You are on page 1of 49

ప్రాక్ట ికల్ సమసయ లు

సమసయ -1. A మరియు B మాప్రరమే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్


సంసథ యొకక రండు సభ్యయ లు. బంబు పేలుడులో
ఇద్దరూ చంపబడ్డారు. ఈ సంసథ ఉనిక్టలో ఉందా?
వివరించండి. [B.COM. (H), D.U., 1993, 1996]

జ. ఒక సంసథ ఒక కృప్రిమ వయ క్ట ి. ఇది చట్ిం యొకక


ఆలోచనా ధోరణిలో మాప్రరమే ఉండి, దాని సభ్యయ ల
నండి విభిన్న ంగా ఉంటంది. సభ్యయ ల నండి
వేరుగా ఉండట్ం, మరణం, దివాలా లేదా దాని
సభ్యయ ల పద్వీ విరమణ) సంసథన ప్రపభావిరం
చేయనిస్ింది. సభ్యయ లు రావచ్చు మరియు
వెళ్ళ వచ్చు కానీ సంసథ శాశ్వ రంగా వెళ్ళ వచ్చు .
దాని మనష్యయ లంద్రూ చనిపోయిన్పప టికీ అది
కొన్సాగుతంది. యుద్ధ సమయంలో కూడ్డ ఒక
ప్రైవేట్ సంసథ యొకక అనిన సభ్యయ లు,
సాధారణంగా సాధారణ సమావేశ్ంలో ఒక బంబు
చంపబడ్డారు, ఆ సంసథ ఉనిక్టలో ఉంది. హైప్రోజన్
బంబు కూడ్డ నాశ్న్ం కాలేదు. [K / 9 మాంసం
సరఫరాదారులు (గిలోాో ర్డ ా) లిమిటెడ్, రే (1996) 1
W.L.R. 1112]. షేరుు నామినీలు లేదా చట్ిపరమైన్
వారస్ల పేరుతో న్మోదు చేయబడతాయి.
అందువలన్, సంసథ ఉనిక్టలో లేదు.
సాధారణ ముప్రద్ - ఒక కృప్రిమ వయ క్ట ిగా ఉన్న సంసథ
సహజ జీవి యొకక శ్రీరంతో అంద్దు.
అందువలన్, దాని ద్రశ కులు, అధికారులు
మరియు ఇరర ఉద్యయ గుల దావ రా పని చేయాలి.
కానీ, దాని సంరకాలన భరించే ఆ పప్రతాలు
మాప్రరమే కటిబడి ఉంటాయి. సాధారణ ముప్రద్
అనేది సంసథ యొకక అధికారిక సంరకం.

సమసయ -2. పబ్లక్ ు లిమిటెడ్ కంపెనీలో ఏడు


వాటాదారులు మాప్రరమే ఉనాన రు, అనిన వాటాలు
పూరి ిగా చెలిుంచబడతాయి. అలాంటి ఒక షేర్హోలర్డ

యొకక అనిన వాటాలన కోర్డ ి చేర వేలం
వేయబడుతంది మరియు వేరొక వాటాదారుడు
కొనగోలు చేసాిరు. సంసథ దాని వాయ ారానిన
కొన్సాగిస్తినే ఉంది. సంసథ యొకక వాటాదారుల
బధ్య రలు గురించి చరిు ంచండి.

జ. ప్రపశ్న లో సమసయ చట్ిబద్మై


ధ న్ కనీస ప్రక్టంద్
సభయ రవ ం రగి గంపు సంబంధ్ం. కంపెనీస్ చట్ిం
యొకక సెక్షన్ 12 ఒక పబ్లక్
ు కంపెనీక్ట కనీసం
ఏడుగురు సభ్యయ లన కలిగి ఉండ్డలి. ఎపుప డైనా
ఒక ప్రపభ్యరవ సంసథ యొకక సభయ రవ ం ఏడు కంటే
రకుక వగా ఉంటంది మరియు దాని వాయ ారానిన
ఆరు నెలల కంటే ఎకుక వ కాలం కొన్సాగితే,
కంపెనీల చట్ిం, 1956 లోని సెక్షన్ 45 ప్రపకారం, ఈ
వాసవా ి నిన గురించి తెలుస్కున్న ప్రపి సభ్యయ డు
వయ క్ట ిగరంగా ) ఆరు నెలల రరావ ర ఒపప ంద్ం
కుదురుు కున్న అనిన రుణాలకు బధ్య ర
వహిస్ింది.

ఈ విధ్ంగా, ైన్ పేరొక న్న సమసయ లో, మిగిలిన్


ఆరు సభ్యయ లన కంపెనీ ఒపప ంద్ం చేస్కున్న
రుణాలకు వయ క్ట ిగర బధ్య ర వసాియి

(i) ఆ కంపెనీ యొకక వాయ ారానిన


కొన్సాగించిన్ట్ుయితే వారు ఆరు నెలలు దాటిన్
రగి గంపు సభయ రవ ం (అంటే, 6);

(ii) సభయ తావ నిన రగి గంచాలనే వాసవా


ి నిన మాప్రరమే
తెలుస్కున్న సభ్యయ లకు మాప్రరమే, ఉదాహరణకు,
విదేశాలోు ఉన్న సభ్యయ లోు ఒకరు, అలాంటి
పరిణామాలై అవగాహన్ లేనివారు, బధ్య ర
వహించరు;
(iii) ఆ సభ్యయ ని యొకక వాటాల వేలం నండి
ఆరునెలల రరువార ఒపప ంద్పు రుణాలకు
మాప్రరమే బధ్య ర ఉంటంది.

సమసయ -3. పబ్లక్ ు కంపెనీలో సభ్యయ ల సంఖ్య 2006


సెపెంి బర్డ 10 వ తేదీన్ 6 క్ట రగి గంది. కంపెనీ 11
సెపెం ి బరు, 2006, 2 ఫిప్రబవరి, 2007 మరియు 17
మార్డు , 2007 న్ వర ిక అపుప లు జారీ చేసంది.
మిగిలిన్ ఆరు సభ్యయ లకు అపుప లు?

జ. 2007 మారిు 17 వ తేదీన్ జరిగిన్ రుణాల కోసం


మాప్రరమే ఆరు సభ్యయ లకు వయ క్ట ిగరంగా బధ్య ర
వహించాలి. ఇంరకు మునపు రండు అపుప ల
కంపెనీక్ట సంబంధించి ఒకక దానికే బధ్యయ లు.
** ఈ అంశ్ంై చటాినిక్ట, ైన్ ఉన్న సమసయ కు
సమాధాన్ం చూడండి.
సమసయ -4. ప్రపజా పరిమిర సంసథ యొకక డైరకరు
ి ు
సంసథ రరపున్ ఒక బ్లలుు మారిప డిని
అంగీకరించారు. కానీ అంగీకార సమయంలో
కంపెనీ పేరు నండి 'పరిమిర' పద్ం
తొలగించబడింది. బ్లలుు చెలిుంపుకు ఎవరు
బధ్య ర వహిసాిరు?

జ. కంపెని చట్ిం 1956 లోని సెక్షన్ 147 ప్రపకారం,


సంసథ యొకక ఒక అధికారి సంసథ యొకక ఒపప ంద్
పప్రరం, కాంప్రటాకుి బ్లలుు, బండ్ ఎకే్ ు ంజ్, హండి,
ప్రామిసరీ నోట్ చెక్ లేదా ఆర ార్డ కోసం ఆర ార్డ,
అలాంటి వయ క్ట ి హోలరు ా క వయ క్ట ిగరంగా బధ్య ర
వహించాలి. సంసథ యొకక పేరు పేరొక న్బడలేదు
లేదా సరిగా చెపప బడలేదు. అందువల,ు ఒక
చెకుక లో, సంసథ యొకక పేరు 'LR ఏజనీ్ ల
లిమిటెడ్'గా పేరొక న్బడింది, అయితే సంసథ యొకక
అసలు పేరు' L & R ఏజనీ్ ల లిమిటెడ్. ' సంరకం
డైరకరుి ు వయ క్ట ిగరంగా బధ్య ర వహించబడ్డారు
(హెన్ాన్ వి. ఆడెలాా న్ 1973, న్యయ ఢిల్లు LR 637).
అయిన్పప టికీ, వయ క్ట ిగర పరిమిి, చెప్పప న్టుగా,
'పరిమిర' అనే పద్ము యొకక ప్రపమాద్వశాత్తి
రప్పప పోవుట్ వలన్ ఆకరి షంచబడదు - డెరాా టైన్ కో.
ఆష్వ ర్డ ి [1905] 21 T.L.R. 510. ఈ సంద్రభ ంలో ఒక
పరిమిర కంపెనీ రరఫున్ ఒక మారిప డి బ్లలుు
ఆమోదించబడింది, కాని పేపర్డ యొకక పరిమాణం
సంసథ ముప్రద్ కంటే రకుక వగా ఉంది. దీని
ఫలిరంగా, 'పరిమిర' పద్ం వాయిద్య ం మీద్
కనిప్పంచలేదు. సావ ధీన్ం చేస్కున్న డైరకరు ి ు,
బ్లలుు మారిప డి అంగీకరించారు వయ క్ట ిగరంగా
బధ్య ర కాదు ఎందుకంటే పరిహరించడం
ఉదేదశ్పూరవ క లేదా నిర ుక్షయ మూలం కాదు. ఇది
చాలా మురిక్టవాడల యొకక సప ష్మై ి న్ లోపం
మరియు చట్ిం దావ రా లక్షయ ంగా అలరు ు ు , ఇకక డ
లేదు. అందువలన్, వైఫలయ ం ఉదేదశ్పూరవ క లేదా
నిర ుక్షయ ం ఫలిరంగా డైరకరు ి ు భాగంగా ఉంటే, వారు
బధ్య ర వహించదు.

