You are on page 1of 11

Qui ®Þnh

vËn hµnh, b¶o dìng thiÕt bÞ c¬, ®iÖn
c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thuû lîi do c«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi qu¶ng nam qu¶n lý.
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè…./Q§-CT ngµy th¸ng 2008 cña C«ng ty KTCT Thuû lîi Qu¶ng Nam). Ch¬ng I. §iÒu 1. Mäi ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn qu¶n lý, vËn hµnh, b¶o dìng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cèng lÊy níc; trµn x¶ lò; ®iÒu tiÕt; ®Ëp d©ng; ©u thuyÒn; cÇu m¸ng kÕt hîp nhÞp th«ng thuyÒn ®Òu ph¶i tu©n thñ: 1. Ph¸p lÖnh Khai th¸c vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh thñy lîi sè 32/2001/PL-UBTVQH10 ngµy 04/4/2001; 2. NghÞ ®Þnh sè 143/2003/N§-CP ngµy 28/11/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Khai th¸c vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh thñy lîi; 3. Ph¸p lÖnh Phßng chèng lôt b·o (n¨m 1993); Ph¸p lÖnh Phßng chèng lôt b·o sè 27/2000/PL-UBTVQH10 ngµy 24/8/2000; 4. QuyÕt ®Þnh sè 41/2001/Q§-BCN ngµy 30/8/2001 cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp vÒ an toµn ®iÖn n«ng th«n; 5. C¸c tiªu chuÈn, qui ph¹m hiÖn hµnh. §iÒu 2. ViÖc vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ ®ãng më cöa cèng lÊy níc; cöa trµn x¶ lò; cöa ®iÒu tiÕt; cöa ®Ëp d©ng; ©u thuyÒn; cÇu m¸ng kÕt hîp nhÞp th«ng thuyÒn ®Òu ph¶i ®¶m b¶o: 1. VËn hµnh c¸c trµn x¶ lò; ®Ëp d©ng níc tu©n thñ theo quy tr×nh vËn hµnh cña c«ng tr×nh. Ph¶i tuyÖt ®èi ®¶m b¶o an toµn c«ng tr×nh theo chØ tiªu phßng chèng lò víi tÇn suÊt thiÕt kÕ t¬ng øng víi mùc níc cao nhÊt. 2. VËn hµnh c¸c cèng lÊy níc; ®iÒu tiÕt cÊp níc phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hîp lý, hiÖu qu¶ theo ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ ®îc duyÖt vµ an toµn c«ng tr×nh. Qui ®Þnh chung. n¨m

3. VËn hµnh cÊp níc phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ vµ ®¶m b¶o an toµn giao th«ng thuû, bé lu th«ng qua cÇu m¸ng kÕt hîp nhÞp th«ng thuyÒn. 4. VËn hµnh ©u thuyÒn theo quy tr×nh vËn hµnh, ®¶m b¶o an toµn giao th«ng thuû qua ®Ëp d©ng ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o cao tr×nh mùc níc vµ tr¸nh nhiÔm mÆn nguån níc thîng lu. §iÒu 3. 1. Quy ®Þnh kü thuËt vËn hµnh, b¶o dìng c¸c thiÕt bÞ c¬, ®iÖn ®ãng më: cöa cèng lÊy níc; cöa trµn x¶ lò; cöa ®iÒu tiÕt; cöa ®Ëp d©ng; cÇu m¸ng kÕt hîp nhÞp th«ng thuyÒn; ©u thuyÒn lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý c«ng tr×nh tæ chøc c«ng t¸c vËn hµnh, khai th¸c vµ b¶o dìng. 2. Trong mïa lò, khi xuÊt hiÖn c¸c t×nh huèng ®Æc biÖt cha ®ù¬c quy ®Þnh th× viÖc vËn hµnh, b¶o dìng c¸c thiÕt bÞ c¬, ®iÖn ®ãng më cöa cèng lÊy níc; cöa trµn x¶ lò; cöa ®iÒu tiÕt; cöa ®Ëp d©ng; ©u thuyÒn; cÇu m¸ng kÕt hîp nhÞp th«ng thuyÒn ph¶i tu©n thñ sù chØ ®¹o ®iÒu hµnh thèng nhÊt cña Ban ChØ huy PCLB C«ng ty vµ Ban ChØ huy PCLB tØnh. Ch¬ng II ChÕ ®é lµm viÖc vµ nh÷ng yªu cÇu kü thuËt vËn hµnh A. ChÕ ®é lµm viÖc. §iÒu 4. §èi víi cèng lÊy níc. 1. Cèng lÊy níc qua th©n ®Ëp c¸c hå chøa. - ChÕ ®é lµm viÖc b×nh thêng : + Mùc níc dao ®éng trong kho¶ng tõ mùc níc d©ng b×nh thêng (MNDBT) ®Õn mùc níc chÕt (MNC); + Lu lîng qua cèng theo lu lîng thiÕt kÕ vµ lu«n nhá h¬n Qmax. 2. Cèng lÊy níc qua kªnh. - ChÕ ®é lµm viÖc b×nh thêng : + ChiÒu cao mùc níc kªnh sau cèng hi lu«n ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng HK - a.

