земљорадиик, у НОБ и
РА, рођен 1926. године у Великом Бригаду ступио 24. 11. 1944. године,
Орашју, СРС, Србин, радник, у НОБ борац.
и Бригаду ступио 3. 12. 1944. годи-
не, борац. СТЕВАНОВИК ДРАГЕ НЕКО, ро-
ћен 1923. године у Симићима - Вла-
СТАНКОВИН ЈОВАНА Л.УБИСАВ, сеница, Србин, ћак, у НОБ ступио
рођен 1912. године у Сибници - 1941. годиие, а у Бригаду 13. 10.
СРС Србин, земљорадник, у Брига- 1943. године, командир одјељења,
ду ступио 4. 12. 1944. године, умро носилац »Партизанске споменице
1945. године у Хан Пијеску. 1941«, живи у Власеници.

СТАНКОВИК МИЛЕ МИЛОВАН, СТЕВАНОВИК ВАСИЛИЈЕ ПЕРО,


рођен 1927. године у Опсини - До- роћен 1924. године у Којчевини -
бој, Србин, земљорадник, у Брига- Власеница, Србин, земљорадник, у
ду ступио 20. 04. 1945. године, бо- НОБ и Бригаду ступио 1943. годи-
рац. не, борац, погинуо 1944. године.

СТАНОЈЕВИК ЖИВОТЕ МИЛУ- СТЕВАНОВИК КОЈЕ САЈО, роћен


ТИН, рођен 1918. године у Жабари- 1912. године у Сајтовићима - Кале-
ма - СРС, Србии, трговац, у НОБ сија, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 26. 11. 1944. године, а у Бри- ступио 1943. године, а у Бригаду
гаду 6. 12. 1944. године, телеграфис- 24. 10. 1943. године, командир чете,
та, умро 1952. године. носилац »Споменице«.

СТЕВАНОВИК ВОЈИСЛАВА ВИТО- СТЕВАНОВИК МИЛАНА СТАНИ-


МИР - ВИТА, рођен 1922. годиие у МИР-ЦАНЕ, роћен 1920. године у
Придворцима - СРС, Србин, земљо- Придворцима - СРС, Србин, земљо-
радник, у Бригаду ступио 10. 12. радник, у Бригаду ступио 10. 12.
1944. године. 1944. године, борац.

СТЕВАНОВИК ТОДОРА ЈОВАН, СТЕВИК МИЛОСАВА АЛЕКСАН-


рођен 1923. године у Којчевини - ДАР, роћен 1925. године у Жабари-
Власеница, Србин, земљорадник, у ма - СРС, Србин, радник, у НОБ
НОБ ступио 1942. године, а у Бри- ступио 26. 11. 1944. године, а у Бри-
гаду 13. 10. 1943. годиие, борац. гаду 6. 12. 1944. године, борац.

СТЕВАНОВИК МАКСЕ МАРКО, ро- СТЕВИК СТАНОЈА ДОБРИВОЈЕ,


ђен 1906. годие у Сајтовићима - Ка- роћен 1927. године у Четережу,
лесија, Србин, земљорадник, у НОБ СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 1941. године, а у Бригаду ступио 3. 11. 1944. године, а у Бри-
24. 10. 1943. године, борац, кувар, гаду 6. 01. 1945. године, борац.
умро.
СТЕВИК ПАВЛА МИЛАДИН, ро-
СТЕВАНОВИК ЧЕДОМИРА МИ- ћеи 1924. године у Слапашници -
ЛАН, роћен 1920. године у Жабари- Братунац, Србин, земљорадник, у
ма, СРС, Србин, земљорадник, у Бригаду ступио 1943. године, бо-
НОБ ступио 26. 11. 1944. године, а рац, погинуо 1945. године у Власе-
у Бригаду 6. 12. 1944. године, бо- ници.

550
СТЕВИН ВОЈИНА СТАНКО, рођен Шековићи, Србин, земљорадник, у
1923. године у Слапашници - Бра- НОБ ступио јануара 1943. године, а
тунац, Србин, земљорадник, у Бри- у Бригаду октобра 1943. године, бо-
гаду ступио 1943. године, борац. рац, погинуо 1943. године на Бач-
ковцу - Шековићи.
СТЕФАНОВИН ДУШАН, рођен
1916. године у Марковцу - СРС, Ср- СТЈЕПАНОВИК САВЕ СТЈЕПАН,
бин, земљорадник, погинуо 1. 04. роћен 1913. године у Слапашници -
1945. године у Лисини. Братунац, Србин, земљорадник, у
Бригаду ступио 1943. године, бо-
СТЕФАНОВИК И. СТАНКО, рођен рац.
1927. године у Драгоцвету - Свето-
зарево - СРС, Србин, земљорадник, СТОЈАДИНОВИК ЖИВКА МИЛО-
у НОБ и Бригаду ступио 14. 11. РАД, роћен 1926. године у Азањи -
1944. године, борац. СРС, Србин, земљорадник, у Брига-
ду ступио 10. 12. 1944. годиие, бо-
СТЈЕПАНОВИК ВОЈИНА ИЛИЈА, рац.
рођен 1927. године у Братунцу, Ср-
бин, земљорадник, у Бригаду сту- СТОЈАДИНОВИК СВЕТОЗАРА
пио 1943. годиие, водник. СЛОБОДАН, рођен 1914. годиие и
Бијељини, Србин, земљорадник, у
СТЈЕПАНОВИК ВОЈИНА МИХАЈ- НОБ и Бригаду ступио септембра
ЛО, рођен 1920. године у Братунцу, 1944. године, борац.
Србин, земљорадник, у Бригаду
ступио 1943. године, борац, умро. СТОЈАК Ф Р А Њ Е ПЕРО, рођен
1927. годиие у Брешкама - Тузла,
СТЈЕПАНОВИК МИКАЈИЛА МОМ- Хрват, земљорадник, у Бригаду
ЧИЛО, рођен 1921. године у Сла- ступио 1. 04. 1945. године, борац.
пашници - Братунац, Србин, зе-
мљорадник, у Бригаду ступио 1943. СТОЈАНОВИК ЖАРКА БО-
године, борац. Ж О - Ж И Г А , рођен 1922. године у
Власениц, Србин, радник, у Брига-
СТЈЕПАНОВИК СТЈЕПАНА ПЕЛ- ду ступио 1944. године, борац,
КА, рођена 1920. године у Рашића умро у САД.
Гају - Власеиица, Српкиња, дома-
ћица, у Бригаду ступила октобра СТОЈАНОВИН СТОЈАНА ВЕЉКО,
1943. године, нестала априла 1944. рођен 1919. године у Слапашници -
године код Жеравица - Хан Пије- Братунац, Србин, земљорадник, у
сак.
Бригаду ступио 19. 02. 1945. године,
борац.
СТЈЕПАНОВИК И Г Њ А Т А ПЕТАР,
рођен 1891. године у Какмужу -
Грачаница, Србин, радник, у Брига- СТОЈАНОВИК АЛЕКСЕ ДЕСИ-
ду ступио 2. 02. 1945. године, бо- МИР, роћен 1927. године у Гачићи-
рац. ма - Шековићи, Србин, земљорад-
ник, у НОБ ступио јуна 1943. годи-
СТЈЕПАНОВИК ЈОВЕ РАДИСЛАВ, не, а у Бригаду јуна 1944. године,
рођен 1926. године у Јегиновом борац, живи у Шековићима.
Лугу - Калесија, Србин, земљорад-
ник, у Бригаду ступио децембра
СТОЈАНОВИК ЉУБОМИРА ДРА-
1944. године, борац, погинуо марта
1945. године у Маргетићима. ГОЉУБ, роћен 1925. године у Лозо-
вику - Велика Плана - СРС, Србин,
СТЈЕПАНОВИК ЈЕВРЕМА РАТКО, земљорадник, у Бригаду ступио 13.
роћен 1926. године у Победарју - 12. 1944. године, борац.

551
СТОЈАНОВИБ БОРБЕ ДУШАН, ро- Бригаду ступио 1943. године, бо-
ђен 1928. године у Слапашници - рац, погинуо 1944. године у Власе-
Братунац, Србин, земл.орадник, у ници.
Бригаду ступио 1943. године, бо-
рац, умро 1975. године. СТОЈИШИК ВИКЕ МИЛУТИН, ро-
ђен 1922. године у Грабовици -
СТОЈАНОВИН МАТИЈЕ РА- Власеница, Србин, земљорадник, у
ДО-ЗВЕЧАК, рођеи 1927. године у Бригаду ступио 1943. године, бо-
Тишчи - Власеница, Србин, земљо- рац, живи у Грабовици.
радник, у НОБ ступио 1942. године,
а у Бригаду октобра 1943. године, СТОЈКОВИК НИКОЛЕ ИЛИЈА, ро-
борац. ђен 1927. године у Великом Орашју
- СРС, Србин, радник, у НОБ и
СТОЈАНОВИК БОРБА РАДОВАН, Бригаду ступио 14. 11. 1944. године,
рођен 1922. године у Слапашници - борац.
Братунац, Србин, земљорадник, у
Бригаду ступио 15. 10. 1943. године, СТОЈЧИНОВИК МИЛАНА МИ-
борац. ЛОШ, рођен 1923. године у Меда-
кову - Тешањ, Србин, земљорад-
СТОЈАНОВИН БОРБЕ РИСТО, ро- ник, у Бригаду ступио 13. 03. 1945.
ђен 1928. године у Слапашници - године, борац.
Братунац, Србин, земљорадник, у
Бригаду ступио 1943. године, бо- СТОКИК ДРАГУТИНА БОРИВОЈЕ,
рац. рођен 1914. године у Жабарима -
СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
СТОЈАНОВИН СТОЈАН-КРАЈИШ- ступио 26. 11. 1944. године, а у Бри-
НИК, рођен 1925. године, Србин, гаду 6. 12. 1944. године, борац.
радник, у НОБ ступио 1941. године,
а у Бригаду децембра 1943. године, СТОКИК МИЛИСАВА МИЛУТИН,
замј. комесара батаљона, погинуо рођен 1921. године у Четережу -
априла 1944. године у Трнови - Би- СРС, Србин, земљорадник, у НОБ
јељина. ступио 3. 11. 1944. године, а у Бри-
гаду 6. 01. 1945. године, борац.
СТОЈАНОВИН МИКАИЛА ЦВИЈЕ-
ТИН, рођен 1916. године у Слапаш- СТОКИК МИЛАНА РАЈКО, рођен
ници - Братунац, Србин, земљорад- 1914. године у Брињу - Лика -
ник, у Бригаду ступио 1943. године, СРХ, Србин, радник, у НОБ ступио
борац. 1941. године, а у Бригаду јуна 1944.
године, замјеник командира чете.
СТОЈИЛОВИН МИХАЈЛА ВЕЛЕ-
МИР, рођен 1926. године у Паради- СТОКИК ВЕЛЕМИРА СВБЕТО-
ну - СРС, Србин, земљорадник, у ЛИК, рођен 1922. године у Сибни-
НОБ ступио 7. 11. 1944. године, а у ци - СРС, Србин, земљорадник, у
Бригаду 5. 12. 1944. године, борац. НОБ ступио 4. 12. 1944. године, а у
Бригаду 23. 12. 1944. године, коман-
дир вода.
СТОЈИЛОВИН МИХАЈЛА МАК-
СИМ, рођен 1923. године у Паради-
СТОШИК ДРАГУТИНА МИЛАН,
иу - СРС, Србии, земљорадник, у рођен 1927. године у Великом
НОБ ступио 7. 11. 1944. године, а у Орашју, Велика Плана - СРС, Ср-
Бригаду 5. 12. 1944. године, борац. бин, радник, у Бригаду ступио 12.
12. 1944. године, борац.
СТОЈИШИН ВИКЕ ДРАГУТИН,
рођен 1920. године у Грабовици - СТРИНИК ПЕРЕ ВОЈО, рођен 1927.
Власеница, Србин, земљорадник, у године у Беглуцима - Дервента, Ср-

552
бин, земљорадник, у Бригаду сту- лиман, радник, у Бригаду ступио
иио 19. 04. 1945. године, борац. јануара 1945. године, борац.