సమసయ -5. రండు ఉమా డి హిందూ కుటంబలు


ఉమా డి యజమానలుగా ఒక వాయ ారానిన కలిస
ఉంటాయి. మొద్టి కుటంబంలో 3 సోద్రులు
మరియు వారి కుమారులు ఉనాన రు, 12 మందిలో
ఉనాన రు. రండవ కుటంబం రంప్రడి, 4 ప్రపధాన్
కుమారులు మరియు 2 చిన్న కుమారులు ఉనాన రు.
వాయ ారం అప్రకమంగా ఉందా?
జ. రండు ఉమా డి కుటంబలు ఉమా డి
యజమానలు లేదా భాగసావ మయ ంలో
వాయ ారానిన కొన్సాగించడ్డనిక్ట ఎకక డ అనిన
ప్రపధాన్ వయ కుిలన సభ్యయ లుగా లెక్టక ంచాలి.
మిన్హాయింపులు, అయితే,
మిన్హాయించబడ్డాయి. బయ ంక్టంగ్ కంటే ఇరర
వాయ ారంలో నిమగన మైతే 20 కనాన ఎకుక వ మంది
సభ్యయ లతో కూడిన్ ఒక అసోసయేష్న్
చట్ివయ ిరేక సంఘం. ఇచిు న్ సమసయ నండి,
వారు బయ ంక్టంగ్ వాయ ారంలో నిమగన మయాయ డని
స్తచించబడలేదు, అవి ఉనిక్టలో లేవని మరియు
రండు ఉమా డి కుటంబలలోని మొరం ి వయ కుిలు
22 మందిక్ట, 22 మంది, లే 20 మంది, వయ కుిలు,
వాయ ారం చట్ివిరుద్ధం కాదు.

సమసయ -6. ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో,


వాసవా
ి నిక్ట, 54 సభ్యయ లు ఉనాన రు. C ఒక విచారణ,
ఇది అటవంటి సభ్యయ లు 6 గర సభ్యయ లు సంసథ
యొకక ఉద్యయ గులు మరియు వారు ఇపప టికీ కాన్
యొకక ఉద్యయ గులు ఉన్న పుప డు వారు వారి
వాటాలన కొనగోలు అని నిరాధరించబడింది సంసథ
ఒక ప్రపజా పరిమిర సంసథ లోక్ట మారు డ్డనిక్ట
అవసరం?

జ. విభాగం 3 (l) (j) ప్రపకారం, ప్రైవేట్ సంసథగా


రిజిసర్డ
ి చేయవలసన్ ఒక సంసథ రపప నిసరిగా దాని
సభయ తావ నిన 50 కు మాప్రరమే పరిమిరం చేయాలి.
అయితే, 50 మంది సభ్యయ ల సంఖ్య న, ఉద్యయ గుల
సభ్యయ లు మరియు మాజీ ఉద్యయ గి సభ్యయ లన
(అన్గా, సంసథ యొకక ఉాధిలో సభ్యయ లైతే,
ఇపుప డు ఉాధిలో ఉండట్ం నిలిచిపోయారు,
ఇపప టికీ సభయ తావ నిన నిలుపుకోగలుగుతనాన రు)
మిన్హాయించి. ఈ విధ్ంగా, ఈ సంద్రభ ంలో, సంసథ
ఒక ప్రైవేట్ సంసథగా కొన్సాగుతంది. మారిప డి
అవసరం లేదు.

సమసయ -7. XYZ (ప్రైవేట్) కంపెనీ లిమిటెడ్ యొకక


చెలిుంపు వాటా పెటిబడి రూ. 20 లక్షల రూాయలు
2,00,000 ఈక్టవ టీ షేరుు రూ. 10 ప్రపి పూర ణ చెలిుంపు.
XYZ (ప్రైవేట్) కంపెనీ లిమిటెోు వరుసగా 60,000
మరియు 50,000 వాటాలన ABC (ప్రైవేట్) లిమిటెడ్
మరియు దాని అనబంధ్ DBF (ప్రైవేట్) లిమిటెడ్
నిరవ హిస్ినాన యి. XYZ (ప్రపెసడెంట్) కో. లిమిటెడ్
ఎబ్లస (ప్రైవేట్) లిమిటెడ్ యొకక అనబంధ్
సంసథ అయిన్ కంపెనీల చట్ిం, 1956 లోని
నిబంధ్న్లకు సంబంధించి పరిశీలిదాదం. DBF (P.)
లిమిటెడ్ 1 , XYZ (ప్రపెసడెంట్) కంపెనీ లిమిటెడ్ లో
10,000 షేరుు మరియు ఎవిస (ప్రపెసడెంట్)
లిమిటెడ్ లో ఎబ్లస (ప్రపెవేట్) లిమిటెడ్ ఏ షేర ున
నిరవ హిస్ింది?
జ. కంపెనీ చట్ిం, 1956 లోని సెక్షన్ 4, ఇంట్ర్డ
ఎలియా, ఒక సంసథ వేరొక దాని యొకక హోలిాంగాగ
పరిగణించబడుతంద్ని, ఇరర ఈక్టవ టీ షేర్డ
కాయ ప్పట్ల్ యొకక నామమాప్రర విలువలో ఇది
సగానిక్ట ైగా ఉంటంది. కానీ, ఈ విష్యంలో,
అనబంధ్ సంసథచే నిరవ హించబడుతన్న లేదా
శ్క్ట ినిచేు షేరుు నిరవ హించబడుతనాన యి లేదా ఆ
కంపెనీచే అమలు చేయబడుతనాన యి. ఈ
విధ్ంగా, అనబంధ్ సంసథచే నిరవ హించబడిన్
లేదా శ్క్ట ినిచేు షేరుు హోలిాంగ్ కంపెనీచే
'నిరవ హించబడతాయి' లేదా 'వాయ యామం' గా
పరిగణించబడతాయి. ఈ విధ్ంగా, ఈ సంద్రభ ంలో
XYZ (ప్రపెసడెంట్) లిమిటెడ్ ABC (ప్రైవేట్)
లిమిటెడ్ అనబంధ్ సంసథగా
పరిగణించబడుతంది. రంో పరిసథి సెక్షన్ 4 (l)
(c) ప్రపకారం, అనబంధ్ సంసథ యొకక ఉపసంసథ
అయిన్ సంసథ కూడ్డ హోలిాంగ్ కంపెనీ
అనబంధ్ంగా పరిగణించబడుతంది. దీని
ప్రపకారం, XYZ (ప్రైవెట్) లిమిటెడ్, లేదా మెజారిటీ
వాటా హోలిాంగ్ ప్రపమాణం, DEF (Pvt.) లిమిటెడ్
మరియు DBF (Pvt.) లిమిటెడ్ యొకక అనబంధ్
సంసథ, ABC (Pvt.) లిమిటెడ్ యొకక అనబంధ్
సంసథ. XYZ (Pvt.) లిమిటెడ్ కూడ్డ ABC (ప్రైవేట్.)
లిమిటెడ్ యొకక అనబంధ్ంగా ఉంటంది.

సమసయ -8. కొంరమంది స్నన హితలు ఆస ి


కొనగోలు చేశారు. రరువార వారు ఒక కంపెనీని
ప్రపోర్ హించి సంసథకు ఈ లాభానిన భారీ లాభంలో
విప్రకయించారు. ప్రపమోట్ర ు నంచి సంసథ లాభం
పంద్గలదా?

? [B. COM. (H) D.U. 1999]


జ. ప్రపమోట్రుు లాభాలన సంాదించటానిక్ట
అనమించబడతారు మరియు రద్నగుణంగా
వారి యొకక వేరన్మున బహిర గరం చేస్న ి రమకు
తాము చెలిుంచవలస ఉంటంది. అందువలన్,
కేవలం నిషేధానిన రహసయ లాభాలుగా మారు డం
[చూడండి గ్లగాుట్ యియిన్ v. బర్డన ్ ]. ఈ విధ్ంగా, ఈ
సంద్రభ ంలో, సంసథ వారు ఒక సవ రంప్రర బోరుా
డైరకరు ి ు లేదా ప్రపతాయ మాన యంగా భవిష్య
వాటాదారులు, వాటాదారుల సహా వాటాదారుల
మొరిం శ్రీరానిక్ట బహిర గరం చేయలేకపోతే
ప్రపోతా్ హకులు చేసన్ లాభాలన ిరిగి
పంద్టానిక్ట అరుోలు. .

అసోసయేష్న్ మెమోరాండమైప ఏడు సంరకాలు


ఒక వయ క్ట ి చేర న్క్టల్ల చేయబడ్డాయి మరియు ఒక
సమిి యొకక సరి ిఫికేట్ పందింది.
ఇనాక రొప రేష్న్ యొకక సరి ిఫికేట్ చెలదుు ?
వివరించండి. [BCOM. (H) D, U. 1992, 1995].
జ. అవున; [సెక్షన్ 35 చూడండి.]

సమసయ -10. కంపెనీ రిజిప్రసాిర్డ బెదిరించడం దావ రా


పందిన్ ఒక సరి ిఫికేట్ ఆఫ్ సరి ిఫిటట్ ఆధారంగా
ఒక సంసథ ఏరప డింది. కంపెనీ చట్ిబద్ధంగా
ఏరప డిన్దా?

జ. అవున; [సెక్షన్ 35 చూడండి.] [B. COM. (H) D.U.


1997].
సమసయ -11. ఒక ఫరిన చర్డ డీలర్డ సంసథ యొకక
కారాయ లయాలన ఏరాప ట చేయడ్డనిక్ట కంపెనీతో
ఒపప ంద్ం కుదురుు కుంది. వాయ ారం ప్రారంభం
కావడ్డనిక్ట సరి ిఫికేట్ పంద్టానిక్ట ముందు సంసథ
దివాలాలోక్ట వెళ్ళ ంది. కంపెనీక్ట సరఫరా చేయబడా
ధ్రలకు మూసవేయడంలో ఒక రుజువు
చేయవచాు ?