Trong ®ã: HK :lµ chiÒu cao thiÕt kÕ tÝnh tõ ®¸y kªnh ®Õn ®Ønh bê kªnh; a : chiÒu cao an toµn tõ mùc níc ®Õn ®Ønh bê kªnh; + Lu lîng qua cèng theo lu lîng thiÕt kÕ vµ lu«n nhá h¬n Qmax. - C¸c trêng hîp ngîc l¹i hoÆc kh«ng cã trong quy ®Þnh nµy ®Òu ®îc xem lµ chÕ ®é lµm viÖc kh«ng b×nh thêng cña cèng lÊy níc. §iÒu 5. §èi víi trµn x¶ lò cã cöa. - ChÕ ®é lµm viÖc b×nh thêng cña trµn x¶ lò lµ khi mùc níc hå n»m trong kho¶ng tõ MNDBT ®Õn mùc níc gia cêng (MNGC). Khi mùc níc hå vît qu¸ MNGC th× coi nh trµn x¶ lò ë chÕ ®é ®ang lµm viÖc kh«ng b×nh thêng. §iÒu 6. §iÒu tiÕt trªn kªnh. - ChÕ ®é lµm viÖc b×nh thêng: + ChiÒu cao mùc níc trªn kªnh, phÝa thîng lu ®iÒu tiÕt hi lu«n ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng HK - a. Trong ®ã: HK lµ chiÒu cao thiÕt kÕ tÝnh tõ ®¸y kªnh ®Õn ®Ønh bê kªnh; a: chiÒu cao an toµn tõ mùc níc ®Õn ®Ønh bê kªnh; + Lu lîng qua ®iÒu tiÕt theo lu lîng thiÕt kÕ vµ lu«n nhá h¬n Qmax. - C¸c trêng hîp ngîc l¹i hoÆc kh«ng cã trong quy ®Þnh nµy ®Òu ®îc xem lµ chÕ ®é lµm viÖc kh«ng b×nh thêng cña ®iÒu tiÕt. §iÒu 7. §èi víi ®Ëp d©ng níc. 1. §Ëp d©ng cã cöa tù ®éng ®ãng, më. - ChÕ ®é lµm viÖc b×nh thêng: + Mùc níc phÝa thîng lu ®Ëp d©ng tõ mùc níc chÕt (MNC) ®Õn MNDBT (®Ønh cöa ®Ëp). Lu lîng qua ®Ëp Qx = 0; + Mùc níc phÝa thîng lu ®Ëp d©ng dao ®éng tõ mùc níc MNDBT ®Õn vît qu¸ MNGC vµ cöa ®Ëp b¾t ®Çu tù ®éng më. Sè cöa ®Ëp tù ®éng më t¨ng dÇn tõ cöa ®Çu tiªn ®Õn më hÕt toµn bé th× lu lîng qua ®Ëp t¨ng dÇn tõ Qx = 0 ®Õn Qx max;

Mùc níc phÝa thîng lu ®Ëp d©ng dao ®éng tõ mùc níc MNGC ®Õn MNC vµ cöa ®Ëp b¾t ®Çu tù ®éng ®ãng. Sè cöa ®Ëp tù ®éng ®ãng dÇn tõ cöa ®Çu tiªn ®Õn ®ãng hÕt toµn bé. Lu lîng qua ®Ëp gi¶m dÇn tõ Qx max xuèng Qx = 0; + Ngêi qu¶n lý, vËn hµnh kh«ng ®îc tù ®éng ®ãng, më, chèt chÆn cìng bøc c¸c cöa ®Ëp, phao ®èi träng, têi quay trong bÊt cø t×nh huèng nµo khi cha cã sù chÊp thuËn cña l·nh ®¹o XÝ nghiÖp, C«ng ty. 2. §Ëp d©ng kh«ng tù ®éng ®ãng, më. - ChÕ ®é lµm viÖc b×nh thêng: + Mùc níc phÝa thîng lu ®Ëp d©ng tõ MNC ®Õn MNDBT (®Ønh cöa c¸nh ®Ëp). Lu lîng qua ®Ëp Qx = 0; + Mùc níc phÝa thîng lu ®Ëp d©ng dao ®éng vît qu¸ MNDBT ®Õn MNGC ph¶i tiÕn hµnh më cöa ®Ëp. Lu lîng qua ®Ëp t¨ng dÇn tõ Qx = 0 ®Õn Qx max. Trong vËn hµnh ph¶i c¨n cø vµo dù b¸o thuû v¨n, yªu cÇu dïng níc thùc tÕ ®Ó tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm, cao tr×nh mùc níc phÝa thîng lu, sè cöa ®Ëp cÇn ®ãng, më; + Trong mïa tíi, khi mùc níc phÝa thîng lu ®Ëp d©ng dao ®éng tõ mùc níc MNDBT ®Õn MNC ph¶i tiÕn hµnh ®ãng cöa ®Ëp. Lu lîng qua ®Ëp gi¶m dÇn tõ Qx xuèng Qx = 0. Khi s¶n xuÊt kh«ng cã nhu cÇu cÊp níc th× cã thÓ xem xÐt viÖc më cöa ®Ëp ®Ó ®iÒu tiÕt mùc níc thîng lu hîp lý, an toµn. KÕt thóc vô s¶n xuÊt HÌ thu h»ng n¨m, tÊt c¶ c¸c cöa ®Ëp cña ®Ëp d©ng ph¶i ®îc më hoµn toµn; - ChÕ ®é lµm viÖc b×nh thêng cña ®Ëp d©ng lµ khi mùc níc phÝa thîng lu dao ®éng tõ MNC ®Õn MNGC vµ ngîc l¹i. Khi mùc níc vît qu¸ MNGC th× coi nh ®Ëp d©ng ®ang ë chÕ ®é lµm viÖc kh«ng b×nh thêng. §iÒu 8. §èi víi ®Ëp d©ng cã ©u thuyÒn. 1. ChÕ ®é lµm viÖc b×nh thêng cña c¸c cöa ®Ëp d©ng. - Thêi kú ng¨n mÆn - gi÷ ngät: + Tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 8, h»ng n¨m c¸c cöa ®Ëp d©ng (cöa sËp) ®Òu ®îc ®ãng kÝn, chèt chÆt ®Ó ng¨n mÆn, gi÷ ngät. Tµu, thuyÒn ®i l¹i qua ®Ëp b»ng hÖ thèng ©u thuyÒn. + Tuy nhiªn, vµo th¸ng 5 thêng xuÊt hiÖn ma lò TiÓu m·n hay c¸c th¸ng kh¸c cã nh÷ng trËn ma lín lµm mùc níc thîng lu ®Ëp vît

qu¸ cao tr×nh trµn tù do cÇn ph¶i më c¸c cöa ®Ëp d©ng ®Ó th¸o lò. - Thêi kú tiªu tho¸t lò: + Tõ th¸ng 9 ®Õn th¸ng 12, h»ng n¨m c¸c cöa ®Ëp d©ng ®Òu ®îc më hoµn toµn ®Ó tiªu tho¸t lò, lóc nµy c¸c khoang ®Ëp d©ng ho¹t ®éng nh c¸c cèng lé thiªn. Tµu, thuyÒn ®i l¹i qua ®Ëp mét c¸ch tù do nhng ph¶i ®¶m b¶o vÒ t¶i träng, kÝch thíc ph¶i tho¶ m·n kÝch thíc cho phÐp vÒ: chiÒu réng cña tµu, thuyÒn; ®é s©u mín níc vµ ®é tØnh kh«ng. - C¸c trêng hîp ngîc l¹i hoÆc kh«ng cã trong quy ®Þnh nµy ®Òu ®îc xem lµ chÕ ®é lµm viÖc kh«ng b×nh thêng. 