СТУПАРЕВИН ЗАРИЈЕ МАРКО, С У Љ И К САЛИХА ЗИЈАД, рођен


рођен 1914. године у Осмацима - 1927. године у Добоју, Муслиман,
Калесија, Србин, земљорадник, у радник, у Бригаду ступио 18. 04.
НОБ ступио октобра 1943. године, 1945. године, борац.
а у Бригаду 24. 10. 1943. године,
економ и кувар. С У Љ И К МЕХМЕДА ЏЕМАЛ, рођен
1928. године у Добоју, Муслиман,
СТУПАРЕВИК МИХАЈЛА СЛАВ- ђак, у Бригаду ступио 19. 04. 1945.
КО, рођен 1913. године у Осмацима године, борац.
- Калесија, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио августа 1941. године, а СУЉКАНОВИК ШАБАНА ЗАИМ,
у Бригаду октобра 1943. године, ко- рођен 1921. године у Ц. Брду - Лу-
мандир чете, погинуо јула 1944. го- кавац, Муслиман, земљорадник, у
дине на Осмацима. Бригаду ступио 10. 09. 1944. године,
борац.
СТУПАР ЛАЗЕ ПЕТАР, рођен 1926.
године у Ступарима - Шековићи, СУЉКАНОВИК МУСТАФЕ ФА-
Србин, земљорадник, у НОБ ступио
ДИЛ, рођен 1926. године у Црве-
1. 07. 1943. године, а у Бригаду 13.
ном Брду - Лукавац, Муслиман, зе-
10. 1943. године, борац.
мљорадник, у Бригаду ступио 10.
09. 1944. године, борац.
СУЛЕЈМАНОВИК ЈУСУФА МЕХ-
МЕД, рођен 1927. године у Бабиђи-
ма - Грачаиица, Муслиман, земљо- СУШЕЛ АНТЕ ЈАРОСЛАВ, рођен
радник, у Бригаду ступио 10. 04. 1916. године у Тузли, Чех, радник,
1945. године, борац. у Бригаду ступио 1943. године, бо-
рац, заробљен на Црвеним Стјена-
СУЛТАНОВИК ХУСЕ СУЛЕЈМАН, ма и вјероватно стријељан.
рођен 1929. године у Тузли, Мусли-
ман, радник, у Бригаду ступио 17. С У Ш И К ЦВИЈАНА ДУШАН, рођен
09. 1944. године, борац. 1923. године у Рајиђима - Власеии-
ца, Србин, земљорадник, у НОБ
СУЛ>А СИНАНА РИФАТ, рођен ступио 1941. године, а у Бригаду
1921. године у Обрончи - Подујево 13. 10. 1943. године, борац, погинуо
- САП Косово, Албанац, земљорад- маја 1944. године у Џимријама -
ник, у Бригаду ступио децембра Хан Пијесак.
1944. године, борац, извиђач, поги-
нуо 1945. године на Романији. С У Ш И К НЕБЕ ЈАНКО, рођен 1926.
године у Рајиђима - Власеница, Ср-
СУЛ.АГИК АХМО, рођен 1919. го-
бин, земљорадник, у НОБ ступио
дине у Тузли, Муслиман, радник, у
1942. године, а у Бригаду октобра
Бригаду ступио 17. 09. 1944. године,
1943. године, командир вода.
борац.

СУЛ.АГИК САЛКЕ ОМЕР, рођен СУШИК МИЛИВОЈА МИЛОШ, ро-


1926. године у Солини - Тузла, ђен 1924. године у Рајићима - Вла-
Муслиман, земљорадник, у Бригаду сеница, Србин, земљорадник, у
ступио 1944. године, борац. НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
гаду 13. 10. 1943. године, борац, но-
СУЉЕВИК БЕКТЕ АЛИЈА, рођен силац »Партизанске споменице
1923. године у Говзи - Фоча, Мус- 1941«, умро 1985. године.

553
т мљорадник, у Бригаду ступио де-
цембра 1944. године, борац.

ТАБАКОВИН ШАХМАНА САБИТ, Т А Х У Д И К Х А М И Д А СМАИЛ, ро-


рођен 1919. године у Г. Тузли, Мус- ћенм 1914. године у Г. Тузли, Мус-
лиман, радник, у Бригаду ступио лиман, радник, у Бригаду ступио
10. 10. 1944. године, живи у Тузли. 10. 10. 1944. године, борац, живи у
Тузли.
Т А Д И Н КОСТЕ ААЗАР, рођен 1921.
године у Мраморку - Калесија, Ср- ТАЦКОВИК БУРБА МИЛОЈЕ, ро-
бин, земљорадник, у НОБ ступио ћен 1922. године у Глибовцу -
09. 1941. године, а у Бригаду 13. 10. Смед. Паланка - СРС, Србин, зе-
1943. године, командант батаљона, мљорадник, у Бригаду ступио 19.
носилац »Партизанске споменице 12. 1944. године, борац.
1941«, живи у Зворнику.
ТАЦКОВИК МИЛОСАВА РАДИ-
Т А Д И К Л>УБИСАВА ЉУБОМИР, САВ, роћен 1925. године у Глибов-
рођен 1925. године у Јагоштици - цу - Смед. Паланка - СРС, Србин,
Бајина Башта - СРС, Србин, земљо- земљорадник, у Бригаду ступио 19.
радник, у Бригаду ступио 1944. го- 12. 1944. године, борац, митраље-
дине, борац. зац.

Т А Д И К РАНКА МИЛИВОЈЕ, рођен ТЕЛАБАШИК С У Љ Е ЕСАД, роћен


1927. године у Вукшићима - Власе- 1913. године у Тузли, Муслиман,
ница, Србин, земљорадник, у НОБ радник, у Бригаду ступио октобра
и Бригаду ступио 1943. године, бо- 1943. године, командир живи у За-
рац, живи у Лукићеву. гребу, адвокат.

Т А Д И К ТАДИЈЕ ПЕРО, роћен ТЕШАНОВИК Д И М Ш Е ВЛАДИ-


1926. године у Мраморку - Калеси- МИР, рођен 1926. године у Врелу -
ја, Србин, земљорадник, у НОБ сту- Шековиђи, Србин, земљорадник, у
пио 1943. године, а у Бригаду ок- Бригаду ступио октобра 1943. годи-
тобра 1943. године, борац, пенз. не, борац, погинуо 1944. године код
кап. I кл. у Крушевцу. Фоче.

Т А Д И К СТАНКО, роћен године у Т Е Ш И К ВЕЛИМИР, рођен 1910. го-


Јегинову Лугу - Калесија, Србин, дине у Свилеуви - Коцељево - СРС,
земљорадник, у НОБ и Бригаду Србин, земљорадник, у Бригаду
ступио године, курир, умро 1983. ступио 22. 11. 1944. године, борац.
године.
Т Е Ш И К ЗАРИЈЕ ВЕЉКО, рођен
ТАЛОВИК РАМЕ РЕСИД, роћен 1930. године у Тикварићима - Вла-
1920. године у Бурђевику - Живи-
сеница, Србин, земљорадник, у
нице, Муслиман, земљорадник, у
НОБ и Бригаду ступио 16. 07. 1944.
Бригаду ступио 1944. године, ко-
мандир вода. године, борац, живи у Бакићима.

Т А Ф А МУСТАФА, роћен у Бреса- Т Е Ш И К ЈЕВТЕ ВИДОСАВ, роћен


лицама - Гњилане - САП Косово, 1928. године у Тикварићима - Вла-
Албаиц, земљорадник, у Бригаду сеница, Србин, земљорадник, у
ступио децембра 1944. године, бо- НОБ и Бригаду ступио 1943. годи-
рац. не, борац, живи у Тикварићима.

ТАХИР роћен у село Хоће - Сува Т Е Ш И К ЗАРИЈЕ ДРАГО, роћен


Река - САП Косово, Албанац, зе- 1924. године у Којчевини - Власе-

554
ница, Србин, земљорадник, у Бри- НОБ ступио 1943. године, а у Бри-
гаду ступио 1943. годне, борац, гаду 1943. године, борац, погинуо
живи у Којечевини. 1944. године.

Т Е Ш И К МАРКА ДРАГО, рођен Т Е Ш И К САВЕ СЛАВКО, роћен


1914. године у Тиквариђима - Вла- 1927. године у Тикварићима - Вла-
сеница, Срибн, земљорадник, у сеница, Србин, земљорадник, у
НОБ ступио 1941. годиие, а у Бри- НОБ и Бригаду ступио 1943. годи-
гаду 1943. године, борац умро 1982. не, борац, живи у Тикварићима.
године.
Т Е Ш И К КОЈЕ ТОДОР, роћен 1922.
ТЕШИК МАРАКА ДУШАН, рођен године у Г. Скиповцу - Грачаница,
1920. године у Тиквариђима - Вла- Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
сеница, Србин, земљорадник, у гаду ступио 10. 05. 1945. године, бо-
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- рац.
гади 1943. године, борац, погинуо
1944. године, на Илинчици - Тузла, Т И Њ И К АХМЕТА АБДУЛАХ, ро-
(24. октобра у Д. Залуковику). ћеи 1915. године у Хусину - Тузла,
Муслиман, радник у НОБ ступио
Т Е Ш И К ЈАКОВ, рођен 1923. године 1942. године, а у Бригаду 13. 10.
у Мушићима Црногорским - Косје- 1943. године, интендант
рић - СРС, Србин, земљорадник,
погинуо 6. 05. 1945. године на Оџа- Т И Њ И К АХМЕТА МУХАМЕД, ро-
ку. ђен 1911. године у Тузли, Мусли-
ман, медицинар, у НОБ ступио 2.
Т Е Ш И К САВЕ ЛзУБИСАВ, роћен 10. 1943. године, а у Бригаду 13. 10.
1920. године у Тикварићима - Вла- 1943. године, помоћник управника
сеница, Србин, земљорадник, у болнице, погинуо априла 1944. го-
НОБ ступи 1941. године, а у Брига- дине у Црној Гори, Општина Бера-
ду 1943. године, борац, погинуо ни.
1944. године у Д. Залуковику.
ТИРНАНИК МИЛИЈЕ ВЛАСТИ-
Т Е Ш И К МАРКА МИЛОСАВ, роћен МИР, роћен 1923. године у Крњеву
1928. године у Тикварићима - Вла- - СРС, Србин, земљорадник, у Бри-
сеница, Србин, земљорадник, у гаду ступио 12. 12. 1944. године, бо-
НОБ ступио 1942. године, а у Бри- рац.
гаду 1943. године, борац, погинуо
1944. године у Д. Залуковику. ТИРНАНИК МИЛОША МИЛОВАН,
роћен 1917. године у Крњеву - СРС,
Т Е Ш И К ЈЕРКА ОСТОЈА, роћен Србин, земљорадник, у Бригаду
1918. године у Олимеру - Тузла, ступио 12. 12. 1944. године.
Србин, земљорадник, у Бригаду
ступио 4. 02. 1945. године, борац. ТИРНАНИК БУРБА МИОДРАГ, ро-
ћен 1924. годне у Крњеву - СРС,
Т Е Ш И К ИЛИЈЕ ПРЕДРАГ, роћен Србин, земљорадник, у Бригаду
1911. године у Којчевини - Власе- ступио 12. 12. 1944. године, борац.
ница, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио 1941. године, а у Бригаду ТИРНАНИК МИЛИЈЕ МИОДРАГ,
октобра 1943. године, борац, умро роћен 1923. године у Крњевуа СРС,
1972. године. Србих, земљорадник, у Бригаду
ступио 12. 12. 1944. године, борац.
Т Е Ш И К МАРКА РАДОМИР, роћен
1928. године у Тикварићима - Вла- ТИРНАНИК МИЛОША МИХАЈЛО,
сеница, Србин, земљорадник, у роћен 1920. године у Крњеву - СРС,

555
Србин, земљорадник, у Бригаду ТОДОРОВИК Д У Ш А Н А РАДОЈКА,
стуиио 1944. године, борац. рођена 1906. године у Рајиђима -
Власеница, Српкиња, домаћица, у
ТИРНАНИК МИЛИЈЕ РАДОМИР, НОБ ступила 1942. године, а у Бри-
рођен 1920. године у Крњеву - СРС, гаду 13. 10. 1943. године, болничар-
Србин, земљорадник, у Бригаду ка, погинула марта 1944. године у
ступио 14. 10. 1944. године, борац. селу Чадојевина код Рогатице.