జ. న్ం. వాయ ార సంబంధాలు ప్రారంభించటానిక్ట


ముందుగానే అనిన ఒపప ందాలకూ ప్రపవేశానిక్ట
ముందుగానే అవి తాతాక లికమైన్వి. ఇంకొక
మాట్లో చెాప లంటే, వారు వాయ ారానిన
స్వవ కరించడం మొద్లుపెటిి సరి ిఫికేట్ న్ /
కంపెనీక్ట వయ ిరేకంగా / అమలు చేయద్గిన్దిగా
మారవచ్చు మరియు అదే రాజీ లేకపోతే చెలని ు ది
అవుతంది * సంసథ దివాలాలోక్ట వెళ్ళ న్ందున్,
బస్ న్ జారీ చేయబడటానిక్ట సరి ిఫికేట్ యొకక
ప్రపశ్న జారీ చేయబడుతంది లేవు.
సమసయ -12. సలహా 'ఆసయా గవరన మెంట్
సెకూయ రిటీ లైఫ్ ఇన్య్ రన్్ కో. లిమిటెడ్.' అది
కోరుకుందా లేదా లేద్య, 'ది న్యయ ఆసయటిక్
ఇన్య్ రన్్ కో. లిమిటెడ్' ఇది దాని పేరున
'ఆసయాటిక్' అనే పదానిన కలిగి ఉండట్ం వలన్
పున్ఃప్రారంభం అయింది, రదావ రా గంద్రగోళాలు
ప్రపజలన మోసగించగలవు.

జ. సంసథ ఎంచ్చకున్న పేరు అవాంఛనీయమైన్ది


కాన్ట్ుయితే సంసథకు రగిన్ పేరున
ఎంచ్చకోవడ్డనిక్ట ఒక సంసథ యొకక ప్రపమోట్రుు
అనమిసాిరు. ఒక పేరు అపప టికే ఉనిక్టలో ఉన్న
సంసథ పేరుతో సమాన్ంగా ఉన్న టు
భావించబడదు. ప్రపస్ిరం రండు కంపెనీలు భీమా
వాయ ారంలో ఉండట్ం వలన్ సమసయ , ఇది ఇద్దరు
పరసప రం సంబంధ్ం లేనివారిక్ట ఒక సహజమైన్
అనమాన్ంగా ఉంటంది, ఎందుకంటే అవి
'ఆసయాటిక్' అనేవి చాలా ఊహారా క పద్ం
మరియు అర థం కాదు ఏదైనా. Wo యొకక
అద్న్ంగా? రండు కంపెనీలు విభిన్న ంగా
ఉనాన యనే అభిప్రాయానిన ఇవవ డ్డనిక్ట అవకాశ్ం
లేదు. అందువల,ు ఆసయా గవరన మెంట్
సెకూయ రిటీ లైఫ్ ఇన్య్ రన్్ కో లిమిటెడ్ ASJ లో
న్యయ యార్డక ఇన్య్ రన్్ కంపెనీ లిమిటెడుక
సలహా ఇవావ లని కోరింది, దాని పేరున
మారు డ్డనిక్ట మరియు దాని నండి 'ఆయాలియా'
అనే పదానిన తొలగించేందుకు.

సమసయ -13. M / s ఇండియా కంపూయ ట్ర్డ్ లిమిటెడ్


1 జూలై, 2005 న్ మహారాప్రష్ి సమాచార పబ్లక్

కంపెనీగా రిజిసర్డ
ి చేయబడింది. ఆల్ ఇండియా
కంపెని లిమిటెడ్ పేరుతో మర్హ కంపెనీ న్మోదు
చేయబడింది! ఢిల్లులో జూలై 15, 2005 న్. 'ఇండియా
కంపూయ ట్ర్డ్ లిమిటెడ్' యొకక ప్రపమోట్రుు సంసథ
పేరున మారు డ్డనిక్ట ఆల్ ఇండియా కంపూయ ట్ర్డ్
లిమిటెడ్ యొకక మేనేజ్ా ంటన ఒప్పప ంచడంలో
విఫలమయాయ యి, ఎందుకంటే అది మొద్టి
రిజిసర్డ
ి అయిన్ సంసథ పేరుతో పోలి ఉంటంది.

వారిక్ట అందుబటలో ఉన్న నివారణల గురించి


భారరదేశ్ కంపూయ ట్రుు మేనేజ్ా ంట్ సలహా!
కంపెనీల చట్ిం, 1956 లోని నిబంధ్న్లు.

జ. అనకోకుండ్డ లేదా లేకపోతే, ఒక ప్రకొరి పేరు


దావ రా దాని మొద్టి రిజిప్రస్నష్
ి నోు లేదా దాని
రిజిప్రస్నష్ి నోు ఒక సంసథ రిజిసర్డ
ి చెయయ బడిన్ ఒక
పేరుతో న్మోదు చేయబడి ఉంటే, సెంప్రట్ల్
గవరన మీహెచ్ అభిప్రాయంతో ఉన్న ది లేదా
ప్రపస్ిరం ఉన్న సంసథ పేరున పోలి ఉంటంది
కంపెనీ మా] ఒక సాధారణ పరిష్కక రానిన దాటి,
దాని పేరున మారుు ట్లో సెంప్రటాల ప్రపభ్యతావ నిక్ట
ఆమోద్ం పంద్డం దావ రా [సెక. 22]. మరలా,
కంపెనీ ఈ పేరున మారు డం దావ రా దాని పేరున
మారు వచ్చు , ఇకక డ ఒక వర ికం యొకక న్మోదిర
యజమాని దావ రా మరియు ద్రఖాస్ిదారుడు
కేంప్రద్ ప్రపభ్యరవ ం యొకక అభిప్రాయం ప్రపకారం, ఈ
పేరున ఒకే రకంగా లేదా ఒక రైలేవ రిజిసర్డ ి ప్రటేడ్
మార్డక ్ యాక్ ి, 1999 ప్రక్టంద్ ఇటవంటి యజమాని
యొకక గురుి. ఈ విధ్ంగా, ఈ సంద్రభ ంలో, M / s
భారరదేశ్ం కంపూయ ట్రుు లిమిటెడ్ కేంప్రద్
ప్రపభ్యతావ నిన సంప్రపదించాలి, ఆల్ ఇండియా
కంపూయ ట్ర్డ్ లిమిటెడ్ దాని పేరున మారు డ్డనిక్ట
ముందు చెప్పప న్ విధాన్ం అనసరించడం దావ రా.
ఈ ప్రపయోజన్ం కోసం ద్రఖాస్ి 1 సంవర్ రం
లోపల M / s Al! భారరదేశ్ం కంపూయ ట్రుు లిమిటెడ్.
12 నెలల వయ వధి, సంసథ యొకక హకుక కు ఒక
చట్ిబద్మై ద న్ పరిమిి .సండివి కప్రన్్ యిక్షన్్ (P.)
లిమిటెడ్ v. రిజిప్రసాిర్డ కంపెనీలు (1997)].
సమసయ -14. ABC (Pvt.) లిమిటెడ్ జూన్ 10, 2003 న్
చేరు బడింది. అదే పేరుతో ఒకే వస్ివు మరియు
ఒకే వస్ివులతో కూడిన్ సంసథ కూడ్డ జూన్ 10, 2004
న్ చేరు బడింది. ABC (Pvt.) లిమిటెడ్ దాని గురించి
తెలుస్కోవటానిక్ట మరియు ఒక ప్పటిష్నన దాఖ్లు
చేసంది. 10 జన్వరి 2005. మొద్టి కంపెనీక్ట
అందుబటలో ఉన్న నివారణలన వివరించండి.
జ. ఒక కంపెనీ అనకోకుండ్డ ఒక పేరుతో న్మోదు
చేయబడి ఉంటే, కేంప్రద్ ప్రపభ్యరవ ం యొకక
అభిప్రాయంతో సమాన్ంగా లేదా దాదాపుగా పోలి
ఉంటంది, ఉనిక్టలో ఉన్న ఒక కంపెనీ గరంలో
న్మోదు చేయబడిన్ పేరు, కంపెనీ రరావ ర
న్మోదు చేయబడింది;
[పేరు నిబంధ్న్ ప్రక్టంద్ చూడండి.]

(ఎ), సాధారణ పరిష్కక రం దావ రా మరియు కేంప్రద్


ప్రపభ్యరవ ం యొకక ముంద్స్ి అనమితో
ప్రవాయడం, దాని పేరున మారుు కోవచ్చు .
(బ్ల) సెంప్రట్ల్ ప్రపభ్యరవ ం దాని రిజిప్రస్నష్
ి న్
పనెన ండు నెలల లోపల నిరే దశిస్న,ి కేంప్రద్
ప్రపభ్యరవ ం అనమించే అటవంటి దిశ్లో లేదా
అలాంటి కాలం నండి మూడు నెలల వయ వధిలో
దాని సాధారణ పేరున మారుు కోండి.