2. ChÕ ®é lµm viÖc b×nh thêng cña ©u thuyÒn. + HÖ thèng ©u thuyÒn chØ vËn hµnh trong thêi kú ®Ëp d©ng ng¨n mÆn - gi÷ ngät (tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 8). + T¶i träng, kÝch thíc tµu thuyÒn qua ©u thuyÒn ph¶i tho¶ m·n kÝch thíc cho phÐp vÒ: chiÒu réng cña tµu, thuyÒn; ®é s©u mín níc vµ ®é tØnh kh«ng. - C¸c trêng hîp ngîc l¹i hoÆc kh«ng cã trong quy ®Þnh nµy ®Òu ®îc xem lµ chÕ ®é lµm viÖc kh«ng b×nh thêng. §iÒu 9. §èi víi cÇu m¸ng kÕt hîp víi nhÞp th«ng thuyÒn. - ChÕ ®é lµm viÖc b×nh thêng: + Lu lîng cÊp níc qua cÇu m¸ng Qk = 0; + Kh«ng cã ph¬ng tiÖn, con ngêi giao th«ng thuû, bé qua cÇu m¸ng; + §iÒu tiÕt thîng lu cÇu m¸ng ®· ®îc ®ãng kÝn. - C¸c trêng hîp ngîc l¹i hoÆc kh«ng cã trong quy ®Þnh nµy ®Òu ®îc xem lµ chÕ ®é lµm viÖc kh«ng b×nh thêng. B. C¸c yªu cÇu kü thuËt vËn hµnh. §iÒu 10. VËn hµnh cèng lÊy níc, ®iÒu tiÕt, trµn x¶ lò. 1. Nguyªn t¾c chung: + Khi vËn hµnh ®ãng, më cèng lÊy níc, ®iÒu tiÕt, trµn x¶ lò ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c: ®èi xøng, tõ tõ, tõng ®ît;

+ Kh«ng ®îc dïng lùc xung kÝch ®Ó cìng bøc vËn hµnh cèng, ®iÒu tiÕt, trµn x¶ lò. NÕu ®ãng, më nÆng h¬n b×nh thêng ph¶i t×m nguyªn nh©n kh¾c phôc tríc khi tiÕp tôc vËn hµnh; + ViÖc ®ãng, më cèng, ®iÒu tiÕt, trµn x¶ lò ph¶i c¨n cø theo yªu cÇu dïng níc, x¶ níc; + Qu¸ tr×nh thao t¸c vËn hµnh cèng, ®iÒu tiÕt, trµn x¶ lò ph¶i tuyÖt ®èi ®¶m b¶o c«ng t¸c an toµn lao ®éng. 2. §èi víi cèng lÊy níc qua th©n ®Ëp c¸c hå chøa: + Do mùc níc thîng lu vµ h¹ lu cèng khi vËn hµnh cã ®é chªnh lÖch lín nªn viÖc ®ãng, më ph¶i vËn hµnh nhiÒu ®ît. Thêi gian nghØ gi÷a 2 ®ît c¸ch nhau Ýt nhÊt 10 phót. §ît më, ®ãng ®Çu tiªn kh«ng qu¸ 20 cm, c¸c ®ît tiÕp theo kh«ng qu¸ 30cm; + Khi ®ang më hoÆc ®ãng cèng nÕu cöa cèng bÞ rung ®éng cÇn h¹ hoÆc n©ng cöa lªn mét Ýt cho ®Õn khi hÕt