ТОДИН МАРКА МИЛАДИН, рођен ТОДОРОВИК ПЕРЕ РИСТО, роћен


1929. године у Трнову - Шековићи, 1929. године у Дубници - Калесија,
Србин, земљорадник, у НОБ ступио Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
марта 1943. године, а у Бригаду ок- гаду ступио 1944. године, борац,
тобра 1943. године, курир, погинуо погинуо 1945. године у Мокром -
1944. године на Црвеним Стјенама. Сарајево.

ТОДОРОВИК АНДРИЈЕ АНДРИЈА, ТОДОРОВИК МИЛОША СВЕТО-


роћен 1928. године у Модрану - Би- ЗАР, роћен 1923. године у Тузли,
јељина, Србин, земљорадник, у Србин, радник, у Бригаду ступио
Бригаду ступио 1. 01. 1945. године, 1944. године, борац, погинуо 1945.
борац. године на Купи.

ТОДОРОВИК БОГОЛ>УБА БУДИ- ТОКАНОВИК ВАСИЛИЈА НЕКО,


МИР, рођен 1923. године у Рајиђи- роћен 1928. године у Браинцима -
ма - Власеница, Србин, земљорад- Шековићи, Србин, земљорадник, у
ник, у НОБ ступио 1941. године, а НОБ ступио 15. 02. 1942. године, а
у Бригаду 13. 10. 1943. године, ко- у Бригаду 1944. године, борац,
мандир чете, погинуо 1944. године, умро 1983. године.
на Романији.
ТОМАЗО ПАТРИТИ, рођен 1920. го-
ТОДОРОВИК-ЈАКИМОВ МАРЈАНА дине у Италија, Италијан, у НОБ
ВИНКА, рођена 1921. године у Дуб- ступио 9. 09. 1943. године, а у Бри-
ници - Власеница, Српкиња, дома- гаду априла 1944. године, борац.
ћица, у НОБ ступила 1942. године,
а у Бригаду октобра 1943. године, ТОМИК Д У Ш А Н А ГАВРО, рођен
борац, умрла 1977. године. 1928. године у Д. Жабару - Орашје
- СРС, Србин, земљорадник, у Бри-
ТОДОРОВИК АЛЕКСАНДРА Љ У - гаду ступио 1. 02. 1944. године.
БОМИР, роћен 1923. године у Гли-
бовцу - Смед. Паланка - СРС. Ср- ТОМИК ЈОВАНА ДУШАН, рођен
бин, земљорадник, у Бригаду сту- 1923. године у Тупанарима - Шеко-
пио 1944. године, борац, погинуо вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
1945. године. ступио 1942. годиие, а у Бригаду
13. 10. 1943. године, курир, живи у
ТОДОРОВИК ТРИВУНА МИЛАН, Тупаранима.
роћен 1928. године у Г. Буковици -
Маглај, Србин, земљорадник, у ТОМИК БОШКА ИЛИЈА, роћен
НОБ и Бригаду ступио 1945. годи- 1926. године у Тупаранима - Шеко-
ие, борац. вићи, Србин, земљорадник, у Бри-
гаду ступио 13. 10. 1943. године, бо-
ТОДОРОВИК МИЛИЈЕ МИЛЕТА, рац живи у Тупаранима.
роћен 1920. године у Глибовцу -
Смед. Паланка - СРС, Србин, зе- ТОМИК УРОША МИРКО, роћен
мљорадник, у Бригаду стугшо 25. 1923. године у Жабарима - СРС,
12. 1944. године, болничар. Србин, земљорадник, у НОБ ступио

556
20. 11. 1944. године, а у Бригаду 6. радник, у НОБ и Бригаду ступио
12. 1944. године, борац, живи у Жа- априла 1945. године, борац.
барима.
ТРАИЛОВИК ДАНИЛА ВОЈИС-
ТОМИН ПЕРЕ НИКОЛА, рођен ЛАВ, роћен 1921. године у Тичевцу,
1924. године у Каменици - Звор- Србин, радник, у НОБ ступио 12.
ник, Србин, земљорадник, у Брига- 12. 1944. године, а у Бригаду 25. 12.
ду ступио априла 1944. годиие, бо- 1944. године, борац, живи у Тичев-
цу.
рац, живи у Каменици.

ТОМИН НЕБЕ САВО, рођен 1928. ТРИВКОВИК САВЕ БРАНКО, ро-


године у Јегиновом Лугу - Калеси- ћен 1923. године у Тупанарима -
ја, Србин, земљорадник, у НОБ и Шековићи, Србин, земљорадник, у
Бригаду ступио септембра 1944. го- НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
дине, борац. гаду 1943. године, борац, погинуо
1944. године на Хан Пијеску.
ТОМИК МАРКА СЛАВКО, рођен
1925. године у Јегиновом Лугу - ТРИПКОВИК МИРКА СТАНИМИР,
Калесија, Србин, земљорадник, у роћен 1916. године у Галовићима -
НОБ и Бригаду ступио 10. 01. 1945. Косјерић, Србин, земљорадник, у
године, борац. Бригаду ступио 25. 12. 1944. године,
борац.
ТОМИК МАРКА СОФРЕН, рођен
1918. године у Тупанарима - Шеко- ТРИПУНОВИК ЛУКЕ БОРБИЈА,
вићи, Србин, земљорадник, у НОБ роћен 1922. године у Грабовици -
ступио 1942. године, а у Бригаду Власеница, Србин, земљорадник, у
маја 1944. године, борац, умро. Бригаду ступио 1943. године, бо-
рац, живи у Власеници - пеизио-
ТОПЧАГИК ФЕРИДА ЕШО, рођен нер.
1924. године у Солини - Тузла,
Муслиман, земљорадник, у Бригаду ТРИФКОВИК БОГДАНА ДЕСПЕТ,
ступио 17. 09. 1944. године, борац, роћен 1921. године у Вуковићима -
погинуо 27. 10. 1944. године на Цр- Власеница, Србин, земљорадник, у
веним Стјенама - Романија. НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
гаду 13. 10. 1943. године, борац.
ТОРИК ШАБАНА АВДО, рођен
1924. године у Равној - Маглај, ТРИФКОВИК ТОМЕ РИСТО, роћен
Муслиман, земљорадник, у НОБ и 1920. године у Вуковићима - Власе-
Бригаду ступио 17. 03. 1945. године, ница, Србин, земљорадник, у НОБ
борац. ступио 1941. године, а у Бригаду
13. 10. 1943. године, командир чете,
ТОРЛАК ХАСАНА АГАН, роћен носилац »Партизанске споменице
1923. године у Лазама - Рогатица, 1941«, живи у Милићима.
Муслимаи, земљорадник, у НОБ и
Бригаду ступио 10. 01. 1945. године,
ТРИФКОВИК ПЕРЕ СЛОБОДАН,
борац.
роћен 1922. године у Вуковићима -
Власеница, Србин, земљорадник, у
ТОРЛАК ОМЕРА ХАМЕД, роћен
1925. године у Лазама - Рогатица, НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
Муслиман, земљорадник, у НОБ и гаду ступио 13. 10. 1943. године, ко-
Бригаду ступоио 10. 01. 1945. годи- мандир вода, живи у Зворнику.
не, борац.
ТРИФКОВИК Ф И Л И П А ЦВИКО,
ТОРЛИК ХАМИДА КЕМАЛ, роћен роћен 1926. године у Бањици - Би-
1924. године у Сарајеву, Муслиман, јељиња, Србин, земљорадник, у

557
Бригаду стуиио октобра 1944. годи- Т Р И Ш И К ЈОВАНА ПЕРО, роћен
не, борац, погинуо 1946. године. 1923. године у Рајићима - Власени-
ца, Србин, земљорадник, у НОБ
ТРИШИК ЈОВАНА ВИШЊА, рође- ступио 1941. године, а у Бригаду
на 1925. године у Рајићима - Власе- 13. 10. 1943. године, командир чете,
ница, Српкиња, домаћица, у НОБ умро 1985. године у Братунцу, но-
ступила 1942. године, а у Бригаду силац »Споменице«.
октобра 1943. године, борац.
ТРИШИК НЕБЕ ПЕТАР, роћен
ТРИШИН ЈОВАНА ДАНИАО, ро- 1920. године у Вукшићима - Власе-
ћеи 1927. године у Рајићима - Вла- ница, Србин, земљорадник, у НОБ
сеиица, Србин, земљорадник, у ступио 1941. године, а у Бригаду
НОБ ступио 1943. године, а у Бри- октобра 1943. године, борац, поги-
гаду 13. 10. 1943. године, командир нуо јула 1944. године, у Милићима
вода. - Власеница.

ТРИШИН ЈОВАНА ДЕЈАН, роћен ТРИШИК СТАНОЈА РАДОСАВ, ро-


1928. године у Рајићима - Власени- ћен 1925. године у Рајићима - Вла-
ца, Србин, земљорадник, у НОБ и сеница, Србин, земљорадник, у
Бригаду ступио 1943. године, ко- НОБ ступио 1941. годиие, а у Бри-
мандир вода, живи у Београду. гаду 13. 10. 1943. године, борац,
умро 1984. године.
ТРИШИК РИСТЕ БОРБИЈА, роћен
1926. годиие у Вукшићима - Власе- ТРИШИК И Г Њ А Т А СТАНКО, ро-
ница, Србин, земљорадник, у НОБ ћен 1909. године у Којчевини - Вла-
ступио 1942. године, а у Бригаду сеница, Србин, земљорадник, у
1943. године, борац, живи у Вукши- НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
ћима. гаду борац, погинуо 1943. године.

ТРИШИК БУРЕ МИЛИНКО, роћен ТУБИК ОСМАНА ИБРАХИМ, ро-


1923. године у Вукшићима - Власе- ђен 1916. године у Д. Ораховици -
ница, Србин, земљорадник, у НОБ Грачаница, Муслиман, земљорад-
ступио 1942. године, а у Бригаду ник, у НОБ и Бригаду ступио 8. 04.
1943. године, борац, живи у Тузли. 1945. године, борац.

ТРИШИК Л У К Е МИЛОШ, роћен ТУМОРЧИК ВАСЕ ДАНИЛО, рођен


1917. године у Којчевини - Власе- 1922. године у Г. Буковици - Маг-
ница, Србин, земљорадник, у НОБ лај, Србин, земљорадник, у НОБ и
сту пио 1941. године, а у Бригаду Бригаду стуиио 5. 04. 1945. године,
борац, погинуо 1944. године. борац.

ТРИШИК ПЕРЕ МИЛОШ, роћен Т У Њ И К БОЖЕ АНТО, роћен 1923.