ఈ సంద్రభ ంలో, ABC (ప్రపెసడెంట్) లిమిటెడ్


సెంప్రట్ల్ గవరన మెంటక ఫిరాయ దు చేయగలదు
లేదా 1997 జూన్ 10, 1997 లో చేరిు న్ సంసథకు రగిన్
ఆదేశాలు జారీ చేయడ్డనిక్ట కంపెనీ చట్ిం, 1956
లోని సెక్షన్ 22 క్టంద్ ప్రాంతీయ డైరక ిర్డ ఒక
సాధారణ తీరాా న్ం దావ రా దాని పేరున
మారు డ్డనిక్ట.
రక్షణమే, కంపెనీ రండవ సంసథ న్మోదు 12
నెలలోుపు 10-1-2005 న్ ప్పటిష్నన దాఖ్లు చేసంది
మరియు అందువలు ఫిరాయ దు తీస్కోవడం
జరుగుతంది. ABC లిమిటెడ్ కూడ్డ ఉరరు ి వ లేదా
ఇరర ఉపశ్మన్ం కోసం దావా వేయవచ్చు . KGK
కంప్రపెష్ర ు లిమిటెడ్ v. K.E.Ltd మాదిరిగానే ఇచిు న్
కేస్ ఆర్డ గ యొకక వాసవా ి లు. AIR 1986 డెల్ 181
సమసయ -15 :. XY లిమిటెడ్ దాని బీహార్హు
కారాయ లయాలన కలిగి ఉంది. మెరుగైన్
పరిాలనా నియంప్రరణ కోసం, బీహార్డ నంచి ఢిల్లుక్ట
రిజిసర్డ
ి ా ఆఫీస్ని మారాు లని కంపెనీ యోచిసోింది.
అటవంటి బదిల్ల గ్లస్నటు క రాబడి న్ష్కినిన
కలిగించగలద్ని బీహార్డ ప్రపభ్యరవ ం అటవంటి
బదిల్లని వయ ిరేక్టంచింది. అంశ్ంై కేస్ చట్ిం
గురించి ఇటవంటి వయ ిరేకర గురించి
చరిు ంచండి.

జ. ఓరియంట్ పేపర్డ మిల్్ లిమిటెడ్ v. గ్లస్నట్


ి
(1957) లో, వేరొక గ్లసయి
ి లుక న్మోదు చేస్కున్న
కారాయ లయం యొకక మారుప వలన్ ప్రపభావిరం
చేయబడిన్ రాప్రష్ం ి ఎవరి ప్రపయోజనాలన
ప్రపభావిరం చేస్ింద్య గమనించబడింది, అయితే
రాప్రష్ంి యొకక రివెన్యయ లేదా ఉద్యయ గం యొకక
న్ష్ం ి సంసథ యొకక రిజిసర్డ ి ా కారాయ లయం యొకక
షిఫ్ ి న వయ ిరేక్టసాిరు. ఒరిసా్ హైద్రాబద్
ఓరిసా్ నండి పశిు మ బెంగాలుక , టెరాలియాలో,
రిజిసర్డ ి ా కారాయ లయం మారుప న నిరాధరించడ్డనిక్ట
ిరసక రించింది. ఫెడరల్ రాజాయ ంగంలో ప్రపి
రాప్రష్ంి దాని రాబడిని కాాడుకునే హకుక న కలిగి
ఉంది మరియు అందువలు రాప్రష్ం ి యొకక ఆసక్ట ి
ఖాతాలోక్ట తీస్కోబడింది.
అయితే, మమరవ మిల్ు్ లిమిటెడ్, మహాబప్రరా
[1915], బంబయి హైకోరుి యొకక జసస్ ి రే, కంపెనీ
లా బోర్డ ా (ప్రపస్ిరం సెంప్రట్ల్ గవరన మెంట్) *
రిజిప్రస్నష్ి న్ చేయబడని కారాయ లయం ఈ మారుప
ఒక రాప్రష్కినిక్ట ఆదాయానిన కోలోప తంది లేదా
రాప్రష్ం ి యొకక సాధారణ ఆరి ధకవయ వసథై ప్రపికూల
ప్రపభావాలన కలిగిస్ింది. ఒక రాప్రష్కినిక్ట రాబడిని
కోలోప యే ప్రపశ్న , రిపబ్లక్ ు ఆఫ్ ఇండియాకు మొరం ి
ఆదాయం యొకక పరిణామాలలో పరిగణన్లోక్ట
తీస్కోవాలి మరియు ఒక రాప్రష్ం ి నంచి మరొకరిక్ట
న్మోదు చేయబడిన్ కారాయ లయాలన
మారు డ్డనిక్ట సంబంధించి పరిమాణ పరిశీలన్న
అనమించకూడదు. భారరదేశ్ం లోపల.
రాంక్ ఫిల్ా డిప్రసబ్య ి య ట్ర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా
లిమిటెోు ఇలాంటి అభిప్రాయం
వయ కీ ికరించబడింది. రిజిప్రసాిర్డ ఆఫ్ కంపెనీస్,
పశిు మ బెంగాల్ (1969), కలకతాి ఉన్న ర
నాయ యసాథన్ం యొకక ఒక డివిజన్ బెంచ్ ప్రపకారం
రాప్రష్ం ి లో ఒక రాప్రష్ం
ి నండి మర్హ దేశానిక్ట రిజిసర్డ
ి
అయిన్ కారాయ లయం యొకక బదిల్లని
వయ ిరేక్టంచటానిక్ట సెక్షన్ 17 ప్రపకారం చట్ి హకుక
లేదు.
ఉాధి లేదా అమా కపు పనన లేదా రాబడి పనన
ఆదాయం రాప్రష్ం ి లో రిజిసర్డ
ి ా కారాయ లయ బదిల్ల
దావ రా ప్రపభావిరం కావచు ని వాదిసాిరు.
ఒక రాప్రష్ంి నంచి మరొక రాప్రష్ం ి నండి రిజిసర్డ
ి ా
కారాయ లయం మారు డ్డనిక్ట నిబంధ్న్లకు
నిబంధ్న్ ఉంటంది.
కంపెనీ లా బోరుా mjindal Vijaynagar గ్లస్వల్
ి లిమిటెడ్
నిరవ హించింది, ిరిగి [2005] 63 SCL 7 వాయ సాలలో
న్మోదిర కారాయ లయం ఇంట్ర్డ గ్లస్నట్ ి మారుప
సంబంధించి నిరబ ంధ్ నిబంధ్న్ ఉనిక్టని చట్ిం
యొకక సెక్షన్ 17 ఆరా వయ ిరేకంగా ఉంది. ఈ
నిబంధ్న్ కరాణట్క ప్రపభ్యరవ ారిప్రశామిక అభివృదిధ
సంసథ, KS1IDC తో సంసథ యొకక ఉమా డి వెంచర్డ
ఒపప ంద్ం ఫలిరంగా వాయ సాలలో చేరు బడింది
మరియు వాయ సాలలో ఈ నిబంధ్న్న సంసథ
బలవంరంగా చేయలేద్ని పేరొక ంది.

సెక్షన్ 146 మరియు సెక్షన్ 17 ప్రక్టంద్ ఉన్న రండు


ప్రపతేయ క సెప ష్ల్ యొకక ముప్రదిర లేదా టైపురైట్ర్డ
చేసన్ కాపీని 30 ర్హజులలోగా రిజిప్రసాిర్డ ఆఫ్
కంపెనీస్క పంప్పంచాలి.
సంసథ లా బోరుా (ఇపుప డు సెంప్రట్ల్
గవరన మెంట్్ ) యొకక ఒక సరి ిఫికేట్ కాపీని
మూడు నెలలోు దాఖ్లు చేయాలి. ప్రపి రాప్రష్ం ి
లాగా ఉన్న రిజిప్రసాిర్డ ఆఫ్ కంపెనితో, ారది
మరియు ప్రకొరిది. స్తచించిన్ సమయం లోపల
దాఖ్లు చేయకపోతే, అటవంటి కాలం గడువులో,
మారుప చెందుతంది, శూన్య మైన్ది మరియు
అసమర థర అవుతంది.

కారాయ లయం మారిన్ రరువార ముైప ర్హజుల


రరువార (విభాగం 146), ఫిసాోస్న మారిు న్ రాప్రష్ం
ి
యొకక రిజిప్రసాిరుక రిజిప్రసాిర్డ యొకక ప్రకొరి
సా
గ్ల థ నానిక్ట నోటీస్ ఇవావ లి.

ఒక సంసథ దాని ప్రపయోజన్ం కోసం కొనిన రాప్రష్కిల


నండి మరొక రాప్రష్ం ి నండి మర్హ గ్లసాథనానిక్ట
మారిపోతంది. ఈ ప్రక్టంది పేరాలోు చరిు ంచబడ్డాయి
(వస్ివులు 'ఆలరే ి న ష్న్'లో - మైదానాలోు
ఉమా డిగా ఉనాన యి).
సమసయ -16. రియల్ ఎస్నట్ ి , బ్లజినెస్ లో
పడిపోయిన్ ధోరణి కారణంగా వాయ ార
కారయ కలాాల వాయ ారానిన చేపటాిలని
ఆంబ్లటియస్ ప్రాపరీ ిస్ లిమిటెడ్ యొకక
నిరవ హణ నిర ణయించింది. అటవంటి వాయ ారానిన
కొన్సాగించటానిక్ట కంపెనీని ఎనేబుల్
చెయయ డ్డనిక్ట అసోసయేష్న్ మెమోరాండమ్
యొకక వస్ివు నిబంధ్న్లో ఎటవంటి నిబంధ్న్
లేదు. దాని ఆబెక్ె ి నిబంధ్న్న సవరించగలవా
అనే కారణాలతో రాప్రష్ం ి . ఆబెక్ె ి కా
గ్ల ు లు మారుప కోసం
స్వవ కరించే విధాన్ం గ్లకుుపం ి గా రాప్రష్ం ి .