rung ®éng míi tiÕp tôc më hoÆc ®ãng; + Khi më, ®ãng cèng ®Õn ®é më, ®ãng theo yªu cÇu cÇn tr¸ch t×nh tr¹ng níc ch¶y b¸n ¸p trong lßng cèng; + Khi ®ãng cèng ph¶i tiÕn hµnh theo nguyªn t¾c b¾t buéc lµ ®ãng cöa tíi (cöa h¹) - tríc, ®ãng cöa söa ch÷a (cöa thîng) sau. Ngîc l¹i, khi më cèng ph¶i vËn hµnh cöa söa ch÷a (cöa thîng) – tríc, vËn hµnh më cöa tíi (cöa h¹) - sau. TuyÖt ®èi kh«ng ®îc dïng cöa söa ch÷a ®Ó ®iÒu chØnh lu lîng qua cèng tíi; + Khi vËn hµnh ®ãng, më cèng b»ng ®éng c¬ ®iÖn ph¶i theo dâi khi cöa cèng c¸ch vÞ trÝ yªu cÇu 5 - 10 cm th× dõng ®éng c¬ ®iÖn. Sau ®ã, dïng tay quay vËn hµnh thñ c«ng cöa cèng vµo ®óng vÞ trÝ yªu cÇu (tr¸nh t×nh tr¹ng cöa cèng va ch¹m m¹nh vµo ®¸y cèng dÉn ®Õn cong, háng vÝt me truyÒn ®éng, ph¸ vì bu l«ng bÖ m¸y). 3. VËn hµnh trµn x¶ lò cã cöa ë c¸c hå chøa: + H»ng n¨m, tiÕn hµnh kiÓm tra, söa ch÷a duy tu, b¶o dìng toµn bé c¸c thiÕt bÞ c¬, ®iÖn: biÕn thÕ, m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng, ¨c quy khëi ®éng (nÕu cã), bé phËn truyÒn ®éng c¬ khÝ, c¸p kÐo, têi kÐo… vµ ph¶i vËn hµnh ®ãng, më thö tríc ngµy 01/10; + ViÖc vËn hµnh ®ãng, më c¸c trµn x¶ lò cã cöa ë hå chøa (khi cao tr×nh mùc níc hå tõ MNDBT ®Õn MNGC) phô thuéc vµo

dù b¸o ma vµ mùc níc hå ®îc quy ®Þnh cô thÓ trong quy tr×nh vËn hµnh ®· ®îc phª duyÖt cña tõng hå chøa vµ ph¶i tÝnh ®Õn chÕ ®é thuû triÒu, møc ®é ngËp vïng h¹ du…. §iÒu 11. VËn hµnh ®Ëp d©ng, ©u thuyÒn. 1. VËn hµnh c¸c cöa ®Ëp d©ng. ViÖc ®ãng, më c¸c cöa ®Ëp d©ng ph¶i tuyÖt ®èi tu©n thñ theo nguyªn t¾c: - §ãng, më tõ tõ; - Ph¶i ®ãng, më ®èi xøng gi÷a c¸c cöa ®Ëp d©ng theo tõng ®ît. Trêng hîp ®Æc biÖt khi lò lªn qu¸ nhanh míi cho phÐp më ®ång thêi tÊt c¶ c¸c cöa; - Khi më cöa ®Ëp: më ®èi xøng tõ gi÷a ra hai bªn; - Khi ®ãng cöa ®Ëp: ®ãng ®èi xøng tõ hai bªn vµo gi÷a; - ChØ khi nµo mùc níc thîng, h¹ lu ®Ëp chªnh nhau < 10 cm th× cã thÓ ®ãng më mét ®ît mµ kh«ng cÇn theo nguyªn t¾c ®èi xøng nµy. 2. VËn