1914. године у Рајићима - Власени-
године у Бистрици - Лукавац, Хр-
ца, Србин, земљорадник, у НОБ
ват, радник, у Бригаду ступио 1944.
ступио 1941. године, а у Бригаду,
13. 10. 1943. године, командант ба- године, борац, погинуо децембра
таљона, погинуо 1945. године на 1944. године, на Романији.
Оџаку.
Т У Р К И К ОМЕРА АШИР, роћен
ТРИШИК ЛАЗАРА НЕБО, рођен 1928. године у Добоју, Муслиман,
1909. године у Вукшићима - Власе- ученик, у Бригаду, ступио 18. 04.
ница, Србин, земљорадник, у НОБ 1945. године, борац.
ступио 1941. године, а у Бригаду
октобра 1943. године, борац, носи- Т У Ф Е Г Џ И К МИЛАНА СТЈЕПАН,
лац »Споменице« умро у Лукићеву. роћен 1914. године у Бос. Ми-

558
лошевцу - Модрича, Србин, земљо- тунац, Србин, земљорадник, у Бри-
радник, у НОБ ступио 4. 07. 1943. гаду ступио 1943. године, борац,
године, а у Бригаду 10. 10. 1944. го- погинуо.
дине, борац, погинуо 13. 11. 1944.
године, у реону Тузле. КИРКОВИК РИСТЕ МИРКО, рођен
1926. године у Победарју Шекови-
Т У Ч И К ПАШАНА НУХАН, рођен ђи, Србин, земљорадник, у Бригаду
1920. годиие у Солини - Тузла, ступио 1943. године, борац, поги-
Муслиман, радник, у Бригаду сту- нуо 1944. године, код Горажда.
пио 18. 10. 1944. године, борац.
КИРКОВИК КОСТЕ ТРИФКО, ро-
ђен 1926. године у Осмацима - Ка-
ч лесија, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио августа 1943. године, а у
Бригаду јануара 1944. године, бо-
ЧАЈИК МИАИВОЈА МИЛАНКО,
рац.
рођен 1926. године у Неправдиђима
- Соколац, Србин, земљорадник, у
КИРКОВИК КОСТЕ ЦВИКА, рођен
Бригаду ступио августа 1944. годи-
1921. године у Осмацима - Калеси-
не, борац.
ја, Србин, земљорадник, у НОБ сту-
пио 1941. године, а у Бригаду ок-

Б тобра 1943. године, командир чете,


носилац »Споменице«, пензиониса-
ни официр, живи у Београду.
К А Т И Б У Ш И К ОСМЕ РАЈФА, рође-
на 1918. године у Тузли, Муслиман- КОЈИК АВДЕ АХМЕТ, роћен 1925.
ка, домнаћица, у Бригаду ступила године у Тузли, Муслиман, радник,
јануара 1945. године, борац, поги- у Бригаду ступио погинуо фебруа-
нула априла 1945. године на Црве- ра 1945. године на Романији.
ним Стјенама - Романија.
КОРИК АЛИЈЕ ЈУСУФ, роћен
К А Т И К удт. МУСИК СУЛЕЈМАНА 1926. године у Малом Зворнику,
ИСМЕТА, рођена 1925. године у Муслиман, ученик у Бригаду сту-
Маглају, Муслиманка, ученица, у пио 15. 12. 1944. године, борац,
НОБ ступила јануара 1945. године, живи у Малом Зворнику.
а у Бригаду априла 1945. године,
болничарка, живи у Кључу. КОРИК САЛИХА ОСМАН, роћен
1919. године у Горажду, Муслиман,
К А Т И К ФАЗЛЕ МУЈО, рођен 1917. радник, у Бригаду ступио септем-
године у Босанском Дубочцу - бра 1944. године, командир чете.
Дервента, Муслиман, земљорадник,
у Бригаду ступио 2. 04. 1945. годи- КОСИК СТОЈАНА ДРАГОЛ>УБ, ро-
не, борац. ћен 1922. године у Азањи, СРС, Ср-
бин, земљорадник, у Бригаду сту-
пио 10. 12. 1944. године, борац.
К А Т И К ЈАХИЈЕ МУХИДИН, рођен
1924. године у Жепчу, Муслиман,
КОСИК ИЛИЈА, роћен 1927. године
ћак, у Бригаду ступио 9. 09. 1944. у Лозовику - СРС, Србин, земљо-
године, водник. радник, у Бригаду ступио 1944. го-
дине, пуковник у пензији, живи у
К А Т И К ЈАХИЈЕ СЕАД, роћен 1922. Београду.
године у Жепчу, Муслиман, ђак, у
Бригаду ступио 14. 04. 1944. године, КОСИК САЛКЕ ХАМДИЈА, роћен
борац. 1925. године у Бијељини, Мусли-
ман, земљорадник, у НОБ и Брига-
КИРКОВИК ВЛАДЕ БОРБО, рођен ду ступио 20. 09. 1944. године, бо-
1929. године у Слапашници - Бра- рац.

559
БОСОВИК МУЈЕ БЕИИР, рођен ФАЗЛИН ПАШАНА ОХРО, рођен
1917. године у Градеу - Горажде, 1921. године у Осоју - Тузла, Мус-
Муслиман, радник, у Бригаду сту- лиман, земљорандик, у Бригаду
пио новембра 1944. године, борац. ступио 1943. године, борац, поги-
нуо 6. 02. 1944. године у Турији -
НУРАЧИК МИЛОША ЖИВАДИН, Лукавац.
рођен 1923. године у Азањи - СРС,
Србин, земљорадник, у Бригаду ФАЗЛИК АЛИЈЕ РАМО, рођен
Ступио 10. 12. 1944. године, борац. 1915. године у Бијељини, Мусли-
ман, радник, у Бригаду ступио но-
НУРИН ХУСЕИНА НАЗИМ, рођен вембра 1943. године, командир
1908. године у Лукавици - Грачани- чете.
ца, Муслиман, земљорадник, у Бри-
гаду ступио 17. 09. 1944. године, бо- ФАЗЛИК МУЈЕ ХРУСТО, рођен
рац. 1927. године у Липници - Тузла,
Муслиман, земљорадник, у Бригаду
ступио 22. 09. 1944. године, борац.

У ФАКО ИБРЕ МУХАМЕД, рођен


1920. године у Избичину - Фоча,
УЈИН ЈОВАНА РАДОВАН, рођен Муслиман, земљорадник, у НОБ и
1925. године у Подгају - Рогатица, Бригаду ступио 1944. године, бо-
Србин, радник, у НОБ и Бригаду рац.
ступио 01. 04. 1945. године, борац,
погинуо 9. маја 1945. године на Ф Е Х Р И К МУХАРЕМА АБДУЛАХ,
Оџаку. рођен 1928. године у Ковачима -
Живинице, Муслиман, земљорад-
УЈИН МИХАЈЛА РАНКО, рођен ник, у Бригаду ступио 1944. године,
1927. године у Подгају - Рогатица, борац.
Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
гаду ступио 1. 04. 1945. године, бо- ФИЛИПОВИК ТАНАСИЈА ДИ-
рац. МИТРИЈЕ, рођен 1924. године у
Тупковићима - Живинице, Сребин,
УРОШЕВИН ЖИВОЈИНА ДРА- земљорадник, у НОБ ступио 1942.
ГОСЛАВ, рођен 1920. године у Ба- године, а у Бригаду 24. 10. 1943. го-
ничини - СРС, Србин, земљорад- дине, борац, погинуо јула 1943. го-
ник, у НОБ ступио 20. 10. 1944. го- дине у Мемићима.
дине, а у Бригаду априла 1945. го-
диие, борац. ФИЛИПОВИК СТАНКА СРЕТКО,
роћен 1925. године у Тупковићима
УРУМОВИН ТРИПКА ЦВИЈЕТИН, - Живинице, Србин, земљорадник,
рођен 1925. године у Осмацима - у НОБ ступио 1942. године, а у
Калесија, Србин, земљорадник, у Бригаду 24. 10. 1943. године, борац,
НОБ ступио септембра 1943. годи- умро 1978. године.
ие, а у Бригаду октобра 1943. годи-
ие, борац, погинуо децембра 1943. Ф И Н Ц И ЛЕОНА ЖАК, роћен 1921.
године. године у Сарајеву, Јеврј, студент, у
НОБ ступио 1942. године, а у Бри-
гаду октобра 1943. године, рефе-

Ф рент санитета батаљона.

Ф Р Г А Њ А ОСТОЈЕ МИЛАДИН, ро-


ФАЗЛИН БЕГЕ АЏУЛ, рођен 1927. ћен 1925. године у Гучеву - Рогати-
године у Завидовиђима, Муслиман, ца, Србин, земљорадник, у НОБ и
земљорадник, у Бригаду ступио ја- Бригаду ступио 15. марта 1945. го-
нуара 1945. године, борац. дине, курир у штабу бригаде.

560
ХАЈРУЛАХОВИН НЕБИЈЕ ТАХИР,
X роћен 1924. године у Добоју, Мус-
лиман, ћак, у Бригаду ступио 17.
ХАБИБОВИК САЛИХА АХМЕТ, 04. 1945. године, борац.
рођен 1924. године у Бурђевику -
Живииице, Муслиман, земљорад- ХАЈРУЛАХОВИК ЈУСУФА ШЕВ-
ник, у Бригаду ступио 1944. године, КО, роћен 1927. године у Добоју,
борац. Муслиман, ученик, у Бригаду сту-
пио 7. 04. 1945. године, борац.
ХАВИН МЕХЕ ИРФАН, рођен 1914.
године у Тузли, Муслиман, службе- Х А Л И Л О В И К ИБРАХИМА ОМЕР,
ник, у Бригаду ступио 18. 09. 1944. роћен 1926. године у Теочаку -
године, борац. Угљевик, Муслиман, земљорадник,
у Бригаду ступио 11. 12. 1943. годи-
ХАЈДАР ЈАШАРИ, рођеи Албанац, не, економ чете.
земљорадник, у Бригаду ступио де-
цембра 1944. године, борац, поги- ХАЛ>ИЛ>И БРАХИМА КАПАЛА. ро-
нуо 1945. године на Романији. ћен у Подујеву, САП Косово, Алба-
нац, радник у Бригаду ступио де-
ХАЈДАРЕВИН МУЈЕ М А Х М У Т , ро- цембра 1944. године, борац, поги-
ђен 1921. године у Г. Тузли, Мусли- нуо 1945. године на Романији.
ман, радник, у Бригаду ступио ок-
тобра 1944. године, борац. ХАМЗИК ЈУСЕ ЗАИМ, роћен 1923.
године у Шетићима - Зворник,
ХАЈДАРЕВИН АВДЕ МЕХМЕД, ро- Муслиман, земљорадник, у Бригаду
ђен 1925. године у Завидовићима, ступио 13. 04. 1945. године, борац.
Муслиман, радник, у Бригаду сту-
пио 14. 04. 1945. године, борац. Х А М И Д И РЕЏЕПИ, рођен у селу
Кошар - Урошевац - САП Косово,
ХАЈДАРЕВИН АВДЕ САЛИХ, ро- Албанац, земљорадник, у Бригаду
ђен 1923. године у Завидовиђима, ступио децембра 1944. године, бо-
Муслиман, радник, у Бригаду сту- рац.
пио 14. 04. 1945. годиие, борац.
Х А Н И Ф И К СМАЈИЛА РАСИМ, ро-
ХАЈДУКОВИН ЈУСУФА АДЕМ, ро- ђен у Г. Бистрацу - Лукавац, Мус-
ђен 1926. године у Бијељини, Мус- лиман, земљорадник, у НОБ ступио
лиман, земљорадник, у НОБ и Бри- 16. 09. 1943. године, а Бригаду ја-
гаду ступио 19. 09. 1944. године, бо- нуара 1944. године, борац.
рац.
ХАСАНБЕГОВИК ЕМИНА ИБРА-
ХАЈДУКОВИН РИСТЕ ЛУКА, ро- ХИМ-ИБРИЦА, рођен 1929. године
ђен 1927. године у Китовницама, у Власеници, Муслиман, ученик у
Зворник, Србин, трговац, у Бригаду НОБ ступио половином 1943. годи-
ступио 1943. године, борац, поги-
не, ау Бригаду октобра 1943. годи-
нуо јула 1944. године на Романији.
не, борац, умро, 1982. године.
ХАЈРИН РЕЏЕ МУСТАФА, роћен
ХАСАНОВИК САЛКЕ ИБРАХИМ,
1920. године у Добоју, Муслиман,
земљорадник, у Бригаду ступио 18. рођен 1921. године у Џакулама -
04. 1945. године, болничар. Грачаница, Муслиман, земљорад-
ник, у Бригаду ступио 8. 04. 1945.
ХАЈРИН ИБРАХИМА ХУСНИЈА, године, борац.
роћен 1922. године у Добоју, Мус-
лиман, земљорадник, у Бригаду ХАСАНЧЕВИК МУСТАФЕ МУСТА-
ступио 18. 04. 1945. године, борац. ФА, рођеи 1919. године у Клокот-

561
ници - Добој, Муслиман, земљо- Фочи, Муслиман, радник, у Брига-
радиик, у Бригаду ступио 17. 03. ду ступио 6. 04. 1945. године, бо-
1945. године, борац. рац.

ХАСИК ОМЕРА ИБРАХИМ, рођен Х А Џ И Е Ф Е Н Д И К М У С Т А Ф Е МЕХ-


1912. године у Врановићима - Гра- МЕД, рођен 1900. године у Тузли,
чаница, Муслиман, земљорадник, у Муслиман, службеник, у Бригаду
Бригаду ступио 10. 03. 1945. године. ступио 17. 09. 1944. године, борац.

ХАСИК МУЈЕ ЈУСО, рођен 1912. ХАЏИИБИШЕВИК ИБРАХИМА


године у Солини - Тузла, Мусли- ОМЕР, рођен 1928. године у Тузли,
маи, земљорадник, у Бригаду сту- Муслиман, радник, у Бригаду сту-
пио 1944. године, борац. пио 10. 10. 1944. године, борац.