జ. ఈ పరిసథిని క్టంద్ ఉన్న సంద్రాభ లలో


సౌకరయ వంరంగా లేదా ప్రపయోజన్కరంగా కంపెనీ
యొకక వాయ ారంలో కలిప్ప వేయగల కొనిన
వాయ ారానిన కొన్సాగించడ్డనిక్ట సెక్షన్ n (i) (d)
ప్రక్టంద్ ఇవవ బడిన్ కేస్ వస్ింది. అందువల,ు
కంపెనీ రన్ ఉరప తిల వాయ ారానిన చేపట్ిడ్డనిక్ట
దాని వస్ివు నిబంధ్న్న సవరించవచ్చు •
ప్రాసెసంగ్.
సమసయ -17. ఒక సంసథ యొకక మెమోరాండం
యొకక వస్ివు నిబంధ్న్ దానిని స్నవ చాా
వాయ ారంలో మరియు దానితో
అనసంధానించబడిన్ ఇరర వాయ ారాలకు
రవాణా చేయడ్డనిన ప్రపోర్ హిస్ింది. సంసథ దాని
వస్ివుల నిబంధ్న్లో సనిమా వాయ ారానిన
చేరు డ్డనిక్ట దాని మెమోరాండమిన మారాు లని
కోరుతోంది. సంసథ సలహా.

జ. చట్ిం యొకక సెక్షన్ 17 (1) ప్రపస్ిరం ఉన్న


పరిసథతలోు, సంసథ యొకక వాయ ారంతో
సౌకరయ వంరంగా లేదా ప్రపయోజన్కరంగా
ఉండటానిక్ట వీలున్న కొనిన వాయ ారాలన
కొన్సాగించటానిక్ట అనమినిచేు ందుకు
అనమి ఇస్ింది. అందుచే, సెక్షన్ 17 (1)
మెమోరాండంలో పేరొక న్న వాటి కంటే ఇరర
ప్రాంతాలోు విభిన్న ంగా ఉండటానిక్ట ఒక సంసథన
నిషేధించదు. కానీ, వాయ ారం లడించాలని
కోరింది, ఇది కంపెనీ యొకక వాయ ారానిన కలిప్ప
సౌకరయ వంరంగా లేదా ప్రపయోజన్కరంగా కలిప్ప
ఉండవచ్చు . డిసలి ి ుంగ్ ఇండప్రస్వస్
ి లిమిటెడ్ లో
ఉన్న హై కోర్డ ి v. రిజిప్రసాిర్డ ఆఫ్ కంపెనీస్ [1963J 83
Comp. కస్. 811 (పంజా). [ఇచిు న్ సమసయ యొకక
వాసవా ి లు ఈ కేస్ై ఆధారపడిన్వి] సనిమా
వాయ ారము డిసెల ు రీ
ు వాయ ారంతో కలిప్ప
సౌకరయ వంరంగా లేదా ప్రపయోజన్కరంగా
ఉండరాద్ని, అందువలు వస్ివుల మారుప న
అనమించలేదు. దీని ప్రపకారం, మారుప
చేయరాదు.
5.4-3e. నియమం (సెక్షన్ 17 (1) (ఇ)] లో పేరొక న్న
లక్ష్యయ లు ఏ విధ్మైన్ పరిమిిక్ట లేదా అప్రపమరింగా
ఉంటాయి - వస్ివు నిబంధ్న్లోని ఏదైనా భాగానిన
తొలగించటానిక్ట కూడ్డ, సెక్షన్ 17 లో పేరొక న్న
విధాన్ం అనసరించాలి్ ఉంటంది.
సెక్షన్ 17 క్టంద్ 'ఇరర వస్ివుల' నండి 'ప్రపధాన్
వస్ివుల' కు వస్ివులని మారు వచాు ?
మఫరాుల్ కన్్ లెనీ ి ్ సరీవ సెస్ (ఇండియా)
లిమిటెడ్ విష్యంలో ఈ సమసయ ఎదురొక ంటన్న
కంపెనీ లా బోరుా, ిరిగి [1995] ప్రపికూలంగా
సప ందించింది. 1996 యొకక సవరణ చట్ిం
అయిన్పప టిక్ట, కంపెనీ లా బోర్డ ా (ప్రపస్ిరం కేంప్రద్
ప్రపభ్యరవ ం **) యొకక ఆమోద్ం అవసరం లేదు,
WHOLE లేదా అండర్డ ారిక ంగ్ ఏ భాగం యొకక
స్నల్ లేదా డిస్తప య స్ [SEC. - కంపెనీ కట్-బయ క్
లేదా రిప్రటెంచెా ంట్ వ్యయ హానిన స్వవ కరించాలని
కోరుకునేది, అంటే,
1. డైరకరు ి ు రమ వాటాలన మెజారిటీగా కలిగి ఉన్న
ఒక కంపెనీ, దాని వాటాలన మారిు ంది, రదావ రా
వాటాదారులక్ట అధికారం ఇవావ లి్ న్ అవసరం
ఉంది,

సమసయ - ఒక సంసథ యొకక 18 Thc వాయ సాలు


దివాళా తీసన్ సభ్యయ డి వాటాలు ఇరర
వాటాదారులకు విప్రకయించబడటానిక్ట నిరిష్
ద ి ధ్ర
వద్ద అందించబడుతనాన యి. వాటాదారులై
నియమ నిబంధ్న్ ఉందా?
జ: ఇచిు న్ సమసయ యొకక వాసవా ి లు నిరీ ణర కేస్
ఓయిబోరాాండ్ ప్రట్స్వ ిై ఆధారపడి ఉంటాయి. స్వ గ్ల ల్
ి
ప్రబోస్ | 4Co. లిమిటెడ్, ఈ సంద్రాభ లలో,
వాయ సాలలో నిబంధ్న్లన సభ్యయ లై కటిబడి
ఉంచ్చతారు. ఈ నిబంధ్న్లు మరియు ష్రతలై
షేరుు కొనగోలు చేయబడతాయని తెలుస్కున్న
నాయ యమూరి ి నాయ యమూరి ి గమనించారు, ఆ
నియమాలు మరియు ష్రతలన
పరిశీలించరాద్ని చెపప డం అసాధ్య ం. ఈ విధ్ంగా,
వాయ సాల కంపెనీ మరియు దాని సభ్యయ ల మధ్య ఒక
ఒపప ంద్ ఒపప ంద్మున '' "సంసథ నండి,
వాటాదారులు వాయ సాలలో పేరొక న్న నిబంధ్న్ల
ప్రపకారం కటిబడి ఉండ్డలి.

సమసయ -19. ఒక పరిమిర కంపెనీ రన్ వాయ సాలతో


ఏరప డిన్ది, Mr Mr ప్రశీవార్ వ సంసథకు
నాయ యవాదిని మరియు అరన దురాా ర గపు
దుప్రష్ప వర ిన్ై రపప , తొలగించబడడు.
దుప్రష్ప వర ిన్కు ాలప డిన్ వయ క్ట ి అయిన్పప టికీ,
సంసథ ప్రశీ ప్రశీవాసవ
ి పద్విని తొలగించగలనా?
జ. బహయ మరియు సంసథల మధ్య , ఆరి ికల్్ లో
వారి పేరుు ప్రపసాివించబడిన్పప టికీ, వాయ సాలు
బయటిక్ట ిరిగి సంసథకు ఏ హకుక ఇవవ వు. సంసథకు
వయ ిరేకంగా ఒక దావాన కనగొన్న ందుకు
బయటివారు వాయ సాల ప్రపయోజనానిన
పంద్గలరు. అందువల,ు కంపెనీ బధ్య రలు
స్వవ కరించకుండ్డ ప్రశీవార్ వ నాయ యవాదిగా
తొలగించడంలో విజయవంరమవుతంది. Eleyv.Pt
ప్రపభ్యరవ ం సెకూయ రిటీ లైఫ్ అస్తయ రన్్ కో యొకక
నిరీ ణర కేస్ ఆధారంగా ఆర్డక ఇచిు న్ వాసవా ి లు
ఇలాంటి నిర ణయం ఉచా రిసాిరు.

ససససస -20-సససససస 'స' సస సససససస


సససససస సససససస B సస ససససససస
సససససససస ససససస ససససససససస ససససస
సససససస సససససససస సససస ససససస ససససస
సససససస ససససససససససస ససస సససససస
ససససససస. సససససస B సస సససస సససససససస?
స. సససససస ససససససససససస సససససస
ససససస ససససస సససససస ససససససస
ససససససస సససససస సససససససససస సససస.
ససస ససససససససస, సససససస ససససససస
ససససససససససస ససస సససససస సససససస,
సససససససస సససససస ససససస సససససస
సససససససససససససస సససస సససససససససస.
స సససససస, సససస సససససస B సస సససససససస
ససససస. **. ససససససససస సససససస సససస -
ససససససససస, సససససససససస ససససస
ససససససససస ససససససససససస ససససససససస
స ససససససససస సససససససససస, ససససససస
సససససస సససససస సససససససససస. ససస
ససససససససససససస v. సససససససససస సససస &
ససససస సససససససససససససస సస. [1952] సస,
ససససససససస సససససససస ససససస
సససససససస. సససస సససససస ససససస
సససససససససససస సససససససససస, ససస
ససససససససససససస ససససససస
సససససససససససససససస ససససస ససససససస
ససససస సస సససససస సససససససససససస.
ససససస ససససస సససససస సససససససస
సససససస సససససస సస ససససససససససస
ససససససససససససస సససససససససససస. సససస
ససస ససససససససససస ససససససస ససససససస
సససససససస సససససససస. సససససస, సససససస
ససససససససససస సస సససససససససస T.
సససససస సససససససససససస, ససస ససససససస
ససససససస ససససస సససససస సససససససససస.
సససస ససససససససససస
సససససససససససససససససస సససస
సససససససససససససససస.