hµnh ©u thuyÒn. ViÖc vËn hµnh ©u thuyÒn tu©n thñ theo chu tr×nh sau: - C©n b»ng níc h¹ lu vµ buång ©u; - Më cöa ©u h¹ lu; - ThuyÒn rõ h¹ lu vµo ©u; - §ãng cöa ©u h¹ lu; - C©n b»ng níc thîng lu; - Më cöa ©u thîng lu; - ThuyÒn ra khái ©u - thuyÒn tõ thîng lu vµo ©u; - §ãng cöa ©u thîng lu; - C©n b»ng níc víi h¹ lu; - Më cöa ©u h¹ lu; - ThuyÒn ra khái ©u - thuyÒn tõ h¹ lu vµo ©u. (lÆp l¹i quy tr×nh vËn hµnh) + ViÖc ®ãng, më cöa ©u thîng, h¹ lu ®Ó c©n b»ng níc trong buång ©u ®îc thùc hiÖn mét c¸ch tõ tõ. §é më cho phÐp ban ®Çu lµ a = 5 cm ®Ó cho mùc níc trong buång ©u d©ng, h¹ tõ tõ ®Õn

khi c©n b»ng víi mùc níc thîng, h¹ lu míi tiÕn hµnh ®ãng, më hoµn toµn c¸c cöa ©u. + Tµu, thuyÒn vµo ©u ph¶i theo thø tù, ®îc s¾p xÕp gän gµng vµ neo buéc ch¾c ch¾n. CÊm tµu, thuyÒn ®Ëu díi cöa khi cöa ©u thîng, h¹ lu ®ang më. + Mæi chu tr×nh vËn hµnh ©u thuyÒn sÏ cã mét lîng níc tõ h¹ lu ®a vÒ thîng lu ®Ëp. Do vËy, cÇn h¹n chÕ tèi ®a viÖc vËn hµnh ©u thuyÒn khi triÒu cêng, trong mïa kh« nguån níc h¹ lu bÞ nhiÔm mÆn vµ mùc níc h¹ lu cao h¬n mùc níc thîng lu. §iÒu 12. VËn hµnh cÇu m¸ng kÕt hîp víi nhÞp th«ng thuyÒn. 1. VËn hµnh nhÞp th«ng thuyÒn hµng ngµy theo sè phiªn/ngµy, ®ªm nh»m võa ®¶m b¶o cung cÊp níc phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp võa ®¶m b¶o giao th«ng thuû, bé qua l¹i cÇu m¸ng. Yªu cÇu tæng thêi gian më vµ ®ãng cña 1 phiªn vËn hµnh tèi ®a kh«ng qu¸ 1giê. 2. Khi vËn hµnh nhÞp th«ng thuyÒn ®i lªn (më), ®i xuèng (®ãng) ph¶i theo dâi khi c¸ch vÞ trÝ yªu cÇu 5 - 10 cm th× dõng ®éng c¬. Sau ®ã dïng tay quay vËn hµnh thñ c«ng ®Ó ®a m¸ng vµo ®óng vÞ trÝ yªu cÇu (tr¸nh t×nh tr¹ng va ®Ëp dÉn ®Õn cong, háng vÝt me truyÒn ®éng, ph¸ vì bu l«ng bÖ m¸y, th©n m¸ng). 3. Nh÷ng ngêi kh«ng ph¶i lµ c«ng nh©n vËn hµnh hay c¸n bé qu¶n lý kh«ng ®îc phÐp lªn sµn c«ng t¸c cña nhÞp th«ng thuyÒn. Khi nhÞp th«ng thuyÒn ®ang häat ®éng, tuyÖt ®èi cÊm ngêi vµ ph¬ng tiÖn thuû, bé lu th«ng.