ХАСИК РАМЕ ХАСАН, рођен 1924. ХАЏИМЕХМЕДОВИК ХАЏАГЕ


године у Солини - Тузла, Мусли- ТЕУФИК, рођен 1927. године у Туз-
ман, радник, у Бригаду ступио ли, Муслиман, ђак, у Бригаду сту-
1944. године, борац. пио 29. 09. 1944. године, борац.

ХАСИК АЛИЈЕ ХУСЕИН, рођен ХАЏИМУЈИК ОМЕРА АСИМ, ро-


1924. године у Солини - Тузла, ђен 1920. године у Добоју, Мусли-
Муслиман, земљорадник, у Бригаду ма, земљорадник, у Бригаду ступио
ступио октобра 1944. године, бо- 19. 04. 1945. године, борац.
рац.
ХАЏИМУРАТОВИК Х А Л И М А ХА-
ХАСИК ОСМЕ ХУСЕИН, рођен ЛИД, рођен 1928. године у Говзу -
1924. године на Солини - Тузла, Фоча, Муслиман, земљорадник, у
Муслиман, радник, у Бригаду сту- Бригаду ступио јануара 1945. годи-
пио 17. 09. 1944. године, борац. не, борац.

ХАСАНОВИК РАМЕ СУХБИЈА, ро- ХАЏИРУСТЕМОВИК БЕКИРА


ћен 1922. године у Хадрићима - СЕЈДО, роћен 1919. године у Гази-
Чајниче, Муслиман, земљорадник, јама, Рогатица, Муслиман, земљо-
у Бригаду ступио септембра 1944. радник, у Бригаду ступио 10. 01.
године, борац. 1945. године, борац.

ХАТЕМИК АХМЕТА ХАСАН, ро- ХАЏИРУСТЕМОВИК ОМЕРА ХА-


ђен 1922. године у Ораховици - САН, рођен 1921. године у Сарајеву,
Грачаница, Муслиман, земљорад- Муслиман, радник, у Бригаду сту-
ник, у Бригаду ступио 10. 04. 1945. пио 6. 04. 1945. године, борац.
годиие, борац.
Х А Џ И К Х А Л И Л А АРИФ, рођен
Х А Џ А Л И К БЕКИРА САЛКО, рођен 1917. године у Соколцу - Грачани-
1916. године у Радуши - Тешањ, ца, Муслиман, земљорадник, у Бри-
Муслиман, земљорадник, у НОБ гаду ступио 15. 04. 1945. године, бо-
ступио 17. 08. 1944. године, а у Бри- рац.
гаду 15. 05. 1945. годиие, борац.
Х А Џ И К МУСТАФЕ АХМЕТ, рођен
ХАЏИАВДИК М А Х М У Т А МЕХМЕ- 1927. године у Мечевиђима - Зави-
ДАЛИЈА, рођен 1925. године у Туз- довиђи, Муслиман, земљорадник, у
ли, Муслиман, радиик, у Бригаду Бригаду ступио 13. 04. 1945. године,
ступио 10. 10. 1944. године, борац. борац.

ХАЏИАХМЕТОВИК РАШИДА Х А Џ И К ОМЕРА ЈУСУФ, рођен


НУСРЕТ, рођен 1922. године у 1907. године у Кошутици - Соко-

562
лац, Муслиман, земљорадник, у Х Е Л И К МЕХМЕДА МУСТАФА, ро-
Бригаду ступио 6. 04. 1945. године, ђен 1920. године у Грачаници, Мус-
борац. лиман, земљорадник, у Бригаду
ступио 15. 04. 1945. године, борац.
Х А Џ И К ХАСАНА ЛУТВО, рођен
1923. гоидне у Тузли, Муслиман, ХЕРВАНОВИК МУЈЕ МЕХМЕД,
радник, у Бригаду ступио 22. 09. рођен 1926. године у Лукавцу, Мус-
1944. године, борац. лиман, земљорадник, у НОБ и Бри-
гаду ступио 10. 09. 1944. године, бо-
Х А Џ И Н ХАСАНА МЕХМЕД, рођен рац.
1914. године у Вел. Бријешници -
Добој, Муслиман, земљорадник, у ХЕРИК МЕШАНА ОСМАН, рођен
Бригаду ступио 1. 04. 1945. године, 1918. године у Д. Вуковијама - Ка-
борац. лесија, Муслиман, земљорадник, у
НОБ ступио децембра 1944. године,
ХАЏИН ХАСАН МУРАТ, рођен а у Бригаду јануара 1945. године,
1911. године у Соколу - Грачаница, борац, погинуо марта 1945. године
Муслиман, земљорадник, у Бригаду на Црвеним Стјенама - Романија.
ступио 15. 04. 1945. године, борац.
Х Е Р Ц Е Г Л И К Х А Л И Л А ХАТИЏА,
Х А Џ И К ХАСЕ СМАЈИЛ, рођен рођена 1928. године у Сарајеву,
1921. годиие у Тузли, Муслиман, Муслиманка, ђак, у НОБ ступила
радник, у Бригаду ступио 10. 10. јуна 1943. године, а у Бригаду ок-
1944. године, борац. тобра 1943. године, болничарка.

Х А Џ И К САЛИХА ХАСАН, рођен у ХЕКИМОВИК АГЕ ИСМЕТ, рођен


Добоју, Муслиман, радник, у Бри- 1925. године у Мионици - Града-
гаду ступио 19. 04. 1945. годиие, бо- чац, Муслимаи, земљорадник, у
рац. Бригаду ступио марта 1944. године,
борац, погинуо 1944. године код
Х А Џ И К САДИЈЕ ХАСИБ, рођен Приједора.
1910. године у Новој Касаби - Вла-
сеница, Муслиман, земљорадник, у ХИСЕНИ РЕЏЕПА РАМА, рођен у
НОБ ступио 19. 09. 1943. године, а селу Подујево - САП Косово, Алба-
у Бригаду 1944. године, борац, нац, земљорадник, у Бригаду сту-
умро. пио децембра 1944. године, борац,
погинуо 1945. године на Романији.
Х А Џ И К ОМЕРА ХАСО, рођен 1913.
годиие у Соколу - Грачаница, Мус- ХИСЕНИ РЕЏЕПА ХИСЕН, рођен
лиман, земљорадник, у Бригаду 1916. године у Кајшевцу - Пришти-
на САП Косово, Албанац, земљо-
ступио 15. 04. 1945. године, борац.
радник, у Бригаду ступио 1945. го-
дине, борац, погинуо 1945. године
ХАЏИХАСАНОВИК МЕХМЕДА
на Црвеним Стјенама.
ЕМИН, рођен 1926. године у Брезју
- Фоча, Муслиман, земљорадник, у ХОЏИК ОМЕРА АДЕМ, рођен 1919.
Бригаду ступио 3. марта 1945. годи- године у Деветаку - Лукавац, Мус-
не, борац. лиман, земљорадник, у Бригаду
ступио 10. 02. 1945. године, борац,
ХАЏИХАСАНОВИК ИБРАХИМА погинуо 18. 05. 1945. године на Оџа-
ШЕФКО, рођен 1924. године у ку.
Грачаници, Муслиман, радник, у
Бригаду ступио 18. 04. 1945. године, ХОЏИК ОСМАНА ИБРАХИМ, ро-
борац. ђен 1924. године у Деветаку - Лу-

563
кавац, Муслиман, земљорадни, у ХУКАРА АЛИЈЕ КАСИМ, роћен
Бригаду ступио 10. 02. 1945. године, 1927. године у Фочи, Муслиман,
борац. ученик, у НОБ и Бригаду ступио
20. априла 1945. године, борац.
ХОЏИН МУЈЕ МЕХО, роћен 1926.
године у Мемићима - Калесија, Х У К И К ХАРЕМА ЈУСО, роћен
Муслиман, земљорадник, у НОБ 1928. године у Тузли, Муслиман,
ступио новембра 1944. године, а у ћак, у Бригаду ступио октобра
Бригаду јануара 1945. године, ко- 1943. године, борац, погинуо 1944.
мандир оделења, погинуо априла године у Колашину.
1945. године, на Црвеним Стјенама
- Ромаиија. Х У К И К САЛКЕ МУЈО, роћен 1916.
године у Тузли, Муслиман, радник,
ХОЏИН МЕШАНА ОСМО, роћен у Бригаду ступио 17. 09. 1944. годи-
1912. године у Солини - Тузла, не, борац.
Муслиман, земљорадник, у Бригаду
ступио 1944. године, борац. Х У К И К МУМИНА МУХАРЕМ, ро-
ћен 1913. године у Тузли, Мусли-
ХОЏИК ЈУСУФА РЕШИД, роћен ман, радник, у Бригаду ступио 17.
1921. године Деветаку - Аукавац, 09. 1944. године, борац.
Муслиман, земљорадник, у Бригаду
ступио 10. 02. 1945. гоидне, борац. ХУРЕМОВИК МУЈЕ АЛАГА, роћен
1922. године у Берковићима - Лу-
ХОЏИК ХАСАНА САЛИХ, роћен кавац, Муслиман, земљорадник, у
1923. године у Мемићима - Калеси- Бригаду ступио 28. 09. 1944. године,
ја, Муслиман, земљорадник, у НОБ борац.
ступио новембра 1944. годиие, а у
Бригаду јануара 1945. године, бо- ХУРЕМОВИК САЛКЕ АХМЕТ, ро-
рац, погинуо јаиуара 1945. године у ћен 1907. годиие у Јањи - Бијељи-
Каменици - Зворник. на, Муслиман, радник, у Бригаду
ступио 7. 10. 1944. године, борац.
ХОЏИК А Б Д У Л А Х А КАМИЛ, ро-
ћен 1926. године у Лукавици - Ри- Х У Р И К КРАЈИНЕ МУХАМЕД, ро-
јеци - Добој, Муслиман, земљорад- ћен 1925. године у Шадићима -
ник, у Бригаду ступио 19. 04. 1945. Власеница, Муслиман, земљорад-
године, борац. ник, у Бригаду ступио октобра
1944. године, борац, умро 1983. го-
ХОРОЗОВИК МУЈЕ РАМО, роћен дине.
1924. године у Хорозовићима - За-
видовићи, Муслиман, ћак, у Брига- Х У Р И К САБРИЈЕ РЕЏО, роћен
ду ступио 29. 09. 1944. године, бо- 1914. године у Шадићим - Власени-
рац. ца, Муслиман, земљорадник, у НОБ
и Бригаду ступио 1943. године, де-
ХРУСТИК АДЕМА МУХИБИЈА, сетар.
роћен 1922. године у Тузли, Мусли-
ман, радник, у Бригаду ступо 17. ХУСАКОВИК ХАСАНА МЕХО, ро-
09. 1944. године, борац. ћен 1920. године у Мошевцу - Маг-
лај, Муслиман, земљорадник, у
ХУЈДУРОВИК ЈУСУФА АДЕМ, ро- Бригаду ступио 17. 03. 1945. године,
ћен 1927. годиие у Бијељини, Мус- борац.
лиман, земљорадиик, у Бригаду
ступио октобра 1943. године, бо- ХУСАКОВИК ОМЕРА ШАБАН, ро-
рац, погинуо јула 1944. године код ћен 1924. године у Станић Ријеци -
Сокоца. Добој, Муслиман, земљорадник, у

564
Бригаду стуиио априла 1945. годи- Х У С К И К МУЈЕ ШАБАН, роћен
не, борац. 1923. године у Макљеновцу - До-
бој, Муслиман, земљорадник, у
ХУСАНОВИБ ШАБАНА СМАИЛ, Бригаду ступио 9. 03. 1945. године,
рођен 1926. године у Мошевцу - борац.
Маглај, Муслиман, земљорадник, у

ц
Бригаду ступио 1. 04. 1945. године,
борац.

ХУСАНОВИН АВДЕ ХУСО, рођен


1921. године у Мошевцу - Маглај, ЦВИЈАНОВИК ПЕТРА НЕДО, ро-
Муслиман, земљорадник, у Бригаду ћен 1926. године у Врањаку - Мод-
ступио 1. 01. 1945. године, борац. рича, Србин, земљорадник, у Бри-
гаду ступио 1945. године, борац.
Х У С А Ф И К ИБРАХИМА АХМЕТ,
рођен 1920. године у Бијељини, ЦВИЈАНОВИК БОРБЕ ПЕРО, ро-
Муслиман, радник, у Бригаду сту- ћен 1915. године у Врањаку - Мод-
пио 17. 09. 1944. године, командир рича, Србин, земљорадник, у Бри-
вода. гаду ступио 1945. године, борац.