ససససస-21. సససస ససససససససస ససససస


ససససససససససస ససససససస
సససససససససససససససస ససససస సససససస
ససససససస ససససససస సస సససస ససససససస.
సససససససస సససససస సససససససససస
సససససస ససససససస ససససససససససస, సససస
ససససససససససస ససస ససససససస సససస.
సససస ససససస ససససససస. సససససససస
సససససస సససససససససససస సససససస ససససస
సససస సససససససస సససస సససససస, సససససస
సససససస సససససససససస? స. ససససస ససససస
ససససస సససససససస ససససస ససససససస
సససససససససస సససససససస సససస ససససస
ససససససస సససససససససససస. సససససస
ససససససససససస ససససస ససససససససస ససస
ససససససస ససససస సససస ససససస
సససససససస ససససససస v. సససససససససస
ససససససస సససససససససససససస,
ససససససససససస, ససససససస ససససససస
ససససస ససససస సససససస సససస
ససససససససస ససససససససస
ససససససససససససస ససససస ససససస
ససససససససస. సససససససస, సససససస
ససససససససస, ససససససస (సససస ససససససస)
ససససస ససససస ససససససస సససస
సససససససససస ససససససససస. ససస
ససససససససససస సస సస సససససససస సససస
ససససస ససససస సససససససససససససస సస.,
సససససస సససససస సస ససససస
సససససససససస, సససససససస సససససస
ససససససససససస సససససస ససససససససససస,
సససససససస స ససససససస ససససస ససససససస
సససససససస సససససససస. స సససససస,
సససససససస సససససస, సస ససససససస ససససస
ససససససస సససస ససససససససససస
సససససససస ససససస సససససస సససససస
సససససస ససససససస. సససస సససససస ససససస
ససససససస సససససస సససససస ససససససస
ససససస ససససససస సససససససస సససససస
సససస ససససససస సస సససససస ససససససస
సససససస సససససససససస.

ససససస-22. ససససస ససససస ససససససస


ససససస X సస ససససససససస సస సససస
ససససససససససససస సససస ససససససస,
సససససస ససససససససససస ససససస
సససససససససస ససససస ససససససససస
ససససససససససస ససససస ససససస
ససససససససస ససస సససససససస సససససస
ససససస సససససస సససససస ససససస సససససస
ససససససస ససససస సససస. సససససససస
సససససససససస ససససససస సససససససససస
ససససససస ససససస సససససస ససససస స
ససససససస ససససససస సససససస ససససససస.
సససస) ససససససస సససససససస సససససససస
సససస? స. సససససస v. సససససస సససససస
ససససససససససససస సససససససస (1906),
సససససస సససససససససస ససససససస!
సససససససస ససససససససస సస సససససససస
ససససససససససససస సససస ససససససస, ససస
ససససస ససససస ససససససస ససససససససస
సససససససస సససస సససససస సససససససస
ససససస సససససససససస ససససస ససససససససస
ససససససససససస సససససస ససససస సససససస
ససససస ససససస సససససస ససససస
ససససససససససససస. ససససససససససస,
సససససససససస ససససస ససససస
సససససససససస, స ససససససస ససససససస
సససససస సససససససస. ససస ససససససససససస
ససససస ససస సససససససస సససస ససస
సససససససస. సససససస ససససససససససస ససస
ససససససస: "సససససస సససససస ససససససససస
సససససససససస ససససససససస సససస సససససస
ససససససససస సససససస ససససససస, సససస స
ససససససససస సససస సససససససససససససస,
ససససససససస సససససససససససస) సససససస
ససససససససససస ససససససససస ససససససస.
సస ససససససస. "NEGLIGENCE - సససససస
ససససససస ససససససససస
సమసయ -23. పె. లో ఒక రబబ రు ఎస్నట్ ి కొన్డ్డనిక్ట
ఉదేదశించిన్ X కో లిమిటెడ్. దాని ప్రాసెప క ిస్ ఎస్నట్ల
ి ు
రబబ రు చెట్ు సంఖ్య న ఇచేు నిపుణుల నండి
స్నకరించిన్ సంప్రగహాలన కలిగి ఉంది. నివేదిక
సరికానిది. ై వాద్న్ ఆధారంగా సంసథ యొకక
షేర ున కొనగోలు చేస్న వాటాదారు ఏ కంపెనీక్ట
వయ ిరేకంగా ఏ విధ్మైన్ పరిష్కక రం కలిగి
ఉంటారు? ప్రాసెప క ిస్ సమసయ న మంజూరు
చేయగల వయ కుిలు రమ బధ్య ర నంచి
రప్పప ంచ్చకోగలరా?

జ. ప్రపోసెప కసో
ి ు ఏదైనా రపుప -ప్రపకట్న్
జరిగిన్ట్ుయితే, కంపెనీక్ట మరియు ప్రాసెప క ిస్
సమసయ కు బధ్య ర వహిస్ిన్న వారిక్ట వయ ిరేకంగా
కేటాయింపులకు కొనిన నివారణలు ఉనాన యి. ఈ
విధ్ంగా, ప్రపస్ిర సంద్రభ ంలో, షేర ు విలువ
పరంగా అరన ఏ విధ్మైన్ న్ష్కినిక్ట గాన కంపెనీ
నండి న్ష్ప ి రిహారానిన దావా వేయడ్డనిక్ట హకుక
ఉంటంది. కానీ, ప్రాసెప క ిస్ సమసయ కు బధ్య ర
వహించే వారిక్ట వయ ిరేకంగా ఆయన్ వాద్న్
విజయవంరం కాదు, ఎందుకంటే వారు
నిపుణుడిని విశ్వ సంచిన్ వారి యొకక నివేదిక
ఆధారంగా వారు ఈ ప్రపకట్న్ చేశారు. సెక్షన్ 62 (2)
అటవంటి పరిసథతలలో, | ఒక బధ్య ర
వహించదు. అయితే, నిపుణుడు వయ ిరేకంగా
కొన్సాగుతంది.

సమసయ -24. ఒక కంపెనీచే జారీ చేయబడిన్


ప్రపోసెప క ిస్, కొంరమంది వయ కుిలకు గణనీయమైన్
మొతాినిన చందా చేయటానిక్ట వాగాదన్ం చేసంది,
అందుచేర ప్రపజలన జన్రల్ సప్ర్్ క బ్
చేయాలి్ న్ అవసరం ఉంది. 10 వాటాలు
ఆర్హప్పంచిన్ విష్యం రపుప గా కేటాయించిన్
చేసన్ వాది. డిసైడ్?

జ. కంపెనీస్ చట్ిం కంపెనీక్ట, ప్రపి అధికారిక్ట


నేరార్హపణలు కలిప ంచాలని ఆర్హప్పంచింది. 'ప్రపజల
యొకక సభ్యయ లన రన్ వాటాలన లేదా
డిబెంచర ుకు సప్రబ్ క యిబ్ చేయడమే వాసవా ి నిక్ట
సంబంధించిన్ విష్యాలై రపుప డు
సమాచారంతో సహా. అటవంటి సంద్రాభ లలో
ారీ ి మోసం మాప్రరమే వాటాలన ిరిగి మరియు
రన్ డబుబ ిరిగి హకుక కానీ న్ష్కిలన కూడ్డ
దావా చేయవచ్చు హకుక ఉంటంది. ఈ సవిల్
రమెడీసోి ాట, సెక్షన్ 63 ఇటవంటి ప్రపినిధి
యొకక సమసయ న ఆమోదించిన్ ప్రపి వయ క్ట ిై నేర
బధ్య రలన విధిస్ింది. ఈ విభాగం క్టంద్ బధ్య ర
2 సంవర్ రాల వరకు జైలు శిక్ష విధించవచ్చు
లేదా రూ. 5,000 లేదా రండూ. అంతేకాక, సెక్షన్ 68
రపుప డు ప్రపకట్న్లన చేయడం దావ రా సంసథ
యొకక వాటాలన లేదా డిబెంచర ుకు సప్ర్్ క బ్
చేయాలి్ న్ ప్రపజలన ప్రపేరేప్పంచడ్డనిక్ట బధ్య ర
వహించే ప్రపి వయ క్ట ిై జరిమానా విధించింది. సెక్షన్
68 ప్రపకారం, బధ్య ర 5 సంవర్ రాల వరకు లేదా
శిధిలమైన్ రూ. 10,000 లేదా రండు. ప్రపస్ిర కేస్లో,
ఇది నిజం కాన్ట్ుయితే, కొంరమంది వయ కుిలు
చందాదారులక్ట వాగాదన్ం చేయబడతాయని
స్తచించారు. అందువల,ు అటవంటి ప్రపకట్న్
చేయడ్డనిక్ట బధ్య ర ఉన్న వారు ైన్ పేరొక న్న
పరిణామాలకు బధ్య ర వహిసాిరు,

సమసయ -25. ఒక సంసథ యొకక B 1000 షేర ు నండి


కొనగోలు చేసన్ ఒక ప్రాసెప క ిస్ యొకక రపుప
ప్రపకట్న్ దావ రా కొనగోలు చేయబడుతంది.
కంపెనీక్ట వయ ిరేకంగా ఎటవంటి నివారణలు
అందుబటలో ఉనాన యి?
[B.COM (II) D.U. 2000].
జ. కంపెనీక్ట ఎటవంటి పరిహారం లేదు; A మరియు
I కంపెనీల మధ్య ఒపప ంద్పు ఎటవంటి
ఆధిపరయ ం లేదు. రిస్వజ్ హకుక మరియు న్ష్కిలకు
వాద్న్ల పరంగా రిల్లఫుు కేవలం ఒపప ంద్ంలోని
ారీ ిలకు మాప్రరమే లభిసాియి. 'ఒపప ంద్ంలో
ప్రస్నం
ి జర్డ' భావన్ గురి ించబడలేదు. ఈ కేస్లో 'A' B
'నండి B షేర ున కొనగోలు చేసంది మరియు సంసథ
నండి కాదు కంపెనీక్ట వయ ిరేకంగా ఏ విధ్మైన్
పరిష్కక రాలు ఉండవు; సంసథ ఒపప ంద్ం
కుదురుు కోవడం లేదు.

