You are on page 1of 2

Autoritate contractanta

Orasul Boldesti-Scaeni

Cod de identificare fiscala: 2842943

Adresa: CALEA UNIRII, NR 67, Boldesti-Scaeni

Telefon: +40 244211363

Fax: +40 244211287

E-Mail: pbs.achizitii@yahoo.com

Informatii generale

Denumire AC: Orasul Boldesti-Scaeni

Numar anunt: 181654 / 22.12.2017

Denumire contract: [OP0025745] Extindere si modernizare retele canalizare in orasul Boldesti-Scaeni

Stare curenta: In desfasurare - Depunere oferta

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

Tip contract: Lucrari

CPV:

45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)

Valoare estimata totala: 22,558,702 RON (4,874,816.75 EUR)

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Data publicare: 22.12.2017 12:25

Data limita de depunere a ofertelor: 16.02.2018 16:00

Data limita de evaluare a ofertei: 16.04.2018 18:00

Data limita de valabilitate a ofertei: 17.05.2018

Criterii de calificare

Denumire

Situatia personala a operatorilor economici

Descriere: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in nici una din situatiile prevazute la art. 164, art. 165 , art 167 si a conflictului de
interese definit la art 60 din legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor : se va completa DUAE de catre operatorii economici
participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (DUAE se va completa si de fiecare asociat, tert sustinator sau subcontractant, pentru partea lui de
informatii). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, numai
de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor . DUAE se va transmite in SEAP pana la data si ora limita de depunere
a ofertelor . Aceste documente pot fi : 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat, etc) actualizate la momentul prezentarii; 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din
certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile
prevazute la art 166 alin (2) , art 167 alin (2), art 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz. Persoanele cu functii de decizie
din cadrul autoritatii contractante sunt: Bucuroiu Constantin – primar, Predea Gheorghe – viceprimar, presedinte comisie evaluare, Iamandi Ion – oficiul juridic, Tudor Florina
– Neli – secretarul orasului, Ionescu Elena – sef serviciu buget, finante – contabilitate, Nedelcu Mariana Camelia - sef Serviciu Patrimoniu Local, Voicu Filofteia – membru
comisie evaluare , Ilie Georgeta Magdalena – membru comisie evaluare si Moraru Mariana – membru de rezerva. 5. Toti participantii vor prezenta odata cu depunerea DUAE
o declaratie conform art 60 din Legea 98/2016 . In cazul operatorilor straini, se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care
acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintelor, in conformitate cu legislatia din tara rezidenta. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa
dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de
anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire, prin prezentarea
urmatoarelor documente: 1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial. Pentru operatorii straini, se vor
prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, care cuprind informatii reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o
forma de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale din tara unde ofertantul este rezident. Completare DUAE . Documentele justificative in sustinerea cerintei
urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Capacitatea economica si financiara

Descriere: 1.Cifra de afaceri totala anuala minima pentru ultimile trei exercitii financiare disponibile (2014,2015 si 2016), in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii,
sa fie cel putin 22.558.700 lei. NOTA : In cazul unei asocieri, cerinta poate fi indeplinita de oricare dintre asociati sau prin cumularea resurselor tuturor asociatilor. Pentru
calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Formularul 7. Nota: In situatia in care ofertantul beneficiaza
de sustinerea unui tert, angajamentul ferm prezentat de ofertant prin care trebuie sa garanteze autoritatea contractanta indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in
situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, scop in care tertul sustinator va depune documente din care sa rezulte propria cifra de
afaceri. Completare DUAE . Daca este cazul, DUAE va fi insotit de acordul de de asociere. De asemenea, daca este cazul, DUAE va fi insotit de Angajamentul ferm al
tertului/tertilor sustinatori (impreuna cu documentele anexa la angajament/transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va
materializa sustinerea). Documentele justificative in sustinerea cerintei (bilanturi sau orice alte documente din care sa reiasa situatia economica a operatorilor economici)
urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Capacitatea tehnica

Descriere: 1.O Declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani.
(2014,2015,2016) Nota: In cazul unei oferte comune, cerinta poate fi indeplinita de oricare dintre asociati sau prin cumul. Angajament ferm in cazul tertului sustinator. 2. a)
Lista lucrarilor similare realizate in ultimii 5 ani. b) Sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani lucrari similare in valoare cumulata de cel putin 22.558.700 lei,
executate la nivelul a minim 1 contract si maxim 3 contracte. In categoria de lucrari similare se includ lucrari de construire/ extindere / reabilitare retele canalizare ape
menajere sau pluviale si/sau retele alimentare cu apa si/sau aductiuni. Nota: In cazul unei oferte comune, cerinta poate fi indeplinita de oricare dintre asociati sau prin
cumul. Nota: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert, angajamentul ferm prezentat de ofertant prin care trebuie sa garanteze autoritatea
contractanta indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, scop in care tertul
sustinator va depune documente din care sa rezulte propria lista de lucrari similare. Ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii, dupa caz, vor mentiona la nivelul DUAE
informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie
precum si ponderea pentru care a fost responsabil. 3. Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului. Nota:In cazul unei oferte comune, cerinta poate fi indeplinita de oricare dintre asociati sau prin cumul. 4. Declaratie cu partea/partile din
contract pe care operatorul economic intentioneaza sa le subcontracteze si specializarea subcontractantilor Completare DUAE . Daca este cazul, DUAE va fi insotit de acordul
de subcontractare sau de asociere. De asemenea, daca este cazul, DUAE va fi insotit de Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinatori (impreuna cu documentele anexa la
angajament/acord transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea). Documentele justificative in
sustinerea cerintei urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor. Completare DUAE . Daca este cazul, DUAE va fi insotit de acordul de subcontractare sau de asociere. De asemenea, daca este cazul, DUAE va fi insotit de
Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinatori (impreuna cu documentele anexa la angajament/acord transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta
modul efectiv in care se va materializa sustinerea). Documentele justificative in sustinerea cerintei urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, numai de
catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele pot fi: Copie contract/ contracte / documente. Completare
DUAE . Daca este cazul, DUAE va fi insotit de acordul de subcontractare sau de asociere. De asemenea, daca este cazul, DUAE va fi insotit de Angajamentul ferm al
tertului/tertilor sustinatori (impreuna cu documentele anexa la angajament/acord transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se
va materializa sustinerea). Documentele justificative in sustinerea cerintei urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe
locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completare DUAE . Daca este cazul, DUAE va fi insotit de acordul de subcontractare. Documentele
justificative in