Х У С Е И Н Е Ф Е Н Д И К Х И Л М Е АБ- ЦВИЈЕТИНОВИК У Г Љ Е Ш Е ВОЈО,


Д У Л А Х , рођен 1911. године у Г. роћен 1921. године у Мачковцу -
Тузли, Муслиман, радник, у Брига- Лопаре, Србин, земљорадник, у
ду ступио октобра 1944. године, бо- НОБ ступио 1941. годиие, а у Бри-
рац. гаду јуна 1944. године, комесар
чете, живи у Лопарама.
ХУСЕИНОВИК АЛИЈЕ МУСТАФА,
рођен 1914. године у Скугрићима - ЦВИЈЕТИК ДАНИЛА ПЕРО, роћен
Власеница, Муслиман, земљорад- 1917. године у Завајту - Фоча, Ср-
ник, у Бригаду ступио 1944. године, бин, радник, у НОБ ступио 13. 12.
борац, погинуо 1944. године. 1941. године, а у Бригаду 20. 10.
1943. године, комесар чете, носилац
Х У С И К МЕХМЕДА МЕХМЕД, ро- »Партизанске споменице 1941«,
ђен 1925. године у Пурачићу - Лу- живи у Горажду.
кавац, Муслиман, земљорадник, у
Бригаду ступио 1. 01. 1945. године, ЦВИЈИК СТОЈАН, роћен 1925. го-
борац. дине у Мртвицама - Лопаре, Ср-
бин, земљорадник, у Бригаду сту-
пио 1944. године, борац.
Х У С И К САЛКЕ МУЈО, роћен 1926.
године у Придјелу Горњем - Добој, ЦВЈЕТИНОВИК СРЕТЕН, роћен
Муслиман, земљорадник, у Бригаду 1911. године у Свилеуви, СРС, Ср-
ступио 1. 05. 1945. године, борац. бин, земљорадник, у НОБ и Брига-
ду ступио 22. 11. 1944. године, бо-
Х У С И К РЕЏЕ СУЛЕЈМАН, роћен рац.
1919. године у Солини - Тузла,
Муслиман, радник, у Бригаду сту- ЦВЈЕТКОВИК МИЛАНА ДРАГО,
пио 18. 09. 1944. године, борац. рођен живи у Тузли.

ЦВЈЕТКОВИК МИТРА ЦВИКО, ро-


Х У С К И К ХУСЕ САЛИХ-САЛЕ, ро-
ђен 1922. године у Милићима -
ђен 1926. године у Г. Добошници - Власеница, Србин, земљорадник, у
Лукавац, Муслиман, земљорадник, НОБ и Бригаду ступио 13. 10. 1943.
у Бригаду ступио 5. 05. 1945. годи- године, борац, погинуо 1943. године
не, борац. у Папраћи.

565
ЦВРЧАК СУЛЕЈМАНА АХМЕТ, ро- ЧАНГО ХАМИДА ХАСИБ, роћен
ђен 1922. године у Маглају, Мусли- 1920. године у Рогатици, Муслиман,
маи, земљорадник, у Бригаду сту- радник, у Бригаду ступио 15. 04.
пио јануара 1945. године, борац. 1945. године, борац.

Ц У Р И К СЕЈФЕ РАМО, рођен 1917. ЧАРДАШЕВИК СРЕККО, роћен


године у Рогатици, Муслиман, рад- 1925. године у Обарској - Бијељи-
ник, у НОБ и Бригаду ступио 14. на, Србин, земљорадник, у Бригаду
04. 1945. године, водник. ступио 24. 10. 1943. године, борац.

ЧВОРИК ВИКЕ ВЛАДИМИР, роћен

ч 1922. године у Шековићима, Србин,


земљорадник, у НОБ ступио авгус-
та 1941. године, а у Бригаду 1943.
ЧАВКА ДРАГЕ НИКОЛА, рођен године, борац, погинуо 1944. године
1925. године у Тузли, Хрват, рад- у Јасичаку - Живинице.
ник, у Бригаду ступио марта 1944.
године, борац, погинуо новембра ЧВОРИК САВЕ ДРАГО, роћен 1926.
1944. године на Црвеним Стјенама године у Тепену - Шековићи, Ср-
- Романија. бин, земљорадник, у НОБ ступио
13. 06. 1943. године, а у Бригаду 13.
ЧАЈИК МУСТАФЕ МЕХМЕД, ро- 10. 1943. године, борац.
ђен 1927. године у Грачаници, Мус-
лиман, земљорадник, у Бригаду ЧВОРИК ЈОВАН (САВЕ), роћен
ступио 15. 04. 1945. године, водник. 1924. године у Тепену - Шековићи,
Србин, земљорадник, у НОБ и Бри-
ЧАКИК АХМЕТ, рођен 1912. годи- гаду ступио 13. 10. 1943. године, бо-
не у Свилеуви - СРС, Муслиман, зе- рац.
мљорадник, у Бригаду ступио поги-
нуо 26. 12. 1944. године у Девојци. ЧЕДОМИРОВИК Д Р А Г У Т И Н А МИ-
ЛИВОЈЕ, роћен 1922. године у бо-
Ч А К И Ш И К РЕЏО, рођен 1925. го- рац, погинуо 14. 01. 1945. године у
дине у Пустошама - Власеница, Хан Пијеску.
Муслиман, земљорадник, у Бригаду
ступио 13. 10. 1943. године, борац, ЧЕКЛИК ОСМАНА РАСЕМА, роће-
погинуо марта 1944. године у Вој- на 1920. године у Сарајеву, Мусли-
новићима - Фоча. манка, радница, у Бригаду ступила
6. 04. 1945. године, борац.
ЧАМЏИЈА А Д И Л А ЗАЈКО, рођен
1921. године у Кукавицама - Рога- ЧЕЛИКОВИК ЖИВАНА ВЛАСТИ-
тица, Муслиман, земљорадник, у МИР, роћен 1926. године у Тупко-
Бригаду ступио 1. 01. 1945. године, вићима - Живинице, Србин, зе-
борац. мљорадник, у НОБ ступио 1942. го-
дине, а у Бригаду 24. 10. 1943. годи-
ЧАМЏИК ХАСАНА МЕХО, рођен не, курир у Штабу бригаде.
1925. годиие у Малешићима - Гра-
чаница, Муслиман, земљорадник, у
Бригаду ступио 22. 04. 1945. године, ЧЕЛИК ЈАКОВА ВАСО, роћен 1923.
водник. године у Трнову - Шековићи, Ср-
бин, земљорадник, у НОБ ступио 5.
ЧАМЏИК АВДЕ ХАСИБ, роћен 08. 1941. године, а у Бригаду 13. 10.
1922. године у Малешићима - Гра- 1943. годиие, борац.
чаница, Муслиман, земљорадник, у
Бригаду ступио 22. 04. 1945. године, Ч Е Л И К НИКОЛЕ МИЛАДИН, ро-
борац. ђен 1919. године у Трнову - Шеко-

566
вићи, Србии, земљорадник, у НОБ
ступио 1941. године, а у Бригаду
13. 10. 1943. године, водник.
Џ
ЏАКА ОСМАНА СМАИЛ, роћен
ЧИВИН ОСМАНА НУМО, роћен 1908. године у Митровцу - Подује-
1921. године у Зворнику, Мусли- во, САП Косово, Албанац, земљо-
ман, радник, у НОБ ступио 1943. радник, у Бригаду ступио децембра
године, а у Бригаду 16. 09. 1944. го- 1944. године, борац.
дине, борац.
ЏАКА СМАИЛ>, роћен у Лапу -
ЧИЧИН СТЕВАНА СЛАВКО, роћен
Подујево - САП Косово, Албанац,
1922. године у Парадину - СРС, Ср-
земљорадник, у Бригаду Ступио де-
бин, земљорадник, у Бригаду сту-
цембра 1944. године, борац.
пио 5. 12. 1944. године, борац.

ЧОЛАКОВИН ЖИВКА БОЖИДАР, ЏАКА ХАЈРЕ ТАХИР, роћен у


роћен 1923. године у Крњеву - СРС, Лапу - Подујево, САП Косово, Ал-
Србин, земљорадник, у Бригаду банац, земљорадник, у Бригаду
ступио 15. 12. 1944. године, борац. ступио децембра 1944. године, бо-
рац.
ЧОЛАКОВИН М И Л У Т И Н А ВЕЛЕ-
МИР, роћен 1927. године у Крњеву ЏАКА ХАЈДАР, роћен у Лапу -
- СРС, Србин, земљорадник, у Бри- Подујево, САП Косово, Албанац,
гаду ступио 11. 12. 1944. године, бо- земљорадник, у Бригаду ступио де-
рац. цембра 1944. године, борац.
ЧОЛАКОВИН МИЛОША ДОБРИ-
Џ А Ф И Н ИБРАХИМА ХАМИД, ро-
ЦА, роћен 1926. године у Крњеву -
СРС, Србин, земљорадник, у Брига- ћен 1921. године у Г. Ораховици -
ду ступио 11. 12. 1944. године, бо- Грачаница, Муслиман, земљорад-
рац. ник, у Бригаду ступио 6. 03. 1945.
године, борац.
Ч О Њ И Н ПЕРЕ БОРБИЈА, роћен
1921. године у Бакићима - Власени- ЏЕБИН ОСМАНА ХАСАН, роћен
ца, Србин, земљорадник, у НОБ 1922. године у Клокотници - Добој,
ступио 1941. године, а у Бригаду Муслиман, земљорадник, у Бригаду
13. 10. 1943. године, борац, умро ступио 10. 04. 1945. године, борац.
1975. године.
ЏЕБИН СУЛ>Е АЗЕМ, роћен 1922.
Ч О Њ И Н Л У К Е МАРИНКО, роћен године у Јањи - Бијељина, Мусли-
1909. године у Бакићима, Власени- ман, земљорадник, у Бригаду сту-
ца, Србин, земљорадник, у НОБ пио 15. 01. 1945. године, борац.
ступио 8. 08. 1941. године, а у Бри-
гаду 13. 10. 1943. године, борац, н<}-
силац »Партизанске споменице ЏИНДО ХАСАНА АЛИЈА, роћен
1941«, умро 1976. године. 1915. године у Тузли, Муслиман,
радник, у Бригаду ступио септем-
Ч О Њ И Н НЕБЕ ПЕТАР, роћен 1926. бра 1944. године, борац, умро 1963.
године у Бакићима - Власеница, године.
Србин, земљорадник, у НОБ ступио
1943. године, и Бригаду октобра ЏИНИН ХАСАНА АДЕМ, роћен
1943. године, борац. 1914. године у Соколу - Грачаница,
Муслиман, земљорадник, у Бригаду
Ч У К И Н ИВЕ КАТА, роћена 1924. ступио 15. 04. 1945. године, борац.
године у Тузли, Хрватица, радница,
у Бригаду ступила октобра 1943. ЏИНИН ЗАИМА САЛИХ, роћен
године, четна болничарка. 1917. године у Грачаници, Мусли-

567
ман, радник, у Бригаду ступио 23.
04. 1945. године, борац. ш
ЏИНКИН БЛАГОЈА БОГДАН, ро- ШАБИК МУСТАФЕ АЛИЈА, рођен
ђен 1921. године у Врточама - Вла- 1927. године у Грачаници, Мусли-
сеница, Србин, земљорадник, у ман, радник, у Бригаду ступио 1.
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- 04. 1945. године, борац.
гаду 13. 10. 1943. годиие, водни де-
легат, живи у Бијељини. ШАБИК ЈАКУБА ХАВА, рођен
1931. године у Кисељаку - Тузла,
ЏИНКИН БЛАГОЈА ГОЈКО, рођен Муслиманка, домаћица, у Бригаду
1909. године у Врточама - Власени- ступила 10. 10. 1944. годиие, борац,
ца, Србии, земљорадник, у НОБ погинула 1944. године на Црвеним
ступи 1941. године, а у Бригаду 13. Стјенама - Романија.
10. 1943. године, командир чете,
умро 1986. године, носилац »Споме- ШАБИК РЕЏЕПА ХАМИДА, рође-
нице«. на 1923. године у Сарајеву, Мусли-
манка, радиица у Бригаду ступила
ЏИНКИН БЛАГОЈА ДАРИНКА, ро- 5. 04. 1945. године, болничарка.
ђена 1918. године у Врточама -
Власеница, Српкиња, домаћица, у Ш А К А Н Ч И К СУЛ>Е ХАСО, рођен
НОБ ступила 1942. године, а у Бри- 1918. године у Зворнику, Мусли-
гаду 13. 10. 1943. године, борац, по-
ман, радник, у НОБ и Бригаду сту-
гинула 1943. године у Тузли.
пио јуна 1944. године, борац, умро
1960. године.
ЏИНКИН БЛАГОЈА МИЛЕНКО,
рођен 1925. године у Врточама -
Власеница, Србин, земљорадник, у Ш А Л Д И К КАМИЛА ХАЗИМ, рођен
НОБ ступио 1941. године, а у Бри- 1925. године у Оџаку, Муслиман,
гаду крајем 1944. године, борац. земљорадник, у Бригаду ступио 12.
05. 1945. године, борац.
ЏИНКИН БЛАГОЈА САВО, рођен
1925. године у Врточама - Власени- Ш А Л Д И К САЛКЕ ХУСЕИН, рођен
ца, Србин, земљорадник, у НОБ 1922. године у Оџаку, Муслиман,
ступио 1942. године, а у Бригаду земљорадник, у Бригаду ступио 15.
13. 10. 1943. године, борац, курир. 04. 1945. године, борац.