Ch¬ng III. C«ng t¸c kiÓm tra vµ söa ch÷a ®Þnh kú. §iÒu 13. ChÕ ®é kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ c¬, ®iÖn tríc khi vËn hµnh. 1. Tríc khi vËn hµnh ®ãng, më cöa cèng lÊy níc, ®iÒu tiÕt, trµn x¶ lò, ®Ëp d©ng, ©u thuyÒn, nhÞp th«ng thuyÒn…, cÇn kiÓm tra tÊt c¶ c¸c bé phËn c¬ khÝ liªn quan: + KiÓm tra ®é b¾t chÆt c¸c bu l«ng - ªcu cña bÖ m¸y (x¸c xi);

+ KiÓm tra vµ th¸o láng c¸c chèt chÆn, kho¸, cö, sè hép gi¶m tèc…; + KiÓm tra c¸c phèt dÇu, mì cña æ bi, b¹c vµ møc c¸c v¹ch dÇu, më b«i tr¬n; + KiÓm tra c¸c bé phËn truyÒn ®éng: khíp nèi, buli, b¸nh r¨ng, d©y curoa…. 2. Tríc khi khëi ®éng ®éng c¬ ®iÖn ®Ó tiÕn hµnh ®ãng, më cöa cèng lÊy níc, ®iÒu tiÕt, trµn x¶ lò, ®Ëp d©ng, ©u thuyÒn nhÞp th«ng thuyÒn…, cÇn kiÓm tra: + KiÓm tra trÞ sè ®iÖn ¸p thø cÊp sau m¸y biÕn ¸p, trÞ sè ®iÖn ¸p ®o ®îc kh«ng ®îc sai qu¸ +(-) 5% so víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña ®éng c¬ ®iÖn; + §o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn cña c¸p, ®éng c¬ ®iÖn vµ ®iÖn trë c¸ch ®iÖn chung cña c¸p vµ ®éng c¬ ®iÖn; + KiÓm tra ®é b¾t chÆt c¸c bu l«ng - ªcu gi÷a ®éng c¬ vµ bÖ m¸y, b¶ng ®iÖn; + KiÓm tra c¸c tiÕp ®iÓm ®ãng më thiÕt bÞ: khëi ®éng tõ, at«m¸t, cÇu dao, r¬ le… §iÒu 14. ChÕ ®é b¶o dìng sau mét phiªn vËn hµnh. + Lµm s¹ch toµn bé thiÕt bÞ c¬, ®iÖn chÝnh; + Xö lý c¸c chç rß rØ dÇu vµ níc; + XiÕt chÆt c¸c bul«ng, ®ai èc ë c¸c bé phËn m¸y bÞ rung; + Thu dän tÊt c¶ dông cô ®å nghÒ quanh m¸y; + KiÓm tra cho thªm dÇu, mì vµo c¸c æ bi, b¹c; + Ghi chÐp c¸c diÔn biÕn vÒ c¬, ®iÖn, c¸c th«ng sè kü thuËt vµ nh÷ng h háng cha ®îc xö lý trong phiªn vËn hµnh vµo sæ vËn hµnh. §iÒu 15. ChÕ ®é söa ch÷a ®Þnh kú. 1. §èi víi bé phËn truyÒn ®éng vµ c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ sau mét n¨m vËn hµnh, ph¶i kiÓm tra: + Söa ch÷a hoÆc thay thÕ b¸nh r¨ng, thanh r¨ng, trôc vÝt, b¸nh vÝt cña c¸c bé phËn truyÒn ®éng; + §iÒu chØnh ®é ®ång t©m cña trôc vÝt me, thanh r¨ng vµ trôc truyÒn ®éng cña bé truyÒn ®éng.