సమసయ -26 అమర్డ సప్రబ్ క యిబ్ షేరుు ఫాస్ ి ఫాక్


లిడ్ యొకక ప్రాసెప క ిస్. రూపం మరియు కంటెంట్
లో రపుప ద్యవ పటిించే ఒక ప్రపకట్న్ చేరాు రు.
ప్రాసెప క ిస్ విశావ సం మీద్ అది నిజమని న్మేా ది.
వాటాల కోసం అమర్డ చందాదారులు మరియు
నిరాశ్కు గురయాయ రు. న్ష్ప ి రిహారం చెలిుంచడ్డనిక్ట
అమర్డ దావా వేయగలరా? అలా అయితే, అలాంటి
న్ష్కినిక్ట ఎవరు దావా వేసాిరు?
జ. అవున; అమర్డ కుదింపు పరిహారం చెలిుంచాలి్
ఉంటంది: కంపెనీస్ చట్ిం యొకక సెక్షన్ 62,
డైరకరు ి ు , ప్రపోతా్ హకులు మరియు ప్రపోసెప క ిస్
సమసయ కు అధికారం కలిప ంచిన్ ఇరర వయ కుిల
నండి న్ష్ప ి రిహారానిన దావా వేయడ్డనిక్ట,
అసమర థరకు కారణం ఏవైనా దుప్రష్ప వర ిన్కు
కారణమైన్ న్ష్కిలకు .
అయితే, అరన (i) రపుప గా సమరిప ంచిన్
విష్యం వాసవ ి ం అని నిరూప్పంచాలి; (ii) అరన
రపుప గా ప్రాినిధ్య ం వహించారని; మరియు (t'i'0
పరిణామాలకు న్ష్కిలన ఎదురొక ంది.

ప్రాసెప కసో ి ు చేరు బడిన్ అవాసవ ి ప్రపకట్న్


కారణంగా న్ష్కినిక్ట లేదా న్ష్కినిక్ట పరిహారం
చెలిుంచాలి్ ఉంటంది:
(i) ప్రాసెప క ిస్ యొకక సంసక రణ సమయంలో ఒక
సంసథ యొకక డైరక ిర్డ అయిన్ ప్రపి వయ క్ట ి;
(ii) ప్రపోసెప కసో
ి ు పేరొక న్బడటానిక్ట రన్కు అధికారం
ఇచిు న్ ప్రపి వయ క్ట ి, డైరకరా
ి గ పేరుగాంచిన్ లేదా
వెంట్నే ద్రశ కుడుగా లేదా సమయం విరామం
రరావ ర అంగీకరించిన్టుగా పేరొక న్బడింది;
(iii) కంపెనీ ప్రపమోట్ర్డ అయిన్ ప్రపి వయ క్ట ి; మరియు
(iv) ప్రపోసెప క ిస్ సమసయ కు అధికారం ఇచిు న్ ప్రపి
వయ క్ట ి.

అయితే, ప్రాసెప కసో ి ు పేరు పెట్ిబడిన్ వయ క్ట ి


ప్రపోసెప క ిస్ సమసయ కు అవసరమైన్ పద్ధిలో ఒక
అనమి ఇచిు న్పుప డు, అలాంటి సమా ిని
ఇచిు న్ కారణంగా, ప్రాసెప క ిస్ సమసయ కు
అధికారం ఇచిు న్ వయ క్ట ిగా బధ్య ర వహించదు,
అవాసవ ి ప్రపకట్న్, ఏదైనా ఉంటే, ఒక నిపుణుడిగా
అరనిని రయారు చేయాలని భావించడం.
మిసర్డ ి అమర్డ ఫాప్రసాిో క్ లిమిటెడ్ జారీ చేసన్
ప్రాసెప కసో ి ు ఇచిు న్ వాసవా
ి లన విశ్వ సంచట్ం
వలన్ న్ష్కినిన ఎదురొక న్న ందుకు, రన్ న్ష్కినిక్ట
లాభం న్ష్ప ి రిహారం ైన్ పేరొక న్న నాలుగు
వరాగలకు దావా వేయగలడు. ైన్ పేరొక న్న దాని
కంటే, అరన కంపెనీని వంచన్ కోసం
న్ష్ప ి రిహారం కోసం దావా వేయవచ్చు .
సమసయ 27. పబ్లక్ ు పరిమిర సంసథ జారీచేసన్
ప్రాసెప కసోి ు అనిన ప్రపకట్న్లు వాచయ ంగా నిజం
కాని, చెలిుంచిన్టు చెలిుంచిన్ లాభాల నండి
చెలిుంచిన్ లాభాల నండి చెలిుంచని డివిడెండున
అది వెలడి ు ంచడంలో విఫలమైంది. సంసథ అనేక
సంవర్ రాలు డివిడెండ్ చెలిుంచిన్ ప్రపకట్న్
నిజం. అయితే కంపెనీ మొరిం ఈ సంవర్ రాలోు
న్ష్కిలు చోటచేస్కున్న వాసవ ి ం టిబీ ప్రాసెప కసో
ి ు
వెలడిు ంచలేదు. వాటాల కేటాయింపు ప్రాసెప క ిస్ ఈ
వాసవా ి నిన బహిర గరం చేయని మైదాన్ంలోని
కాంప్రటాకుిన నివారించాలని కోరుకుంది, ఇది రన్
అభిప్రాయం ప్రపకారం చాలా పదార థం. అరన
విజయం సాధించగలనా? కారణాలు ఇవవ ండి.
[B.Com (H) D.U. 2007]. [స్తచన్లు: REX V. KYLSANT,
SEA PARA 7.9.1

సమసయ -28 'X' రాజధాని రాజధాని Rs. 50 లక్షల


రూాయలు, ఈక్టవ టీ షేర్డ కాయ ప్పట్ల్ రూ. 40 లక్షల
రూాయలు అనిల్ రీడీముబ ల్ ప్రప్పఫరన్్ షేర్డ
కాయ ప్పట్ల్ రూ. 10 లక్షలు. 2007 ఆగస్ి 31 వ తేదీక్ట
ముందు ప్రాధాన్య ర వాటా పెటిబడిని రిడీమ్
చేయవలస ఉంది. కంపెనీ న్ష్కిలలో న్డుస్ింది
మరియు దాని సంచిర న్ష్కిలు రూ. 15 లక్షలు.
సంసథ రూ. ఆరి థక సంసథల నండి 20 లక్షల
రూాయలు దాని పనిని మెరుగుపరుచ్చకుంటాయి
మరియు ప్రాధాన్య ర వాటా మూలధ్నానిన
విమోచించడ్డనిక్ట కూడ్డ. సలహా.

జ. విభాగం 80 ప్రపకారం, ప్రాధాన్య ర వాటా


మూలధ్న్ం యొకక విముక్ట ి నండి విముక్ట ి కోసం
ఉదేదశించిన్ (i) సంసథ యొకక లాభాలు, లేదా (అది)
యొకక తాజా సంసక రణల నండి
విరమించ్చకోవడం అనమించబడదు.
అందువలన్, ప్రాధాన్య ర షేర ు విముక్ట ి కోసం ఆరి ధక
సంసథల నంచి అరువు తీస్కోవడం
అనమించదు. ఏమైన్పప టికీ, దాని పనిని
మెరుగుపరు డ్డనిక్ట ఈ మొతాినిన పెంచవచ్చు .
డిాజిట్ుకు పరిమితలు ఆరి థక సంసథల నండి
రుణాలు తీస్కోవడ్డనిక్ట వరి ించవు ఎందుకంటే
1975 డిాజిట్ నిబంధ్న్ల కంపెనీల అంగీకారం
రూల్ 2 (బ్ల) (ii) ప్రపకారం, వయ కీ ికరణ డిాజిట్
నండి మిన్హాయించబడుతంది.
ససససస-29. ససససస ససససస సససససస
సససససస ససససససససస ABC సససససస
సససససససస సస ససససససస సససస ససససససస
ససససస 30% సససససససససస సస సససససస
ససససససససససససస ససససససససససస. ససససస
ససససస సససససససస ససససస సససససససస-
సససససస సససస ససససససస ససససససససస
ససససససససస. స ససససస ససససస ససససససస
ససససససస సససససససససససస, స ససససస
ససససస ససససససస ససససస ససససస సససససస
ససససససససస సససససససససస ససససస
సససససససససససససస. సససససససస సససససస,
1956 సససస ససససససససస ససససససససస
ససససస ససససస ససససససస సససససస
ససససససససససససస ససససససస సససస ససససస
సససససస సససస ససససససససససస.
ససససససససససససస. (i) సససససస
ససససససససస ససససససస సససస? (»)
ససససససస 30% సససస ససససససస ససససససస
సససస ససససససససస సస 20% ససససససస
సససససస సససససససస ససససససస
సససససససససససససససససస సస
ససససససససససస ససససస?
జ. కంపెనీలు (సవరణ) చట్ిం, 1999 రమ సంర
వాటాలన ిరిగి కొనగోలు చేస్నందుకు
కంపెనీలకు అనమి ఇచిు ంది, కానీ కొనిన
పరిమితలు మరియు సమా ిక్ట లోబడి ఉంది.
సెక్షను 77A, 77AA మరియు 77B ఈ విష్యంలో
అవసరమైన్ నిబంధ్న్లన కలిగి ఉంటాయి.
ఇరర అవసరాలతో ాట, ఈక్టవ టీ షేర ున ిరిగి
కొనగోలు చేసన్ సంద్రభ ంలో, ఒక ఆరి థక
సంవర్ రంలో చెలిుంచిన్ ఈక్టవ టీ మూలధ్న్ంలో
25% కంటే ఎకుక వ కొనగోలు-వెనకబడి ఉంది.
మరలా, అదే రకమైన్ షేరుు / సెకూయ రిటీ యొకక
పూరవ సంచిక యొకక ఉపసంహరణ నండి ిరిగి
కొనగోలు చేయలేము. అంతేకాకుండ్డ,
వాటాదారుల ప్రపతేయ క పరిష్కక రం జారీ చేయవలస
ఉంటంది. ఈ విధ్ంగా, కంపెనీ దావ రా కొనగోలు
ిరిగి కొనగోలు క్టంది గణన్లు చెలదు ు :
(i) ప్రపతేయ క తీరాా నిక్ట బదులుగా, సాధారణ
తీరాా న్ం ఆమోదించబడింది.
(ii) ఈక్టవ టీ వాటా మూలధ్న్ం యొకక 30%
కొనగోలు-గరిష్ం ి గా అనమించద్గిన్ కొనగోలు-
ిరిగి, అంటే. 25%.
(iii) ఈక్టవ టీ వాటాల మునపటి సంచిక యొకక
చెలిుంపుల నంచి కొనగోలు ిరిగి చెలిుంచలేక
పోయింది.
కొనగోలు ిరిగి యొకక మూలాలు
ద్యచేస ఈ పేరాలో చరు ని చూడండి.
'కంపెనీలు (సవరణ) చట్ిం, 2001 నాటిక్ట 24 నెలలు
భరీ ి చేయబడ్డాయి.