ЏИНКИН СТАНОЈА МИЈАТ, рођен ШАЛИПУРОВИК ПЕРЕ ДУШАН,


1922. године у Врточама - Власени- рођен 1925. године у Ристијевиђи-
ца, Србин, земљорадник, у НОБ ма - Власеница, Србин, земљорад-
ступио 1941. године, а у Бригаду ник, у НОБ ступио 1943. године, а
13. 10. 1943. године, борац, погинуо у Бригаду 13. 10. 1943. године, бо-
1945. године у Гођенима - Хан Пи-
рац, умро 1978. године.
јесак.
ШАЛ>А ЈАШАРА РАМАДАН, рођен
ЏИНКИН МАРЈАНА МИЛЕНКО -
МИШО, рођен 1922. године у Врто- у Шишце - Приштина, САП Косо-
чама - Власеница, Србии, земљо- во, Албанац, земљорадник, у Брига-
радник, у НОБ ступио 1941. године, ду ступио децембра 1944. године,
а у Бригаду 13. 10. 1943. године, бо- борац, погинуо 1945. године на Цр-
рац, носилац, »Партизанске споме- веним Стјенама - Романија.
нице 1941«, живи у Дубници.
ШАРГИК МИЛАНА ЉУБО, рођен
ЏИНКИН СТАНОЈА МИЛУТИН, 1922. године у Рајиђима - Власени-
рођен 1924. године у Врточама - ца, Србин, земљорадник, у НОБ
Власеница, Србин, земљорадник. ступио 1941. године, а у Бригаду

568
13. 10. 1943. године, водник, живи у ШАХБЕГОВИК МЕХЕ ХАЏО, ро-
Милићима, носилац »Споменице«. ћен 1927. године у Власеници, Мус-
лиман, радник, у НОБ ступио 20.
ШАРЧЕВИБ ВИДА ВИДОЈЕ, роћен 09. 1943. године, а у Бригаду 19. 10.
1921. године у Чанићима - Шекови- 1943. године, борац.
ћи, Србин, земљорадник, у НОБ
ступио априла 1942. године, а у ШАХОВИК ХАМЗЕ САКИБ, роћен
Бригаду 13. 10. 1943. године, еко- 1929. годиие у Добоју, Муслиман,
ном чете. ученик, у Бригаду ступио 18. 04.
1945. године, борац.
ШАРЧЕВИК ВУЈАДИНА ГОСПА-
ВА, роћена 1920. године у Чанићи- ШВАБИК НИКЕ АНТО, роћен 1929.
ма - Шековићи, Српкиња, домаћи- године у Тузли, Хрват, радник, у
ца, у Бригаду ступила јула 1944. го- Бригаду ступио 1944. године, бо-
дине, болничарка батаљона. рац, погинуо 1944. године, у Шеко-
вићима.
ШАРЧЕВИК КРСТЕ ПЕТАР, роћен
1926. године у Чанићима - Шекови- Ш Е В К У Ш И К ПЕТРА НИКОЛА, ро-
ћи, Србин, земљорадник, у НОБ ћен 1921. године у Удбини - Шеко-
ступио 1942. године, а у Бригаду вићи, Србин, земљорадник, у НОБ
13. 10. 1943. године, курир у штабу ступио 1941. године, а у Бригаду
бригаде. маја 1944. године, борац, погинуо
1944. године, на Пожарници - Туз-
ШАРЧЕВИК ГАЈЕ ТРИВКО, роћен ла.
1926. године у Чаиићима - Шекови-
ћи, Србин, земљорадник, у НОБ Ш Е В К У Ш И К НЕБЕ ЦВИЈАН, ро-
ступио 1. 01. 1943. године, а у Бри- ћен 1911. године у Браинцима -
гаду 13. 10. 1943. године, борац, Шековићи, Србин, земљорадник, у
умро 1975. године. НОБ ступио 1941. године, а у Бри-
гаду маја 1944. године, командант
Ш А У Л А БРАНКА ЗОРА, роћена батаљона, носилац »Партизанске
1929. године у Тузли, Српкиња, споменице 1941«, умро 1986. годи-
ученица, у НОБ и Бригаду ступила не.
новембра 1943. године, болничарка,
живи у Сарајеву. ШЕХАНОВИК МУСТАФЕ БЕГО,
роћен 1922. године у Солини - Туз-
ШАХБЕГОВИК ЕМИН, роћен 1913. ла, Муслиман, земљорадник, у НОБ
године у Власеници, Муслиман, зе- и Бригаду ступио 28. 09. 1944. годи-
мљорадиик, у Бригаду ступио 13. не, борац.
10. 1943. године, борац, погинуо но-
вембра 1943. године у Дрињачи - ШЕХИК МЕХЕ ФАТА, роћена
Зворник.
1923. године у Г. Тузли, Муслиман-
ка, домаћица, у Бригаду ступила
ШАХБЕГОВИК МЕХЕ ОМЕР, ро- 1944. године, болничарка.
ћен 1928. године у Власеници, Мус-
лиман, радник, у НОБ и Бригаду
ступио септембра 1944. године, бо- ШИБЛ>АКОВИК МУСТАФЕ ЏЕ-
рац. МАЛ, роћен 1918. године у Зворни-
ку, Муслиман, радник, у НОБ и
ШАХБЕГОВИК СЕЈФЕ ФА- Бригаду ступио 20. 09. 1944. године,
ДИЛ-ХАЗИМ, роћен 1922. године у водник.
Власеници, Муслиман, ћак, у НОБ
ступио јуна 1943. године, а у Брига- ШИЛ>ИК А Б Д У Л А Х А ИБРАХИМ,
ду маја 1944. године, полит. коме- роћен 1917. године у Лукавица Ри-
сар чете. јеци - Добој, Муслиман, земљорад-

569
ник, у Бригаду ступио априла 1945. Ш Љ И В И Н УЗЕИРА ХУСЕИН, ро-
године, борац. ђен 1920. године у Граховцу - Туз-
ла, Муслиман, земљорадник, у Бри-
Ш И Ш И К САЛКЕ БЕБИР, рођен гаду ступио 15. 10. 1944. године, бо-
1926. године у Г. Живиницама, рац.
Муслиман, земљорадник, у Бригаду
ступио 1944. године, борац, умро ШПАНДЕР АДОЛФ, рођен 1926. го-
1945. године, после рањавања. дине у Дрвару, Хрват, радник, у
Бригаду ступио 1944. године, коме-
Ш И Ш И Б АХМЕТА МЕХМЕД, ро- сар батаљона, погинуо 16. 05. 1945.
ђен 1921. године у Клокотници - године, на Оџаку.
Добој, Муслиман, земљорадник, у
Бригаду ступио 1. 08. 1944. године, ШТЕРНИК МАРСЕЛА МАК-
борац. СИМ-МАКИ, рођен 1921. године у
Београду, Србин, радник, у НОБ
Ш И Ш И К ХАСАНА САБИТ, рођен ступио 1941. године а у Бригаду
1920. године у Клокотници - Добој, 1943. године, референт санитета ба-
Муслиман, радник, у Бригаду сту- таљона, носилац »Споменице«.
пио 7. 04. 1945. године, борац, поги-
нуо 2. 05. 1945. године на Оцаку. ШУЛЕЈИК ДРАГОМИРА БОРИВО-
ЈЕ, рођен 1922. године у Крњеву -
ШИШМАНОВИН ВУЈИЦЕ СТАМЕ- СРС, Србин, земљорадник, у НОБ и
ТА, рођен 1921. године у Парадину Бригаду ступио 14. 12. 1944. године,
- СРС, Србин, земљорадник, у НОБ борац.
ступио 19. 11. 1944. године, у Бри-
гаду 5. 12. 1944. године, борац, по- ШУЛЕЈИК АЛЕКСАНДРА ЖИВА-
гинуо 2. 05. 1945. године, на Оџаку. ДИН, рођен 1923. године у Крњеву
- СРС, Србин, земљорадник, у Бри-
Ш К У Н Д У Р И Н БУРЕ Л>УБАН - гаду ступио 12. 12. 1944. године, бо-
КРАЈИШНИК, рођен 1910. године у рац.
Благају Бос. Нови, Србин, радник,
у НОБ ступио 1941. године, а у ШУЛЕЈИК МИЛИЈЕ ИЛИЈА, рођен
Бригаду марта 1944. године, коман- 1925. године у Крњеву - СРС, Ср-
дант батаљона, носилац, »Парти- бин, земљорадник, у НОБ и Брига-
занске споменице 1941«, године, ду ступио 10. 12. 1944. године, бо-
пензионисани генерал, живи у рац.
Београду.
ШУЛЕЈИК БУДИМИРА РАДО-
ШЛ>ИВИН БАЈРЕ АГО, рођен 1923.
МИР, рођен 1925. године у Крњеву
године у Г. Тузли, Муслиман, рад-
ник, у Бригаду ступио 15. 03. 1945. - СРС, Србин, земљорадник, у Бри-
године, десетар. гаду ступио 12. 12. 1944. године, бо-
рац.
Ш Љ И В И Н ОСМАНА МЕХМЕД, ро-
ђен 1927. године у Д. Грабовици - Ш У Ш А ИБРАХИМА МЕХО, рођеи
Тузла, Муслиман, радник, у Брига- 1925. године у Грачаници, Мусли-
ду ступио 18. 10. 1944. године, бо- ман, земљорадник, у Бригаду сту-
рац.
пио 19. 04. 1945. године, борац.
Ш Љ И В И Н АЛИЈЕ ХУСЕИН, рођен
1914. године у Тузли, Муслиман, зе- Ш У Ш И Л АНТЕ ЈАРОСЛАВ, рођен
мљорадник, у Бригаду ступио 1944. 1916. годиие у Тузли, Хрват, рад-
године, борац, погинуо 10. 02. 1945. ник, у Бригаду ступио 1943. године,
године на Црвеним Стјенама - Ро- борац, погинуо 1943. године на Ро-
манија. манији.