+ Thay dÇu mì b«i tr¬n æ bi, b¸nh r¨ng, thanh r¨ng, trôc vÝt vµ b¸nh vÝt; + Thay c¸c gio¨ng su lµm kÝn níc bÞ háng; + S¬n chèng gØ c¸c bé phËn c¬ khÝ, gia cè c¸c khung chÞu lùc cña cöa cèng nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt. 2. §èi víi ®éng c¬ ®iÖn. Thêi gian söa ch÷a nhá vµ söa ch÷a lín nh sau: + Sau 600 - 800 giê vËn hµnh, tiÕn hµnh söa nhá mét lÇn; + Sau 8.000 - 10.000 giê vËn hµnh, tiÕn hµnh söa ch÷a lín mét lÇn. §iÒu 16: C«ng t¸c kiÓm tra ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt. - Ngoµi viÖc kiÓm tra hµng ngµy, theo phiªn vËn hµnh cßn ph¶i tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú Ýt nhÊt 2 lÇn/n¨m (tríc & sau mïa lò vµo lµ trong th¸ng 8 - th¸ng 9 n¨m tríc vµ th¸ng 1 - th¸ng 2 n¨m sau); - C«ng t¸c kiÓm tra ®ét xuÊt ®îc tiÕn hµnh khi ph¸t hiÖn c«ng tr×nh cã sù sè lín hoÆc cã chØ ®¹o cña cÊp trªn; - C¸c ®ît kiÓm tra ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt ®Òu ph¶i thµnh lËp ®oµn kiÓm tra gåm: ®¹i diÖn Phßng Qu¶n lý khai th¸c, KÕ ho¹ch Kü thuËt C«ng ty, ®¹i diÖn bé phËn kü thuËt XÝ nghiÖp, Côm Trëng vµ c¸n bé kü thuËt trùc tiÕp qu¶n lý.

Ch¬ng IV Quy ®Þnh vÒ sæ s¸ch ghi chÐp & biÓu b¶ng phôc vô qu¶n lý, vËn hµnh. §iÒu 17. T¹i c¸c Côm Thuû n«ng, Tr¹m qu¶n lý c«ng tr×nh ph¶i cã c¸c biÓu b¶ng sau: + S¬ ®å bè trÝ hÖ thèng ®iÖn, c¬ (®èi víi c¸c hÖ thèng cã vËn hµnh ®ãng, më b»ng ®éng c¬ ®iÖn vµ c¸c tr¹m b¬m ®iÖn). + B¶n vÏ chÝnh x¸c mÆt c¾t däc, ngang c¸c nhµ m¸y tr¹m b¬m; ®Ëp ®Êt; cèng lÊy níc; ®iÒu tiÕt; trµn x¶ lò; ®Ëp d©ng; ©u thuyÒn; cÇu m¸ng kÕt hîp nhÞp th«ng thuyÒn...

+ BiÓu ®å quan hÖ Q - Z -a cña c¸c cèng lÊy níc vµ Q - H cña c¸c cèng tíi, ®iÒu tiÕt, trµn x¶ lò. + S¬ ®å duæi th¼ng hÖ thèng kªnh m¬ng. + Néi quy an toµn lao ®éng, néi quy Phßng chèng ch¸y næ. §iÒu 18. Sæ s¸ch t¹i c¸c Côm Thuû n«ng, Tr¹m qu¶n lý c«ng tr×nh tèi thiÓu ph¶i cã c¸c lo¹i sau: + Sæ vËn hµnh ghi l¹i ngµy, giê, sè phiªn vËn hµnh, sè cöa ®Ëp ®ãng, më, ®iÖn ¸p, lu lîng, mùc níc, ®iÖn n¨ng tiªu thô… + NhËt ký c«ng t¸c qu¶n lý hµng ngµy. + Sæ theo dâi c«ng t¸c kiÓm tra, söa ch÷a thêng xuyªn, söa ch÷a lín, tiÓu tu, trïng tu, ®¹i tu c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. Ch¬ng V. Tæ chøc thùc hiÖn. §iÒu 19. ChØ l·nh ®¹o C«ng ty, XÝ nghiÖp hoÆc Côm trëng giao tr¸ch nhiÖm míi ®îc vËn hµnh c«ng tr×nh. Mäi tæ chøc c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý, vËn hµnh, b¶o dìng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cèng lÊy níc; trµn x¶ lò; ©u thuyÒn; ®iÒu tiÕt; ®Ëp d©ng; cÇu m¸ng kÕt hîp nhÞp th«ng thuyÒn ®Òu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn quy ®Þnh nµy. §iÒu 20. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu ph¸t sinh c¸c víng m¾c hoÆc thay ®æi quy tr×nh, quy ph¹m míi, C«ng ty sÏ ®iÒu chØnh, bæ sung quy ®Þnh míi cho phï hîp. §iÒu 21. Qui ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký./.