సమసయ -30 ఎ, కంపెనీ కారయ ద్రిశ రండు డైరకర ి ు


సంరకాలన రూపందించడం దావ రా B క్ట
అనకూలంగా సరి ిఫికేట్ ఇస్ినాన రు. అరన
అధికారం లేకుండ్డ సరి ిఫిటట్లు సంసథ యొకక
ముప్రద్న కూడ్డ అంగీకరిసాిడు. బ్ల షేర్డ సరి ిఫికేట్
కవర్డ చేసన్ వాటాలకు సంసథ బధ్య ర
వహిస్ిందా? కారణాలు ఇవవ ండి [B. COM. (H) D.U.
1998J

జ. కాదు - రూబెన్ v ప్రేట్ ఫింగాల్ కనా్ లిడేటెడ్ కో


చూడండి. [1906] ారా 8.17-

MR కంపెనీ లిమిటెోుని మొరిం ఈక్టవ టీ షేర ులో


40% సమసయ ఉంది 31 DJA కంపెనీ లిమిటెడ్ MR
కంపెనీ లిమిటెడ్ యొకక డైరకర ి ు బోరుా (1.1.1998
లో విల్లన్ం) మరింర వాటాలన జారీ చేయడం
దావ రా చెలిుంపు-ై ఉన్న ఈక్టవ టీ వాటా
మూలధ్నానిన పెంచాలని నిర ణయించింది
మరియు MR కంపెనీ లిమిటెడ్ యొకక MR కంపెనీ
లిమిటెడ్ యొకక ఆరి ికల్్ ఆఫ్ అసోసయేష్న్ ఆఫ్
MR కంపెనీ లిమిటెోు ఇపప టికే ఎకుక వ వాటాలన
కలిగి ఉంది అని DJA కంపెనీ లిమిటెడుక
ఎటవంటి షేర ున అందించకూడద్ని
నిర ణయించ్చకుంది. ప్రపస్ిరం ఉన్న
వాటాదారులకు కొరి షేరుు సంసథ యొకక . DJA
కంపెనీ లిమిటెడ్ మిన్హా అనిన వాటాదారులకు
1.3.2001 న్ కొరి వాటాలన అంద్జేశారు. కంపెనీల
చట్ిం, 1956 లోని నిబంధ్న్లన స్తచిస్తి, MR
కంపెనీ లిమిటెడ్ యొకక డైరకర ి ు బోరుా నిర ణయాలు
ధ్ృవీకరణన DJA కంపెనీ లిమిటెడ్
Ans, సెక్షన్ 81 ద్ృషిలోి , MR కంపెనీ లిమిటెడ్
యొకక డైరకర ి ు బోరుా నిర ణయం చెలదు ు . (వివరాల
కోసం హకుక ల ఇష్యయ ైన్ ఈ విష్యం గురించి
చూడండి)

సమసయ -32 "సన్ రైజ్ లిమిటెడ్" ఆ మొతాినిక్ట ఏ


భాగానిన 1 'X' గా ప్పలుసాిరు, సన్ రైస్ లిమిటెడ్
యొకక వాటాదారు, మిగిలిన్ మొతాినిన
ముందుగానే నిక్షేాలు "సప్రైజ్ లిమిటెడ్" చేసన్
ఏదైనా కాల్్ లేకుండ్డ రన్ ష్రాలో
కంపెనీల చట్ిం, 1956 లోని నిబంధ్న్లన
ప్రపసాివిస్తి, మిసర్డ
ి యొకక హకుక లు మరియు
రుణాలన నిర ణయించండి) ముందుగానే రయారు
చేసన్ కాల్్ చెలిుంపుై ఇది రలెతితంది.

జ. చట్ింలోని సెక్షన్ 92 ప్రపకారం వాయ సాల దావ రా


అధికారం పందిన్ట్ుయితే, ఇరర వాటాదారులు
మొరిం షేర ులో చెలిుంచబడని మొతాినిన లేదా
చెలిుంచని మొతాినిన చెలిుసాిరు! ఆ మొతాినిక్ట
ఎటవంటి భాగం ఇవవ బడలేదు. అందువలు
కాంాక్ ి కావాలి్ న్ మొరింలో, వడీాని చెలిుంచాలి్
ఉంటంది, బోరుా మరియు సభ్యయ లకు ముందుగానే
ఈ మొతాినిన చెలిుంపు చేయవచ్చు . ఈ విష్యంలో,
టేబుల్ A యొకక రగుయ లేష్న్ 18 ప్రక్టంది విధ్ంగా
అందిస్ింది:

"18. బోరుా రగిన్దిగా భావించిన్ట్ుయితే, రన్


మొరిం వాటాలై డబుబ న, అసంపూరి ిగా
చెలిుంచని మరియు చెలిుంచని, మొరిం లేదా
ముంద్టి భాగానిక్ట, ఈ సముా న చాలా
అధ్యనారన్ంగా, (సమావేశానిక్ట ముందు, కానీ
అటవంటి ముంద్స్ి కోసం, ప్రపస్ిరం
చెలిుంచబడవచ్చు ) సాధారణ సమావేశ్ంలో
కంపెనీ ప్రపరయ క్షంగా ద్రశ కరవ ం వహించకపోతే,
అటవంటి రేట కంటే ఎకుక వ వడీా చెలిుంచాలి;
సంవర్ రానిక్ట 6%, బోర్డ ా మరియు సభ్యయ డిని
ముందుగానే చెలిుసాిరు. "

సెక్షన్ 92 (2) ప్రపకారం పరిమిర బధ్య ర కంపెనీ


సభ్యయ డు వాటా మూలధ్న్ంతో రన్కు ముందుగా
చెలిుంచిన్ సముా చెలిుంచే వరకు డబుబ
చెలిుంచాలి్ న్ అవసరం ఉండదు.

ఏదేమైనా, సెక్షన్ 93 ప్రపకారం డివిడెండ్ ముంద్స్ి


కాలై్ ప చెలిుంచబడవచ్చు , అయితే వాయ సాలు
అధికారం కలిగి ఉంటే.

1. వాటాల స్నకరణకు సంబంధించిన్ చట్ింై


చరిు ంచండి.
2. వాటాల చెలుుబట అయేయ ఖ్రుు లన
వివరించండి.
3. వాటాలన రదుద చేయగల పరిసథతలలో రాప్రష్ం ి .
కంపెనీ చట్ిం, 1956 కు షెడూయ ల్ I యొకక టేబుల్
A న దాని యొకక అసోసయేష్న్ ఆఫ్ ఆరి ికలా్ ా
తీస్కున్న కంపెనీచే వాటాల యొకక నిధ్యల
స్నకరణలో ఉన్న విధానాలన చరిు ంచండి.
4. ఎపుప డు, ఎలా వాటాలు న్ష్పో
ి వచ్చు ?
ద్యష్పూరిర చట్ిపరమైన్ ప్రపభావం ఏమిటి?
5. ఒక సంసథ షేర ున కోలోప యే ముందు సంరృప్ప ి
పరచటానిక్ట గల పరిసథతలు. అటవంటి ద్యప్పడీ
యొకక వాటిుస్ ప్రపభావం? [B. COM. (H) D.U. 1994,20

షేర ు సరండర్డ
షేర ున లంగిపోవడమే సంసథ యొకక వాటాదారుల
వాటాలన సవ చా ంద్ంగా రదుద చేయడ్డనిక్ట రదుద
చేయడం. నేన కంపెనీల చట్ిం లేదా టేబుల్ ఎ
లో వాటాలన లంగిపోవడ్డనిక్ట ఎటవంటి
నిబంధ్న్ లేదు. బెలెబ రి v. ర్హలాండ్ & మారువ డ్
స్వ
గ్ల మి
ి ష ్ కో. [1902], ఒక కంపెనీ దాని వాటాల యొకక
లంగిపోని అంగీకరించలేద్ని గమనించబడింది,
"asev ^ surrender వాటాల, పూరి ిగా చెలిుంచబడిన్
లేదా మూలధ్న్ం యొకక రగి గంపున కలిగి
ఉండట్ం చట్ివిరుద్ధం కాదా? ... నిషేధిర
చట్ిబద్మై ధ న్ మిన్హాయింపు మరియు ఇది
మిన్హాయింపు ". అయితే ,! కొనిన కంపెనీల
వాయ సాలన షేర ున సావ ధీన్ం చేస్కోవటానిక్ట
వీలు కలిప స్ింది, వీటిని నిషేధించే ప్రపప్రక్టయ
యొకక సవ లప కవచంగా, వారి ఫెఫికేట్ లేకపోతే
సమరి థంచబడుతోంది - ప్రటెవర్డ