570
САДРЖАЈ

РИЈЕЧ РЕДАКЦИЈЕ
Мирко Остојић ПРЕДГОВОР 7
Раде Јакшић и Никола Андрић ВОЈНОПОАИТИЧКА СИТУАЦИЈА У ВРИЈЕМЕ
Ф О Р М И Р А Њ А БРИГАДЕ 13

Танасије Божић

БОРБЕНИ П У Т 19. БИРЧАНСКЕ НОУ БРИГАДЕ 27

1 Део

Ф О Р М И Р А Њ Е И ПРВА БОРБЕНА ДЕЈСТВА БРИГАДЕ 29


Развој бирчанског НОП одреда у другој половиии 1943. и припреме за форми-
рање бригаде 29
Формирање 19. бригаде 33
Свечаност иа дан формирања бригаде 34
Кадровски састав бригаде 35
Први борбени задаци бригаде 38
Самостална борбена дејства бригаде 40
Непосредне припреме непријатеља за зимске операције 1943-1944 45
Борба и маневар 19. бригаде у току офанзиве 46
Бригада у нападу на непријатеља у Тузли, јануара 1944 55

II Лео

БОРБЕНА ДЕЈСТВА 19. БРИГАДЕ НА РОМАНИЈИ И ГОРЊЕМ П О Д Р И Њ У


Ф Е Б Р У А Р - МАЈ 1944 59
Напад на Рогатицу 59
Борба и маневар 19. бригаде у Горњем Подрињу 60

III Део

БОРБЕ БРИГАДЕ У АЕТО 1944 69


Борбе у долини Спрече и обезбећење аеродрома 69
Бригада у нападу на Сребреницу 79

IV Аео

БОРБЕ ОКО СРЕБРЕНИЦЕ У Д О Л И Н И СПРЕЧЕ, И ПОНОВНО ОСЛОБОБЕЊЕ


ТУЗЛЕ 87
Борбе око Сребренице 87
Дејство у долини Спрече 91
Бригада у нападу за ослобоћење Тузле 94
Бригада поново у борбама на Романији '02

571
Борбе на друму Вишеград-Соколац 106
Борбе против четничке групације Драже Михаиловића 110
Разбијање делова борбене групе »Скендербег« у Дрињачи 112
Бригада у нападу на четнике у Шековићима 115
Бригада у борби са деловима групе армија »Е« 120

V Део

БРИГАДА V БОРБАМА ЗА ОСЛОБОБЕЊЕ САРАЈЕВА 125

VI Део

БОРБЕ У Д О Л И И И РЕКЕ БОСНЕ И ОСЛОБОБЕЊЕ ОЏАКА 136


Напад на Завидовиће 136
Борбена дејства 19. бригаде против усташке групације на подручју Оџака .. 140

VII Део

РУКОВОБЕЊЕ И К О М А Н Д О В А Њ Е У ЈЕДИНИЦАМА БРИГАДЕ 150

VIII Део

РАД ОРГАНИЗАЦИЈЕ КПЈ И СКОЈА-а У 19. БРИГАДИ 155

IX Део

К У Л Т У Р Н О - З А Б А В Н И И ПРОСВЕТНИ РАД У ЈЕДИНИЦАМА 19. БРИГАДЕ 163


ЗАКЉУЧАК 166

ПРИЛОЗИ И СЈЕНАЊА

Ферид Шљивић, Стојан Бабић, Вукосава Кујовић: О ДЈЕЛОВАЊУ СКОЈЕВСКЕ


ОРГАНИЗАЦИЈЕ У БРИГАДИ 173
Слободан Бобар Боћо: ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ОБАВЈЕШТАЈНЕ С Л У Ж Б Е 179
Рајко Мићић: РАД ИНТЕНДАНТСКЕ С Л У Ж Б Е 187
Др Борће Драгић: НАСТАНАК И РАД БРИГАДНОГ САНИТЕТА 191
Вељко Миљановић: БОРБЕ НА БАЧКОВЦУ И У Д Р У Г О М Н А П А Д У НА НЕ-
ПРИЈАТЕЉА У Т У З Л И 194
Здравко Гајић: МОСТ ЈЕ СРУШЕН-РАПОРТИРАО ЈЕ ВЛАЈКУША 202
Вељко Соколовић: З А Д А Т А К ЈЕ ИЗВРШЕН 208
Рајко Јаћимовић, Душан Бурић, Средоје Буричић: НА И Л И Н Ч И Ц И У ЈАНУА-
РУ 1944 210
Бошко Мићановић: Н А П А Д НА НЕПРИЈАТЕЉЕВУ ПОСАДУ У ТУЗЛИ, ЈА-
НУАРА 1944 215
Драгољуб Шкондрић Љубан: ОД БИРЧА У ХЕРЦЕГОВИНУ И НАЗАД 220
Бранко Вуковић: Н А Ј Т Е Ж И ПЕРИОД БОРБИ БРИГАДЕ 226
Рајко Јаћимовић, Средоје Буричић, Душан Бурић: БОРБЕ БРИГАДЕ ОД ФЕБ-
РУАРА ДО МАЈА 1944 233
Светозар Поповић Бето: БОРБЕ НА ЦРВЕНИМ СТИЈЕНАМА И Д Р И Њ А Ч И 239
Славко Драгутиновић: ОД Т У З Л Е ДО ЦРВЕНИХ СТИЈЕНА 248
Бранко Вуковић: БОРБЕ ПРОТИВ Ч Е Т Н И К А Д Р А Ж Е МИХАИЛОВИБА ДЕ-
ЦЕМБРА 1944 256
Средоје Буричић: Душан Бурић: БОРБЕ ЗА ОСЛОБОБЕЊЕ ЗАВИДОВИБА . 260
Алија Бекић: БОРБЕ ЗА ОСЛОБОБЕЊЕ ОЏАКА 273
Светозар Поповић Нето: РАТ ЈЕ ТРАЈАО ДЕСЕТ ДАНА Д У Ж Е 276
Перо Косорић: ПОСВЕТА РАВИ ЈАНКОВИК М И Н И Б 278

572
Разија Алајбеговић - Продановић: СЈЕКАЊЕ НА РАВУ 280
Слободан Бобар Боћо: КАО РАЗВИЈЕНА ЗАСТАВА 285
Никола Андрић: СВЕТОЗАР ВУКОВИЕ-ЗАРКО 288
Лазар Манојловић: ХЕРОЈ И А Р У Г 296
Бошко Мићановић: ПРВА ПАРТИЗАНКА БИРЧА 300
Слободан Бобар-Боћо: НА ТАЈНОМ З А Д А Т К У 305
Средоје Буричић и Душан Бурић: РАДИВОЈЕ П Е Р И Ш И Б 308
Слободан Марковић: НЕЗАБОРАВЉЕНИ Ј У Н А Ц И 312
- Командант Радивоје 312
- Мирослав Миљановић 313
- Љ у б о Вукић 315
Бошко Мићановић: М И Л О Р А Д Л У К И Б ТЕНК 317
Разија Алајбеговић - Продановић: Р А Њ Е Н И БОМБАШ 320
Милорад Лукић: ПОГИНУО ЈЕ ТЕНК 322
Душан Бурић, Средоје Буричић, Рајко Јаћимовић: Н Е Д Е Љ К О ГАЈИБ БОЈА-
НУШИБ 324
Душан Глишић: ВИДАК СИМЕУНОВИБ 330
Милорад Михаиловић-Маћин: О П О Г И Н У Л И М ДРУГОВИМА 332
- Видак Симеуновић 332
- Командир Славко 333
- Душан Поповић Баћо 336
Светозар Поповић-Бето: КОМЕСАР МИРКО 338
Душан Бурић, Средоје Буричић: РАДОЈКА ТОДОРОВИН (мајка, борац и
болничарка) 340
Бошко Мићановић: ЗАЈЕДНО У БОРБИ 342
- Никодин Станишић, Комнен Мркајић, Грозда Јурошевић 342
- Мајка Радојка и два сина Тодоровића 345
- Комесар Стево 347
Здравко Гајић: И Н Т Е Н Д А Н Т ВЛАЈКУША САНДИБ 351
Властимир Живковић-Челик: С Е Б А Њ Е НА РАТНЕ ДРУГОВЕ 355
Фадил Шахбеговић-Хазим: П Е Т Н А Е С Т О Г О Д И Ш Њ А ПАРТИЗАНКА Д Р А Г И Ц А 357
Никола Андрић, Спасан Ристић: ДВА ДИВНА Л И К А 360
- Љ у б о Пантић 360
- Енвер Скопљаковић 363
Спасан Ристић: НА Д А Н Ф О Р М И Р А Њ А БРИГАДЕ 365
Проф. др. Жак Финци: У БИРЧУ 1943. ГОДИНЕ 371
Абдулах Тињић: ТРАНСПОРТ РАТНОГ ПЛИЈЕНА ИЗ Т У З Л Е У БИРАЧ 375
Живан Плазачић: У АКЦИЈУ ПРЕКО ДРИНЕ 377
Слободан Бобар Боћо: МОСТ НА Д Р И Њ А Ч И 379
Слободан Марковић: НА БОРБЕНОМ П У Т У БРИГАДЕ 382
- Одлазак из завичаја 382
- Наши другови Италијани 383
- Борба код Хан Пијеска 384
- Прихват новихх бораца из Србије 388
- Калабићеви четници 389
Душан Глишић: САМ ПОБИЈЕДИО Т И Ф У С 391
Милорад Михајловић-Маћин: НА ИСТОЈ ЦЕСТИ СА ЕСЕСОВЦИМА 395
Слободан Бобар-Боћо: М А Л И РЕЏО И МОЈ ВЕЛИКИ СТРАХ 398
Тешо Петровић: У СЕДМОЈ НЕПРИЈАТЕЉСКОЈ ОФАНЗИВИ 403
Петра Перић: К А К О САМ ПОСТАЛА ПАРТИЗАНКА 411
Нијаз Бајрамовић: С П А Ш А В А Њ Е РАЊЕНОГ Д Р У Г А 412
Чедо Лозановић: У ИТАЛИЈИ НА Л И Ј Е Ч Е Њ У 413
Др Максим Штернић - Маки: УСПОМЕНЕ ИЗ РАТА 417

ДОКУМЕНТИ
Извјештај штаба 27. НОУ дивизије Штабу 3. корпуса НОВ Југославије, 5. но-
вембра 1943 423
Обавјештење штаба 19. бирчанске НОУ бригаде о предвићеној акцији за чиш-
ћење четника Штабу 3. корпуса НОВ Југославије, 28. новембра 1943. . .. 425

573
Наређење штаба 3. корпуса НОВ Југославије Штабу 19. бирчанске НОУ бри-
гаде за затварање правца од Прњавора и Цапарда преме Шековићима, 2.
децембра 1944 426
Нарећење штаба 3. корпуса НОВ Југославије Штабу 1. батаљона 19. бирчанске
НОУ бригаде за рушење пута Дрињача-Касаба, 5. децембра 1943 427
Нарећење штаба 3. корпуса НОВ Југославије Штабу 19. бирчанске НОУ бри-
гаде за чишћење просторије Цикоте од четника и за напад на Власеницу,
13. децембра 1943 428
Извјештај штаба 19. бирчанске НОУ бригаде Штабу 27. НОУ дивизије о стању
и дејству јединица на просторији Тузла-Зворник-Сребреница-Власени-
ца-Шековићи у децембру 1943., 1. јануара 1944 430
Штаб 27. НОУ дивизије Штабу 3. корпуса НОВ Југославије, 4. јануара 1944. 433
Извјештај штаба 19. бирчанске НОУ бригаде Штабу 2. корпуса НОВ Југо-
славије, 8. јануара 1944 434
Извјештај штаба 27. НОУ дивизије Штабу 3. корпуса НОВ Југославије, 5. феб-
руара 1944 435
Нарећење штаба 27. НОУ дивизије Штабовима 2. крајишке и 19. бирчанске
НОУ бригаде за покрет са просторије Калиновик-Трново на просторију Ра-
китница-Лукавац-Умољани, 10. априла 1944 436
Нарећење штаба 27. НОУ дивизије Штабовима 2. крајишке и 19. бирчанске
НОУ бригаде за пребацивање на просторију Јелашца-Борја, 20. априла
1944 438
Политодјел 27. НОУ дивизије Централном комитету КПЈ, 12. маја 1944 440
Штаб 27. НОУ дивизије Штабу 3. корпуса НОВ Југославије, 13. маја 1944. . . 443
Штаб 27. НОУ дивизије Штабу 3. корпуса НОВ Југославије, 26. јуна 1944. . . 445
Штабу 27. НОУ дивизије Штабу 3. корпуса НОВ Југославије, 1. августа 1944. 447
Извјештај секретара бригадног комитета СКОЈ-а 19. бирчанске НОУ бригаде
Обласном комитету СКОЈ-а за источну Босну о политичком и културно-
просвјетном раду скојевске организације 22. октобра 1944 449
Извјештај политичког комесара 27. НОУ дивизије Политичком комесару 3. кор-
пуса НОВ Југославије о војно-политичком раду, 4 фебруара 1945. 451

IV

СПИСАК БОРАЦА 455

574